پايان نامه تکثير جمعيت در فقه اسلامي (مباني و سياست‌ها)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تکثير جمعيت در فقه اسلامي (مباني و سياست‌ها) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 101 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تکثير جمعيت در فقه اسلامي (مباني و سياست‌ها) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فصل اول: کلیات و مفاهیم
گفتار اول: کلیات    2
1-تعریف و تبیین موضوع    2
2-ضرورت و اهمیت موضوع    3
3- هدف تحقیق..3
4-پیشینه تحقیق    3
5-سؤالات تحقیق    4
الف: سؤال اصلی    4
ب: سؤالات فرعی    4
6-فرضیه تحقیق.4
7- امتیاز تحقیق4
8-ساختار تحقیق.4
9-محدودیت ها و مشکلات تحقیق..5
10-روش تحقیق    5
11-مفاهیم و اصطلاحات
الف)  مفهوم عزل    6
ب) مفهوم استیلاد    7
ج) مفهوم اخصاء    8
فصل دوم: جمعیت شناسی و سیاست های جمعیتی
گفتار اول: جمعیت  شناسی    10
1-تعریف جمعیت    14
2-نظریات جمعیت شناسی    15
2-1)نظریه افزایش جمعیت    15
2-2)نظریه کاهش جمعیت    18
2-3)نظریه جمعیت ثابت    22
2-4)نظریه جمعیت متناسب و مطلوب    24
3- بررسی نظریه های جمعیت شناسی از منظر فقه اسلامی    25
4-نظریه جمعیتی مورد نظر در فقه اسلامی    26
گفتار دوم: سیاست های جمعیتی    30
1-زمینه پیدایش سیاست های جمعیتی    31
2-تاریخچه سیاست های جمعیتی    32
2-1)سیاست های جمعیتی در گذشته    32
2-2)سیاست های جمعیتی در عصر جدید    34
3-اهداف سیاست های جمعیتی    36
3-1)ایجاد دگرگونی در اندازه جمعیت    39
3-2)ایجاد دگرگونی در ترکیب یا خصوصیات جمعیت    40
3-3)ایجاد دگرگونی در توزیع یا پراکندگی جمعیت    41
4-انواع سیاست های جمعیتی    43
4-1)سیاست های جمعیتی مستقیم و غیر مستقیم    43
4-2 سیاست های جمعیتی کمی و کیفی    44
4-3)سیاست های جمعیتی خرد و کلان    45
فصل سوم: مطلوبیت ذاتی سیاست تکثیر جمعیت و حکم و ادله آن در فقه اسلامی
گفتار اول: مطلوبیت ذاتی سیاست تکثیر جمعیت    49
1-علل مطلوبیت ذاتی سیاست تکثیر جمعیت    52
1-1)مطلوبیت استیلاد و تکثیر ولد    52
1-2)مطلوبیت افزایش نسل مسلمانان    54
2-نظرات موافقین سیاست افزایش جمعیت    55
2-1)وسعت در امکانات    56
2-2)استعماری بودن اندیشه کاهش جمعیت    57
2-3)مخالف بودن اندیشه کاهش جمعیت با فلسفه ازدواج در اسلام    59
گفتار دوم: حکم و ادله سیاست تکثیر جمعیت در فقه اسلامی    62
1-حکم اولیه تکثیر جمعیت در فقه اسلامی    63
2-ادله تکثیر جمعیت در فقه اسلامی    65
2-1)آیات    65
2-1-1)آیاتی که کثرت اولاد را نعمت الهی می داند    65
2-1-2)آیاتی که از کشتن فرزندان به شدت نهی می نماید    66
2-2)روایات    67
2-2-1)روایاتی که بر انتخاب زن ولود دلالت می کند    68
2-2-1-1)روایات شیعه    68
2-2-1-2)روایات اهل سنت    71
2-2-2)روایاتی که به خاطر محبوب بودن آوردن فرزند فراوان، امر به ازدواج می کند    73
2-2-2-1)روایات شیعه    73
2-2-2-2)روایات اهل سنت    75
3-مقیدات و مخصصات حکم تکثیر جمعیت    76
3-1)جواز عزل    77
3-2)مطلوب نبودن استیلاد از برخی زنان و در برخی شرایط    78
3-3)مطلوب نبودن تکثیر موالید در صورت بازماندن از امور معنوی    80
3-4)سهولت کمی عائله    81
4-نقد ادله سیاست تکثیر جمعیت    83
5-جمع بندی نظرات موجود درباره حکم تکثیر جمعیت    85
فصل چهارم: چالشها و آسیب های سیاست تکثیر جمعیت
گفتار اول: چالشهای مقابل سیاست تکثیر جمعیت    88
1-تنظیم خانواده و کنترل جمعیت    90
1-1)تنظیم خانواده    90
1-2)کنترل جمعیت    90
2-بررسی فقهی روش های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت    92
2-1)روش های موقت در پیشگیری از بارداری    93
2-1-1)پیشگیری از بارداری قبل از انعقاد نطفه    93
2-1-2)پیشگیری از بارداری بعد از انعقاد نطفه    94
2-1)روش دائمی(عقیم سازی) در پیشگیری از بارداری    95
3-حکم فقهی تنظیم خانواده و کنترل جمعیت    98
3-1)حکم فقهی تنظیم خانواده از بعد فردی    98
3-2)حکم فقهی کنترل جمعیت از بعد نوعی    99
گفتار دوم: آسیب شناسی سیاست تکثیر جمعیت    102
1-آسیب شناسی سیاست تکثیر جمعیت از بُعد اقتصادی    103
تاثیر جمعیت بر توسعه اقتصادی    104
2-آسیب شناسی سیاست تکثیر جمعیت از بُعد فرهنگی    108
تأثیر جمعیت بر ساختار فرهنگی    108
نتیجه گیری    110
فهرست منابع    111

