پايان نامه جداسازي، تعيين هويت مولکولي وتهيه الگوي ژنومي مايکوباکتريوم هاي کمپلکس توبرکلوزيس ازگاوهاي توبرکولين مثبت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جداسازي، تعيين هويت مولکولي وتهيه الگوي ژنومي مايکوباکتريوم هاي کمپلکس توبرکلوزيس ازگاوهاي توبرکولين مثبت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 154 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جداسازي، تعيين هويت مولکولي وتهيه الگوي ژنومي مايکوباکتريوم هاي کمپلکس توبرکلوزيس ازگاوهاي توبرکولين مثبت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 

چکیده1
فصل اول (مقدمه و هدف) 3
1-1-بیماری سل5
1-2- مایکو باکتریوم ها 7
1-2-1-نامگذاري7
1-2-2- طبقه بندی مایکو باکتریوم ها 9
1_2_3_ مورفولوژی و خصوصیات میکروسکوپی 11
1-2-4- خصوصیات رشد مایکوباکتریها 12
1-2-5- فاکتورهای ویورلانس مایکوباکتریوم ها13
1-2-6- آنتی ژنهای مایکوباکتریوم ها14
1-3- پاتوژنز 15
1-4- اشکال بیماری سل 17
1-5- عوامل مساعد کننده 17
1-6- عارضه های بیماری18
1-7- پیدایش بیماری 18
1-8- روشهای تشخیص 20
1-9- درمان 21
1-10- عوارض داروهای ضد سل 22
1-11- پیشگیری 22
1_11 _1_ پیشگیری در جامعه 23
1_11_2_ پیشگیری با واکسن سل23
1-12- اهمیت مبارزه صحیح با سل 23
1-13- سل گاوی24
1-13-1-بیماری سل در گاو 24
1-13-2-علائم بالینی سل گاوی26
1-13-3-تشخیص بیماری سل در گاو 27
1-13-4-کنترل بیماری سل 27
1_14_ راههای ابتلا به سل گاوی 29
1-15- تعیین هویت مایکوباکتریومها 30
1_15_1_تعیین هویت مایکوباکتریومها بر اساس خصوصیات فنوتیپیک 30
1- 15 -2- تعیین هویت مایکوباکتریومها بر اساس خصوصیات ژنوتیپی35
1-15-2-1-تشخیص بیماری 36
1-15-2-2- تعيين هويت مولکولي مايکوباکتري هاجهت تعیین گونه 39
1-15-2-2-1-پروب های اسید نوکلئیک 39
1-15-2-2-2 ریبوتایپینگ 39
1-15-2-2-3- روش هيبريديزاسيونDNA – DNA 39
1-15-2-2-4-پروب هاي هيبريداسيون داخل ژنومي تجاري 40
1-15-3-ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس 40
1-16-تکنیک های ژنومی 42
1 _16_1_تكنيك‌هاي ژنومي كه اساس آنها PCR نمي‌باشد 42
1_16_1_2_انگشت‌نگاري DNA به روش RFLP 43
1_16_2_1_اسپوليگوتايپينگ50
1_16_1_2_5_استفاده از مخلوط پروب‌ها در RFLP 50
1_16_2_2_ VNTR 51
فصل دوم (مروری بر تحقیقات انجام شده) 55
2-1-تاریخچه بیماری سل 56
2-2-وضعیت بیماری سل در جهان 58
2-3-تاریخچه سل گاوی در ایران 65
فصل سوم (مراحل روش تحقیق) 70
3-1-جمع آوری نمونه ها 71
3-2-مواد و تجهیزات مورد نیاز71
3_2_1_ مواد مصرفی71
3_2_2_تجهیزات مورد نیاز 73
3_2_2_2 _تجهیزات مورد نیاز برای استخراج DNA73
3_2_2_3_ تجهیزات برای PCR73
3_2_2_4_ تجهیزات برای هضم آنزیمی74
3_2_2_5_ تجهیزات الکتروفورز DNA و ساترن بلاتینگ74
