پايان نامه جايگاه دستور زبان فارسي در ويرايش متون

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جايگاه دستور زبان فارسي در ويرايش متون یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 159 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه جايگاه دستور زبان فارسي در ويرايش متون بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه      12
1 بیان مسأله      14
2 سوابق تحقیق      14
3 واژه¬های کلیدی تحقیق      15
4 سؤال¬های تحقیق      16
5 فرضیه¬های اصلی و فرعی      16
6 اهداف تحقیق (اصلی و فرعی)      16
7 استفاده¬کنندگان از نتایج تحقیق       16
فصل دوم: مباحث دستور زبان فارسی
مقدمه      19
1 فعل (کنش)      20
1ـ 1 تعریف فعل      21
2ـ 1 اقسام فعل از نظر انجام کار       22
3ـ 1 جنبه¬های فعل      26
4ـ 1 ساختمان فعل      31
5ـ1 افعال امر و نهی و نفی و دعا      33
2 اسم      35
1ـ 2 مشخصات عمدۀ اسم      35
2ـ 2 اقسام اسم      36
1ـ 2ـ 2 اسم عام و خاص      37
2ـ 2ـ 2 اسم ذات و معنی      39
3ـ 2ـ 2 اسم معرفه و نکره      42
4ـ 2ـ 2 اسم جامد و مشتق      45
5ـ 2ـ 2 اسم ساده و مرکب      46
6ـ 2ـ 2 اسم مفرد و جمع      48
7ـ 2ـ 2 اسم مصغّر      54
8ـ 2ـ 2 اسم مصدر یا حاصل مصدر      54
9ـ 2ـ 2 اسم آلت (نام¬افزار)      55
10ـ 2ـ 2 اسم صوت (نام¬آوا)      56
11ـ 2ـ 2 نقش¬های اسم در جمله      56
3 ضمیر      58
4 صوت (شبه جمله)      59
5 صفت      60
1ـ 5 اقسام صفت از حیث ساخت      61
2ـ 5 اقسام صفت از حیث ریشه      61
3ـ 5 اقسام صفت بیانی از حیث سنجش     61
4ـ 5 مطابقت صفت و موصوف      63
5ـ 5 حالات صفات      63
6 حروف      65
1ـ 6 حروف اضافه      65
2ـ 6 حروف ربط      66
3ـ 6 حروف ندا      67
7 قید      68
1ـ 7 اقسام قید به اعتبار معنی      69
فصل سوم: کلیات ویرایش
1 ویرایش      72
1ـ1 ویرایش در لغت      72
2ـ 1 ویرایش در اصطلاح      73
3ـ 1 تعریف ویرایش      73
4ـ 1 لزوم ویرایش      74
5 ـ 1 انواع خدمات ویرایشی      75
فصل چهارم: جایگاه دستور زبان در ویرایش متون
مقدمه      91
1 بخش صرف      92
1ـ 1 فعل     92
1ـ 1ـ 1 استفادۀ مناسب از فعل وصفی یا وجه وصفی      93
2ـ 1ـ 1 به کار رفتن فعل معلوم به جای مجهول      95
3ـ 1ـ 1 آمدن همکرد مناسب به همراه فعل مرکب      97
4ـ 1ـ 1 رعایت مطابقت فعل و فاعل      99
5ـ 1ـ 1 تتابع فعل      102
6ـ 1ـ 1 تکرار فعل      103
7ـ 1 ـ1 کاربرد صحیح افعال      106
8ـ 1ـ 1 کاربرد فعل در معنی اصلی خود      108
9ـ 1ـ 1 فعل¬های بازدارنده      109
2ـ 1 اسم      110
1ـ 2ـ 1 نکات ویرایشی پیرامون نشانه¬های لفظی اسم      111
2ـ 2ـ 1 اقسام اسم و نکات ویرایشی آن      112
3ـ 2ـ 1 عربی در فارسی      116
4ـ 2ـ 1 جمع بستن اسامی      117
5ـ 2ـ 1 کاربرد کلمه¬¬های تنوین¬دار فارسی      120
6ـ 2ـ 1 استعمال همزه در کلمه¬های مختوم به الف      121
7ـ 2ـ 1 تتابع اضافات      122
8ـ 2ـ 1 تکرار واژه و پی در پی آوردن کلمات هم¬معنی در جمله      123
3ـ 1 صفت      123
4ـ1 حروف      124
1ـ 4ـ1 حروف اضافه      125
2ـ 4ـ1  حروف ربط      127
3ـ 4ـ1 حروف نشانه      130
2 بخش نحو و اهمیت آن در ویرایش     137
1ـ 2 اقسام جمله از لحاظ ارکان و اجزا      138
2ـ 2 درازنویسی      141
3ـ 2 ابهام      148
4ـ 2 خطای منطقی      149
فصل پنجم: نتیجه¬گیری
نتیجه¬گیری      152
منابع و مآخذ      158

   منابع و مآخذ

 ادیب سلطانی، میر شمس­الدین، راهنمای آماده­سازی کتاب، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1365.

