پايان نامه جايگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت هاي تفسيري مجمع البيان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جايگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت هاي تفسيري مجمع البيان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 138 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جايگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت هاي تفسيري مجمع البيان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- شرح مسئله 2
2-1- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 3
3-1- اهداف تحقیق 3
1-3-1- اهداف کلی 3
2-3-1- اهداف جزئی 3
4-1- روش تحقیق 4
5-1- پرسش¬های تحقیق 4
6-1- پیشینه تحقیق 4
7-1- واژه شناسی 6
1-7-1- تعریف لغوی قرائت 6
2-7-1- تعریف اصطلاحی قرائت 8
8-1- معرفی شیخ طبرسی 10
9-1- معرفی اجمالی مجمع البیان فی تفسیر القرآن 13

فصل دوم: گذری بر تاریخچه و جایگاه قراءات در تفسیر مجمع البیان 15

مقدمه 16
1-2- پیشینه اختلاف قرائت¬ها 18
2-2- جایگاه اختلاف قراءات در تفسیر مجمع البیان 20
1-2-2- دیدگاه طبرسی درباره¬ی قرّاء مشهور قرآن 21
2-2-2- دلایل سندیت قراءات مشهور از دیدگاه طبرسی 25
3-2- تاریخچه کتب اختلاف قراءات 26

فصل سوم: بررسی دیدگاه¬های ویژه¬ی طبرسی درباره انواع اختلاف قرائت از بین صاحب نظران علم قرائت 30

مقدمه 31
1-3- دیدگاه طبرسی درباره انواع اختلاف قرائت¬ها 33
1-1-3- اختلاف در اعراب کلمات؛ که تفاوتی در صورت نوشتن و معنای آن¬ها پدید نمی¬آورد 33
2-1-3- اختلاف در اعراب که باعث تغییر معنا می¬گردد؛ نه صورت 34
3-1-3- اختلاف در حروف کلمات؛ که معنا را تغییر می¬دهد ولی صورت همچنان محفوظ است 36
4-1-3- اختلاف حروف که باعث تغییر صورت است؛ نه معنی 37
5-1-3- اختلاف کلمه؛ که صورت و معنا را تغییر می¬دهد 38
6-1-3- اختلاف در جلو و عقب بودن کلمات 38
7-1-3- اختلاف در زیاد و کمی کلمات 38
2-3- بررسی¬ها، ویژگی¬ها و تحلیل¬ها 39
1-2-3- توجه یا عدم توجه به حدیث سبعه احرف 39
2-2-3- اختلاف لهجه 43
3-2-3- توجه به تغییر معنا و یا عدم توجه به آن 46

فصل چهارم: ضوابط و معیارهای شناخت قرائت صحیح از دیدگاه طبرسی در مجمع البیان 48

1-4- ضابطه پذیرش قراءات 49
2-4- ضابطه پذیرش قراءات از دیدگاه طبرسی 51
1-2-4- مطابقت و سازگاری قرائت دیگر با آیات دیگر 52
1-1-2-4- صریحاً و با ذکر آیه 53
2-1-2-4- به طور اشاره و بدون ذکر آیه مورد نظر 56
2-2-4- هماهنگی با قواعد ادبیات عرب 57
3-2-4- هماهنگی با قراءات مشهور 65
4-2-4- هماهنگی با شعر شعرای عرب 68
5-2-4- مطابقت با لغت 71
6-2-4- استفاده از روایات 74
7-2-4- استفاده از چند معیار با هم 77

فصل پنجم: نقش اختلاف قرائت¬ها در برداشت¬های تفسیری مجمع البیان 81

طرح مساله 82
1-5- تاثیر در حوزه آیات الاحکام 84
1-1-5- جمع بین دو حکم مختلف (یا جمع بین دو قرائت) 84
2-1-5- ترجیح یک حکم بر سایر احکام 88
3-1-5- رفع ابهام ظاهری 94
4-1-5- تفسیر و توضیح احکام 95
5-1-5- تاکید و مبالغه بیش¬تر در بیان حکم 99
2-5- تاثیر اختلاف قرائت در برداشت تفسیری طبرسی در سایر حوزه¬ها 100
1-2-5- ایضاح، توضیح و تبیین بیش¬تر معنای آیه 101
2-2-5- گسترش در لفظ و معنای آیه 104
3-2-5- تخصیص در معنای آیه یا تطبیق معانی بر مصادیق 106
4-2-5- کاستن از مبالغه 108
5-2-5- مردود دانستن قرائتی که فهم، تفسیر و برداشت صحیح آیات را دچار اختلال می¬نماید 110

نتیجه گیری 116
فهرست منابع و مآخذ 119
چکیده انگلیسی 130

فهرست منابع و مآخذ

1- قرآن کریم، ترجمه فولادوند.