3_2_2_6_ تجهیزات هیبریداسیون74
3_2_2_7_ تجهیزات آشکار سازی74
3_2_2_8_ تجهیزات مورد نیاز برای نانودراپ74
موارد روش تحقیق 74
3_3_13_4_1_تهیه گسترش از نمونه و رنگ آمیزی74
3_4_1_3_تفسير نتايج گسترش76
3_4_ 2_کشت نمونه ها76
3_4_2_ 1_صلایه کردن نمونه ها 76
3_4_2_2_ آلودگی زدایی و هموژنیزاسیون 76
3_4_2_3_سانتریفیوژ و خنثی سازی PH 78
3_4_2_4_ کشت در لوله های لونشتاین – جانسون حاوی گلیسیرین و پیرووات79
3_4_3_بررسی کشت لوله های لونشتاین – جانسون 80
3_4_4_ رنگ آمیزی به روش فلئورو کروم 80
3_4_5_ انجام تست های بیوشیمیایی تعیین هویت 81
3_4_5_1_تست نیاسین 82
3_4_5_2_ تست کاتالاز 82
3_4_ 6_کشت مجدد در لوله لونشتاین – جانسون82
3_4_7_استخراجDNA 83
3_4_7_1_آماده سازی مواد مصرفی برای استخراج DNA 83
3_4_7_2_ كنترل و جمع آوري سلولهاي باكتري رشد يافته 83
3_4_7_3_مراحل استخراج DNA 84
3_4_8_ارزيابي كيفيت و کمیتDNAاستخراج شده86
3_4_8_1_ارزيابي كفيت DNA استخراج شده86
3_4_8_1_1_آماده سازی مواد مصرفی جهت ارزیابی کیفی DNA استخراج شده86
بافر تریس-بورات-EDTA یک برابر86
بافر نمونه86
ژل آگارز86
3_4_8_2_ارزیابی کمیت DNA استخراج شده برای انجام PCR و RFLP 88
3_4_8_3_ PCR بر اساس پروتکل WHO 90
3-4-8-3-1مراحل PCR روی نمونه های DNA استخراج شده91
3-4-9- الكتروفورز محصولPCR 92
RFLP 92
3_4_10_هضم DNA کروموزمی به وسیله آنزیم Pvu II 93
3_4_11_جداسازی قطعاتDNA به وسیله الکتروفورز94
3_4_12_ ساترن بلاتینگ 94
3_4_12_1_آماده سازی محلول های مورد نیاز ساترن بلاتینگ 94
3_4_12_2_عمل آوری ژل قبل از بلاتینگ 96
3_4_12_3_بلاتینگ به روش موئینه 96
3_4_12_3_عمل آوری غشا بعد از بلاتینگ 97
3_4_13_تثبیت DNA برروی غشا 98
3_4_14_تهیه پروب های هیبریداسیون و مک هیبریداسیون 98
3_4_14_1_پروب PGRS 99
3_4_14_2_به دست آوردن رقت مناسب براي پروبPGRS به روش مک هیبریداسیون99
3_4_15_شناسایی 100
3_4_16_دات بلاتینگ 101
3_4_17_پری هیبریداسیون و هیبریداسیون با پروب نشان دار با دیگوکسیژنین 102
3_4_17_1_مرحله پری هیبریداسیون 102
3-4-17-2- مرحله هیبیریداسیون 102
فصل چهارم(نتایج و بحث ) 104
نتایج و بحث 105
4-1- نمونه برداری 105
4-2- بررسي كشت لوله هاي لونشتاين– جانسون 105
4-3-آزمون وجود IS6110 106
4-3-1- نتايج واكنش PCR 106
4-4- بررسی کمیت DNA استخراج شده برای هضم آنزیمی ((RFLP107
4-5- بررسیDNA استخراج شده 108
4-6- نتايج هضم آنزيمي(RFLP)، بررسی الکتروفورز و تهیه عکس109
4-7- نتایج ساترن بلاتینگ 110
فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات) 114
پیشنهادات 125
منابع126
منابع فارسی126
منابع انگلیسی127

منابع:

. ولايتي،علی اکبر.(1366). مباني سل.بخش ح،صفحه 535-475.