فهرست منابع

کتاب ها:

ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، مصحح: علی اکبر غفاری، چاپ اول، قم، جامعه مدرسین، 1362.

ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه و آله، چاپ دوم ، قم، جامعه مدرسين، 1404.

ابن قدامه، عبدالرحمن بن محمد، الشرح الکبیر، چاپ اول، قم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1386.

ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العربی، بی تا.

ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن المصطفی، تعلیق: محمد فواد عبدالباقی، چاپ اول، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، 1395.

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ اول، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، 1414.

ابوداود، سلیمان بن اشعث، صحیح سنن المصطفی، تصحیح: عبدالحمید افندی حجازی، چاپ اول، قاهره، المطبعه التازیه، 1348.

امانی، مهدی، استقرار هویت، رشد و سیاست جمعیتی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات، 1355.

امانی، مهدی، روش های تحلیلی جمعیت شناسی، چاپ اول، تهران، بی نا، 1354.

ایازی، محمد علی، اسلام و تنظیم خانواده، چاپ سوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376.

بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، محقق و مصحح: محمدتقی ایروانی ـ سید عبدالرزاق مقرم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بی تا.

بخاری، محمدبن اسماعیل، الجامع صحیح ، چاپ اول، قاهره، محمد علی صبیح و اولاده، 1311.

بهنام، جمشید، جمعیت شناسی عمومی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.

بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، چاپ اول، حیدر آباد الدکن، المطبعه مجلس دائره المعارف النظامیه، 1344.

ترابی، علی اکبر و نعمت الله تقوی، فرهنگ جامعه شناسی، چاپ اول، تبریز، وزارت برنامه و بودجه مرکز آمار ایران، 1362.

تقوی، نعمت الله، جمعیت و تنظیم خانواده، چاپ هفتم، تبریز، نشر جامعه پژوه و نشر دانیال، 1380.

تقوی، نعمت الله، مبانی جمعیت شناسی، چاپ اول، تبریز، انتشارات نیما، 1369.

تمنا، سعید، مبانی جمعیت‌شناسی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1389.

جهانفر، محمد، تاریخ نظریه های جمعیتی، چاپ اول، تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، 1354.

حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، چاپ اول، بیروت، دارالمعرفة، بی تا.

حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق: گروه پژوهش موسسه آل البیت، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت، 1409.

حسینی طهرانی، سید محمد حسین، کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین، چاپ دوم، مشهد، موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی، 1425.

حسینی، حاتم، درآمدی بر جمعیت‌شناسی اقتصادی- اجتماعی و تنظیم خانواده، چاپ سوم، همدان، نشر دانشگاه بوعلی سینا، 1386.