2- آل عصفور، محسن، المرشد الوجيز لقراء كتاب الله العزيز، قم: المولف، چاپ اوّل، 1410ق.

‏3- ابن اثیر، ابو السعادات مبارک بن اثیر جزری، جامع الأصول من احادیث الرسول، مصر: بی نا، بی تا.

4- ابن بابويه، محمد بن على، التوحيد، جامعه مدرسين، قم: چاپ اول، 1398ه.ق.

5- ابن الجزری، ابو الخير محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر، بیروت: دار الكتب العلمية، بی چا، بی تا.

6- ______________________، منجد المقرئين و مرشد الطالبين، بیروت: دار الكتب العلمية، 1400ق/ 1980م.

7- _____________________، غايه النهايه فى طبقات القرا، بيروت: دار الكتب العلميه، 1932/ 1351.

8- ______________________، الحجه فی القراءات السبع، بیروت: موسسه الرساله، چاپ اول، 1421ق/2000م.

9- ابن عطيه، محمد و احمد عاصمى، مقدمتان فى علوم القرآن، به تصحيح آرتور جفری، مصر: مكتبة الخانجى، الطبعة الثانية، 1375/ 1954م.

10- ابن فارس بن زکریا، ابوالحسین، معجم مقائيس اللغه، قم: دفتر تبليغات اسلامى، 1404ق.

11- ابن قتیبه دینوری، تأويل مشكل القرآن، به تحقيق: أحمد صقر، قاهره: دار التراث القاهرة، چاپ دوم، 1954م.

12- ابن مجاهد، احمد، كتاب السبعة فى القراءات، به تحقيق: شوقى ضيف، قاهره: دار المعارف، چاپ دوم، 1980م.

‏13- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت: دار صادر،  چاپ سوم، 1414ق.

14- ابو سلیمان، صابر حسن محمد، أضواء البيان في تاريخ القرآن، الریاض: دار عالم الكتب ، چاپ اول، 1420ق/ 2000م.

15- الابیاری، ابراهیم، الموسوعه القرآنیه، بی جا: موسسه سجل العرب، بی چا، 1405ق.

16- أبي داود، سليمان بن أشعث السجستانيّ الأزديّ،  سنن‏ أبي‏ داود، تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد، بیروت: دار إحياء التراث العربيّ، بی تا.

17- احمدی، حبیب الله، پژوهشى درعلوم قرآن‏، قم: فاطیما، چاپ چهارم، 1381.

18- __________، قرآن و قرائت متواتر آن، مجله کیهان اندیشه، ش58 ، بی تا.

19- بابایی، علی اکبر، مكاتب تفسيرى، ‏سمت ( پژوهشكده حوزه و دانشگاه)، تهران، چاپ اول، 1381/1386.

20-_________، روش شناسى تفسير قرآن، سمت، تهران، بی چا، 1379.

21- الباز، محمد بن عباس، مباحث في علم القراءات، القاهره: دارالکلمه، چاپ اول، 1425ق/ 2004م.‏

22- بخارى‏، ابو عبد اللّه ، صحيح‏ بخارى، طبع مصر، 1320ق.

23- بلاشر، رژی، در آستانه قرآن، ترجمه: محمود رامیار، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ چهارم، 1374.

24- بيهقى، ابو الفضل، تاريخ بيهقى، به اهتمام احمد بهمنیار، تهران : کتابخانه فروغی، 1388.

25- پارچه باف دولتی، کریم و محمدباقر حجتی و محمد علی ایازی، تحلیل و بررسی تقسیم بندی های ارایه شده در قراءات قرآن کریم، مجله پژوهش­های قرآن و حدیث، سال چهل و پنجم، شماره دوم، 1391.

26- الترمذيّ، أبي عيسى محمّد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذيّ، تحقيق:أحمد محمّد شاكر، بیروت: دار إحياء التراث، بی تا.

27- تهانوى فاروقی، محمّد على، كشّاف اصطلاحات الفنون، به تحقيق: عبد البديع لطفی، قاهر: وزارة الثقافه، 1963م.

28- الجدیع، عبد الله بن يوسف، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، بیروت: موسسة الريان ، چاپ سوم، 1427ق/ 2006م.

29- جوان آراسته، حسین، درسنامه علوم قرآنى‏، ‏قم: بوستان كتاب قم، چاپ ششم، 1380.

30- حاجی اسماعیلی، محمدرضا، تحلیل دستوری برخی از واژه­های قرآنی مورد اختلاف در قراءات سبع و تاثیر آن در تفسیر قرآن، مجله صحیفه مبین، شماره 37، 1385.

31- حکیم باشی، حسن، طبرسی اسوه و الگوی مفسران، مجله پژوهشهای قرآنی، شماره 29 و 30، بی تا.