تاج بخش، حسن.(1366). باکتری شناسی عمومی، انتشارات تهران، صفحه 60-96

جبارزاده، اسماعیل.(1389). شناسایی گونه های مختلف مایکوباکتریوم ها در بیماری سل. مجله    پژوهش های بالینی دامپزشکی. صفحات 13-5

حيدرزاده، مرجان.(1388).انگشت نگاري ژنومي مايكوباكتريوم بويس سويه AN5 توسط تكنيك RFLPفصلنامه علمي پژوهشي – دانش ميكروب شناسي – شماره 4، صفحات 44-39 .

خاتمي، ح.( 1379).اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي شايع در ايران، نشر اشتياق، چاپ دوم .

رفيعي،‌بهنام.(1391).انگشت نگاري ژنومي مايكوباكتريوم توبركلوزيس هاي جدا شده از بيماران سل ريوي استان مركزي به روش RFLP-PGRS ” مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك، شماره 6 ف صفحات 44-35.

 رفيعي، بهنام.(1392). خصوصیات مولکولی مایکوباکتریوم بوویسجداشدهبا تعدادکپیIS6110به روش RFLPمجله علمي پژوهشي زاهدان .

 رويا ريگاني.(1389).مقايسه الگوي ژنومي دو تكنيك انگشت نگاري ژنومي در مايكوباكتريوم بويس هاي جدا شده از گاوهاي آلوده كشور در سال 1387، مجله ميكروب شناسی، شماره 7 صفحات21-27.

 رمضانزاده، رشيد.(1385). تعيين ژنوتيپ سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس جدا شده از بيماران مسلول با استفاده از تكنيك اسپوليگوتايپينگ ” مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، شماره 11، صفحات 59-50 .

سازمان بهداشت جهاني حيواناتOIE”world animal Health status” گزارش ساليانه وضعيت بيماري در كشورها از سال 2008 تا 2011 – ايران – بيماريهاي  گاو.

شیرانی، داریوش.(1385). کاربرد PCR در تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس. مجله پژوهشی حکیم. صفحات 22-16

شیمی، احمد.(1376). باکتری شناسی دامپزشکی و بیماری­های باکتریایی. صفحات:392-420 (موسسه نشر جهاد ).

طباطبائي، عبدالمحمد.ح، بيماري هاي باكتريايي دام. انتشارات دانشگاه تهران .

علوي،م.(1388). تشخيص ملكولي جدايه هاي گاوي مايكوباكتريوم بويس از جدايه هاي انساني مايكوباكتريوم توبركلوزيس در ايران به روش PCR–FLPو مقايسه با 5 سويه استاندارد. اپيدميولوژي سل در اراك، مجله دانشگاه علوم پزشكي سمنان علمي (4)10 :267-261.

فرنیا،پریسا.(1387). مطالعه الگوی ژنتیکی گونه های مايكوباكتريوم توبركلوزيس به روش انگشت نگاری ژنتیکی.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. صفحات 64-59

محمدی، معصومه.(1366).وضع سل دامی و آزمایش توبرکولین در ایران. صفحات:82-97 (انتشارات سازمان دامپزشکی).

 مصوري، نادر.(1385).بررسي پلي مورفيسم سويه­هاي Mycobacterium bovisجدا شده از نمونه هاي ارسال شده به موسسه رازي با استفاده ازRFLP و DNAهيبريديزاسيون.پايان نامه شماره 8540709 جهت دريافت دکتراي تخصصي ميکروبيولوژي. صفحات 113-159 (دانشگاه شهيد چمران اهواز).

