پايان نامه توسعه تست آويديته الايزا با استفاده از پروتئينهاي نوترکيب براي تمايز عفونت حاد از مزمن توکسوپلاسما

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه توسعه تست آويديته الايزا با استفاده از پروتئينهاي نوترکيب براي تمايز عفونت حاد از مزمن توکسوپلاسما یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 148 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه توسعه تست آويديته الايزا با استفاده از پروتئينهاي نوترکيب براي تمايز عفونت حاد از مزمن توکسوپلاسما بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 3
فصل اول: کلیات
1-1- اتصال ونفوذ توکسوپلاسما گوندی به سلول 12
1-2-راه انتقال 13
1-2-1-مصرف مواد انگل آلوده به اووسیست 14
1-2-2-مصرف گوشت حاوی کیست نسجی 15
1-2-3-انتقال از طریق جفت 15
1-3- همه گیر شناسی عفونت توکسوپلاسمایی 16
1-3-1-عوامل موثر در همه گیر شناسی توکسوپلاسما گوندی 18
1-3-1-1-عوامل مربوط به انگل 18
1-3-1-2-عوامل مربوط به میزبان 18
1-3-1-3-عوامل مربوط به محیط 19
1-4-آنتي ژنهاي توكسوپلاسما گوندي 19
1-5-واکسیناسیون 21
1-6-بیماریزایی 22
1-7-توکسوپلاسموزیس مادرزادی 24
1-8-تظاهرات بالینی 25
1-9-تشخیص توکسوپلاسموز 29
1-9-1- تشخیص مستقیم 29
1-9-1-1-تشخیص هیستولوژی (بافت شناسی 29
1-9-1-2- جداسازی توکسوپلاسما گوندی 30
1-9-1-3-تکنیک واکنش زنجیری پلیمراز (PCR1-15-2-تشخیص غیر مستقیم 30
1-9-2-تشخیص غیر مستقیم 31
1-9-2-1- تست رنگی سابین – فلدمن 34
1-9-2-2- سنجش آنتی بادی فلوئورسنت غیر مستقیم 34
1-9-2-3- تست سنجش آگلوتیناسین ایمنوسوربنت 35
1-10-الایزا (ELISA) 35
1-10-1- الایزای مستقیم 36
1-10-2- الایزای غیر مستقیم 36
1-10-3- الایزای ساندویچ 37
1-10-3-1-الایزای ساندویچ مستقیم 37
1-10-3-2-الایزای ساندویچ غیر مستقیم 37
1-10-4- الایزای رقابتی یا مهاری 37
1-11-کاربرد پروتئین های نوترکیب در تشخیص توکسوپلاسماَ 38
1-12-تولید پروتئین نوترکیب 39
1-13-تشخیص سرولوژی توکسوپلاسموزیس در دوران حاملگی 39
1-14-ارزش تشخیصی ایزوتایپ های مختلف ایمونوگلوبولین
اختصاصی توکسوپلاسما در تشخیص عفونت 40
1-15-کاربرد IgGAvidity در افتراق عفونت حاد از مزمن توکسوپلاسموزیس 42
1-16-درمان 44
1-17-پیشگیری 47
1-18- بيان مسئله و اهميت آن 48
1-19- دلايل انتخاب موضوع 50
1-20-اهداف و فرضيا ت 51
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته
2-1- مروری بر تحقیقات گذشته 53
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- تخلیص پروتئین با روش کروماتوگرافی تمایلی 59
3-1-1-مکانیسم تخلیص پروتئین با روش کروماتوگرافی تمایلی 59
3-1-2- تهيه و تخليص پروتئين هاي نو تركيب rGRA7 (pUET-GRA7) و
