پايان نامه توسعه روستايي با تاکيد بر پايداري کشاورزي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه توسعه روستايي با تاکيد بر پايداري کشاورزي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه توسعه روستايي با تاکيد بر پايداري کشاورزي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله: 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش: 4
1-4- اهداف پژوهش 5
1-4-1- هدف كلي 5
1-4-2- اهداف جزئي 5
1-5- فرضیه¬های پژوهش 5
1-6 روش تحقیق 5
1-7- جامعه آماری 6
1-8- نمونه و روش نمونه گيري 6
1-9- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش: 6

فصل دوم: ادبيات و پيشينه¬ي تحقيق
2-1 مقدمه 9
2-2 ادبیات تحقیق 9
2-2-1- مفهوم و ماهیت توسعه ی روستایی 9
2-2-2- توسعه پایدارچیست؟ 10
2-2-3- تعاريف توسعة پايدار روستايي 11
2-2-4- اهداف توسعة پايدار 12
2-2-5- روند شکل¬گيري و برخي از تعاريف مفهوم توسعة پايدار روستايي 12
2-2-6- مؤلفه هاي توسعة پايدار روستايي 13
2-2-7- ضرورت تأکيد بر توسعة پايدار روستايي در جامعة روستايي ايران 14
2-2-8- اهمیت و ضرورت توسعهی روستایی در ایران 17
2-2-9- ویژگی‌های جامعه روستایی ایران: 19
2-2-10- توسعه روستایی 20
2-2-11- چالش های توسعه روستا: 21
2-2-12- استراتژی‌های توسعه روستایی: 21
2-2-12-1- رویکردهای فیزیکی-کالبدی: 21
2-2-12-2- رویکردهای اقتصادی: 22
2-2-12-3- رویکرد های اجتماعی-فرهنگی: 22
2-2-12-4- رویکرد های فضایی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای: 22
2-2-13- مفاهيم و اهداف توسعه روستايي 23
2-2-14- نقش توسعه ی روستایی در خدمت رسانی و کاهش فقر در کشور (اقدامات و تجارب) 25
2-2-15- اصول توسعه روستایی 30
2-2-16- ظهور کشاورزی پایدار: 32
2-2-17- کشاورزی پایدار چیست؟ 33
2-2-18- کشاورزی ارگانیک و توسعه پایدار روستایی 35
2-2-19- مفهوم و تعریف کشاورزی ارگانیک 36
2-2-19-1- ویژگی های کشاورزی ارگانیک 37
2-2-20- زراعت ارگانیک و دانش بومی 37
2-2-21- کشاورزی ارگانیک و توسعه پایدار روستایی 38
2-2-22- مفهوم كارآفريني كشاورزي 38
2-3- مطالعات تجربي 41
2-3-1 مطالعات تجربي داخل کشور 41
2-3-2 تحقیقات تجربی خارج کشور 43

فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه 46
3-2- روش پژوهش 46
3-3- جامعه آماری 46
3-4- نمونه گیری و شیوه نمونه گیری 46
3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 47
3-6- روايي و پايايي پرسشنامه 48
3-6-1- روايي پرسشنامه 48
3-6-2- پايايي آزمون 48
3-7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
4-1- مقدمه 51
4-1-1- محاسبه حجم نمونه 51
4-2- فرض هاي پژوهشي مربوط به پرسشنامه 52
4-3- بخش اول: آمار توصیفی 53
4-3-1- آمار توصیفی سوالات پرسشنامه : 53
4-3-2- توصيف متغيرهاي پژوهش 57
4-4- آمار استنباطي 62

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري و پیشنهادها
5-1- يافته هاي پژوهش 70
5-2- پيشنهادها 71
منابع و مأخذ 73
پيوست 80

منابع و مأخذ

افتخاری، ع. باقیداری، ح. و رضوی، ح. (1389) . راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 13، پائیز 1389.

افراخته، ح، اسكندري ثاني، م، اسمعيل نژاد، م. (1388). «نقش قالي بافي در توسعة روستايي: مطالعة موردي كارگاه قالي بافي دهستان بالا ولايت کاشمر» فصلنامه روستا و توسعه، سال 12، شماره 1، بهار 1388 .

