پايان نامه توسعه مدل جديدي براي پيش بيني قابليت اعتماد محصولات بر اساس رويکرد بيز

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه توسعه مدل جديدي براي پيش بيني قابليت اعتماد محصولات بر اساس رويکرد بيز یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 86 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه توسعه مدل جديدي براي پيش بيني قابليت اعتماد محصولات بر اساس رويکرد بيز بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده1
فصل اول: مقدمه2
1-1تعریف مسئله2
1-2اهمیت و ضرورت انجام کار3
1-3روند ارائه مطالب4
فصل دوم: اهمیت پیش‌بینی قابلیت اعتماد5
2-1معرفی قابلیت اعتماد و پیش‌بینی آن5
2-2مفاهیم، تعاریف و مدل‌های ریاضی در بحث قابلیت اعتماد6
2-3روند موجود در صنایع مختلف9
2-4مراحل ایجاد یک محصول10
2-5فرآیند خدمات پس از فروش12
2-6نیاز به سیستم با بازخورد سریع13
2-7انواع خرابی‌های محصول13
2-8جمع آوری داده‌ها15
2-8-1داده کامل16
2-8-2داده سانسور شده17
2-9آزمایش تشدیدی طول عمر19
فصل سوم: روش‌های پیش‌بینی قابلیت اعتماد22
3-1تقسیم‌بندی مدل‌های موجود در بحث قابلیت اعتماد22
3-2مدل‌های موجود برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد23
3-3مدل بیز برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد سیستم‌ها27
3-4دلایل استفاده از بیز28
3-4-1داده‌های کم و پراکنده28
3-4-2استفاده از نظرات خبره28
3-5مزایا و معایب استفاده از روش بیز29
3-6مطالعات انجام شده در زمینه‌ی پیش‌بینی قابلیت اعتماد29
فصل چهارم: برآورد بیز قابلیت اعتماد بر اساس توزیع وایبال با توزیع‌های پیشین متفاوت برای پارامتر مقیاس32
4-1قضیه و مدل بیز32
4-2استفاده از نظریه بیز در برآورد پارامترهای توزیع خرابی33
4-2-1اطلاعات ورودی به مدل34
4-2-2اطلاعات خروجی از مدل34
4-3مدل وایبال34
4-4بررسی مسئله و ارائه مدل35
4-4-1توزیع گاما36
4-4-2توزیع گامای معکوس38
4-4-3توزیع نرمال قطع شده39
4-5بررسی رفتار پارامتر مقیاس و تابع قابلیت اعتماد با توجه به توزیع‌های پیشین مختلف39
4-6بررسی حالتی که پارامتر β مقادیر مختلفی دارد44
4-7مثال عددی46
4-7-1تخمین پارامترهای توزیع پیشین α47
4-7-2برآورد پارامتر α توزیع وایبال به روش بیز48
4-7-3نتایج بدست آمده49
4-8بررسی جنبه‌های کاربردی مدل ارائه شده50
4-8-1مثال کاربردی از دیدگاه تولیدکننده51
4-8-2مثال کاربردی از دیدگاه مصرف‌کننده53
فصل پنجم: پیش‌بینی درصد افزایش قابلیت اعتماد بر اساس درصد افزایش پارامتر مقیاس در توزیع وایبال56
5-1برآورد قابلیت اعتماد بر اساس توزیع پیشین گسسته56
5-2مثال عددی57
5-3تاثیر درصد افزایش مقدار قابلیت اعتماد در پارامتر α58
فصل ششم: نتيجه‌گيری60
6-1اهمیت مدل ارائه شده60
6-2بررسی نتایج بدست آمده61
6-3پیشنهاداتی برای ادامه‌ی تحقیق62
پيوست I : انواع توزیع‌های آماری63
پ-1- توزیع نمایی63
پ-2- توزیع گاما64
پ-3- توزیع گامای معکوس65
پ-4- توزیع نرمال قطع شده66
پيوست II : برآوردگر بیز68
پيوست III : توابع بسل و گاما70
پ-1- تابع بسل70
پ-2- تابع گاما71
پيوست IV : برآورد حداکثر درستنمایی پارامترهای توزیع وایبال74
مراجع73

مراجع

 [1]     Dupow, H., Blount, G., “A Review of Reliability Prediction”, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 69, No. 4, pp. 356-362, 1997.

[2]     Denson, W., “The History of Reliability prediction”, IEEE Trans. Reliability., Vol. 47, No. 3-SP, pp. 321-328, 1998.

[3]     Zacks, S., Introduction to Reliability Analysis, Springer-Verlag, NewYork, 1992.

[4]     Barlow, R.E., Proschan, F., Statistical Theory of Reliabililty and Life Testing, Probability Models, Silver Spring, Maryland, USA, 1981.

