پايان نامه تک نگاري آثار اصغر الهي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تک نگاري آثار اصغر الهي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 177 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تک نگاري آثار اصغر الهي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات تحقيق 7
1-1- تک¬نگاري 8
1-2- ادبيات 9
1-2-1- ادبيات داستاني 9
1-2-2- رمان 10
1-2-3- داستان کوتاه 11
1-3- عناصر داستان 13
1-3-1- زاويه ديد 13
1-3-1-1- زاويه ديد سوم شخص 14
1-3-1-2- زاويه ديد اول شخص 16
1-3-1-3- زاويه ديد دوم شخص 16
1-3-2- پيرنگ 16
1-3-3- راوي 20
1-3-4- شخصيت 22
1-3-4-1- شيوه¬هاي شخصيت سازي 24
1-3-4-2- انواع شخصيت 25
1-3-5- صحنه 26
1-3-5-1- وظايف صحنه 27
1-3-6- فضا 27
1-4- مکتب¬هاي ادبي 28
1-4-1- رئاليسم 28
1-4-2- ناتوراليسم 30
1-4-3- سوررئاليسم 31
1-4-4- مدرنيسم 34
1-4-5- پست مدرنيسم 34
1-4-5-1- ويژگي¬هاي داستان پست مدرن 35
1-4-5-2- نظريه¬هاي مهم پست مدرن 37
1-5- جامعه¬شناسي ادبيات 37
1-5-1- مفاهيم اساسي در روش لوسين گلدمن 39
1-6- روانشناسي و ادبيات 40
1-6-1- ارتباط علم روانشناسي با ساير علوم 40
1-6-2- مهمترين مکتب¬هاي روانشناسي 41
1-6-2-1- مکتب روانکاوي زيگموند فرويد 41
1-6-2-2- مکتب روانشناسي فردي آلفرد آدلر 45
1-6-2-3- نظريه روانشناسي تحليلي کارل گوستاو يونگ 46
1-7- معرفي اصغر الهي و آثار او 47
2- فصل دوم: تحليل رمان¬ها 49
2-1- رمان سالمرگي 50
2-1-1- تحليل روانشناختي شخصيت¬هاي رمان سالمرگي 59
2-1-1-1- تحليل شخصيت پدر آقاي عمراني 60
2-1-1-2- تحليل شخصيت ليلا 61
2-1-1-3- تحليل شخصيت آقاي عمراني 62
2-1-1-4- تحليل شخصيت زن زنبيل به¬دست 65
2-1-2- تحليل عناصر داستاني رمان سالمرگي 66
2-1-2-1- راوي 66
2-1-2-2- زاويه ديد 67
2-1-2-3- پيرنگ 67
2-1-2-4- شخصيت¬ها 67
2-1-2-5- رويدادها 69
2-1-2-6- صحنه 69
2-2- تحليل رمان مادرم بي¬بي جان 70
2-2-1- بررسي عناصر داستاني رمان مادرم بي¬بي جان 81
2-2-1-1- راوي 81
2-2-1-2- زاويه ديد 82
2-2-1-3- پيرنگ 82
2-2-1-4- شخصيت¬ها 82
2-2-1-5- رويدادها 83
2-2-1-6- صحنه¬ها 84
3- فصل سوم: تحليل داستان¬هاي کوتاه 85
3-1- کتاب حکايت عشق و عاشقي ما: 86
3-1-1- داستان کوتاه« سي سي يو» 86
3-1-2- داستان کوتاه « راننده و گودال» 89
3-1-3- داستان کوتاه « من کله¬شق خر» 90
3-1-4- داستان کوتاه« عشق در اردوگاه» 94
3-1-5- داستان کوتاه« پنجره سومين اشکوب ساختمان شماره يک» 97
3-1-6- داستان کوتاه« اينطوري آهسته آهسته پوست مي-اندازيم و مي¬ميريم» 100
3-1-7- داستان کوتاه « حکايت عشق و عاشقي ما… » 103
3-1-8- داستان کوتاه « مردي که خود را حلق آويز کرد» 105
3-1-9- داستان کوتاه « هيچکس نيامد» 109
3-2- کتاب ديگر سياوشي نمانده: 111
3-2-1- داستان کوتاه« ديگر سياوشي نمانده» 111
3-2-2- داستان کوتاه «تاريکان» 114
3-2-3- داستان کوتاه« آخرين پادشاه» 116
3-2-4- داستان کوتاه « چهل دختر گلابتون گيسو» 120
3-2-5- داستان کوتاه « درخت سبز عاشق» 123
3-2-6- داستان کوتاه « داستان¬هاي سرداری 125
3-2-7- داستان کوتاه « اختگي» 129
3-2-8- داستان کوتاه « مرد سنگي» 130
3-2-9- داستان کوتاه « خورشيد در صبح غروب مي¬کند» 131
3-2-10- داستان کوتاه « شاگرد من، معلم من» 135
3-2-11- داستان کوتاه« عدل» 137
3-3- مجموعه قصه بازي: 140
3-3-1- « ترس خاموش و بيات» 140
3-3-2- « روز چهارشنبه» 142
3-3-3- « بازي» 143
3-3-4- «ظهور» 146
3-3-5- «امتحان» 147
3-3-6- «جشن روز عاشورا» 149
3-3-7- زير چادر خال خالي آسمان 151
3-4- مجموعه داستان« قصه¬هاي پاييزي»: 152
3-4-1- داستان کوتاه« قصهه¬اي پاييزي» 152
3-4-2- « يلدا» 155
3-4-3- « همه راهها به رم ختم ميشود» 156
3-4-4- « صبر ايوب» 158
3-4-5- « موريانه» 160
4- فصل چهارم: نتيجه¬گيري 162
5- کتابنامه 167