32- الحمد، غانم قدوری، ترجمه رسم الخط مصحف، ترجمه: یعقوب جعفری، قم: اسوه، چاپ اول، 1376.

33- حجتی، محمدباقر، پژوهشى در تاريخ قرآن‏، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ ششم، 1372.‏

34- حلبی، علی اصغر، آشنايى با علوم قرآنى، تهران: اساطیر، چاپ چهارم، 1374.

35- خدایی اصفهانی، اکرم، اهميت قرائت عاصم به روايت حفص‏، تهران: رایزن، چاپ اول، 1378.

36- خرمشاهی، بهاء الدین، قرآن شناخت، تهران: بی نا، بی تا.

37- ____________، قرآن پژوهی، تهران: مرکز نشر فرهنگی شرق، 1372.

38- الخطیب البغدادی، أبي بكر أحمد بن علي، تاریخ بغداد، بيروت/ لبنان : دار الكتاب العربي، بی چا، بی تا.

39- خویی، ابوالقاسم،  البيان في تفسير القرآن، موسسة احياء آثار الامام الخوئى، قم، بی چا، بی تا.

40- __________، بيان در علوم و مسائل كلى قرآن، تحقیق: نجمی هاشم زاده هریسی، تهران: وزارت ارشاد، چاپ اول، 1382.

41- الدانی، ابو عمرو عثمان بن سعيد، جامع البيان في القراءات السبع، امارات: جامعة الشارقة، چاپ اول، 1428ق/ 2007م.

42- الدانی، ابوعمرو عثمان بن سعید، التیسیر فی القراءات السبع، مصحح: اوتو برتزل، تهران: کتابفروشی جعفری تبریزی، چاپ دوم، 1362ش.

43- الدمیاطی، احمد بن محمد بن عبد الغنى، اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، بیروت: دار الكتب العلمية، بی چا، 1422ق/ 2001م.

44- دیب البغا، مصطفی، و محیی الدین دیب مستو، الواضح في علوم القرآن‏، دمشق: دار الكلم الطيب و دار العلوم الانسانية، چاپ دوم، 1418ق/1998م.

45- ديلمى، حسن بن محمد، إرشاد القلوب، ترجمه طباطبايى، جامعه مدرسين ، قم: چاپ پنجم، 1376.

46- ذهبی، محمدحسین، التفسير و المفسرون، بيروت : دار احياء التراث العربى، بی چا، بی تا.

47- راغبی، محمد علی، قراءات، مجله صحیفه مبین، شماره 35 و36، 1383.

48- رامیار، محمود، تاریخ قرآن، تهران: امیر کبیر، چاپ سوم، 1369.

49- رجبی، محمود، روش تفسیر قرآن، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1383.

50- رضائی اصفهانی، محمد علی، درسنامه روش­ها و گرايش­هاى تفسيرى قرآن، ‏قم: مركز جهانى علوم اسلامى، چاپ اول، 1382.‏

51- رکنی یزدی، محمد مهدی، آشنايى با علوم قرآنى، آستان قدس (سمت)، مشهد و تهران، چاپ اول، 1379.

52- الزرقانی، محمد عبدالعظیم، ترجمه مناهل العرفان فى علوم القرآن، ترجمه: محسن آرمین، تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، چاپ اول، 1385.

53- زرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، محققان: یوسف عبدالرحمن مرعشلی، جمال حمدی ذهبی و ابراهیم عبدالله کردی، بیروت: دارالمعرفه، چاپ دوم،  1415ق.

54- زغلول، محمد حمد، التفسير بالرأي، دمشق: مكتبة فارابى، چاپ دوم، 1425ق/ 2004م.

‏55- زقروق، محمود حمدى، الموسوعة القرآنية المتخصصة، القاهره: وزارة الاوقاف مصر، بی چا، 1423ق/2002م.

56- ستوده نیا، محمد رضا، بررسى تطبيقى ميان تجويد و آواشناسى‏، تهران: رایزن، بی چا، 1378.

57- سعیدی روشن، محمدباقر، علوم قرآن، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ دوم، 1379.

58- سلامت، محمدعلی، منهج الفرقان في علوم القرآن، القاهره: دار نهضة مصر، چاپ اول، 2002م.‏

‏59- سیوطی، جلال الدین، ترجمه الاتقان فى علوم القرآن، ترجمه: مهدى حائرى قزوينى، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم، 1380.

60- الشافعی الحفیان، احمد محمود عبدالسمیع، الاجابات الواضحات لسوالات القراءات، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1423ق/ 2002م.

61- شاهین، عبدالصبور، حسین سیدی، تاریخ قرآن، مشهد: به نشر، چاپ اول، 1382.

62- شبیری، زهرا، پژوهشی پیرامون اختلاف قرائت­ها، مجله رواق اندیشه، شماره 31، بی تا.