rGRA6(PUET-GRA6 60
3-2- بررسی و تائید پروتئین های تخلیص شده 62
3-2-1- بررسی و تائید پروتئین های نوترکیب GRA7 و GRA6 بوسیله آنالیز SDS-PAGE 62
3-2-2- تائيد هويت پروتئين بيان شده با روش وسترن بلات 66
3-3- دیالیز نمونه های تخلیص شده 71
3-4- تعيين غلظت پروتئين 71
3-5- سیستم های الایزا(اصول کار) 71
3-5-1- طراحی سیستم های الایزا 72
3-5-1-1- نکات تکنیکی در الایزا 72
3-5-1-2- برخی مشکلات در الایزا 74
3-6- بررسی پتانسیل PUET-GRA7 و PUET-GRA6 در تشخیص عفونت حاد و مزمن
توکسوپلاسموز با روش الایزا 76
3-6-1-برقراری شرایط الایزا 76
3-6-2- استفاده از لیزات باکتری در الایزا 76
3-7- اندازه گیری میزان آنتی بادی به روش الایزای غیر مستقیم 77
3-8-تعیین Cut off در روش الایزا 80
3-9- اندازه گیری میزان آنتی بادی IgG با کیت تجاری Euroimmun 81
3-10- اندازه گیری میزان آنتی بادی IgM با کیت تجاری Euroimmun 82
3-11- برقراری شرایط بهینه به منظور محاسبه Avidity Index IgG 82
3-12- اندازه گیری IgG Avidity Index با استفاده از پروتئین های نوترکیب PUET-GRA7 و
PUET-GRA6 83
3-13- اندازه گیری IgG Avidity Index با استفاده از کیت تجاری EUROIMMUN 83
3-14- اندازه گیری IgG Avidity Index با استفاده از کیت تجاری Microgen 85
3-15- محاسبه اندکس اویدیته نسبی (RAI) Relative avidity Index 88
3-16- کنترل کیفی 88
3-16-1- حساسیت 88
3-17-طراحی تحقیق 88
3-18- تعداد نمونه و روش نمونه گیری 89
3-18-1- تعداد نمونه 89
3-18-2- روش نمونه گیری 89
فصل چهارم: نتایج آزمایشات
4-1 :تهيه و تخليص پروتئين هاي نو تركيب rGRA7 (pUET-GRA7 و rGRA6
(PUET-GRA6 92
4-2- تایید هویت پروتئین های تخلیص شده با روش وسترن بلات 93
4-3- بررسیIgG,IgM,IgG Avidity نمونه های سرمی با کیت استاندارد Euroimmun 94
4-3-1- نتیجه آزمایشات IgG ELISA مخصوص توکسوپلاسما سرمهای
ایرانی با کیت Euroimmun.. . 95
4-3-2- نتیجه آزمایشات IgM ELISA مخصوص توکسوپلاسما سرمهای با کیت Euroimmun 95
4-3-3-نتیجه آزمایشات IgG Avidity ELISA مخصوص توکسوپلاسما سرم ها
با کیت Euroimmun 96
4-4- برقراری شرایط ELISA Avidity با پروتئین های نوترکیب 100
4-5- نتایج آزمایش Avidity ELISA با استفاده از پروتئین نوترکیب GRA6 برای تمایز
عفونت حاد ومزمن در سرم های زنان باردار 103
4-6- نتایج آزمایش Avidity ELISA با استفاده از پروتئین نوترکیب GRA7 برای تمایز
عفونت حاد ومزمن در سرم های زنان باردار ایران 103
4-7- بررسی نتایج ناهمخوان بین الایزا اویدیته با پروتئین های GRA6 وGRA7 و کیت
Euroimmun با استفاده از کیت Microgen 104
فصل پنجم:بحث، پیشنهادات
منابع 121
خلاصه انگلیسی 127
ضمائم 129