 

مقالات و پایان نامه:

ابوزهره، محمد، “تنظیم النسل”، نشریه الازهر، سال37، محرم 1385، جزء 1، صص 68 –

تدین، محمدرضا، “اسلام و مسئله تنظیم خانواده”، کلک، ش 57، آذر سال 1373، صص 154-145.

جعفر پور، جمشید و بردیده، ملاحت، “تنظیم خانواده از دیدگاه فقه امامیه”، نشریه نامه الهیات، ش 10، بهار 1389، صص 48 -29.

جهاندوست، مسعود، “کنترل جمعیت در جوامع اسلامی از منظر فقه امامیه”، بلاغ مبین، ش32و33، زمستان 91، صص110-87.

خرازی، سید محسن، “کنترل جمعیت و عقیم سازی”، فقه اهل بیت، سال 6، شماره 21، صص 41 –

خلجی، حسن رضا، “بررسی تطبیقی مبانی فقهی مسئله تنظیم خانواده”، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، 1377.

الشربینی، عبدالرحمن، “نحن و تنظیم النسل”، منبر الاسلام، سال22، رمضان 1384، ش 9، ص178-180.

طاهری، حبیب الله، “تحدید نسل از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی”، مجله مجتمع آموزش عالی قم، ش12، سال4، صص 132-103.

عبدالرحمن البسام، عبدالله، “تنظیم النسل و تحدیده”، مجمع الفقه الاسلامی، ش 5، جزء 1، 1409.

علیئی، محمد ولی، “تاثیر آموزه ها و فتاوای شیعی در رشد و کنترل جمعیت”، فصلنامه شیعه شناسی، زمستان1384، ش12، سال 3، صص 143-174.

کریمی، زینب، “تنظیم خانواده و مبانی مشروعیت آن از دیدگاه علمای امامیه”، مباحث بانوان شیعه، پائیز و زمستان1386، ش14و13، صص 302-277.

مدکور، محمد سلام،”تنظیم النسل من وجهة نظر الشریعة”، القانون والاقتصاد، سال 35، 1965، ش 4، صص 996-973.

نوری همدانی، حسین، “کنترل جمعیت”، فقه اهل بیت، ش33، سال9، صص 51-24.

چکیده

بررسی دیدگاه اسلام، درباره جمعیت و سیاست های جمعیتی یکی از موضوعات ضروری و با اهمیت در جوامع اسلامی می باشد. از آنجا که در مباحث جمعیت شناسی، چهار نظریه کلی ـ نظریه کاهش جمعیت، نظریه افزایش جمعیت، نظریه جمعیت ثابت و نظریه جمعیت مطلوب ـ  درباره جمعیت و سیاست های جمعیتی وجود دارد برخی اصل اولیه در سیاست های جمعیتی در فقه اسلامی را سیاست افزایش جمعیت دانسته و معتقدند به دلیل مطلوبیت استیلاد و افزایش نسل مسلمانان، این سیاست دارای مطلوبیت ذاتی می باشد  و بر همین اساس سعی بر استخراج حکم و ادله فقهی سیاست تکثیر جمعیت نموده اند. البته این نظریه دارای چالشها و آسیب هایی نیز می باشد که بزرگترین چالشهای موجود در مقابل این نظریه، سیاست “کنترل جمعیت” و “تنظیم خانواده” بوده و آسیب های اقتصادی و فرهنگی نیز برای آن وجود خواهد داشت.

کلید واژه: سیاست های جمعیتی، استیلاد، عزل، اخصاء

مقدمه

جمعیت و ابعاد آن، نقطه مرکزی هر نظام اجتماعی محسوب می شود. به همین خاطر یکی از مباحث مهمی که در جوامع انسانی به عنوان متغیر اساسی در مسائل سیاسی و اقتصادی مطرح می گردد، موضوع جمعیت و سیاست های جمعیتی است.

تحولات جمعیتی، تقریباً تمام جنبه های زندگی انسان و جهان پیرامون انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. و اثرات متعددی بر خرده نظام های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وارد کرده و منشا تحولات چشمگیری در این حوزه ها می گردند.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که از نگاه دینی و فقهی بدان نگریسته شود. و به عنوان اصلی از اصول سیاست های جمعیتی از سوی دولت های مسلمان و حکومتهای دینی پذیرفته شود.