ازکيا، م. فيروزآبادي، ا. و رستمعلي­زاده، و. (1387). «نقش انجمن­هاي زادگاهي در توسعه روستايي: مطالعه موردي درياني­هاي تهران»، فصلنامه روستا و توسعه، سال 11 ، شماره 4، زمستان

بنديويدوال، آورم (1374 ). برنامه ريزي توسعة نواحي روستايي:اصول، رهيافت ها و ابزارهاي تجزيه و تحليل اقتصادي تهران: وزارت جهاد سازندگي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي.

باتملي، ترور. (1382). مؤسسات كشاورز- محور براي توسعة كشاورزي: فعاليت تعاوني ها در امور اعتبار، عرضه و بازاريابي ترجمة علي كمالي و همكاران. تهران: وزارت جهاد كشاورزي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي.

برنامه عمران سازمان ملل متحد. (1377). دستور كار 21 . ترجمه حميد طراوتي و امير ايافت، تهران: سازمان حفاظت محيط زيست.

پاپلي يزدي، محمدحسين. (1382 ). جايگاه روستا در فرآيند توسعة ملي از ديدگاه صاحب نظران تهران: انتشارات مؤسسة روستايي ايران.

پرتي، جولز ان.(1381). بازآفريني كشاورزي، سياست ها و عمليات مناسب براي پايداري و خوداتكايي ترجمة عليرضا كاشاني. تهران: وزارت جهاد كشاورزي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي.

تودارو، مايكل. (1377). توسعة اقتصادي در جهان سوم. ترجمة غلامعلي فرجادي. تهران: مؤسسة عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه.

حافظ­نيا، محمدرضا. (1380). مقدمه­اي به روش تحقيق در علوم اجتماعي، انتشارات سمت، تهران.

حسن زاده دلير، کريم. (1380). برنامه ريزي ناحيه اي. تهران: انتشارات سمت.

ديكسون، جان. (1382). «هدفگذاري خدمات كشاورزي براي نظام هاي مختلف بهره برداري جهت توسعة روستايي و كشاورزي پايدار در ايران»، ترجمه فاطمه نوروزيان. مجموعه مقالات اولين همايش نظام­هاي بهره برداري كشاورزي در ايران (چالش ها راه­حل­ها). تهران: وزارت جهاد كشاورزي، معاونت ترويج و نظام هاي بهره برداري با همكاري مؤسسة فرهنگي- هنري شقايق روستا ).

رضواني، محمدرضا. ( 1383). مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعة روستايي در ايران. تهران: قومس.

رضوانی، محمدرضا. (1381). برنامه ریزی توسعه روستایی، مجله دانشکده ادبیات و علوم دانشگاه تهران، زمستان 1381.

رضوی، ح. و علینی، م. (1369). جهاد سازندگی و رویکرد فقرزدایی، مجموعه مقالات نقش جهاد سازندگی در بخش کشاورزی و توسعه­ی روستایی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، 14-5 .

سازمان حفاظت محيط زيست (1381­). گزارش اجلاس جهاني توسعة پايدار ژوهانسبورگ تهران: سازمان حفاظت محيط زيست.

سازمان حفاظت محيط زيست. (1378). برنامة عزم ملي براي حفاظت از محيط زيست تهران: سازمان حفاظت محيط زيست.

سپهردوست، حميد. (1387). «بررسي عملکرد دولت در توسعة اقتصادي- اجتماعي روستاهاي استان همدان »، فصلنامه روستا و توسعه، سال 12 ، شماره

شایان. ح ، بوذر جمهری، خ و میرلطفی، م .(1389). بررسی نقش کشاورزی در توسعه روستایی ، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ،شماره 15، پاییز و زمستان 1389.

سازمان برنامه و بودجه. (1374). گزارش توسعة انساني 1994. ترجمة قدرت الله معمارزاده . تهران: سازمان برنامه و بودجه.

شكويي، حسين. (1384). انديشه­هاي نو در فلسفة جغرافيا: فلسفه­هاي محيطي و مكتب­هاي جغرافيايي (جلد دوم). تهران: گيتاشناسي.

شفرد، آندرو. (1379). توسعة پايدار روستايي ترجمة محمود حسيني. تهران: دانشگاه تهران.

شریعتی، محمدتقی. (1381). انگاره ی جدید در تحول کشاورزی و توسعه ی روستایی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ی 164-163 ، 243-238 .

شهبازی، اسماعیل. (1376). توسعه و ترویج روستایی، دانشگاه تهران.

