پايان نامه توقيف ورفع توقيف اموال غيرمنقول دراجراي احكام دادگاهها واداره ثبت اسناد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه توقيف ورفع توقيف اموال غيرمنقول دراجراي احكام دادگاهها واداره ثبت اسناد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 236 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه توقيف ورفع توقيف اموال غيرمنقول دراجراي احكام دادگاهها واداره ثبت اسناد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه    2
الف- بيان مسأله اساسي تحقيق    2
ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    3
ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه    4
د- اهداف مشخص تحقيق    4
ه- سؤالات تحقیق    4
فصل اول: توقیف اموال
مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف    8
گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف    8
بند اوّل: معنای توقیف    8
الف) در لغت    8
ب) توقیف در اصطلاح    9
بنددوّم: ماهیّت    11
بند سوّم: اقسام توقیف    11
الف) توقیف شخص    11
ب) توقیف تأمینی    15
ت) توقیف اجرایی    16
گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی    16
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه    17
بند دوّم: اجرای تأمین خواسته    21
بند سوّم: اجرای دستور موقت    27
الف) اهداف دستور موقت    30
ب) موارد دادرسی فوری    31
ج) مراجع صدور دستور موقت    32
بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری    33
گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی    37
بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار    38
بند دوّم: اداره ثبت    42
الف) اسناد قابل صدور اجرائیه     46
ب) مراجع صدور اجرائیه    47
بند سوم: اداره مالیاتها    51
الف) اداره امور مالیاتی    53
ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی    53
ج)  شورای عالی مالیاتی    54
د) اجرائیات اداره دارایی    55
بند چهارم: تأمین اجتماعی    57
مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال    60
گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده    60
گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف    62
گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال    63
گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده    65
مبحث سوّم: موضوع توقیف    68
گفتار اوّل: اموال منقول    69
بند اوّل: اموال منقول مادی    71
الف)اشیاء    74
ب) اسناد بهاء دار    76
بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است    77
الف) حقوقی که موضوع آن پول است    79
ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی    79
ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری    83
بند اوّل: غیر منقول ذاتی    88
الف) غیر منقول ثبت شده    89
ب) غیر منقول ثبت نشده    91
بند دوّم: غیر منقول تبعی    93
الف) سرقفلی    93
ب)حق کسب پیشه و تجارت    98
ج) پروانه های بهره برداری    101
مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف    103
گفتار اول: اوصاف مال    103
بند اول: مالی بودن    105
بند دوم: قابل توقیف بودن    105
بند سوم: متعلق حق غیر نبودن    106
گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف    107
بند اول: در خواست توقیف    107
بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف    110
الف) موسسات و شرکت های دولتی    111
ب ) شرکت تعاونی    112
ج) شرکت تجاری    113
ح) نماینده    114
بند سوم: معرفی مال    119
بند چهارم: تعیین مال    122
گفتار سوم: چگونگی توقیف    123
بند اول : عملیات توقیف    123
الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده:    124
ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده:    127
ح)توقیف عوائدو منافع    128
ج) توقیف محصولات، وباغات؛    128
الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛    133
بند سوم: آثار توقیف    134
الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه    139
فصل دوّم: رفع توقیف از اموال غیر منقول
مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف    142
گفتار اوّل: معنای رفع توقیف    142
بند اوّل: در لغت    142
بند دوّم: در اصطلاح    143
گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی    145
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه    145
بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته    147
الف) شکست قطعی خواهان در دعوا    147
لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته    148
الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی    148
ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان    149
ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین    150
بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت    153
الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت    154
ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا    154
بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری    155
بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف    157
گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی    160
بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد    160
بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی    164
بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی    165
مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف    166
گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف    166
گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف    168
گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین    168
گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع    169
مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف    172
گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها    172
بند اوّل: صاحب منصبان قضایی    173
1-رئیس دادگستری استان    174
2- رئیس دادگستری شهرستان:    175
3-رئیس شعبه    176
4- دادسرا    177
بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی    178
1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه    179
2- دادورز اجرایی احکام    182
گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد    182
بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند    183
بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد    185
1- مدیر کل ثبت اسناد    185
2- معاون و رئیس ثبت شهرستان    186
بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد    188
الف ) مصونیت مأمورین اجراء    188
ب) مسئولیت مأمورین اجراء    189
ج)  مسئولیت مدنی مأمورین اجراء    190
د ) جهات رد مأمورین اجرایی    190
مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف    191
گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها    191
بند اوّل: موجبات رفع توقیف    192
بند دوّم: چگونگی رفع توقیف    193
گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد    194
بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده    194
بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف    196
فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و پیشنهادات    202
تأمین خواسته    205
اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها    206
ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی    207
استیفاء محکوم به از مال توقیف شده    208
اموال غیر منقول ثبت شده    210
اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی    211
توقیف محصول باغات    212
اعتراض شخص ثالث اجرایی    212
صاحب منصبان قضایی    213
فهرست منابع    214
علائم اختصاری    227
Abstract    229

