پايان نامه تهيه پليمر جديد قالب يون با اندازه نانو جهت جداسازي و پيش تغليظ يون هاي فلزي نيکل از محلول هاي آبي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تهيه پليمر جديد قالب يون با اندازه نانو جهت جداسازي و پيش تغليظ يون هاي فلزي نيکل از محلول هاي آبي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 75 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تهيه پليمر جديد قالب يون با اندازه نانو جهت جداسازي و پيش تغليظ يون هاي فلزي نيکل از محلول هاي آبي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
مقدمــه، تئـوري و تاريخـچه 1
1-1- پليمرهای قالب مولكولی يا يونی 1
1-2- تاريخچه 3
1-3- برهمکنش‎های پلیمر- مولکول الگو 4
1-3-1- قالب‎زنی کووالانسی 4
1-3-2- پلیمریزاسیون قالب‎زنی غیرکووالانسی 6
1-3-3- برهمكنش شبه كووالانسی 7
1-4- بافت پلیمر 7
1-5- پليمرهای قالب يونی 8
1-6- مزايای پليمرهای قالبی نسبت به جاذب¬های متداول استخراج فاز جامد 9
1-7- انواع روش¬های توليد پليمرهای قالبی 9
1-7-1- مولکول الگو 10
1-7-2- مونومر عاملی 10
1-7-3- ليگاند 13
1-7-4- آغازگر 13
1-7-5- مونومر اتصال دهنده عرضی 14
1-8- شرایط پلیمریزاسیون 14
1-9- روش¬های پليمريزاسيون 15
1-9-1- پليمرهای تراكمی 15
1-9-2- واكنش¬های پليمريزاسيون زنجيره¬ای 15
1-9-2-1- پليمريزاسيون توده¬ای 17
1-9-2-2- روش پليمريزاسيون محلولی 19
1-9-2-3- پليمريزاسيون تعليقی (سوسپانسیونی) 20
1-9-2-4- روش پليمريزاسيون امولسيونی 20
1-9-2-5- پليمريزاسيون ته¬نشينی (رسوبی) 21
1-10- اهميت و كاربردهای پليمرهای قالبی 21
1-10-1- جداسازی 22
1-10-2- ساخت غشاء 23
1-10-3- ساخت حسگر يا الكترود 24
1-10-4- گیرنده¬های مصنوعی 25
1-10-5- کاتالیست¬ها 25
1-11- عنصر نيکل 26
1-12- مروری بر کارهای گذشته 27
فصل دوم 30
بخش تجربی 30
2-1- دستگاه‌ها و وسایل مورد نیاز 30
2-2- مواد شيميائي لازم 30
2-3- سنتز نانو ذرات پلیمر قالب یون برای اندازهگیری یون نیکل 32
2-4- سنتز پلیمر قالب نشده 33
2-5- محلول‌سازي 33
2-5-1- تهيه محلول¬های لازم برای بررسی تشکیل و تعیین نسبت فلز به لیگاند کمپلکس 33
2-5-2- تهيه محلول مادرنیکل 33
2-5-3- تهيه محلول مادر دی¬متیل¬گلی¬اکسیم برای اندازه¬گیری اسپکتروفتومتری 34
2-5-4- تهیه محلول¬های کاتیون¬های مختلف برای بررسی اثرات مزاحمت 34
2-6- آماده سازی نمونه¬های آب برای اندازه¬گیری نیکل 34
2-7- پیشت¬غلیظ یون نیکل با استفاده از پلیمرهای قالب یون تهیه شده 34
فصل سوم 36
بررسي نتايج و نتيجه¬گيري 36
3-1- بررسی تشکیل و تعیین نسبت فلز به لیگاند کمپلکس بین یون نیکل و مورین 36
3-2- خصوصيات پليمر قالب يوني نیکل 39
3-2-1- رنگ سنجی 39
3-2-2- طيف FT-IR پليمر قالب يوني نیکل 39
3-2-3- تصویر میکرووسکوپ الکترونی 40
3-3- پیشت¬غلیظ و جداسازی یون¬های نیکل با استفاده از پلیمرهای قالب یونی سنتز شده 42
3-3-1- بررسي اثر pHبر استخراج 42
3-3-2- بررسی میزان استفاده از جاذب 44
3-3-3- بررسي اثر نوع اسيد شوينده 44
3-3-4- بررسي اثر غلظت اسيد شوينده 45
3-3-5- بررسي اثر حجم اسيد شوينده 45
3-3-6- بررسی اثر زمان بر فرآیند جذب و واجذبی یون نیکل 48
3-3-7- حجم اولیه نمونه و محاسبه حد نهایی رقت 49
3-3-8- مطالعه تعداد دفعات استفاده از نانو ذرات پلیمری قالب یونی 50
3-3-8- ظرفیت جذب 51
3-3-9- ارقام شایستگی روش 52
3-3-10- گستره خطی 52
.3-3-11- حد تشخیص روش 53
3-3-12- گزینش¬پذیری روش 54
3-3-13- تکرارپذیری روش 55
3-3-14- کاربرد روش حاضر برای پیشت¬غلیظ و اندازه¬گیری یون نیکل در نمونه¬های آبی 55
3-4- نتیجه¬گیری و چشم انداز آینده 58
منابع: 60

