پايان نامه جداسازي و اندازه گيري فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جداسازي و اندازه گيري فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جداسازي و اندازه گيري فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول:فوران و چگونگی تولیدآن در غذا و سرطان زایی اش1
1-1 فوران چیست؟2
1-2 شکل گیری فوران در غذا2
1-2-1 غذای کودک حاوی ویتامینC4
1-2-2 معتبر سازی روش اندازه گیری4
1-3 ارزیابی سیستم مدل 5
1-4 اثر عوامل داخلی و خارجی 5
1-4-1 اثر نوع بافر و PH 6
1-4-2 اثر غلظت اسید آسکوربیک 6
1-4-3 اثر نسبت مولار اسید آسکوربیک به دهیدروآسکوربیک اسید6
1-4-4 اثر حضور پروتئین 7
1-4-5 اثر زمان و درجه حرارت گرما دادن تشکیل فوران 7
1-4-6 اثر سایر ترکیبات روی تشکیل فوران 7
1-5 فرآیندUV 8
1-6 اثر بر سلامت 9
1-7 متابولیسم 10
1-8 استراتژی های تکنولوژیکی به منظور کاهش فوران 11
1-9 استراتژیکی پیشگیری 12
1-9-1 تغییر در پارامتر های فرآیند 12
1-9-2 تغییر در فرمولاسیون 13
1-9-3 حذف یا جایگزینی اجزا 13
1-9-4 افزودن ترکیبات 13
1-10 استراتژی های پس از فراوری13
1-10-1 استراتژی های حذف 14
1-10-2 پختن در ظروف در باز 14
1-10-3 حذف فیزیکی 14
1-10-4اشعه یونیزه کننده 15
1-11 گزینه های کنترل15
1-12 قانون گذاری16
1-13 مروری بر تحقیقات گذشته 16
فصل دوم :ریز استخراج فاز جامد با استفاده از جاذب پلیمری قالب مولکولی 19
مقدمه 20
2-1 استخراج 20
2-1-1 خصوصیات حلال 21
2-2 استخراج با حلال 22
2-3 استخراج با فاز جامد(SPE) 22
2-4 ریز استخراج با فاز جامد(SPME) 23
2-4-1 مزایای میکرو استخراج با فاز جامد 24
2-4-2 پارامترهای بهینه سازی کردن میکرو استخراج با فاز جامد 25
2-4-3 عوامل موثر بر مقدار ماده ی جذب شده 26
2-4-4 انواع روش های نمونه برداری 26
2-4-5 انتخاب روش استخراج 27
2-4-6 معایب میکرو استخراج با فاز جامد 27
2-4-7 انواع فایبرها 27
2-4-8 انواع روش های هم زدن در میکرو استخراج با فاز جامد 29
2-4-9 عوامل موثر بر میکرو استخراج با فاز جامد 30
2-4-10 کاربردهای میکرو استخراج با فاز جامد 30
2-5 سرنگ SPME 31
2-6 مروری بر تحقیقات گذشته SPME 32
2-7 انواع فازهای جامد 34
2-7-1 کربن(گرافیت) 35
2-7-2 سیلیکاژل 35
2-7-3 جاذب پلیمری 36
2-8 آشنایی با پلیمر و پایمریزاسیون 36
2-8-1 پلیمر چیست؟ 36
2-8-2 انواع پلیمر ساختاری 36
2-8-3 بسپارها از نظر اثر پذیری در برابر حرارت به دو دسته تقسیم می شوند 36
2-8-4 انواع پلیمرها بر اساس منبع تهیه 37
2-8-5 انواع روش های پلیمریزاسیون 37
2-8-5-1 پلیمریزاسیون افزایشی 37
2-8-5-2 پلیمریزاسیون تراکمی 37
2-9 پلیمرهای قالب مولکولی 37
2-9-1 مزایای پلیمرهای قالب مولکولی 39
2-9-2 عوامل سازنده یک پلیمر قالب مولکولی 39
2-9-2-1 مونومر عاملی 41
2-9-2-2 مولکول هدف(قالب) 43
2-9-2-3 عامل اتصال عرضی 43
2-9-2-4 حلال 44
2-9-2-5 آغازگر 45
2-9-3 انواع پلیمرهای قالب مولکولی 46
2-10 پلیمر قالب مولکولی کووالانسی 46
2-10-1 مزایای پلیمرهای قالب مولکولی کووالانسی 47
2-10-2 معایب پلیمرهای قالب مولکولی کووالانسی 47
2-11 پلیمرهای قالب مولکولی نیمه کووالانسی 47
2-12 پلیمرهای قالب مولکولی غیر کووالانسی 48
2-12-1 مراحل سنتز پلیمر قالب مولکولی 48
2-12-2 دلایلی که از روش غیر کووالانسی بیشتر استفاده می شود 48
2-13 روش های تهیه پلیمر قالب مولکولی 48
2-13-1 پلیمریزاسیون توده ای 49
2-13-2 روش پلیمریزاسیون رسوبی 49
2-13-3 پلیمریزاسیون با تورم چند مرحله ای 49
2-13-4 پلیمریزاسیون سوسپانسیون 50
2-13-5 روش پیوند زنی 50
2-14 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی 50
2-14-1 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی برای ریز استخراج با فاز جامد (SPME) 50
2-15-1 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در حسگرها 51
2-15-2 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در غشاء 51
2-15-3 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کاتالیزگرها 52
2-15-4 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کروماتوگرافی 52
فصل سوم : مطالعات تجربی 53
3-1 مواد مصرفی 54
3-2 دستگاه وری 54
3-2-1 التراسونیک 54
3-2-2 pH متر 54
3-2-3 بن ماری 54
3-2-4 کروماتوگرافی گازی GC 54
3-2-5 آون 55
3-2-6 همزن مغناطیسی(هیتر) 55
3-2-7 سرنگ SPME 55
3-2-8 دستگاه (IR) 56
3-3 تهیه پلیمر قالب مولکولی 56
3-3-1 انتخاب عوامل 56
3-3-1-1 آنالیت یا نمونه 56
3-3-1-2 مونومر عاملی مناسب 56
3-3-1-3 عامل اتصال دهنده عرضی 57
3-3-1-4 حلال مناسب 58
3-3-1-5 آغازگر 58
3-3-2 روش سنتز پلیمر قالب مولکولی 59
3-4 بهینه سازی شرایط جذب فوران در روش ریز استخراج با پلیمر قالب مولکولی 60
3-4-1 تعیین ماکزیمم طول موج جذب 60
3-4-2 بررسی اثر نمک 60
3-4-3 بررسی اثر زمان 61
3-4-4 تاثیر pH محلول بر جذب پلیمر 62
3-4-5 تاثیر دما بر جذب پلیمر 63
3-4-6 شناسایی فوران توسط دستگاه GC 63
3-4-6-1 برنامه دمایی دستگاه GC برای فوران ها 63