63- شوشترى، قاضى نور الله، مجالس المؤمنين، تهران: كتابفروشى اسلاميه، 1375ه.ق.

‏64- الصباغ، محمد بن لطفی، لمحات في علوم القرآن و اتجاهات التفسير، بیروت: المكتب الاسلامى، چاپ دوم، 1410ق/ 1990م.

65- صبحی، صالح، مباحث فی علوم القرآن، قم: منشورات رضی، چاپ پنجم، 1363.

66- طالقانی، عبدالوهاب، علوم قرآن و فهرست منابع، قم: دارالقرآن الكريم‏، بی چا، 1361.

67- طاهری، حبیب الله، درسهايى از علوم قرآنى، قم: اسوه، چاپ اول، 1377.

68- طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسير الميزان، مترجم: محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم، 1374.

69- طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن، به تحقیق: رضا ستوده، تهران: انتشارات فراهانی، چاپ اول، 1360.

70- ______________، مجمع البيان فى تفسير القرآن، با مقدمه: محمد جواد بلاغی، تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، 1372.

71- ______________، مشكاة الأنوار في غرر الأخبار ، ترجمه هوشمند و محمدى، قم: دار الثقلين، چاپ اول، 1379.

72- طبری، محمد بن جریر، تفسیر جامع البیان، قاهره: دارالحدیث، 1987ق.

73- طريحى، فخر الدين، مجمع البحرين، به تحقيق: احمد حسينى، تهران: کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، 1375.

74- طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم: مؤسسة النشر الأسلامى، 1407ق.

75- عاملی، جعفر مرتضی، حسن اسلامی، حقايقى مهم پيرامون قرآن،‏ قم: دفترانتشارت اسلامى، چاپ سوم، 1377.

76- عظیم زاده، فائزه، و بی بی سادات رضی و اعظم پویا زاده، نگرشى نوين بر تاريخ و علوم قرآنى، تهران: بنياد قرآن، چاپ اول، 1380.

‏77- العكّ، خالد بن عبد الرّحمن، اصول التفسير و قواعده، بيروت: دار النفائس، چاپ دوّم، 1406ق.

78- علوی مهر، حسین، آشنايى با تاريخ تفسير و مفسران، قم: مركزجهانى علوم اسلامى، چاپ اول، 1384.‏

79- احمد مختار، عمر و عبدالعال سالم، مکرم، معجم القراءات القرآنیه، قاهره: عالم الکتب، چاپ سوم، 1997م.

80- العوا، سلوی محمد، و حسین سیدی، بررسى زبان‏شناختى وجوه و نظاير در قرآن، مشهد: به نشر، چاپ اول، 1382.

‏81- الفارسی، ابو على الحسن بن عبد الغفار، الحجة للقراء السبعة، بیروت: دارالمامون للتراث، چاپ دوم، 1413ق/ 1993م.

82- فانی اصفهانی، علی، آراء حول القرآن، بیروت: دارالهادی، چاپ اول، 1411ق/1991م.

83- فراهيدى، خليل بن احمد، العين، قم: انتشارات هجرت، چاپ دوم، 1410ق.

84- الفضلی، عبدالهادی، مقدمه اى بر تاريخ قراءات قرآن‏، ترجمه: محمدباقر حجتی،  بی جا: اسوه، بی نا، بی تا.

85- ___________، القراءات القرآنیه، ترجمه محمدباقر حجتی با عنوان: مقدمه­ای بر تاریخ قراءات قرآن کریم، تهران: انتشارات اسوه، 1373.

86- فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافي، كتابخانه امام أمير المؤمنين على عليه السلام ، اصفهان، چاپ اول، 1406ه.ق.

87- القاضی، عبد الفتاح عبد الغنى، البدور الزاهرة في القراءات العشر، القاهره: دارالسلام، چاپ دوم، 1426ق/ 2005م.

88- قزوینی رازی، عبدالجلیل، النقض، به تحقیق جلال الدين ارموى، بی جا، 1371ه.ق.

89- القطان، مناع، مباحث في علوم القرآن، بیروت: موسسة الرساله، چاپ سوم، 1421ق/ 2000م.‏

90- القفطی، جمال الدين ابى الحسن على‏ بن‏ يوسف، انباه الرواة على انباه النحاه، تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم، القاهره: دار الفكر العربى، الطبعة الأولى، و بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 1406ق.

91- قیس آل قیس، الإيرانيون و الأدب العربي رجال علوم القرآن‏، مؤسسة التحقيقات والبحوث الثقافيه، بی جا: بی نا، بی تا.

92- کلانتری، ابرهیم، عوامل اختلاف قراءات قرآن کریم، مجله بینات، شماره17، 1377.

93- كلانترى ارسنجانى، علی اکبر، نقش دانش رجال در تفسير و علوم قرآنى، قم: بوستان کتاب قم، چاپ اول، 1384.

94- كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، 1407ق.

95- مازندرانى، محمد صالح بن احمد، شرح الكافي، الأصول و الروضة، تهران: المكتبة الإسلامية ، چاپ اول، 1382ه.ق.

‏96- مالك بن أنس، موطأ، تصحيح محمّد فؤاد عبد الباقي، بیروت: دار إحياء التراث العربي، 1406ق.

97- متولى، عبد الحميد محمود، أضواء على مناهج بعض المفسرين من زوايا علوم القرآن، بی جا: اسلامیه، 1420ق/1999م.‏

98- مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بيروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ دوم، 1403ه.ق.

‏99- محيسن، محمد سالم، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، بیروت: دارالجبل، چاپ اول، 1417ق/ 1997م.

 

109- معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ترجمه: ابومحمد وکیلی، تحت عنوان: آموزش علوم قرآن، بی جا: سازمان تبليغات اسلامى، بی نا، 1374.

110- ____________، تفسير و مفسران، ترجمه: خياط و نصيرى، قم: مؤسسه فرهنگى التمهيد، چاپ اول، 1379.

111- مودب، رضا، نزول قرآن و رؤياى هفت حرف، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378.

112- _______، اعجاز القرآن در نظر اهل بيت عصمت ع و بيست نفر از علماى بزرگ اسلام‏، قم: احسن الحدیث، چاپ اول، 1379.

113- میرشمسی، صدیقه، روش شیخ طبرسی در مجمع البیان و جوامع الجامع، مجله نامه الهیات، سال چهارم، شماره سیزدهم، 1389.

114- میر محمدی زرندی، ابوالفضل، بحوث في تاريخ القرآن و علومه، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ اول، 1420.

115- النسائی، أبي بكر عبد الرحمن أحمد بن شعيب ، سنن النسائي، به شرح الحافظ جلال الدين السيوطي و حاشية الإمام السندي، بیروت: دار المعرفة، 1414ق.

116- نکونام، جعفر، پژوهشى در مصحف امام على،‏ رشت: انتشارات كتاب مبين، چاپ اول، 1382.‏

117- نيشابورى، نظام الدین حسن بن محمد، تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، به تحقیق: شيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلميه، بیروت، چاپ اول، 1416ق.

چکیده 

به دلیل اهمیت بالای مسئله اختلاف قراءات و تاثیراتی که می­تواند در روش، گرایش و یا برداشت تفسیری مفسر قرآن کریم داشته باشد، این رساله بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به اهداف این پایان نامه که در راستای پاسخگویی به سوالات تحقیق است، دست یابد. به طور خلاصه؛ شناسایی ملاک و معیارهای شناخت قرائت صحیح از دیدگاه طبرسی، جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت­های تفسیری مجمع البیان از جمله اهداف تحقیق به شمار می­آید.

ساختار این پایان نامه به گونه­ای است که از پنج فصل مرتبط به هم تشکیل شده است و از لحاظ اهمیت موضوع به صورت تصاعدی پیش رفته است.

از جمله دستاوردهای این تحقیق می­توان به موارد زیر اشاره نمود. و آن این است که؛ نظرگاه­های ویژه طبرسی درباره انواع اختلاف قرائت در قرآن کریم بررسی و  شناسایی شده است. که با دیدگاه­های علمای اهل تسنن و تشیع تا حد زیادی متفاوت است. نیز ضوابط و معیارهایی که امین الاسلام طبرسی در شناخت و تشخیص قرائت صحیح به کار برده است، استخراج شده و به این نتیجه دست یافته­ایم که دیدگاه ایشان با دیدگاه صاحب­نظرانی همچون ابن جزری و مکی ابن ابی طالب تفاوت­های آشکاری دارد. ضمن این­که در فصل نهایی پایان نامه، نقش اختلاف قرائت­ها در برداشت­های تفسیری مجمع البیان، در دو قسمت مجزا و در حوزه­های آیات الاحکام، و سایر حوزه­های قرآنی بررسی و تحلیل شده است.

فصل اول

کلیات تحقیق

اختلاف‏ قرائت‏ در قرآن کریم، يك واقعيت تاريخى است كه دليلى بر انكار آن وجود ندارد. و مفسر قرآن کریم، باید برای دستیابی به تفسیر صحیح آیات، به بسیاری علوم؛ که یکی از آن­ها علم قرائت است، آگاهی و تسلط کافی داشته باشد.

شیخ طبرسی از جمله مفسران جلیل القدر جهان تشیع محسوب می­شود؛ که در ضمن تفسیر آیات، به بیان اختلاف قرائت­ها اهتمام ویژه­ای داشته است. لذا در این پایان نامه ابتدا گذری بر مفهوم و تاریخچه­ی اختلاف قرائت می­شود؛ تا از این رهگذر، به انواع اختلاف قرائت از دیدگاه طبرسی نیز اشاراتی شده و سپس با بررسی و تحلیل ضوابط و معیارهای شیخ طبرسی در شناخت قرائت صحیح در مجمع البیان، آشنایی و درک درستی نسبت به عنوان پایان نامه؛ یعنی جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت­های تفسیری مجمع البیان ایجاد شود.