منابع:

 [1] W. Zhihua, L. Xiaole, Y. Jianming, Q. Yaxin, L. Xiaoquan, Electrochim. Acta. 58 (2011) 750.

[2] C. He, Y. Long, J. Pan, K. Liu, J. Biochem. Biophys. Methods. 70 (2007) 133

[3] L. Q. Lin, J. Zhang, Q. Fu, L. C. He, Y. C. Li, Anal. Chim. Acta. 561 (2006) 178.

[4] I. L. Garc, N. Campillo, I. A. Jerez, M. H. Cordoba, Spectrochim. Acta B. 58 (2003) 1715.

[5] F. H. Dickey, J. Phys. Chem. 59)1955(695.

[6] R. Curti, U. Colombo, J. Am. Chem. Soc. 74 (1952) 2961.

[7] G. wullf, A. Sarahan, K. Zabrocki, Angew. Chem. Int. Ed. Eng.11 (1972) 341.

[8] L. Andersson, B. Sellergren, K. Mosbakh, Tetrahedrom. Lett. 15 (1984) 45.

[9] G. wullf, A. Sarahan, K. Zabrocki, Tetrahedrom. Lett. 44 (1972) 4329.

[10] A. L. Jekins, O. M. Murryay, Anal. Chem. 71 (1991) 373.

[11] R. Arshady, K. Mosbach, Makromol. Chem. 182 (1981) 163.

[12] K. J. Shea, D. Y. Ssaki, J. Am. Chem. Soc. 113 (1991) 4109.

[13] A. Koper, M. Grabarczyk, J. Electroanal. Chem.663 (2011) 67.

[14] G. Wulff, R. Schonfeld, Adv. Matls. 10 (1998) 957.

[15] C. Yu, O. Ramstrom, K. Mosbach, Anal. Lett. 30 (1997) 2123.

[16] E. Mladenova, I. Dakova, I. Karadjova, M. Karadjov, Microchem. J. 101 (2012) 59.

[17] J. L. Manzoori, H. Abdolmohammad-Zadeh, M. Amjadi, Microchim. Acta 159 (2007) 71.

[18] N. Dalalli, N. Javadi, Y. Kumaragrawal, Turk. J. Chem. 32 (2008) 561.

[19] M. Shamsipur, A. Besharati, React. Funct. Polym. 71 (2011) 131.

[20] Y. Liu, Y. Zai, X. Chang, Y. Guo, S. Meng, F. Feng, Anal. Chim. Acta. 575 (2006) 159.

[21] C. He, Y. Long, J. Pan, K. Li, F. Liu, J. Biochem. Biophys. Methods. 70 (2007)133.

[22] L. I. Andersson, J. Chromatogr B. 739 (2000)163.

[23] A. Beltran, F. Borrull, P. A.G. Cormack, R.M. Marce, Anal. Chem. 29 (2010) 1363.

[24] L. Fischer, B. Muller, B. Ekberg, K. Mosbakh, J. Am. Chem.Soc. 113 (1991) 9358.

[25] V. T. Remcho, Z. Tan, J. Anal.Chem. 71 (1999) 248.