منابع

Ajioka,J.,Fitzpatrick,J.,Reitter,C.,2001,Toxoplasma gondii genomics: shedding light on pathogenesis and chemotherapy,Cambridge University Press, P.1462-1482.

Aubert,D.,Maine,G.,Ville,n.,2000,Recombinant antigens to detect Toxoplasma gondii-specific immunoglobulin G and immunoglobulin M in human sera by enzyme immunoassay,J Clin Microbiol,Vol.38,No.3,P.1144–1150.

Ambroise-Thomas,P.,Garin,J.,Rigaud,A.,1966,Improvement of a immunofluorescence technique by the use of counterdyes Application to Toxoplasma gondii,Press Med,Vol.74,No.23,P.2215-2216.

Beattie, C.,P 1988,Toxoplasmosis of animals and man, General Biology, Florida CRC Press,Vol.1,No.11,.P. 1-35.

Beghetto,E.,Bufollano,W.,Spadoni,A.,2003,Use of an immunoglobulin G avidity assay based on recombinant antigens for diagnosis of primary Toxoplasma gondii infection during pregnancy,J Clin Microbiol,Vol.41,No.12,P.5414–5418.

Beghetto,E.,Spadoni,E.,Bruno,E.,Buffolano,W.,Gargano,N.,2006,Chimeric antigens of Toxoplasma gondii: Toward standardization of Toxoplasmosis serodiagnosis using recombinant products,J Clin Microbiol,Vol.44,No.6,P.2133–2140.

Beghetto,E.,Spadoni,A.,Buffolano,W.,2003,Molecular dissection of the human B-cell response against Toxoplasma gondii infection by lambda display of cDNA libraries, J Parasitol,Vol.33,No.24,P.163–173.

Chen,X., Liu,G., Xu,F.,Wang, X., Jiang,J.,1994, Amplification,cloning, sequencing and expression of the gene encoding the major surface antigen of Toxoplasma gondi isolated in China,J Med Coll PLA,Vol.9,No.6,P.98-101.

Dalgýç,N., 2008, Congenital Toxoplasma gondii infection, reviews, Marmara Medical Journal,Vol. 21,No.1,P. 89-101.

Dubey,J.,Lindsay,D.,Speer,A., 1998. Structures of Toxoplasma gondii tachyzoites, bradyzoites, and sporozoites and biology and development of tissue cysts,Clinical microbiology rev,Vol.2,No.11,P. 267-299.

Eaton,M.,Weiss,L.,Kim,K.,2006,Cyclic nucleotide kinases and tachyzoite-bradyzoite transition in Toxoplasma gondii,International Journal for Parasitology,Vol.36,P.107-114.

Engvall,E.,Perlmann,P.,1972,Enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA, Quantitation of specific antibodies by enzyme-labeled anti-immunoglobulin in

antigen coated tubes,Immunol,Vol.109,No.13,P.129-135.

Ferrandiz,J.,Mercier,C.,Wallon,M.,2004,Limited value of assays using detection of immunoglobulin G antibodies to the two recombinant dense granule antigens, GRA1 and GRA6 Nt of Toxoplasma gondii, for distinguishing acute and chronic infection in pregnant women,Clin Diagn Lab Immunol,Vol.11,No.4,P.1016-1021.

Golkar,M.,Azadmanesh,K.,Khalili,G.,2008,Serodiagnosis of recently acquired Toxoplasma gondii infection in pregnant women using enzyme-linked immunosorbent assays with a recombinant dense granule GRA6 protein, Diagnostic Microbiology and Infectious Disease,Vol.61,No.34,P.31–39.

Golkar,M.,Rafati,S.,Abdel-Latif,M.,2007,The dense granule protein GRA2, a new marker for the serodiagnosis of acute Toxoplasma infection,Diagnostic Microbiology and Infectious Disease,Vol.58,No.32,P.419–426.