فهرست منابع

 الف ) منابع فارسی

احمد، متین دفتری، سال انتشار 1349، آیین دادرسی مدنی، جلد اوّل، چاپ چهارم، ص 239.

احمد، متین دفتری، سال انتشار1381، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد،تهران چاپ دوم، جلد اول، ص 159.

اصغر زاده بناب، مصطفی،سال انتشار 1390،حقوق ثبت کار بردی،(دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به املاک)،انتشارات مجد،تهران، چاپ اوّل،ص، 18.

امامی، محمد، سال انتشار 1387، حقوق مالیه عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، ص 37.

انصاری، مسعود، طاهری؛ محمدعلی، 1386، «دانشنامه حقوق خصوصی»، جلد اوّل، چاپ دوّم، انتشارات محراب فکر، ص307

انصاری، مسعود،طاهری، محمد علی،سال 1386،مجموعه دانشنامه حقوق، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد سوم،انتشارات محراب فکر،تهران ،چاپ دوّم، ص1676.

انصاری، مسعود،طاهری؛ محمّدعلی، «دانشنامه حقوق خصوصی»، جلداوّل، چاپ دوّم، انتشارات محراب فکر،1386،ص751.

آدابی، حمید رضا، سال اتشار1390، حقوق ثبت تخصصی، انتشارات جنگل، جاودانه، تهران، چاپ اوّل، ص 387.

باختر، سیداحمد، رئیسی، مسعود، 1381: مجموعه کامل قوانین ومقررات اجرای احکام، انتشارات سحوری، مشهد ، چاپ اوّل،276.

بهرامی، بهرام، سال انتشار1382،اجرای مفاد اسناد رسمی، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینّه، تهران، چاپ اوّل، صص6 ،7،8 ،9 ،10.

بهرامی، بهرام،سال انتشار 1383، اجرای احکام مدنی، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، تهران، چاپ سوم، ص 19.

جعفری لنگرودی محمد جعفر، سال 1382، «فرهنگ عناصر شناسی» انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ اوّل، ص 495.

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، 1388 «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ چهارم، ص1462- 1465.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، سال 1372،دانشنامه حقوقی، جلد اول، انتشارات امیر کبیر،تهران، چاپ چهارم، شماره 53،ص60.

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، سال 1376، حقوق اموال، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ص34.

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، سال 1378، « مبسوط در ترمینولوژی حقوق،» جلد پنجم، کتابخانه گنج دانش، تهران،چاپ اوّل، شماره 1266،ص3337 .

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، سال 1380، « حقوق اموال » چاپ پنجم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، ص68.

