پايان نامه جداسازي هم زمان ژن‏هاي عامل مقاومت افزايش يافته به آمينوگليکوزيدها aac(6)-Ie-aph(2)-Ia ، ant(4)-?a،aph(3)-IIIa در انتروکوک هاي ايزوله شده از بيماران شهر تهران با روش مولکولي Triplex-PCR

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جداسازي هم زمان ژن‏هاي عامل مقاومت افزايش يافته به آمينوگليکوزيدها aac(6)-Ie-aph(2)-Ia ، ant(4)-?a،aph(3)-IIIa  در انتروکوک هاي ايزوله شده از بيماران شهر تهران با روش مولکولي Triplex-PCR یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جداسازي هم زمان ژن‏هاي عامل مقاومت افزايش يافته به آمينوگليکوزيدها aac(6)-Ie-aph(2)-Ia ، ant(4)-?a،aph(3)-IIIa  در انتروکوک هاي ايزوله شده از بيماران شهر تهران با روش مولکولي Triplex-PCR بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول – مقدمه
1-1- بیان مسأله 2
1-2- ضرورت انجام تحقیق 3
1-3-اهداف تحقیق 3
1-4-فرضیه‏ها 4
1-5-تعریف واژه‏ها 4
فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1-تاریخچه باکتری انتروکوک 5
2-2-تاکسونومی 7
2-3-فاکتورهای بیماری زایی 8
2-3-1-مواد تجمعی 9
2-3-2-سیتولیزین 9
2-3-3-ژلاتیناز 10
2-3-4-فرمون 10
2-3-5-لیپوتیکوئیک اسید 10
2-3-6-همولیزین انتروکوکوس فکالیس 11
2-3-7-آنتی ژن آندوکاردیتی انتروکوکوس فکالیس 11
2-3-8-پروتئین سطحی انتروکوکی (ESP ) 11
2-3-9-ادهسین کلاژن انتروکوکوس فکالیس (ACE ) 12
2-4-بیماری زایی 12
2-4-1-باکتریمی 12
2-4-2-عفونت های مجاری ادراری 13
2-4-3-اندوکاردیت 13
2-4-4-عفونت های داخل شکمی، لگنی وبافت های نرم 13
2-4-5-سایر عفونت های انتروکوکی 14
2-5-شناسایی انترکوک‏ها 14
2-6-درمان انترکوک‏ها 15
2-6-1-مقاومت آنتی بیوتیکی 16
2-6-1-1-مقاومت به گلیکوپپتیدها 17
2-6-1-1-الف- عوامل زمینه ساز کلنیزاسیون انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین(VRE) 17
2-6-1-2-مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام 19
2-6-1-3-مقاومت به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین 20
2-6-1-4-مقاومت به لینکوزامیدها 20
2-6-1-5-مقاومت به استرپتوگرامین B وA 21
2-6-1-6-مقاومت به اگزازولیدون 21
2-6-1-7-مقاومت به اورنی مایسین 22
2-6-1-8-مقاومت در برابر آنتی بیوتیک های ماکرولیدی 22
2-6-1-9-مقاومت به کلرامفنیکل 23
2-6-1-10-مقاومت به آمینوگلیکوزیدها 24