مصوري، نادر.(1387). تشخيص مولكولي جدايه هاي گاوي مايكوباكتريوم بويس از جدايه هاي انساني مايكوباكتريوم توبركلوزيس در ايران به روش PCR-RFLP و مقايسه با 5 سويه استاندارد. مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران. صفحات7-1

مظفری م، فرنیا پ و ورهرام م. بررسی الگوی اسپولیگوتایپینگ سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از استان تهران در سال 90-89. مجله نفس (مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی بیمارستان مسیح دانشوری). صفحه 32-27

میرخلف، حمید.(1373).آدنیت سلی در انسان و رابطه آن با سل گاوی.پایان نامه شماره 2255، جهت دریافت دکترای حرفه ای دامپزشکی.صفحه 1-14 (دانشگاه تهران).

ولایتی، علی اکبر.(1366).بیماری سل. صفحات: 1-20 (مرکز نشر دانشگاهی).

 

Alonso H, Samper S, Martin C and Otal I.(2013). Mapping IS6110 in high-copy number Mycobacterium tuberculosis strains shows specific insertion points in the Beijing genotype. BMC Genomics: 2-11

 

Aranaz A., Liebana E., Mateos A., Dominguez L., Vidal D., Domingo M., Gonzolez O., Rodriguez-Ferri E. F., Bunschoten A. E., van Embden J. D. A. & Cousins D. (1996). Spacer oligonucleotide typing of Mycobacterium bovis strains from cattle and other animals: a tool for studying epidemiology of tuberculosis. Journal of Clinical Microbiology (34): 2734-2740.

 

Arunee Thong-On a, f, Nat Smittipat b, Tada Juthayothin b, Hideki Yanai c,g, Norio Yamada c,g, Jutaporn Yorsangsukkamol d, Angkana Chaiprasert d, Dhanida Rienthong e, Pamaree Billamas b,Prasit Palittapongarnpim (2010). Variable-number tandem repeats typing of Mycobacterium tuberculosis isolates with low copy numbers of IS6110 in Thailand journalTuberculosis 90 :9–15

 

Beer J,Van lngen J, Vries G, Erkens C, Maruschka S and e,l.(2012). Polymorphism and Variable-Number Tandem-Repeat Typing of Mycobacterium tuberculosis Isolates in the Netherlands, Based on a 5-Year Nationwide Survey. American Society for Microbiology:1193-1198

چکیده:

بیماری سل گاوی ناشی از مایکوباکتریوم بویس دربسیاری از کشورها ازجمله ایران شیوع دارد برای کنترل وریشه کنی این بیماری، شناسایی منبع عفونت، مسیر انتقال وحیوانات ناقل الزامی است، که این امربا استفاده از تمایز بین سویه های مختلف مایکوباکتریوم بویس، توسط تکنیک های مولکولی ازجمله RFLP صورت می پذیرد. جهت بهینه سازی وتسریع برنامه ریشه کنی دراین تحقیق، تکنیک RFLP توسط آنزیم Pvu II با استفاه از پروب های PGRS و DR از نظر تنوع الگوی ژنومی وشناسایی بهتر سویه ها مورد مقایسه قرارگرفتند.