[26] F. Qiao, H. Sun, H. Yan, K. H. Row, Chromatographia. 64 (2006) 625.

[27] M. Rammika, Thesia for Master of Science in Chemistry, Graduate Faculty of Rhodes University, Grahamstown, South Africa. 2010.

و. حدادی­اصل، مبانی مهندسی پلیمراسیون، انتشارات دانشگاه امیر کبیر، جاد اول، ویرایش دوم 1385، فصل5  [28]

[29] B. Sellergren, B. Ekberg, K. Mosbach, J. Chromatogr A. 347 (1985) 1.

[30] A. Rachkov, N. Minoura, J. Chromatogr A. 889 (2000) 111.

[31] B. R. Hart, K. J. Shea, J. Am. Chem. Soc. 123 (2001) 2072.

[32] K. Dabulis, A.M. Klibanov, Biotechnol. Bioeng. 39 (1992) 176.

[33] P. T. Vallano, V. T. Remcho, J. Chromatogr. A. 887 (2000) 125.

چکیده

در این تحقیق سنتز نانو ذرات پلیمری قالب یونی با استفاده از روش رسوبی و برای جداسازی و پیش­ تغلیظ یون­های نیکل از نمونه ­های آبی گزارش شده است. نانو ذرات پلیمری قالب نیکل با حل کردن مقدار استوکیومتری از نیکل نیترات و لیگاند 40،20،7،5،3-پنتاهیدروکسی­فلاون(مورین) در23 میلی­لیتر اتانول-استونیتریل(; v/v 2:1) به عنوان حلال در حضور اتيلن­گليكول­دي­متاكريلات به عنوان پیوند دهنده عرضی، متاكريليك اسيد به عنوان مونومر عاملی و 2،ˊ2 آزوبيس ايزوبوتيرونيتريل به عنوان آغازگر، تهیه شد. و سپس یون­های نیکل با استفاده از 50 میلی­لیتر محلول هیدروکلریک­اسید آبی 6 مولار از درون پلیمر شسته شدند. نانو ذرات پلیمری قالب یون نیکل تهیه شده با تکنیک­های رنگ سنجی، تبدیل فوریه زیر قرمز و دستگاه میکرووسکوپ الکترونی روبشی مشخصه­نگاری شدند. جاذب­های به دست آمده دارای قطری بین 50-70  نانومتر و قابلیت گزینش­پذیری بالایی برای یون­های نیکل در فرایند جذب و واجذب مشاهده شد. یون­های  نیکل  پیوند شده به پلیمر با 2 میلی­لیتر محلول هیدروکلریک اسید 5/1 مولار شسته و سپس جذب آن­ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری UV-Vis بعد از کمپلکس با دی­متیل­گلی­اکسیم(1:3) گرفته شد. تاثیر پارامترهای تجربی مختلف بر درصد بازیابی یون­های نیکل از قبیل اثرpH ، زمان جذب و شویش، حجم اولیه نمونه و نوع، غلظت و حجم اسید شوینده بر درصد بازیابی بررسی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین درصد بازیابی(%99<) در8=pH، با حجم اولیه 10 میلی­لیتر و زمان جذب 45 دقیقه و واجذب 16 دقیقه مشاهده شد. در مطالعه گزینش­پذیری مشخص شد که پلیمر قالب یونی کارایی جذب بالای برای یون­های نیکل در رقابت با یون­های با بار یکسان و اندازه­های نزدیک به­هم از قبیل یون­های سدیم(I)، پتاسیم(I) ،جیوه(II)، کبالت(II)، منیزیم((II، منگنز((II، روی(II)، کادمیم(II)، مس((II، سرب (II)، آهن(III)، و کروم(III) را نشان می­دهد. پلیمرهای قالب یونی تهیه شده را می­توان حداقل 8 مرتبه مورد استفاده قرار داد، بدون این­که کاهش محسوسی در کارایی آن مشاهده شود. نانو ذرات پلیمری تهیه شده در فرایند استخراج فاز جامد برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل در نمونه­های آبی مختلف شامل آب رودخانه بشار یاسوج، آب آبشار یاسوج و آب آشامیدنی دانشگاه یاسوج بطور موفقیت آمیزی به کار گرفته شد. روش ارایه شده دارای دامنه خطی 10-003/0 میلی­گرم بر­لیتر نیکل و حد تشخیص 001/0 میلی­گرم بر لیتر و دقت نسبی % 34/2 برای هشت اندازه­گیری برای غلظت 2 میلی­گرم بر لیتر نیکل می­ باشد.