 کتابنامه:

آبرامز، ام. اچ. فرهنگ توصيفي اصطلاحات ادبي. ترجمه سعيد سبزيان. تهران: نشر رهنما، 1384

اخوت، احمد. دستور زبان داستان. اصفهان: نشر فردا، 1371

الهي، اصغر. بازي. تهران: انتشارات نگاه، چاپ دوم، 1358

الهي،اصغر. حکايت عشق و عاشقي ما. تهران: نشر چشمه، چاپ اول، 1389

الهي، اصغر. ديگر سياوشي نمانده. تهران: انتشارات توس، چاپ اول، 1369

الهي، اصغر. سالمرگي. تهران: نشر چشمه، چاپ سوم، 1386

الهي،اصغر. قصه­هاي پاييزي. تهران: انتشارات اميرکبير، 1358

الهي، اصغر. مادرم بي­بي جان. تهران: انتشارات توس، چاپ اول، 1358

پاينده،حسين. داستان کوتاه در ايران. تهران: انتشارات نيلوفر، چاپ دوم، 1391

پاينده، حسين. گفتمان نقد(مقالاتي در نقد ادبي). تهران: انتشارات نيلوفر، چاپ اول، 1383

پاينده، حسين. نظريه­هاي رمان. تهران: انتشارات نيلوفر، چاپ دوم، 1389

داد، سيما. فرهنگ اصطلاحات ادبي. تهران: انتشارات مرواريد، چاپ دوم، 1383

زرين­کوب، عبدالحسين. آشنايي با نقد ادبي. تهران: نشر سخن، چاپ هشتم، 1388

سلدن، رامان و پيتر ويدوسون. راهنماي نظريه معاصر ادبي. ترجمه عباس مخبر. تهران: طرح نو، چاپ سوم، 1384

سيدحسيني، رضا. مکتب­هاي ادبي. تهران: نشر کتاب زمان، چاپ هفتم، 1358

شارف،ريچارد اس. نظريه هاي روان درماني و مشاوره. ترجمه مهرداد فيروزبخت. نشر: خدمات فرهنگي رسا،1381

شفيع آبادي، عبدالله و غلامرضا ناصري. نظريه­هاي مشاوره و روان درماني. مرکز نشر دانشگاهي، چاپ چهاردهم،1377

شولتز، دوان و سيندي الن شولتز. نظريه­هاي شخصيت. ترجمه يحيي سيد محمدي. نشر ويرايش، چاپ چهاردهم، 1388