قنبری، ی. و برقی، ح. (1387) . چالش های اساسی در توسعه پایدار کشاورزی ایران، نشر راهبرد یاس ، شماره 16 ، زمستان 1387.

قره باغيان، مرتضي. (1373). اقتصاد رشد و توسعه (جلد دوم): تهران: نشر ني.

فداکار داوراني، م. و سام آرام، ع. ( 1388). «نقش قنات در توسعة پايدار روستايي»، فصلنامه روستا و توسعه، سال 13 ، شماره 2، تابستان 1388 .

قاسمی، امير. (1382). «توجه به نقش مهم بخش كشاورزي در رونق اقتصادي و ايجاد شغل يك ضرورت است». روزنامة همشهري سال 11 ، شمارة 3168 (سه شنبه 25 شهريور 1382 ).

كامران، فريدون. ( 1377 ). توسعه و برنامه­ريزي روستايي. تهران: آواي نور.

كلانتري، خليل. (1380). برنامه­ريزي و توسعة منطقه اي (تئوري­ها و تكنيك­ها). تهران: خوشیبین.

كهرم، اسماعيل. (1375 ). چهارچوب استراتژ ي ملي محيط زيست و توسعة پايدار در جمهوري اسلامي ايران. تهران: سازمان حفاظت محيط زيست.

گريفين، ك. و جيمز، ج. (1368). انتقال به توسعة عادلانه، سياست­هاي اقتصادي براي تغيير ساختاري در كشورهاي جهان سوم ترجمة محمد رضا رفعتي. تهران: وزارت امور خارجة جمهوري اسلامي ايران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.

کريم، م. و هاشمي، ا. (1387). « نظرسنجي از روستاييان در مورد چالش­هاي توسعة پايدار روستايي: مطالعة موردي دهستان ساروق، شهرستان اراک»، فصلنامه روستا و توسعه، سال 12، شماره 2، تابستان 1387 .

ملور، جان ويليام. (1383). « توسعة كشاورزي در ايران: تعامل هدف ها و راهبردها». فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه. سال 12، شماره 45.

مطيعي لنگرودي، حسن. (1382). برنامه ريزي روستايي با تأكيد بر ايران. مشهد: جهاد دانشگاهي.

موحدیان عطار، محسن. (1386). « مصاحبه مطبوعاتي رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور ». فصلنامه نظام مهندسی كشاورزي و منابع طبيعی سال 4، شمارة

مولايي هشتجين، نصرالله. (1382). «الگوی بهینه برای برنامه­ريزي توسعة خدمات روستايي در ایران (مطالعه موردی: جنوب استان اردبیل». فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. سال 18، شماره 3

مطیعی لنگرودی، ح. و اردشیری، ع. (1385). پیامدهای ایجاد صنایع­فرآوری محصولات کشاورزی در توسعه روستایی، بخش مرکزی آمل، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. سال 4؛ شماره 61.

مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی. (1379). گزارش وضع موجود مناطق روستایی کشور، – مؤسسه­ی توسعه­ی روستایی ایران، گزارش هم اندیشی توسعه­ی روستایی، همایش چالش­ها و چشم اندازهای توسعه ایران، محور شماره­ی 24، مؤسسه­ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1381 .

ملور، جي. (1383). «توسعة کشاورزي در ايران، تعامل هدف ها و راهبرد ها ». فصلنامه اقتصادي کشاورزي و توسعه سال 12 ، ش 4 .

مطیعی لنگرودی، سيدحسن. (1384). توسعه روستایی مبتنی بر پایداری کشاورزی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 85..

نوری زمان آبادی، ه و امینی فسخودی ، ع . (1386). سهم توسعه کشاورزی در توسعه روستایی ، مجله علوم کشاورزی ، دوره 2-38 ، شماره 2.

نصيري، حسين . (1379). توسعة پايدار، چشم انداز جهان سوم تهران: فرهنگ و انديشه.

هزارجريبي، جعفر. (1384). كارآفريني تهران: پژوهشكدة امور اقتصادي.

هانت، دايانا (1376)، نظريه هاي اقتصاد توسعه ترجمة غلامرضا آزاد ارمكي. تهران:نشر ني.

Adams, W. M. (1990), Green Development: Environment and ustainability in the Third World. London: Rutledge.

Albert, H. (2000), Agricultural Service Systems: A Framework for Orientation. Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).

