پايان نامه جداسازي و خالص سازي پروتئين نوترکيب PorA و کانژوگاسيون آن با LPS باکتري بروسلا مليتنسيس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جداسازي و خالص سازي پروتئين نوترکيب PorA  و کانژوگاسيون آن با LPS باکتري بروسلا مليتنسيس یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جداسازي و خالص سازي پروتئين نوترکيب PorA  و کانژوگاسيون آن با LPS باکتري بروسلا مليتنسيس بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی
فصل اول:مقدمه(اهداف تحقیق)
1- 1 طبقه بندی بروسلا
1-2 بیماری زایی و فاکتورهای بیماری زایی
1-2-1 ژن کد کننده آنزیم گلوکان حلقوی سنتتاز (cgs)
1-2-2 ژن های aroC و purE
1-2-3 پروتئینهای شوک حرارتی
1-2-4 ژن sod
1-3 اپیدمیولوژی
1-4 خصوصیات بیوشیمیایی
1-5 علایم بیماری
1-5-1 ناخوشى تحت بالينى (ساب كلينيكال)
1-5-2 بروسلوز حاد و تحت حاد
1-5-3 بروسلوز موضعى ( لوكاليزه):
1-5-4 عود بروسلوز:
1-5-5 بروسلوز مزمن
1-5-6 بيمارى شبه بروسلوز
1-5-7 بروسلوز ناشى از تلقيح واكسن حيوانى
1-6 انتقال بیماری
1-7 پاسخ های ایمنی میزبان به بروسلا
1-8 روشهای تشخیص
1-9 درمان بیماری
1-10 واکسیناسیون
1-10-1 تولید پروتئین نوترکیب Omp31
1-10-2 استفاده از NPAP
1-10-3 استفاده از بروسلا ملیتنسیس سویه WR201
1-10-4 استفاده ازپروتئینهای غشاءداخلی16و19(Omp16&Omp19)بروسلاآبورتوس
1-10-5 تولید سویه زنده تخفیف حدت یافته با جهش بر روی ژنهایmanBA ،virB2 و asp24 در هر دو سویه بروسلا آبورتوس و بروسلا ملیتنسیس
1-10-6 جهش بر روی ژنهای دخیل در سنتز LPS
1-10-7 استفاده از LPS خالص شده بروسلا ملیتنسیس
1-10-8 استفاده از پروتئین CP24
1-10-9 نتیجه گیری در مورد بهترین حالت ممکن واکسن انسانی بروسلا ملیتنسیس
1-10-10 مجوز استفاده از واکسن بروسلا ابورتوس سویه RB51 برای استفاده در گاوها
1-11 دیواره سلولی باکتری های گرم منفی
1-11-1 اندوتوکسین
1-11-2 ساختمان LPS
1-11-3 عملکرد LPS
1-11-4 تاثیرات LPS
1-12نایسریا
1-12-1 پورین های مننگوکوک
1-12-2 PorA

فصل دوم: (سابقه وپیشینه تحقیق)