شميسا، سيروس. انواع ادبي. تهران: نشر ميترا، چاپ سوم، 1387

عبداللهيان، حميد. کارنامه نثر فارسي. تهران: نشر سرشار، چاپ اول، 1379

فرويد، زيگموند. توتم و تابو. ترجمه ايرج پور باقر. تهران: انتشارات آسيا، چاپ دوم، 1362

کنان، شلوميت ريمون. روايت داستاني( بوطيقاي معاصر). ترجمه ابوالفضل حري. تهران: انتشارات نيلوفر، چاپ اول، 1387

گلدمن، لوسين. جامعه­شناسي ادبيات. ترجمه محمدجعفر پوينده. تهران: نشر نوظهور، چاپ اول، 1352

گلدمن، لوسين. درآمدي بر جامعه­شناسي ادبيات. ترجمه محمدجعفر پوينده. تهران: نشر نقش جهان معاصر، چاپ اول، 1377

لووي، ميشل و سامي نعير. جامعه، فرهنگ و ادبيات. ترجمه محمدجعفر پوينده. تهران: نشر چشمه، چاپ اول، 1376

مکاريک، ايرنا ريما. دانش­نامه نظريه­هاي معاصر ادبي. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي. تهران: نشر آگه، چاپ چهارم، 1390

مندني­پور، شهريار. ارواح شهرزاد (شگردها و فرم­هاي داستان نو). تهران: نشر ققنوس، چاپ اول، 1383

ميرصادقي، جمال. جهان داستان. تهران: نشر اشاره، چاپ اول، 1386

ميرصادقي، جمال. عناصر داستان. تهران: انتشارات سخن، چاپ اول، 1364

ميرصادقي، جمال. واژه­نامه هنر داستان­نويسي. تهران: نشر مهناز، چاپ اول، 1377

نجوميان، اميرعلي. درآمدي بر پست مدرنيسم در ادبيات. اهواز: نشر رسش، 1384

نجوميان، اميرعلي. درآمدي بر مدرنيسم در ادبيات. اهواز: نشر رسش، 1383

قهاري،شهربانو. مقابله با خودکشي. نشر قطره،1391

کاپلان، هارولد و بنيامين سادوک. چکيده روان­شناسي باليني. ترجمه نصرت الله پورافکاري. نشرآزاده، چاپ سوم، 1377

کري، جرالد. نظريه و کاربست مشاوره و روان درماني. ترجمه يحيي سيد محمدي. نشر ارسباران، 1391

مارنات، گري گراث. راهنماي سنجش رواني براي روانشناسان باليني، مشاوران و روانپزشکان. ترجمه دکتر حسن پاشا شريفي و دکتر محمدرضا نيکخو. نشر سخن، 1382

مقاله­ ها:

احمدي، فرشته (1386). « خطي سرخ از ازل تا ابد: درباره رمان سالمرگي». روزنامه اعتماد ملي، شماره 533

الهي، اصغر (1385). « گفت­و­گو با اصغر الهي». روزنامه اعتماد، شماره 1288

تسليمي، علي(1384). « پست مدرنيسم از نظريه تا داستان». کتاب ماه فلسفه و ادبيات، شماره 94

ثروت، منصور(1386). « مکتب ناتوراليسم». پژوهشنامه علوم انساني، شماره 54

رهادوست، بهار(1380). « ويژگي­هاي رمان پست مدرن». کارنامه، شماره26

قاسم­زاده، سيد علي (1388). « تحليل بينامتني روايت اسطوره­اي سالمرگي». فصلنامه پژوهش­هاي ادبي، شماره25

لاج، ديويد(1373). « مدرنيسم، آنتي مدرنيسم، پست­مدرنيسم»، سوسن سليم زاده، هنر، شماره 25

ولي­پور هفشجاني، شهناز(1387). « لوسين گلدمن و ساخت­گرايي تکويني». مجله دانشکده علوم انساني دانشگاه سمنان، سال 7، شماره 2

پايان نامه ­ها:

ميرزابيگي، فاطمه (1389). « تک نگاري آثار منيرو رواني­پور» پايا­ن­نامه کارشناسي ارشد. دانشکده ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي تهران.