[5]     Kalishoek, Baysian Model for Early Reliability Pridiction, Department of Technology Management, Eindhoven University of Technology, 2005.

[6]     Molenaar, P.A., Huijben, A.J.M., Bouwhuis, D., Brombacher, A.C, “Why do quality and reliability loops not always work in practice: A case study,” Reliability and Saystem Safety, Vol. 75, pp. 295-302, 2002.

[7]     Brombacher, A.C, Sander, P.C, “Product reliability and quality of business processes; requirement for developing reliable products,” Reliability and Saystem Safety, Special issue on ESREL’99 conference, 2000.

[8]    Ion, R.A., Petkova, V.T., Peeters, B.H.J., Sander, P.C., “Early reliability prediction in consumer electronics,” Eindhoven University of Technology, 2003.

چکيده

در این پایان‌نامه به ارائه مدلی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصولات تعمیرناپذیر بعد از معرفی آن به بازار می‌پردازیم. فرض بر این است که نرخ خرابی‌های محصول از توزیع وایبال پیروی می‌کند. همچنین فرض می‌کنیم پارامتر شکل این توزیع مقدار ثابت و از قبل معینی دارد و پارامتر مقیاس آن به صورت متغیر تصادفی است که برای برآورد آن از نظریه بیز استفاده می‌کنیم. در واقع از بیز  برای ادغام اطلاعات گذشته مربوط به خرابی‌های محصولات قبل و اطلاعات اندک و پراکنده‌ای که برای محصول جدید در اختیار است، بهره می‌گیریم. در این پایان نامه به بررسی انواع توزیع‌های پیشین از جمله توزیع پیشین گاما، نمایی، گامای معکوس و نرمال قطع شده برای پارامتر α می‌پردازیم. مدل مطرح شده نتایج دقیق‌تر و منطقی‌تری نسبت به مدل‌های کلاسیک موجود برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد ارائه می‌دهد چراکه هم از اطلاعات گذشته و هم از داده‌های فعلی خرابی محصول جدید در برآورد پارامترهای آن بهره می‌گیرد. در بحث برآورد پارامتر هرچه از اطلاعات بیشتری برای این تخمین استفاده کنیم نتایج بدست آمده دارای اعتبار بیشتری است. همچنین این مدل از جنبه‌ی مدیریتی نیز دارای اهمیت  بسیاری است چراکه برای دستیابی به نتایج منطقی و قابل فهم از نظرات خبره نیز در مدل بهره گرفتیم. در واقع اهمیت استفاده از آمار بیز در مباحث قابلیت اعتماد از دو جنبه است. اول آن‌که مشکل  کمبود داده‌ها را برطرف می‌کند و دوم اینکه می‌توان از نظر خبره در برآورد پارامترها استفاده کرد. و در نهایت مدل ارائه شده در صنعت به راحتی با جمع‌آوری اطلاعات مربوطه  قابل کاربرد بوده و می‌توان مدل پیشنهادی را به سادگی مورد استفاده قرار داد.

کلمات کليدی: 1- پیش‌بینی قابلیت اعتماد  2- نظریه بیز  3- توزیع وایبال  4- اطلاعات پیشین 

1-فصل اول

فصل اول: مقدمه

امروزه پیشرفت سریع صنایع امری ضروری است. در کنار این پیشرفت نیاز مصرف کنندگان به کالاهایی با قابلیت اعتماد بالا، صنعت را به سمت تولید کالای با کیفیت ترغیب می‌کند. در این میان پیش‌بینی قابلیت اعتماد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدیران صنایع برای تعیین ضمانت محصولات خود و همچنین برآورد هزینه‌ها نیازمند این پیش‌بینی هستند. بنابراین با توجه به آن‌چه بیان شد، دقت این امر دارای اهمیت زیادی است. هرچه مدل ارائه شده برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد دقیق‌تر باشد، دارای اعتبار بیشتری است. در این فصل به بیان اهمیت موضوع پیش‌بینی قابلیت اعتماد و ضرورت مطالعه آن می‌پردازیم.

1-1   تعریف مسئله

روند فعلی موجود در صنایع مختلف، به طوری که در فصل 2 به آن اشاره می‌شود، این نکته را اذعان می‌دارد که برقراری سیستمی با قابلیت ارجاع سریع میزان خرابی‌های محصول و یا برآورد قابلیت اعتماد آن، از ضروریات هر صنعت است. مدل‌های موجود برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصول جدید دارای محدودیت‌هایی هستند که باعث ارائه نتایج نادرست می‌شوند و این امر ناشی از کمبود اطلاعات و داده‌های خرابی است.