فصل سوم: (مواد و روشها)
3-1 وسایل مورد استفاده
3-2 مواد مورد استفاده
3-3 روش کار
3-4 رنگ آمیزی گرم
3-5 طرز تهیه استوک
3-6 روش استخراج DNA پلاسمیدی
3-6-1 طرز تهیه محلولهای مورد نیاز برای استخراج پلاسمید
3-6-2 مراحل استخراج DNA پلاسمیدی
3-7 الکتروفورز
3-7-1 طرز تهیه ژل آگاروز
3-7-2طرز تهیه بافرTBE(1X)
3-8 بررسی بیان پروتئین
3-9 نحوه آماده سازی جایگاه ژل
3-10 روش تهیه بافر متراکم کننده
3-11 روش تهیه بافر جداکننده
3-12 روش تهیه بافر تانک
3-13 آماده سازی الکتروفورز عمودی
3-13-1 آماده سازی پروتئین
3-13-2 بارگذاری پروتئین
3-14 رنگ آمیزی ژلSDS-PAGE
3-14-1 ساخت محلول رنگ
3-14-2 نحوه رنگ آمیزی
3-15 خالص سازی پروتئین نوترکیب Ecoli
3-16 شکستن سلولها برای آزادسازی پروتئین
3-17 خالص سازی با ستون نیکل سفارز
3-17-1 مواد مورد نیاز برای تهیه بافرهای خالص سازی
3-18 بردفورد
3-18-1 تهیه معرف بردفورد
3-19 جداسازی LPS بروسلا ملیتنسیس
3-19-1 پروتکل جدا سازی LPS
3-19-2 تهیه محلول دیالیز یا بافرفسفات
3-20 سنجش غلضت LPS بروسلا ملیتنسیس
3-20-1 تهیه LPS منحنی استاندارد
3-21 روش کونژوگاسیون LPS با PorA
3-22 خالص سازی کونژوگاسیون
فصل چهارم:(نتایج )
4-1 احیا باکتری نوترکیب PorA
4-2 استخراج DNA پلاسمیدی
4-3 بررسی بیان پروتئین
4-4 خالص سازی پروتئین نوترکیب PorA
4-5 بردفورد
4-6 جداسازی LPS بروسلا ملیتنسیس
4-7 سنجش غلظت LPS بروسلا ملیتنسیس
4-8 کونژوگاسیون LPS باPorA

فصل پنجم: (بحث)
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

   منابع

 

اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بیماری های مرتبط با بیوتروریسم.کتاب اول/گفتار نهم.بخش دوم وسوم

پاکزاد ، پرویز . 1381. اصول و تفسیر آزمایش های سرولوژی بالینی ، تهران ، موسسه انتشارات ، چاپ هفتم  ، صص148-141.

Abbas A. K., et al.1997.Celullar and molecular immunology, pp:253-255. W. B.                     Saunders Company.

 

Ala’Aldeen D.A.A.1996.and Cartwright K.A.V. Neisseria meningitidis: vaccines and vaccine candidates. J. Infect.,; 33: 153-157.

 

Apicella AM ; Griffiss M and Schneider H.1994. Isolation and characterization of lipopolysaccharides , lipooligosaccharides , and lipid A. Methods  Enzymol . ; 235 : 242-252

 

Arigita C., Jiskoot W., Westdijk J., etal., 2004. Stability of mono and trivalent meningococcal outer membrane vesicle vaccines. Vaccine; 22: 629-642

 

Arigita C., Jiskoot W., Westdijk J., etal.2004. Stability of mono and trivalent meningococcal outer membrane vesicle vaccines. Vaccine,; 22: 629-642

 

Ashford DA, di Pietra J, Lingappa J, Woods C, Noll H, Neville B, et al.2004. Adverse                                 events inhumans associated with accidental exposure to the livestock brucellosis vaccine RB51.Vaccine Sep; 22(25-26): 3435-9.

 

Baldwin CL, Parent M.2002. Fundamentals of host immune response against Brucella abortuswhat: the mouse model has revealed about control of infection. Vet Microbiol. Dec; 90 (1-4):367-82.

 

Behzadiannejad Q, Siadat SD, Kheirandish M, Tabaraie B, Ahmadi H, Norouzian D, et al.2008.Comparsion among opsonic activity against meningococci in rabbit sera form vaccines afterimmunization with outer membrane vesicle of Neisseria meningitidis serogroup B. Res JMicrobiol.; 3(3): 105-113.

