پايان نامه تهيه کونژوگه پلي ساکاريد PRP هموفيلوس آنفلوآنزا تيپ b با اگزوتوکسين A سودوموناس آئروژينوزا و سنجش ايمني زايي آن در مدل حيواني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تهيه کونژوگه پلي ساکاريد PRP هموفيلوس آنفلوآنزا تيپ b با اگزوتوکسين A  سودوموناس آئروژينوزا و سنجش ايمني زايي آن در مدل حيواني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 150 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تهيه کونژوگه پلي ساکاريد PRP هموفيلوس آنفلوآنزا تيپ b با اگزوتوکسين A  سودوموناس آئروژينوزا و سنجش ايمني زايي آن در مدل حيواني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی15
مقدمه
1-1-1 هموفیلوس آنفولانزا17
1-1-2 میکروبیولوژی19
1-1-3 دسته‌بندی سویه های هموفیلوس آنفلوآنزا قابل تیپ بندی20
1-1-4 کلون سازی و تهاجم22
1-2-4 کلون‌سازی در مجرای تنفسی فوقانی22
1-3-4 حمله به اپیتلیوم23
1-4-4 حمله به جریان خون24
1-5-4 بقا در جریان خون25
1-6-4 حمله به CNS26
1-1-5 شاخص‌های بیماری زایی هموفیلوس آنفولانزا27
1-2-5 OMPs28
1-3-5- پیلی28
1-4-5- ایمونوگلوبولین A1 پروتئاز30
1-5-5- لیپوپلی ساکارید (LPS) 31
1-6-5- نقش LPS در بیماری‌زایی32
1-1-6 کپسول34
1-2-6- دخالت کپسول در بیماری‌زایی36
1-3-6- ژنتیک بیان کپسول36
1-1-8 روش¬ها و آزمون¬های تشخیص آزمایشگاهی38
1-2-8 روش¬های تشخیص کلاسیک38
1-3-8- معایب تشخیص کلاسیک39
1-4-8- برتری روش¬های تشخیص مولکولی40
1-1-9- اپیدمیولوژی 40
1-1-10- پیشگیری 44
1-1-11- درمان45
2-1 واکسن های کونژوگه48
2-2- واکسن‌های Hib49
2-3- پاسخ های واکسن کونژوگه50
2-4- پاسخ های واکسن پلی‌ساکاریدی51
2-5- عوامل دخیل در ایمونوژنسیتی واکسن های کونژوگه پلی ساکاریدی – پروتئینی51
2-5-1- طول زنجیره پلی ساکاریدی 51
2-5-2- نوع اتصال52
2-5-3- مولکول های حامل 52
2-6-EDC یا EDAC52
2-7- کونژوگاسیون به روش آمیداسیون 53
2-8- تهیه کونژوگه ایمونوژن هاپتن1 – حامل54
2-9- پروتئین های حامل مناسب برای ایجاد کونژوگه های آنتی ژنیک55
2-10- ادجوانت های مناسب در طراحی واکسن کونژوگه56
2-11- سنجش فعاليت باكتري كشي56
فصل سوم- مواد و روش ها
3-1-1 مواد و وسایل لازم 60
3-2-1- تهيه ميكروارگانيسم هاي به كار گرفته شده در اين مطالعه66
3-2-2-باز كردن سویه باکتری همو فیلوس آنفولانزای تیپ b ليوفيليزه و کشت آن66
3-2-3-فرآوردن و تخلیص PRP66
3-2-4- تهیه بذر محیط کشت 66
3-2-5-تیمار عصاره مخمر67
3-2-6-آماده کردن فرمانتور و تلقیح بذر 70
3-2-7-نمونه گیری از فرمانتور72
3-2-8- مرحله رسوب دهی الکلی73
3-2-9- مرحله الکل زنی 73
3-2-10- مرحله شست و شو با کلریدمنیزیم74
3-2-11- تیمار با ستاولن74
3-2-12- افزودن فسفات سدیم75
3-2-13- مرحله الکل زنی مجدد75
3-2-14- تیمار با هیدروکسیل آپاتیت75
3-2-15- فیلتراسیون سوپرناتانت 76
3-2-16- لیوفلیزاسیون 76
3-2-17- تعیین خلوص PRP تخلیص شده 76
3-2-18- تست ریبوز 76
3-2-18- 1- اساس تست بیال 77
3-2-18- 2- معرف‌های تست بیال 77
