پايان نامه تهيّه و هنجاريابي آزمون سازگاري تحصيلي در دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تهيّه و هنجاريابي آزمون سازگاري تحصيلي در دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 196 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تهيّه و هنجاريابي آزمون سازگاري تحصيلي در دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده ‌ج
فصل اول: کليات 1
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش 7
1-4- اهداف پژوهش 9
1-5- متغیّر پژوهشی 9
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش 13
2-1- سازگاری 15
2-2- سازگاری و بهداشت روانی 18
2-3- خصوصیّات فرد سازگار 20
2-4- سازگاری اجتماعی 21
2-5- سازگاری تحصیلی 23
2-5-1- عوامل مؤثّر در سازگاری تحصیلی 25
2-5-2- انتقال به دانشگاه 29
2-5-3- تغییرات اساسی در زندگی دانشجویان جدیدالورود 31
2-5-4- سازگاری با زندگی خوابگاهی 33
2-6- تعریف آزمون 34
2-6-1- ویژگیهای اصلی یک آزمون خوب 36
2-6-2- ویژگیهای فرعی یک آزمون خوب 38
2-6-3- نظریه کلاسیک نمره واقعی 39
2-6-4- نظریه خصیصه مکنون 40
2-6-5- عناصر مورد نظر در تهیّه و استاندارد کردن آزمونها 40
2-7- مفهوم هنجار 42
2-7-1- آزمونهای هنجاری 44
2-7-2- خصوصیات یک گروه هنجاری 45
2-7-3- انواع نرم یا هنجار 45
2-8- پیشینه‌ی پژوهش 47
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: روش پژوهش Error! Bookmark not defined.
3-1- جامعه آماری 60
3-2- نمونه و روش نمونهگیری 60
3-3- سؤال¬های پژوهش 60
3-4- ابزار پژوهش60
5- 4- روش تجزیه و تحلیل داده ها 64
فصل چهارم: یافته های پژوهشی Error! Bookmark not defined.
4-1-تحلیل نتیجه مقدماتی 67
4-2- تحلیل نتیجه نهایی 120
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 131
5-1- بحث و نتیجه گیری 133
5-2- محدودیتها و پیشنهادها 139
فهرست منابع 141
پیوست 147
نسخه آزمایشی پرسشنامه 156
نسخه نهایی پرسشنامه 162
کلید پرسشنامه 167

فهرست منابع

آلن،م.ین،و(1979).”مقدمه­ای­بر نظریه­های اندازه­گیری(روان­سنجی)”،ترجمه علی دلاور(1374).تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.صفحه،373-86

آمالی،ح(1390).”سازگاری و سلامت روان”،مجله مشاوره و روان­شناسی،صفحه، 4.

آناستازی،ا(1975).”روان آزمایی”،محمدتقی براهنی(1371).انتشارات دانشگاه تهران.صفحه،150-149

اردکانی،ح.ولی­اللّه،ف(1384).”بررسی رابطه بین سازگاری تحصیلی و سبک هویت دانشجویان دانشگاه­های تهران در سال تحصیلی 83-82″،دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.

اسلامی­نسب،ع(1373).”روان­شناسی سازگاری(چگونه با خود، طبیعت و اجتماع)سازگار شویم. ” انتشارات بنیاد تهران.صفحه،25-19

الهی،اسد(1391).”آزمون­های روانی”مرکز خدمات روان­شناسی.برگرفته از سایت

http://jm.um.ac.ir(April,12,2013).

پاشاشریفی،ح(1372).”اصول روان­سنجی و روان آزمایی”.انتشارات چاپ فجر.صفحه،38

پور مقدّس،ع(1367).”روان شناسی سازگاری.”انتشارات مشعل اصفهان.صفحه،130

رضاخانی،س(1377).”هنجاریابی پرسشنامه بل(فرم بزرگسالان) در جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران و رودهن”.پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران.صفحه158-150

زارعی،ح.میرهاشمی،م.پاشا شریفی،ح(1391).”ارتباط سبک­های تفکر با سازگاری تحصیلی در دانشجویان پرستاری”.مجله ایرانی آموزشی در علوم پزشکی.شماره 4.صفحه،2.

زکی،م(1388).”سازگاری جوانان با دانشگاه و رابطه آن با حمایت اجتماعی؛بررسی موردی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان.”فصلنامه تخصصی پژوهش جوانان،فرهنگ،جامعه،شماره4.صفحه،5-4

عابدینی،ی(1381).”بررسی رابطه مهارت­های حل مسایل اجتماعی با پذیرش همسالان در           دانش­آموزان دختر پایه­های دوم و پنجم ابتدایی شهر تهران”.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی تربیتی،دانشگاه تهران. دانشکده روان­شناسی و علوم­تربیتی.