2-6-1-10-الف- تاریخچه روند گسترش مقاومت های آمینوگلیکوزیدی 25
2-6-1-10-ب- انواع مقاومت به آمینوگلیکوزیدها 25
2-6-1-10-پ- اهمیت مقاومت آمینوگلیکوزیدی 27
2-6-1-10-ت-HLAR و و افزایش مرگ ومیر 28
2-6-2-مقاومت چنددارویی( MDR) 28
2-7- روش های شناسایی سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک 29
2-7-1- روش های مبتنی بر فنوتیپ 29
2-7-1-1- روش انتشار دیسک در آگار( دیسک دیفیوژن) 29
2-7-1-2- روش تهیه رقت در محیط مایع( براث دیلوشن ) 30
2-7-1-3 – روش تهیه رقت در محیط آگار( آگار دیلوشن ) 30
2-7-2- روش های مبتنی بر ژنوتیپ 31
2-7-2-1-Triplex-PCR 31
2-7-2-1-الف-طراحی واجرایTriplex-PCR 32
2-7-2-1-ب-تیتراسیون اجزای واکنش 33
2-7-2-1-3 -شرایط ترموسایکلر 33
2-8-اپیدمیولوژی عفونت های انتروکوکی 33
2-9-مروري بر پیشینه پژوهش 35
فصل سوم – مواد و روش‏ها
3-1-وسایل موردنیاز 40
3-2-مواد موردنیاز 41
3-3-طریقه ساخت محیط های کشت 43
3-3-1-محیط بلادآگار 43
3-3-2-محیط BHI براث 43
3-3-3-محیط مولر هینتون آگار 44
3-3-4-محیط پایه قند 44
3-4-جمع آوری نمونه 45
3-5-جدا سازی سویه ها 45
3-6-نگهداری سویه ها 46
3-7-آنتی بیوگرام 46
3-7-1-تهیه سوسپانسیون باکتریایی 46
3-7-2-روش آنتی بیوگرام 47
3-8-بررسی مقاومت افزایش یافته به جنتامایسین و استرپتومایسین 48
3-9-اجرای PCR 48
3-9-1-آماده سازی واستخراج ژنوم 48
3-9-1-1-جوشاندن 49
3-10-اندازه گیری غلظت DNA ژنومیک تخلیص شده 49
3-11-الکتروفورز محصول استخراج ژنوم 50
3-12-انتخاب و سنتز پرایمر 50
3-13-روش آماده سازی پرایمرها 51
3-13-1-محلول کاری پرایمر PCR 51
3-13-2- ترکیب واکنش PCR برای هر نمونه 52
3-14-انجام واکنش PCR 52
3-15-طریقه ساخت بافر 54
3-15-1-تهیه بافر(SX )TBE 54
3-15-2-تهیه ژل Buffer Loading Gel 54
3-16-تهیه ژل الکتروفورز 55
3-16-1-تهیه‌ی ژل آگاروز جهت انجام الکتروفورز ژنوم اسنخراج شده و محصول PCR 55
3-17-تعیین توالی 55
فصل چهارم – نتایج و بحث
4-1-نتایج مربوط به جداسازی گونه های انتروکوکی از نمونه های بالینی 56
4-2-نتایج حاصل از کشت انتروکوک ها بر روی محیط و رنگ آمیزی گرم 57
4-3-نتایج حاصل از حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن 61
4-4-نتایج حاصل از استخراج 61
4-5-نتایج PCR 62
4-6-بحث 66
فصل پنجم – نتیجه‏گیری
5-1- نتیجه‏گیری 71
5-2-پیشنهادات 72
منابع فارسی 73
منابع غیرفارسی 73
چکیده انگلیسی 84