چکیده فارسی

توکسوپلاسموزیس که توسط انگل اجباری درون سلولی توکسوپلاسما گوندی، ایجاد می شود. در افرادی که از سیستم ایمنی سالمی برخوردارند، عفونت اولیه معمولاً بدون علائم ویا با عوارض خفیفی همراه است، ولی در نوزادانی که عفونت را به طور مادرزادی دریافت کرده اند، ممکن است منجر به عوارض خطرناکی مثل عقب ماندگی ذهنی، کوری و یا حتی مرگ شود. بنابراین تشخيص صحيح عفونت اخير (recent) توكسوپلاسما و تمايز آن از عفونت مزمن در زنان باردار، اهميت حياتي در مراقبتهاي درماني مادر و جلوگيري از بروز عوارض عصبي- مغزي در جنين دارد. از آنجایی که پاسخ آنتی بادی های IgM در درصد قابل ملاحظه ای از افراد، ماه ها یا حتی سال ها پس از کسب عفونت، مثبت باقی می ماند، تمایز صحیح میان عفونت حاد و مزمن به ویژه در زنان باردار، اهمیت فوق العاده ای دارد. در حال حاضر، بنظر مي رسد تركيب دو روش الايزاي IgM و الايزاي آويديته IgG بهترين و مطمئن ترين نتايج را براي تشخيص عفونت حاد و تمايز آن از عفونت مزمن مي دهند.  شرایط بهینه روش IgG avidity ELISA برای تمایز سرم ها از عفونت حاد ومزمن با استفاده از دو پروتئين GRA7 وGRA6  برقرار (develop) شد. در نهایت ،كارايي روش avidity ELISA با استفاده از دو پروتئین فوق براي تشخيص عفونت حاد و مزمن در زنان باردار بررسی شد. در این تحقیق از کیت استاندارد Microgen جهت مقایسه نتایج ناهمخوان مابین کیت Euroimmun و پروتئین های نوترکیب GRA6 وGRA7 استفاده شد، نتایج بدست آمده از کیت Microgen دقیقا شبیه با پروتئین های نوترکیب بود. دراين تحقيق از 21 سرم حاد و 28 سرم مزمن و 29 سرم تحت حاد زنان مبتلا به توکسوپلاسما كه حاد و مزمن وتحت حاد بودن آن با استفاده از تست هاي استاندارد سرولوژيك براي ما مشخص شده بود استفاده شد . از21 سرم حاد در آویدیته الایزا با پروتئين GRA6 ، تنها 1 سرم آویدیته بالا  داشت و از 28 سرم مزمن ، 2سرم آویدیته پایین داشت و از 29 سرم تحت حاد 5 سرم آویدیته پایین داشتند. در آزمايش با پروتئين GRA7 از 21 سرم حاد، 1 سرم  آويديته بالا داشتند و از 28سرم مزمن همه سرم ها آويديته بالا داشتند و از 29 سرم تحت حاد ، 6 سرم آویدیته پایین داشتند.همچنین در این تحقیق تعدادی از سرم ها که نتایج ناهمخوانی ما بین کیت Euroimmun و پروتئین های نوترکیب GRA6 و GRA7داشتند را با استفاده از کیت استاندارد Microgen بررسی کردیم که نتایج این کیت استاندارد شبیه پروتئین های نوترکیب GRA6 و GRA7بخصوص پروتئین GRA6 بود که این یافته ها کارایی بهتر GRA6 را نشان می دهد. استفاده از آنتی ژنهای نوترکیب به جای آنتی ژنهای توتال انگل در کیت تشخیصی آویدیته الایزا ممکن است منجر به افزایش کارایی آنها شده و استانداردسازی کیتها را نیز تسهیل کند.

کلمات کلیدی : توکسوپلاسما،گوندی ،آویدیته الایزا ، GRA7 ،GRA6

 مقدمه

تاریخچه و طبقه بندی

انگل توکسوپلاسما گوندی[1]، یکی از اعضای شاخه اپی کمپلکسا، راسته کوکسیدیا، انگل اجباری درون سلولی بوده که بیماری توکسوپلاسموزیس را ایجاد می کند.این انگل با گسترش جهانی، قادر به تکثیر در بسیاری از میزبان های مهره دار از جمله انسان است. این ارگانیسم در سال 1908 توسط نیکول و مانسو[2] در یک جونده کوچک به نام کتنوداکتیلوس گوندی[3] در انستیتو پاستور تونس و تقریباً به طور همزمان توسط اسپلندور[4] در برزیل در یك خرگوش آزمایشگاهی کشف شد. ابتدا تصور می شد این ارگانیسم گونه ای از جنس لیشمانیا  است ولی یک سال بعد، پس از مطالعات بیشتر آن را به عنوان یک ارگانیسم متفاوت شناختند و نام جنس جدید توکسوپلاسما را برای آن پیشنهاد کردند)1و2(. اگرچه توكسوپلاسما گوندی عوارض متعددی در انسان بوجود می آورد ولی 15 سال بعد از کشف آن بود كه انگل از اتوپسی چشم یك كودك مبتلا به هیدروسفالی جدا شد)3و4(. شیوع توكسوپلاسموزیس تا قبل از ابداع روش تشخیص سرولوژیكی تست رنگی[5] به وسیله سابین و فلدمن[6] در 1948 )5(، به طور دقیق  مورد ارزیابی قرار نگرفت. فرنکل[7] در سال 1970 چرخه زندگی را به طور کامل شناسایی و معرفی کرد )1(. موقعیت تاكسونومیك توكسوپلاسما گوندی بر اساس خصوصیات شكل شناسی و چرخه انگلی آن به وسیله ملهورن[8] در سال 1988 به صورت زیر تعریف شده است.