احمدی گیوی، حسن، ادب و نگارش، نشر قطره، چاپ هشتم، 1378.

ــــــــــــــ، از فنّ نگارش تا هنر نویسندگی، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم، 1376.

آذرنگ، عبدالحسین، آشنایی با چاپ و نشر، چاپ پنجم، 1384.

ارژنگ، غلامرضا، دستور زبان فارسی امروز، نشر قطره، چاپ پنجم، 1387.

ارژنگ، غلامرضا، ویرایش زبانی بر زبان نوشتاری امروز، نشر قطره، چاپ اول، 1390.

انوری، حسن و احمدی گیوی، حسن، دستور زبان فارسی 2، انتشارات فاطمی، چاپ چهارم، 1387.

انوری، حسن و عالی عباس­آباد، یوسف، فرهنگ درست نویسی سخن، چاپ دوم، 1390.

امامی، کریم، تجربه­های ویرایش، مسائل نثر فارسی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1363.

بابایی، رضا، بهتر بنویسیم، خودآموز درست­نویسی، نشر ادیان، چاپ اول، 1390.

باطنی، محمدرضا، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1387.

ـــــــــــــــــ، نگاهی تازه به دستور زبان، تهران، انتشارت آگاه، 1366.

پورجوادی، نصرالله، دربارۀ ویرایش، برگزیدۀ مقاله­های نشر دانش، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1373.

ـــــــــــــــــــ، دربارۀ زبان فارسی، برگزیدۀ مقاله­های نشر دانش، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1375.

چناری، امیر، آیین نگارش و ویرایش برای متون علمی، اداری، مطبوعاتی، انتشارات زوّار، چاپ اول، 1389.

حسینی، ابوالقاسم، بر بال قلم، چهل درس در قلمرو ادب پارسی و آیین نگارش، انتشارات ظفر، چاپ هشتم، 1380.

خیام­پور، عبدالرسول، دستور زبان فارسی، انتشارات ستوده، چاپ دوازدهم، 1384.

خطیب رهبر، خلیل، دستور زبان فارسی، انتشارات مهتاب، چاپ اول، 1381.

ذوالفقاری، حسن، راهنمای ویراستاری و درست­نویسی، نشر علمی، چاپ دوم، 1390.

سمیعی (گیلانی)، احمد، نگارش و ویرایش، انتشارات سمت، چاپ هفتم، 1385.

شاهری لنگرودی، جلیل، مجموعۀ کامل اصول و قواعد ویرایش، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 1382.

شریعت، محمدجواد، دستور زبان فارسی، انتشارات اساطیر، 1364.

صافی، قاسم، آیین نگارش و ویرایش، نشر ارسباران، چاپ دوم، 1384.

صلح­جو، علی، نکته­های ویرایش، نشر مرکز، تهران، چاپ اول، 1386.

طالشی، یدالله، آشنایی با فن نویسندگی، انتشارات بال، چاپ اول، 1387.

چکیده

زبان از جمله مؤثرترین و مهم­ترین ابزارهای ادای فکر و برقراری ارتباط است که بین اجزای آن روابط مشخصی وجود دارد؛ توصیف و تشریح این روابط و نقش هر یک از این اجزا در دانشی به نام دستور زبان مطرح می­شود. این دانش جزء علوم اصلی ادبی به شمار می­­آید و شناخت و آگاهی از معیارها و اصول آن برای بررسی هر علمی از جمله ویرایش ضرورت دارد. این معیارها و اصول در نوعی از ویرایش که ویرایش زبانی نام دارد، بسیار بااهمیت است؛ زیرا رفع خطاهای دستوری و ساختاری و جمله­بندی یکی از مهم­ترین مؤلفه­های این نوع ویرایش محسوب می­شود.

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل مؤلفه­های دستور زبان در ویرایش زبانی و بیان اختلاف­نظرهای صاحب­نظران در این زمینه است. همچنین، بر آن است با تأکید بر خطاهای رایج، صورت صحیح متن یا عبارت را بیان کند. نتایج پژوهش نشان می­دهد، بسیاری از اصول و معیارهای درست­نویسی مطرح در ویرایش بر قواعد دستوری مبتنی است و رایج­ترین  و بیشترین غیر معیارها در سه حوزۀ جمله، فعل و حرف است.

