پايان نامه جداسازي و تشخيص مولکولي پاراکوويروس هاي انساني از نمونه کلينيکي کودکان مبتلا به گاستروانتريت به روش تکنیک مولکولی RT_PCR

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جداسازي و تشخيص مولکولي پاراکوويروس هاي انساني از نمونه کلينيکي کودکان مبتلا به گاستروانتريت به روش تکنیک مولکولی RT_PCR یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 113 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جداسازي و تشخيص مولکولي پاراکوويروس هاي انساني از نمونه کلينيکي کودکان مبتلا به گاستروانتريت به روش تکنیک مولکولی RT_PCR بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

خلاصه فارسی1
مقدمه 2
(1-1 تاریخچه پیکورنا ویروس ها 3
(2-1 تقسیم بندی پیکورنا ویورس ها 4
(3-1 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 8
(4-1 ساختمان پیکورنا ویروس ها 8
(5-1 ساختار ژنوم در پیکورنا ویروس ها 13
(6-1 سیکل تکثیر پیکورنا ویورس ها 16
(7-1 ترجمه ژنوم پیکورنا ویروس ها 23
(8-1 پردازش پلی پروتئین در پیکورنا ویروس ها 23
(1-8-1 پروتئین L 24
(2-8-1 پروتئین 2A 24
(3-8-1 پروتئین 3C 24
(9-1 تکثیر ژنوم و سنتز mRNA 25
(1-9-1 RNA پلیمراز وابسته به RNA ویروسی 26
(2-9-1 پروتئین 3D 26
(10-1 نقش پروتئین های کمکی در تکثیر ژنوم 27
(1-10-1 پروتئین 2B 27
(2-10-1 پروتئین 2C 27
(3-10-1 پروتئین 3AB 27

(4-10-1 پروتئین فرعی سلول 28
(5-10-1 پروتئین متصل کننده پرایمر برای سنتز RNA 28
(11-1 محل سنتز RNA در سلول 29
(12-1 چگونگی تشخیص RNA ویروسی و سلولی از یکدیگر 31
(13-1 مرحله تجمع و تشکیل ذرات عفونی 32
(14-1 پاراکوویروس 33
(1-14-1 جداسازی و خصوصیات اولیه پاراکوویروس 33
(2-14-1 پروتئین های پاراکوویروس 34
(3-14-1 پردازش پروتئین در پاراکوویروس ها 35
(4-14-1 توالی 5´-UTR در پاراکوویروس ها 36
(5-14-1 ارتباط ژنتیکی پاراکوویروس ها با پیکورنا ویروس های دیگر 38
(6-14-1 تداخلات بین HPeV1-2 با سطح سلولهای حساس 39
(7-14-1 عوارض کلینیکی و اپیدومیولوژی پاراکوویروس ها 41
(8-14-1 ویروس های مرتبط با پاراکوویروس ها در حیوانات 41
فصل اول
کلیات44
1-1) بیان مساله45
(2-1 فرضیه46 (3-1اهداف تحقیق 47
1-4)ضرورت انجام تحقیق47
فصل دوم
مروری بر متون گذشته48
فصل سوم
مواد و روش ها51
(1-3آماده سازي ميكروتيوب و سرسمپلرها52
(2-3 مواد لازم برای تهیه سوسپانسیون 52
(3-3 جداسازي RNA و ساخت cDNA53
(4-3سنتز cDNA54
3-5) Compatent55
3-6) ترا نسفورم56
Mini prep protocol ( 7-3 (استخراج پلاسمید)58
PCR (8-358
(9-3 روش تهیه ژل آگارز60
(10-3 روش آماده سازی مارکر 1kb60
11-3)تکنیک الکتروفورز61
(12-3تهيه بافر الكتروفورز 1×61
(13-3روش استخراج DNA‌از ژل 61

فصل چهارم
نتایج63
مقایسه blast برخی توالی های مثبت با توالی موجود در بانک ژنی66
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری79
بحث80
نتیجه گیری84
توصیه ها و پیشنهادات85

منابع86

منابع

Brooks, G. F., Butel ,J.S., Morse, S. A ., 2001,Picornaviruses. Javetz ,Melnick and Adelbers Medical Microbiology, 22 th ed. Chapter 36,P. 418-4432.

