پايان نامه تهيه و شناسايي کمپلکس موليبدن تثبيت شده روي کربن فعال و بررسي خاصيت کاتاليزوري آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تهيه و شناسايي کمپلکس موليبدن تثبيت شده روي کربن فعال و بررسي خاصيت کاتاليزوري آن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 94 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تهيه و شناسايي کمپلکس موليبدن تثبيت شده روي کربن فعال و بررسي خاصيت کاتاليزوري آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
1-1-کاتالیزگرها 2
1-1-1-انواع کاتالیزگرها 2
1-1-1-1-کاتالیزگر همگن 2
1-1-1-2-کاتالیزگر ناهمگن 3
1-1-2-روش¬های افزایش سطح کاتالیزگر 3
1-1-3-بسترکاتالیزگر 4
1-1-3-1-کربن فعال 5
1-1-3-1-1-انواع کربن فعال 6
1-1-3-1-2-ساختار کربن فعال 7
1-1-3-1-3-اندازه و ساختار منافذ کربن فعال 8
1-1-3-1-4-ویژگی¬های کربن فعال 9
1-1-4-واکنش اپوکسایش کاتالیزوری آلکن¬ها 10
1-1-4-2-اپوکسایش آلکن¬ها با کاتالیزگرهای حاوی مولیبدن 11
1-1-4-3-مروری بر کارهای گذشته 12
فصل دوم
2-1-بررسی اپوسایش آلکن¬ها توسط سیستم¬های کاتالیزوری ناهمگن مولیبدن و بازشیف مولیبدن تثبیت شده بر روی کربن فعال عامل¬دار شده 21
2-1-1-مواد بکار گرفته شده 21
2-1-2-دستگاه¬های بکار گرفته شده 22
2-1-2-1-دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) 22
2-1-2-2-دستگاه آنالیز عنصری (CHN) 23
2-1-2-3-دستگاه طیف سنج فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR) 23
2-1-2-4-دستگاه ICP 23
2-1-2-5-دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 23
2-1-2-6-دستگاه آنالیز حرارتی (TG/DTA) 23
2-1-3-بررسی اپوکسایش آلکن¬ها بوسیله ی سیستم¬های کاتالیزوری ناهمگن مولیبدن تثبیت شده بر روی کربن فعال عامل¬دار شده 24
2-1-3-1-عامل¬دار کردن کربن فعال با گروه کربوکسیلیک اسید 24
2-1-3-2-عامل¬دار کردن کربن فعال با تیونیل کلراید 24
2-1-3-3-تثبیت لیگاند دی¬اتیلن¬تری¬آمین (dien) بر روی کربن فعال(AC) 25
2-1-3-4-واکنش سالیسیل آلدهید با کربن فعال عامل¬دار شده 25
2-1-3-5-تهیه کمپلکس دی¬اکسو بیس (استیل استوناتو) مولیبدن MoO2(acac)2 26
2-1-3-6-تهیه کاتالیزگرهای ناهمگن AC-dien-MoO2(acac) 26
2-1-3-7-تهیه کاتالیزگرهای ناهمگن AC-Schiff-base-MoO2(acac) 27
2-1-4-تهیه اکسنده اوره هیدروژن¬پراکسید 27
2-1-5-اپوکسایش آلکن¬ها با ترشیوبوتیل هیدروژن پراکسید با کاتالیزگرAC-dien-MoO2(acac) 29
2-1-5-1-اثر نوع حلال 28
2-1-5-2-اثر نوع اکسنده 28
2-1-5-3-اثر زمان 29
2-1-5-4-اثر مقدار کاتالیزگر 29
2-1-5-5-اثر مقدار اکسنده 30
2-1-5-6-اثر مقدار حلال 30
2-1-5-7-اثر دما 30
2-1-5-8-بازیابی کاتالیزگر ناهمگن مولیبدن در اپوکسایش سیکلواکتن 31
2-1-5-9-روش کار عمومی برای اپوکسایش آلکن¬ها در حضور کاتالیزگر ناهمگن AC-dien-MoO2(acac) 31
2-1-5-10-بررسی کاتالیزگر ناهمگن AC-Schiff-base-MoO2(acac) 31
فصل سوم
3-1-اهمیت و هدف از انجام پژوهش 33
3-2-شناسایی و بررسی دو کاتالیزگر ناهمگن AC-dien-MoO2(acac) و(AC-Schiff-base-MoO2(acac 36
3-2-2-آسیله کردن کربن فعال 36
3-2-3-آمین¬دار کردن کربن فعال 37
3-2-4-کمپلکس کاتالیزگر ناهمگن AC-dien-MoO2(acac) 38
3-2-5-لیگاند باز شیف بر روی بستر کربن فعال 39
3-2-6-کمپلکس کاتالیزگر ناهمگن AC-Schiff-base-MoO2(acac) 40
3-2-7-بررسی مورفولوژی با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM 41
3-2-8-آنالیز عنصری CHN و ICP 43
3-2-9-آنالیز حرارتی (TG/DTA) 43
3-3-بررسی ویژگی¬های کاتالیزوری کاتالیزگرهای ناهمگن تهیه شده و بهینه سازی عوامل موثر در اپوکسایش سیکلواکتن 46
3-3-1-بررسی اثر نوع حلال 46
3-3-2-بررسی اثر نوع اکسنده 50
3-3-3-بررسی اثر زمان 52
3-3-4-بررسی اثر مقدار کاتالیزگر 55
3-3-5-بررسی اثر مقدار اکسنده 57
3-3-6-بررسی اثر مقدار حلال 60
3-3-7-بررسی اثر دما 62
3-3-8-بررسی بازیابی کاتالیزگرهای ناهمگنAC-dien-MoO2(acac) و AC-Schiff-base-MoO2(acac) در اپوکسایش سیکلواکتن 65
3-3-9-بررسی ویژگی های کاتالیزوری کاتالیزگرهای AC-dien-MoO2(acac) و AC-Schiff-base-MoO2(acac) در اپوکسایش آلکن¬های دیگر 67
3-3-10-مکانیسم پیشنهادی جهت اپوکسایش سیکلواکتن با کاتالیزگر ناهمگن AC-dien-MoO2(acac) 70
3-4-نتیجه گیری 72
3-5-آینده نگری 74
پیوست 75
منابع: 76

