پايان نامه جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 102 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه:    1

بخش اول: کلیــات
گفتار اول:  انواع قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد    5
بند اول: تصمیمات    6
بند دوم : توصیه ها    7
بند سوم : اعلامیه ها    8
گفتار دوم : صلاحيت هاي مجمع عمومي طبق منشور ملل متحد    10
بند اول : صلاحيت هاي صريح مجمع عمومي    10
بند دوم : صلاحيت هاي ضمني مجمع عمومي    12
گفتار سوم : عوامل مؤثر در ارزيابي قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد    13
بند اول: عبارات بكار رفته در قطعنامه    14
بند دوم: قصد و هدف قطعنامه    14
بند سوم : كارهاي مقدماتي صورت گرفته در فرايند تصويب قطعنامه    14
بند چهارم : مسائل مرتبط با فرايند رأي گيري قطعنامه    15
بند پنجم : تكرار قطعنامه ها    15
بند ششم : اقدامات مجمع عمومي و نقش آنها در تأثير گذاري قطعنامه ها    15
بند هفتم : جايگاه آراي داوري و قضايي بين المللي و داخلي در ارزيابي قطعنامه هاي مجمع عمومي    16
گفتار چهارم : جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در داوری بین المللی    17
بند اول : قطعنامه های مجمع عمومی و داوری بین المللی    17
بند دوم: تحلیل آرای داوری بین المللی    20
گفتار پنجم : اهميت قطعنامه های مجمع عمومي در حفظ صلح و امنيت بين المللي    21
بند اول: ملاحظات تاريخي پيرامون  نقش مجمع عمومي در حفظ صلح و امنيت بين المللي    21
بند دوم : قطعنامه اتحاد براي صلح    24
بند سوم : جنگ عراق ، قطعنامه اتحاد براي صلح و نقش مجمع عمومي    28
بند چهارم: نقش مجمع عمومي ملل متحد در برقراري صلح و امنيت بين المللي و نيروهاي حافظ صلح    30
گفتار ششم : تأثيرات ساختاري قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد    33
گفتار هفتم: تأثيرات اجرايي قطعنامه هاي مجمع عمومي    34
بخش دوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان منابع حقوق بین الملل از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری
گفتار اول: مباني نظري در مورد جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي به عنوان منبع حقوق بين الملل: حركت از فرماليسم حقوقي به سمت رئاليسم حقوقي    39
گفتار دوم : تحلیل ديدگاه هاي مختلف پيرامون قطعنامه هاي مجمع عمومي به عنوان يكي از منابع حقوق بين الملل    40
بند اول: بيان ديدگاه هاي موجود    40
بند دوم: تحليل ديدگاه ها    41
گفتار سوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان معاهدات بین المللی    42
بند اول: معاهدات بین المللی ابزاری برای استحکام بخشی به قطعنامه های مجمع عمومی    42
بند دوم: قطعنامه هاي مجمع عمومي ابزاری برای تفسير معاهدات بين المللي و تفسیر منشور    44
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی و عرف بین المللی    45
بند اول: قطعنامه هاي مجمع عمومي و عنصر مادي عرف    46
بند دوم: قطعنامه هاي مجمع عمومي و عنصر معنوي عرف    47
بند سوم: ساير تاثيرات قطعنامه هاي مجمع عمومي در روند شکل گیری عرف بين المللي    50
بند چهارم: جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي در ايجاد حقوق عرفی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری    52
بند پنجم: جايگاه قطعنامههای مجمع عمومي در شفاف سازي، تنظيم و تسهيل اعمالحقوقعرفي از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری    55
بند ششم: جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي در احراز قواعد عرفي    58
بخش سوم: تاثیرات حقوقی قطعنامه هاي مجمع عمومي در جامعه بین المللی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری
گفتار اول: جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي در تأئيد قواعد حقوقي    61
گفتار دوم: آثار حقوقی قطعی و نهایی قطعنامه های مجمع عمومی از دیدگاه دیوان  بین المللی دادگستری    65
گفتار سوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تعیین و اعمال قواعد حقوقی    65
بند اول: اعمال قواعد    65
بند دوم: تعیین قواعد    66
گفتار چهارم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل    67
گفتار پنجم: نقش قطعنامه هاي مجمع عمومي در تبيين چارچوب حقوقي مرتبط با هر قضيه    70
گفتار ششم: تأثيرات شبه قضايي قطعنامه هاي مجمع عمومي و جايگاه آنها در تبیین حقايق و حقوق مرتبط با هر قضيه    71
گفتار هفتم: تأثيرات قطعنامه هاي مجمع عمومي بر اقدامات دولتها از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری    73
بند اول: تأثير قطعنامه هاي مجمع عمومي در اجراي حقوق بين الملل توسط دولتها    74
بند دوم: تاثیر قطعنامه هاي مجمع عمومي در روابط سياسي و دیپلماتیک دولتها    74
بند سوم: قطعنامه هاي مجمع عمومي به عنوان مجوزي براي اقدامات دولتها    75
بند چهارم: قطعنامه هاي مجمع عمومي و نقش راهبردي آنها در هماهنگ كردن حقوق داخلي دولتها با استاندارهاي حقوق بين الملل    75
بند پنجم: جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي در تبيین ديدگاه دولتها نسبت به هنجارهاي حقوقي بین المللی    76
نتیجه گیری    77
فهرست منابع و مآخذ    84