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری 65
4-1 سنتز پلیمر قالب مولکولی و پلیمر شاهد 66
4-1-1 پلیمریزاسیون پلیمر قالب مولکولی 66
4-1-2 مکانیسم سنتز پلیمر قالب مولکولی 68
4-1-3 طیف های FT-IR از پلیمر MIP و NIP 68
4-2 بهینه سازی شرایط جذب فوران توسط پلیمر قالب مولکولی 70
4-2-1 اثر نمک بر جذب فوران 70
4-2-2 اثر زمان بر جذب فوران 71
4-2-3 اثر دما بر جذب فوران 72
4-2-4 اثر pH محلول بر جذب پلیمر 73
4-2-5 شناسایی فوران توسط دستگاه GC 74
خلاصه 75

پیوست 76
پیوست 1؛ طیف FT-IR از NIP، در محدوده 400-4000 cm-1 به روش قرص KBr 76
پیوست 2؛ طیف FT-IR از MIP، در محدوده 400-4000 cm-1 به روش قرص KBr 77
پیوست 3؛ طیف GC برای محلول 10 PPM فوران 78
پیوست 4؛ طیف GC برای محلول 40 PPM فوران 79
پیوست 5؛ طیف GC برای محلول 100 PPM فوران 80
پیوست 6؛تصویر TEM از NIP،81
پیوست7؛تصویر TEMاز MIP،82
منابع 83

چکیده انگلیسی 88

منابع

1: Ho, I-Pin; Yoo, Seong-Jae; Tefera, Sebhat(2005). Determination of Furan Levels in Coffee Using Automated Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography/Mass Spectrometry. Journal of AOAC International

