پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 145 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

 فهرست مطالب

فصل اول : 1
مقدمه : 2
1-1 طرح مسئله : 3
2-1 اهمیت پژوهش : 3
3-1 اهداف پژوهش : 4
الف . هدف اصلی: 4
ب .اهداف فرعی: 4
4-1 پیشینه تحقیق:.4
الف . پایان نامه ها : 5
ب . کتاب ها : 6
5-1 سوالات تحقیق : 7
الف . سوال اصلی : 7
ب . سوال های فرعی : 7
فصل دوم : 8
مقدمه : 9
1-2 تعریف تبلیغات : 10
2-2 تعريف تبليغ در كتب مرجع : 12
3-2 اصول نظري تبليغ : 13
4-2 تاريخچه تبليغات : 14
الف . تبليغات نخستين : 15
ب . تبليغات چاپي اوليه : 15
ج . پيدايش تبليغات نوين : 16
د. موسسه هاي تبليغاتي نوين : 18
ه. رسانه الكترونيك : 18
5-2 كاركردهاي اجتماعي تبليغات : 19
6-2 انواع تبليغات : 20
الف . تقسیم بندی تبلیغات برمبناهای مختلف : 21
ب . تبلیغات محلی : 21
ج . تبلیغات ملی : 21
د. تبلیغات بین المللی – جهانی : 21
7-2 انواع نقش هاي تبليغات : 24
8-2 شيوه هاي تبليغات : 25
الف . اقدام مستقیم : 25
ب. اقدام غیر مستقیم : 25
9-2 دین : 25
10-2 تبلیغ دینی:31
11-2 ویژگی های تبلیغ دینی :.32
12-2 تعريف فرهنگ :33
13-2 تاريخچه فرهنگ :34
-الف. مرحله اول : 35
-ب . مرحله دوم : 35
-ج. مرحله سوم : 35
14-2 ويژگي هاي فرهنگ : 35
15-2 سياست گذاري فرهنگي :.37
16-2 جايگاه سياست گذاري فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي :39
17-2 چارچوب نظری پژوهش :.40
الف . الگوهای سیاست گذاری فرهنگی : 40
ب. الگوی آرمان شهرگرایی : 40
ج. الگوی راهبردی : 43
د. الگوی توسعه گرا : 43
18-2 ارتباط دین و فرهنگ : 44
الف) نسبت دين اسلام و فرهنگ با رويكرد مصداق گرايي : 45
ب) نسبت دين و فرهنگ با رويكرد كاركردگرايي : 46
19-2 قلمرو دين و فرهنگ : 47
فصل سوم : 49
مقدمه : 50
1-3 روش كيفي : 50
2-3 تفاوت روش كيفي با روش كمي : 51
3-3 ويژگي هاي روش تحقيق كيفي : 52
4-3 روش اسنادی : 52
5-3 انواع اسناد : 53
6-3 نقاط قوت روش اسنادي : 54
7-3 نقاط ضعف روش اسنادي : 56
8-3 محتوای موردتحقیق : 56
9-3 ابزاروشیوه گردآوری داده ها : 57
10-3 شيوه تجزيه و تحليل داده ها :57
فصل چهارم : 58
1-4 برنامه اول: 59
الف . هدفهای کلی : 62
ب. گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی:64
ج . تبصره های فرهنگی برنامه اول: 66
2-4 برنامه دوم : 70
الف . هدفهای کلی کیفی : 70
ب . هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی: 73
ج . تبصره های فرهنگی برنامه دوم : 74
3-4 برنامه سوم : 78
الف . تبصره های فرهنگی برنامه سوم : 80
4-4 برنامه چهارم : 93
الف . تبصره های فرهنگی برنامه چهارم: 95
5-4 برنامه پنجم : 108
الف . تبصره های فرهنگی برنامه پنجم: 110
6-4 متن کامل سند چشم انداز بيست ساله : 115
7-4 پاسخ به سوالات تحقیق: 117
الف . سوال اصلی: 117
ب. سوال های فرعی: 117
ج . برنامه اول : 118
د . برنامه دوم : 120
ه . برنامه سوم : 122
ی. برنامه چهارم : 124
و. برنامه پنجم : 125
سند چشم انداز بیست ساله: 127
8-4 میزان تطبیق بخش فرهنگ برنامه چهارم و پنجم با سند چشم انداز: 128
فصل پنجم: 130
1-5 نتیجه گیری: 131
2-5 پیشنهادات: 132
3-5 محدودیتها: 133
منابع: 134

منابع:

1) آرون، ريمون، (1370) ، « مراحل اساسي انديشه جامعه شناسي» ، مترجم باقر پرهام ، چاپ دوم، تهران : انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.