1-1- شرح مساله

اکثر مفسرین عامه و خاصه بر این باورند که علم قرائت، یکی از علومی است که مفسر برای دستیابی به تفسیری صحیح از قرآن کریم، به آن نیازمند است. یکی از این مفسرین، مرحوم فضل بن حسن طبرسی است؛ که در مقدمه تفسیر مجمع البیان، به این فهم تصریح نموده است و علم قرائت را یکی از پانزده علمی می­داند که مفسر قرآن کریم، باید ابتداءاً بر آن­ها تسلط کافی داشته باشد و سپس به تفسیر آیات قرآن کریم اقدام نماید.

ایشان در تفسیر مجمع البیان، آیاتی را که دارای اختلاف قرائت بوده، مشخص نموده و قرائت­های گوناگونِ آن را برشمرده است. و در اکثر موارد به توضیح و توجیه آن قرائت­ها پرداخته است، به عبارت دیگر، دلایلی را برای صحه گذاشتن بر دیگر قرائت­ها و یا رد کردن آن­ها بیان نموده است.

بنابراین؛ جایگاه اختلاف قراءات در تفسیر مجمع البیان به گونه­ای بوده است که خواه ناخواه در برداشت­های تفسیریی که طبرسی از آیات نموده، تاثیر گذاشته است. حال، این پژوهش در صدد است تا این مسئله مهم را مورد ارزیابی و بررسی قراد دهد که این برداشت­ها، چگونه برداشت­هایی بوده و چه تاثیراتی را در این تفسیر گذاشته و تا چه حد، در تفسیر مجمع البیان تاثیرگذار بوده است.

2-1- ضرورت و اهمیت  موضوع تحقیق

مفسران قرآن کریم، همواره از شیوه­ها و روش­های گوناگونی، آیات قرآن کریم را تفسیر می­نمایند. گاه این تفسیرها با توجه به آیات دیگری از قرآن کریم، صورت می­گیرد، گاه با استفاده از روایات، گاه از روی اجتهاد و … .

تفسیر مجمع البیان که از تفاسیر جامع محسوب می­شود؛ هم از نقل و هم از عقل و هم شواهد ادبی استفاده کرده است. و برخی اوقات هم با تکیه بر قرائت خاصی، برداشتی را از آیه داشته است. حال این ضرورت ایجاد می­شود که ما برای تشخیص صحت تفسیری که از آیه شده و یا عدم صحت آن، به بررسی این نکته بپردازیم که ایشان چه روشی را در این مورد در پیش گرفته­اند. با مطالعه و بررسی دقیق درمی­یابیم که یکی از این روش­ها، مراجعه به قرائت­های متفاوتی که از آیات شده است، می­باشد. و از این­جا اهمیت و ضرورت بررسی دقیق جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت­های تفسیری مجمع البیان، آشکار می­گردد.

3-1- اهداف تحقیق

این پایان نامه دارای اهداف کلی و جزئی بدین قرار است:

 1-3-1- اهداف کلی

دستیابی به تاثیر اختلاف قرائت­ها در برداشت­های تفسیری مجمع البیان.

بررسی معیارهای شناخت قرائت­های صحیح از غیر صحیح در تفسیر مجمع البیان.

 2-3-1- اهداف جزئی

بررسی دلیل اهتمام طبرسی به بیان اختلاف قرائت­ها در آیات مختلف قرآن کریم در تفسیر مجمع البیان.

واکاوی دیدگاه طبرسی درباره قراء مختلف قرآن کریم و چگونگی معرفی نمودن آنان.

شناخت شیوه­های برداشت طبرسی از آیات با توجه به تفاوت قرائت­ها.

4-1- روش تحقیق

روش تحقیق کتابخانه­ای و به صورت تحلیلی – توصیفی است.

5-1- پرسش­های تحقیق

1- اختلاف قرائت­ها چه تاثیراتی در برداشت­های تفسیری مجمع البیان داشته است؟

2- مرحوم طبرسی در تفسیر خود، چه معیارها و ملاک­هایی را برای شناخت قرائت صحیح از غیر صحیح در نظر داشته است؟

3- ازدیدگاه طبرسی اختلاف قرائت­ها بر چند نوع هستند؟

4- دلیل اهتمام طبرسی به بیان اختلاف قرائت­ها چه بوده است؟

6-1- پیشینه تحقیق

درباره این موضوع، به طور مستقل، تحقیقی صورت نگرفته است. اما می­توان گفت که درباره اختلاف قرائت­ها در مباحث و کتب علوم قرآنی مباحثی بیان شده است و یا این­که کتاب­های مستقلی درباره اختلاف قرائت­ها نگاشته شده است. و نیز درباره نقش اختلاف قرائت­ها در چگونگی تفسیرنمودن، نیز پایان نامه­ای نگاشته شده است ؛ اما هیچ تصریحی بر تفسیر خاصی ننموده و فقط و به طور اجمالی بررسی شده است ؛ اما عنوان پایان نامه اینجانب منحصر به مجمع البیان فی تفسیر القرآن می­باشد.