فرحبخش،ک(1390).”تهیّه آزمون سازگاری دانشجویان(اسد) و تعیین­ پایایی، روایی و تعیین هنجارآن.”فصلنامه اندازه­گیری تربیتی شماره 6، صفحه،11-10

گنجی،ح(1385).”مبانی نظری آزمون­های روانی”.انتشارات دانشگاه پیام نور،تهران.چاب هشتم.صفحه131- 115

لطف­آبادی،ح(1387).”سنجش و اندازه­گیری در علوم تربیتی و روان­شناسی.”تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،مرکز تحقق و توسعه ی علوم انسانی.صفحه،56-53

موسوی،ع.م.کافی ماسوله،م.امیرپورتالش،ف(1377).”تهیّه و تدوین آزمون سازگاری تحصیلی دانشجویان” .دانشگاه صنعتی امیرکبیر.صفحه،36-25

نیک­دل،ا(1385)”بررسی و مقایسه خودتنظیمی یادگیری و سازگاری(عاطفی،اجتماعی،آموزشی)در دانش­آموزان کاربراینترنت و دانش­آموزان غیر کاربر،در دبیرستان پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی 85-84 “دانشگاه تربیت معلم.

نوری،م.(1386)”سازگاری با زندگی دانشجویی” نشریه مشترک دفتر مرکزی مشاوره و وزارت علوم و مرکز مشاوره دانشگاه تهران.

هیلگارد و بارو(1975).”نظریه­های یادگیری”.ترجمه محمد تقی براهنی(1371)،تهران،مرکز نشر دانشگاهی.صفحه،121

Anton, W, D. & Reed, J, R (1991);” College adjustment scales. Professional manual Odessa”.FL. Psychological Assessment Resource. Inc.

Adoms, G.R. Ryan, and Keating, L (2000); “Family Relationships, Academic Environments, and Psychosocial Development during the University Experience”: A Longitudinal Investigation Journal of Adolescent Research,

Allen,  B.p (1990); “personality, socoal and Biological Perspective Adhustment.”  California (USA): Brooks Cole’s publishing company.

Allen, J. Robbins, S.B(2008); “prediction of college major persistence based on vocational in terests,academic preparation,and first-year academic performance Research in Highher Education”,49(1),62-79

Baker, R,  w . & Sirky, B (1984); “Measuring adjustment to colleg.journal of Counseling psychology”.31, 176-189.

Baker, W. &Siryke (1989); “Manual for the student adaptation to college questionnaire”.Los Angeles, CA: Westen psychological services.

Bowlby, J. (1998); “A sacure Base parent child Attachment and Healthy Human Development”, New York: Bas. C  Books.

Bitsika, V.Sharply, C, F.Peters, k (2010); “How is resilience associated with unxiety and depression? Analysis of factor score interactions with in a homogeneous sample”.  The   German journal of psychiatry,   13.9-15.

Berzonsky,  M.D .and kuk, L, S (2005); “Identity Student.Identity processing Style, and the Transition to University”.Journal of Adolescent Research, V.15.NO.1.

Bolter.L.T (2002); “self-concept as apredictor of college freshmeic adjustment, college student”Journal, 36,234-246.

Bandura,  A (1977); “self-efficacy.Toward amnifying theory of behaviol change”   Psychological Reriew, 84,191-215.

Choy, S. (2001); “students whose parents did not GO to college: Dost secondary Access persistence, and Attainment, Washington D.C”: National contro for Education statistice.http://magiran.com (April, 23, 2013).

Chplin, T, P.  (1985);  “Dictionary of psychology.second edition new year”.The German Journal of Psychiatry, 13(1), 9-15.

Dahmus, S.Bernardin, H.John. (1992);  “student Adaptotion to college Questionnaire, Measurement& Evaluation in Counseling &Development.”

Florian, V.Mikulincerand,  M.and Bucholtz, J (1995); “Effects of Adult Attachment style on the perception and search for social support.”The  journal of psychology, Vol.124, pp.665-675.

Friedlander, L.Reid, G.Shupak, N.Robert cribbie (2007);”social support, self-Esteem, and stress as predictors of adjustment to Universityn among First-year under graduates Washington.”Lournal  of college student development; 48,259-275.

Gerdes,  H. & Mallinckrodt, B (1994); “Emotional social  and academic adjustment of college student.”A longitudinal study of retention,Eleceronic version,Journal of counseling development,72(3),281-286

Gerdes, H & Mallinckrodt, B. (1994);” Emotional, social, and academic adjustment of college students”: A longitudinal study of retention [Electronic version]. Journal of counseling development, 72(3), 281-288

Hillary, G.and Brent, M (1994); “Emotional, social and Academic Adjustment of college students”: A Longitudinal study of Retention Journal of counseling and Development,70(1),281-288.

Holahan,C.I.Valentiner,D,p,andMoos,R.H(1994); “parental­ support and    psychological Adjustment During the Transition to young Adulthood in a college sample”,Journal of family psychology, 8,(2),215-223.

Horn, L.and Nunez, A (2000); “Mapping the Rode to college: First Generation students Moth Track. Planning strategies and context of support.”Washington D.C: National centre for Education statistcs.

Hurtado, S.Han, J.E.Saenz, V.Espinosall, B.Cerna, O.S (2007); “predicting transition and adjustment to college”: biomedicot and behavioral science aspirants and minority students first year of college Research in Higher Education, 48(1)841-887.