حال با توجه به نظریات جمعیت شناسی ـ نظریه افزایش جمعیت، نظریه کاهش جمعیت، نظریه جمعیت ثابت و نظریه جمعیت مطلوب ـ که وجود دارد اکثر صاحب نظران، همه ادیان الهی به ویژه دین اسلام را طرفدار افزایش جمعیت و مشوق فرزندآوری زیاد قلمداد می کنند.

عموماً نوع اظهارنظرهایی که درباره مسئله مذکور صورت گرفته است چندان عنایتی به طریقه استنباط فقهی مسئله نداشته و نوعاً مسئله از زاویه مصالح اجتماعی مسلمین مورد توجه قرار گرفته است.

از این رو سعی بر آن است که در این نوشتار ضمن بررسی دقیق حکم و ادله فقهی سیاست تکثیر جمعیت، این مسئله را از دیدگاه فقهی بررسی نموده و نظر فقه اسلامی را در خصوص این موضوع به شکل واضح و مبرهن به دست آورد.

فصل اول: کلیات و مفاهیم

در این فصل، سعی بر آن است تا کلیاتی درباره رساله و چگونگی انجام تحقیق ارائه شود.

1- تعریف و تبین موضوع

یکی از بنیان های اصلی هر جامعه ای، جمعیت آن جامعه است. زیرا جمعیت یک جامعه مقوم و عامل رشد، پویایی و بالندگی آن جامعه می باشد. از این رو داشتن جمعیت حداکثری ـ با توجه به امکانات و شرایط موجودـ  آرمان هر جامعه ای بخصوص جوامع اسلامی بوده و سیاستهای جمعیتی جوامع اسلامی به دنبال ایجاد چنین جمعیتی است.

یکی از ارکان های موثر در اتخاذ سیاستهای جمعیتی در جوامع اسلامی، سیاستهای جمعیتی اتخاذ شده از سوی فقه اسلامی است. زیرا که تنظیم خانواده و مسئله جمعیت یکی از مسائل مطروحه در فقه اسلامی می باشد و برخی معتقدند با توجه به آنچه که از متون اسلامی به دست می آید اصل اولیه در مساله جمعیت، مطلوبیت ذاتی افزایش موالید از دیدگاه فقه اسلامی است. یعنی آنکه اصل اولیه سیاستهای جمعیتی در فقه اسلامی، سیاست تکثیر جمعیت بوده و افزایش جمعیت بنابر عنوان اولی دارای مطلوبیت می باشد و تنها بنابر اقتضاء ضرورت و مصلحت می توان حکم به تحدید و کاهش جمعیت نمود. از این رو آنچه که در این خصوص دارای اهمیت بحث و بررسی می گردد موضع گیری قوانین فقهی در قبال ضرورت کاهش و یا افزایش موالید در جوامع اسلامی می باشد.

لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا حکم و ادله فقهی سیاست تکثیر جمعیت در جوامع اسلامی مورد بحث و بررسی دقیق تری قرار گرفته و در نهایت مشخص گردد که موضع گیری فقه اسلامی در قبال سیاست تکثیر جمعیت مسلمانان چگونه و به چه شکل می باشد.

-2ضرورت و اهمیت موضوع

از آنجا که تا کنون کمتر به مسئله افزایش جمعیت پرداخته شده بلکه همواره پژوهش ها و تحقیقات در راستای کنترل جمعیت و تنظیم خانواده صورت گرفته، از این رو پرداختن به این موضوع با توجه به اوضاع و شرایط کنونی جوامع اسلامی امری مهم و ضروری به نظر می آید.

در واقع نیاز است تا بار دیگر حکم و ادله فقهی موجود درخصوص سیاست تکثیر جمعیت مورد بازنگری قرار گرفته و به مبانی آن به شکل مبسوط پرداخته شود.

3-هدف تحقیق

بحث های آثار پیشین عمدتا در حوزۀ ضرورت کاهش یا کنترل جمعیت به معنای کاهش یا توقف بوده است در حالی که این رساله قصد دارد سیاست تکثیر را در فقه بررسی کند؛ پژوهشی که تا کنون به صورت جدی انجام نشده است.