Microbiology and Immunoiogy, 2003,BS 30 3s, Picornaviruses Updated,September 10

Shafren , DR ., Dorahy, DJ., Ingham , RA ., et al, 1997,Coxsackievirus A21 binds to decay- accelerating factor but requires intercellular adhesion molecule 1 for cell entry .J Virol,71,P.4736-4743.

Ward , T., Powell , RM., Pipkin , PA., et al , 1998,Role for microglobulinin echovirus infection of rhabdomyosarcoma cells. J Virol,72,P.5360- 5365.

Pritchard , AE.,Strom , T., Lipton , HL., 1992, Nucleotide Sequence identifies Vilyuisk virus as a divergent Theiler’s virus. Virology. 191,P.469- 472.

6.Van Regenmortel , H. V., Bishop, D.H.L ., Fauquet , C. M., 2000,Virus Toxonomy Seventh report of ICTV. Academic press, Londan.

Brooks , G.F., Butel , J.S., Morse , S. A., 2001 , Enteroviruses Medical microbiology, 22th edition chapter 36,P.418- 432.

8.Rueckert ,  R. R., Fields ,N., Knipe ,M., Howley,M, et al. 1996,Picornaviridae the viruses and their replication Field’s virology. Raven Press Ltd., New York, N. Y,P. 609- 654

Jackson , T. , Ellard , FM., Ghazaleh , RA., et al. 1996,Efficient infection of cells in culture by type O foot – and –mouth disease virus requires binding to cell surface heparin sulfate. J Virol,70,P. 5282 – 5287 .

10.Stanway, G. , Hyypia,  T ., 1999,Parechoviruses. J Virol.73,P. 5249 – 5254.

Fout ,GS., Medappa ,KC. , Mapoles , JE., Rueckert ,RR ., 1984,Radiochemical determination of polyamines in poliovirus and human rhinovirus 14.J BiolChem.259,P.3639 – 3643.

12.Acharya , R.,  Fry , E., Stuart , D., et al . 1989,The three – dimensional structure of foot – and – mouth disease virus at 2.9 A resolutions. Nature  .337 ,P. 709 – 716.

13.Vircent ,R., 2001,Racaniello.Picornaviridae ,The viruses and their replication , Fildes Virology, Fourth edition, volume 1 , Chapter 23 , P.687.

14.Hogle ,JM. , Chow , M. , Filman , DJ., 1985,Three – dimensional structure of  poliovirus at 2.9 Å resolutions. Science.229,P.1358 – 1365.

15.Caspar , DL., Klug , A., 1962,Physical principles in the construction of regular viruses. Cold Spring Harbor Symp Quant Biol.27,P.1 – 22 .

چکیده

پار اکو ویروس انسانی که به خانواده پیکورنا ویروس ها تعلق دارد, بدون غشا بوده و دارای ژنوم   RNAتک رشته با قطبیت مثبت می باشد . اندازه ژنوم این ویروسKb 4/8 – 2 /7می باشد. این ویروس با بروز عفونت های گوارشی و تنفسی و گاهی عفونت های سیستم اعصاب مرکزی مرتبط است. از آنجا یی که هیچ اطلاعات درستی در مورد ژنوتایپ این ویروس در ایران وجود نداشته است این مطالعه  به منظور تشخیص سریع , تعیین ژنوتایپ این ویروس در نمونه های مدفوع کودکان  ایرانی زیر چهار سال مبتلا به گاستروآنتریت طراحی شده است. RNA از سوسپانسیون مدفوع استخراج شده وcDNA  تهیه  گردید و nested PCR  با پرایمرهای اختصاصی انجام شد و محصول  PCRاز ژل آگارز استخراج و تعیین توالی گردید . نتایج نشان داد که تکنیک RT-PCR برای تشخیص مستقیم HPeV  در نمونه های کلینیکی کاربردی تر, حساس تر , سریعتر از  روش کشت سلولی می باشد. این موضوع تایید میکند که روش RT-PCR روشی برتر برای تشخیص این ویروس درزمانی کوتاهتر و با هزینه کمتر می باشد. همچنین تشخیص سریع می تواند مانع مصرف بی رویه آنتی بیوتیک گردد.