Kingdom: Protozoa

Phylum: Apicomplexa

Class: Sporozoea

 Sub-class: Coccidia

Super- order: Eucoccidea

Order: Eucoccidida

Sub- order: Eimeriina

Family: Eimeriidae

Genus: Toxoplasma

Species: gondii

مورفولوژی و ساختار انگل

توکسوپلاسما از دو کلمه توکسون به معنای کمان یا قوس و پلاسما به معنای سلول مشتق شده است، زیرا ارگانیسم شکل هلالی یا قوسی دارد. انگل دارای سه شکل در چرخه زندگی می باشد:

1-تاکی زوایت 2-برادی زوایت 3-اسپوروزوایت

هر سه شکل انگل می توانند میزبان نهایی و واسطه را آلوده سازند )7(. ولی نقش بیولوژیک این سه شکل متفاوت است.

تاکی زوایت (اندودیوزوایت)

تاکی زوایت شکل آزاد انگل و مربوط به مرحله تكثیر سریع آن است که قوسی شکل، به طول 4-8 وعرض2-4 میکرومتر می باشد. در عکس های حاصل از میکروسکوپ الکترونی سیستم پیچیده ای از اندامک ها شامل غشاء نازک پوشش خارجی[9]، حلقه قطبی[10]، یک مخروط تقریباً تو خالی و بدون رأس به نام کونوئید[11] در انتهای نوک تیز (قدامی)، روپتری ها[12]، میكرونم ها[13]، میتوكندری ها[14]، میكروتوبول های زیر غشایی[15]، رتیكولوم آندوپلاسمی صاف و خشن[16]، دستگاه گلژی[17]، ریبوزومها[18]، یك ارگانل شبیه پلاستید به نام آپیكوپلاست[19] و میكروپور[20] و هسته كاملاً مشخص را مشاهده کرد. )4( (شکل1-1). معمولاً هسته در جهت انتهای خلفی یا در ناحیه مركزی سلول قرار گرفته است. كروماتین به طور انبوه در تمامی هسته پخش شده و معمولاً هستک[21] در مركز هسته جا دارد. کروموزوم ها طی میتوز متراکم نمی شوند، بنابراین، تعداد کروموزوم ها که 11 عدد  می باشد ، اولین بار با استفاده از PFGE[22] شناسایی شده است )9(. در مقاطع هیستولوژی تاکی زوایت ها اغلب تخم مرغی شکل می باشند )1(. تاکی زوایت ها به شرایط محیطی خیلی حساسند و معمولاً در خارج بدن میزبان سریعاً از بین می روند )6(. تاكی زوایت با هجوم فعالانه به غشاء سلول میزبان و یا به وسیله فاگوسیتوز وارد سلول میزبان می گردد. ابتدا انتهای كونوئید نفوذ نموده ، كونوئید به طرف جلو فرورفته و غشاء روپتری با غشاء واحد در انتهای خلفی توكسوپلاسما گوندی در آمیخته، و سوراخی را تشكیل داده كه از طریق آن ترشحات روپتری آزاد می گردد. احتمالاً محتویات روپتری ها غشای پلاسمائی سلول میزبان را در اطراف انتهای قدامی توكسو پلاسما گوندی حل می نماید. زمانی كه توكسوپلاسما گوندی وارد سلول میزبان می شود، غشای پلاسمائی پاره شده و گروهی از حفرات ریز یا وزیكول ها (احتمالاً ترشحات روپتری) در نواحی مجاور سیتوپلاسم دیده می شود. غشاء سلول میزبان تنها در انتهای قدامی توكسوپلاسما گوندی پاره می شود. در طی 15 ثانیه انگل در ماكروفاژ دیده شده، و دخول آن به