پايان نامه توسعه يک مدل بهينه سازي چند هدفه براي طراحي شبکه زنجيره تأمين در شرايط عدم قطعيت با در نظر گرفتن سطوح کيفي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه توسعه يک مدل بهينه سازي چند هدفه براي طراحي شبکه زنجيره تأمين در شرايط عدم قطعيت  با در نظر گرفتن سطوح کيفي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 125 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه توسعه يک مدل بهينه سازي چند هدفه براي طراحي شبکه زنجيره تأمين در شرايط عدم قطعيت  با در نظر گرفتن سطوح کيفي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 کلیات تحقیق 1

1-1 مقدمه 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق 3
1-3 تعریف مسأله 5
1-4 کاربرد تحقیق 6
1-5 روش کار 6
1-6 ساختار تحقیق 6

2 مرور ادبیات و پیشینه تحقیق 8

2-1 مقدمه 9
2-2 تعاریف 9
2-2-1 زنجیره تأمین 9
2-2-2 مدیریت زنجیره تأمین 11
2-2-3 زنجیره ارزش، عرضه و تقاضا 13
2-2-4 نیاز به مدیریت زنجیره تأمین 14
2-2-5 شبکه زنجیره تأمین 16
2-3 مروری بر تحقیقات پیشین 18
2-4 بهینه سازی و انواع روش های آن 33
2-5 بررسی روش های جستجو و بهینه سازی 35
2-5-1 روش های شمارشی 36
2-5-2 روش های محاسباتی 36
2-5-3 روش های ابتکاری 37
2-5-4 روش های فرا ابتکاری 39
2-5-4-1 الگوریتم ژنتیک (GA) 40
2-5-4-2 الگوریتم شبیه سازی تبریدی (SA) 43
2-5-4-3 الگوریتم جستجوی ممنوعه (TS) 45
2-5-4-4 الگوریتم جستجوی پرندگان (PSO) 48
2-6 مروری بر الگوریتم حل 49
2-7 پیشینه الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب (NSGA) 51
2-8 جمع بندی 54

3 مدل ریاضی پیشنهادی و روش حل 55

3-1 مقدمه 56
3-2 مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در مدل ارائه شده 56
3-3 ویژگی و شرایط مساله مورد نظر 56
3-4 هدف طراحی مدل ریاضی 59
3-5 نتایج مورد انتظار از حل مدل ریاضی طراحی شده 59
3-6 نمادها و تعاریف 59
3-7 پارامترها 60
3-8 متغییرهای تصمیم 64
3-9 تابع هدف و محدودیت های مساله مورد نظر 65
3-10 تفسیر محدویت های مساله 67
3-11 بررسی روش حل مدل 69
3-11-1 الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (چند هدفه) 70
3-11-2 گام های الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب 71
3-12 جمع بندی 73

4 نتایج محاسباتی و تحلیل آن ها 74

4-1 حل مثال 75
4-1-1 بخش اول 75
4-1-2 بخش دوم 83
4-1-2-1 توسعه روش حل بر پایه الگوریتم ژنتیک چند هدفه 83
4-1-2-2 گام های الگوریتم 83
4-1-2-2-1 تعریف کروموزوم 85
4-1-2-2-2 ایجاد جمعیت اولیه 85
4-1-2-2-3 شیوه رمز گشایی یک کروموزوم 85
4-1-2-2-4 تابع برازش 85
4-1-2-2-5 مکانیزم نمونه گیری 85
4-1-2-2-6 عملگرهای تقاطعی 85
4-1-2-2-7 عملگرهای جهشی 86
4-1-2-2-8 استراتژی برخورد با محدودیت ها 87
4-1-2-3 حل مدل بوسیله الگوریتم 87
4-1-2-3-1 مثال عددی 87
4-1-2-3-2 نتایج محاسباتی 89
4-1-2-3-3 آنالیز تابع هدف 90
4-2 جمع بندی 92

5 نتیجه گیری و پیشنهادهای آتی 93

5-1 نتیجه گیری 94
5-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 94

فهرست منابع 96

پیوست ها 102

پیوست الف : کد لینگو مربوط به مثال عددی بخش اول 102

فهرست منابع

                                                         

Srvulaki, E., and Davis, M. 2010. Aligning product with supply chain processes and strategy. The International Journal of Logistic Management,21,127-151.