2: Jeffry B. Plomley; Mila Lauševic  and Raymond E. March.( 2000) Determination of dioxins/furans and PCBs by quadrupole ion-trap gas chromatography–mass spectrometry Mass Spectrometry Reviews

3: M.S. Altaki, F.J. Santos, M.T. Galceran(2007) Analysis of furan in foods by headspace solid-phase microextraction–gas chromatography–ion trap mass spectrometry. Journal of Chromatography A

4: Till Goldmann,*a   Adrienne Périsset,a   Francis Scanlana and   Richard H. Stadlerb  . (2005) Rapid determination of furan in heated foodstuffs by isotope dilution solid phase micro-extraction-gas chromatography – mass spectrometry (SPME-GC-MS). Analyst

5: E.E Renniea,C.A.F Johnsona, J.E Parkera, D.M.P Hollandb, (1998). A study of the spectroscopic and thermodynamic properties of furan by means of photoabsorption, photoelectron and photoion spectroscopy. Chemical Physics

6: Federica Bianchi, Maria Careri, Alessandro Mangia, Marilena Musci ,( 2005). Development and validation of a solid phase micro-extraction–gas chromatography–mass spectrometry method for the determination of furan in baby-food. Journal of Chromatography A

7: Nyman, Patricia J; Morehouse, Kim M; McNeal, Timothy P; Perfetti, Gracia A; Diachenko, Gregory W(2006). Single-Laboratory Validation of a Method for the Determination of Furan in Foods by Using Static Headspace Sampling and Gas Chromatography/Mass Spectrometry. Journal of AOAC International

8: Marika Jestoia Talvikki Järvinen, Eila Järvenpääb, Heli Tapanainenc, Suvi Virtanenc Kimmo Peltonena,( 2009). Furan in the baby-food samples purchased from the Finnish markets – Determination with SPME–GC–MS. Food Chemistry

چکیده

در این پروژه پلیمر قالب مولکولی جهت استخراج انتخابی فوران تهیه شد. برای تهیه این پلیمر از متاکریلیک اسید (مونومر عاملی)،  اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی)،  2و2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر)،  مخلوطی از پیرول(جایگزین فوران یامولکول هدف) و متانول(حلال) انجام شد. مواد اولیه پلیمریزاسیون در لوله های موئین قرار داده می شود. پس از اعمال عملیات حرارتی در نهایت لوله موئین را داخل اسید هیدرو فلوئورید انداخته تا شیشه ی آن را خورده و فیبر بیرون بییاید. حاصل پلیمریزاسیون رادیکالی تشکیل فیبر لوله ای پلیمر قالب مولکولی غیر کوالانسی (MIP) می باشد. به دلیل وجود بر همکنش های غیر کوالانسی بین مولکول هدف و مونومر عاملی مولکول هدف به کمک شستشو حذف می شود و پلیمر قالب گیری شده بدست می آید.

جهت مقایسه کارایی این پلیمر، پلیمر دیگری نیز با همین روش و همین مواد اولیه ساخته شد ( NIP پلیمر ناظر)،  تنها با این تفاوت که پلیمر جدید فاقد مولکول هدف در ساختار خود است. طیف هر دو پلیمر سنتز شده از طریق اسپکتروسکوپی FT-IR مورد بررسی قرار گرفت هر دو پلیمر دارای شباهت ساختاری هستند همچنین وجود حفره در پلیمر قالب مولکولی با مقایسه دو طیف قابل توجیه می‌باشد. پلیمر قالب مولکولی سنتز شده با پلیمر شاهد مقايسه شد. خواص پليمر قالب مولکولی،  قابليت تشکيل پيوند و خاصيت گزينش پذيری پليمر مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.  همچنین جهت بهینه سازی شرایط جذب پارامترهای مختلف از قبیل pH،  زمان جذب،  دما و غلظت نمک بررسی شدند.

کلمات کلیدی:پلیمر قالب مولکولی، فوران،پیرول

 

فصل اول:فوران وچگونگی تولید آن در غذا وسرطان زایی اش

1-1 فوران چیست؟

فوران (C4H4O, CAS No.110-00-9) ماده شیمیایی آلی هتروسیکلیک فرار است که اغلب به عنوان ماده واسط در فرآیندهای صنعتی برای تولید مواد پلیمری سنتتیک یافت می شود. فوران ترکیب بسیار متفاوتی از گروه متنوع مواد شیمیایی است که گاهی اوقات به آن در مجموع “فوران ها” اطلاق می گردد و شامل توکسین های آنتی میکروبیال (نیتروفوران ها) و شبه دیوکسین گوناگون است.