2)آزاد ارمکی، تقی وغیاثوند، احمد،(1383)، جامعه شناسی تغییرات فرهنگی در ایران، تهران:نشرآن

3)اجلالی، پرویز، سیاست گذاری وبرنامه ریزی فرهنگی در ایران،تهران:عترت،1379

4) احمدزاده کرمانی، روح الله، (1390)، باز اندیشی در فرهنگ و رسانه، تهران : چاپار

5) احمدی، حسن، روش برنامه ریزی در بخش فرهنگ، تهران:انتشارات سازمان برنامه وبودجه،1370

6) استراس،آنسلم،کوربین، جولیت،(1385)، اصول روش تحقیق کیفی:نظریه مبنایی؛رویه هاوشیوه ها، مترجم بیوک محمدی،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

7) اسدي طاري، محمدحسن، (1372)، تاريخچه تبليغات بازرگاني، رسانه، سال چهارم، ش 1

8) اسلامی ندوشن، محمدعلی، (1354)، فرهنگ و شبه فرهنگ، تهران : توس

9)اینگلهارت، رونالد،(1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران:نشرکویر

10) باهنر . ناصر همايون . محمد هادي (1388) – گذرگاه هاي تبليغات بازرگاني : از آغاز تا اسلام – تهران : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

11) بريتانيكا، (1375)، تبليغات، ترجمه اكبر مهرافشا، پژوهش و سنجش، سال سوم، ش 10،9

12) بهادری، افسانه، (1376)، « درآمدی برسیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی» ، تهران : مرکز پژوهشهای بنیادی

13) بیکر، ترزال،(1377)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، مترجم هوشنگ نایبی، تهران:روش

14) پارسا نيا، حميد، (1385)، « ايدئولوژي، علم»، قم : موسسه بوستان كتاب

15)پراتکانیس،آنتونی،(1389)، عصرتبلیغات،کاووس سیدامامی، تهران:سروش

16) پك، جانيس، (1382)، «تحليل روان شناسانه از دين در جهان رسانه اي شده، بازانديشي درباره رسانه، دين و فرهنگ»، مترجم مسعود آريايي نيا، تهران : انتشارات سروش.

17) پور كريمي، جواد، (1381)، «تبليغات رسانه اي و تغيير نگرش مخاطبان و رويكرد روان شناختي بر تبليغات»، پژوهش و سنجش، سال نهم، ش 29

18) پهلوان، چنگیز، (1390 )، فرهنگ شناسی؛ گفتارهای در زمینه فرهنگ و تمدن، تهران : قطره

19) پيچ، (1384)، « فرهنگ طولي و فرهنگ عرضي»، دومين همايش نرم افزاري دانشگاه باقرالعلوم (ع)

20)توفیق، فیروز،(1382)، رنامه ریزی در ایران وچشم انداز آینده آن، تهران: موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی

21)جعفری، محمدحسن، (1390)، جایگاه حوزه علمیه در سیاست گذاری فرهنگی درنظام جمهوری اسلامی ایران، اسلام وپژوهشهای مدیریتی، ش1

22)حسنقلی پور، طهمورث، (1388)، مدیریت تبلیغات، تهران: نگاه دانش

23)حسین لی، رسول، اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، تهران، چاپ اول1379

24)حافظ نیا، محمدرضا، (1385)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران:سمت

25) خسرو پناه، عبدالحسين، (1382)، «گستره شريعت»، قم : دفتر نشر معارف

26) دادگران، سيد محمد، (1374)، مباني ارتباطات جمعي، چاپ اول، تهران : انتشارات فيروزه