منابع:

[1] E. Myasaki, J. Catal. 65 (1980) 84-94.

[2] J. N. Armor, Catal. Today. 163 (2011) 3-9.

[3] J. Hagen, Ind. Catal: a practical approach. Wiley-VCH, Weinheim, (1999).

[4] D. E. Devos, F. J. Van-kelecom, D. A. Jacobs, phosphourus ligands asymmetric catal, Wiley-VCH, Weinheim (2000) 341.

[5] H. Nur.  Akta kim Indones. Academia Press, 3 (2007) 1-10.

[6] E. R. Milaeva, O. A. Gerasimova , A. L. Maximov, E. A. Lvanova, E. A. Karachanov, Catal. Commun. 8 (2007) 2069-2075.

[7] T. J. Dikerson, N. N. Resad, K. D. Janda, Chem. Rev. 102 (2002) 3275-3280.

[8] M. Moghadam, S. Tangestaninejad, M. Hosein Habibi. V. Mirkhani. J. Mol. Catal A, 217 (2004) 9-12.

[9] F. Traina, N. Pernicon. La Chem. El. Ind. 52 (1970) 1-5.

[10] C. L. Thomas. Catal. Process. Provn. Catal. London: Academia Press (1970).

[11] B. Delmon, J. Term. Anal. Calor. 90 (2007) 49-65.

[12] M. Perez. Cadenas, L. J. Lemus- Yegres, M. C. Roman-Martinez, C. Salinas- Martinez de lecea, App Catal A: Gen 402 (2011) 132-138.

[13] M.  Masteri-Farahani, S. Abednatanzi, Appl Catal. A: Gen 478 (2014) 211–218.

[14] Bandosz, T. J., Ania, C.O,  Act. Carbon. Surf. Environ. Rem. (2006) 159-229.