3-2-18- 3-محلولها و ترکیبات 77
3-2-18- 4-تهیه‌ی محلول‌های استاندارد ریبوز 77
3-2-18- 5- آماده سازی PRP تخلیص شده 79
3-3-1- آزمون هاي پروتئين سنجي 79
3-3-2روش برادفورد 81
3-3-3- روش پروتئين سنجي Lowry 81
3-4-1- آزمون ایمونو ژل دیفیوژن 83
3-5- سنجش نوکلئیک اسید 83
3-6-تخلیص اگزوتوسین A سودوموناس آئروژينوزا PA103 84
3-6-1- طرز باز كردن سوش ليوفيليزه جديد 84
3-6-2-تهيه لوله بذر 84
3-6-3- اطمینان از خالص بودن سوش 85
3-6-4- تست سوش برای تولید اگزوتوکسین A 85
3-6-5-تهیه محیط کشت 85
3-6-7- رسوب با استات روی 1 مولار 87
3-6-8- رسوب با سولفات آمونيوم 87
3-6-9- دياليز اگزوتوكسين A 88
3-6-10- کروماتوگرافی فیلتراسیون ژل اگزوتوكسين A 89
3-16-2-1مواد مورد نیاز: 89
3-6-11سنجش توليد اگزوتوكسين A 89
3-6-11-1-سنجش توکسیسیتی 90
3-6-12- دتوكسيفاي كردن اگزوتوكسين A به روش فرمآلدیئد 91
3-7- ژل فيلتراسيون جهت تخليص كونژوگه PRP هموفیلوس آنفولانزای تیپb (Hib) با اگزو توکسین A سودوموناس آئروژینوزا 92
3-8- آزمون های کنترل و کیفی کونژوگه 92
3-9- سنجش پروتئین 92
3-11- تعیین میزان اسید نوکلئیک 93
3-12- كنترل توكسيسيته غیرعادی((Abnormal toxicity 94
3-13- آزمون پیروژنی 94
3-14- ایمیونیزاسیون خرگوشها و خونگیری 94
3-15تهیه بافر باربیتال : 94
3-16- تهیه محلول کوماسی بلو و رنگ بر : 94
3-16- پلي آكريل آميد ژل الكتروفورز درحضور سديم دو دسيل سولفات(SDS-PAGE) 96
3-16-1- اصول روش SDS-PAGE 96
3-16-3- محلول¬هاي مورد نياز 97
3-16-4- تهیه ژل پایین SDS-PAGE 97
3-16-5- تهیه ژل بالا با SDS-PAGE 98
3-16-6-رنگ آميزي ژل پلي آكريل آميد 99
3-16-7- محلول¬هاي مورد نياز 100
3-16-8- روش رنگ آميزي 101
3-17- آزمون بررسی فعالیت باکتریسیدالی سرم حیوان ایمیون (SBA ) 101
3-17-1- اصول آزمون SBA 101
3-17-2- مواد مورد نیاز برای آزمون SBA Serum Bactericidal Assay)) 101
3-17-3-روش انجام آزمون 102
فصل چهارم: نتایج
4-1-کشت سویه باکتری107
4-2- شرایط کشت در فرمانتور108
4-3- تعیین خلوص PRP 109
4-4- اندازه‌گیری میزان ریبوز 111
4-5- کنترل میزان پروتئین در پلی ساکارید PRP و ETA و PRP- ETA113
4-6- کنترل میزان اسید نوکلئیک در پلی ساکارید PRP و PRP- ETA113
4-7- کونژوگاسیون PRP با اگزوتوکسینA سودوموناس آئروژینوزا114
4-8- بازده کونژوگاسیون PRP-ETA 115
4-9- کنترل پیروژنی 115
4-10- کنترل توکسیسیتی غیر عادی در موش سوری116
4-11- آزمون ایمونوژل دیفیوژن116
4-12- الکتروفورز (SDS-PAGE) برای بررسی وزن مولکولی 117
4-13- ارزیابی فعالیت باکتری كشي سرم حیوان واکسینه شده 117
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- واکسن‌های کونژوگه‌ی (Hboc) PRP-CRM197124
5-2- واکسن کونژوگه‌ی PRP-TT 125
5-3- واکسن کونژوگه‌ی PRP-OMP 125
5-4- تولید کپسول هموفیلوس آنفولانزای تیپ b(PRP) 126
5-5- کونژوگاسیون PRP با اگزوتوکسین A127
5-6- سرم باکتریسیدال اسی128
نتیجه گیری 129
پیشنهادات 129
منابع 130