کلمات کلیدی :  پیکورناویروس- پاراکوویروس انسانی- گاستروآنتریت

مقدمه

1-1 )تاریخچه پیکورنا ویروس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    پیکورنا ویروس ها دلیل نام آنها کوچکی آنهاست که پیکو(Pico) به زبان آلمانی به معنای کوچک است یعنی  ویروسهای کوچک RNA دار, و پاراکوویروس از خانواده پیکورنا ویروس ها می باشد.

پیکورنا ویروس ها، ویروس های کروی شکلی هستند که دارای ژنوم RNA ی تک زنجیره با قطبیت مثبت  (+ssRNA)  می باشند.اندازه این ویروس ها از kb 7.2 در (ردیف ویروس انسانی) تا Kb 7.4 در (پولیوویروس، هپاتیتA) و تا kb8.4 در (آفتو ویروس ها) متغیر است (1).

پیکورنا ویروس ها نقش شگرفی در پیشرفت ویروس شناسی مدرن داشته اند، به طوریکه FMDV[1] اولین ویروس حیوانی بود که در سال 1898 توسط Frosch , Loeffler کشف گردیده. ده سال بعد در اواخر قرن بیستم، با ظهور اپیدمی پولیومیلیت شاهد ایزوله شدن عامل این عفونت (پولیوویروس) توسط popper , landsteinerk بودیم. 40سال بعد دریافتند که پولیوویروس قادر است در کشت سلولی رشد نماید. این یافته آغاز راهی برای مطالعه تکثیر ویروسها بود. سپس اندازه گیری پلاک (Plaque assay) به عنوان یک روش استاندارد در اندازه گیری عفونت زایی پولیوویروس به کار گرفته شد (3,2).

اولین RNA پلیمراز مرتبط با RNA در مننگوویروس (Mengovirus) شناسایی گردید (1) .

با انجام مطالعات بیشتر مشخص شد که ویروس ها برای ورود به سلول از یکسری گیرنده های خاص استفاده می کنند که مختص آن ویروس ها بوده و برای ورود ویروس به سلول ضروری می باشند.

پروتئین های پیکورنا ویروس ها به صورت یک پارچه سنتز شده و توسط یک یا دو پروتئین که خاصیت پروتئازی دارند بصورت آبشاری ودنبال هم می شکند و بسته به نوع ویروس12,11,10 پروتئین مجزا دارند. این پیش سازهای پروتئینی شامل2A , 3C , 3D است که نقش مهمی در همانندسازی و تکثیر ویروس دارند. به طورکلی این پروتئین ها غیر ساختمانی بوده. و فعالیتهای آنزیمی او شبه آنزیمی دارند.

بسیاری از پیکورنا ویروسها بیماریهای مختلفی در انسان ایجاد می کنند. از فلج شدید تا مننژیت اسپتیک، میوکاردیت، ضایعات وزیکولر و گزانتمی پوستی، ضایعات جلدی مخاطی، بیماری های تنفسی، بیماری های چشمی و… جدی ترین بیماری که توسط پیکورنا ویروس ها در انسان به وجود می آید پولیومیلیت است که اشکال تحت بالینی این بیماری از بیمارهای بالینی آن شایع تر می باشد (1).

1-2) تقسيم بندي پیكورناويروس ها :

این ویروس ها بر اساس خصوصیات فیزیکی، دانسیته شناوری، حساسیت به PH ، نزدیکی سرولوژیکی و اکنون بیشتر براساس خصوصیات مولکولی تقسیم بندی شده اند. براساس تجدید نظر جدید توکسونومی به 9 جنس تقیسم شده اند که البته هر جنس هم شامل زیر گروه هایی می شود (2). (جدول شماره یک)

جدول 1 )- اعضای خانواده پیکورنا ویریده.