فهرست منابع و مآخذ

فارسی

الف) کتب

1- دلخوش، علیرضا، مقابله با جرائم بین المللی، تعهد دولتها به همکاری، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، تهران1390.

2- زایدل هوهن فلدن، آیگناس، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه وتحقیق: سید قاسم زمانی، چاپ چهارم، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385.

3- زمانی، سید قاسم، حقوق سازمانهای بین المللی، شخصیت، مسئولیت، مصونیت، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ پنجم، 1388.

4- سادات میدانی، حسین، دیوان بین المللی دادگستری: ادله اثبات دعوی، انتشارات جنگل، چاپ اول،1388.

5-ساعد، نادر، حقوق بين الملل و نظام عدم گسترش سلاح هاي هسته اي ، موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش، چاپ اول ، 1384.

6- ضیائی بیگدلی ، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی ، چاپ 27، انتشارات گنج دانش.

7- فلسفی، ‌هدایت الله، حقوق بین الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، چاپ دوم،‌1383.

8-كك دين ، نگوين ، پاتریک دينه وآلن پله، حقوق بين الملل عمومي ، چاپ اول ، ترجمه  حسن حبيبي، جلد اول،1382.

9- موحد، محمدعلي، در هواي حق و عدالت:  از حقوق طبيعي تا حقوق بشر، نشركارنامه، چاپ سوم، 1384.

– نظری الهویی ، حميد ، رويكرد انساني درآراي ديوان بين المللي دادگستري، نشر دادگستر ، چاپ اول ، پاييز 1389 .

10- نژندي منش، هيب الله ،  حقوق بين الملل عمومي معاصر، انتشارات خرسندی ،چاپ اول ، 1389.

11- والاس،ربکا، حقوق بين الملل ،  ترجمه سيد قاسم زماني، ويرايش دوم ، موسسه مطالعات و پژوهش  هاي حقوقي شهردانش ، 1387.

مقالات

1- مهناز اخوان خرازيان ، تحول حق تعيين سرنوشت در چارچوب ملل متحد، مجله حقوقي ، شماره سي ششم­، 1386.

2- عليرضا ابراهيم گل، تحولات  حفظ صلح در سازمان ملل متحد­، حفظ صلح، ايجاد صلح، تحكيم صلح، مجله تحقيقات حقوقي ، ش 47.

3- زماني ، سيد قاسم ، حقوق قراردادي و تدوين قواعد عرفي در رويه ديوان بين المللي دادگستري  با تاکيد بر قضيه نيكاراگوئه ،‌مجله حقوقي ، شماره بيستم ،1375.