منابع

 

شاپوری،1386 ،بررسی پاسخ های ایمنی کونژوگه لیپو پلی ساکاریدی دتوکسیفای شده و پلی ساکارید  برسلا آبورتوس با توکسوئید کزاز، دانشگاه تربیت مدرس.

 

Alexander, H. E. (1965) The Haemophilus group, in Bacterial and Mycotic Infections of Man (Dabos, R. J. and Hirsch, J. G., eds.), Pitman Medical Publishing Co., Ltd., London.

Anderson EC et al. (1995a). Epidemiology of invasive Haemophilus influenzae infections in England and Wales in the pre-vaccination era (1990-2). Epidemiology and Infection, 115:89-100.

Anderson P, Pichichero ME, Insel RA. 1983. Immunogens consisting of oligosaccharides from the capsule of Haemophilus influenzae type b coupled to diphtheria toxoid or the toxin protein CRM197. J Clin Invest; 76:52-9.

Anderson, P. W., Pichichero, M. E., and Connor, E. M. (1985) Enhanced nasopharyngeal colonization of rats by piliated Haemophilus influenzae type b. Infect. Immun. 48, 565– 568.

Ashwell, G. 1957. in Methods of Enzymology Vol. III edited by SP. Colwick and N.O. KaplaAcademic Press.New York. USA p 87–90.

Asturias EJ et al. (2003). Meningitis and pneumonia in Guatemalan children:the importance of Haemophilus influenzae type b and Streptococcus pneumoniae. Revista panamericana de salud pública [Pan American journal of Public Health], [14:377-384.

Avery OT, Goebel WF. Chemo-immunological studies on conjugated carbohydrate-proteins. Part II: Immunological speci-®city of synthetic sugar proteins. J Exp Med 1929;50:52.

Barenkamp, S. J, Munson, R. S., Jr., and Granoff, D. M. (1981) Subtyping isolates of Haemophilus influenzae type b by outer-membrane protein profiles. J. Infect Dis. 143, 668–676.

Betz, A. L. and Goldstein, G. W. (1986) Specialized properties and solute transport in brain capillaries. Annu. Rev. Physiol. 48, 241–250.

Bijlmer HA et al. (1989). Carriage of Haemophilus influenzae in healthy Gambian children. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 83:831-835.

Bijlmer HA et al. (1990). The epidemiology of Haemophilus influenzae meningitis in children under five years of age in The Gambia, West Africa. The Journal of Infectious Diseases, 161:1210-1215.

Booy R et al. (1994). Efficacy of Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine PRP-T. Lancet, 344:362-366.

Booy, R. and Moxon, E. R. (1991) Immunisation of infants against Haemophilus influenzae type b in the UK. Arch Dis Child. 66, 1251–1254.

Bricker, J., Mulks, M. H., Plaut, A. G., Moxon, E. R., and Wright, A. (1983) IgA1 proteases of Haemophilus influenzae: cloning and characterization in Escherichia coli K-12. Proc Natl Acad Sci USA 80, 2681–2685.