Baylis, Kathy. (2008), agri-environment policies in the EU and united states: A comparison Ecological Economics, volume 65, pp.753-764.

Beauford, E. Y. (1989), “Revitalizing rural America: focus on rural youth. Southern Rural Sociology, Vol.6.

چکیده

یکی از برنامه­هایی که می تواند در توسعه روستایی نقش به سزایی داشته باشد تلاش در جهت کشاورزی پایدار است یعنی استفاده بهینه از منابع و تلاش برای حفظ آن در نسلهای آینده. عمومی­ترین تعریف کشاورزی پایدار آن است که کلیه جنبه های اقتصادی – اجتماعی و اکولوژیکی را در خود جای داده است. هدف از این پژوهش توسعه روستایی با تاکید بر پایداری کشاورزی است. محدوده مكاني اين تحقيق شهرستان بهشهر و محدوده زماني آن دوره 92-1391 است. جامعه آماری پژوهش 2545 نفر از سرپرست خانوار کشاورزان مي باشند که با توجه به حجم جامعه از طریق فرمول کوکران نمونه آماری پژوهش به تعداد 331 نفر انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه گردآوری شده است و داده ها با نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شدند. نتیجه پژوهش نشان داد که بین عوامل اقتصادی و مدیریتی و طبیعی با پایداری کشاورزی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین طبق آزمون کروسکال والیس بین متغیر پایداری کشاورزی در سطوح مختلف ناحیه اقامتی تفاوت معناداری وجود ندارد.آزمون فریدمن نشان
می­دهد متغیر پایداری و توسعه بیشترین بعد تاثیر گذار در بین ابعاد پایداری کشاورزی می باشد.

واژگان کلیدی: توسعه روستایی، عوامل طبیعی و اقتصادی و مدیریتی, پایداری کشاورزی

فصل اول

كليات تحقيق

1-1- مقدمه

توسعه کشاورزی در بعد محیطی از طریق فعال ساختن اقتصاد روستایی،گذشته از این که فضایی فعال برای زندگی ایجاد می­کند، زمینه استفاده مناسب و بهینه از منابع محیطی روستا را نیز فراهم آورده و به روستا چشم اندازی مفرح و زیبا می­بخشد. توسعه کشاورزی با ایجاد چنین فضای مناسبی نه تنها موجب جلوگیری از مهاجرت های روستایی می شود، بلکه همچنین به دلیل تاثیری که در جلوگیری از تخلیه روستا و به تبع آن تقویت نقش روستا در جلوگیری از پیشروی بیابان دارد، نقش ارزنده ای را در ابعاد زیست محیطی نیز ایفا می­کند. در بعد اجتماعی کشاورزان عامل تعیین کننده در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت ساختار اجتماعی– فرهنگی روستا است.کشاورزی بزرگترین و مهم­ترین پارا متر برای ثبات و امنیت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی در روستا بشمار می رود.کشاورزی مهم­ترین مشارکت را در ایجاد تعاون و همکاری در روستا، ایجاد عدالت اجتماعی و ارتباط سالم اجتماعی و جلوگیری از معضلاتی چون اعتیاد و غیره داشته و همه این موارد هنگامی محقق است که کشاورزی رو به توسعه و پویا وجود داشته باشد. توسعه کشاورزی می­تواند زمینه­های جذب امکانات و خدمات را در روستا فراهم آورده و عامل مهمی درجلوگیری از بیکاری و پیامد های منفی و معضلات ناشی از آن باشد. در بعد اقتصادی، می توان گفت کشاورزی همان اقتصاد روستا است. کشاورزی بخشی از روستا است که بدون توجه به آن هیچ تلاش توسعه ای در روستا جواب نخواهد داد.(نوری ،1383). از طریق توسعه کشاورزی محیط اقتصادی روستا فعال و با نشاط
می­شود. توسعه کشاورزی موجب استفاده مناسب­تر از منابع لایزال الهی و افزایش تولید مواد غذایی
می­شود. همچنین به جهت تاثیری که در بالا رفتن در آمد اقتصادی، ایجاد مازاد تولید و آزاد شدن نیروی انسانی دارد، می تواند زمینه بسیار مناسبی برای توسعه فعالیت­های جنبی کشاورزی و حتی فعالیتهای جدید تولیدی و اقتصادی کشاورزی و غیر کشاورزی در سطح محلی و منطقه ای شود. توسعه کشاورزی می تواند موجب بالارفتن استاندارد های زندگی شود و سهم اساسی در رفع فقر و نابرابری روستایی داشته باشد، زیرا فقر یک پدیده روستایی است و روستاییان فقیر به کشاورزی وابسته اند، بنابراین رشد کشاورزی اساس کاهش پایدار فقرروستایی را تشکیل می­دهد. (رضوی،1369).