4- زماني ، سيدقاسم ، مظاهري ، جمشيد، تحريم هاي هوشمند شوراي امنيت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهديد صلح ؟ ، مجله حقوقي بين المللي، ش 44، بهار تابستان 1390.

5- زماني، سيد قاسم ، جزوه درسي حقوق بين الملل بشر، دوره كارشناسي ارشد حقوق بين الملل ، دانشگاه  علامه طباطبائي ، سال تحصيلي 91-1390.

6- محمد علي صلح چي، اعتبار قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در رابطه با بحران فلسطين و اسرائيل ،‌مجله پژوهشهاي حقوق و علوم سياسي ، سال اول ، ش اول ، تابستان 85 .

7- ستار عزيزي، موضع ودلايل حقوقي روسيه درشناسايي جمهوري هاي آبخازيا و اوستياي جنوبي وعدم شناسايي كوزوو، مجله حقوقي بين المللي، ش 42، 1389.

ب) پایانامه ها

1- آقایی، علی اکبر، صلاحیت شبه قانون گذاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پایانا مه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل،دانشگاه علامه طباطبایی، بهمن ماه  1374.

2- سعیدی نیا، حسین، نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد درحفظ صلح وامنیت بین المللی، پایانامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، بهمن 1375.

English References

A: Books

1- Arangio Ruiz, The United Nations Declaration on friendly Relations and the system of Sources of International Law, 1979.

2- Antonio Cassese, Self – determination of Peoples, A Legal Reappraisal, ACR- OTIUS Publication, Cambridge University Press, 1996.

3- Blaine Sloan, United Nations General Assembly Resolutions in Our Changing World,Transnational publishers, 1991.

4-Bruno Simma, The Charter of the United Nations, A Commentary, Oxford University Press, 2002.

5- G. I. Tunkin, Theory of International Law, Harvard University Press, 1974, P. 171.

6- H. W. A. Thirlway, International Customary Law and Codification: An Examination of The Continuing Role of Custom in the Present Period of Codification of International Law , Martinus Nijhoff Publishers. -International Law.

7- Henry G. Schermers, Niels M. Blokker, International Institutional Law : Unity Within Diversity, Fifth Revised Edition, Martinus Nijhoff Publishers, 2011.

8-  Ian Brownlie, The Role of Law in International Affairs, The Hauge, Martinus Nijhoff, 1998.

9- Jorge Castaneda, Legal Effects of United Nations Resolutions, Columbia University Press, 1969.

10- Myres S. Mc Dougal , Human Rights and World Public Order, 1980.

11- Maurice Mendelson, The Legal Character of General Assembly Resolutions: Some Considerations of Principle, Frances Pinter, 1980.

12- Obed Y. Asamoah, The Legal Significance of the Declarations of the General Assembly of the United Nations, Martinus Nijhoff, 1967.

13-Stephen Schwebel, The Legal Effect of Resolutions and Codes of Conduct of the United Nations, In S.Schwebel, Justice in International Law – Selected Writings of Stephen M. Schwebel, 1994.

14- Singh, N., Enforcement of Human Rights in Peace and war and the Future of Humanity, Dordrecht, Nijhoff, 1986.

15- Shahabuddeen, Mohamed, Precedent in the World Court, Grotius Publications, 1966.

16- Rosalyn Higgins, The Development of International Law Through the Political Organs of the United Nations, Oxford Univessity Press, 1963.

17-Sir Hersch Lauterpacht, “The Development of the Law of International Organization by the Decisions of International Tribunals.

18- Whinney, E.M, The International Court of justice and the western Tradition of International Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1987.

B: Articles

1- Dapo Akande, Nuclear Weapons, Nuclear Law?  Deciphering the Nuclear Weapons Advisory Opinion of the International Court, British Year Book of International Law.

2- R. Araujo, Implementation of the ICJ Advisory Opinion: Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, (2004)22. British Year Book of International Law.

3- Philip Alston, Conjuring Up New Haman Rights: A Proposal for Quality Control, American Journal of International Law, 78(1984).