نگرانی درباره وجود فوران در غذاها به سال ۲۰۰۴ برمی گردد، زمانی که مطالعه سازمان غذا و دارو (FDA) درباره غذاهای فرآیند شده با حرارت در آمریکا فاش نمود که مقادیر کم فوران را می توان در نسبت های بزرگ غیرقابل انتظار در فرآورده های فرآیند شده در ظروف دربسته مانند قوطی و ظروف شیشه ای یافت. فوران سرطان زای احتمالی انسانی است و بنابراین حتی مقادیر کم آن در غذاها نامطلوب است.

1-2 شکل گیری فوران در غذا

پیشرفت تکنولوژی فراوری غذا که شامل سرخ کردن ،برشته کردن ،کباب کردن ،تغلیظ،دود دادن ، استریلیزاسیون، پاستوریزاسیون،پرتو دهی،نمک سود کردن،منجمد،کنسرو کردن و اشعه دادن می باشد، ظرفیت ذخیره های غذایی را به میزان زیادی در عصر جدید توسعه داده است.

پختن، مطلوبیت (برای مثال ،طعم،ظاهر،بافت )و پایداری غذاها را افزایش می دهد، همچنین هضم غذا ها را بهبود می بخشد.علاوه بر این میکرو ارگانیسمهای سمی را از بین برده و همینطور عوامل نامطلوب مانند آنزیمهای باز دارنده را بی اثر می کند.

تغییرات شیمیایی در ترکیبات غذا شامل اسیدهای آمینه،پروتئینها،قندها،کربوهیدراتها،ویتامینها و چربیها بوسیله فرایند حرارتی بالا، بر سؤالات متداول در زمینه کاهش ارزش غذایی افزوده است.حتی تشکیل تعدادی از سموم شیمیایی مانند هیدرو کربنهای آروماتیک چند حلقه ای ،آکریلامید ،اسیدآمینه و پروتئین پیرولیز شده و فوران در غذا دیده می شود.

فوران یک ترکیب هترو سیکلیک آروماتیک با یک اتم اکسیژن است.بسیار فرار، مایع بیرنگ ، اشتعال زا است.

مشخص شده فوران یک ترکیب سرطانزاست.تشخیص داده شده که فوران در طی حرارت دادن غذا با پیرولیز اجزا سازنده غذا مانند ویتامین c ،کربوهیدراتها،پروتئینها،و اسیدهای چرب چند غیر اشباعی و همچنین به وسیله تعامل بین این ترکیبات به وجود می آید. و همینطور پیشنهاد شده است که مؤثرترین پیش ساز فوران اسید اسکوربیک و مشتقات آن می باشد.یکی از  محتمل ترین الگوهای تشکیل فوران از پیرولیز گلوکز در شکل 1آورده شده است.

در بین محصولات غذایی آلوده شده بافوران ،غذای کودک شیشه شده به دلیل میزان آسیب پذیری کودکان و نوزادان به مواد مسموم و علاوه بر این دریافت روزانه بالا نسبت به وزن کودک بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.بقیه غذاهایی که شکل گیری فوران در آنها رخ می دهد عبارتند از سبزیجات ، میوه ، گوشت وماهی کنسرو شده ، سس ماکارونی ، نوشیدنیهای مغذی ، آبجوها و قهوه ها .

پایین ترین مقدار فوران برای محصولات میوه ای (ppb 16-6 )و محصولاتی که فقط حاوی گوشت ، نشاسته برنج و ذرت هستند ،( ppb 8-3 ) گزارش شده است.و بالاترین مقدار در غذای کودک حاوی سبزیجات یافته شده است .