Holly, H.H, Maureen,  K (2002);” Attachment, social support, and college adjustment among Black students at predominantly White universities. Journal  of College Student Development. Washington .15(1),327-341.

Iwata, J . N.and Noboru, K.Higuchi, M. & Hiana, R.J (2000); “response of Japanese and American students to the Anxiety and social skills question air.”Journal of personality Assessment, 14(1),48-62.

Jou, Y. H.,  & Fukada, H (1995);” Effects of social support on adjustment of Chinese students in Japan”. Journal of Social Psychology,14(1),39-47

Lopez.F.G.and Gormely, B (2002); “Stability and change in Adult Attachment style over the First year college Transition: Relations to self-confidence, coping and Distress patterns:”Journal of counseling psychology. l49(1),.355-364.

Lubker, T.R.and Etzel, E.F (2007); “college Adjustmen Experiences of First-studentst: Disengaged Athletes, Nonathletes, and Curren Varsity Athletes NASPA Journal, 44(3), 457-480.

Lydia, K.Carole, M (2003); “college adjustment in a multiethnic sample: Attachment separation-in dividuation, and ethnic identity.”Journal of college student Development. 44(2),92-112.

Lend, R.W.Brown, S.D. &Gorge, P.A (1997);”Discriminate and predictive validity of academic self concept, academic self efficacy, and mathematics-specific self-efficacy”.  Journal of counseling psychology, 44,307-315.

Michele, M.and Len, L (1999);”Hardiness and college adjustment: Identifying students in need of services”.Journal of college student Development.43(3),305-310.

Montgomery, R.L. &Haemmerlie, F.M (1993); Undergraduate adjustment to college, drinking behavior, and fraternity membership.psychological Reports,44(1), 801-802.

Mcleod,K.and McAllister,L(1999);”Importance of selected communication skill for talking with peersand teachers:Adolescents opinions.Learning,speech ,and Hearing servies in school,30,32-49.http://Harward.com.(July,28,2013).

Neuville, S.Frenay, M.Schmitz, J.Boudrenghin, G (2007);”Tintos theoretical perspective and expectancy-value paradigm”: A confrontation to explain Freshrnens academic achievement psychological Belgica 47(1-2), 31-50.

Nafziger, M.A.Couillard, G.SmithTimothy, B.Wiswell, D.K, (1998);”Normative Data on the college Adjustment Scales from a University counseling,”Journal of College student Development, 39,283-296.

Napoli, A.R. &Wortmen, P.M, (1998);”Psychosocial factors related to retention and departure of two-year community college students.”Research in Higher Education 1998, 39.419-455.

Nelson,W.L.Hughes,H.M.Handel,P.&Katz,B.and Searight,H.R,(1993);”The Relationship of Family structure and Family conflict to Adjustment in young Adult college student”:Adolescen,.28,29-40.

Quick, C.L, (2002);”Measuring change in university counseling center clients: Using symptom redeuction and satisfaction with services to propose a model for effectiveoutcome research”.Doctora dissertation university of North Texas.

Pettus, K.R(2006); “The relationship of parental monitoring to community college student adjustment and achievement:differences by gender,ethnicity,parental education level, and student residenc Unpublished”  PHD.thesise,Carolina University

Pascarella, E.T.&Terensini,P.T(1995); “The impact of college on students:myths Rational mythe, and some other things that may not betrue”.nacada Journal,15,26-33

pederson, D.R.and Moran,G(1999); “The Relationship Imperative:Arguments for a Broad Definition of Attavhment”Journal of Family psychology 13.496-500

Pik, G.R.and Kuk, G.D (2005);”first and second generation college students: a comparision of their Engagement and Intellectual Development.”The Journal of Highern Education, 76( 3), 276-300

Reed-victor, E (2004);”Individual differences and early school adjustment; Teacher approisals of young children with special heeds”.Early child Development and care, 174(1)60-79.

Roeser,R.W.Eccles,J.S.&Sameroff,A.J(1998);”Academic and emotional     functioning in early adolescence:Longitudinal relations,patterns,and prediction dy experience in middle school”.Development and psychopathology,10,321-352

Shaffer.L.F &shoben, E.J (1956); “The psychology of Adjustment (second edition).”  Boston (USA): Houghton Mifflin Company.

Sandra, K.Vanessa, K.Gans, E (2004);”manual Journal of college student Development, Los Angeles: Western psychological Jodi Krumrine.Baker, R.W. &siryk, B.student Adaptation to college Questionnaire service Washington.

Spear, L.p, (2000);”The adolescent brain and ege related behavioral manifestation.” Neuroscience and Behavioral Reviews, 24,412-463.

Saucy, N.and Larose, S, (2000);”Attachment and control in Family and Mentoring context as Determinants of Adolescent Adjastment to college”.Journal of Family psychology,1.125-143.

Slomowiski,  C. &Dunn, J, (1996);”young childrens understanding of other peoples feeling and deliefs”.child Development, 62, 1352-1336.