4- Bin Cheng, United Nations Resolutions on Outer Space: Instant International Customary Law? , Indian Journal of International Law, 5(1965).

5- Buergental, The Advisory Practice of The Inter – American Human Rights Court, American Journal of International Law, 79 (1985).

6- Bleicher, The Legal Significance of Re-Citation of General Assembly Resolutions, American Journal of International Law, 63(1969).

7- Richard Bilder, Integrating International Human Rights Law into Domestic Law: US Experience, Houston Journal Journal of International Law, 4(1981-2).

8- Castles, Legal Status of UN Resolutions, Adelaide Law Review, 1967.

9- Fredrich Kirgis, The Security Council First Fifty Years, 89 American journal of International Law, 1995.

10- Falk, On the Quasi – Legislative Competence of the General Assembly, American Journal of International Law, 60(1966).

چکیده:

حدود هفتاد سال از عمر مجمع عمومی می گذرد و در این مدت مجمع قطعنامه های بی شماری را به تصویب رسانده است. اگرچه این قطعنامه ها تاثیرات چشمگیری در انسجام حقوق بین الملل داشته اند ولی اغلب مورد بی مهری و کم توجهی حقوقدانان بین المللی قرار گرفته اند. با این وجود اين قطعنامه ها با توجه به اهميتي كه دارند به هيچ وجه از چشمان ژرف نگر قضات ديوان بين المللي دادگستري پنهان نمانده اند. دیوان بین المللی دادگستری در تعدادی از آرا و نظرات مشورتی خود از قطعنامه های مجمع عمومی در راستای انجام وظیفه قضایی خود بهره گرفته است.

این قطعنامه ها دیوان را در تبیین حقایق و همچنین چارچوب حقوقی مرتبط با هر قضیه یاری می کند. علاوه بر این از نظر دیوان قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل نیز نقش پرنگی داشته اند. ارتباط این قطعنامه ها با قواعد عرفی نیز قابل توجه است. به اعتقاد دیوان این قطعنامه ها نه تنها با شفاف سازی عناصر مادی و معنوی عرف دیوان را در احراز قواعد عرفی یاری می کند بلکه در ایجاد قواعد عرفی نیز نقش بسزایی دارند.

دیوان همچنین از قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان ابزاری برای تفسیر منشو ملل متحد بهره گرفته است.

با تمامی این اوصاف شایان ذکر است که قطعنامه های مجمع عمومی با جمیع آثاری که در رویه دیوان از خود برجای گذاشته اند به هیچ عنوان به اصل استقلال قضایی دیوان خللی وارد نمی آورند.

واژگان کلیدی:قطعنامه های مجمع عمومی، دیوان بین المللی دادگستری،تایید قواعد حقوقی، ایجاد قواعد حقوقی، قواعد عرفی حقوق بین الملل.

 مقدمه:

وقوع انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، نه تنها زمینه ساز پیشرفتهای فنی بسیار شد، بلکه با پی ریزی اصل تقسیم بین المللی کار، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر را تشدید کرد.[1]این وابستگی ها رشد سریع روابط بین المللی را به همراه داشت. رشد روابط بین المللی در پرتو نیازهای متقابل دولتها مستلزم ایجاد روابط نزدیکتر میان آنها با ایجاد ارتباطات دائمی بود تا آنها را قادرسازد بصورت متحد عمل کنند زیرا هر چه روابط بیشتر می شد اقدامات فردی ناکافی و ناکارآمد می نمود. دولتها در جهان پیچیدۀ متشکل از دولتهای مستقل نمی توانستند از طریق اقدامات فردی به اهداف خود نأئل آیند و بدین ترتیب سازمان های بین المللی پا به عرصه حیات گذاشتند.