Members of the Family Picornaviridae Species
Aphtovirus Foot – and – mouth disease virus

Equine rhinitis A virus

Equine rhinitis B virus

 

Avihepatovirus Duck hepatitis A virus
Cardiovirus Encephalomycarditis virus

Theilovirus

Enterovirus Bovine enterovirus

Human enterovirus A

(Coxsackievirus,enterovirus)

Human enterovirus B

(Coxsackievirus,echovirus,enterovirus)

Human enterovirus C

(poliovirus,coxsackievirus,enterovirus)

Human enterovirus D

(enterovirus)

Porcine enterovirus B

Simian enterovirus A

Human rhinovirus A

Human rhinovirus B

Human rhinovirus C

Erbovirus Equine rhinitis B virus
Hepatovirus Hepatitis A virus
Kobuvirus Aichi virus

Bovine kobuvirus

 

Parechovirus Human parechovirus

Ljungan virus

Sepelovirus Porcine sapelovirus

Simian sapelovirus

Avian sapelovirus

 

Senecavirus Seneca valley virus
Tremovirus Avian encephalomyelitis virus
Teschovirus Porcine teschovirus

Refrance: Fields, B., 2013, Virology book, Vol .13

 

I) آفتوویروسها :

مهمترین ویروس این خانواده FMDV می باشد که حیوانات سم دار نظیر گاو، بز، گوسفند و خوک را آلوده میکند.و بندرت انسانها را نیز آلوده می نماید. هفت سروتیپ از آفتوویروسها شناسایی شده است(سروتیپAsial , SAT 1,2,3 , C , A , O ). در بین هر سروتیپ، زیرگروه های زیادی وجود دارد. این ویروس ها خیلی حساس هستند و عفونت زایی آنها در PH کمتر از 7 کاهش می یابد( 1و9و8).

 

II) کاردیو ویروس ها :

دارای دو شاخه مستقل است.

الف : ویروس های شبه انسفالومیوکاردیت که شامل انسفالومیوکاردیت ویروس و کلمبیا ویروس SK و مننگوویروس است. که ویروس های پاتوژن در موش هستند, البته می توانند در انسان، میمون، خوک، فیل، سنجاب هم بیماری بدهند.

ب : در این گروه ویروس هایی هستند که در سیستم عصبی تولید بیماری می کنند و شامل طیف و سیعی از ویروس ها هستند  که شاخص آنها Theleris murin encephalomyelitis viruse می باشد. (5)

III) هپاتوویروسها :

ویروس هپاتیت A (HAV) که قبلاً عضوی از جنس انتر و ویروسها بود اکنون در جنس مجزایی به نام هپاتوویروس قرار گرفته است دلیل این طبقه بندی مجدد خصوصیات ویژه مولکولی HAV می باشد.

توالی نوکلئوتیدی و اسیدآمینه ای HAV با پیکورنا ویروس های دیگر تشابه کمی دارد.

تکثیر آن در کشت سلولی بدون ایجاد CPE می باشد و انتقال بیماری مدفوع- دهانی و عامل هپاتیت می شود(1و6و7و8).

IV) رینوویروس ها :

علت نامگذاری این ویروس ها به محل رشد و تکثیر آنها یعنی نازوفارنکس مربوط می شود این گروه متداول ترین عوامل سرماخوردگی در کودکان و بزرگسالان هستند. این جنس دارای اعضای بسیار زیادی است که سه تیپ و 103 سروتیپ دارد.

این ویروس به محیط اسیدی حساس بوده و در دستگاه تنفسی قدرت رشد دارند و این خاصیت آنها را از انتروویروس ها متمایز می گرداند (1و 2).

V)انتروویروسها :

این ویروسها در دستگاه گوارش تکثیر می شوند و به PH اسیدی معده مقاوم هستند. این جنس در بر گیرنده پولیوویروس[2] (3 سروتیپ)، کوکساکی ویروس[3](23سروتیپ)، اکوویروس[4](28 سروتیپ)، انتروویروس های انسانی(4 سروتیپ) و شماری از ویروسهای غیرانسانی می باشد.