چکیده

افزایش نگرانی­های زیست محیطی و پیشرفت فرآیندهای شیمی سبز، جایگزینی کاتالیزگرهای همگن را با انواع ناهمگن آن ضروری کرده است. در این پژوهش کربن فعال به­سبب خواص ویژه­ای که دارد به­عنوان یک بستر مناسب بکار گرفته شد. مهمترین این خواص مقاومت در محیط­های اسیدی و بازی، ارزان قیمت بودن، تخلخل و مساحت سطح بالا و امکان بازیافت فلزات با سوزاندن بستر می­باشد. در این تحقیق، ابتدا کربن فعال عامل­دار شده با گروه کربوکسیلیک اسید با تیونیل­کلراید،کلردار و سپس لیگاند دی­اتیلن تری­آمین جایگزین کلر گردید و در ادامه کمپلکس مولیبدن به کربن فعال عامل­دار شده افزوده و کاتالیزگر ناهمگنAC-dien-MoO2(acac)  تهیه شد. برای کاتالیزگر ناهمگن          AC-Schiff-base-MoO2(acac) پس از اتصال لیگاند دی­اتیلن­تری­آمین به کربن فعال آسیل­کلرایددار شده، در مرحله بعد با رفلاکس بوسیله سالسیل­آلدهید در اتانول گروه آمین به باز­شیف تبدیل و سپس کمپلکس مولیبدن افزوده و کاتالیزگر ناهمگن تهیه شد. این کاتالیزگرها با تکنیک­های CHN،TG/DTA ، FT-IR، SEM وICP  مورد بررسی قرار گرفتند سپس در اپوکسایش آلکن­های مختلف بکار گرفته شدند. همچنین فرآیند کاتالیزوری برای پارامترهای مختلفی مانند مقدار کاتالیزگر، حلال، اکسنده، دما و زمان بهینه شد و بازده واکنش­ها با دستگاه کروماتوگرافی گازی بررسی گردید. فعالیت بالا و بازیابی مجدد از مزایای این کاتالیزگرها می­باشد.

کلمات کلیدی: کربن فعال، اپوکسایش، MoO2(acac)2، آلکن.

فصل اول

مقدمه

1-1 کاتالیزگرها

کاتالیزگرها نقش حیاتی در بهبود کیفیت زندگی انسان به­ویژه در روند اقتصادی دارند و فرآیندهای کاتالیستی بیش از %90 فرآیندهای تولید مواد شیمیایی در جهان را تشکیل می­دهند. کاتالیزگر ماده ای است که سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می­دهد  به­گونه­ای که در ابتدا با مواد اولیه تشکیل پیوند می­دهد و آن­ها را به محصول تبدیل می­کند و در پایان به­شکل نخستین خود بازیابی می­شود. به­عبارت بهتر راه تازه­ای برای انجام یک واکنش باز کرده و اثر خود بر سرعت واکنش را با کاهش انرژی فعالسازی اعمال می­کند. فلزات واسطه جدول تناوبی، رایج­ترین کاتالیست­ها هستند]2و1[.

1-1-1 انواع کاتالیزگرها

کاتالیزگرها بر حسب نوع فرآیندی که در آن­ها مورد استفاده قرار می­گیرند، به­ شکل­ها و اندازه­های متفاوتی (میکروسکوپیک، مزوسکوپیک و ماکروسکوپیک) ساخته می­شوند و می­توانند در محیط­های گوناگونی همچون مایعات، گازها یا در سطح جامدات بکار گرفته شوند]3[. کاتالیزگرها با توجه به فازی که در آن انجام می­شود به دو دسته همگن[1] و ناهمگن[2] تقسیم می­شوند.

1-1-1-1-کاتالیزگر همگن

کاتالیزگر همگن، تک اتم، یون یا مولکول است و با واکنش دهنده­ها تشکیل یک فاز را می­دهد. به بیان دیگر، ذرات کاتالیزگر همگن می­توانند به­راحتی در مخلوط واکنش حل شوند. فعالیت بسیار بالا،   گزینش­پذیری و بازده خوب، از محاسن کاتالیزگر همگن است. در کاتالیزگر همگن، سرعت واکنش متناسب با غلظت کاتالیزگر در سیستم می­باشد، همچنین کنترل دما و همزدن مخلوط واکنش نسبت به سیستم ناهمگن بهتر صورت می­گیرد]5و4[. مشکل اصلی در فناوری کاتالیست­های همگن در این است که پس از اتمام واکنش، جداسازی کاتالیزگر حل شده از مخلوط نهایی کار ساده ای نیست. این مشکل به­ویژه در زمانی­که کاتالیست در مقادیر کم مصرف می­شود، خود یک چالش بزرگ است. اکسید شدن گونه­ی کارآمد کاتالیزگر در جریان واکنش نیز از دیگر مشکلات بکارگیری کاتالیزگرهای همگن می­باشد]6[. بهبود در عملکرد این دسته از کاتالیزگرها می­تواند با اتصال گروه­های متفاوت آلی و معدنی به ذره اصلی فراهم شود.