در میان این سازمانها، سازمان ملل متحد که در خرابه های جنگ جهانی دوم متولد شد از مهمترین و منسجم ترین سازمانهای بین المللی محسوب می شود. ظهور ملل متحد باسه رکن اصلی خود، مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری، انسجام بخشی به جامعه بین المللی وحقوق حاکم برآن را به همراه داشت. از جمله این موارد تبیین منابع حقوق بین الملل درمادۀ 38 اساسنامه دیوان بود که درآن عرف، معاهدات و اصول کلی حقوقی به عنوان منابع اصلی و رویه قضایی و دکترین به عنوان منابع فرعی در اختیار دیوان قرارگرفت تا بتواند به رسالت خود یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی عمل کند. تعمق دراین منابع و تدبر در ساختارجامعه بین المللی حاوی نکات تأمل برانگیزی است.

دولتهای غربی با توجه به منافع خود از عرف های کلاسیک حقوق بین الملل که در ایجاد آنها تقریباً نقش انحصاری داشتند به شدت دفاع می کردند. آنها دیدگاهی مضیق نسبت به تدوین حقوق بین الملل و تبدیل عرف به معاهدات داشتند و تنها تدوینی را قابل قبول می دانستند که بیانگر عرف های قدیمی بدون هیچ گونه نوآوری وتوسعه ای باشد. بدیهی است که با این نگرش، آنها هرگونه قابلیت هنجار سازی قطعنامه های مجمع عمومی را انکار کرده و در بهترین حالت برخی اعلامیه های مجمع را منعکس کنندۀ حقوق عرفی از پیش موجود می دانستند.

این در حالیست که دیدگاه های غرب راجع به دیوان بین المللی دادگستری پس از جنگ جهانی دوم به شدت تحت تأثیر جنبش «حاکمیت جهانی قانون»[2]  به رهبری ایالات متحده قرارگرفت و در میان سایر مسائل آنها به دنبال توسعه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری برآمدند[3].

در مقایسه با غرب، بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق تأکید بسیاری بر  معاهدات در حوزۀ قاعده سازی حقوق بین الملل داشت. با این وجود آنها استثنای ویژه ای برای معاهدات نابرابر قائل بودند و به ویژه آن را شامل معاهداتی می دانستند که در دوران پس از انقلاب اکتبر و درزمان ضعف سیاسی – نظامی شوروی منعقد شده بود همچنان که معاهدات امپرالیستی را جزو این دسته از معاهدات می دانستند. به اعتقاد آنها حقوق بین الملل عرفی به صورت خود کار بر دولتهای تازه استقلال یافته یا نو ظهور که در شکل گیری آنها نقشی نداشته اند الزامی تلقی می شود.

با این حال جهان سوم صرفاً و بصورت محض بر دیدگاه های حقوقدانان شوروی راجع به عرف های کلاسیک یا عرف های جدید حقوق بین الملل اصرار نورزید بلکه کشورهای جهان سوم به دنبال فرایندهای جدیدی در حوزۀ قاعده سازی حقوق بین الملل بودند که از طریق آن بتوانند از کمیت قابل توجه خود وقدرتی که در فرایندهای رأی گیری به آنها می بخشید به کاملترین شکل بهره گیری کنند. بدین ترتیب دولتهای تازه استقلال یافته و جهان سوم حرکت از طریق مجمع عمومی را هموارتر از شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری دیدند، جایی که درآن تمامی دولتها از رأی مساوی برخوردارند.

پس از رأی تاریخی و جنجالی دیوان بین المللی دادگستری در مرحلۀ اول رسیدگی به قضیه آفریقای جنوب غربی در 1966 که درآن دیوان با هشت رای موافق در برابر هفت رای مخالف حکم به رسیدگی به شکایت اتیوپی ولیبریا علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی داد، کشورهای جهان سوم به ظرفیت ویژۀ دیوان بین المللی دادگستری در سیاست گذاری و قاعده سازی بین المللی پی بردند. این رأی حاکی از تنش میان دو مکتب فرمالیسم و رئالیسم[4] حقوقی بود که با اکثریت قضات طرفدار کشورهای جهان  سوم ( که منافع آنها با دیدگاه رئالیستی از حقوق بین المللی بهترتأمین می شود) در مرحلۀ اول به نفع آنها به اتمام رسیدکه درآن حضور سه قاضی از جهان سوم یعنی قاضی آمون لبنانی، قاضی بوستاما نت پروئی و قاضی ظفرالله خان پاکستانی بسیار تأثیر گذار بود.[5]