سوالی که در این پایان‌نامه به دنبال جواب آن هستیم به صورت زیر بیان می‌شود

« چگونه می‌توان قابلیت اعتماد یک محصول جدید را، بر اساس داده‌های محدودی که در اختیار است، به درستی پیش‌بینی کرد؟ »

تحقیقات گسترده‌ای برای پاسخگویی به این سوال صورت گرفته است که در فصول آینده به آن می‌پردازیم. روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد ارائه شده است که از این جمله می‌توان به نظریه بیز اشاره کرد و می‌تواند راه‌گشای مشکل اندک بودن تعداد داده‌ها باشد. لذا در این تحقیق استفاده از آمار بیز برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصول پیشنهاد می‌شود. بنابراین هدف از این پایان نامه را می‌توان به شرح زیر مطرح نمود.

« ارائه مدلی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد در مراحل اولیه معرفی محصول جدید و استفاده از نظریه بیز برای برطرف کردن مشکل کمبود داده‌ها »

زمانی‌که می‌خواهیم قابلیت اعتماد یک محصول، خصوصاً محصولاتی با حجم بالای فروش ( و یا به عبارتی محصولات پر مصرف) را پیش‌بینی کنیم،  زمان تا اولین خرابی مد نظر قرار می‌گیرد. بنابراین چنین محصولاتی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد جز محصولات تعمیرناپذیر محسوب می‌شوند. در عمل این فرض دور از واقعیت نیست، چراکه این محصولات به ندرت بیش از یک بار تحت تعمیر قرار می گیرند. پس به طور خلاصه این تحقیق بر محصولات تعمیرناپذیر و اولین زمان تا خرابی آن‌ها متمرکز است.

1-2   اهمیت و ضرورت انجام کار

پیش­بینی قابلیت اعتماد محصول در مرحله اولیه و بعد از گذشت چند ماه از معرفی آن به بازار به دليل نقش مهم آن در کاهش هزینه­های تولید و ارزیابی بهتر و دقیق­تر پارامترهای دیگر محصول از جمله نرخ خرابی و ضمانت حائز اهميت است. عدم توجه به عوامل ایجاد خرابی و کاهش عملکرد محصول در این مرحله مي‌تواند منجر به پرداخت هزینه­های مضاعفی در ادامه‌ی تولید و همچنین در مرحله استفاده توسط مشتریان در رابطه با ضمانت ­شود.

زمانی که می­خواهیم قابلیت اعتماد محصول را در مرحله ابتدایی چرخه عمر آن پیش­بینی کنیم، کمبود داده­ها، اصلی­ترین مشکل به حساب می­آید. وقتی داده­های کافی در دسترس نباشد، استفاده از روش­های آماری متداول کلاسیک، منجر به پیش­بینی­های غیر دقیق می­شود. نظریه‌ی بیز به مدل­سازی توزیع­های احتمالی بر پایه تعداد داده­های کم می‌پردازد. بنابراین در این تحقیق به کمک روش بیز اطلاعات گذشته و داده‌های محصول جدید را ترکیب کرده تا مشکل کمبود داده‌ها برطرف شود. همچنین در این مدل می‌توان از نظرات خبره برای برازش توزیع بهره گرفت.

نتيجه اين تحقيق مي­تواند در پیش­بینی قابلیت اعتماد محصولات صنایع مختلف از جمله صنایع الکترونیک و یا صنایع خودرو در مرحله‌ی اولیه طول عمر آن‌ها، بکارگرفته ­شود. همچنين از نتيجه اين تحقيق مي‌توان درصرفه‌جويي هزینه­ها مربوط به تولید دستگاه‌های با قابلیت اعتماد پایین که منجر به پرداخت هزینه ­های اضافه خصوصاً برای ضمانت آن‌ها شده و حتی در برخی شرایط باعث ورشکستگی برخی صنایع می­شود، بهره گرفت.

1-3   روند ارائه مطالب

ساختار ارائه این پایان‌نامه بدین ترتیب است که در ادامه در فصل 2 اهمیت پیش‌بینی قابلیت اعتماد بیان می‌شود. در فصل 3، روش‌های موجود برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد سیستم‌ها و محصولات ارائه می‌گردد. هر یک از این روش‌ها محدودیت خاص خود را دارند. ارائه راهکاری برای برطرف کردن این محدودیت‌ها هدف اصلی این رساله است. در فصل 4 مدلی بر اساس نظریه بیز برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصولاتی که تازه به بازار معرفی شده‌اند ارائه می‌شود. این فصل با مثال‌هایی برای درک کاربرد مدل ارائه شده در صنعت پیگیری می‌شود. در فصل 5 حالت گسسته برای توزیع پیشین در نظر گرفته شده که از دید مدیریتی بسیار کاربردی است. نهایتاً نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی برای مطالعات آینده در فصل 6  ارائه می‌شود.