1-2- بیان مساله:

موجودیت و بقای روستا در گرو شکوفایی و پایداری تمامی مولفه ها و سازوکارهای توسعه آن است اقتصاد روستا به عنوان یکی از وجوه بسیار اساسی موجودیت روستا از دیرباز با کشاورزی و فعالیت های زراعی عجین بوده است کشاورزی گرچه در دهه­های اخیر در توسعه ای جهان دستخوش تحولاتی شده  است. لکن بر قوام و استحکام خود به ویژه در کشورهای در حال توسعه باقی است به طوری که بخش روستایی کانون استقرار سهم چشمگیری از جمعیت و نیروی فعال کشور است. ضمن اینکه در مقابل ، به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و ایجاد اشتغال اهمیت اساسی در حیات و توسعه روستایی دارد. این مسئله موجب شده تا مهم­ترین مبحث در زمینه کشاورزی و روستا، نقش و وظیفه­ی کشاورزی به عنوان فعالیت اقتصادی روستایی باشد. توسعه روستایی به طور کلی به عنوان راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی – اقتصادی مردم فقیر روستایی در نظر گرفته شده همچنین انتشار منافع توسعه در بین فقیرترین افراد نواحی روستایی یا به عبارت دیگر کشاورزان کوچک اجازه داران افراد فاقد زمین و دیگر گروه های محروم است (بانک جهانی، 1992). یکی از برنامه­هایی که می­تواند در توسعه روستایی نقش به سزایی داشته باشد تلاش در جهت کشاورزی پایدار است یعنی استفاده بهینه از منابع برای حفظ آن در نسل­های آینده. عمومی­ترین تعریف کشاورزی پایدار آن است که کلیه جنبه های اقتصادی – اجتماعی و اکولوژیکی را در خود جای داده است . مفهوم کنونی کشاورزی پایدار از سال 1987 رایج شده که پیش از آن یعنی در دهه 1940 مترادف با اصلاحاتی چون کشاورزی ارگانیک طبیعی، اکولوژیک، بیولوژیک و کم نهاد بوده است (باتملي ترور،1382)، امروزه در مقیاس جهانی سازمان­ها – اتحادیه­ها و جوامع متعدد در ارتباط با این نوع کشاورزی شکل گرفته اند و قالب مفهوم کشاورزی جایگزین فعالیت می­کنند بدون شک از تعاریف کشاورزی پایدار می­توان استنباط کرد که توسعه روستایی و پایداری کشاورزی ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با هم داشته اند و بر هم اثر دارند. اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله ایران به این دو مقوله توجه چندانی نشده است، اما می­توان اذعان داشت که توسعه روستایی به ویژه مبتنی بر پایداری کشاورزی دور از دسترس نمی­باشد و می­توانیم اهداف اقتصادی چون بالا رفتن راندمان تولید، افزایش درآمد اقتصادی ناحیه، اهداف اجتماعی نظیر فقر و بالا بودن استانداردهای سواد جامعه عمل بپوشانند.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:

اهمیت کشاورزی برای روستا موجب شده تا بسیاری از متخصصین توسعه، کشاورزی را به عنوان استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی تلقی کنند. مهمترین و اساسی­ترین مبحث در زمینه ارتباط کشاورزی و روستا نقش و وظیفه کشاورزی به عنوان فعالیت اقتصادی اصلی و عمده روستایی است. کشاورزی از این رو همواره سهم اساسی در حیات روستایی داشته است. این وضعیت بخصوص در کشورهای جهان در حال توسعه از اهمیت و شفافیت بیشتری برخوردار است.مولت معتقد است که این واقعیت زمینه ساز و موجد تعهد و سهم فراوانی برای کشاورزی در توسعه روستایی است (مولت[1]،1370)

توسعه کشاورزی در بعد اجتماعی، کشاورزی عاملی تعیین کننده در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت ساختار اجتماعی – فرهنگی روستا است. کشاورزی بزرگترین و مهمترین پارامتر برای ثبات و امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در روستا بشمار می رود. کشاورزی مهمترین مشارکت را در ایجاد تعاون و همکاری در روستا، ایجاد عدالت اجتماعی و ارتباط سالم اجتماعی و جلوگیری از معضلاتی چون اعتیاد و غیره داشته و هم این موارد هنگامی محقق است که کشاورزی رو به توسعه و پویا وجود داشته باشد.توسعه کشاورزی می تواند زمینه های جذب امکانات و خدمات را در روستا فراهم آورده و عامل مهمی در جلوگیری از بیکاری وپیامد های منفی و معضلات ناشی از آن باشد.