در مورد فوران در ابتدا فکر می کردند که این ماده فرار در اثر تبخیر ساده از غذا بیرون می روند .برای مثال زمانیکه در قوطی کنسرو و یا شیشه باز می شود. اما ثابت شد که این فکر درست نیست.در حقیقت فوران در غذاها پایدار است.مقادیر فورانی که در طول حرارت دهی در ظروف در بسته در طول فرایند صنعتی شکل می گیرد در هنگام گرم کردن و خوردن غذا خیلی کاهش پیدا نمی کند. جز در موارد پختن و جوش زیاد است که امکان دارد فوران به وسیله تبخیر و حجم زیادی از بخار که آزاد می شود ،تلف می شود.به عبارت دیگر گرم کردن غذا و قرار دادن درب ظروف حتی به صورت نیمه هم میتواند سطح فوران را بالا ببرد.

1-2-1 غذای کودک حاوی ویتامین c

برای تقلید تشکیل فوران در غذای کودک یک سیستم مدل ساده بر پایه نشاسته که حاوی ویتامینc  بود توسعه یافت به هر حال ویتامین cبه طور طبیعی ، یا از طریق ترکیبات استفاده شده در غذا و یا به صورت غنی سازی شده در این سیستم وجود دارد .پیشنهادی در سال 2004 وجود دارد که شکل گیری فوران از AA می تواند تحت شرایط اکسیداتیو و غیر اکسیداتیو صورت گیرد .

1-2-2 معتبر سازی روش اندازه گیری HS-LPME برای تعیین ترکیبات فورانی در غذاهای کودک:

برای اطمینان از کارایی روش HS-LPME-GC/MS برای انجام تجزیه ی مورد نظر بررسی یک روش ضروری است . معیارهای معتبر سازی یک روش تجزیه ای عبارتند از:صحت ، دقت ،محدوده ی خطی بودن ، حد آشکار سازی و حد اندازه گیری بررسی شدند.

بررسی منحنی درجه بندی ترکیبات فورانی در آب نشان می دهد که این منحنی با ضریب همبستگی بالا )  R2>0/99) در محدوده ی غلظتی 0/2-200μg/L خطی است . بررسی نتایج مربوط به انحراف استاندارد نسبی نشان دهنده ی دقت خوب روش برای ترکیبات فورانی است (%3/84_7/06) صحت روش اندازه گیری برای ترکیبات فورانی در حد قابل قبول است(%83/80_103/64). مقادیر فاکتور تغلیظ برای فوران 972،-2متیل فوران 640 و2 و-5دی متیل فوران 503 برابر بوده که برای این روش در حد تشخیص روش پیشنهادی برای ترکیبات فورانی     0/021-0/038ng/g می باشد که کمتر از حد تشخیص سایر روش های تجزیه است. حد اندازه گیری به دست آمده برای ترکیبات فورانی توسط این روش نیز(0/069-0/126 ng/g) کمتر از حد اندازه گیری روش های دیگر است (1،2،11،15).مقایسه ارقام شایستگی روش پیشنهادی با دو روش دیگر نشان می دهد که منحنی درجه بندی آن در محدوده ی قابل قبولی برای اندازه گیری ترکیبات فورانی خطی است و دقت ،حد تشخیص و حد اندازه گیری روشHS-SPME بهتر ازدو روش دیگر است.

1-3 ارزیابی سیستم مدل :

فراریت بالای فوران باید در بررسی مورد توجه قرار گیرد و روش تحقیق باید بر اساس تکرارپذیری و تجدید پذیری ارزیابی شود .

کاهش در حجم فضای خالی ظروف آنالیز باعث کاهش سختی در تولیدفوران می شود .اگر فضای خالی ظرف کمتر از 50% حجم کاهش یابد اثر قابل توجهی در تشکیل فوران مشاهده نشده است .

بنابراین مقدار نمونه در ظروف اثر محدود کننده روی انتقال دما از طریق حرارت دارد و این نشان می دهد که اختلافات مشاهده شده ناشی از اثرات حرارتی نیست .

این نتایج پیشنهاد می کنند که حضور بیش از حد اکسیژن باعث افزایش تولید فوران در طول تجزیه حرارتی اسید آسکوربیک می گردد .

در این آزمایشات اثر انتقال نمونه به داخل ظروف آنالیز نیز مورد بررسی قرار گرفت . برای اینکار gr1 از نمونه حرارت دیده و در دو روش یکی با انتقال و دیگری بدون انتقال به ظروف آنالیز شدند . برای نمونه های انتقال یافته میزان فوران PPb 4/7±4/67 بوده است . درحالیکه فوران در نمونه هایی که در همان ظرف آنالیزحرارت دیدند دو برابراین غلظت راداشت .(PPb4/7±4/128 )این نتایج نشان می دهند که مقدار زیادی از فوران در طی انتقال از دست می رود و در نتیجه مقدار فوران گزارش شده کمتر از مقدار تولید شده است .