Frazelle, H.E.2002. Supply chain strategy. Logistics Management Library.

Hubner, R. 2007. Strategic supply chain management in process industry, Lecture Notes in Economic & Mathematical Systems, 594, 13-21.

F, Gen. M, Lin. L, Karaoglan. I. 2009. A steady-state genetic algorithm for multi- product supply chain network design. Computers & Industrial Engineering, 56(2), 521-537.

H , Davoudpour. H. 2012. Two-echlon , commodity supply chain network design with mode selection, lead-times and inventory costs. Computers & Operations Research. 39(7), 1345-1354.

J, Lio. Q,Wang. R. 2008. A class of multi objective supply chain network optimal model under random fuzzy environment and its application to the industry of Chinese liquor. Information Sciences, 178(8), 2022-2043.

M.S, Torabi. S.A. 2010. A possibilistic programming approach for closed-loop supply chain network design under uncertainty. Fuzzy Sets and Systems, 161(20), 2668-2683.

F, Gen. M, Lin. L,Paksoy. T.2006. A genetic algorithm approach for multi-objective optimization of supply chain network, Computers & Industrial Engineering, 51(1), 196-215.

Chang Y-H . 2010. Adopting co-evolution and constraint-satisfaction concept on genetic algorithms to solve supply chain network design problem, Expert Systems with Applicatios, 37(10), 6919-6930.

M.S, Rabbani. M. 2011. A graph theoretic-based heuristic algorithm for responsive supply chain network design with direct and indirect shipment, Advances in Engineering Software, 42(3), 57-63.

M.t, Nickel. S, Saldanha-da-Gama. F.2012. A tabu search heuristic for redesigning a multi-echelon supply chain network over a planning horizon, International Journal of Production Economics,136(1) ,218-230.

M.S, Razmi. J. 2012. Environmental supply chain network design using multi-objective fuzzy mathematical programming, Applied Mathematical Modeling, 36(8), 3433-3446.

A.A, Akhavan-Niaki. S.T, Barzinpour. F. 2011. Multi-buyer multi-vendor multi-product،multi-constraint supply chain with stochastic demand and variable lead-time : A harmony search algorithm, Applied Mathematics and Computation, 217(22), 9234-9253.

Cheng-Liang Chen, Wen-Cheng lee. 2004. Multi-objective optimization of multi- echelon supply chain networks with uncertain product demands and prices, Computers & Chemical Engineering, 28(6-7), 1131-1144.

Cheng-Chang Lin, Tsai-Hasin Wang. 2011. Build-to-order supply chain network design under supply demand uncertainties, Transportation Research Part B : Methodological, 45(8), 1162-1176.

Turan Paksoy, Ching-Ter Chang. 2010. Revised multi-choice goal programming for multi-period-stage inventory controlled supply chain model with popup stores in guerrilla marketing. Applied Mathematical Modeling, 34(11), 3586-3598.

چکیده

طراحي شبكه زنجيره تأمين يكي از مسائل كليدي در برنامه‌ريزي استراتژيك زنجيره تأمين مي‌باشد که به پیکر بندی شبکه زنجیره تأمین اشاره دارد و به عنوان مسأله زیر ساختاری در مدیریت زنجیره تأمین، اثرات دیرپایی روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد. به عبارت دیگر، يك طراحي مناسب شبكه زنجيره تأمين منجر به دستيابي به يك ساختار بهينه مي‌شود كه اين امر مديريت موثر و رقابتي زنجيره تأمين را امكان‌پذير مي‌نمايد.