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، سال 1380، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ 11، ص9

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، سال 1380،ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ یازدهم،ص493، شماره 3937

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، سال 1388، وسیط در ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ اوّل، ص443.

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، سال انتشار 1378، « مبسوط در ترمینولوژی حقوق »، جلد سوم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ اوّل، شماره 6403، ص 1751.

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، سال انتشار1387، حقوق ثبت (ثبت املاک) کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ سوّم، ص 1.

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر،سال انتشار1372،دانشنامه حقوقی،جلد اوّل،موسسه انتشارات امیر کبیر،تهران،چاپ چهارم،ص79.

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر،سال انتشار1372،دانشنامه حقوقی،جلد پنجم،موسسه انتشارات امیر کبیر،تهران،چاپ دوم، صص 86.،87و 89.

جعفری لنگرودی، محمّد جعفرسال 1372،دانشنامه حقوقی، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ سوّم، جلد سوّم،ص479.

جعفری لنگرودی،محمد جعفر، سال انتشار 1388،وسیط ترمینولوژی حقوق،انتشارات کتابخانه گنج دانش،تهران،چاپ اوّل، شماره 2542،ص478،

جمال، صالحی ذهابی،پاییز 1389، مجله حقوقی دادگستری، شماره 71 ،اصل نسبی بودن رأی دادگاه.

حبیبی فر، محمد صادق، سال انتشار 1390، حقوق و تکالیف متقابل مودیان و دستگاههای مالیاتی ایران، انتشارات جاودانه، تهران، چاپ اوّل، ص 178.

حسن، ستوده تهرانی، سال 1374، نشر دادگستر، حقوق تجارت، ج اوّل، تهران، چاپ اوّل، ص83.

حسین، سالاری، سال 1390، بازداشت ملک ثبت شده، انتشارات جنگل، جاودانه، تهران، چاپ اوّل، ص23.

حمید رضا،آدابی، سال 1390، حقوق ثبت تخصصی، انتشارات جنگل، جاودانه، تهران، چاپ چهارم، صص224، 225.

حیاتی، علی عباس، سال 1389، حقوق مدنی( 2)اموال و مالکیت، نشر میزان تهران، چاپ سوّم، ص57.

حیاتی،علی عباس،1390،اجرای احکام مدنی در نظم کنونی،نشر میزان،تهران،چاپ دوّم،ص145.

دفتر برسی تهیه و تدوین متون آموزشی، مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، انتشارات معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، سال 1382،ص 237.

ربیعا، اسکینی،سال 1379، حقوق تجارت شرکتهای تجاری، انتشارات سمت، جلد اوّل، تهران چاپ چهارم، صص21،22.

رساله به شماره مسلسل 58، سال 1317 در مجموعه حقوقی، «محاکمات فوری عاجله»

رضائی، محمّد،واژه های قرآن، (ترجمه بفارسی )چاپ1360،ناشر، انتشارات مفید، ص 313.

رنجبری، ابوالفضل، بادامچی، علی، سال1390، حقوق مالی و مالیه عمومی، انتشارات مجد، تهران، چاپ یازدهم،

سالاری، حسین، سال انتشار1390، بازداشت ملک ثبت شده، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اوّل، 245.

سوره سباء، آیه 31

سید محمد رضا، حسینی، محمد، صالحی راد، سال 1383، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، انتشارات نگاه بیّنه، تهران، چاپ دوّم،ص178.

شاه حسینی، رضا، سال 1388، مستثنیات دین در حقوق ایران نگرشی کاربردی، معاونت آموزش قوه قضائیه، انتشارات جاودانه،چاپ اوّل،ص10.

شاه حسینی، رضا، سال 1388، مستثنیات دین در حقوق ایران نگرشی کاربردی، معاونت آموزش قوه قضائیه، انتشارات جاودانه، چاپ اوّل،ص10.

شریفی، مهدی، انوشه پور، مسعود، سال 1390 ،تأمین خواسته از درخواست تا صدور، انتشارات جنگل ، جاودانه، چاپ اوّل، ص61.