وسیله فاگوسیتوز 120 ثانیه به طول می انجامد. به فاصله كوتاهی پس از نفوذ ، توكسوپلاسما گوندی به وسیله حفره یا واكوئل حامل انگل[23] (PV) از سلول میزبان مجزا می شود. به نظر می رسد PV به طور دو جانبه از انگل و میزبان مشتق شده باشد )8(. تاكی زوایت به طریق غیر جنسی به وسیله آندودیوژنی[24] مكرر در درون سلول میزبان تكثیرمی یابد (شكل1-3). آندودیوژنی شكل اختصاصی تقسیم بوده كه در خلال آن دو سلول دختر تشكیل شده و سلول مادری تحلیل می رود. تقسیم تاكی زوایت ها به طریق آندودیوژنی تا پر شدن سلول میزبان از انگل ها ادامه می یابد. سلول های میزبان كه حاوی تاكی زوایت های متعدد هستند، كلون ها، كلنی های نهایی یا پزودوسیست[25] (کیست کاذب) نامیده می شوند. ندرتاً انگل های یك گروه به طور همزمان تقسیم شده، به طوری كه معمولاًسلول های پروژنی به طور تصادفی یا بی قاعده مرتب می شوند. با این وجود، گاهی ممكن است تقسیم همزمان پروژنی انجام شده و توده رُز مانند تشكیل گردد. گروهی از تاكی زوایت هایی كه به وسیله یك PV احاطه شده، كلون نامیده می شوند ) 8و4( . تاکی زوایت های توکسوپلاسما فاقد اندامهای حرکتی مانند تاژک ، مژه یا پای کاذب بوده و حرکت ارگانیسم با تا شدن بدن یا لغزیدن تواءم با چرخش در حول محور طولی بدن ، انقباض یا موج دار شدن انجام می گیرد(8و10). در مراحل اولیه عفونت توکسوپلاسمایی یا مرحله حاد بیماری ممکن است گروههایی از تاکی زوایت های در حال تکثیر در سیتوپلاسم سلولهای انواع بافتها مشاهده گردند که به مجموعه تاکی زوایت های داخل سلول میزبان کیست کاذب یا کلنی نهایی یا تجمعات انتهایی[26] اطلاق می شود(8و10).این کلنی های تاکی زوایتی را می توان بر اساس تفاوت در رنگ پذیری از ارگانیسم های موجود در کیستهای حقیقی توکسوپلاسما متمایز نمود. شکل تاکی زوایت انگل در مرحله حاد عفونت دیده می شود و می تواند تمام سلولهای نسوج پستانداران را مورد حمله قرار دهد . پس از حمله ، انگل هر 4 تا 6 ساعت یک بار تکثیر می یابد و تجمعات شبیه به به آرایش گل تشکیل می دهد و سر انجام در هر سلول آلوده 16-8 و در مواردی تعداد بیشتری تاکی زوایت تجمع می یابد. سر انجام سلول با تعداد 64 تا 124 انگل پر شده و سپس سیتوپلاسم انباشته از تاکی زوایت سلول پاره می شود و ارگانیسم های آزاد شده به سلولهای مجاور حمله می کنند و در آنها به شیوه اندودیوژنی تکثیر می یابند(11).همچنین تاکی زوایت های آزاد شده از طریق جریان خون به بافت های متعددی از جمله سیستم اعصاب مرکزی ، چشم ،عضلات اسکلتی و قلبی راه یافته و سلولهای بافتی را آلوده می کنند. تکثیر انگل باعث ایجاد یک پاسخ التهابی شدید و تخریب بافت شده و بنابر این منجر به تظاهرات بالینی بیماری می گردد(11).