1-1-1-2-کاتالیزگر ناهمگن

کاتالیزگر ناهمگن، با واکنش دهنده­ها در یک فاز نیست. اندازه و خصوصیت ذرات کاتالیزگر ناهمگن     به­صورتی است که براحتی در محیط واکنش حل نمی­شود. بر خلاف کاتالیزگرهای همگن، می توانند   به­راحتی(با صرف هزینه، زمان و مواد کمتر) از مخلوط واکنش جدا ­شوند و موجب ناخالصی محصولات نمی­گردند]7.[ برای آن­که کمبود سطح فعال در این­گونه ترکیبات جبران شود، استفاده از یک بستر[3] در نقش تکیه گاه کاتالیزگر، ضروری است. بستر معمولا یک ساختار متخلخل[4] با سطح فعال بالاست. از برتری­های پیوند دادن کمپلکس­های فلزی بر روی بستر و تهیه کاتالیزگرهای ناهمگن نسبت به   سیستم­های همگن می­توان به آسان شدن جداسازی کاتالیزگر از مخلوط واکنش، کاهش فراریت و سمیت به­ویژه برای فلزات سمی، بازیابی آسان جهت بکارگیری دوباره به­ویژه برای کاتالیزگرهای گران قیمت و سادگی نگهداری کاتالیزگر اشاره کرد]8[.

1-1-2   روش­های افزایش سطح کاتالیزگر

1- پودر کردن ( افزایش سطح کاتالیزگر به­طریق فیزیکی)

2- ایجادخلل و فرج و کانال­های بسیار ظریف میکروسکوپی در بدنه کاتالیزگر

3- نشاندن کاتالیزگر روی بستر مناسب

1-1-3   بسترکاتالیزگر

از آنجایی­که انجام یک عمل کاتالیزوری ناهمگن بر حسب فعالیت، گزینش­پذیری و طول عمر کاتالیزگر ارزیابی می­شود]9[، نه تنها انتخاب موادی که دارای خواص کاتالیزوری مطلوب هستند حائز اهمیت است، بلکه ساخت کاتالیزگر با ساختمان و پایداری مناسب نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این ابزارهای مهم در کنترل ساختار و مقاومت یک کاتالیزگر، انتخاب یک بستر مناسب است]10.[

بستر یا نگهدارنده به ترکیبی گفته می­شود که قسمت بدنه کاتالیزگر را می­سازد و بخش کارامد کاتالیزگر  روی آن پیوند می­شود. بستر کاتالیزگر فعالیت کاتالیزوری ندارد و بر اساس میزان مساحت و منافذ آن، روی فعالیت و گزینش پذیری کاتالیزگر تأثیر می­گذارد. همچنین نسبت به مواد فعال کاتالیزوری ارزان­تر بوده و دارای مساحت سطح زیادی می­باشد]11.[ بستر نه­تنها به­عنوان نگه­دارنده ترکیبات فعال کاتالیزوری عمل می­کند، بلکه نقش پایدار کننده و توزیع کننده مواد فعال را بر عهده دارد و از کلوخه شدن فلز فعال بر اثر شوک­های حرارتی جلوگیری می­کند. لذا پایداری، قدرت فیزیکی و عمر کاتالیزگر را افزایش می­دهد. همچنین کمک به پخش حرارت نموده و از حرارت بالا در یک نقطه جلوگیری می­کند. از جمله بسترهای جامدی که تا به­حال مورد استفاده قرار گرفته اند می­توان به زئولیت، خاک رس، سیلیکا، آلومینا، پلیمرها و کربن اشاره کرد]12[. در میان انواع مختلف بسترهایی که کاتالیزگرهای ناهمگن بکار می­روند، مواد کربنی به­دلیل دارا بودن خواصی نظیر مقاومت در محیط­های اسیدی و بازی، امکان تخلخل، مساحت سطح بالا و نیز امکان بازیافت فلزات با سوزاندن بستر، از اهمیت ویژه­ای برخوردارند. با توجه به سطح مقطع و تخلخل بالای کربن فعال، به­ویژه برای واکنش­های فازمایع، گزینه خوبی به­عنوان بستر کاتالیستی به­جای اکسیدهای معدنی است]13[.