کلمات کلیدی: پلیمر قالب یون، نیکل، پلیمریزاسیون، نانو ذره، یون­های فلزی، جداسازی

فصل اول

مقدمــه، تئـوري و تاريخـچه

 1-1- پليمرهای قالب مولكولی يا يونی[1]

پليمر قالب مولكولی[2] يا يونی، از موضوعات تحقيقاتی مهم يك دهه اخير محسوب می­شوند. اين مواد كه به آن­ها آنتی­بادی­های مصنوعی هم گفته می­شود، به گونه­ای ساخته می­شوند كه با توجه به ويژگي­های مولكولی مواد، به شكل قالب آن­ها در آمده و فقط ماده موردنظر را جذب می­كنند و به همين علت هم پليمر قالب مولكولی نام گرفته­اند. ويژگی­های استثنايی اين مواد آن­ها را برای استفاده در حسگرهای شيميايی، داروسازی، جداسازی مواد و اندازه­گيری دارو مناسب كرده است. اين پليمرها شيوه جالبی برای تقليد از شناسايی مولكولی طبيعی است كه با تهيه محل­های شناسايی مصنوعی با گزينش­پذيری بالا برای آناليت­های مورد نظر تحقق می­يابد در اين روش آناليت هدف به عنوان يك گونه پيشران[3] عمل كرده و با منومرهای عاملی از طريق پيوند كوالانسی[4] يا غيركوالانسی[5]، در جريان فرايند تشكيل پليمر، مرتبط می­شود. پليمرهای با حفره­ی ريز حاصل، دارای محل­های شناسايی هستند كه به دليل شكل و آرايش گروه­های عاملی، از تمايل بالايی برای مولكول مورد نظر برخوداراند. برگزيدگی و تمايل­های بدست آمده از فرآيند قالب­زنی مولكولی، به برگزيدگی و تمايل­های عناصر شناسايی زيستی، نظير پادتن­ها نزديك است. تكنولوژی قالب مولكولی در خلال چند سال گذشته به عنوان جايگزينی مناسب برای انواع روش­های تجزيه­ای مبتني بر عناصر تشخيص دهنده طبيعي معرفی و توسعه يافته است. اين تكنيك ابتدا به عنوان روشی برای ايجاد مكان­های تشخيص دهنده گزينش­پذير در پليمرهای سنتزی، به كار رفته و امروزه كاربردهای مختلفی پيدا نموده است. پليمرهای قالب مولكولی در واقع يك نو­پليمر سنتزی هستند كه ميل تركيبی بالايی نسبت به مولكول هدف دارند[1]. در واقع طی فرآيند پليمريزاسيون، شبكه­های ويژه برای برهمكنش با گونه هدف ايجاد می­شود. در اين روش ابتدا گونه هدف با

مونومرهای قابل پليمريزاسيون (دارای پيوند دوگانه كربن- كربن) كه در يك سر خود دارای گروه­های عاملی توانا برای برهمكنش با مولكول هدف می­باشند تشكيل كمپلكس داده و سپس اين كمپلكس در حضور مقادير زیادی از يك مونومر اتصال عرضی[6]، كوپليمره[7] شده و بنابراين شكل كمپلكس در پليمر تثبيت می­شود. با خروج گونه هدف از پليمر شبكه­هايی ايجاد خواهد شد كه از نظر شكل، اندازه و جهت گيری گروه­های عاملي دقيقاً مكمل گونه هدف می­باشند[3]. شناسايی مولكول يا يون يك پديده­ای است كه می­توان بصورت پيوند ترجيحی مولكول يا يون با پذيرنده با انتخاب­گری بالا بخاطر تشابه ساختاری نزديك در نظر گرفت. اين مفهوم بطور دقيق در تكنولوژی پليمر قالب مولكولی وجود دارد. به عبارتی پليمرهای قالب مولكولی يا يونی پس از آماده سازی تنها با همان قالب اوليه كه از هر لحاظ با هم كمل می­باشند برهمكنش دارند[4].