منابع فارسی

اسکویی م، فرخ پ. بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین جداشده از نمونه های بالینی. 1387.مجله میکروب شناسی پزشکی ایران، صفحات 22-15

سلطان دلال م،پورشفیع م،سیفی م،برهان ک،پورمندم م،اشراقیان م،سالاری م،شیرازی م. 1386. بررسی سوی های مقاوم به جنتامایسین و تعیین فراوانی ژن در فاضلاب های شهر تهران.مقاله ارائه شده در نهمین کنگره ی سراسری میکروب شناسی ایران.صفحات 25-18

محمدی ف ،  صادقی‌فرد ن، غفوريان س،  ملکی ع،  داووديان ا،  رهبر مپ ،  محمدزاده م.1388 بررسی فراوانی مقاومت دارويی گونه‌ های انتروکوکوس فکاليس و انتروکوکوس فاسيوم.  مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ، صفحات 8-1.

موسوی غ، قاسمی ا،منیری ر. 1388.بررسی مقاوت چند دارویی در سویه های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان شهید بهشتی و زایشگاه شبیه خوانی کاشان.مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ،3: 26-21

 

منابع غیرفارسی

Adhikari  L.  2010 . High-level Aminoglycoside Resistance and Reduced Susceptibility to  Vancomycin in Nosocomial Enterococci. J Glob Infect Dis. 2:231-235

Aarestrup FM, Jensen LB. 2000. Presence of variations in ribosomal protein L16 corresponding to susceptibility of enterococci to oligosaccharides (Avilamycin and evernimicin). Antimicrob Agents Chemother.  44:3425-7.

Ahmed  W , Richardson  K , Sidhu  JP , Toze S.  2012 . Escherichia coli and Enterococcus spp. in rainwater tank samples: comparison of culture-based methods and 23S rRNA gene quantitative PCR assays. Environ Sci Technol. 46:11370-11376.

Aliberti LC. 1995. Enterococcal nosocomial infection: epidemiology and practice. Gastroenterol Nurs. 18;177-181.

Allignet J, Loncle V, Simenel C, Delepierre M, el Solh N. 1993. Sequence of a staphylococcal gene, vat, encoding an acetyltransferase inactivating the A-type compounds of virginiamycin-like antibiotics. Gene, 130:91-8.

Altenburg J, De Graaff CS, van der Werf  TS ,   Boersma  WG.  2011. Immunomodulatory effects of macrolide antibiotics – part 1: biological mechanisms. Respiration. 81:75-87

An  FY , Clewell  DB. 2002. Identification of the cAD1 sex pheromone precursor in Enterococcus faecalis. J Bacteriol. 184: 1880-1887.

Antalek  MD , Mylotte  JM , Lesse  AJ , Sellick JA. 1995. Clinical and molecular epidemiology of Enterococcus faecalis bacteremia, with special reference to strains with high-level resistance to gentamicin. Clin Infect Dis. 20:103-109.

چکیده

انتروکوک ها جز فلور طبیعی دستگاه گوارش انسان می‏باشند و به عنوان یک پاتوژن فرصت طلب باعث عفونت های بیمارستانی به ویژه در بخش مراقبت های ویژه(ICU)  می گردد. این باکتریها به طور ذاتی یا با دریافت اجزا خارج ژنتیکی از طریق پلاسمید یا بر اثر موتاسیون های مختلف می توانند از خود مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام و آمینوگلیکوزیدها نشان دهند. در انتروکوک ها ژن های  aac(6′)-Ie-aph(2”)-Ia aph(3′)-IIIa  و ant(4)-Іa نقش اصلی در پیدایش مقاومت نسبت به آمینوگلیکوزیدها را بازی می کنند. با توجه به اینکه در ایران میزان فراوانی ژن های فوق درانتروکوکوس فکالیس و فاسیوم مشخص نمی باشد این مطالعه با هدف بررسی مقاومت دارویی و فراوانی ژنهای aac(6′)-Ie-aph(2”)-Ia ،  ant(4)-Іa ، aph(3′)-IIIa در انتروکوک های ایزوله شده از بیماران شهر تهران اجرا می گردد. 350 نمونه بالینی مختلف در طی سال های 1393-1392 از  بیمارستان امام خمینی ، میلاد و بقیه ا…(عج) جمع آوری شد. تعیین هویت  هر ایزوله توسط  تست های بیوشیمیایی مشخص گردید. الگوی مقاومت دارویی با استفاده از دیسک های آنتی بیوتیکی جنتامایسین، استرپتومایسین و سایر آمینوگلیکوزیدها از روش دیسک دیفیوژن بر اساس معيار CLSI  انجام پذيرفت. پس از استخراج ژنوم از هر نمونه با استفاده از پرایمرهای  aac(6′)-Ie-aph(2”)-Ia و  aph(3′)-IIIa  و،  ant(4)-Іa روش Triplex-PCR انجام گردید. از میان 150 نمونه مورد بررسی، (58%) انتروکوکوس فکالیس و (42% ) انتروکوکوس فاسیوم گزارش شدند.  نتایج حاصل از تست آنتی بیوگرام، بدین صورت بود که 38% جنتامایسین،25% استرپتومایسین، 6/57% تتراسایکلین، 75/43% اریترومایسین، 25/6% ونکومایسین، 27/15%کلرامفنیکل  و 47/28% سیپروفلوکساسین مقاومت نشان دادند. حضور ژنهای aac(6′)-Ie-aph(2”)-Ia ،  ant(4)-Іa ، aph(3′)-IIIa با مقاومت چندگانه دارویی در انتروکوک ها از نظر آماری معنی دار بود. پس از انجام واکنش PCR جهت تکثیر ژن های مذکور، مشخص شد که9/56% از نمونه ها دارای ژن  aac(6′)-Ie-aph(2”)-Ia،22% نمونه ها دارای ژن aph(3′)-IIIa و 8/38% دارای ژن  ant(4)-Іa بودند که 8% از نمونه ها حامل سه ژن مقاومت گزارش شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان فراوانی ژنهای aac(6′)-Ie-aph(2”)-Ia ،  ant(4)-Іa ، aph(3′)-IIIa در سویه های انتروکوکوس فاسیوم و فکالیس  بالا بوده لذا تشخیص سریع این نوع مقاومت ها به روش های مولکولی بر پایه PCRTriplex- می تواند راهی برای جلوگیری از گسترش  عفونت های ناشی از این باکتری باشد.