در مطالعه حاضر طی سالهای 1388 تا 1390 از 65 نمونه ی مشکوک به سل استان خراسان ارسالی به آزمایشگاه رفرانس مایکوباکتریومهای بیماریزای دام موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، پس از کشت،  تعداد 12مورد اسمیر مثبت شناسایی گردید که پس از استخراج DNA و ارزیابی آنها  تعداد 8 جدایه مناسب RFLP توسط دوتکنیک فوق مورد بررسی قرارگرفتند. جدایه های مورد نظر بر روی محیط کشت لونشتاین جانسون پیرووات دار و گلیسرینه کشت داده شدند. کلیه جدایه ها به روش مولکولی و بیوشیمیایی تعیین هویت گردیدند. از کلنی های مشخص طبق روش ون- سولینگن ، DNA باکتریایی استخراج شد. سپس DNA های مایکوباکتریوم بویس جدایه گاوی توسط آنزیم محدود کننده Pvu II هضم و الگوهای بدست آمده با روش RFLP پس از هیبریداسیون با پروب های PGRS و DR  با یکدیگر مقایسه شدند. در هیبرید سازی با PGRS از 8 سویه مورد مطالعه تعداد 2 الگوی مختلف و پس از هیبرید سازی با DR تعداد 3 الگوی مختلف به دست آمد.

این تحقیق شواهد محکمی براین است که در گاوهای استان خراسان مایکوباکتریوم وجود دارد و احتمال انتقال به انسان و ایجاد بیماري سل حتمی است. لازم به ذکراست که تحقیق حاضر اولین مطالعه مولکولی برروي مایکوباکتریوم در گاوهای استان خراسان می باشد، لذا تعمیم برنامه هاي مبتنی برشناسایی مایکوباکتریومها در سایر استانها براي ردیابی عامل سل درگاوها و ارتباط آن با بیماري سل درانسان ضروري است.

کلید واژه: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس– تعیین هویت مولکولی – RFLP   PGRS­DR,

فصل اول

 مقدمه  و کلیات

 1-مقدمه:

سل یک بیماری واگیردار است. تقریبا یک سوم جمعیت جهان (یعنی 2 میلیارد نفر) به میکروب سل آلوده و در خطر ابتلا به بیماری قرار دارند و هر ساله حدود 9 میلیون نفر به سل فعال مبتلا شده و حدود 5/1 تا 2 میلیون نفر در اثر این بیماری جان می سپارند. شیوع مجدد بیماری در دو دهه اخیر نشان دهنده درگیر بودن تمام کشورها با مایکوباکتریوم‌ها[1] بوده است. بیش از 90  درصد موارد بیماری و مرگ ناشی از سل در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. با جهانی شدن بیماری مهلک ایدزومساله حائز اهمیت مقاومت چند داروئی که نتیجه مدیریت ضعیف درمان سل است، سازمان بهداشت جهانی(WHO) درمجمع سال 1991 ضمن اعلام بیماری سل به عنوان یک اورژانس جهانی، کاهش هر چه سریع تر میزان شیوع مرگ و میر و به تبع آن میزان بروز سل را در اهداف کلی خود و کشورها قرار داده و سپس با معرفی راهبرد DOTS زمینه کنترل بیماری را بطور نسبی فراهم آورد. در حال حاضر با توجه به داده­های آماری سل یکی از بزرگترین علت مرگ ناشی از بیماریهای عفونی تک عاملی بوده(حتی بیش از ایدز، مالاریا و سرخک) و دارای مرتبه دهم در بار جهانی بیماری هاست و پیش بینی می شود تا سال 2020 همچنان جایگاه کنونی را حفظ کند و یا تا مرتبه هفتم بالا رود. (هاین و کریمر[2]، 2012).

باسیل این بیماری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یا باسیل کخ نام دارد زیرا که در سال ۱۸۸۲ (میلادی) پرفسور رابرت کخ دانشمند آلمانی آن را کشف کرد. بیماری سل گاوی یکی از قدیمی ترین بیماریهای عفونی مشترک بین انسان و دام است که قدمت آنرا به اندازه حیات بشریت می‌دانند و از گذشته‌های دور مورد شناسایی قرار گرفته است. (سینگ و ورما[3]، 2004).