1-2- تاريخچه

قالب زنی مولکولی به صورت تلاشی برای ساخت آنتی­بادی مصنوعی آغاز شد. تکنیکی که توسط دیکی[8] با استفاده از پلیمر سیلیکا برای ساخت گیرنده سنتزی برای ملکول‎های رنگی متیل اورانژ [9]و اتیل اورانژ[10](شکل(1-2)( ابداع شد[4]. دیکی دریافت که یک ماده در حضور مشتقات متیل[11] قادر به باز جذب آن مولکول به میزان4/1 برابر بهتر از مشتق اتیل [12]است.

در سال 1952 به دنبال این نتایج اولین فاز ساکن کایرال قالب زنی[13]، توسط کورتی[14] وکلمبو[15] تهیه شد[6]. در این کار، روش دیکی برای قالب­گیری پلیمر سیلیکاتی با کامفروسولفونیک اسید و ماندلیک اسید ساخته شد. جداسازی کروماتوگرافی انانتیومرهای کامفروسولفونیک اسید و و ماندلیک اسید با استفاده از این مواد به عنوان فاز ساکن صورت گرفت.

اولین گزارش پلیمر آلی قالب زنی توسط وولف[16] درسال 1972 ارائه شد. دی­گلی­سیریک اسید به روش کوالانسی به 2,32،3-وینیل­فنیل­برونیک استر پیوند شد. این کمپلکس مولکول الگو وارد پلیمر دی‎وینیل­بنزن شد[7] (شکل1-3). این پیشرفت‎های مهم، جای­گذاری مونومرهای عاملی برای برهم­کنش بهینه با مولکول الگو را ممکن کرد. کار عمده دیگر در زمینه قالب­زنی مولکولی توسط مسباخ[17] و همکارانش در سال 1984 هنگامی که روش جدیدی برای تشکیل کمپلکس پیش پلیمریزاسیون با استفاده از برهمکنش­های غیرکوالانسی را معرفی کردند، صورت گرفت[8].

 

1-3- برهمکنشهای پلیمر- مولکول الگو

عامل كليدی در سنتز موفقيت آميز پليمرهای قالبی، بدست آوردن شرايطی است كه طی آن عمل پليمريزاسيون، گونه هدف و مونومرهای گروه عاملی آرايش مناسبی نسبت به هم داشته باشند. از آنجا كه برهمكنش ويژه مونومرها و گونه هدف عامل گزينش پذيری پليمرهای قالبی هستند، بطور كلی سه نوع برهمكنش مونومر گونه هدف وجود دارد كه اين سه برهمكنش عبارتند از:

 

1-3-1- قالبزنی کووالانسی

روش قالب‎زنی کووالانسی نیازمند سنتز مشتق قابل پلیمریزه شدن مولکول الگو است. پیوندهای کووالانسی طوری انتخاب می‎شوند که شکست آنها بعد از پلیمریزاسیون ممکن باشد. پس از مرحله گسست گروه‎های عاملی با مولکول قالب‎گیری شده مجددا از طریق تشکیل پیوند کووالانسی یا برهمکنش‎های غیر کوولانسی برهم­کنش می­دهند. بعضی از پیوندهای کووالانسی رایج برای این هدف کربوسیلیک اسیدها، استرهای برونئیک[18]، کتال‎ها[19]و بازهای شیف[20] می­باشند. در این زمینه کمپلکس‎های فلزی نیز دخیل هستند که می‎توانند به ملکول‎های الگو متصل و آن­ها را جهت­دهی کنند[9]. مثال­های از نوع لیگاند، کمپلکس­های کووالانسی و مولکول الگو در جدول (1-1) نشان داده شده است.