 واژگان کلیدی: انتروکوکوس فاسیوم،انتروکوکوس فکالیس، آمینوگلیکوزیدها، مقاومت آنتی بیوتیکی،Triplex –PCR  

فصل اول

مقدمه

1-1-بیان مسأله

انتروکوک جز فلور طبیعی دستگاه گوارش انسان می‏باشند و به عنوان یک پاتوژن فرصت طلب باعث عفونت های مجاری ادراری-تناسلی، اندوکاردیت، مننژیت، باکتریمی سپتی سمی، عفونت های زخم،  عفونت های داخل شکمی  و عفونت در نوزادان می شود. کوکسی گرم مثبت کاتالاز منفی است که به دلیل حضور آن در روده این نام به آن اطلاق شده، دارای 19 گونه است که  دو گونه مهم همزیست از انتروکوک در روده انسان (مدفوع) عبارتند از:  انتروکوکوس فکالیس( ۹۰% تا ۹۵%) و انتروکوکوس فاسیوم( ۵% تا ۱۰%). انتروکوک‌ها، بی هوازی اختیاری هستند و اسپور تولید نمی‌کنند.  آن‌ها گستره بزرگی از شرایط محیطی را مانند دمای ۱۰ تا ۴۰ درجه سلسیوس، pH   از ۴ تا ۱۰ و غلظت‌های بالای کلرید سدیم تحمل می کنند. بر روی آگار خوندار گوسفندی، همولیز گاما ایجاد می‌کنند. یکی از مقاوم ترین باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک هاهستند. انتروکوک- ها به طور ذاتی یا با دریافت اجزا خارج ژنتیکی از طریق پلاسمید یا بر اثر موتاسیون های مختلف می توانند از خود مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام (پنی سیلین، سفالوسپورین‌ها و کارباپنم) و آمینوگلیکوزیدها نشان دهند در دو دهه گذشته، سویه‌های انتروکوکی مقاوم به ونکومایسین ([1]VRE) در بیماران بستری در بیمارستان‌ها افزایش یافته‌اند. سیتولیزین انتروکوکوس فکالیس به همراه مقاومت بالا به آنتی بیوتیکی جنتامایسین موجب افزایش ۵ برابری میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به باکتریمی می شود. ژن های رمزگذار AMEs که سبب HLGR[2] (مقاومت بالا به جنتامایسین) می شوند، شامل چندین ژن است که توسط پلاسمید و ترانسپوزون انتقال می یابد، در انتروکوک ها ژن aac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia  نقش اصلی در پیدایش مقاومت نسبت به جنتامایسین بازی می کند و یک آنزیم تغییردهنده آمینوگلیکوزید ها که با دو عملکرد (استیل ترانسفراز و فسفوترانسفراز) کد می‏کند، باعث مقاومت به همه ی آمینوگلیکوزیدهای مورد استفاده بالینی به جز استرپتومایسین ها می‏شود. در سال های اخیر دو ژن مقاومت aph(3ʹ)-IIIa  و ant(4)-Іa شناسایی شد که به طور ذاتی انتروکوک دارای این دو ژن می باشد که در برابر آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی به خصوص استرپتومایسین ها و به جز جنتامایسین ایجاد مقاومت در باکتری می کنند. با توجه به اینکه در ایران میزان فراوانی ژن های فوق درانتروکوکوس فکالیس و فاسیوم مشخص نمی باشد این مطالعه با هدف بررسی مقاومت دارویی و فراوانی ژنهای aac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia ،  ant(4)-Іa ، aph(3ʹ)-IIIaدر انتروکوک های ایزوله شده از بیماران شهر تهران اجرا گردید.