این رای جهان سوم را به بهره گیری از قدرت رأی خود در مجمع عمومی(و البته به میزان بسیار کم رنگ تری در شورای امنیت) برای انتخاب قضاتی که به حمایت از منافع آنها بپردازند تشویق کرد. آنها به دنبال قضاتی هستند که بتوانند حقوق بین الملل کلاسیک را که عمدتاً بر مبانی غربی و منافع آنها استوار است تغییر دهند.

با توجه به مطالب فوق موضوع این پایانامه انعکاس دو دیدگاه مختلف راجع به منابع حقوق بین الملل و بیان یکی از طریق دیگری است. اولین دیدگاه که در جهت منافع کشورهای جهان سوم است و معتقد است قطعنامه های مجمع عمومی فارق از فرمالیسم حقوقی غربی می تواند تحت شرایطی به عنوان یکی ازمنابع نوین حقوق بین الملل تلقی شود. دیدگاه دوم که بیشتر مدنظر کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده بوده است معتقد به جایگاه ویژه دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت قانون در جامعۀ بین المللی است( البته این دیدگاه همانگونه که عنوان شد با رشد توسعه و هوشیاری کشورهای جهان سوم به ویژه پس از رأی 1966 دیوان درقضایای آفریقای جنوب غربی مورد تعدیل قرارگرفت).

محوریت اصلی موضوع این پایانامه جستجوی روزنه هایی برای بیان دیدگاه های کشورهای جهان سوم از طریق خواستگاه کشورهای غربی یعنی دیوان بین المللی دادگستری است. چنانچه بتوان ثابت کرد قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان سمبل منافع کشورهای جهان سوم می تواند در رویه دیوان بین المللی دادگستری از جایگاهی برخوردار باشد می توان به احقاق حقوق کشورهای جهان سوم در پیشگاه دادگاه جهانی که عمدتاً تحت تأثیر مکاتب حقوقی غربی است امیداوار بود.

این پایانامه با فرض اینکه قطعنامه های مجمع عمومی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری از جایگاه قابل توجهی برخوردارند به دنبال پاسخ به این سوال است که جایگاه این  قطعنامه ها در رویه دیوان چگونه است؟

بخش اول

کلیــات

قرن بیستم با گسترش روابط بین المللی ایجاد و توسعه سازمانهای بین المللی را به همراه داشت. سازمانهای بین المللی نیز در سایه نیازهای اعضایشان به گسترش صلاحیتهای خود پرداختند بطوریکه امروزه سازمانهای بین المللی علاوه بر اتخاذ تصمیمات الزام آور برای اعضای خود به قانونگذاری نیز می پردازند. چارچوب قانونگذاری سازمانهای بین المللی بر سه اصل استوار است. 1) دولتهای موسس و عضو سازمانهای بین المللی از طریق سند موسس به سازمان صلاحیت قانونگذاری اعطا می کنند، 2) سازمانهای بین المللی تنها از صلاحیتهایی که از طریق سند موسس به آنها اعطا شده برخوردارند، 3) صلاحیتهای سازمانهای بین المللی بصورت کلی به مسائل درون سازمانی منتهی می شود[6].

با توجه به موارد فوق سازمانهای بین المللی برای اعمال صلاحیتهای تقنینی خود متوسل به راهکارهایی می شوند که با سند موسس خود و اهداف اصلی اعضای سازمان هماهنگ باشد. از جمله این روشها تصویب قطعنامه می باشد که خود ممکن است به طرق مختلفی همچون اجماع یا رای گیری صورت پذیرد.

مجمع عمومی نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی ملل متحد با تصویب قطعنامه های مختلف با موضوعات متنوع سعی دارد به وظایف و اختیارات خود به بهترین شکل بپردازد و در عین حال از اختیارتی که منشور به آن اعطا کرده است تخطی نکند. با توجه به اهمیت مباحث فوق در این قسمت به شرح انواع قطعنامه های مجمع عمومی خواهیم پرداخت.