V-1/پولیوویروس ها :

قدیمی ترین ویروس شناخته شده است که شامل سه سروتیپ مجزا می باشد و سبب بیماری فلج می گردد. راه ورود ویروس مدفوعی- دهانی می باشد. ویروس بیشتر به سلول های لنفوئیدی اپی تلیال و نرون ها در سیستم عصبی مرکزی تمایل دارد. ایمنی نسبت به ویروس پولیو دائمی و جلوگیری از عفونت وابسته به واکسیناسیون است و گیرنده اختصاصی ویروس پولیو ، CD155 می باشد (1 و 2).

V-2/ اکو ویروس ها :

دلیل نامگذاری این است که ایجاد بیماری مشخص نمی کند و اولین بار از مدفوع جدا شده و بیشتر از 32 سروتیپ از آن شناخته شده است. بیماری هایی که ایجاد می کند مننژیت غیر چرکی، انسفالیت، بیماری تب دار و سرماخوردگی است و در انسان هم سبب اگلوتیناسیون اریتروسیت های گروهO می شود (1 و 4).

V-3 / کوکساکی ویروس ها :

براساس ایجاد بیماری در نوزاد موش شیرخوار به 2 گروه A , B تقسیم بندی شده اند.

گروهA  : سبب بیماری فارنژیت و زیکولی، التهاب خونریزی دهنده چشم و … می شوند.

گروهB  : سبب میوکاردیت، پریکاردیت، انسفالیت و پلاک های فاسد شونده در ماهیچه و مغز می شوند و راه ورود ویروس دهانی می باشد (1).

این ویروس ها از رسپتورهای مختلف مانند vitronecti receptor , I-Cam1 , CD55 جهت اتصال به سلول استفاده می کنند.(2)

VI) پاراکوویروس ها :

این جنس به تازگی طبقه بندی شده است و شامل 2 سروتیپ [5]پاراکوویروس انسانی تیپ 1 و 2 است. این دو ویروس قبلاً به عنوان اکوویروس تیپ 22 و 23که جز گروه انتروویروسها طبقه بندی شده بودند. پس از مطالعه مولکولی ژنوم این ویروس ها مشخص گردید که این دو ویروس تنها 30% با پیکورناویروس های دیگر تشابه اسید آمینه ای دارند. از طرف دیگر کپسیداین ویروس ها تنها سه پروتئین دارد و کلیواژ (cleavage) پپتید VPO به VP2 و4VP صورت نمی گیرد. این موضوع منجر به طبقه بندی مجدد این ویروس ها و قرار دادن آنها در جنس جداگانه ای به نام پاراکوویروس گردید. (10)

1-3) خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پیکورنا ویروس ها:

1-3-1)حساسیت به PHاسیدی :

انترو ویروسها ، هپاتوویروسها، کاردیوویروسها و پاراکو ویروسها به اسید معده مقاومند و عفونت زایی آنها در PHکمتر از 3 از بین نمی رود. در صورتیکه رینوویروسها و آفتوویروسها بهPH کمتر از 6 حساس اند به همین دلیل محل طبیعی تکثیر این ویروسها در بدن متفاوتند. از طرف دیگر حساس بودن رینوویروسها و آفتوویروسها به PHاسیدی در مرحلة پوشش برداری (Uncoating) نقش دارد (2).

1-3-2)دانسیته:

کاردیو و آنتروویروس دانسیته 34/1 گرم در میلی لیتر در کلرید سزیم دارند و FMDV دانسیته 45/1 گرم در میلی لیتر در کلرید سزیم دارد. رینوویروس دانسیته 40/1 گرم در میلی لیتر در کلرید سزیم دارد که دلیل این اختلاف حرکت نفوذپذیری کپسیدویروس نسبت به سزیم است. کپسیدپولیو نسبت به سزیم غیر قابل نفوذ است و ویروس در چگالی شناوری سبک تری باند می شود ولی کپسیدآفتوویروسها منافذی دارد که سزیم می تواند به درون ویریون نفوذ نماید (11و 12و 13).

(3-3-1حساسیت نسبت به حلال های لیپیدی:

پیکورنا ویروس فاقد پوشش لیپیدی است و به کلروفرم، دتر جنت واتر مقاوم بوده و از بین نمی رود (6 و 14).