سل گاوی که عامل آن مایکوباکتریوم بویس می­باشد، یکی از اعضای گروه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس است. این بیماری یکی از مهمترین بیماریهای عفونی خانواده بویده به ویژه گاوها و خانواده کاپرینه به ویژه بزها در سراسر دنیا از جمله ایران می­باشد و سالیانه رقم قابل توجهی را برای پیگیری و ادامه برنامه ریشه‌کنی به خود اختصاص می­دهد. در ایران علیرغم به کارگیری برنامه ریشه کنی سل گاوی با این که شیوع این بیماری در گاوداریهای صنعتی بشدت کاهش پیدا کرده ­است ولی هنوز سل گاوی در دامداری های کشور دیده می‌شود به همین منظور براي كنترل بيماري سل گاوي برنامه هاي ريشه كني و كنترل از سال 1334 مورد اجرا درآمده و نتايج نشان ميدهد كه از17 % به 14/0% كاهش يافته است. علوی (1388) برنامه هاي تست و كشتار دام هاي آلوده، ‌مسير نقل و انتقال دام ها و شناسايي منبع عفونت و  تكنيك هاي مولكولي و بيوشيميايي توانسته اند با شناسايي سويه های مايكوباكتريومها از پيشرفت و شيوع ْآن جلوگيري نمايند. داوید و همکاران[4] (1987) شناسايي سريع عفونت در گله هاي گاوهاي كشور براي جلوگيري از انتقال يك امر ضروري ميباشد زيرا مايكوباكتري هاي پاتوژن داراي دوره انكوباسيون طولاني مدت بوده و اين امر تشخيص آزمايشگاهي آن را با مشكل مواجه مي‌سازد. امروزه از مطالعات اپيدميولوژي سل در ارزيابي برنامه هاي كنترل بيماري، تعيين بروز و ميزان شيوع و از ژنوتايپينگ ايزوله ها و مولكولار اپيدميولوژي در قرابت و طبقه بندي سويه ها، ارتباط بين سل حيوانات مختلف و ساير فاكتور هاي دخيل در آن و همچنين رديابي منشاء  عفونت استفاده هاي شاياني مي‌نمايند. لذا بكارگيري روش هاي نوين جهت تشخيص اين بيماري بسيار ضروري ميباشد. امروزه تكنيك هاي مولكولي مانند انگشت نگاري ژنومي به روش [5]RFLP، براي شناسايي دقيق و متمايز نمودن ايزوله هاي مايكوباكتريوم ميباشد. داوید و همکاران(1987) پروب ها قطعه اي از ملكول هاي تك رشته اي RNAيا DNA  هستند كه به روشهاي مختلف نشان دار يا ليبل ميشوند. اين پروب ها با توالي نوكلئوتيدي مكمل خود با DNAي هدف، در شرايط ويژه آزمايشگاهي هيبريد مي‌شوند. سپس نواحي هيبريد شده به طرق مختلف رديابي شده تا تفاوت سويه ها به لحاظ جايگزيني پروب در نواحي خاص كروموزم نمايان گردند. پریراز و همکاران[6](2012) در اين مطالعه سعي شده است جدايه‌هاي بدست آمده باتكنيك RFLP با آنزيم PvuIIو استفاده از پروب‌هاي PGRS [7] و DR[8] از نظر تنوع الگوي ژنومي مورد مقايسه قرار گيرند.

اهدف تحقیق:

از آنجائيكه در بحث كنترل منطقه اي سل و رديابي منشاء عفونت اين بيماري، به قدرت تفكيك گونه ها و سويه‌هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس كمپلكسنياز ميباشد، تحقيقات اپيدميولوژي مولكولي شكل جديدي را به خودگرفته است. در همين راستا و در امر كنترل و ريشه كني بيماري سل گاوي شناسايي منابع عفونت، مسيرهاي انتقال و پيدا نمودن مخازن از چالش هاي اصلي است و تمايز سويه هاي مختلف مايكوباكتريوم توبركلوزيس كمپلكس در تمامي استان‌هاي كشور الزامي به نظر ميرسد.تکنیک‌های جدید مولکولی، برای متمایز نمودن سویه­های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از منابع مختلف و جهت بررسی‌های اپیدمیولوژی ابزارهائی کارا به شمار می آیند(می هی و همکاران[9]، 2011).