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

با توجه به این که انسان تنها موجودی است که زبان ملفوظ دارد و می­تواند با آن عواطف خود را به دقت به دیگران انتقال دهد. بنابراین، زبان مهمترین وسیلۀ ارتباط بین مردم و بزرگترین عامل تشکیل اجتماعات و فرهنگ و تمدن و علم و هنر محسوب می­شود (فرشیدورد، 1388: 23). در گذشته انسان­ها برای برقراری ارتباط و انتقال افکار و عواطف خود از نشانه­­ها و حرکت­ها و علایم استفاده می­کردند؛ اما امروزه زبان از مؤثرترین ابزارها برای ادای فکر و برقراری ارتباط است.

نفیسی معتقد است، زبان بهترین و آشکارترین وسیلۀ نشان دادن فکر مشترک است و بسیاری از افکار را می­آورد (نفیسی، 1390: 293). افزون بر این، مهمترین ابزار ارتباط اجتماعات بشر محسوب می­شود که سبب تولید فهم علایم و کلمه­ها و جمله­های تازه بی­شماری به وسیلۀ انسان می­شود (فرشیدورد، 1388: 24). از این رو، زبان و ساختمان آن همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و قواعد آن به وسیلۀ دستورنویسان و دیگر پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. این قواعد که به مثابه دستور زبان شناخته شده است، جزء علوم اصلی ادبی به شمار می­رود و ساختار هر زبانی را شکل می­دهد. از این رو، برای بررسی هر علمی ابتدا به سراغ دستور زبان آن می­روند تا بتوانند با شناخت بهتر آن، از آن برای مقاصد مورد نظر بهتر استفاده کنند. به گفتۀ باطنی، الگوها و روابطی که مجموعاً ساختمان این زبان را شکل می­دهد، انواع متفاوتی دارند که می­توان آن­ها را از سه جنبۀ دستور، واژگان و اصوات مطالعه کرد (باطنی، 1387 :7). قصد ما در این پژوهش بررسی جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش زبانی است. این ویرایش یکی از انواع ویرایش متون است که به صورت صحیح عبارات و جملات، دقت در ساختار و معنی و کاربرد واژه­های به کار رفته در متن، بررسی ساختار جمله، رفع خطاهای زبانی و نابه­سامانی عبارات، پرهیز از درازنویسی و ابهامات و … می­پردازد.

به طور کلی، آنچه در ویرایش زبانی بحث می­شود، از چند منظر قابل بررسی است:

«1)  رفع خطاهای دستوری، ساختاری و جمله بندی؛

2) اصلاح انحراف از زبان معیار و یک­دست کردن زبان نوشته؛

3) ابهام­زدایی از عبارت­های نارسا، مبهم، متناقض، نامفهوم و عامیانه؛

4) انتخاب برابرهای مناسب برای واژگان غیرفارسی، حذف واژگان، تعابیر و اصطلاحات و عبارت­های تکراری و زائد، عامیانه، ناقص، نارسا، متضاد و متناقض؛

5) کوتاه کردن جمله­ های طولانی؛

6) ساده ­سازی و روان­سازی متن از نظر جمله­بندی؛

7) گزینش واژگان فارسی و برابرهای مناسب» (ذوالفقاری، 1390: 17).

بنابر موارد مذکور، یکی از مقوله­های مهم در ویرایش زبانی، توجه به دستور زبان است؛ چرا که ساختار و جمله­بندی متن را سامان می­دهد، ابهام را از عبارت­های نارسا و متناقض می­زداید، با شناخت روابط اجزای جمله؛ از میزان نارسایی­ها در نگارش متن می­کاهد و … . مهم­تر از همه به صورت اثر و اجزای سازندۀ ساختمان زبان متن توجه می­کند. با توجه به این که صورت وسیلۀ پی بردن به معنی است و اگر ظاهر عبارت ناقص باشد، معنایی از آن مفهوم نمی­شود؛ لذا توجه به صورت که ساختار جمله و کلمات را شکل می­دهد، اهمیت بسیاری دارد و در دستور زبان به آن توجه می­شود که در ویرایش زبانی جزء مقوله­های مهم به شمار می­آید.