Tao,S.Q.Dong,M.W.Pratt,B.Hunsberger.and Pancer,S.M,(2000);”social support”: Relations to coping and Adjustment During the Transition to University in the peoples Republi cofchina,Journal of adolescent Research 15(1),128-140

Tinto, V. (1975);”Dropouts from higher education: A theoretical synthesis of recent research.”Review of Educational Research,45.86-125

Tinto, V. (1978); Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition; Chicago: University of Chicago Press.

Villares, E (2006);”From Family Deficit to Family strength: Viewing Families Contributions to childrens Teaching froma family Resilience”.professional school counseling, 10(46).24-29.

Wiswell, D.K, (1996);”Establishing the validity of the college Adjustment Scales (CAS), as outcome measares in a university conseling center”: A test of construct and convergent validity: doctoral dissertation, Utah State University.

Weiten, W&Lloyd.M.A, (2003);”psychology applied to modern life Blemont”: Wadsworth-Thomson Learning Inc.

Wang, A.Chen, LL, (2006);”first year students psychological and behavior Adaptation to college, the role of coping strategies and social support”, US-china Education Review, 18, 51-57.

Worchel, S. &Goethals, G.R, (1989);”Adjustment path ways to personal GrowthU.S.A”: prentice- Hall, Englewood cliffs, New Jersey.130-138

Zychowiski, L.A, (2007);”Academic and social predictors of college adjustment among first-year students”: Dohigh school friendships make a difference? Unpublished ph.D Thesis.Indiana  University of pennsly vania.122-125

چکیده

پژوهش حاضر  به منظور ساخت و هنجاریابی  آزمون سازگاری تحصیلی انجام گرفته است. برای ساخت  این آزمون تمام آزمون­های مربوط به سازگاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و بعد از انجام مصاحبه با تعدادی از دانشجویان  و حذف و تغییر تعدادی از سؤال­ها و تأیید روایی محتوایی و روایی صوری توسط استادان روان­شناسی ،پرسشنامه­ای در 6 خرده مقیاس (سازگاری با دانشگاه و دانشکده،سازگاری با دوره و رشته تحصیلی،سازگاری اجتماعی و بین فردی،سازگاری عاطفی،خودیابی و هدفمندی،سازگاری با مهارت­های تحصیلی و آموزشی) با 152سؤال تهیه شد.این پرسشنامه روی گروه نمونه اجرا شد.جامعه پژوهش حاضر را تمام دانشجویان شهر قزوین تشکیل می­دهند.ازمیان چهار دانشگاه بزرگ قزوین و دو مؤسسه ی غیر دولتی تعداد 411 نفر به عنوان نمونه به صورت خوشه­ای انتخاب شدند.سؤالات با روش  تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل شده و با استفاده از روش کرونباخ میزان پایایی آزمون به دست آمد و نقاط برش آزمون نیز تعیین شد و سؤالاتی را که همبستگی کم یا منفی با خرده مقیاس مربوطه داشتند از پرسشنامه حذف شدند و نسخه نهایی با 138 سؤال تنظیم شد.نتایج نشان داد که با توجه به آلفای کرونباخ به دست آمده برای کل آزمون(94/0=α) پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار است.

کلید واژه ها:سازگاری تحصیلی،هنجاریابی

فصل اول

کليات

 

در این فصل، ابتدا مقدمه ای در مورد سازگاری و اهمیت آن برای دانشجویان بیان شده است .در بخش بیان مسأله، بعد از تعریف سازگاری و سازگاری تحصیلی، ابعاد مختلف سازگاری تحصیلی شرح داده شده است.نبود ابزاری جامع و به روز برای سنجش سازگاری تحصیلی به طوری که بیشتر مؤلفه ها را در بر بگیرد ضرورت پژوهش حاضر را نشان می دهد.این پژوهش دو هدف اصلی را دنبال می کند که عبارتند از 1.بررسی شرایط فعلی و ابزارهایی که برای اندازه گیری سازگاری تحصیلی به کار برده می شوند.2.تهیه پرسشنامه ایی که بتواند سازگاری تحصیلی را اندازه گیری کند و از پایایی و روایی بالایی برخوردار باشد.در آخر، روشی را که برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش مناسب است معرفی می گردد.