چکيده:

با توجه به اقبال و توجه قشر وسيعي از مخاطبان ادبيات که ادبيات داستاني را براي مطالعه­ي خود انتخاب مي­کنند، بررسي دقيق آثار نويسندگان معاصر ضرورتي بيش از پيش يافته است. از آنجا که بسياري از تحليل­ها و بررسي­هاي محققان، تنها دسته­اي از آثار يک نويسنده يا شاعر را مورد توجه قرار مي­دهد، لزوم تحقيقي وسيع­تر که تمامي آثار وي را در حيطه­ پژوهش و بررسي خود قرار دهد و با توجه به تمامي آن­ها  به نتيجه­گيري بپردازد، بر همگان آشکار مي­شود.  تک­نگاري با هدف تحليل و بررسي تمامي آثار يک نويسنده يا شاعر، به نتيجه­گيري درباره­ي خصوصيات برتر آن آثار مي­پردازد.

در اين پايان­نامه، آثار اصغر الهي در دو دسته­ي رمان­ و مجموعه داستان­هاي کوتاه، مورد تحليل­هايي از لحاظ فرم، محتوا، عناصر داستاني، نکات برجسته­ي روان­شناسي از ديدگاه فرويد، يونگ و آدلر و جامعه شناسي از ديدگاه گلدمن قرار گرفت. رمان « مادرم بي­بي جان» به علت داشتن درون­مايه­اي سياسي و اجتماعي از ديدگاه جامعه­شناسي گلدمن، رمان «سالمرگي» به علت وجود نکات برجسته­ي روان­شناختي از ديدگاه روان­شناسي و داستان­هاي کوتاه با توجه به عناصر داستاني و محتوايي آن­ها بررسي شدند. در پايان نتيجه­ي به دست آمده از وجود مفاهيمي چون: تقديرگرايي، تقابل مرگ و زندگي، بينش اسطوره­شناختي، اعتقادات پررنگ ديني و انتقال مفاهيم تخصصي روان­شناسي در آثار اصغر الهي که به زباني ساده و موجز بيان شده­اند، خبر مي­دهد.

کليد واژه: اصغر الهي، تک­نگاري، ادبيات داستاني معاصر، رمان، داستان کوتاه، عناصر داستان، تحليل روان­شناختي، تحليل جامعه شناختي

پيشگفتار:

با توجه به تأثير شگرف ادبيات معاصر ايران در جذب مخاطبان جوان و علاقمندي قشر وسيعي از دانشجويان زبان و ادبيات فارسي به جست­و­جو پيرامون علل موفقيت آثار ادبي معاصر و همچنين روي­آوردن مبتديان به خلق آثاري جديد، تحقيق و بررسي در اين راستا، از اهميت به سزايي برخوردار است تا علاوه بر آشکار نمودن نکات برجسته­ي کار نويسندگان موفق، راه براي مبتديان نيز هموار گردد. اما تعداد بسياري از تحقيقات انجام­گرفته تنها به بررسي آثار محدودي از يک نويسنده و بعضاً مقايسه­ي ناتمامي بين چند اثر ادبي اختصاص يافته است. ازين رو در ابتداي دوره­ي کارشناسي ارشد با در نظر داشتن اين موارد، بررسي ادبيات معاصر را هدف اصلي خود قرار دادم و با راهنمايي آقاي دکتر عطرفي، تک­نگاري آثار اصغر الهي را برگزيدم. تا پيش از انتخاب اين موضوع براي پايان­نامه اطلاعات چنداني درباره­ي نويسنده­ي مذکور نداشتم و پس از خواندن آثار ايشان به بررسي آن­ها علاقمند شدم. لازم به ذکر است که در انتخاب پژوهش درباره­ي اين نويسنده و نوع بررسي آثار وي، استاد بزرگوارم نقش به سزايي داشتند و تا پيش از راهنمايي­هاي ايشان، از اصغر الهي، جز نامي نشنيده بودم. سپس به گردآوري اطلاعات مورد نياز پرداختم و پايان­نامه­ي حاضر نتيجه­ي همان واکاوي­هاست. حجم وسيعي از اين پايان­نامه به ارائه­ي مطالبي درخور موضوع آن مي­پردازد اما داستان­هاي موجود در کارنامه­ي نويسنده، قابليت بررسي­هاي عميق­تري از ديدگاه انواع نقد ادبي را داراست.