27)راوندی، مرتضی، (1374)، تاریخ اجتماعی ایران، جلد اول، تهران: انتشارات مبشری

28)رفیع پور، فرامرز، (1382)، تکنیک های خاص تحقیق درعلوم اجتماعی، تهران: انتشار

29)ساروخانی، باقر،(1373)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

30)ساعی، علی، (1387)، روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقلانیت انتقادی، تهران :سمت

31) شاه محمدی، عبدالرضا، (1385)، اقناع و تبلیغ تهران : انتشارات زرباف

32) شجاعي زند، عليرضا، (1380)، « دين، جامعه و عرفي شدن »، تهران : نشر مركزي

33) صاحبی، محمدجواد، ( 1384 )، مناسبات دین و فرهنگ در جامعه ایران، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات

34)صادقی تهرانی، علی، (1377)، دوتفکر پیرامون برنامه ریزی در ایران، مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامه ریزی در ایران، تهران:سازمان برنامه وبودجه

35)طالب، مهدی، (1380)، شیوه های مطالعات اجتماعی روش تحقیق عملی، تهران

36) طاهر نبي، كوروش، (1381)، صنعت تبليغات، آگهي، ترويج، تبليغ، تهران : انتشارات فرزين

37) طباطبایی، محمدحسین، (1384)،تفسیر المیزان ج 2، قم : انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

38)علوی تبار، علیرضا،(1373)، ملاحظات اساسی در سیاستگذاری فرهنگی ایران، مجله راهبرد،ش 3

39) فروند، ژولين، (1372)، «نظريه هاي مربوط به علوم انساني»، مترجم علي محمد كاردان، تهران : مركز نشر دانشگاهي.

40)کیوی، ریمون،کامپنهود، لوک وان ، (1370)، روش تحقیق درعلوم اجتماعی، مترجم عبدالحسین نیک گهر، تهران :چاپ نوبهار

41)گیدنز،آنتونی، (1380)، صبوری، منوچهر، جامعه شناسی، تهران : نشرقطره

42) لالمی، شیده،(1384)، «گریز مخاطب از تبلیغات مزاحم »، روزنامه ایران

43) محمدی، بیوک،(1390)، درآمدی بر روش تحقیق کیفی، تهران:پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

44) وايت، رابرت اي .، (1382)، «نقش دين و رسانه در ساخت فرهنگ، بازانديش درباره رسانه دين و فرهنگ»، مترجم مسعود آريايي نيا، تهران : انتشارات سروش.

45) وحید، مجید، (1382)، سیاست گذاری و فرهنگ در ایران امروز، تهران ، باز

46) همايون، محمد هادي، (1379)، «بازنگري تعريف تبليغات بازرگاني بر اساس ويژگي هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، مجموعه مقاله ها نخستين همايش و نمايشگاه صنعت تبليغ ايران، انتشارات اداره كل تبليغات وزارت ارشاد

47) هوور، استوارت ام .، (1382)، « رسانه ها و شكل گيري حوزه  عمومي ديني، بازانديشي درباره رسانه، دين و فرهنگ» ، مترجم مسعود آريايي نيا، تهران : انتشارات سروش.

48)  قانون برنامه اول توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1368-1372)

49)  قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1374-1378) مصوب 20/9/1373 مجلس شوراي اسلامي

50)  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

51)  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) مصوب 11/4/1383

52)  قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389

53)  سند چشم انداز بيست ساله كشور

منابع لاتين:

-Ramous, Charles, 1973. Advertising Research: the state of the art, ANA publication.

-Wiechmann.Jack, 1992. Ntc’s Dictionary of Advertising, G Ntc Publishing.

-Schudsou, Micheal, 1993. Advertising the Uneasy Persuation, Routlege Publishing.

-Dyer, Gillean, 1993. Advertising as Communication, Routlege Publishing.

-Qussel.J.T, G. Verrill and W.R. lane, kleppner advertising Proudure (lothed ), Prehlall New York.