 1-2-ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه انتروکوک ها یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی می باشند و با توجه به افزایش مقاومت روز افزون این ارگانیسم ها به انواع آنتی بیوتیک ها به خصوص ونکومایسین و آمینوگلیکوزیدها ( داروهای انتخابی جهت درمان عفونت های ناشی از آنها)، در این پژوهش به بررسی ژن های عامل مقاومت به آمینوگلیکوزیدها به روش [3]Triplex-PCR  پرداخته شد تا راه حلی مناسب برای کنترل عفونت و پیشگیری از آن ارائه گردد.

1-3-اهداف تحقیق

تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم به روش دیسک دیفیوژن.

جداسازی ژن aac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia در انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم به روش PCR.

جداسازی ژن ant(4)-Іa در انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم به روش PCR.

جداسازی ژن aph(3ʹ)-IIIa در انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم به روش PCR.

جداسازی همزمان ژن های aac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia ، ant(4)-Іa ،aph(3ʹ)-IIIa در انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم به روش Triplex-PCR.

1-4-فرضیه ها

ژن های عامل مقاومت افزایش یافته به آمینوگلیکوزیدها aac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia ، ant(4)-Іa ،aph(3ʹ)-IIIa  در انتروکوک های ایزوله شده از بیماران وجود دارند.

ژن های عامل مقاومت افزایش یافته به آمینوگلیکوزیدها aac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia ، ant(4)-Іa ،aph(3ʹ)-IIIa در انتروکوک های ایزوله شده از بیماران وجود ندارند.

1-5-تعریف واژه ها

انتروکوکوس فاسیوم: باکتری گرم مثبت و کوکسی شکل است که به عنوان یک پاتوژن فرصت طلب باعث عفونت های نظیر مجاری ادراری-تناسلی می شود.

انتروکوکوس فکالیس: کوکسی گرم مثبت که به صورت پاتوژن فرصت طلب عامل عفونت های جدی نظیر عفونت های مجاری ادراری-تناسلی وباکتریمی در بخش های مختلف بیمارستان به ویژه ICU می شود.

تریپلکس – پی سی آر(Triplex-PCR): روش مولکولی برای جداسازی سه ژن به صورت همزمان است.

MIC: حداقل غلظت آنتی بیوتیکی برای جلوگیری از رشد باکتری

PCR: واکنش زنجیره ای پلی مراز که شامل مراحل زیر است:

Denaturation: دمایی که دو رشته ی DNA از هم جدا می شوند.

Anneling: دمایی که پرایمر طراحی شده با تک رشته DNA جفت می شود.

Extention: دمایی که در آن پلیمرازسیون با آنزیم DNA پلیمراز انجام می گیرد.