1-1-3-1   کربن فعال

مواد کربنی نقش عمده ای در علم نانو، صنعت الکترونیک، الکتروشیمی، متالورژی، جذب، فرآیندهای کاتالیستی و… دارند]14.[

کربن فعال به گروهی از مواد اطلاق می­شود که دارای جنسی زغالی و یک جامد بی­شکل و غیرگرافیتی با تخلخل و مساحت داخلی بالا است. منافذ کربن فعال باعث افزایش سطح داخلی و در نتیجه افزایش جذب سطحی می­شود. کربن­های فعال به­عنوان جاذب­های حیاتی در صنایع شناخته شده اند و کاربردهای گسترده­ای با توجه به قابلیت جذب گازها و مایعات مزاحم دارند و می­توان از آن­ها برای تصفیه و پاکسازی و حتی بازیافت مواد شیمیایی استفاده نمود]15.[ کربن­های فعال به­دلیل ویژگی­های منحصر به ­فرد و همچنین قیمت پایین در مقایسه با جاذب­های غیر آلی مانند زئولیت از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشند. کربن­های فعال به­دلیل مساحت گسترده آن­ها، ساختار منفذی، ظرفیت جذب بالا و قابلیت فعال سازی مجدد سطح، پایداری حرارتی، واکنش پذیری پایین، شیمی کئوردیناسیون انعطاف پذیر و توانایی آن برای واکنش با هترو اتم­های دیگر، یک ماده منحصر به­فرد می­باشند]16[. کاربرد مهم و قابل اهمیت آن­ها در حذف رنگ، مزه­های غیر دلخواه از آب در عملیات­های خانگی و صنعتی، بازیافت حلال، تصفیه هوا، صنایع غذایی و شیمیایی می­باشد، همچنین با مواد غیرآلی به­عنوان کاتالیزگر نیز استفاده می­شوند. در داروسازی نیز برای مبارزه با یک نوع باکتری خاص مورد استفاده قرار می­گیرند و به­عنوان جدا کننده اسیدهای آروماتیک از حلال در داخل اسیداستیک نیز می­توان از کربن فعال استفاده کرد. کربن­های فعال شده محصولات پیچیده­ای می­باشند و به­تبع طبقه بندی بر اساس رفتار، مشخصات سطح و روش آماده سازی آن­ها مشکل می­باشد، هرچند یک­سری طبقه بندی بر اساس مشخصات فیزیکی آن­ها انجام شده است.

1-1-3-1-1  انواع کربن فعال

کربن فعال پودری[5] ( دارای اندازه ای کمتر از 100 نانومتر و میانگین قطری بین 15 تا 25 میکرومتر)]17[.

کربن فعال گرانولی[6] ( دارای اندازه ای بزرگ­تر از کربن فعال شده پودری]18[.

کربن فعال فیبری[7]

کربن نانوتیوب[8]

هر یک از انواع کربن فعال ویژگی­ها و کاربردهای خاصی دارند] 19[،

1-1-3-1-2   ساختار کربن فعال

اولین تلاش جدی برای فهم ساختار، توسط رزالیند فرانکلین[9] در دهه 1950 صورت گرفت. وی نشان داد که این کربن­ها به دو دسته متمایز گرافیتی و غیر گرافیتی تقسیم می­شوند.

کربنی که کربن فعال از آن مشتق می­شود از نوع غیرگرافیتی می­باشد و نمی­تواند تبدیل به گرافیت بلوری شود. مطالعات اخیر نشان می­دهد که کربن غیرگرافیتی ساختاری مرتبط با فولرین­ها دارد.  به­عبارت دیگر این نوع کربن شامل قطعات منحنی شکل است که این قطعات خود شامل پنج ضلعی­ها، شش ضلعی­ها و دیگر حلقه های غیر شش ضلعی­ می­باشند .