در این پایان نامه یک مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین چند هدفه[1]، چند مرحله ای [2] و چند محصولی[3] با در نظر گرفتن سطوح کیفی مورد بررسی قرار می گیرد که هدف از ساخت آن تعیین بهترین واحدهای هر سطح (تامین کننده ها،کارخانه ها، …) از شبکه زنجیره تأمین مورد مطالعه با توجه به پارامترها و معیارهای در نظر گرفته شده در راستای بهینگی مدل و شبکه، طراحی و تعیین بهترین مسیرهای (شبکه) ارتباطی  بین واحدهای منتخب هر سطح با سطوح دیگر و همچنین تعیین حجم کالاهای انتقالی در این مسیرهای بهینه می باشد. همچنین در این مساله چندین پارامتر مهم از قبیل تقاضای مشتریان، هزینه های عملیاتی و ظرفیت تولیدی و ارسالی تسهیلات به صورت غیر قطعی در نظر گرفته شده اند. در ابتدا مروری جامع بر ادبیات طراحی شبکه زنجیره تأمین با رویکردهای متفاوت انجام می شود و سپس مدل ریاضی با در نظر گرفتن عملیات خرید، تولید و توزیع در شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای و چند محصولی ارائه می شود. سپس با توجه به پیچیدگی حل این مسأله و  NP-hard بودن آن روش فرا ابتکاری [4] الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی   نا مغلوب ((NSGA-II[5] تشریح و در انتها نیز نحوه عملکرد مدل با یک مثال عددی و نیز حل آن در  نرم افزار متلب[6] مورد بررسی قرار می گیرد.

کلید واژه ها :طراحی شبکه زنجیره تأمین، برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، بهینه سازی چند هدفه، پارامترهای غیر قطعی، الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب

[1] Multi objective

2 Multi stage

3 Multi product

4 Metahuristics

[5] Non-dominated Sorting Genetic Algorithm

[6] Matlab

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1. مقدمه

در دهه هشتاد میلادی، سازمان ها جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، بیشتر روی سیستم هایی مانند تولید به هنگام، مدیریت کیفیت جامع وغیره تمرکز داشتند. اما از آن جایی که این مزایای رقابتی به وسیله رقبا تقلید می شدند از پایداری لازم برخوردار نبودند. در واقع تلاش برای بهینه سازی فرایند های سازمانی بدون در نظر گرفتن شرکت های بیرونی به خصوص تأمین کنندگان و مشتریان امری بی فایده به نظر می رسید و سازمان هایی که با همکاری یکدیگر در جهت اهداف مشترکی گام بر می داشتند عملکرد بهتری داشتند. اینجا بود که مفهوم زنجیره تأمین متولد شد.[1]. فارازل زنجیره تأمین را از جدیدترین و بهترین موضوعات که سازمان ها با استفاده از آن در پی ایجاد ارزش برای سهامداران و ذینفعان خود هستند، می داند. [2].

زنجیره تأمین شبکه ای از تسهیلات است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه ای به مشتریان را انجام می دهد.زنجیره های تأمین در سازمان های تولیدی و خدماتی وجود دارند، هر چند که پیچیدگی زنجیره ممکن است از صنعتی به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر شدیدا تغییر کنند. در سالیان اخیر توجه زیادی به مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین صورت گرفته است. در گذشته معمولا برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد عناصر موجود در تولید و توزیع یک محصول شامل مراکز تأمین، مراکز تولید و مراکز توزیع یک محصول، هر یک بطور جداگانه انجام می گرفت که این امر مشکلات و هزینه های گوناگونی را در یک چرخه تولید محصول به بار می آورد. از نواقص چنین برنامه ریزی هایی می توان به عدم هماهنگی بین تولید کننده، توزیع کننده، مشتری وفروشنده در دریافت و ارسال کالا، تولید و توزیع کالا و عدم ارسال به موقع کالا اشاره کرد.

در این فصل مروری بر ضرورت و اهمیت مساله، بیان مساله، کاربردهای آن در مسائل واقعی، روش انجام تحقیق و همچنین ساختار فصل های آتی انجام می گیرد.