-Wadeley, A. Brich, A. Malim, 1996. TV. Perspectives in Psychology. 2nd. Ed. MacMillian, London.

چکیده :

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی جایگاه تبلیغ دینی درسیاست ها وبرنامه ریزی های فرهنگی کشور، بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور وسندچشم انداز بیست ساله است. از آنجا که این پژوهش، کاربردی می باشد و در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد، از روش مطالعات اسنادی استفاده شده است. محتوای مورد تحقیق را پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وسندچشم انداز بیست ساله کشور تشکیل می دهد. باتوجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، دربرنامه اول ودوم ازالگوی خاصی برای تدوین بخش فرهنگ استفاده نشده است. توجه به بخش فرهنگ وتبلیغ دینی در برنامه ریزی فرهنگی برنامه اول ودوم بسیارضعیف بوده است بطوریکه در برنامه اول تنها یک تبصره از52تبصره ودر برنامه دوم 6 تبصره از 101 تبصره به حوزه فرهنگ وتبلیغ دینی پرداخته است. از برنامه سوم به بعد برنامه ها با دید واقع بینانه تری تنظیم شدند وهرچه رو به جلوتر حرکت کردیم بیشتر اصول برنامه ریزی در برنامه ها رعایت شده است، بطوری که برنامه پنجم نسبت به دیگربرنامه ها جامع تر است. بابررسی صورت گرفته مشخص شدکه برنامه ریزان کشور از الگوی توسعه گرا برای تدوین برنامه های سوم، چهارم وپنجم استفاده نموده اند.درتمام برنامه ها رویکرد مصداق گرایانه به ارتباط دین وفرهنگ مشاهده شد. فقط برنامه های چهارم وپنجم توسعه  بعد از سندچشم انداز بیست ساله تهیه وتدوین گردیده اند. براساس مشاهدات صورت گرفته در سندچشم انداز بیست ساله فرهنگ وتبلیغ دینی به خوبی مورد توجه قرارگرفته است. طبق بررسی انجام گرفته بخش فرهنگ در برنامه های چهارم وپنجم منطبق بر اهداف ترسیم شده در سندچشم انداز بیست ساله است.

کلیدواژه: تبلیغ، دین، تبلیغ دینی، فرهنگ، سیاست گذاری فرهنگی

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه :

فرهنگ مجموعه ای از باورها، آیین ها، اندیشه ها، آداب و رسوم و ارزش های حاکم بریک جامعه است. به عبارتی دیگر فرهنگ مقوله ای است که در سطح جامعه وگروه و در تعامل میان این دو معنا پیدا می کند. در واقع فرهنگ مقوله ای فراگیر است و انسانها به صورت خودآگاه و ناخودآگاه از آن بهره مند می گردند و بر آن تأثیر می گذارند . فرهنگ مهمترین عامل در شخصیت دادن و شکوفا نمودن استعدادهای نهفته افراد جامعه به شمار می رود و بیانگر هویت یک اجتماع است. هر جامعه ی انسانی، دارای فرهنگ خاص خود می باشد که ریشه در تاریخ، آداب، رسوم، زبان، دین و اعتقادات آن جامعه دارد. فرهنگ از دیرباز مورد توجه اقشار مختلف جامعه به خصوص اندیشمندان و سیاستمداران بوده است و از زمانی که به عنوان مبنای توسعه شناخته شد، توجه به آن فزونی یافت. از این زمان به بعد هر جامعه و کشوری که به دنبال توسعه است، باید به ریشه های فرهنگی خویش توجه نموده و گامهای اساسی در جهت اشاعه و توسعه آن بردارد.(پهلوان،1390)

تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در عرصه های مختلف اعم از فرهنگ، کسب و کار و … می باشد. موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمانها، شرکت ها و یا حتی دولتها در گرو فعالیتهای تبلیغاتی آنهاست. تبلیغ تلاشی است جهت برقراری یک ارتباط متقاعد کننده برای تغییر یا ثبات نگرش افراد که بیانگر رفتار آینده آنهاست و بدون شک تبلیغات می تواند نیرویی قوی برای تغییر باشد .