1-1- مقدمه

تحصیل در دانشگاه برای تعداد زیادی از دانشجویان اعم از دختران و پسران همراه با نگرانی و فشار است.محیط آموزشی و قوانین جدید، انتظارات متفاوت از دوران پیشین،آغاز زندگی مستقل و ورود به دنیای بزرگسالی و شکل گیری روابط انسانی و صمیمانه، شرایط نوینی است که نیازمند اتخاذ راهبردهای جدید است.سازگاری[1] فرایندی است پویا که طی آن فرد سعی می­کند تا بین آنچه که انجام می­دهد و یا می­خواهد انجام دهد و همچنین با آنچه که محیط و جامعه تقاضا  می­کند توازن برقرار کند.درروان شناسی، سازگاری فرایندی کم و بیش آگاهانه فرض می­شود که بر پایه­ی آن فرد با محیط اجتماعی، طبیعی یا فرهنگی انطباق[2] می­یابد.این انطباق مستلزم آن است که فرد خود را تغییر داده یا اینکه فعّالانه تغییراتی در محیط ایجاد نماید و در نتیجه هماهنگی لازم بین فرد و محیط ایجاد می­شود. زندگی دانشجویی برای  آن­هایی که به دانشگاه وارد می­شوند شرایط تازه­ای است و درعین حال تنیدگی­های خاص­ خود­ را دارد.بسیاری از دانشجویان بدون آشنایی با فرهنگ دانشگاه وارد آن­­جا می­شوند و نمی­دانند استادان از آن­ها چه می­خواهند، هدف­از انجام دادن تکلیف چیست و روش نمره­­گذاری چگونه است.برخی از دانشجویان احساس می­کنند که نمی­توانند با استادان وشرایط جدید خود را سازگار کنند در نتیجه ناسازگاری به وجود می­آید.دانشجویان تازه وارد باید خود را با موقعیّت تحصیلی، اجتماعی، روابط بین فردی و گاه شرایط جغرافیایی تازه و همچنین             مسئولیّت پذیری بیشترنسبت به گذشته سازگار کنند. از سوی دیگر، دانشجویانی که در شهرهایی غیر از مکان خانواده خود، به تحصیل می­پردازند با مسائلی چون جدایی از خانواده و شرایط تازه زندگی به گونه دیگر روبه­رو هستند.مطالعات نشان داده که تنیدگی­هایی از این نوع، عملکرد و بازدهی افراد را متأثرمی­سازد.ورود به دانشگاه مستلزم یادگیری مهارتهایی است که توانمندی و سازگاری دانشجویان را در برخورد با مسایل خاص بالاتر می­برد. سازگاری با محیط و شرایط جدید به ویژه برای دانشجویان غیربومی و ساکن خوابگاه، مسایلی چون زندگی با هم اتاقی­ها، زندگی مستقل از والدین، مدیریت امور شخصی، مدیریت امورمالی و… را به دنبال دارد. در این میان مسایل ارتباطی، مسایل تحصیلی و انگیزشی از دیگر مسایل مشترک در بین دانشجویان تازه وارد است.

سازگاری­تحصیلی[3] شامل مؤلفه­هایی مانند: ماندن­ در دانشگاه، لذّت­بردن ­از تحصیل، داشتن بهزیستی روانشناختی، ارتباط­های اجتماعی و صمیمانه دوسویه و عملکرد تحصیلی مناسب است.سازگاری تحصیلی و ابعاد مختلف آن از مباحث بنیادی و بسیار گسترده در روان شناسی، محسوب می­شود.به همین جهت شناسایی عوامل مرتبط با آن ضمن افزایش حیطه دانش، می­تواند کاربردهای زیادی در کاهش مشکلات فردی و       بین فردی داشته باشد.

با وجود اهمیّت بسیار زیاد این موضوع، ابزار مناسبی برای اندازه­ گیری سازگاری تحصیلی،که تمام مؤلفه­ها را در بر بگیرد و مطابق با فرهنگ ایران باشد، وجود ندارد.پژوهش حاضر با هدف تهیه پرسشنامه سازگاری تحصیلی و هنجاریابی[4] آن طراحی و اجرا شده است.نمره­های آزمون­های روانی معمولاًبر مبنای هنجارها که معرّف کارکرد نمونه­های هنجاریابی در آزمون است تفسیر می­شوند.بنابراین برای هنجاریابی به شیوه تجربی باید کارکرد گروهی را که معرّف جامعه­ی مورد نظر است عملاً در آزمون تعیین کرد، سپس نمره­ خام هر فرد در ارتباط با توزیع نمره­های به دست آمده از نمونه هنجاریابی بررسی  می­شود تا جایگاه[5] او در این توزیع معلوم شود.

1-2- بیان مسأله

انسان همواره در ارتباط با محیط پیرامون خود، با مسائل و مشکلات متنوع و ناشناخته­ای روبه­رو است و برای پاسخگویی به خواسته­های خود، نیازمند تعادل و سازگاری با محیط است.سازگاری جریانی است که فرد برای وفق دادن خود با فشارهای درونی و ملزومات بیرونی، تلاش و کوشش به خرج می دهد(رید- ویکتور[6]، 2004؛ مک لئود و مک الیسر[7]، 1999).

چاپلین[8]، سازگاری را تغییر در فعالیت­ها به منظور فائق آمدن بر موانع وارضای نیازهای خود تعریف           می­کند.وی سازگاری را نوعی حل مسأله می داند که در آن ارگانیسم یا فرد نیازی دارد که نمی تواند با روش­های قبلی برآورده کند. در چنین موقعیت­هایی رفتار تغییر داده می­شودتا اینکه پاسخ منجر به ارضاء نیاز شود. فرد در حالت سازگاری نقش فعّال­تری­ در موقعیّت ایفا می­کند. به همین دلیل سازگاری با مفاهیم سازش، انطباق و همنوایی[9] تفاوت دارد (چاپلین، 1985).