1-2. ضرورت انجام تحقیق

درطول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصادی سیاسی بوده اند. با افزایش تعداد رقبا در کلاس جهانی، سازمان ها مجبور شدند که سریعا فرآیند های درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند. در دهه های 70-1960 سازمان ها به توسعه جزئیات استراتژی- های بازار همت گماردند که تمرکز آن ها روی برآورده کردن رضایت مشتریان بود. آن ها بدین درک نایل آمدند که مهندسی و طراحی قوی و عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیش نیاز دستیابی به نیازمندی های بازار ودر نتیجه سهم بازار بیشتر است. بنابر این طراحان مجبور شدند که ایده آل ها و نیازمندی های مورد نظر مشتریان را در طراحی محصولات خود بگنجانند و در حقیقت محصولی را با حداکثر سطح کیفی ممکن، با حداقل هزینه و توام با ایده آل های مورد نظر مشتری روانه بازار سازند.

در دهه1980 با افزایش تنوع در الگوهای مورد نظر مشتریان، سازمان های تولیدی به طور   فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید، بهبود محصولات و فرآیند های موجود و توسعه محصولات جدید برای ارضای مشتریان علاقه مند شدند که این موضوع به نوبه خود چالش های جدیدی را برای آن ها رقم زد. در دهه 1990 به موازات بهبود در توانمندی های تولید، مدیران صنایع درک کردند که مواد و خدمات دریافتی از تامین کنندگان مختلف تاثیر بسزایی در افزایش توانمندی های سازمان به منظور برخورد با نیازمندی های مشتریان دارد که این امر به نوبه خود، تاثیر مضاعفی در تمرکز سازمان ها و پایگاه های تأمین و استراتژی های منبع یابی بر جا نهاد. همچنین مدیران دریافتند که تامین محصولات با معیارهای مورد نظر مشتری (چه موقع، کجا، چگونه) و با کیفیت و هزینه های مورد نظر آن ها، چالش های جدیدی را بوجود می آورد .در چنین شرایطی به عنوان یک نتیجه گیری از تغییرات مذکور دریافتند که این تغییرات در طولانی مدت برای مدیریت سازمان کافی نیست.

با توسعه روزافزون زنجیره‌های تأمین و همچنین با توجه به آنکه ایران در دسته کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرد و صنایع آن در حال تحول و توسعه هستند توسعه چنین مدل‌هایی می‌تواند کمک بخش باشد. به عبارت دیگر توسعه مدل‌هایی که سازمان‌های سنتی با ابعاد بالا را به سازمان‌های پویا با ابعاد کوچک ولی هوشمند تبدیل می‌کند برای شرایط کنونی صنایع کشور بسیار مفید خواهد بود. با استفاده از چنین مدل‌هایی سازمان‌ها می‌توانند دوران گذار را به بهترین نحو ممکن طی نمایند. نکته‌ دیگری که مبین ضرورت انجام چنین رساله‌ای است توسعه شبکه‌های لجستیکی است. در گذشته به علت وجود دشواری هایی که در فرایند جابه‌جایی وجود داشته واحدهای تولیدی تمایل به تولید قطعات مورد نیاز خود در مجموعه خود داشتند. اما امروزه با توسعه شبکه‌های ارتباطی و IT[1]، مجموعه اقدامات تهیه مواد اولیه از ثبت سفارش تا دریافت کالا تسریع و آسان شده است. همچنین از دیگر ضرورت های انجام این طرح می توان به این نکته اشاره کرد که ساخت چنین مدل هایی، تصمیم گیری در مورد اجزا و عناصر مختلف تشکیل دهنده شبکه های زنجیره تامین و همچنین نحوه ارتباط آن ها و نیز مدیریت موثر و رقابتی آن ها در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر را آسان تر   می کند. در چنین شرایطی نتایج حاصله از این رساله می‌تواند کمک بخش تصمیم‌گیران واحدهای تولیدی باشد.