روش کووالانسی چندین مزیت نسبت به روش‎های غیرکووالانسی از قبیل عدم نیاز به منومر اضافی می­باشد (این باعث می‎شود که تعداد پیوندهای غیر اختصاصی بین آنالیت و ماتریکس پلیمری به حداقل برسد). یک برهمکنش غیر اختصاصی در این مورد بین آنالیت وسایت پیوندی معین به وجود می­آید. علاوه براین، قالب‎زنی کووالانسی سایت‎های پیوندی به خوبی طراحی شده را ایجاد می‎کنند بنابراین توزیع سایت‎های پیوندی با تمایلات متغیر به مولکول الگو کم  می‎شود معایب بالقوه این تکنیک شامل مراحل اضافی لازم برای سنتز کمپلکس الگو/مونومر و گسست شیمیایی مولکول الگو از پلیمر می‎باشد. اگر پیوند مجدد که از طریق بازتشکیل پیوندهای کووالانسی تشکیل می­گردد صورت پذیرد، باید سرعت باز پیوند آهسته باشد و برای برخی کاربردها نظیر جداسازی کروماتوگرافی مناسب نیست[13].

 

1-3-2- پلیمریزاسیون قالبزنی غیرکووالانسی

قالب‎زنی غیرکووالانسی از برهمکنش­های  ضعیف­تر بین منومر عاملی و مولکول الگو و منومر شبکه کننده برای جای دادن گروه‎های عاملی و شکل دادن حفره پیوندی استفاده می‎کند. برهمکنش‎هایی که عموما بیشتر مورد استفاده­اند از این قرار هستند: پیوندهای هیدوژنی[9], الکترواستاتیک[14] و برهمکنش‎های هیدروفوبی[15]. برخی مثال‎های نمونه وار از کمپلکس الگوی غیرکووالانسی در جدول (1-2) نشان داده شده است. روش غیرکووالانسی دارای مزیت سهولت نسبی اجرایی آن نسبت به روش کووالانسی است، مراحل عملی کمتری دارد و سازگاری بیشتری با روش­های اتوماتیک و ترکیبی دارد .به علاوه، نوع و شمار مولکول­های الگوی مناسب بیشتر از آن­هایی است که به روش کوالانسی می­‎توان تهیه کرد. اما، این روش محدود به مولکول الگو‎‎‎­هایی است که بتوانند برهمکنش تا حدی قوی با مونومر‎های عاملی داشته باشند. ­به­علاوه، معمولا به مقدار اضافی مونومر عاملی در مخلوط پلیمری نیاز است که نتایج دلخواه را تضمین کند. با توجه به این نیاز، پلیمرهایی که به این روش تهیه می‎شوند حاوی تعداد زیادی گروه­های عاملی‎اند که در جذب‎های غیر اختصاصی شرکت می‎کنند. به این دلیل، غالباً لازم است که نسبت مولکول الگو به گروه­های عاملی را بهینه کرد تا انتخاب­گری را حداکثر و در عین حال برهمکنش‎های غیر اختصاصی را به حداقل رساند.

 

1-3-3- برهمكنش شبه كووالانسی

برهمكنش شبه كووالانسی كه در واقع تركيبی از خواص دو روش  بالاست كه مرحله قالب گونه هدف در پليمر بر اساس پيوند محكم كووالانسی است و مرحله تشخيص گونه هدف بر اساس پیوند غیرکوالانسی می­باشد.

 

1-4- بافت پلیمر[21]