تبلیغ دینی نیز از این قاعده مستثنی نیست و پیش از هزارو چهارصد سال است که استمرار دارد و استمرار این امر بی شک تأثیرگذار است و ثمرات بیشتر و پربارتری را همراه خود خواهد داشت .

اما رابطه تبلیغ دین و فرهنگ چگونه است و چگونه باید باشد. نظریات مختلفی پیرامون این ارتباط وجود دارد برخی مانند: هافستد و دورکیم معتقدند که دین محصول فرهنگ است.

برخی دیگر معتقدند دین از عوامل فرهنگ ساز است و رویکرد سومی که نسبت به این دو وجود دارد این است که دین منشأ فرهنگ سازی است. اینجاست که این سؤال به ذهن خطور می کند که جایگاه واقعی تبلیغ دین در فرهنگ چیست و میزان تأثیرگذاری آن تا کجاست. برای یافتن پاسخی معقول و منطقی باید به کاوشی عمیق پرداخت .

طرح مسئله :

شریان حیاتی مادی و معنوی یک ملت و کلاً جوامع بشر تبلیغات است. امروز بودجه تبلیغات در جهان آن چنان است که در اغلب کشورهای استعمارگر این بودجه با بودجه تسلیحاتی متناسب است. مسئله تبلیغ از آنجا از اهمیت ویژه برخوردار است که یک مکتب و ایدئولوژی زمانی می تواند به اوج برسد و بیشتر عمر کند، که بتواند با مردم و جوامع بشری ارتباط برقرار کند. (حسنقلی پور ،1388)

بنابراین اگر یک مکتب نتواند ارتباط ورابطه را برقرار سازد و اوج نگیرد، در برابر موج تبلیغات فرهنگهای مسلط سرانجام فراموش و نابود خواهد شد. تبلیغ در اسلام نیز موضوعی است که دارای اهمیت ویژه ای می باشد. درک اصول، شرایط، ویژگی ها و ابزار تبلیغ دینی می تواند راه گشای ما در این عصر باشد. پیامبر اکرم (ص) با بکارگیری یک سیره تبلیغی منسجم و هماهنگ بود که توانست ایده های ناب و زلال الهی را به گوش جهانیان برسانند .

نظام جمهوری اسلامی نیز با خمیر مایه اعتقادی و مذهبی پایه ریزی شده و دارای ماهیتی کاملاً دینی است. برهمین اساس ضرورت دارد این ماهیت به طور مستقیم و متناسب با مقتضیات زمانی در تمامی اجزاء و بخشهای نظام و در سطوح جامعه به خصوص سطوح مختلف برنامه ریزی و سیاستگذاری های فرهنگی کشور جریان داشته باشد.

در این میان یک سوال بسیار حائز اهمیت وجود دارد و آن اینکه آیا به تبلیغ دین در برنامه ریزی های فرهنگی کشور توجه شده است و جایگاه تبلیغ دین در این برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کشور کجاست که باید به آن پاسخ داده شود .

اهمیت پژوهش :

دین مبین اسلام،آیینی جهانی و جاودانه است وآمده تا رابطه بین خدا، انسان و جهان را تبیین و تنظیم کند. چنین دینی برای تحقق ویژگی هایی که از خاتمیت آن برخاسته، باید تبلیغی نیز باشد و از همه ظرفیتها برای گسترش خود بهره ببرد تا مفاهیم و پیامهای آسمانی آن به همه انسانها برای همیشه و در همه جا برسد و اتمام حجت محقق گردد. برای رسیدن به این هدف باید تمهیدات لازم اندیشیده و ابزارهای مورد نیاز به کار گرفته شود. تبلیغ دین درسیاست ها و برنامه ریزی های کلان فرهنگی کشور توسط مسئولان برنامه ریز کشور یکی از مهمترین تمهیداتی است که باید به آن توجه داشته باشند. لذا این مسئله که میزان توجه مسئولان در برنامه ریزی های فرهنگی کشور به مقوله تبلیغ دین به چه میزان است، انجام این تحقیق را ضروری می نماید.