با وجود انجام مطالعات متعدد در مناطق مختلف ايران در ارتباط با مولكولار اپيدميولوژي اين بيماري اطلاعات چنداني در اين زمينه در استان خراسان در اختيار نبوده و بررسي شيوع مجدد بيماري سل و ارزيابي ريشه هاي انتقال در اين استان از اهميت ويژه اي برخوردار است. به همين منظور در اين تحقيق سعي بر اين  است كه با استفاده از تكنيك‌هاي تايپينگ مولكولي(انگشت نگاری ژنومی مایکوباکتریوم ها) مانند  RFLP(پلي مورفيسم قطعات به وسيله آنزيم هاي محدودكننده) و با بهره گیری از متمایز کننده ترین روش های توصیه شده در تحقیقات گذشته، تمايز بين سويه هاي كمپلكس مايكوباكتريوم توبركلوزيس جدا شده از گاوهايتوبرکولین مثبت استان خراسان صورت پذيرد تابتوان از يافته‌هاي تحقيق در اهداف فوق بهره جست.

در مطالعه حاضر دو هدف دنبال ميگردد:

استفاده از تكنيك هاي براساس PCR همچون IS6110 در جهت تعيين هويت جدايه هاي كمپلكس مايكوباكتريوم توبركلوزيس

استفاده از تكنيك DR-PGRS – RFLP در جهت بررسي ژنتيك جمعيتي جدايه هاي مورد مطالعه و تعيين ژنوتيپ هاي موجود در استان خراسان

1-1-بیماری سل:

مرض سل يا توبركلوز (TB) یکی از بیماریهای مهلک در جهان است که عامل آن مایکوباکتریوم‌ها یا به طور دقیقتر مایکوباکتریومهای سلی است. در بیماری سل معمولا ششها مورد حمله قرار می‌گیرد، این نوع سل را تی بی ریوی نیز گویند ولی از ساير اعضاي درگير در سل می‌توان سیستم عصبی مرکزی، غدد لنفاوی و گردش خون، دستگاه تناسلی وادراری، دستگاه گوارش و معده، استخوان‌ها و مفاصل و پوست رانام برد. ساير مایکوباکتریومها مانند بووی، افریکنم، میکرتی و کانتی نیز باعث بيماري می‌شوند ولی نادر هستند. از انواع نشانه‌های سل می‌توان به سرفه مزمن همراه با خلط سینه اغشته به خون، تب، تعريق شبانگاهی و کاهش وزن اشاره کرد. سل را می‌توان با راديوگرافی قفسه سینه، تست پوست و خون و بررسی میکروسکوبی وکشت میکروبی خلط و مایعات بدن درازمایشگاه تشخیص داد. درمان سل مشکل است وبه دوره‌های طولانی و استفاده از انتی بیوتیک‌های متفاوت نیاز دارد همچنین باید رفتار وتماس افراد کنترل شود. گونه هاي مقاوم به آنتي بيوتيك مايكوباكتريوم در سالهاي اخير درمان سل را با مشکل روبه رو کرده است.