چکیده

بروسلوز یکی از پنج بیماری عفونی مشترک بین انسان و دام است که در اثر آلودگی با باکتری های جنس بروسلا به وجود می آید . بروسلاها ، باکتری های کوچک ، غیر متحرک ، گرم منفی کوکوباسیل و درون سلولی اختیاری که در طیف وسیعی از حیوانات ایجاد بیماری می کنند . بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس عمده ترین گونه های عامل بروسلوز انسانی هستند. واکسنهای بروسلوز حیوانی شامل باکتریهای غیر فعال شده و یا سویه های زنده تخفیف حدت یافته دو مشکل اساسی در انسان ایجاد می کنند: نخست آنکه گاهی ایجاد بیماری مینمایند و دوم آنکه با واکنشهای ازدیاد حساسیت ناخواسته همراه اند. در همین راستا در سالهای اخیر ایمنی زایی با آنتی ژنهای مختلفی از گونه های بروسلا به شکل مونووالان طبیعی کونژوگه و یا نوترکیب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.از بین عوامل ویرولانس این ارگانیسم ،لیپوپولی ساکارید(LPS) بعنوان عامل ویرولانس اصلی شناخته شده است و سویه های جهش یافته و فاقد این جزء از دیواره سلولی، فاقد ویرولانس و توان بقای درون سلولی هستند.همچنین LPS به لحاظ ایمونولوژیک آنتی ژن اصلی سطح سلولی بروسلا محسوب میشود. به همین دلیل امروزه استفاده از LPS بروسلا به دلیل داشتن خواص آنتی ژنیک و ایمونوژنیک قوی جهت طراحی و تولید یک واکسن موثر انسانی بسیار مورد ارزیابی و مطالعه قرار میگیرد.امروزه پژوهش های متعددی در زمینه واکسن های زیر واحدی مونووالانت و یا کونژوگه ،با جایگزینی اجزاء دیگر باکتری از جمله پروتئین های غشاء خارجی جهت ایجاد پاسخ های ایمنی وابسته به لنفوسیتTصورت گرفته است  وزیکول غشاء خارجی مننگوکوک(OMV) متشکل از پروتئینهای کلاس 1 تا 4،فسفولیپید پلی ساکارید کپسولی و لیپواولیگوساکارید میباشد،این ماکرومولکول در خلال سیر رشد باکتری در بدن میزبان رها میشود و پژوهش ها نشان میدهد که نقش عمده ای را در القائ ایمنی حفاظت بخش پس از ابتلا به بیماری دارد.از مهمترین اجزائ این ماکرومولکول میتوان به PorA،از خانواده کلاس1 پروتئین غشائ خارجی اشاره نمود که توانایی ایجاد پاسخ های باکتریسیدی را دارد.  علاوه بر این وجود سایر ترکیبات از جمله لیپوالیگوساکارید و فسفولیپیدها،دارای خاصیت آدجوانتی بوده و پاسخ حفاظتی مناسبی را در انسان ایجاد مینمایند.

در این مطالعه ویال لیوفلیزه، حاوی porA ای که داخل E.coli کلون شده بود احیا گردید سپس برای اطمینان از اینکه porA روی پلاسمید باکتری کلون شده است استخراج DNA پلاسمیدی   انجام شد.در مرحله ی بعد بیان پروتئین porA انجام گردید و برای شناسایی و بررسی کیفیت و کمیت پروتئین ، با روش SDS-PAGE بررسی شد. برای بیشترین بیان ،خالص سازی پروتئین با ستون کروماتوگرافی (نیکل – سفاروز) انجام گردید وسپس با انجام بردفورد غلظت پروتئین  بدست آمد.در مرحله ی بعد LPS بروسلا ملیتنسیس جداسازی گردید و برای بررسی کیفیت و کمیت آن با روش SDS-PAGE بررسی شد وسپس با انجام ازمایش غلظت LPS بدست آورده شد.در نهایت LPS بروسلا ملیتنسیس  با porA نیسریا کونژوگه گردید.

بیشترین بیان پروتئین porA  در ساعت چهارم و پنجم در محدوده ی باند 65KD مشاهده شد . پس از خالص سازی پروتئین یک باند تک در محدوده ی 65KD مشاهده گردید و با انجام بردفورد غلظت پروتئین porA ،5 میکروگرم بر میلی لیتر بدست آمد.رویSDS-PAGE باندهای LPS  مشاهده شد .با انجام ازمایش غلظت LPS ،  97/3میکروگرم برمیلی لیتر بدست آمد.