پلیمرهای مورد استفاده در قالب زنی مولکولی با کمی استثنا، پلیمرهایی با درجه شبکه­شدگی بالای خلل وفرج دار بزرگ (مشبک بزرگ) هستند. مورفولوژی پلیمر‎های ماکروپروس پیچیده است و تحت تاثیر تعدادی فاکتورهای دخیل از جمله دانسیته شبکه کننده و حلال مورد استفاده در پلیمریزاسیون است. در کوچکترین مقیاس، پلیمر متشکل ازهسته­های پلیمری به هم پیوسته است. اندازه هسته­ها که توده پلیمری خلل و فرج دار را تشکیل می­دهند بین30-10 نانومتر تغییر می­کنند. این هسته‎ها درمیکرووسفرهای بزرگتر (گویچه­ها) با اندازه 200-100 نانومتر مجتمع می‎شوند. این میکوسفرها مجتمع­های بزرگتری را تشکیل می‎دهند که انداره آن­ها می‎تواند به چندین میکروون برسد. حفرات در پلیمر یا ماکروپروس در عمل متشکل از فضاهای خالی بین تجمعات بزرگ (ماکروپورها، بقطر 50-2 نانومتر)، یا در بین خود گویچه­های یک خوشه می­باشد (مزوفور، بقطر 2> نانومتر). مساحت سطح و توزیع اندازه حفرات آرایش داخلی گویچه‎ها و خوشه‎ها در پلیمر ماکروپروس را منعکس می‎کند و عمدتاً بستگی به ترکیب مخلوط پلیمری و شرایط واکنش دارد. موٌثرترین متغیر­هایی که مساحت سطح وتوزیع اندازه ذرات راتعیین می‎کند درصد مونومر شبکه کننده، نوع و مقدار حلال، غلظت آغازگر رادیکالی ودمای واکنش هستند. مساحت سطح پلیمر قالبی در گستره 100-400 m2/g قرار دارد. توزیع اندازه ذرات به مقدار زیادی، به نوع ماتریس پلیمری بستگی دارد و می­تواند از حفره متوسط تاحفره بزرگ، تغییر کند. حلال مورداستفاده در پلیمریزاسیون نقش مهمی درفرآیند قالب­گیری دارد. حلال بر قدرت برهمکنش­های غیرکوالانسی علاوه بر مورفولوژی پلیمر اثر می­گذارد. در کل، پروژن­های قطبی‎تر انتخاب­گری کمتری را باعث می‎شوند. اما، تاثیر حلال روی مورفولوژی پلیمرها ممکن است جبران این عقب­گرد آشکار را بکند. خواص خلل و فرج‎دار بودن ماتریس پلیمری به­شدت به نوع حلال مورد استفاده بستگی دارد. پلیمرهای قالب گیری معمولاً از طریق پلیمریزاسیون توده‎ای تهیه می‎شوند. این روش یک پلیمر یکپارچه‎ای که بعداً بایستی برای جداسازی مولکول الگو انجام شود، تولید می­کند. پلیمر یک­پارچه به ذرات ریزتری آسیاب می‎شود تا برای استفاده تجزیه‎ای آماده شود. در مورد قالب­گیری غیرکوالانسی، رهایش مولکول الگو از پلیمر غالباً توسط حلالی مثل متانول صورت می­گیرد. در برخی موارد، استفاده از کمی اسید برای کمک به جدا کردن الگو مفید است. با سیستم‎های قالب­گیری کوالانسی شرایط برای حذف الگو با الزاماتی جهت گسست پیوند شیمیایی الگو-مونومر تعین می‎شود[16].

 

1-5- پليمرهای قالب يونی

پليمرهای قالب براساس اينكه گونه هدف مولكول باشد يا يون به دو دسته پليمر­های قالب مولكولی و پليمر قالب يونی تقسيم می­شوند. پليمرهای قالب يونی از هر لحاظ شبيه به پليمرهای قالب مولكولی می­باشند، با اين تفاوت كه گونه هدف استفاده شده در اين روش پليمريزاسيون يك يون فلزی می­باشد، كه بر پايه­ی تشكيل كمپلكس بين يون فلزی و ليگاند مناسب در فاز مايع قبل از عمل پليمريزاسيون و سپس انجام فرآيند پليمريزاسيون در حضور مونومرهای اتصال عرضی و آغازگر استوار است. در نتيجه پليمر قالب يونی ايجاد شده شناسايی يون­های فلزی مورد نظر را بر عهده دارد. پليمرهای قالب يونی نيز بر اساس ليگاند كه به كار گرفته می­شود به دو دسته تقسيم می­شوند[17]:

الف) ليگاندهای غيرپليمری: اين ليگاند­ها دارای گروه وينيلی (پيوند دوگانه كربن-كربن) نيستند و در پليمريزاسيون شركت نمی­كنند. بنابراين كمپلكس فلز-ليگاند در شبكه­های پليمری گير می­افتند.

ب) ليگاند­های پليمری: اين ليگاند­ها دارای گروه­های وينيلی هستند كه در مرحله پليمريزاسيون شركت می­كنند و جزئي از ساختار پليمر می­شوند. اگر چه بيشتر ليگاندها از دسته اول می­باشند ولي پليمرهای قالب يونی كه با استفاده از ليگاندهای دسته دوم ساخته می­شوند طول عمر بيشتری دارند و اين بخاطر پيوند شيميايی ليگاند با ساختار پليمر می­باشد.