فصل اول: کليات تحقيق

1-1- تک­نگاري[1]:

اصطلاح مونوگراف از دو واژه­ي مونو، به معناي تک و گراف، به معني نمودار منحني و نمايش هندسي، ترکيب يافته و در فارسي به تک­نگاري ترجمه شده است.

_ تک نگاري، مقاله­ي تحقيقي درباره­ي موضوعي ويژه است.

_ رساله­ي عالمانه، مفصل و کاملاً مستندي است که حوزه کوچکي از يک رشته علمي را در بر مي­گيرد.                   _ کتاب يا مقاله­اي درباره­ي ويژگي يا مشخصه­اي از يک موضوع و مانند آن، نوشته­اي اديبانه درباره­ي برخي از جنبه­هاي جزئي يک موضوع.

_ گزارش از امري واحد. مثلاً يک گزارش زندگي­نامه­اي از فردي که به مسيحيت و بازسازي آن گرايش دارد.

_ رساله درباره­ي يک گونه يا دسته واحد از گياهان يا حيوانات.

_ رساله­اي ويژه درباره­ي موضوعي خاص در تاريخ طبيعي.

از اين تعاريف درمي­يابيم که تک­نگاري نوشته­اي است به صورت مقاله، رساله يا کتابي کوچک درباره­ي موضوع يا جنبه­هايي از يک موضوع خاص که مي­تواند شامل زندگي­نامه (بيوگرافي)، تحليل و نقد جنبه­هاي گوناگون يک اثر و يا تحقيق علمي بر مبناي تجربه، آزمايش و مشاهدات عيني باشد. در اين شيوه ارائه نظرات و يافته­هاي پژوهشگر داراي اهميت فراواني است. اما آنچه که بايد در تک­نگاري مورد توجه قرار گيرد، « خود اثر» است. بيش از هرچيز بايد متن ادبي را به دقت و ظرافت مطالعه کرد و سپس موضوعاتي را براي شرح و تحليل گزينش کرد که عامل تشخص و امتياز آن اثر شده و از بسامد بالايي برخوردار است. چه در محتوا و چه در ساخت و صورت. (ميرزابيگي،1389: 7)

1-2- ادبيات[2]:

دکتر زرين­کوب بيان مي­کند که ادبيات مجموعه آثار مکتوبي هستند که والاترين افکار و خيال­ها را به صورت انواع مختلف عرضه مي­کنند و تعريف آن بسيار مشکل است. در جوامع ابتدايي ادبيات زودتر از هر قشر ديگري به ميان روحانيون آمد تا ستايش خدايان را در­برگيرد. از اين ­رو اشعار موزون زودتر از نثر جاي خود را يافتند و تا مدت­ها به خصوص در يونان ادبيات تنها به آثار منظوم اطلاق مي­شد. در روزگار ما ادبيات مفهوم وسيع­تري يافته است و شامل انواع مختلف نظم ونثر گرديده است و شايد يکي از مشکلات تعريف صحيح آن همين باشد. اما مي­توان ادبيات را اينگونه تعريف کرد که تمام مواريث ذوقي  و فکري ملل مختلف که به صورت مکتوب در­مي­آيد و مردم در ثبت و ضبط آن کوشش مي­کنند، شکل دهنده­ي ادبيات جهان است.

( زرين­کوب،1388: 22-26)

« از نظر بيشتر ناقدان و پژوهش­گران، ادبيات در مقام اصطلاح فراگيري که موضوعات بسيار متفاوتي را در ­بر­مي­گيرد، پديده­اي در حال تحول است، درست همان­طور که نقد در حال تحول است. و هر ­مکتب انتقادي بسته به اين­که فعاليت خود را چگونه تعريف کند، ادبيات را بر پايه تصورات خود بازمي­آفريند. موضوعات ادبي، موضوعاتي خاص و متمايز هستند، و به واسطه يک جوهر خاص يا دست­کم به واسطه­ي مجموعه­اي از روابط زباني، به هم پيوسته­اند. در نتيجه مي­توان گفت که ادبيات تمام ويژگي­هاي يک نظام نشانه­اي را داراست.