1-3. تعریف مسأله

در این پژوهش یک مدل ریاضی برای مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای و چند محصولی ارائه می شود. همچنین از روش های فراابتکاری برای یافتن جوابی نزدیک به جواب بهینه با توجه به معیارهای بهینه سازی برای مساله مورد نظر استفاده     می شود. اهم مفروضات مساله به شرح زیر است :

1) شبکه زنجیره تامین مورد نظر شامل تأمین کنندگان مواد اولیه، تأمین کنندگان قطعات، مراکز تولیدی، مراکز توزیع و مشتریان می باشد.

2) واحدهای تولید محصولات نهایی (مراکز تولیدی) از توانایی ساخت مواد اولیه و نیم ساخته برخوردار نیستند.

3) ظرفیت های تأمین کنندگان مواد اولیه، تأمین کنندگان قطعات، مراکز تولیدی و مراکز توزیع به صورت غیر قطعی (احتمالی) می باشند.

4) تقاضای مشتریان و همچنین هزینه های واحد عملیاتی به صورت غیر قطعی می باشند.

5) هر کدام از تأمین کنندگان مواد اولیه، قطعات، کارخانه ها و مراکز پخش با توجه به تجهیزات فنی و تکنولوژیکی و همچنین سیاست های تولیدی و … خود قادر به تولید مواد اولیه، قطعات و محصولات وهمچنین پخش آن ها با سطوح کیفی مختلف می باشند.

6) مشتریان برای بر آوردن تقاضای خود می توانند با چند مرکز در ارتباط باشند.

1-4. کاربرد تحقیق

همان طور که مشخص است هدف این تحقیق ارائه مدلی ریاضی برای طراحی خرید، تولید و توزیع در شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای و چند محصولی و پیشنهاد الگوریتم های فراابتکاری برای رسیدن به جواب های نزدیک به بهینه است. به عبارتی دیگر می توان هدف از ساخت این مدل را تعیین بهترین واحدهای هر سطح (تأمین کننده ها،کارخانه ها، …) از شبکه زنجیره تأمین مورد مطالعه با توجه به پارامترها و معیارهای در نظر گرفته شده در راستای بهینگی مدل و شبکه، طراحی و تعیین بهترین مسیرهای (شبکه) ارتباطی  بین واحدهای منتخب هر سطح با سطوح دیگر و همچنین تعیین حجم کالاهای انتقالی در این مسیرهای بهینه دانست. این مدل انعطاف پذیری بالایی در اجرای مسائل واقعی دارد.از این مدل می توان در صنایع خودرو سازی، صنایع الکترونیکی، صنایع دارویی و غیره استفاده نمود.

1-5. روش کار

این تحقیق یک تحقیق نظری بوده و برای جمع آوری داده های مورد نیاز در انجام این تحقیق از مقالات معتبر بین المللی استفاده شده است. روش فرا ابتکاری جهت حل مدل مسأله طراحی شبکه زنجیره تأمین چند محصولی و چند مرحله ای پیشنهاد و مورد بررسی قرار می گیرد.

1-6. ساختار تحقیق

    در ادامه مطالب این پایان نامه خواهیم داشت :

در فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا تحقیقات پیشین انجام می گیرد. در این فصل ابتدا تعاریف اولیه بیان می شود، سپس مروری بر تحقیقات صورت گرفته در طراحی شبکه زنجیره تأمین انجام می شود. در انتهای این فصل مروری کوتاه بر تاریخچه الگوریتم های فرا ابتکاری و به خصوص الگوریتم ژنتیک چند هدفه و ارائه ساختار کلی این  الگوریتم خواهیم داشت. در فصل سوم ابتدا با تعاریف متغییرها و پارامترهای مسأله، مدل سازی ریاضی برای مساله مورد بررسی ارئه خواهد شد. سپس به توسعه الگوریتم حل روش فراابتکاری پیشنهادی می پردازیم. در فصل چهارم تحلیل نتایج محاسباتی و در فصل پنجم نیز نتیجه گیری و پیشنهادهای آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[1] Information Technology

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه پيکربندي چند هدفه زنجيره تامين در فضاي عدم قطعيت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122