چكيده

هموفیلوس آنفلوانزا سروتیپ b مهمترین عامل مننژیت و پنومونی در کودکان زیر 5 سال در سراسر جهان می باشد که پس از کلونیزه شدن در حلق وارد خون شده و باکتریمی می دهد،در ادامه باکتری از طریق خون خود را به مننژ رسانده و مننژیت می دهد که عامل 95% باکتریمی و مننژیت ها هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b می باشد که از کپسول پلی ساکاریدی آن موسوم به پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات (PRP) جهت تولید واکسن های کونژوگه گلیکوپروتئینی علیه هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b استفاده شده است.به دلیل اینکه پاسخ ایمنی نسبت به این پلی ساکارید غیر وابسته به سلول T بوده و در پاسخ ایمنی سلول خاطره ایجاد نمی گردد،لذا دوز یادآور تاثیری در بالا بردن سطح ایمنی ندارد.برای از بین بردن خاصیت T-INDEPENDT،PRP به طور کوالانسی به اگزوتوکسین A سودوموناس آئروژینوزا (ETA) متصل می گردد.در این پروژه سویه استانانداردهموفیلوس آنفلونزا سروتیپ b ابتدا در فرمانتور حاوی محیط CY (کازآمینواسید – عصاره مخمر )کشت گردید و تخلیص PRP  از مایع کشت با انجام روش های الکل پرسپیتاسیون (رسوب دادن الکلی) و رسوب دادن با ستاولن (هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید)،التراساتریفیوژ و تخلیص با هیدروکسی آپاتیت حاصل گردید.جهت تهیه اگزوتوکسین A نیز سویه PA103 سودوموناس آئروژینوزا در محیط کشت تریپتیکازسوی براث کشت گردید و پس از سنجش توکسیسیته در موش با استفاده از روش قلیایی ،سم زدایی شده و جهت کونژوگه نمودن با PRP  از ADHو سیانوژن بروماید به عنوان اسپیسر و EDAC به عنوان عامل لینکر استفاده گردید و کونژوگه حاصل با عبور از ستون CL-4B تخلیص شد.

کونژوگه بدست آمده جهت ارزیابی ایمونولوژیکی طی 2 مرحله با فاصله 14 روز به تعدای خرگوش سفید نیوزیلندی تزریق گردید و از هر کدام از خرگوش ها در روزهای 0،15،30،45 خونگیری از قلب انجام شد.تیتر آنتی بادی توسط سرم باکتریسیدال اسی اندازه گیری شد.تیتر باکتری کشی برای PRP خالص در تزریق اول 16 و در تزریق دوم شاهد افزایش تیتر نبودیم.تیتر باکتری کشی برای کونژوگه در تزریق اول 32 و در تزریق دوم 64 بود که شاهد افزایش تیتر بودیم.با توجه به نتایج حاصل شده ،کونژوگه PRP-ETA سبب تحریک بیشتر سیستم ایمنی و افزایش تیتر آنتی بادی در تزریق دوم می گردد.همچنین اگزوتوکسین A دتوکسیفای شده یک کریر مناسب می باشد.

کلید واژه:       هموفیلوس آنفلونزا تیپ b، سودوموناس آئروژینوزا،واکسن کونژوگه، پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات (PRP)، اگزوتوکسین A