اصطلاح (ليترچر[3]) که از واژه ي لاتين (ليترچرا [4]) مشتق شده است، هم بر توانايي آفرينش آثار ادبي اشاره دارد و هم به طور عام­تر، ناظر بر اين موضوع است که اين آثار به طور گسترده خوانده مي­شوند» . (مکاريک،1390: 17)

1-2-1- ادبيات داستاني[5]:

« اين اصطلاح کلاً به آن دسته از آثار روايتي منثور اطلاق مي­شود که جنبه­ي خلاقه­ي آن­ها بر واقعيت غلبه دارد و شامل قصه، داستان کوتاه، داستان بلند، رمان و رمان کوتاه مي­شود. موضوعات مورد توجه ادبيات داستاني، معمولاً تخيلي و ساخته و پرداخته­ي يک ذهن خلاق است و به بيان امور حقيقي يا حقايق تاريخي نمي­پردازد». (داد،1383: 22)

1-2-2- رمان[6]:

اصطلاح «رمان» امروزه به طيف وسيعي ازآثار داستاني اطلاق مي­شود که تنها ويژگي مشترک همه­ي آنها بلند و منثور بودنشان است. رمان با داستان کوتاه و رمانک تفاوت دارد. رمان داستاني است که داراي طول متوسط است. وسعت رمان در مقايسه با سبک­هاي داستاني کوتاه­تر و فشرده­تر است و امکان وجود شخصيت­هاي مختلف و متعدد، پيرنگ پيچيده­تر و فضاي وسيع­تري را فراهم مي­آورد. همچنين در آن مجال بيشتري براي بررسي شخصيت و انگيزه­هاي او وجود دارد. فرم رمان که از قرن هجدهم ظهور پيدا کرد، با وسعت تمام جايگزين گونه­هاي ادبي ديگر شد. اصطلاحي که در اکثر زبان­هاي اروپايي براي داستان بلند به کار مي­رود «رومن»[7] است که از اصطلاح قرون وسطايي رمانس مشتق شده است. از طرف ديگر عنوان انگليسي اين گونه­ي  ادبي از واژه ايتاليايي «نوولا» [8] گرفته شده­است که از نظر لغوي به معني«يک چيز کوچک وجديد» است و در ادبيات، نوعي قصه­ي کوتاه منثور بوده است. اخيراً اصطلاح «نوولا» به معني رمانک به کار مي رود. رمانک داستاني است با طول متوسط و در قالب نثر. (آبرامز،1384: 230)

« رمان بر هر اثر منثوري گفته مي­شود که گروه بيش­تري از شخصيت­ها از طريق کردار و گفتار، در خلق آن مشارکت دارند و در مجموع غرض نويسنده آن است که تمام زندگي يا بخش عمده­اي از آن را نزديک به واقع يا چنان که در ذهن نويسنده مي­گذرد، نشان بدهد. داستان کوتاه و رمان بيش­تر از آن­که از نظر تاريخي واقعيت داشته باشند، آفريده ذهن و تخيل نويسنده­اند. با اين حال گاهي نويسنده مي­تواند از تاريخ يا حوادث واقعي زندگي الهام بگيرد و بر اساس آن داستاني بپردازد. نويسنده مي­تواند لذت خواننده و آموزش به وي را هم در نظر داشته باشد، بدون اينکه از قصد اصلي داستان غافل بماند». (ياحقي، 1374: 191)

از آنجا که رمان نسبت به ساير گونه­هاي ادبيات داستاني بلند­تر است، براي نويسنده مجال بيشتري فراهم مي­کند تا آنگونه که دوست دارد داستان را پيش ببرد و با تنگي وقت روبه­رو نباشد. علاوه بر اين نويسنده قادر است شخصيت­هاي بيشتري را وارد داستان خود کند تا داستان از سادگي بيرون آمده و مخاطب علاقه­ي بيشتري براي ادامه خواندن داستان پيدا کند. رمان براي نمايش گونه­هاي مختلف مکاتب ادبي مناسب است و نويسنده با فراغ بال مي­تواند نکات مربوط به مکتب ادبي مورد علاقه­اش را در روند داستان ذکر کند. مخاطبان بسياري نيز هستند که براي خواندن کتاب رمان را ترجيح مي­دهند چراکه ويژگي­هاي ذکر شده در سطرهاي قبلي، رمان را به زندگي واقعي نزديک­تر و باورپذيري آن را بيشتر مي­کند. رمان­هاي «سالمرگي» و « مادرم بي­بي جان» که در فصل دوم به بررسي آن پرداخته خواهد شد از اين نظر بسيار موفق بوده­اند.