 

برادی زوایت (سیستی زوایت)

ماحصل سیکل غیر جنسی انگل در میزبان است که انگل در نسوج میزبان به صورت کیستی در می آید. اندازه آن بین 120-20 میکرومتر متغیر است )1(. کیست نسجی در واقع مرحله در حال استراحت[27] انگل در بدن میزبان است  این کیست ها در حقیقت مجموعه ای از برادی زوایت ها ی انگلی هستند که دارای جدار کیستی نازک می باشند(برادی در زبان یونانی به معنای کند و آرام ). برادی زوایت نیز توسط تقسیم دوتایی آندودیوژنی تکثیر می شود که بر خلاف تاکی زوایت به کندی صورت می گیرد )12(. تاکی زوایت تحت تأثیر فشار پاسخ ایمنی به برادی زوایت تبدیل می شود و تشکیل کیست می دهد. کیست های بافتی حاوی صدها و هزاران برادی زوایت می باشند. برادی زوایت های داخل کیست ها مادام العمر در میزبان باقی می مانند )11(. از نظر ساختاری برادی زوایت و تاکی زوایت اندکی متفاوت هستند . در برادی زوایت ها هسته در جهت انتهای خلفی قرار دارد. برادی زوایت باریک تر از تاکی زوایت بوده و در محتوای بالای میکرونم ها و گرانول های آمیلوپکتین (منبع انرژی) با تاکی زوایت متفاوت است )8و12(. دانه های لیپیدی در برادی زوایت دیده نمی شوند ولی گاهاً در تاکی زوایت دیده می شوند. در حضور آنزیم های پروتئولیتیک، برادی زوایت ها 1-2 ساعت پایدار می مانند ولی تاکی زوایت ها در مدت 10 دقیقه از بین می روند. در گربه که میزبان نهایی است، دوره کمون عفونت زایی (فاصله بین عفونت اولیه تا دفع اووسیست ها) برای برادی زوایت کوتاهتر از تاکی زوایت است )12(. علاوه بر سرعت همانند سازی، برادی زوایت ها وتاکی زوایت ها در بیان ژن و متابولیسم نیز متفاوت هستند. بیان بعضی ژن ها اختصاصی مرحله تاکی زوایت یا برادی زوایت می باشد. همچنین متابولیسم در برادی زوایت کندتر است.

اسپوروزوایت

از نظر شكل شناسی بسیار نزدیك به تاكی زوایت می باشد. در بررسی میكروسكوپ الكترونی نیز بسیار مشابه تاكی زوایت است، جز اینكه میكرونم ها و روپتری فراوانی در اسپور زوایت وجود دارد. روپتری ها یا متراكم هستند (در برادی زوایت) یا پراكنده هستند (در تاكی زوایت). اسپوروزوایت همانند برادی زوایت، تعداد بسیار زیادی گرانول های متراكم دارد.  اسپوروزوایت شكلی از انگل است كه مسئول تكثیر جنسی توكسوپلاسما گوندی در گربه (میزبان نهایی) می باشد و اووسیت ها را به وجود می آورد كه قطر 10 تا 12 میكرومتر دارند و شكل مقاوم انگل به محیط بیرونی هستند و در مدفوع گربه دفع می شوند. اسپورولاسیون یك اووسیت تولید دو اسپوروسیت می كند كه هر كدام حاوی دو اسپوروزوایت هستند )14(.

[1] Toxoplasma gondii

[2] Nicolle & Manceaux

[3] Ctenodactylus gondii

[4] Splendour

5  Dye Test

[6] Sabin & Feldman

[7] Frenkel

[8] Mehlhorn

9  Pellicle

10  Polar ring

11  Conoid

12  rhoptries

13  Micronemes

14  mitochondrio

15 subpellicular microtubules

16  rough and  smooth endoplasmic reticulum

17 Golgi Complex

18 ribosomes

19  apicoplast

20  micropore

21 Nucleulus

22  Pulse field gel electrophoresis

 23  Parasitophorous vacuole

24  Endodyogeny

 25  Pseudo Cyst

26  Terminal colony

27  Resting Stage

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122