شمس عبدالله، سال 1384، آیین دادرسی مدنی انتشارات دراک، تهران، جلد نخست، چاپ نهم، ص301.

شمس، عبدالله، سال انتشار پاییز 1384،آیین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک، جلد دوّم، تهران، چاپ هشتم، شماره 1009، ص504.

شمس، عبدالله، سال انتشارت پاییز، 1387،آیین دادرسی مدنی پیشرفته، انتشارات دراک، جلد سوّم، تهران، چاپ چهاردهم، ص465.

ب) منابع عربی:

الزحیلی، الدکتور و هبته، الفق الاسلامی و ادلته، مجلد خامس، نشر دارالفکر، دمشق، 1404 ه ق. صص 468و 466.

سید بجنوردی، القواعد الفقهیه ، ج 4، 252.

عاملی، محمد بن جمالدین مکی،لمعه الدمشقیه، انتشارات دارالفکر، قم سال 1360، چاپ دوم.ص 78.

چکیده

«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.

مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.

از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.

قانون اجرای احکام مدنی سال 56 وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.

کلید واژه ها: غیر منقول؛ رفع توقیف؛ توقیف اجرایی و تأمینی؛ مراجع توقیف؛ مستثنیات دین.

مقدمه

تا قبل از سال 1356 مقررات مربوط به اجرای احکام به طور پراکنده بود، به طوری که از باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 قمری، قانون تسریع محاکمات سال 1309 ، قانون شورای داوری، خانه انصاف و قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی سال 1351 استفاده شد.

در دوران حکومت پهلوی و احتمالاً در زمان رضاخان بود که به مرحوم دکتر احمد متین دفتری امر شد تشکیّلات عدلیه و دادگستری را بنا کن. برای همین منظور و تحصیل، تحقیق و مطالعه در اطراف قانون کشورهای خارجی و بخصوص فرانسه به اروپا اعزام شد، در همین دوران تحصیل و تدّبر بود که پس از نگارش قوانین دیگر آخرین قانونی که به رشته تحریر در آورد قانون اجرای احکام مدنی بود. در آن سالهای که نگارش قانون اجرای احکام به اتمام رسید دستگاه حکومت و دربار دگرگون شد، دیگر کسی برای آن زحمات و یاداشتهای عالمانه ارج و قربی قائل نشد. پس از چندی نیاز به قانون اجرای احکامی جامع احساس شد. از آن پس یا دعوای سیاسی خاتمه یافت یا از سر ناچاری  بود که گردو غبار کتابخانه از چهره آن  قانون زدوده شد تا در تاریخ 1/8/1356 به تصویب  مجلس شورای ملی رسید.

در قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از «اجرای احکام مدنی » نشده است. بلکه از همان ابتداء به شرایط احکامی که قابلیّت اجراء دارند پرداخته شده است.

همه می دانیم که اجرای احکام کار بزرگ و با اهمّتی است، در مرحله اجراء باید ثمره یک دادرسی و دادخواهی نمایان گردد. در یک جامعه اعتباری که برای قانون قائل می شوند در اجرای احکام ظاهر می شود.

اگر قانون و دادرسی و دادخواهی در وضع مطلوبی باشد و احکام به موقع و در سریعترین زمان ممکن صادر شوند، امّا؛ مأمور اجراء در اجرای احکام با نظم و ترتیب عملیّات اجراء را شروع و خاتمه ندهد تمام کار دادگستری و دادخواهی نامطلوب خواهد بود.

افزون بر آن چه گفته شد، اجرای احکام بهره گیری از اقتدار عمومی است، قدرت عمومی مسئول برقرای نظم و امنیّت جامعه است، همه در برابر قدرت عمومی تسلیم هستند. اگر قدرت و اقتدار عمومی در اجرای احکام نباشد علاوه بر ذی نفع، سایر افراد جامعه در ضرر و خسران خواهند بود.