« فرم رمان، در واقع برگردان زندگي روزمره در عرصه­ي ادبي است. برگردان زندگي روزمره در جامعه­ي فردگرايي که زاده­ي توليد براي بازار است. ميان فرم ادبي رمان و رابطه­ي روزمره­ي انسان­ها با انسان­هاي ديگر در جامعه­اي که براي بازار توليد مي­کند، هم­خواني دقيق وجود دارد». ( گلدمن، 1352: 29)

در ابتداي شکل­گيري رمان در اروپا و هنگام وارد شدن آن به ايران، استقبال زيادي از آن صورت نگرفت چرا که اديبان و مخاطبان مختلف آن را فاقد جنبه­هاي زيبايي شناختي نظم مي­دانستند؛ اما با رواج آن متوجه شدند که رمان با بيان ساده و بدون آرايه­هاي دشوار ادبي ، داراي قابليت انتقال والاترين احساسات بشري است.

1-2-3- داستان کوتاه[9]:

داستان کوتاه نوعي اثر داستاني فشرده است و اکثر اصطلاحاتي که براي تحليل عناصر ساختاري، انواع و شگرد­هاي روايي مختلف رمان به کار مي­روند براي داستان کوتاه نيز مورد استفاده قرار مي­گيرند. داستان کوتاه از آن جهت با نقل-شرح بسيار کوتاه از يک واقعه تفاوت دارد که مانند رمان، رفتار، پندار، و روابط متقابل شخصيت­هاي داستان را در قالب يک پيرنگ هنرمندانه سازمان مي­بخشد. و مانند رمان، پيرنگ آن ممکن است فکاهي، اندوهبار، عاشقانه، يا طنز آميز باشد، داستان آن نيز از طريق يکي از انواع زواياي ديد به ما عرضه مي­شود، و ممکن است به سبک خيالي، رئاليستي يا ناتوراليستي تأليف گردد.

داستان کوتاه از بعدي که ارسطو آن را وسعت ناميد با رمان تفاوت دارد و اين محدوديت گستردگي باعث مي­شود که هم در حصول تأثيرات داستان و هم در گزينش، تفصيل و نحوه­ي پرداختن به عناصري که براي دست يافتن به آن تأثيرات لازمند، تفاوت­هايي ايجاد شود.

ادگار­آلن­پو که گاهي مبتکر داستان کوتاه ناميده مي­شود، نخستين نظريه پرداز نقد داستان کوتاه بود. بنا به تعريف او «قصه منثور» روايتي است که در مدت زماني بين نيم تا دو ساعت خوانده مي­شود و به يک مضمون واحد يا مشخص محدود مي­گردد که تمام جزييات ديگر داستان فرع بر آن هستند.

نويسنده داستان کوتاه، شخصيت­هاي معدودي را مطرح مي­کند و نمي­تواند با تأني فضاي لازم را براي تحليل و توسعه مستمر وقايع فراهم آورد. نويسنده غالباً از جايي نزديک _ يا حتي از مرز _  نقطه ي اوج، داستان را شروع مي کند و طرح قبلي و جزييات «زمانجاي» داستان را به حد­اقل مي­رساند،­ پيچيدگي­هاي آن را کم مي­کند و به سرعت _ گاهي حتي در قالب چند جمله _ گره داستان را باز مي­کند. (آبرامز، 1384: 343-345)