2- فصل دوم

فصل دوم: اهمیت پیش‌بینی قابلیت اعتماد

در این فصل اهمیت پیش‌بینی قابلیت اعتماد بیان می‌شود. در ابتدا روند ایجاد محصولی جدید ارائه می‌شود. پس از تولید یک محصول توجه ویژه به فرآیند پس از فروش و ضمانت و همچنین انواع خرابی‌های آن معطوف است. در ادامه نیاز به سیستم بازخورد سریع برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصولات جدید شرح داده می‌شود در پایان این فصل به موضوع مهم روش‌های جمع‌آوری داده‌های قابلیت اعتماد و انواع آن‌ها می‌پردازیم.

2-1   معرفی قابلیت اعتماد و پیش‌بینی آن

مهندسی قابلیت اعتماد[1] شامل مجموعه فعالیت­ها وعملکردهایی است که برای طراحی، تولید و کارکرد مناسب یک دستگاه و یا یک سیستم انجام می­گیرد. قبل از آن‌که به بیان مفهوم قابلیت اعتماد[2]  بپردازیم لازم است تعریفی از موجود[3] داشته باشیم. در فرهنگ لغات به هر آنچه دارای ماهیت وجودی است موجود گفته می‌شود. در بحث قابلیت اعتماد هر چه دارای طول عمر باشد از یک سیستم پیچیده تا یک تجهیز ساده با عنوان موجود شناخته می‌شود. بر این اساس قابلیت اعتماد سیستم را به صورت، احتمال این‌که موجود، کار مورد نظر را تحت شرایط معین، در فاصله زمانی مشخص و بدون خرابی انجام دهد، تعریف نمود [1]. مباحث موجود در قابلیت اعتماد شامل تجزیه و تحلیل علت خرابی، پیش‌بینی قابلیت اعتماد[4]، ضمانت[5] و نگهداری و تعمیرات[6] است. در این میان به موضوع پیش­بینی قابلیت اعتماد توجه ویژه­ای شده است. پیش بینی قابلیت اعتماد به معنی به کاربردن مدل‌های آماری و استفاده از داده­ها و اطلاعات تجربی بدست آمده، به هدف تخمین قابلیت اعتماد سیستم (قبل از آنکه داده‌ها و اطلاعات واقعی در دسترس باشد)، است [2]. مهمترین دلیل برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد این است که ببینیم آیا محصول طراحی شده، قابلیت اعتماد مورد نظر را دارد؟ همچنین برای تعیین ضعف­های موجود در طراحی، ارزیابی طراحی آن و آنالیز هزینه­های دوره عمر نیز از پیش‌بینی قابلیت اعتماد استفاده می­شود.

2-2   مفاهیم، تعاریف و مدل‌های ریاضی در بحث قابلیت اعتماد

واژه قابلیت اعتماد با توجه به کاربردهای متفاوت مفاهیم متفاوتی دارد. از نظر عموم منظور از قابلیت اعتماد، میزان اطمینانی است که استفاده کننده کالا از کارکرد و ایمنی آن دارد. آخرین تعریف علمی قابلیت اعتماد توسط کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک[7] (IEC) در سال 1991 به صورت زیر ارائه گردیده است [3]

«قابلیت اعتماد به عنوان مشخصه‌ای از موجود E، میزان توانایی آن برای انجام کار یا کارهای معین تحت شرایط تعیین شده برای مدت زمان مشخص و بودن خرابی است.»

در این تعریف موجود E به یک جز ساده مانند یک پیچ تا پیچیده‌ترین سیستم صنعتی مانند هواپیما اتلاق می‌شود. به علاوه عامل زمان می‌تواند به وسیله معیار مناسب با کارکرد E مانند مسافت نیز جایگزین شود. تعریف فوق را می‌توان با استفاده از مفهوم احتمال به صورت زیر بیان کرد

[E در فاصله (0,t) از انجام کار معین تحت شرایط داده شده باز نماند]R(t)=P

با توجه به این‌که قابلیت اعتماد خود جزئی از مفهوم کلی قابلیت اطمینان[8] که بعضاً آن را علم بررسی شکست‌ها و خرابی‌ها نیز می‌نامند، مفاهیم دیگری از جمله تعمیرپذیری[9] و قابلیت دسترسی[10] اهمیت پیدا می‌کنند که تعاریف آن‌ها توسط کمیسیون یاد شده یه صورت زیر ارائه گردیده است [3]

«قابلیت تعمیرپذیری، عبارت است از احتمال این‌که یک عمل یا اعمال مشخص تعمیرات برای یک موجود E تحت شرایط معین در یک مدت زمان مشخصی انجام گیرد به شرط این‌که ٍE در t=0 خراب باشد.»

[1] Reliability Engineering

[2] Reliability

[3] Etinity

[4] Reliability Prediction

[5] Warranty

[6] Maintenance

[7] Industrial Electrotechnical Commisson (IEC)

[8] Dependability

[9] Maintainability

[10] Avialability

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122