پذیرفته شدن در دانشگاه و انتقال از دوره دبیرستان به دانشگاه برای بسیاری از جوانان تغییر بزرگ و عمده، در زندگی آنان محسوب می­شود. ورودبه­دانشگاه فرصتی برای یادگیری بیشتر و رشد روانی است،اما درعین حال برای تعدادی از افراد یک منبع استرس بوده و موجب بروز واکنش­های ناسازگارانه در آنان می­گردد.یک فرد زمانی از سازگاری  بهره مند است که بتواند میان خود و محیط اجتماعی اش رابطه ای سالم برقرار کند.محیط اجتماعی نیز در برگیرنده خانواده، محل تحصیل، محیط کسب وکار و نظایر آن است و اگر فردی نتواند با محیط خود با شیوه­ایی، رابطه برقرار کند،ناسازگار تلقی می­شود.سازگاری در اصل از علم زیست شناسی نشأت گرفته است.نخستین بار داروین آن را در نظریه تکامل خود مطرح کرده است،سپس این مفهوم در علوم دیگر همچون روان شناسی و جامعه شناسی مورد استفاده قرار گرفته است این اصطلاح در معانی            زیست شناسی به ساختارهای بیولوژیکی اشاره دارد که زنده بودن انواع را تسهیل می­کند (فریدلندر، رید، شاپاک،2007).در فرهنگ روان شناسی کرسینی[10]، سازگاری به صورت زیر تعریف شده است:ایجاد تغییر در نگرش­ها و رفتار به گونه­ای که بتوان به خوبی و به نحو مؤثّری زندگی کرد.برقراری ارتباط سازنده با دیگران، مقابله با موقعیت­های مشکل آفرین یا استرس زا، از عهده برآمدن مسئولیّت­ها و ارضای نیازها و اهداف شخصی، نمونه­هایی از سازگاری است.میزان سازگاری به دوعامل بستگی دارد: 1) ویژگی­های شخصی مانند نگرشها، مهارت­ها و شرایط جسمانی. 2) ماهیت موقعیّت­هایی که با آنها مواجه    می­شود مانند مشکلات خانوادگی، حوادث ناگهانی و طبیعی. ازآنجایی که انسان و محیط وی دائماً تغییر    می­کند بنابراین سازگاری انسان نیز مرتباً دستخوش تغییر می­شود (وی تن[11]،2003). سازگاری دارای ابعاد مختلفی است:سین وسینگ[12]، سازگاری را به سه نوع اصلی تقسیم بندی کرده اند: الف)سازگاری تحصیلی، ب) سازگاری اجتماعی[13]، ج) سازگاری عاطفی[14] (نیک دل، 1385). بکرو سیریاک[15] معتقدند، سازگاری تحصیلی یک مفهوم چند بعدی بوده و به معنای توانایی افراد در پاسخ گویی موفقیت­آمیز به تقاضاهای متنوع محیط آموزشی است(زارعی،1391).

نظریه­های یادگیری و موفقیت تحصیلی دو نوع از عوامل را مشخص نموده اند که بر ادامه یا توقّف تحصیل، دانشجویان در دانشگاه مؤثّرند: 1) عوامل فردی یا گرایش­هایی که دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه دارند. 2) عوامل تعاملی که به تجربیات، بعد از ورود به دانشگاه مربوط می­شود (بالتر[16]، 2002 به نقل از اردکانی، 1384). به نظر بکروسیریاک، سازگاری دانشجویان دارای چهار بعد است که عبارتند از:

1) سازگاری آموزشی[17]: توانایی دانشجو در مدیریت و کنترل شرایط آموزشی که در شرایط جدید با آن مواجه شده است.توان انطباق دانشجو با مقررّات، مطالب درسی، کسب شیوه یادگیری جدید، حضور در کلاس و برنامه مطالعه متناسب با آن دوره دانشجویی، مربوط به این بعد از سازگاری می­گردد.

2) سازگاری اجتماعی:در این نوع سازگاری دانشجو با محیط اجتماعی خود رابطه مناسبی برقرار کرده و روابط بین فردی خویش را به نحو مناسبی با همکلاسی­ها، استادان، کارمندان و سایر گروه­های دانشجویی توسعه می­دهد. به علاوه در فعالیّت­های مختلف اجتماعی مشارکت می­کند، گروه­های رسمی و قانونی موجود در دانشگاه را شناسایی و در آن­ها عضو می­شود، در برنامه­های مختلف اجتماعی که در دانشکده یا دانشگاه برگزار می­شود، شرکت می­کند.

3) سازگاری شخصی و عاطفی[18]: مربوط به وضعیت سلامت روانی وجسمانی فرد در محیط جدید است. این بعد سازگاری میزان علائم و نشانه­های آشفتگی روانی مثل احساس غمگینی، اضطراب، بدخوابی یا درد­های جسمانی را شامل می­شود.این قسمت از سازگاری شامل جنبه­های روان شناختی و جسمی است.