1-4) ساختمان پیکورناویروس:

(1-4-1کپسید:

کپسید از چهار پروتئین ساختمانی به نام vp1 ، vp2 ، vp3 ، vp4 ، تشکیل شده است. ولی در میان اعضای پاراکوویروس ها استثناء می باشند. زیرا که کپسید آن ها تنها دارای سه پروتئین VPO ،  VP2 و VP4 می باشد و کلیواژهایVPO، به VP2وVP4انجام نمیشود (10).

در سال 1960 دو دانشمند به نام casper  and  klug مبنای ساختمانی ویروسها را تشریح کردند و نشان دادند که کپسید این ویروسها دارای ساختمان ایکوزاهدرال (Icosahedral )، تقارن بیست وجهی است که از چهار پروتئین VP4 – VP1 تشکیل شده (به استثنای پاراکوویروس) (14). یک 20 وجهی از 20 مثلث متساوی الاضلاع و 12 گوشه تشکیل یافته است (شکل 1 ). نتایج حاصل از مطالعات اشعه  X و بررسی های بیوشیمیایی نشان داد که کپسید پیکورنا ویروسها واجد 60 پروتئین ساختمانی است که به صورت یک شبکه 20 وجهی استوار یافته اند. در سال 1985 ساختار اتمی پولیوویروس و رینوویروس انسانی تیپ 14 به کمک کریستالوگرافی با اشعه Xمشخص گردید (15و14).

اصلی ترین جزء سازنده در کپسید پیکورنا ویروسها را پروتومر (protomer) نامیدند. هر پروتومر از 4 پروتئین VP4–VP1 تشکیل شده است. سه پروتئین VP1، VP2 ، VP3 در سطح خارجی کپسید قرار دارند ولی VP4در سطح داخلی کپسید و در تماس با ژنوم قرار دارد. این پروتئین ها با هم شبکه ای استوانه ای را تشکیل داده که از 8 رشته زنجیره موازی و در خلاف جهت هم قرار دارند و به نام  -barreljellyrollβ  می نامند (16و8) (شکل 2).
این دومن یک ساختمان گوه ای شکل است که از دو روقة β موازی و در خلاف جهت هم ساخته شده اند یک ورقة β دیواره گوه را می سازد و ورقه دیگر که در مرکز قرار دارد، هم دیواره و هم کف گوه را شکل می دهد. گوه ای شکل بودن این ساختمان باعث فشرده شدن واحدهای ساختمانی شده و ایجاد یک پوستة سخت و فشرده را تسهیل می نماید. فشردگی دومن های β- barrel توسط شبکه ای از تداخلای پروتئین- پروتئین در روی کپسید داخلی بویژه در اطراف گوشه های 5 ضلعی تقویت می گردد (8و16).

پروتئین های کپسید از نظر سکانس متفاوت و از نظر توپولوژی یکسان هستند و مهمترین تفاوت پروتئین های VP1، VP2 ، VP3در لوبهای صفحات بتا(β) و در قسمتهای انتهای  آمینی (N- Terminal ) و انتهای کربوکسیلی (C- Terminal) می باشد. انتهای کربوکسیلی در سطح خارجی و انتهای آمینی در سطح داخل ویروس قرار دارد (16).

دومن های β- barrelدقیقاً مشابه با ویروسهای گیاهی نظیر Southem  bean  mosaicوTomato bushy  stunt می باشد. پروتئین های این دسته از ویروسها هیچ گونه همولوژی توالی با پیکورناویروسها ندارند. فرضیه ای که مطرح است این است که 1- پلی پپتیدها از یک جد مشترکی تکامل یافته اند. 2- دومن β- barrelیکی از محدود راههایی است که به پروتئین ها اجازه می دهد تا به فرم یک کره فشرده تجمع یابند (18 و 17).

[1] Foot and Mouth Disease Virus

[2] Polioviruses

[3] Coxsackivirus

[4] Echovirus(Enteric Cytopathogenic Human Orphan Disease)

[5] Human Parechovirus type 1 and 2

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122