اهداف پژوهش :

دولتها در عصر امروز با توجه به امکانات مادی و انسانی و جایگاه خویش در نظامهای سیاسی حاضر، توانایی بسیار بالایی جهت سرمایه گذاری در بخش فرهنگ، سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی دارند. از طرفی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران به شدت تحت تأثیر ماهیت اسلامی حکومت قرار گرفته است. نوع نظام سیاسی ، نفوذ علمای دینی، رهبران سیاسی و همچنین مطالبات دینی مردم از حکومت همه از عواملی هستند که بر سیاست گذاری فرهنگی می توانند بسیار تأثیرگذار باشند.

هدف اصلی:

هدف اصلی در این پژوهش بررسی جایگاه تبلیغ دین در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های فرهنگی کشور (پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز بیست ساله) می باشد.

اهداف فرعی:

در این تحقیق ضمن بررسی هدف اصلی، اهداف فرعی نیز دنبال می شودکه عبارتند از:

1) بررسی میزان توجه به حوزه فرهنگ در پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران

2)بررسی میزان توجه به حوزه فرهنگ در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

3)بررسی میزان توجه به تبلیغ دینی در پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران

4) بررسی میزان توجه به تبلیغ دینی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

5) بررسی تطبیقی پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش فرهنگی و تبلیغ دینی باسند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

پيشينه تحقيق :

سياست گذاري فرهنگي مقوله اي جديد در ايران است. در چند سال اخير تلاشهايي براي عملي كردن فرآيند سياستگذاري صورت گرفته و كتب، پایان نامه هاو مقالات معدودي در اين زمينه به رشته تحرير درآمده است. همايش هاي چندي نيز برگزار شده كه در اين زمينه كارشناسان به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

پایان نامه ها :

ازجمله پایان نامه هایی که به بررسی ساختار  برنامه ریزی در  ایران پرداخته است می توان به پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم مرجان ذکایی در دانشگاه تهران باعنوان ارزیابی ساختار برنامه ریزی در ایران: با نگاهی به برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود. این تحقیق در 4 فصل تهیه شده است . پس از مقدمه، در فصل اول چارچوب نظری برنامه ریزی ارائه شده است . در این فصل به جایگاه اقتصاد فرمان در نظامهای اقتصادی و ضرورت برنامه ریزی پرداخته شده است . پس از دریافت ضرورت برنامه ریزی، در همین فصل تعریف برنامه ریزی، انواع برنامه و مراحل برنامه ریزی در چارچوب نظری عنوان شده است . فصل دوم به تاریخچه برنامه ریزی در ایران اختصاص دارد. در این فصل ضمن بیان زمینه های ظهور برنامه ریزی در ایران به بررسی 5 برنامه عمرانی پیش از انقلاب و برنامه اول توسعه پس از انقلاب پرداخته شده است . تلقی برنامه ریزان از توسعه نیز در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است . فصل سوم به ارزیابی برنامه دوم توسعه اختصاص دارد. این ارزیابی در سه سطح ارزیابی نظام برنامه ریزی، ارزیابی ساختار برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد برنامه صورت گرفته است . ارزیابی عملکرد برنامه شامل دو بخش ارزیابی عملکرد اهداف کیفی و ارزیابی عملکرد اهداف کمی است . فصل چهارم، شامل خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهاست .

بررسی برنامه ریزی بخش فرهنگ وهنردربرنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عنوان پایان نامه دیگری است که به بررسی نقش هنر و فرهنگ در برنامه اول توسعه پرداخته است. این پایان نامه که توسط ظهور عباسیان در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت فرهنگی دانشگاه تهران به رشته تحریر در آمده ، استاد حسین عظیمی مسولیت راهنمایی آن را به عهده گرفته است.

این رساله در 4 فصل تنظیم گردیده است.در فصل اول نگرش در ارزش های کلی حاکم برنظام وبرنامه ریزی فرهنگی وعملکرداین برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دارد. در فصل دوم بخش های حاکم بر نظام فرهنگی کشور پس از انقلاب اسلامی ایران مورد بررسی قرارگرفته وفصل سوم پایان نامه به چگونگی شکل گیری برنامه اول توسه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است. درنهایت فصل چهارم این پایان نامه اختصاص به بخش فرهنگ وهنر در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران دارد.