الف) بيان مسأله اساسي تحقيق

در اهميت احكام دادگاه همين برای ما کافی است، كه در طول تاريخ بشريّت اين وظيفه خطير وسنگين را نه تنها به هركسي محول نكرده اند، بلكه در تمام اديان و مذاهب پيشين، به موبدان، كشيشان مسيحي، حكما، عالمان، انديشمندان، انبياء و معصومين واگذارگرديده است. يكي از وظايف سنگين معصومين در عصر خويش قضاوت واجراي صحيح احكام الهي در بين مردم دوران خويش بوده است. پس از عصر پيامبر خاتم (ص ) فقها ومجتهدين با تفكر و تدبّر در احكام الهي و شيوه هاي جاري آنها سعي وتلاش مضاعف خويش را چنان در فقه و اصول مستغرق گردانيدن تا بتوانند شيوه هاي عملي آنها را يكي پس از ديگر در بين جامع حقوقي و مردم رايج نمایند. در فقه اسلامي ما قضاوت را براي كساني كه توانائي آن را دارند « واجب كفائي» مي دانند.

از همه مهمتر؛ نتيجه كار حاكم شرع و قاضي صدور احكامي است كه از سوي آنها انشاء مي شود؛ اين احكام به خودي خود به عنوان يك برگ كاغذ ارزش واعتباري ندارد، بلكه آنچه كه اين انديشه ها و احكام را ارزشي دو چندان مي بخشد اجراي سريع، صحيح، درست و به موقع آنها است كه نيازمند به نيروي كارآمد و متخصص و قانونمند دارد؛ از اين روست كه قسمتي از آيين دادرسي مدني، كيفري وقانون اجراي احكام مدني و آيين نامه اجرائي ثبت اسناد در اين حوزه جاري است.

ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

در كليه مواردي كه محكوم به ناظر بر تأديه وجوهي نقد از سوي محكوم عليه است، اجرائيه براين اساس صادر مي شود؛ محل اجراي حكم و اجرائيه برابر ماده 49 قانون اجراي احکام مدني اموال دادباخته است، چنانچه محكوم عليه برابر ماده 34 قانون اجراي احكام مدني اقدام نكند بايستي دادبرده اموال متعلق به شخص محكوم عليه را به واحد اجراي احكام مدني معرفي تا دادورز اجراء آن را توقيف، صورت برداري، و احياناً توسط كارشناس رسمي متخصص در رشته مربوط به اموال توقيفي ارزيابي نموده و با اجراي جزء جزء دقيق قواعد اجراي احكام مدني وفق مواد 137الي 145 كه مربوط به فروش مال غير منقول است،مال توقيفي را به فروش رسانيده و محكوم به را از محل فروش به دادبرده تحويل نمايند.

مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني و تبصره 1 آن از حقوق و مزاياي كاركنان دولت، مستخدمين، مؤسسات دولتي يا وايسته به دولت وشهرداري ها بانكها وغيره كه داراي زن و فرزند هستند تا ربع اموال والا تا ثلث بيشتر نمي توان توقيف كرد. امّا؛ مطابق تبصره 1 توقیف وكسر يك چهارم حقوق بازنشستگي در صورتي كه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد جايز است. از طرفي مطابق تبصره 2 اين ماده حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند قابل توقيف نيست.

از سوي ديگر مطابق مواد 523 و 524 ق.آ..د.د.ع.ا.م اجراي حكم دادگاه از مستثنيات دين ممنوع است .به عبارت روشن اين اموال قابل توقيف هستند، امّا؛ قابل فروش نيستند .

مطابق قانون راجع به منع توقيف اموال منقول وغير منقول متعلق شهرداريها و اصلاحيه 27/5/1389 وجوه و اموال متعلق به شهرداريها قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت  نمي باشند و شهرداري بايد در بودجه سال جاري و يا سال آتي خود مبلغ محكوم به را لحاظ نمايند. وتنها در صورتي اين اموال قابل توقيف هستند كه شهرداريها با وجود امكان پرداخت از اجراي حكم خودداري نمايند.