4-پیشینه تحقیق

جمعیت و مسائل مرتبط با آن همچون ازدواج و توالد از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد توجه علما و فقهای اسلامی بوده است. به گونه ای که در تمام کتب فقهی و روایی قدما، ابوابی همچون باب النکاح و یا احکام الاولاد و غیره به وضوح مشاهده می گردد. البته برخی از اندیشمندان اسلامی ـ همچون ابن خلدون ـ هم بوده اند که به دور از رویکرد فقهی و روایی با نگاهی جامعه شناسانه به این قضیه نگریسته اند.

امروزه نیز اندیشمندان اسلامی با درک اهمیت این مسئله، بخصوص با پیشرفته تر شدن جوامع و به وجود آمدن برخی از مسائل مستحدثه، در خصوص بحث جمعیت و کنترل آن، کتب و مقالاتی در داخل و خارج کشور همچون؛ اسلام و مسئله تنظیم خانواده از محمدرضا تدین، کنترل جمعیت از حسین نوری همدانی، تنظیم خانواده از دیدگاه فقه امامیه ازجمشید جعفر پور، تاثیر آموزه ها و فتاوای شیعی در رشد و کنترل جمعیت ازمحمد ولی علیئی و کتبی همچون رساله نکاحیه از  محمدحسین حسینی طهرانی و  کنترل جمعیت از دیدگاه اسلام از فرج الله نادری در داخل و نگاشته هایی مانند  تحدید النسل و تکثیره و مدی سلطه الدوله فی منع الانجاب از حاتم امین محمد عباده و یا تنظیم النسل از محمد ابوزهره  در خارج از کشور به رشته تحریر در آمده اند اما  در اکثر این منابع همانطور که از نام آنها نیز پیداست بیشتر به ضرورت کاهش جمعیت  و جائز بودن یا نبودن روش های کنترل جمعیت و پیشگیری از بارداری، پرداخته شده است در حالیکه سعی بر آن است تا در این پژوهش سیاست تکثیرجمعیت و حکم و ادله آن در فقه اسلامی به شکل کلی و کلان، بحث و بررسی گردد.

5-سوالات اصلی و فرعی

سئوال اصلی:

موضع سیاست تکثیر جمعیت در فقه اسلامی چیست و مبانی آن کدام است؟

سئوال‌های فرعی:

منظور از جمعیت و سیاست جمعیتی چیست؟

علل مطلوبیت ذاتی سیاست تکثیر جمعیت چیست؟ و حکم و ادله آن چه می باشد؟

مهمترین چالشها و آسیب های سیاست تکثیر جمعیت چیست؟

6-فرضیه تحقیق

سیاست افزایش جمعیت در اسلام دارای مطلوبیت ذاتی است.

7-امتیاز تحقیق

امتیاز این پژوهش آن است که با توجه به بررسی منابع فقهی مشخص گردید که تا کنون منبع مستقلی به بررسی فقهی سیاست تکثیر جمعیت نپرداخته است. بلکه در  اکثر منابعی که به نوعی به موضوع جمعیت و ابعاد فقهی آن پرداخته شده با مفروض دانستن مطلوبیت سیاست افزایش جمعیت بنابر عنوان اولی، به بررسی حکم ثانویه آن توجه شده است.

8-ساختار تحقیق

پژوهش حاضر مشتمل بر چهار فصل است.

فصل اول، بیان کلیاتی درباره چگونگی انجام تحقیق می باشد.

فصل دوم، که در آن موضوع جمعیت شناسی و سیاست های جمعیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مسائل مربوط آن طرح و بیان گردیده است که البته بیشتر ناظر بر مباحث جمعیت شناسی می باشد.

فصل سوم، در این فصل ابتدا علل مطلوبیت ذاتی سیاست تکثیر جمعیت مورد بررسی قرار می گیرد سپس حکم و ادله فقهی این سیاست جمعیتی به شکل مبسوط بیان می گردد.

فصل چهارم و آخرین فصل در این پژوهش که در آن به سیاست کاهش جمعیت و تنظیم خانواده به عنوان مهمترین چالشهای مقابل سیاست تکثیر جمعیت پرداخته می شود و در پایان نیز با نگاهی آسیب شناسانه به این سیاست برخی از آسیب های اقتصادی و فرهنگی آن بحث و بررسی می گردد.