کتاب ها :

در زمينه سياستگذاري فرهنگي مي توان به كتاب «سياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگي در ايران» به قلم دكتر پرويز اجلالي (1379) اشاره كرد وي در اين كتاب با بررسي مفهوم فرهنگ از ديدگاه خرد و كلان كار خويش را آغاز نموده و سپس بصورتي مختصر به بحث درباره توسعه و فرهنگ و توسعه فرهنگي پرداخته است. سلسله مباحثي درباره سياستگذاري فرهنگي و برنامه ريزي فرهنگي و همچنين روش تدوين برنامه توسعه بخش و يك سري پيوست مطالب بعدي كتاب را شكل مي دهند.

كتاب«اصول و مباني سياست فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران» كه به كوشش رسول حسين لي (1379) به زيور طبع آراسته شد در همين زمينه است. اين كتاب با بحث روش مطالعه سياستهاي فرهنگي يك كشور آغاز مي شود و سپس آقاي حسين لي پيش نويس پيشنهادي اهداف، اصول و سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را آورده و در ادامه اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را مي آورد. در ادامه پنج مقاله از پنج نفر از كارشناسان در اين زمينه درباره ضرورت برنامه ريزي و سياست گذاري بخش فرهنگ، امكان پذيري برنامه ريزي فرهنگي، بررسي تطبيقي شاخص هاي فرهنگي ايران با ساير كشورهاي جهان، باورهاي فرهنگي مناسب توسعه ايران و روند مسائل فرهنگي كشور آورده شده است.

كتاب «فرهنگ، سياست و توسعه در ايران امروز» (1379) مجموعه مقالاتي است كه در گردهمايي ساماندهي فرهنگي كشور ارائه گرديده اند. اين كتاب مجموعه سي مقاله از سي نويسنده مختلف و در زمينه هاي مختلفي با موضوعاتي چون توسعه و فرهنگ، قانونمندي فعاليتهاي فرهنگي، مساله شناسي در حوزه فرهنگ، فرهنگ ما و تجربياتي از برنامه ريزي، اقتصاد فرهنگ، فرهنگ مصرف، دين و برنامه ريزي، دين و ساماندهي فرهنگي، منهيات فرهنگي و … مي باشد.

در سال 1382 توسط انتشارات مركز بازشناسي اسلام و ايران به اهتمام دكتر مجيد وحيد نيز كتابي با عنوان«سياستگذاري و فرهنگ در ايران امروز» به زيور طبع آراسته گرديد. در اين كتاب كه متشكل از مجموعه مقالاتي است كه موضوعات متعددي در زمينه فرهنگ پرداخته شده است مانند، سياستگذاري فرهنگي، سياستگذاري اقتدارگرايانه و دموكراتيك فرهنگي، سياست پذيري فرهنگ، چالشهاي سياستگذاري فرهنگي، آسيب شناسي فرهنگ و …

 سوالات تحقیق :

در این پژوهش به دنبال پاسخ به یک سوال اصلی وچندسوال فرعی هستیم که عبارتنداز :

سوال اصلی :

آیادرپنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور وسندچشم انداز بیست ساله به تبلیغ دینی توجه شده است؟

سوال های فرعی :

1) آیا در  پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران به بخش فرهنگی توجه شده است؟

2)آیادر سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران به بخش فرهنگی توجه شده است؟

3) آیا تبلیغ دینی در پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است؟

4) آیا تبلیغ دینی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است ؟

5)ازچه الگویی برای تدوین بخش فرهنگ پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور استفاده شده است؟

6)در پنج برنامه توسعه کشوروسندچشم انداز بیست ساله چه رویکردی نسبت به دین و فرهنگ وجود دارد؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه هارولد لاسول، کلود شنون و وارن ويوور
 • پايان نامه بررسي تطبيقي نظريه تکثرگرايي سروش و وحدت متعالي اديان نصر
 • پايان نامه بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي
 • پايان نامه بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني
 • پايان نامه بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122