در اينكه چه نوع اموال و حقوقي به اعتبار شخصيت محكوم عليه قابل توقيف نيست، و اينكه چه نوع از اموال موقتاً قابل توقيف نيست، چه اموالي مطلقا ًو براي هميشه مستثني از توقيف است اختلاف نظرهاي وجود دارد.

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

هرچند كتابهاي خاصي در خصوص اجراي احكام نوشته شده است،از طرف ديگر مقالاتي در اين خصوص در سايتهاي مختلف حقوقي وجود دارد، امّا؛ آنچه كه قابل توجّه جامع حقوقي مي باشد، اين است كه هيچ یک از نوشتارهاي ياد شده و همچنين هيچ پايان نامه اي  به نحو خاص و جزئي به تحقيق و پ‍ژوهش در اين زمينه  به اصل موضوع اختصاص نيافته است.

د- اهداف مشخص تحقيق

كمك به مال باختگان و افرادي است كه توسط يك سري افراد شرخر و احياناً كلاهبردكه از خلاءهاي قانوني و اجراي سريع احكام دادگاهها و اداره ثبت  سوء استفاده نموده  مي باشد، تا شايد بتوان راهكارهايي ارائه داد كه هم عرصه بر اين افراد سود جو و فرصت طلب تنگ شود، هم اينكه مال باخته اي كه سالها در راهروهاي دادگستري و اجراي ثبت سرگردان بوده بتواند زود تر حكم را اجرا كند؛

تبيين قواعد كلي حقوقي در خصوص روند توقيف و رفع اثر از اموال غير منقول باز داشتي؛

نقد نظريه ها و آموزه هاي حقوقي در خصوص در خصوص بازداشت و رفع بازداشت از اموال غير منقول؛

ه- سؤالات تحقیق

كدام دسته از اموال غير منقول و حقوق قابل توقيف هستند؟

آيا تمامي اموال غير منقول قابل بازداشت هستند؟

از حيث مقررات مربوط به توقيف، اموال غير منقول تبعي و حكمي تابع همان قواعد و تشريفات اموال غير منقول ذاتي هستند؟{ماده 17قانون مدني }

آيا حقوق مالكيت صنعتي، تجاري،سرقفلي و ديگر كارمايه هاي تجاري كه متعلق آنها اموال غير منقول است، قابل توقيف و يا رفع توقيف هستند؟

آيا مقررات مربوط به توقيف اموال غير منقول و رفع توقيف،در قانون اجراي احكام مدني و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي قابل جمع هستند؟يا اينكه دو نظام متفاوت ومعارض هستند؟

تكاليف محكوم له در اعلام مشخصات مال غير منقول به منظور توقيف و رفع توقيف چيست؟

با چه شرايطي از مال توقيف شده رفع اثر مي شود ؟چه شخصي مي تواند درخواست رفع توقيف نمايد؟

چه شخص يا مقامي صلاحيت صدور دستور توقيف و رفع توقيف مال غير منقول را دارد؟

توقيف اموال غير منقول و رفع اثر از آن در چه اوراق ومستنداتي بايد منعكس شود؟

خ-  فرضيه‏هاي تحقیق:

كليه اموال غير منقول اعم از؛ ذاتي، تبعي وحكمي در حدود قانون مربوط قابل توقيف هستند؛ موارد استثناء از توقيف محتاج به نص قانوني است .

حقوق ناشياز ابداعات، كارمايه هاي تجاري، چنانچه متعلق آنها غير منقول باشد، به تابعيت از اصل مشغول مقررات توقيف اموال غير منقول هستند؟

مقامات صلاحيت دار براي صدور دستور توقيف و رفع توقيف مال غير منقول بر حسب دو نظام اجرائي ثبتي و قضائي متفاوت است.