بدین ترتیب، در این پژوهش انواع کلمه که شامل 7 نوع فعل، اسم، صفت، ضمیر، قید، حرف و صوت می­شود؛ مورد بررسی قرار می­گیرد. برای انجام این مهم، مباحث مورد نظر را که در ویرایش زبانی اهمیت بیشتری دارد، از کتاب­های دستور مفصل فرشیدورد، دستور انوری و گیوی، دستور باطنی، دستور خیام­پور و … بیان کرده­ایم. این مباحث هر کدام در ویرایش زبانی قابل بحث است؛ چراکه هر یک بر اساس الگوی مشخصی در جمله نقش­ آفرینی می­کنند و هر گونه غلط و مغایرتی در شیوۀ به کار بردن آن­ها موجب نامفهومی و پیچیدگی متن می­شود. به عبارت بهتر، بدون توجه به این مباحث و رعایت صحیح قواعد آن راه به جایی نمی­بریم.

 بیان مسأله

دستور زبان فارسی به منزلۀ قاعدۀ سامان­دهی هر زبانی به کار می­رود و کلیۀ قواعد و نظام­های ساختاری گونۀ مشخصی از یک زبان را در دوره­ای خاص بررسی می­کند. این قواعد و نظام ساختاری در علم دیگری به نام ویرایش به گونۀ دیگری مطرح می­شود که یکی از معیارهایش، سنجش کلمات و جملات از نظر دستور زبان است. به این ترتیب، در این پژوهش برآنیم تا معیارهای دستور زبان را در ویرایش زبانی که یکی از انواع ویرایش است، بررسی کنیم و نقش هر یک از مؤلفه­های مطرح دستور را در ویرایش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

سوابق مربوط

در زمینۀ ویرایش و دستور زبان فارسی کارهای جداگانۀ بسیاری شده است که در نوع خود بسیار اهمیت دارد؛ زیرا هر دو موضوع؛ یعنی ویرایش و دستور زبان از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از صاحب­نظران و مؤلفان بوده است؛ اما در زمینۀ تأثیر دستور زبان فارسی در ویرایش تاکنون کار آکادمیکی نشده است.

برخی منابع موجود در زمینۀ دستور و ویرایش

فرشیدورد، خسرو، دستور مفصل امروز، انتشارات سخن، 1388.

انوری، حسن و احمدی گیوی، حسن، دستور زبان فارسی 2، انتشارات فاطمی، 1387.

باطنی، محمدرضا، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، انتشارات امیرکبیر، 1387.

ناتل خانلری، پرویز، دستور زبان فارسی، انتشارات توس، 1382.

لازار، ژیلبر، دستور زبان فارسی معاصر، ترجمۀ مهستی بحرینی، انتشارات هرمس، 1384.

وحیدیان کامیار، تقی، دستور زبان فارسی، انتشارات سمت، 1385.

وفایی، عباسعلی، دستور کاربردی متن، انتشارات سخن، 1390.

سمیعی (گیلانی)، نگارش و ویرایش، انتشارات سمت، 1385.

شریعت، محمدجواد، آیین نگارش، انتشارات اساطیر، 1370.

احمدی گیوی، حسن، از فنّ نگارش تا هنر نویسندگی، 1387.

کاخی، مرتضی، شیوۀ نگارش، انتشارات امیرکبیر، 1378.

صلح­جو، علی، نکته­های ویرایش، نشر مرکز، 1386.

ارژنگ، غلام­رضا، ویرایش زبانی برای زبان نوشتاری امروز، نشر قطره، 1390.

شاهری لنگرودی، سید جلیل، مجموعۀ کامل اصول و قواعد ویرایش، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1382.

واژه­های کلیدی تحقیق

فارسی: دستور زبان فارسی، ویرایش، جمله، فعل، حرف.

سؤال­های تحقیق

تأثیر دستور زبان بر ویرایش چه میزان است؟

چه مواردی از خطاهای دستوری در ویرایش مطرح می­شود؟

چه معیارهای دستوری در ویرایش متون بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد؟

فرضیه­ های اصلی و فرعی

با توجه به این­که یکی از موارد مطرح در ویرایش زبانی، رفع خطاهای دستوری است؛ بنابراین، شناخت دستور و جایگاه آن در ویرایش بسیار اهمیت دارد؛ زیرا بسیاری از خطاهای دستوری ناشی از کاربرد نادرست قواعد دستور زبان فارسی اعم از صرفی و نحوی است. به این ترتیب، تأثیر این دو فنّ بر یکدیگر قابل ملاحظه است.

اهداف تحقیق (اصلی و فرعی)

از جمله مهم­ترین اهداف این تحقیق بررسی موقعیت و جایگاه دستور زبان در ویرایش است که این مهم به منظور شناخت قواعد دستور زبان برای بهره­مندی بهتر از امکانات موجود زبان و تشخیص خطاها و نارسایی­های زبان نوشتار است.