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف كلي

تعیین شاخص­های پایدار کشاورزی و اثر آن بر توسعه روستایی

 1-4-2- اهداف جزئي

1- بررسی تاثیر عوامل طبیعی بر پایداری کشاورزی

2- بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و مدیریتی بر پایداری کشاورزی

3- بررسی ارتباط بین عوامل پایداری کشاورزی و توسعه روستایی

1-5- فرضیه­های پژوهش

1-5-1- فرضيه اصلي:

بین عوامل پایداری کشاورزی با توسعه روستایی ارتباط مستقیم وجود دارد.

1-5-2- فرضيه فرعي:

1- بین عوامل طبیعی با پایداری کشاورزی ارتباط مستقیم وجود دارد.

2- بین عوامل اقتصادی و مدیریتی با پایداری کشاورزی ارتباط مستقیم وجود دارد.

1-6 روش تحقیق

در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است. فرآیند به این صورت است بعد از مطالعات میدانی و جمع آوری اطلاعات مربوط به شاخص­های توسعه روستایی و شاخص­های پایداری کشاوری میزان پایداری دو مولفه و رابطه بین آنها از طریق آزمون ها و ضرایب آماری چون ضریب همبستگی اسپیرمن مشخص خواهد شد. همچنین با استفاده از طیف لیکرت و امتیازات ان شاخص­ها و متغیرهای مولفه پایداری کشاورزی رتبه بندی و اولویت بندی می شوند.

1-7- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق، سرپرستان خانوار کشاورزی روستاهای دهستان کوهستان از بخش مرکزی شهرستان بهشهر خواهد بود. مطابق با آمارهای جهاد کشاورزی این شهرستان، کل جامعه آماری برابر 2545 نفر است .

1-8- نمونه و روش نمونه گيري

با توجه به حجم جامعه آماری و از طریق فرمول کوکران، حجم نمونه معادل 331 نفر انتخاب شده است. روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه­ای می باشد.

1-9- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش:

1-9-1- قلمرو مکانی: روستاهای دهستان کوهستان از بخش مرکزی شهرستان بهشهر

موقعیت نسبی و ریاضی شهرستان بهشهر:

شهرستان بهشهر با وسعت معادل 27/1416 در 35 کیلومتری استان مازندران واقع شده است. این شهرستان از سمت شمال به دریای خزر از جنوب به استان سمنان و از مشرق به شهرستان گلوگاه و از غرب به شهرستان نکاء منتهی شده است.از نظر طول و عرض جغرافیایی این شهرستان بین 25-36 درجه عرض شمالی و 15-53 درجه تا 9-54 درجه طول شرقی واقع شده.از نظر مورفولوریکی در بخش کوهستانی و جلگه ای شکل گرفته است به همین دلیل از تنوع آب و هوایی برخوردار است. شیب عمومی شهرستان از سمت جنوب به شمال است که در منطقه جلگه ای شیب کاهش می­یابد. از نظر تقسیمات سیاسی دارای 3 شهر (بهشهر- رستمکلاء- خلیل­شهر) می­باشد و 111 نقطه روستایی در قالب 2 بخش و 5 دهستان (کوهستان- میانکاله- شهداء- عشرالشتاق- پنجهزاره) می­باشد. و بر اساس آخرین سرشماری دارای 152879 نفر جمعیت می­باشد که 107413 نفر جمعیت شهری و 45466 نفر جمعیت روستایی می­باشد. (سالنامه آماری استان مازندران 1387).