فصل اول

توقیف اموال

برای بررسی توقیف اموال در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد به نظر می رسد، شناخت اولیّه و اجمالی «معنا، ماهیّت و اقسام توقیف» ضروری است.

به همین دلیل اهمیّت موضوع چنین ایجاب می نماید، که در این فصلموضوعات را در چهار مبحثبه شرح ذیل تحلیل کنیم.

مبحث اوّل؛ پس از بیان معنای توقیف در لغت و در اصطلاح؛ توقیف را در محاکم قضایی و غیر قضایی با شرح و تشریح کامل مورد بحث قرار داده؛

مبحث دوّم؛ در باب مبانی توقیف اموال و اهمیّت و ضرورت آن به تفصیل مورد برسی قرار می گیرد؛

مبحث سوّم؛ موضوعات توقیف از حیث انواع اموال، اعم از منقول و غیر منقول با تقسیم بندی خاص هریک از نظر جامعه حقوقی، منابعو دکترین بیان خواهم نموده؛

مبحث چهارم؛ از این فصل با ذکر اوصاف مال، شرایط توقیف و چگونگی توقیف سخن را به پایان خواهیم رسانید.

 مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف

گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف

بند اوّل: معنای توقیف

توقیف معانی مختلفی دارد، بخصوص در حقوق و رویه قضایی ما ممکن است در در جاهای مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. این معانی یکی پس از دیگری ممکن است این نهاد حقوقی را مد نظر قرار دهد که آثار آن با دیگری دگرگون باشد گاهی مقصود از توقیف، توقیف مال است و زمانی توقیف شخص و در جای دیگر توقیف دادرسی مد نظر است. امّا؛ ما توقیف را از جهات ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.

الف) در لغت

با مراجعه به کتب مرجع و فرهنگهای لغات عربی و فارسی [1]پیداست که «توقیف» کلمه ای عربی است، ریشه سه حرفی و مصدر آن از «وقف» ثلاثی مجرد است که در معانی مختلفی به کار رفته از جمله:

توقف، ایست، وقفه، استراحت، تعلیق، تعطیلی، متوقف کار، رکود، کسادی بازار، وقف (دست)، منع جلوگیری، ممانعت، مانع سد، انفصال، (ازکار) بیکاری، اخراج، ( از کار) مسدودی، بستن، (حساب) قطع، (حقوق) آمده است.

جمع این کلمه «اوقاف» یعنی وقف، موقوفه، وجوه وقفی، مال وقف، اموال واگذاری شده می باشد. «وقف» باب افعال و«توقیف» مصدر باب تفعیل از ریشه «وقف» به معنای بازداشت[2] است. هر دو برای متعدی کردن در جملات عربی به کار می روند.

کوتاه سخن اینکه«توقیف» ثلاثی مزید از مصدر وقف است، به معنی برافراشتن، برپایی، «توقیف» بازداشت، دستگیری ، ومعنای دور از ذهن پارک(ماشین) هم به کار می رود.

با تأمل و تدبر در آیات قرآن کریم و سیر در کتب واژه های قرآنی [3]چنین به نظر می رسد که «توقیف» به طور صریح در آیات قرآن کریم نیامده است. بلکه تنها کلمه ای که هم معنی با توقیف، در قرآن کلمه «موقوف» است. که در آیه شریفه ی{ لَوْتَرى ‏إِذ ِالظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ}[4]

[1] -آذرتاش،آذر نوش،سال1316،فرهنگ معاصر،(عربی-فارسی)انگلیسی هانس، نشرنی،تهران،چ چهارم،ص766.

[2] – مسعود،  انصاری، محمّدعلی، طاهری، سال1386،دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات محراب فکر،تهران،چ اوّل، ص751.

[3] – محمّد، رضایی،سال 1360،واژه های قرآن،(ترجمه به فارسی)انتشارات مفید،ص3113

[4] – سوره سباء آیه 31.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122