افزون بر این، مقایسۀ اختلاف­نظرهای دستورنویسان و ویراستاران در زمینۀ عناصری چون جمله، فعل، اسم، صفت و حرف از دیگر اهداف این پژوهش است.

استفاده­ کنندگان از نتایج تحقیق

دانش­پژوهان و دانشجویان همۀ رشته­ها، به ویژه دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی؛

ویراستاران کتب و مطبوعات و …؛

محققان و پژوهشگران عرصه­های مختلف.

فصل دوم:مباحث دستور زبان فارسی

مقدمه

به طور کلی، «زبان دارای سه لایه است که در عین داشتن روابط متقابل با یکدیگر هر کدام اصول و قواعد خاص خود را دارد که آن را از دو لایۀ دیگر متمایز می­کند» (نجفی، 1375: 7). این سه لایه عبارت است از: عناصر آوایی، دستور زبان فارسی و واژگان. در این فصل لایۀ دستور زبان مورد بررسی قرار  می­گیرد که از دو بخش صرف و نحو تشکیل می­شود. بخش صرف به انواع کلمه می­پردازد که شامل فعل، اسم، حرف، قید، صفت، صوت و ضمیر می­شود و بخش نحو به مسائل ساخت جمله و روابط اجزای آن توجه دارد. هر کدام از این بخش­ها دارای اصول و قواعد خاصی است و لازم است مؤلفان و ویراستاران به آن توجه داشته باشند.

به این ترتیب، در این فصل افزون بر بررسی هر یک از مقوله­ها با توجه به دستورهای سنتی و جدید، اختلاف­نظرهای مهم دستورنویسان مطرح می­شود.

فعل (كنش)

فصاحت و روانی هر نوشته­ای در گرو مطابقت متن هر دوره­ای با قواعد دستوری آن دوره است؛ لذا یکی از راه­های پی­بردن به فصاحت آثار  ادبی، توجه به میزان رعایت قواعد دستوری آن آثار است. آنچه در قواعد دستوری زبان فارسی می­گنجد، شامل چند بخش می­شود؛ از جمله بخش آوایی، صرف، نحو و … . به طور خلاصه، در بخش آوایی، به کلمه و کلام توجه می­شود که مغایر با قاعده حذف و ابدال و …  نباشد. در بخش صرف نیز به ساختمان کلمات پرداخته می­شود و آن­ها را بدون درنظرگرفتن جایگاهشان در جمله بررسی می­کند و در بخش نحو به روابط اجزای سخن و معنی کلام توجه می­شود. با توجه به این­که کلمات در بافت جمله هویت پیدا می­کنند؛ لذا بررسی و  شناخت روابط اجزای سخن و جمله یکی از راه­های درست­نویسی محسوب می­شود. بدین ترتیب، برای شناخت اجزای جمله ابتدا یکی از مهمترین اجزای آن؛ یعنی فعل را که رکن اصلی جمله را شکل می­دهد، مورد بررسی قرار می­دهیم.

فعل جزء لازم و ضروری جمله است که کلمات و جملات بدون آن نابه­سامان هستند. به عبارتی «هر گونه خطایی در کاربرد افعال علاوه بر آن که ممکن است موجب تغییر معنای جمله یا ابهام آن شود، بر ساختمان نحوی جمله نیز تأثیر منفی می­گذارد» (ذوالفقاری، 1390: 233 و 234). خطیب رهبر نیز معتقد است، گفتارهای ما بی وجود فعل تصوراتی جدا از هم و نامربوط خواهد بود (خطیب رهبر، 1381: 167). از این رو، فعل نقش مهمی در فهم کلام و درستی عبارت دارد. این مقوله بخش قابل توجهی از کتاب­های دستور را به خود اختصاص داده است؛ چرا که بدون شناخت دقیق آن نمی­توان راه به جایی برد. بنابراین، برای شناخت این مقولۀ دستوری، لازم است ابتدا اقسام فعل را بررسی کنیم و سپس به جنبه­ها و ساختمان آن بپردازیم.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ساخت موضوعي و نقش‌هاي تتا در ترکيب‌هاي فعلي زبان فارسي
 • پايان نامه كتاب شناسي دستور زبان فارسي دوره معاصر(كتاب، مقاله، همايش) 1300 تا 1383
 • پايان نامه بررسي تطبيقي قيد در دستور زبان فارسي و عربي
 • پايان نامه بررسي تطبيقي شبه جمله در دستور زبان فارسي و عربي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122