فصل دوم

مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1-تاریخچه باکتری انتروکوک

در سال 1899 تی یرسیلین واژه انتروکوک را برای بیان توصیف ارگانیسم های کوچک جفت یا تک زنجیره ای کوتاه که در مدفوع دیده شدند، انتخاب کرد. مشاهداتی در مورد خصوصیات رنگ آمیزی گرم، آرایش سلولی، شکل و فقدان کاتالاز، انتروکوک ها را به عنوان اعضا جنس استرپتوکوک معرفی نمود.

درسال 1933 با توجه به سیستم گروه بندی لانسفیلد، انتروکوک ها از لحاظ آنتی ژن اختصاصی در گروهD قرار دارند(روف[4] ،1990 ). ربکا لانسفیلددر رده بندی پیشنهادی خود، دریافت که اگراسترپتوکوک را در محیط کشت مایع با2=pH قرار دهد و به مدت 10 دقیقه در گرمای 100 درجه سلسیوس نگه داری کند، ماده- ی آنتی ژنی محلولی از جنس هیدرات کربن از دیواره ی باکتری خارج می شود که آن را کربوهیدرات C نامید و آنتی ژن آن را به گروه های A تاE تقسیم بندی کرد. تمام اعضای جنس انتروکوک با آنتی سرم گروه D لانسفیلد واکنش  می دهند (کاروالهومدا و همکاران[5]، 2000؛ فاکلم[6]، 2002).

درسال های بعد با به کارگیری تکنیک های جدید طبقه بندی، نظیر دورگه سازی DNA، جنس استرپتوکوکوس  به سه گروه تقسیم گردید:

جنس استرپتوکوکوس که تعداد وسیعی از گونه ها شامل استرپتوکوک های پیوژنیک، استرپتوکوک های ویریدانس و پنوموکوک را در بر می گیرد.

جنس انتروکوک شامل انتروکوک های گروه D یا استرپتوکوک های مدفوعی.

جنس لاکتوکوک یا استرپتوکوک های اسیدلاکتیک که حاوی آنتی ژن N لانسفیلد هستند.(روف، 1990؛ کنمان و همکاران[7]، 1992)

نام انتروکوکوس([8]E) فکالیس توسط اندرووهوردر در سال 1906 برای ارگانیسم هایی با منشا مدفوعی که توانایی انعقاد شیر،عدم توانایی تخمیر رافینوز،تخمیر مانیتول و لاکتوزرا داشت،به کاربرده شد. (فاکلم،2002).                                                    جنسون، انتروکوکوس فاسیوم را متمایز از انتروکوکوس فکالیس از نظر الگوی تخمیری شرح داد.

ووینگ،استرپتوکوکوس دورانس را با فعالیت تخمیری کمتری نسبت به استرپتوکوکوس فاسیوم معرفی کرد.(موالرینگ و گیلمور[9]،2007؛ اومباندانزا موسا و همکاران[10]، 2002).

در سال 1984 جنس انتروکوکوس نخستین بار توسط چلیپر و کلیفرا از استرپتوکوک ها جدا شد.جنس انتروکوک فقط دارای آنتی ژن D است که جز فلور نرمال دستگاه گوارش انسان می باشد.گونه های دیگری که دارای آنتی ژن گروهD  می باشند قسمتی ار فلورنرمال روده را تشکیل می دهند.(لی،1972؛ ام سی برید و همکاران[11]، 2007).

امروزه این جنس، گونه های مختلفی را در خود جای می دهد که تعداد آن ها در منابع مختلف از 17 تا 21 گونه متغیر بوده(فاکلام،2002؛ گارماشوا و کووالنکو[12]،2010) و در 5 گروه اصلی قرار می گیرند(گارماشوا و کوالنکو،2010).دو گونه شایع آن ها انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم می باشد اما گزارش هایی به ندرت مبنی بر مشـــــاهده سایر گــــونه ها در عفونت های انسانی دیده شده است که از انواع آن می توان به

E.durans, E.avium, E.gallinarum, E.munstii, E. flavescens, E.hirae, E. raffinosus, E. casseliflavus اشاره نمود (کوالنکو،2010؛ وینست و همکاران[13]،1992؛ کاروالهو و همکارانش، 2000؛ گارماشوا، 2004). در مناطق مختلف دنیا حضور این گونه ها، متفاوت بوده است و در مواردی دو گــــــــونه

casseliflavus و gallinarrum .E بیشترین گونه پس از E. faecuim و E. faecalis گزارش شده است (فرانز و همکاران[14]، 1999).