داستان کوتاه با انتقال سريع موضوع اصلي به خواننده و پرهيز از حاشيه­روي و بيان نکات غيرضروري، مخاطبان بسيار زيادي دارد. همين ويژگي کوتاه بودن داستان موجب نوآوري­هاي نويسندگان مختلف در آن شده­است. زندگي امروزه با ورود وسايل مختلف تکنولوژي، مانند گوشي­ها و رايانه­هاي همراه، نويسندگان و خوانندگان را به سوي داستان کوتاه سوق مي­دهد و سليقه­ جمعي افراد مختلف به کوتاه­گويي و کوتاه خواني متمايل شد­ه­است. اصولا در داستان کوتاه به دليل فرصت کم نويسنده براي پرورش داستان، نويسنده به دنبال پنهان کردن تفکرات اشخاص و پيچيده کردن آن نيست. اصغر الهي نيز در بسياري از داستان­هاي کوتاه خود طرز تفکر اشخاص داستان را به صراحت بيان مي­کند:

« من بايد پسر رقيب عشقي بابام را مي­کشتم تا در شهر چو بيوفتد که چي شده! داغ خوني مي­گذاشتم بر دل رقيب عشقي بابام که هيچ وقت فراموش نکند. هميشه يادش باشد. حتا وقتي که ته دلش، به خيال خودش به بابام فحش مي­داد. به مامانم ته دلش فحش مي­داد؛ حوريه خانم، خانم خانما». ( الهي،1389 :35))

« داستان کوتاه، روايت به نسبت کوتاه خلاقه­اي است که نوعاً سروکارش با گروهي محدود از شخصيت­هاست که در عمل منفردي شرکت دارند و غالباً با کمک گرفتن از وحدت تأثير بيش­تر بر آفرينش حال و هوا تمرکز مي­يابد تا داستان­گويي. ادگار آلن­پو _ که او را موجد داستان کوتاه مي­دانند _ گفته است: نويسنده بايد بکوشد تا خواننده را تحت تأثير واحدي که اثرات ديگر مادون آن باشد قرار دهد و چنين اثري را تنها داستاني مي­تواند داشته باشد که خواننده در يک نشست که از دو ساعت تجاوز نکند، آن را بخواند». ( ميرصادقي، 1376: 24-25)

« اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که صرفاً داستاني که کوتاه شده باشد، داستان کوتاه نمي­سازد. بحث تأثير واحد که آلن­پو بر آن تأکيد دارد، يک ويژگي اساسي است که باعث متمايز شدن داستان کوتاه از انواع ديگر مي­شود. اين تأثير واحد بايد از پيش انگاشته شده باشد. به اين مفهوم که نويسنده داستان کوتاه بايد از قبل بداند که داستان او به منظور ايجاد چه تأثيري در خواننده نوشته مي­شود و سپس با در نظر گرفتن اين تأثير، همه عناصر داستان را به نحوي هنرمندانه درآميزد و براي ايجاد همان تأثير واحد به کار گيرد».                         ( پاينده، 1383: 51)

« بيش­تر صاحب­نظران عقيده دارند که داستان کوتاه، قطعه­اي کوتاه از رمان است که حادثه و واقعه­اي را نقل مي­کند و براي اثبات اين مدعا از رمان­هاي بزرگ قطعاتي را جدا کرده­اند که داراي خصوصيت داستان کوتاه هستند. در اين صورت عمر داستان کوتاه بايد کمتر از رمان باشد. به طور رسمي، آغاز داستان کوتاه را از تلاش­هاي ادگار آلن­پو در نيمه قرن نوزدهم مي­دانند. داستان کوتاه غير از حجم، همان ويژگي­هاي رمان را دارد». ( عبداللهيان، 1379: 21)

چندين داستان کوتاه نيز در مجموعه ­داستان­هاي اصغر الهي وجود دارد که قابليت بسط و گسترش و تبديل به يک رمان را داراست. از جمله­ي آن­هاست داستان« مردي که خود را حلق­آويز کرد » از مجموعه­ي « حکايت عشق و عاشقي ما» :

« اتفاق خيلي ساده رخ داده بود. آقاي آشوب زادگان معلم بازنشسته ساعت هشت و بيست و پنج دقيقه­ي يک روز خاکستري رنگ پاييزي که باران خردخرد مي­باريد، خود را حلق آويز کرده بود». (الهي، 1389: 115)

[1] monograph

[2] literature

[3] literature

[4] litteratura

[5] fiction

[6] novel

[7] roman

[8] novella

[9] Short  story

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي محتواي موضوعي داستان‌هاي کوتاه زنان ايراني دهه‌ي هفتاد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122