گفتار اول:  انواع قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان یکی از ارکان اصلی این سازمان دارای صلاحیت‌ها و اختیاراتی است که به صورت صریح یا ضمنی طبق منشور ملل متحد از آنها در انجام مسئولیتهای خود بهره می‌گیرد.یکی از مهمترین ابزاری که در دست مجمع برای اجرای وظایف خود می‌باشد تصویب قطعنامه است.  قطعنامه‌های مجمع عمومی بر حسب ماهیت به سه دسته عمده قابل تقسیم می‌باشند.

دسته اول قطعنامه‌ها که دارای ویژگی الزام آور هستند تصمیم نام می‌گیرند. این گونه قطعنامه‌های مجمع عمدتاً دارای آثار درون سازمانی می‌باشند. دسته دوم قطعنامه‌ها تحت عنوان توصیه‌ها جای می‌گیرند. همانگونه که از نام این دسته از قطعنامه‌ها مشخص است ویژگی عمده آنها توصیه‌ای می‌باشد ولی در مواردی که تعداد آنها کم نیست می‌توانند از آثار به مراتب بیشتری نسبت به توصیه‌ای بودن صرف  برخوردار باشند. دسته سوم از قطعنامه‌های مجمع جنبه‌ی اعلامی دارند.

هر یک از قطعنامه‌های مجمع طبق تقسیم بندی فوق دارای آثار متفاوتی هستند که در این بخش از نوشتار به بررسی مفصل آنها خواهیم پرداخت. با این وجود نظر به اهمیت موضوع در این قسمت هر یک از موارد سه گانه ی فوق را مد نظر قرار می‌دهیم تا بتوانیم مقدمات مباحث بعدی را فراهم آوریم.

بند اول: تصمیمات[7]

با توجه به صلاحیتهای صریح یا ضمنی مجمع عمومی طبق منشور ملل متحد و همچنین با توجه به صلاحیتهایی که مجمع عمومی از طرق رویه موخر خود کسب کرده است، مجمع می‌تواند تصمیماتی را اتخاذ کند که دارای آثار الزام‌آور برای اعضای متلل متحد باشد. اگر چه اینگونه تصمیمات مجمع عمومی عمدتاً ویژگی درون سازمانی دارند و مربوط به مسائلی همچون بودجه سازمان می‌شوند[8] ولی برخی از تصمیمات مجمع عمومی دارای تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیم برون سازمانی هستند و می‌توانند تعهدات دولتها را تحت تاثیر قرار دهند.

تصمیمات مجمع که برای دولتها تاثیرات الزام آور غیر مستقیم به همراه دارند می‌توانند در چارچوب ماده 2 بند 5 منشور قرار گیرند و تعهدی برای دولتها در ارائه هر گونه مساعدت لازم در تسهیل اقدامات مجمع به همراه داشته باشند.[9]

تصمیمات مجمع راجع به مسائل مهم با رای دو سوم اکثریت اعضای حاضراتخاذ می‌شود.[10] میزان آرای موافق در جریان تصویب تصمیم‌ها از نظر حقوقی نمی‌تواند اهمیت چندانی داشته باشد با این وجود هر چه تعداد آرای موافق بیشتر باشد تمایل دولتها به همکاری در اجرای آنها بیشتر خواهد بود که خود موجب تقویت قدرت تصمیم‌ها خواهد شد. همچنین کیفیت دولتهای رای دهنده نیز تاثیر گذار است. به عنوان مثال توافق دولتهایی که در اجرای تصمیمات مجمع به صورت مستقیم ذینفع هستند و یا دولتهایی که در اجرای این تصمیمات توان بیشتری دارند تاثیرات عمیقی در اجرای تصمیمات مجمع بر جای خواهد گذاشت.علاوه بر موارد فوق لازم به ذکر است چنانچه تصمیمی با مخالفت شدید تعدادی از اعضا به تصویب رسد می‌تواند موجبات استنکاف این دولتها از همکاری در اجرای آنها را فراهم کندکه خود تضعیف تصمیمات مربوطه را به همراه خواهد داشت.