از جمله کتاب­هایی که به بحث اختلاف قراءات پرداخته­اند: جامع البيان فى القراءات السّبع به قلم ابى عمرو عثمان بن سعيد دانى( متوفاى 444 قمرى) در معرفى قاريان هفت‏گانه قرآنى و آراء آن­ها در زمينه اختلاف قراءات مى‏باشد. ساختار كتاب به گونه­ای است که مقدمه مولف دربردارنده دو موضوع است: 1) انگيزه او از نگارش اين اثر، كه درخواست گروهى در رابطه با اختلاف قرّاء سبعه به طور ايجاز و اختصار نيكو و خالى از تكرار مباحث بوده است بيان شده است. 2) نقل چهل حديث از راويان قرّاء سبعه از يكصد و شصت طريق منظور از راوى در اين­جا مهم­ترين شاگردان قرّاء مى‏باشند كه عامل اصلى انتقال قرائت وى به طبقات بعدى و آيندگان مى‏باشند. به طور خلاصه مى‏توان گفت: ابى عمرو دانى بر ترويج هرچه بيش­تر قراءات هفتگانه همّت گماشت. وى تمامى طرق و روايات مشهور و غير مشهور قراءات سبعه را كه در زمان او از 500 طرق مى‏گذشت استقصاء كرد و در اين كتاب گرد آورد و به شرح و بسط آن­ها پرداخت.

القراءات القرآنيه نوشته عبدالهادی الفضلی و ترجمه محمدباقر حجتی از دیگر کتبی است که درباره قراءات قرآن تالیف یافته است. مؤلف كه از قرآن پژوهان معاصر است در اين كتاب با روشى جديد و با استفاده از روايات مختلف موضوع اختلاف قرائت‏ها را بررسى نموده است. وى در فصل اول كتاب، سير تطور قرائت‏ها را متذكر شده و براى آن 16 مرحله ذكر كرده و مى‏گويد از مرحله دهم به بعد( كه قرن سوم است) مساله تاليف و تدوين كتاب در اين باره صورت گرفته و در مراحل قبلى بيش­تر جنبه آموزشى داشته است. در فصل دوم قرائت را تعريف و آن را به متواتر و شاذ تقسيم كرده، در فصل سوم مصادر قرائت‏ها را ذكر نموده، در فصل چهارم عوامل اختلاف قرائت‏ها و وجوه آن را تشريح مى‏كند و يكى از عوامل اختلاف در قرائت را اين مى‏داند كه پيامبر( ص) مسلمانان را ملزم به قرائت واحد نكرده و آن­ها را در قرائت قرآن آزاد گذاشته است. در فصل پنجم و ششم ملاك در اختيار قرائت‏ها را توضيح مى‏دهد و از آن­جا كه قرائت قرآن با علم تجويد رابطه نزديكى دارد در فصل هفتم نقش تجويد در تلاوت قرآن را توضيح داده، امور مربوط به تجويد و ضوابط آن را بيان مى‏كند. با توجه به ويژگيهاى اين كتاب و بيان مطالب بصورت خلاصه، اين كتاب مى‏تواند منبع مناسبى براى تدريس بحث قرائت باشد.

و مقالاتی نیز مرتبط با این موضوع نگاشته شده است؛ از جمله:

مقاله علمی پژوهشی با عنوان «تحلیل و بررسی تقسیم­بندی­های ارائه شده در قراءات قرآن کریم» توسط کریم پارچه باف دولتی، محمدباقر حجتی و محمد علی ایازی در فصلنامه پژوهش­های قرآن و حدیث: در این مقاله ابتدا اصل نظریات دانشمندان شاخص در حوزه­ی علوم قرآن و علم قرائت درباره انواع اختلاف قرائت مطرح شده است. سپس نظرات ارائه شده را دسته بندی و به نواقص هرکدام اشاره می­شود و سپس می­توان به الگویی در این رابطه دست یافت که در عین شباهت با برخی از آن­ها، جامع تمام تقسیم بندی­ها خواهد بود.

مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان «مقدمه­ای بر تاریخ اختلاف قرائت قرآن» نوشته مجید معارف در شماره 63 مجله مقالات و بررسی­ها: در این مقاله ابتدا در مورد جایگاه قرائت در صدر اسلام مباحثی مطرح شده است. و پس از آن به بررسی اختلاف قرائت­ها در عصر­ رسول خدا(ص) و صحابه به طور جداگانه پرداخته است؛ ضمن این­که بحث­هایی نیز در رابطه با اختلاف قرائت پس از توحید مصاحف و پس از اصلاح رسم الخط قرآن و نیز در زمان ظهور ابن مجاهد پرداخته است. نتایج حاصله از این مقاله بیانگر آن است که اختلاف قرائت در دوره پیامبر اکرم(ص) معنا و مفهومی نداشته و اوج­گیری این بحث مربوط به زمان خلیفه سوم عثمان می­باشد.

و مقاله­ای با عنوان « تحلیل دستوری برخی واژه های قرآنی مورد اختلاف در قراءات سبع و تاثیر آن در تفسیر قرآن کریم» نوشته محمدرضا حاجی اسماعیلی در شماره 38 مجله صحیفه مبین: در این پژوهش به بررسی آن دسته از اختلاف قرائت­هایی که در تفسیر قرآن کریم تفاوت معنا ایجاد می­نماید پرداخته شده است و اختلاف قرائت­ها را تنها از لحاظ قواعد ادبیات عرب بررسی نموده است.

 7-1- واژه شناسی

برای روشن تر شدن مبحث، شناسایی و تعریف لغوی و اصطلاحی قرائت لازم و ضروری است.

1-7-1- تعریف لغوی قرائت

قرائت كه جمع آن قراءات مى‏باشد، از مصدر «قرأ» است. «قرأ» اصل صحیحى است كه دلالت بر جمع و اجتماع دارد (ابن فارس، 1404، ذیل ماده قری).  درباره واژه قرأ اختلاف نظر وجود دارد. علماى لغت و ادب معانى متعددى براى آن ذكر كرده‏اند؛ مثلاً زجاج، قرائت را به جمع كردن و گرد آوردن، معنى كرده و به قرأت الماء في الحوض به معنى «جمعته»، استشهاد نموده است (خدایی اصفهانی، 1378، ص11).

قطرب نحوى مى‏گويد: «قرائت به معنى انداختن و رمى، اسقاط و القاء است» (زركشى، 1415ق،ج1، ص278؛ سیوطی، 1380، ج1، ص250).

گروهى را عقيده بر آن است كه قرائت به معنى تلاوت و خواندن است. ابن عطيه همين رأى را پذيرفته است (ابن عطیه،1375، ص 282).

گروهى از دانشمندان لغت «قرائت، قرأ» را نسبت به تمام آن معانى، واژه‏اى اصيل در عربى مى‏دانند؛ ولى آن طور كه محققان مى‏گويند، قرائت به معنى تلاوت و خواندن داراى ريشه اصيل و عربى نيست؛ بلكه عرب- در آغاز امر- اين واژه را به معنى تلاوت نمى‏دانست. از زبان آرامى یا عبری گرفته شده و دست به دست گشته است تا به معنى تلاوت در زبان عربى معمول گشت (حجتى، 1372، ص 248؛ خدایی اصفهانی،1378، ص11).

نیز گفته شده است: قرائت، يعنى رديف كردن حروف و كلمات و تلفظ آن­ها با صوت. معناى فارسى قرائت، همان خواندن است؛ يعنى تلفّظ كلمات در فضاى دهان. در تحقق قرائت دو چيز محور است؛ يكى حروف، ديگرى علائم و اِعراب حروف. هر دو جزء حقيقت و جوهر قرائت هستند، كه قرائت بدون يكى از آن­ها شكل نمى‏گيرد. به ديگر سخن چون در بخش قرائت، سخن از تلفظ حروف است؛ در تلفظ حروف افزون بر خود حروف، اعراب آن­ها نيز جزءِ حقيقت قرائت مى‏باشد، به نوعى كه بدون اعراب، هيچ حرفى تلفظ نمى‏شود. گرچه در نگاشتن، حروف و كلمات بدون اعراب نيز نگاشته مى‏شوند. و البته اين نكته اختصاص به قرآن ندارد و تلفظ تمام حروف در هر فرهنگ و زبانى اين چنين است (احمدی، 1381، ص109).

بنابر آن­چه گفته شد؛ به نظر می­رسدکه واژه «قرائت» در مواضع گوناگون، معانی مختلف و کاربردهای گوناگونی داشته باشد؛ لذا صرف نظر از اصیل یا غیر اصیل بودن آن در زبان و ادبیات عرب، آن­چه در حوزه­ی قرآن کریم و وقوعِ آن در آیات کلام الله مجید مدّنظر است، این است که «قرائت» از لحاظ لغوی به معنای خواندن و تلاوت نمودن حروف، کلمات و آیات قرآن کریم است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122