4) دلبستگی مؤسسه­ای[19]:منظور­از­این بعد سازگاری میزان علاقه مندی و همانندسازی و تعهد فرد با دانشگاه یا دانشکده، استادان، رشته تحصیلی، همکلاسی­هاست. میزان لذّت فرد از بودن در دانشگاه، اشتغال ذهنی برای رها کردن دانشکده، اشتغال ذهنی برای پیدا کردن زمانی برای دور شدن از دانشگاه، ترجیح دانشگاه­های دیگربه دانشگاه خود، فکر انتقال یافتن ازآن دانشگاه یا دانشکده به مکان آموزشی دیگر، حالاتی هستند که به این بعد سازگاری مربوط می­شوند (فرحبخش،1390).

زمانی که فردی به عنوان دانشجو پس از گذراندن آزمون سراسری وارد دانشگاه می­شود با شرایط جدیدی مواجه   می­شود که باید خود را باآن منطبق سازد.موقعیت آموزشی و اجتماعی که دانشجو در آن قرارمی­گیرد پیچیده و متنوع است. لازمه انطباق با این محیط ترک قسمتی ازشیوه­های زندگی دوره دانش آموزی و کسب شیوه جدید در شرایط تازه است. ناتوانی دانشجو در این فرایند می­تواند منبع مشکلات متعدّد، عاطفی و روانی برای او باشد.با توجه به اینکه دوره تحصیل، دوره ای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفّاق می­افتد. از این رو سازگاری روانی اجتماعی مورد توجّه پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است و تلاش­های زیادی در راستای تعیین عوامل مؤثّر بر آن از سوی محققان به عمل آمده است.با وجود اهمیّت فراوان موضوع سازگاری تحصیلی دانشجویان، به نظرمی­رسد ابزارهای اندازه گیری مفید و قابل اعتمادی در این حوزه وجود ندارد و تعداد بسیاری­ ابزار اندازه گیری که در ایران وجود دارد و در پژوهش­ها استفاده شده است، یا اغلب به روز نبوده و یا از لحاظ جامع بودن و متناسب بودن با وضعیّت جامعه ایران، درشرایط مناسبی نیستند.گاهی هنجاریابی آزمون­ها، مربوط به سالهای پیش است که از آن زمان تا الان، تغییرات قابل توجّهی در وضعیّت جمعیّت مورد مقایسه ایجاد شده است.استفاده از این گونه هنجارها که هماهنگی با تغییرات ندارند طبعاً ما را دچار خطاهای فاحشی می­کند. لذا مسأله ای که این پژوهش با آن مواجه هست این است که :

چه ابزارهایی برای سنجش سازگاری در ایران، وجود دارد؟

ابزارهایی که برای سنجش سازگاری تحصیلی در ایران استفاده می شود از لحاظ پایایی و روایی درچه وضعیتی هستند؟

1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش

دوران تحصیل در دانشگاه دوران حساسی است، زیرا دانشجو با تغییرات اساسی در آموزش، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی و امور فردی روبه­رو می­شود.اتفاقّاتی که در زندگی دانشجو رخ  می­دهد و فشاربیش ازحد براو ممکن است باعث اضطراب و ناراحتی شود.در صورتی که سازگاری به درستی صورت گیرد، افراد در ادامه مسیر زندگی با سهولت بیشتری قادر به انجام وظایف و کارکردهای اجتماعی خواهند بود.ضرورت انجام این کار از این جهت است،که در حال حاضربسیاری از پژوهشگران ایرانی برای انجام تحقیقات علمی در زمینه سازگاری دانشجویان، از آزمون­های سلامت روانی مثل پرسشنامه انطباقی دانشجویان  مقیاس سازگاری دانشجویان  و یا پرسشنامه سازگاری بل استفاده می نمایند.پرسشنامه­های سلامت روانی براین اساس مورد استفاده قرارمی­گیرند که میزان سلامت روانی دانشجو، می­تواند بیانگرمیزان سازگاری او باشد.هرچند بین سلامت روانی ویا وجود علائم و عدم وجود نشانه­های بالینی با سازگاری رابطه وجود دارد، اما  نشانه­های بالینی نمی­تواند الزاماً ناشی از ناتوانی فرد در انطباق با شرایط جدید باشد، بلکه ممکن است این علائم حاکی از وجود یک اختلال روانی که ربطی به نحوه انطباق فرد با محیط جدید ندارد،باشد. ازسوی دیگر مشکلات مربوط به فرایندهای انطباقی و سازگاری دانشجویان، همیشه همراه با­ نشانه­های بالینی که توسط آزمون­های مذکورسنجیده می­شود، بروز نمی­کند.بلکه براساس مشاهده­های به عمل آمده و در حین مشاوره با دانشجویان بروز می­کند.واکنش­های ناسازگارانه ممکن است به صورت بی رغبت شدن به رشته تحصیلی، میل به تغییر دانشگاه، تغییردر نگرش­های مذهبی بروزکند.یکی از مشکلاتی که علم روان­شناسی از ابتدای شکل­گیری با آن روبه رو بوده و در حال حاضر نیز حدود یک قرن با آن مواجه است مسأله در اختیار داشتن و ابداع ابزارهای مورد نیاز برای سنجش خصوصیّات روان شناختی بوده است. یک روش تحقیق هرچقدر هم به صورت علمی و دقیق طرح­ریزی شده باشد چناچه ابزار مناسب و معتبر برای اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه در دسترس نداشته باشد چه بسا نتایج تردیدآمیز و نادرست را واقعیت پنداشته وبنیاد پژوهش را        بی­اعتبار سازد.نقش روش­های اندازه گیری آن است که اطّلاعاتی به دست دهند تا بر پایه آن بتوان       تصمیم­های منطقی، مناسب و متکی براصول صحیح اتخاذ کرد. بنابراین هدف اندازه گیری همواره کسب اطّلاعات درباره خصیصه­های اشیاء، ارگانیزم یا رویدادهاست.نتایج اندازه گیری همواره منجر به توصیف پدیده مورد اندازه گیری می­شود و تغییراین نتایج نیز در بیشتر موارد نوعی پیش بینی فراهم می­آورد.بنابراین سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت را می­توان به عنوان وسیله ای برای گردآوری یک رشته اطلاعات منظّم درباره ویژگی­های رفتار آدمی و تجزیه وتحلیل این اطّلاعات به عنوان پایه و اساس یک سلسله تصمیم گیرهای خاص تعریف کرد. این یک امر بدیهی است که چیزی تا مورد اندازه گیری قرار نگیرد، نمی تواند مورد مطالعه علمی قرارگیرد.در نتیجه روش­های سنجش،پایه و اساس مطالعات علمی هستند و وسایل مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های علمی فراهم می­سازند.در حیطه اندازه­گیری سازگاری، تعداد محدودی آزمون ساخته شده است  و در عین حال از تنوّع  و کثرت زیادی برخوردار نیستند  و تمام مؤلفّه ­ها را نیز در بر     نمی­گیرند و بخصوص موضوع سازگاری تحصیلی  بیش از  سایر موضوعات دیگر تحت تأثیر تغییرات  فرهنگی قرار می­گیرد لذا کاربرد آزمون­های ساخته شده در غرب بدون یک هنجاریابی دقیق  و کامل در کشور ما قابل استفاده نخواهند بود. لذا براساس این استدلال لازم است آزمون ویژه­ای برای سنجش سازگاری دانشجویان تدوین شده، تا مورد استفاده محققان و مشاوران و مسئولان امورو پیشرفت دانشجویان واقع شود.