چنین ساختاری کمک به درک بسیاری از خواص کربن­های غیرگرافیتی مانند وجود تعداد زیادی از منافذ میکرو، سختی و مقاومت در برابر گرافیتی شدن می­کند. ساختاری شامل حلقه­های پنج ضلعی به طور طبیعی متخلخل خواهد بود و به­علت انحنای لایه­های کربن در مقایسه با دیگر کربن­ها، به­دلیل غیاب لایه­های گرافیتی موازی، نسبتا سخت می­باشد]20.[

 

1-1-3-1-3   اندازه و ساختار منافذ کربن فعال

منافذ در کربن فعال دارای اندازه و  شکل­های متفاوتی می­باشند که در شکل1-3 نشان داده شده است و تعیین اندازه آن می­تواند راهی مناسب برای تشخیص خصوصیات آن باشد که بر اساس تعریف آیوپاک در سه گروه دسته بندی  شده­اند:

ماکرومنافذ[10]: دارای میانگین قطری بیش­تر از 50 نانومتر می­باشند.

مزومنافذ[11]: دارای قطری برابر با 2 الی 50 نانومتر می­باشند.

میکرومنافذ[12]: دارای قطری کمتر از 2 نانومتر می­باشند که خود نیز به سوپر و آلترا میکرو تقسیم        می­شوند]21 .[

انتقال مایع از میان کربن فعال در منافذ ماکرو و جذب اغلب در منافذ مزو و میکرو صورت می­گیرد]22[.

1-1-3-1-4   ویژگی­های کربن فعال

ویژگی­های کربن فعال آن را برای استفاده به­عنوان بستر مناسب کاتالیزگر سودمند ساخته است. برخی از این ویژگی­ها شامل موارد زیر است:

مساحت سطح بالا: کربن­های فعالی که به­عنوان بستر کاتالیزگر برای فلزات استفاده می­شوند، دارای مساحت سطح  m2/g 1200 می­باشند. در این­صورت فلزات روی سطح بزرگی پخش شده و به­طور ﻣﺆثری بکار گرفته می­شوند.

عملکرد مناسب در فشار بالا: می­توان از کربن فعال در واکنش­هایی با فشار بالا، بدون تخریب ساختار بهره برد.

عملکرد مناسب در دمای بالا: واکنش­ها در دماهای بالا می­توانند در حضور کربن فعال انجام گیرند. در صورتی­که در این واکنش­ها ازداخل شدن اکسیژن و بخار آب جلوگیری به­عمل آید، ویژگی­های سطح حفظ شده و از ایجاد کلوخه جلوگیری می­شود.

خنثی بودن: کربن فعال به­طور ذاتی خنثی است و این ویژگی سبب می­شود که با واکنش اصلی که روی آن انجام می­گردد، هیچ­گونه تداخلی نداشته باشد.

فضاویژه بودن: کربن­های فعال ویژگی­های فضاویژه منحصر به فردی دارند که آن­ها را برای گستره وسیعی از واکنش­ها ارزشمند می­سازد.

قابلیت کنترل حفرات: این ویژگی کربن فعال، گستره کاربردهای آن را در فرآیندهای کاتالیزوری افزایش می­دهد.

قابلیت بازیابی آسان: اگر ناخالصی­ها از کربن فعال استفاده شده حذف گردند، می­تواند تا %80 تأثیرش را بدست آورد و دوباره مورد استفاده قرار گیرد]23[.

به­طور کلی کربن فعال به­علت دارا بودن ویژگی­های مذکور، دارای کاربردهای فراوانی بوده و به­طور گسترده در صنایع شیمیایی بکار گرفته می­شود.

در بخش بعدی به برخی از پژوهش­هایی که تا کنون برروی کربن فعال به­عنوان بستر کاتالیزگر صورت گرفته است، پرداخته می­شود

[1] Homogeneous

[2] Heterogeneous

[3] Support

[4] Porous

[5] Powdered Activated carbon (PAC)

[6] Granular Activated Carbon (GAC)

[7] Activated carbon Fiber (ACF)

[8] Carbon Nanotubes

[9] Rosalind Franklin

[10] Maro Pores

[11] Meso Pores

[12] Micro Pores

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122