کشاورزی شهرستان بهشهر

سطح کل اراضی شهرستان 61871 هکتار است که با توجه به شرایط آب وهوایی منطقه و با احتساب ضریب کشت 2/1 در شهرستان بهشهر سطح زیر کشت آن 65200 هکتار می باشد که این مقدار سطحی معادل 21000 هکتار کشت آبی و 44200 هکتار کشت دیم اختصاص دارد. میزان کل تولیدات کشاورزی 646636 تن بوده که از این میزان تولید محصول زراعی 472831 تن و محصولات باغی 115953 تن محصولات دامی و آبزیان 57852 تن می باشد (جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر).

 1-9-2- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش در سال 92-91 می باشد.

 فصل دوم

ادبيات و پيشينه­ي تحقيق

 2-1 مقدمه

ضعف مديريت و برنامه­ريزي از دلايل اصلي عدم دستيابي روستاهاي محروم به امکانات لازم براي رسيدن به سطوح بالای توسعه به شمار می­رود. يکي از پيش شرط­هاي توسعة روستايي ايجاد هماهنگي ميان برنامه­هاي توسعة همه جانبة روستايي محلي و طرح­هاي منطقه اي، بخشي و ملي است که در اين ميان، توجه به توسعة کشاورزي و زمينه هاي بهبود وضعيت کشاورزان بسيا ر اهميت دارد. از اين رو، با در نظر گرفتن ابعاد مختلف توسعة کشاورزي و استفاده از فنون نوين، هر گونه تلاش در اين زمينه باعث خواهد شد که برنامه ريزان به درکي شفاف از صورت مسئله يا همان نابرابري مناطق مختلف برسند و در مراحل بعد، بتوانند براي رفع اين مشکل چاره انديشي کنند.(هانت[2]،1376).

2-2 ادبیات تحقیق

2-2-1- مفهوم و ماهیت توسعه ی روستایی

برداشت مشترک از مفهوم توسعه حاکی از این است که هدف اساسی توسعه، رشد و تعالی همه جانبه­ی جوامع انسانی است و از این رو شناخت و درک شرایط و مقتضیات جوامع انسانی و نیازها و تقاضاهای آنان در ابعاد مادی و معنوی از جمله اقدامات اساسی در مسیر پیشرفت و توسعه تلقی می شود. از آنجا که روستاها و مردم ساکن در آنها دارای شرایط، امکانات و مسائل خاص خود هستند، بنابراین توسعه روستایی ضرورت و توجیه پیدا می کند. (حسن زاده دلیر،1380).

در تعریف توسعه روستایی آمده است؛ فرایند همه جانبه و پایداری است که در چارچوب آن «توانایی های اجتماعات روستایی» در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی و کنترل مؤثر بر نیروهای شکل دهنده­ی نظام حکومت محلی (اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی) رشد و تعالی می­یابد، ولی با توجه به وجود فقر مطلق و گسترده در روستاهای مناطق مختلف جهان، یعنی جمعیت زیادی که در تأمین نیازهای اساسی و حداقل خود با مشکل مواجه اند، توسعه­ی روستایی و برنامه­های آن در سطح جهانی و در عمل بیشتر متوجه فقرزدایی و تأمین نیاز های اولیه­ی اساسی فقرا است.

در همین راستا است که رابرت چمبوز، از صاحب نظران توسعه­ی روستایی، معتقد است که توسعه­ی روستایی را هبردی است برای توانمندسازی گروه خاصی از مردم شامل زنان و مردان فقیر، و توسعه­ی روستایی باید این گروه را وادار سازد تا آنچه را که موردنیاز خود و فرزندان شان است تأمین نمایند، کمک کردن به فقیر ترین گروه های روستایی تا بتوانند از منابع توسعه حداکثر استفاده را ببرند. (شهبازی، 1376)

همچنین از دیدگاه بانک جهانی، توسعه ی روستایی، راهبردی است که به منظور بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی گروه خاصی از مردم یعنی روستاییان فقیر طراحی شده است. این فرایند شامل گسترش منافع در بین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند. این گروه شامل کشاورزان خرده پا، کشاورزان بی زمین و خوش نشینان روستایی است.

[1] Molt

[2] Hant

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي شاخص هاي توسعه -منطقه آزاد ارس-با بهره‏گيري ازمدل تحليلي SWOT
 • یايان نامه نقش شبکه هاي تلويزيوني خصوصي در توسعه سياسي افغانستان بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه هرات در باره شبکه هاي تلويزيوني آريانا، تمدن، سبا، تلويزيون يک و طلوع
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122