 

2-2-تاکسونومی

براساس توالی SrRNA 16 گونه های انتروکوک در چندین گروه قرار گرفته اند.(کاردن و سالمن لیلجا[15]،2013، ریو و همکاران[16]، 2013).

1.گروه انتروکوکوس فکالیس :شامل انتروکوک های فکالیس، هموپراکسیداز و موراونسیس

2.گروه انتروکوکوس فاسیوم: شامل انتروکوک های فاسیوم، دورانس،هیره،موندتی،پورکینز و ویلوروم

3.گروه انتروکوکوس آویوم: شامل انتروکوک های آویوم،پسودوواریوم،مالودوراتوس و رافینوزوس

4.گروه انتروکوکوس کاسلی فلاووس:شامل انتروکوک های کاسلی فلاووس، گالیناروم،فلاووس

5.گروه انتروکوکوس سکوروم:شامل انتروکوک های سکوروم و کلومبا

6.گروه انتروکوکوس دیسپار: شامل انتروکوک های دیسپار و اسینی

7.گروه ساکارولیتیکوس :شامل انتروکوک های ساکارولیتیکوس و سولفوروس

گروه اول قادر به تولید اسید در محیط مانیتول براث و هیدرولیز آرژینین داشته اما سوربوز منفی می باشند. انتروکوکوس فکالیس در این دسته قرار می گیرد. این گونه مسئول 90-85% عفونت های انتروکوکی انسان است. علاوه بر روده ی انسان، در دستگاه گوارش گوساله، مرغ، اسب، گوسفند، خوک نیز یافت می شود.منفی بودن تست آرابینوز وجه تمایز گروه اول با دیگر اعضای گروه دوم است. تعدادی از واریانت هاقادر به تحمل تلوریت و استفاده از پیرووات می باشند.

گروه دوم قادر به تولید اسید در محیط مانیتول و سوربوزبراث را داشته، ولی قادر به هیدرولیز آرژینین نمی‏باشد.

گروه سوم توانایی تشکیل اسید را در محیط مانیتول براث و سوربوز اسید ندارد، ولی آرژینین را هیدرولیز می‏کنند. واریانت های مانیتول منفی وانتروکوکوس فکالیس در این گروه قرار دارند. درواریانت های غیر شایع انتروکوکوس فکالیس که مانیتول منفی و پیرووات مثبت می باشند، آرابینوز، رافینوز و سوکروز منفی می باشد. انتروکوکوس فاسیوم مانیتول منفی نیز تنها عضو این گروه است که قادر به استفاده از آرابینوز می باشد.

گروه چهارم از سه گونه تشکیل شده که از نظر تشکیل اسید در محیط حاوی سوربوز و مانیتول براث مثبت بوده و هیدرولیز آرژینین آن منفی می‏باشد. هیچ‏کدام از گونه‏های انتروکوکوس فکالیس در این گروه قرار ندارد.

گروه پنجم، شامل گونه های انتروکوکوس گالیناروم، انتروکوکوس کاسلی فلاووس، انتروکوکوس کولومبا و انتروکوکوس فکالیس هستند. البته انتروکوکوس کولومبا مشابه واریارانت های آرژینین منفی و انتروکوکوس فکالیس می‏باشد و با تشکیل اسید در محیط رافینوز براث از انتروکوکوس فکالی

Vancomycin-Resistant Enterococci

High level of gentamicin resistance

Triplex- polymerase chain reaction

Ruoff

Carvalho Mda et al.

Facklam

Koneman et al.

Enterococcus

Lee, McBride et al.

Garmasheva & Kovalenko

Vincent et al.

Franz et al.

Kardén-Lilja

Ryu et al.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122