  مقدمه

1-1-1 هموفیلوس آنفولانزا

هموفیلوس آنفولانزا یک باکتری گرم منفی است که اولین بار توسط Pfeiffer در سال 1982 توصیف شد.( پیفر،1982[1] ) این که هموفیلوس آنفلوآنزا انگل مخصوص انسان می­باشد باعث شد که این تصور بوجود بیاید که این باکتری عامل اصلی آنفلوانزا می­باشد. در هر حال از کالبدشناسی افرادی که مبتلا به حمله ناگهانی (به صورت تک­گیر) در طی پاندمی آنفلوآنزا در سال 1918 شده­بودند، هموفیلوس آنفلوآنزا دیده­ نشد.Pittman کشف کرد که سویه­هایی از این باکتری می­توانند در دو گروه کپسول دار (قابل تیپ­بندی) و بدون کپسول (غیر قابل تیپ­بندی) تقسیم بشوند( پیتمن،[2]1931 ).  Pittman بیشتر توانست نشان بدهد که شش تیپ هموفیلوس آنفلوآنزا بوسیله سرولوژی اختصاصی کپسولشان از a-f قابل تیپ­بندی هستند. به طور عمده سویه تیپ (Hib) b باعث حملات اصلی بیماری از جمله: مننژیت و سپتی­سمیا و به دنبال آن اپی­گلوتیت، سلولیت، آرتریت­سپتیک، پنومونی می­شوند(آلکساندر، [3]1965). سویه بدون کپسول (غیر قابل تیپ­بندی) منجر به: اوتیت مدیا، سینوسیت و عفونت حاد دستگاه تنفسی تحتانی می­شود.بیشترین احتمال آلودگی به بیماری مرتبط با هموفیلوس آنفلوآنزا، کودکان بین سنین 10 تا 16 ماه هستند و اخیراً به عامل اصلی میلیونها مرگ در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده­است. در طی این زمان، کودکان به طور کامل بوسیله سیستم محافظتی آنتی­بادی محافظت نمی­شوند و همچنین در سرمشان آنتی­بادی­های توسعه یافته وجود ندارد (فاترگیل و همکاران،[4]1933) جلب توجه بیماری­زایی عفونت هموفیلوس آنفلوآنزا با ورود شیمی درمانی توسط مواد آنتی­میکروبیال کاهش پیدا کرد. با این وجود مرگ و میر ناشی از مننژیت که بوسیله هموفیلوس آنفلوآنزا در آمریکای شمالی در سال 1930 ایجاد شد تقریباً در 100% از موارد مبتلا بود(تیلر وهمکاران،1990[5]). با ظهور آنتی­بیوتیک­ها مرگ و میر در اواسط سال 1960 به 10-5% کاهش پیدا کرد(هاگرتی وهمکاران،1964[6]– ترک وهمکاران،1967[7]) به هر حال، در کمتر از 30% از افراد زنده­مانده نقص جدی همانند: اختلال در بینایی، شنوایی، حمله ناگهانی بیماری و زوال عقل دیده­ می شد.(اسپرولس وهمکاران،1969[8] ،کروک و همکاران،1949[9])در طی سال 1970، مقاومت آنتی­بیوتیکی سویه­های Hib منجر به تکثیر و گسترش آن­ها شد. در سال 1991 تخمین زده شد که 11% از سویه­های خالص شده هموفیلوس آنفلولآنزا تیپ b نسبت به آمپی سیلین و همچنین بیشتر آنتی بیوتیکهای معمول که برای درمان آلودگی به این ارگانیسم استفاده می­شد، مقاومت دارند.(بوی وهمکاران،1991[10]). Jenner و همگارانش مقاومت فوق­العاده و غیرمنتظره سویه­های هموفیلوس آنفلوآنزا را به کلرومنفنیکل در سال 1990 گزارش کردند. (جنر و همکاران،1990[11]) بیماری­زایی هموفیلوس آنفلوآنزا فقط تنها موضوع اصلی در مورد این باکتری نبود، بلکه موضوع ژنتیک بنیادی و تحقیقات مولکولی نیز مطرح بود. در اوایل 1950، هموفیلوس آنفلوآنزا به عنوان دومین نمونه بعد از پنوموکوکوس به عنوان یک ارگانیسم قابل ترنسفورم شدن شناسایی شد. سپس در اواخر 1960، Hamilton smith روی نوترکیبی همولوکوس در هموفیلوس آنفلوآنزا تحقیق کرد، که این تحقیقات به طور مستقیم منجر به کشف تیپ II آنزیم­های اندونوکلئازی محدود کننده شد، که این آنزیم در تکنولوژی DNA نوترکیب بسیار مورد استفاده قرار گرفت. تحقیقات مولکولی و ایمونولوژیکی برروی کپسول پلی­ساکاریدی فوکوس پیدا کرد که بعدها منجر به توسعه و تجارت و انتشار اولین واکسنهای پلی­ساکاریدی- کونژوگه در سال 1989 شد. در سال 1995 هموفیلوس آنفلوآنزا اولین باکتری آزادزی بود که ژنومش به طور کامل سکانس­بندی شد(فلیچمن،1995[12]). این کار بزرگ بسیار قابل توجه بود و باعث شد که سکانس­بندی ژنوم بسیاری دیگر از باکتریها آغاز شود و استفاده از ژنوم و بیوانفوزماتیک در تحقیقات میکروبیولوژی شروع شود .

 

1-1-2 میکروبیولوژی

هموفیلوس متعلق است به خانواده پاستورولاسه که دو جنس دیگر به نام های پاستورولا و اکتینوباسیلوس نیز دارد.این باکتری متعلق به این خانواده کوکوباسیل‌های غیراسپور کوچک  هستند که نیازهای رشدی مخصوصی دارند و اغلب برای خالص‌سازی به محیط کشت غنی شده نیاز دارند. اسم جنس، هموفیلوس (به معنای دوستدار خون) وابستگی ویژه‌ی این ارگانیسم به مولکول‌های مربوط به خون برای رشد تحت شرایط هوازی مربوط است. مورفولوژی هموفیلوس آنفولانزا در نمونه‌های بالینی از کوکوباسیل ها تا رشته‌های دراز متغیر است. (دیویس و همکاران،1973[13])

 