1-4- اهداف پژوهش

این پژوهش دوهدف عمده را دنبال می­کند.

1) بررسی شرایط فعلی و ابزارهایی که برای سنجش سازگاری تحصیلی دانشجویان مورد استفاده قرار         می گیرد.

2) تهیه پرسشنامه­ایی به منظورسنجش سازگاری تحصیلی دانشجویان و تعیین پایایی و روایی آن، جهت استفاده در فعالیت­های پژوهشی،بالینی و مشاوره است.

1-5- متغیّر پژوهشی

تعریف نظری:

متغیّرمورد نظر در پژوهش حاضر، سازگاری تحصیلی است.سازگاری تحصیلی، ناظربه توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقش­هایی است که دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی فرا روی آن­ها قرار می­دهد (پیتوس[20]،2006).در معنا و تعبیردیگر، سازگاری فرایندی است که در طی آن رفتارها، افکار و احساس­های خودمان و دیگران را می­فهمیم،آن ها را تغییر می­دهیم و در پرتوآن به حدی از تحوّل می­رسیم که بروز راهبردهای مواجه­ایی لازم و مفید برای مقابله با نیازها و چالش­های روزانه امکان پذیر                   می­گردد(آلن[21]،1990به نقل از موسوی،1377).

یکی دیگر از واژه­های که باید در این قسمت تعریف شود هنجاریابی است.هنجاریابی آزمون یعنی همسان کردن روش کار برای اجرا و نمره­گذاری آزمون.برای این که مقایسه نمره­های افراد در آزمون بخصوصی امکان­پذیر باشد باید همه­ی افراد تحت شرایط مساوی امتحان شوند(آناستازی[22]،1371).

تعریف عملیاتی:

سازگاری تحصیلی متغیری است که توسط پرسشنامه سازگاری تحصیلی بارو سنجیده می شود.پرسشنامه سازگاری بارو از90 سؤال و 6 خرده مقیاس(سازگاری با دوره تحصیل،بالندگی و رسایی هدف­ها،کارایی فردی یا برنامه ریزی و استفاده مطلوب از زمان،مهارت­ها و تمرین­های مطالعه،بهداشت روانی،مناسبات فردی با افراده دانشکده و هم دوره­ایی ها)تشکیل شده است.

1  adjustment

2  adaptation

[3] academic adjustment

[4] norm

[5] position

[6] Reed-victor.

[7] Mcleod and McAllister.

[8] Chaplin.

[9] conformity.

[10] Cerisni

[11] Weiten

[12] Sin and Singh

[13] social adjustment

[14] emotional adjustment

[15] Baker & Siryk

[16] Balter

[17] academic adjustment

[18] personal-Emotional Adjastment

[19] institutional Attachment

[20] Pettus

[21] Alen

[22] Anastasi

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122