بند دوم : توصیه ها

مفهوم واژه‌ی توصیه در رویه بین المللی به روشنی و صراحت مشخص نشده است و همچنان دارای ابهاماتی می‌باشد. نهادهای بین المللی مختلف اعتبار حقوقی متفاوتی به این واژه در اساسنامه‌های خود داده‌اند. به عنوان مثال ماده 15 میثاق جامعه‌ی ملل اعلام می‌داشت اعضا توافق می‌کنند با هر عضوی که بر طبق توصیه‌های گزارش شورا یا مجمع عمل می کند وارد جنگ نشوند. بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌شود برخی توصیه‌های شورا و مجمع جامعه‌ی ملل از نظر حقوقی قدرت اجرایی داشته‌اند.همچنین بررسی رویه سازمان بین المللی کار بیانگر این است که برخی توصیه‌های سازمان فاقد الزام حقوقی بوده در حالیکه تعدادی از آنها از الزام حقوقی برخوردارند.[11]

از سال 1948 تاکنون مثال‌های متعددی از بکارگیری واژه توصیه برای اسناد بین‌المللی الزام آور ملاحظه می شود. به عنوان مثال در جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا توصیه‌های مقام عالی رتبه شورا با توجه به اهداف آنها صریحاً الزام آور تلقی می‌شدند. بند سوم ماده 14 معاهده‌ی موسس جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا که در 18 آوریل 1951 به تصویب رسید بیان می‌دارد که توصیه‌ها بایستی به عنوان اهداف شورا الزام آور تلقی شوند ولی انتخاب روش‌های مناسب جهت تحقق این اهداف بر عهده‌ی مخاطبان این توصیه‌هاست.[12]همچنین توصیه‌های کمیسیون ماهی‌گیری آتلانتیک شمالی که بر طبق کنوانسیون 1959 ارائه شده‌اند برای اعضاء الزام آورند.[13]

[1]– آیگناتس زایدل هوهن فلدن، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه و تحقیق: سید قاسم زمانی، چاپ چهارم، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385، ص 49- 42.

[2]-World Rule of Law.

[3]-بااین وجود توسعۀ اکثریت جدید سیاسی (که متشکل از دولتهای جهان سوم بود) در میان قضات دیوان در روند انتخاب آنها نیز رخنه کرد وغرب را به اندیشۀ اصلاح دیدگاه های خود در قبال دیوان بین المللی دادگستری وا داشت.

[4]-For more information see: Antony Sebok, Positivism, Formlism, Realism: Legal Positivism in American Jurisprudence, Cambrige University Press, 1998.

[5]– برای مطالعۀ بیشتر پیرامون این رای و دیدگاه های غربی راجع به حقوق بین الملل در آن نگاه کنید:

E.M Whinney,  The International Court of Justice and the Western Tradition of International Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1987, p.68.

[6]– Jose E. Alvarez, International Organizations as law-makers, Oxford University Press, 2006, 120-121.

7- Decisions

[8]-ماده 17 منشور ملل متحد.

[9]– بند 5 ماده 2 منشور اعلام می دارد: کلیه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشور به عمل آورد به سازمان هر گونه مساعدت خواهد کرد.

[10]– ماده 18 منشور ملل متحد.

[11]– هنگامی که نحوه ی کاربرد واژه ی توصیه در مواد 19، 28 و 33 اساسنامه سازمان بین المللی کار را مورد بررسی قرار می دهیم به نکته مذکور پی خواهیم برد.

11- Krzysztof Skubiszewski , Enactment of Law by International Organizations , British Year Book of International Law , 1965-6,pp.201,2.

12-Sir Hersch Lauterpacht , The Contemporary Practice of United Kingdom In the Field of International Law: Survey and Comment , International and Comparative Law Quarterly , 1960,pp.276-60

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122