1-1-3 دسته‌بندی سویه های هموفیلوس آنفلوآنزا قابل تیپ بندی :

یافته های حاصل از اپیدمیولوژی بیماری های هموفیلوس آنفلوآنزای تیپ بندی شده منجر به جستجوی مقدماتی برای سیستم نشانگر تبعیضی بین سویه ها شد. در اوایل 1980، ایزوله های کلینیکی Hib براساس تفاوت در الگوی تحرک الکتروفورنیک پروتئین های خارج غشائی بزرگ(omps) و لیپوپلی ساکارید(lps) کلاس بندی شدند(بارن کمپ و همکاران،1981[14]، اینزا و همکاران،1984[15]). سویه های Hib  به یکی از چهار گروه براساس واکنششان با آنتی بادی مونوکلونال اختصاص lps تقسیم شدند.

Musser و همکاران تلاش کردند تا تنوع ژنتیکی و روابط تکاملی بین نژادهای هموفیولوس را بسنجند. (موسر وهمکاران،1990[16] و موسرو همکاران 1985).  سویه ها بوسیله الکتروفوز آنزیم های چندکانونی (MLEE) که در آن چند شکلی آنزیم‌های متابولیک ضروری برای برآورد واگرایی از یک نیای مشترک فرضی مورد استفاده قرار می‌گیرد، دسته بندی شدند. در طول زمان، ژن‌های کد کننده آنزیم‌های متابولیک ضروری، متحمل جهش‌های طبیعی می‌شوند.. 177 سویه­ی تیپ b، از خون یا مایع مغزی- نخاعی کودکان آمریکای شمالی خالص شد و در داخل چندین گروه با تفاوتهای ژنتیکی یا تیپ های الکتروفورزیس قرار گرفت. هر کدام تعدادی آلل های همراه غیر تصادفی را نشان می دادند.( موسرو همکاران 1985) سویه هایی که تطابق یا شباهت زیاد از نظر ETS داشتند از نواحی مختلف جغرافیای بدست آمدند و این نتیجه نشان داد که یک خویشاوند کلونال بین سویه های تیپ b وجود دارد و نتیجه مهمتر اینکه سویه هایی که باعث بیماری های تهاجمی می شدند از نظر تنوع ژنتیکی دارای محدودیت بودند. بعلاوه اینکه بیشتر ایزولهای آمریکای شمالی به دو سویه نزدیک از نظر ETS متعلق بودند و متفاوت بودند با سویه هایی که از کشورهای مختلف اروپایی جمع آوری شده بودند(اروین و همکاران 1995[17]).  این یافته های یک آلودگی اپیدمیولوژیک را پیشنهاد کرد در حالی که کلونهای تیپ b موفق شدند از میان یک جمعیت به میان جمعیت میزبان دیگر متمایل شوند و باعث یک هایپراندمیک در بیش از یک دوره در سال بشوند و این تغییرات تقریباً شبیه به تغییراتی بود که در نیسر یا مننژیتیس اتفاق افتاد(جونز و همکاران،1998[18] و کوگانت،1998[19]). اخیراً کاربرد تکنیک‌هایی مانند مولتی لوکوس سکونس تایپینگ (MLST)، ریبوتایپینگ و توالی‌یابی RNA، تفاوت‌های اساسی را بین نژادهای قابل تیپ بندی و غیر قابل تیپ بندی هموفیلوس آنفولانزا آشکار کرده است.

1-1-4 کلون سازی و تهاجم :

بیماری‌زایی هموفیلوس به وسیله‌ی مطالعات موردی و با استفاده از جانوران و مدل‌های عفونی invitro بررسی شده است. بررسی هموفیلوس آنفولانزا مثال خوبی برای فهم بیماری‌زایی باکتریایی به صورت کلّی بوده است. چندین مرحله مجزا برای تهاجم هموفیلوس تشخیص داده شده است.

[1] Pfeiffer

[2] Pittman

[3] Alexander

[4] Fothergill et al

[5] Taylor et al

[6] Haggerty et al

[7] Turk et al

[8] Sproles et al

[9] Crook et al

[10] Booy et al

[11] Jenner et al

[12] Fleischmann et al

[13] Davis et al

[14] Barenkamp et al

[15] Inzana et al

[16] Musser et al

[17] Urwin et al

[18] Jones et al

[19] Caugant

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122