9-محدودیت ها و مشکلات تحقیق

مهمترین مشکل و محدودیت در انجام این پژوهش، فقدان منابع فقهی به روز و کارآمد بود. به گونه ای که در بعضی از موارد هنگام جمع آوری مطالب، پیدا کردن نقطه نظرات فقهی کاری بسیار دشوار و البته گاهی ناممکن بود.

10-روش تحقیق

این تحقیق کاربردی بوده و روش آن توصیفی می باشد. اطلاعات به روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده یعنی با مراجعه به کتب و مقالات و فیش برداری از آنها، ابتدا به نقل مطالب گردآوری شده از منابع فقهی و روایی پرداخته شده آنگاه به بررسی اقوال و اظهار نظر درباره آنها توجه شده است. البته لازم به ذکر است که در این میان از نرم افزارها نیز برای جمع آوری مطالب استفاده شده است.

پس از بیان کلیاتی درباره مراحل تدوین و نگارش پایان نامه، ضروری تا تعریفی از مفاهیم مورد استفاده در رساله نیز ارائه شود.

11- مفاهیم و اصطلاحات

الف) عزل

1-در لغت

عزل در لغت به معنای دور کردن و قرار دادن شیء در جایی دیگر، بازداشتن و بیکار نمودن است. به گونه ای که گفته شده: “العزل في اللغة إبعاد الشي‌ء و جعله في ناحية، يقال عزله عن كذا نحّاه عنه، و يقال نحَّى الرجلَ عن موضعه، أي صرفه و عزله”[1]

2-در اصطلاح

عزل، عنوانی کلی است که برخی مصادیقش در مواردی از فقه، موضوع احکام تکلیفی و یا وضعی قرار می گیرند. در اصطلاح فقهی، عزل یکی از قدیمیترین روش های پیشگیری از بارداری به شماره آمده و عبارت است از: “ریختن منی در خارج از رحم و یا استفاده از وسائل و داروهایی که مانع انعقاد نطفه گردند.”[2]

ب) استیلاد

1-در لغت

استيلاد در لغت در دو معنا به کار رفته است. یکی، استعداد باردار كردن و باردار شدن و دیگری باردار شدن كنيز از مولا می باشد. و به همین خاطر گفته شده: “مصدر استولد، یقال الرجل استولد المرأة أی أحبلها فالاستیلاد هو الاحبال”[3]

2-در اصطلاح

استیلاد در اصطلاح فقهی به همان معانی لغوی خویش به کار رفته است. استيلاد به معناى نخست ـ استعداد باردار كردن و باردار شدن ـ، شامل مرد و زن آزاد و برده مى‌شود و احكام آن در باب نكاح آمده است. و به معناى دوم ـ باردار شدن كنيز از مولا ـ خود، بابى از ابواب فقه است و از آن در اين باب و نيز باب‌هاى تجارت، وصيّت، طلاق، ارث و قصاص به مناسبت سخن رفته است.[4]

آنچه که در این رساله مورد نظر می باشد، معنای نخست آن یعنی مطلق استعداد باردار کردن و باردار شدن می باشد.

ج) اخصاء

1-در لغت

اخصاء در لغت یعنی اخراج بیضتین، و به همین خاطر گفته شده: “الخَصِىُّ: من سُلَّت خصيتاه و نُزعتا، من قولهم: خَصِيتُ العبدَ أَخْصِيهِ خِصاءً بالكسروالمدّ: سللت خصييه”[5]

[1] . الفراهیدی، خلیل بن احمد، العين، تحقیق: مهدی المخزومی و ابراهیم السامرایی، بی جا، سوه، 1414، ج 3، ص 1768 و الفیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحيط، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1412، ج 2، ص 1752.

[2] . مشکینی، علی، مصطلاحات الفقه، قم، چاپ حکمت، 1348، ص 374.

[3] .الفیومی، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر، ایران، دارالهجرة، 1405، باب “ولد”.

[4] . شاهرودی، سید محمد هاشمی و جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم،  مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‌، 1426، ج‌1، ص 474و475.

[5] .احمد بن محمد بن علی فیومی، المصباح المنير، پیشین، ص 171 و محمد ین یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحيط، پیشین، ج 2، ص 1678 (خصى).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران
 • پايان نامه مباني واحکام فقهي اهانت به مقدسات اديان آسماني (زرتشت، يهوديت و مسيحيت) در فقه اسلامي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122