اما بر خلاف این عیب انتقال نمونه در آزمایشات دیگر بازهم کاربرد دارد .

در تحقیقات پیشین مشخص شده که تبخیر فوران از شبکه ماده غذایی تا حد زیادی بستگی به محتوای چربی نمونه دارد . بنابراین اگر سیستم مدل حاوی لیپیدها باشد اتلاف فوران در سراسر آنالیز احتمالاً کمتر از مقداری است که گزارش شده است.

1-4 اثر عوامل داخلی و خارجی

1-4-1 اثر نوع بافر وPH

چون PH بعد از گرم کردن و سرد کردن به دست می آید بنابراین بافر ها باید به اندازه کافی قدرت اجتناب از تغییرات PH رادر اثر واکنش در طول گرما دهی داشته باشند .

درارزیابی این فاکتور به نظر می رسد مخصوصاً درPH اسیدی که نوعاً در غذای بچه با پایه میوه وجود دارد تشکیل فوران تحریک می شود .

در PH کمی اسیدی (5/6-6) تشکیل فوران تقریباً 6-3 برابر کاهش می یابد .

جدای از اثر PH ترکیب بافر ها نیز می تواند مورد توجه باشد. به نظر می رسد که وجود یون فسفات تولید فوران راافزایش می دهد.

1-4-2 اثر غلظت مختلف اسید آسکوربیک

با تغییر در غلظت AA از mg/g 1/0 به mg/g 5/4در نمونه اختلاف قابل توجهی در غلظت فوران به وجود نیامده است.

فقط در نمونه های حاوی mg/g 18 اسید آسکوربیک فوران به مقدار قابل توجهی بیشتر تولید شده بود.

چون در غذای کودک نرمال میزان ویتامین C حدود mg/g 15-2 می باشد . بنابراین می توان گفت غلظت AA در این رنج تاثیر قابل توجهی در تولید فوران ندارد .

1-4-3 اثر نسبت مولار اسید آسکوربیک به دهیدروآسکوربیک اسید :

ارزیابی این فاکتور نشان داد که نسبت مولار AA/DHA تاثیر زیادی روی شکل گیری فوران ندارد .

مقادیرفوران برای نمونه های حاوی100%AA برابر باppb 2±7/5ودرمقایسه با نمونه های  DHA60%/ََ AA40% حدود ppb 1±5/5 و در نمونه های DHA 80%/ AA20% برابر با  ppb      0±1/5 بود .

فقط غلظت فوران تشکیل شده از DHAبدون حضور AA در مقایسه با دیگر نتایج به طور قابل توجهی کمتر بود(ppb2/0± 5/4)

1-4-4 اثر حضور پروتئین

مقادیر فوران تشکیل شده از ژل نشاسته ای ذرت مومی حاوی ویتامین C با وجود و عدم وجود پروتئین در آزمایشی  با هم مقایسه شده اند.

حضور پروتئین در نمونه های حاوی AA  اثری روی تولید فوران نداشت. هر چند در نمونه هایی که DHA  موجود بود افزودن پروتئین به طور قابل توجهی تولید فوران را کاهش میداد .

این پدیده می تواند با این حقیقت که DHA نسبت به AA بیشتر با پروتئین واکنش می دهد شرح داده شود به دلیل حضور گروه کربنیل که می تواند سریعتر با زنجیره های پروتئینی نوکلئوفیل به منظور ایجاد سایر ترکیبات واکنش دهد.

1-4-5 اثر زمان و درجه حرارت گرما دادن روی تشکیل فوران

مشاهده شد که درجه حرارت تاثیر زیادی در تشکیل فوران دارد ، مخصوصاً اگر AA  در نمونه ها موجود باشد . افزایش درجه حرارت گرما دهی تا   ، مقادیر بالای فوران را نتیجه می دهد .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه بررسي واکنش تک ظرفي اسپايرو دي هيدروفوران حاصل از 1و3- سيکلوهگزان دي اون با سيانوژن بروميد و آلدهيدهاي مختلف در حضور سديم متوکسيد و يا اتوکسيد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122