با توجه به شكل (6-1) فرآيند توليد يك پليمر قالب يونی در سه مرحله انجام می­شود كه در ابتدا، گونه فلزی هدف با ليگاند مناسب تشكيل كمپلكس می­دهد، در مرحله بعد، در نتيجه فرآيند پليمريزاسيون كمپلكس ايجاد شده درون يك ماتريكس پليمری قرار می­گيرد و در آخرين مرحله، يون­های فلزی قالب شده به وسيله شستشو با اسيدهای معدنی از درون شبكه پليمری شسته و حذف می­شوند و پليمری با خلل و فرج­هايی در ابعاد ميكرو يا نانو توليد می­شود كه به

لحاظ اندازه، شكل و خصوصيات شيميايی، كاملاً شبيه يون فلزی هدف می­باشند[15]. اين شبكه­های ايجاد شده دارای گستره وسيعي از گروه­های عاملی دارای جفت الكترون آزاد می­باشند. يون فلزی هدف، با استفاده از اوربيتال خالی خود توانايی تشكيل پيوند با اين گروه­های عاملی از طريق گرفتن جفت الكترون­های آزاد گروه­های عاملی درون شبكه را دارد. قدرت اين برهمكنش­ها كه عامل ميل تركيبی پليمر و گونه هدف می­باشند به ماهيت يون فلزی هدف، حالت اكسايش آن و ماهيت ليگاند بستگی دارد. مهم­ترين و بارزترين ويژگی پليمرهای قالب يونی،گزينش­پذيری آن­ها می­باشد كه باعث كاربرد روزافزون، آن­ها در شيمی تجزيه شده است. گزينش­پذيری اين مواد به عوامل مختلفی بستگي دارد كه عبارتند از[19و20]:

1) نوع و اندازه يون قالب شده

2) نوع ليگاند

3) مقدار حلال پليمريزاسيون و اندازه مولكول­های آن

4) تعداد گروه­های عاملی اطراف يون فلزی

5) درجه پيوند عرضی اطراف يون فلزی.

 

1-6- مزايای پليمرهای قالبی نسبت به جاذب­های متداول استخراج فاز جامد

اهميت و كاربرد گسترده پليمرهای قالب مولكولی و يونی به دليل مزايايی است كه اين نوع جاذب ها نسبت به جاذب­های ديگر دارند از جمله اين مزايا می­توان به موارد زير اشاره كرد[21]:

گزينش پذيری بالا

درجه تخلخل بالا

تشكيل و شكست سريع پيوندها

هزينه پايين

پايداری مكانيكی بالا

مقاومت در مقابل گرما و فشار

قابل استفاده بودن در محيط­های شيميايی سخت و خشن (به شدت اسيدی يا بازی

غير مخرب بودن

1-7- انواع روش­های توليد پليمر­های قالبی

پليمرها مولكول­های بزرگی هستند كه از اتصال تعداد بسياری مولكول بسيار كوچكتر ساخته شده­اند. مولكول­های كوچكی كه مولكول پليمر را به وجود می­آورند مونومر ناميده می­شود و پليمريزاسيون يك واكنش شيميايی است كه در آن مولكول­های كوچك و ساده كه اصطلاحاً تكپار ناميده می­شوند، با يكديگر پيوند برقرار كرده و مولكولی بزرگ با وزن مولكولی چندين برابر مولكول اوليه را به وجود می­آورند. در يك مولكول پليمر صدها، هزاران و دهها هزار و حتی تعداد زيادتری از مولكول­ها را می­توان يافت كه به هم متصل شده­اند وزن مولكولی آن­ها ممكن است به میليون ها برسد. براي بدست آوردن يك پليمر با ميل تركيبی و گزينش پذيری بالا نسبت به گونه هدف انتخاب اجزای پليمر و درصد تركيب آن­ها از اهميت بالايی برخوردار می­باشد. مهمترين اجزای پليمرهای قالب عبارتند از:

[1] Molecular-Ion imprinted polymers

[2] Molecular imprinting

[3] Template

[4] Covalant

[5] Non covalant

1 Cross-Linking

2 Co-Polymer

1 Dickey

2 Methyl orange

3 Ethyl orange

4 Methyl

5 Ethyl

6 phase conctant chayral

7 Corty

8 Colombo

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122