پیشگیری از الوده شدن به سل وکنترل تماسهای افراد وهمچنین واکسیناسیون توسط واکسن ب ث ژ بهترین شیوه مبارزه با سل است. باکتری‌های سل می‌توانند توسط عطسه وسرفه ویا تف کردن افراد آلوده به سل در محیط پخش شوند. در حال حاضر حدود یک سوم جمعیت جهان به باکتری‌های سل نوع ضعیف آلوده‌اند وسرعت آلوده شدن افراد درحال حاضر یک نفر در هر ثانیه‌است هرچند بسیاری از این عفونت‌ها به صورت نهانی هستند. حدود یک دهم این عفونت‌ها نهايتا به سل آشكار تبدیل می‌شوند واگر بدون معالجه رها شوند بیش از نیمی از آنها به مرگ منجر می‌شود. عزیزی، فریدون (1379) در سال ۲۰۰۴ حدود 14.6 ملیون نفردر جهان از بیماری نوع شدید سل رنج می‌برند وحدود 8.9 ملیون نفردر جهان مستعد نوع شدید سل هستند وحدود1.6 ملیون نفر نیز بر اثر سل مردند. بیشتر این آمار مربوط به کشورهای جهان سوم است اما این آمار حتی در کشورهای پیشرفته نیز رشد داشته دلیل این امر می‌تواند کم کاری در زمینه واکسیناسیون و يا گسترش بيماري ایدز ‌باشد. حدود ۸۰٪ افراد سلی در آسیا و آفریقا هستند ودرآمریکا حدود ۵ تا ۱۰ درصد به آزمایش سل جواب مثبت داده‌اند. در آمریکا۲۵۰۰۰ نفر مستعد سل وجود دارد وحدود ۴۰٪ سل در آمریکا به دلیل مهاجرت افراد آسیایی و آفريقایی رخ می‌دهد.

با شروع عملیات ریشه کنی سل گاوی در ایران از سال 1337 به تدریج موارد سل گاوی کاهش یافته به طوریکه با استفاده از تست توبرکولین و کشتار گاوهای آلوده، آلودگی سل گاوی در کشور ازحدود 5% در سال1351 به 12/0 در صد در سال 1383 رسید. بدین ترتیب با کنترل بهداشتی دامداری‌ها و کشتارگاه‌ها موارد سل گاوی کاهش یافت و با پاستوریزاسیون و جوشاندن شیر، بیماری ناشی از سل گاوی در انسان به تدریج رو به نقصان گذاشت.

1-2-مایکوباکتریوم ها:

مایکوباکتریومها، ارگانیسم هاي میله اي شکل، نازك وبدون تحرك متعلق به خانواده مایکوباکتریاسهورده اکتینومیستالها وکلاس اکتینومیسه میباشند. موًید و همکاران[10] (2012) نام مایکوباکتریوم به معنی باکتری قارچی است که به خصوصیت قارچ مانند باسیل سل اشاره دارد. لمیشنکو و همکاران[11](2008) در حال حاضر تا ژانویه سال 2010 تعداد 158 گونه مختلف در جنس مایکوباکتریوم شناسایی شده است. آسیمو و مد[12](2008) این گونه ها طیف وسیعی ازعفونتهاي موضعی تا بیماريهاي منتشر را در انسان و حیوانات ایجاد میکنند. اگرچه بعضی از گونه ها فقط درانسان عفونت ایجاد می کنند ولی سایرگونه ها ازحیوانات گوناگونی جدا شده است. همچنین گونه هاي زیادي درآب وخاك یافت میشوند. از بسیاري جهات، مایکوباکتریومها را براساس تفاوتهاي بنیادي دراپیدمیولوژي وبیماري، به دوگروه اصلی زیرتقسیم می شوند.:

1-کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس شامل (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم آفریکانوم، مایکوباکتریوم بویس BCG، مایکوباکتریوم بویس، مایکوباکتریوم پینیپدي، مایکوباکتریوم کاپره، مایکوباکتریوم میکروتی، مایکوباکتریوم کانتی) که کند رشد وکلنی آنها فاقد پیگمان می باشند.

2- مایکوباکتریومهاي غیرتوبرکلوزیس(NTM)

1Mycobacterium

[2] Huyen, Kremer

[3] Singh , Verma

[4] David et al

2 Restriction Fragment Length Polymorphisms (RFLP)

[6]Parreiras et al

4 Polymophic GC-rich Repeatative Sequences (PGRS(

5 Direct repeat (DR) sequences

[9] Mi Hee et al

[10] Muayad  et al

[11] Limeschenko et al

[12] Asiimwe, Med

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122