 

کلمات کلیدی:لیپوپلی ساکارید ، بروسلا ملیتنسیس، نیسریا مننژیتیدیس، وزیکول غشای خارجی (OMV) ،porA

فصل اول

مقدمه

 1-1-طبقه بندی بروسلا:

بروسلاها جزء آلفا پرتئوباکتریا[1] هستند و از نظر فیلوژنیک با باکتریهای پاتوژن و همزیست[2]  (از جمله ریزوبیوم و آگرباگتریوم) گیاهان ، پارازیت های داخل سلولی جانوران ( از جمله بارتونلا و ریکتزیا) و فرصت طلب ها و آزادزیها مانند اوکراباکتریوم و کلوباکتر مرتبط می باشند .(کلاسن وهمکاران،1996؛ مورنو و همکاران ،2002 ؛ پریسنت و همکاران،2002 )

جنس بروسلا بر اساس تفاوت آنتی ژنتیک ، میزبان اصلی ، کشت باکتری در محیط ها و شرایط فیزیکوشیمیایی مختلف ، واکنش با آنتی سرمهای اختصاصی و تشابه DNA به هفت گونه تقسیم می گردد ، خصوصیات کلی این گونه ها در جدول( 1-1) آمده است . تاکنون 7 بیووار در بروسلا آبورتوس ، 3 بیووار در بروسلا ملی تنسیس و 5 بیوار در بروسلا سویس را مشخص نموده اند . در سایر گونه ها تاکنون بیووار خاصی شناخته نشده است (مورنو و همکاران،2002 ؛یانگ،1995؛جاوتز و همکاران،1998؛کو و همکاران،2003)  

 

جدول 1-1: طبقه بندی بروسلا

نام گونه بیوتایپ(ها)  میزبان طبیعی قدرت بیماریزایی در انسان
بروسلا آبورتوس 9 و6-1 گاو متوسط
بروسلا ملی تنسیس 3-1      بزو گوسفند شدید
بروسلاسویس 3و1 خوک شدید
  2 خوک ضعیف
  4 گوزن آمریکا شمالی متوسط
  5 جوندگان شدید
بروسلا کانیس سگ ضعیف
بروسلا اویس گوسفند
بروسلانئوتومه جوندگان
بروسلاماریس دولفین متوسط

 

طبقه بندی دیگری بر اساس خصوصیات مولکولی ژنهای پروتئین های غشائ خارجی بروسلا صورت گرفته است . در این طبقه بندی سوش های جدا شده گونه بروسلا ماریس از دلفین ، بالن و سمور از یک طرف ، و از طرف دیگر سوش های جدا شده از خوک آبی ، بر اساس پلی مورفیسم در لوکوس omp2 به دو گروه سیتاسینز1 و پینیپدز2  تقسیم بندی نمود . همچنین بر اساس الگوی اثر انگشت ژن IS711 این دو گروه از هم قابل تمایز هستند . در طبقه بندی جدید تعداد گونه های بروسلا 8 تا می باشد که گونه ماریس به دو گونه بروسلا پی نی یدایی3 و بروسلاستاسئی4  تقسیم شده است (یانگ و همکاران،1995) .

 

1-2- بیماریزای  و فاکتورهای بیماریزایی:

 بروسلوز یکی از پنج بیماری عفونی مشترک بین انسان و دام است که در اثر آلودگی با باکتری های جنس بروسلا به وجود می آید . بروسلاها ، باکتری های کوچک ، غیر متحرک ، گرم منفی کوکوباسیل و درون سلولی اختیاری که در طیف وسیعی از حیوانات ایجاد بیماری می کنند . بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس عمده ترین گونه های عامل بروسلوز انسانی هستند(یانگ و همکاران،1995؛کوربل،1997).

گونه‌هاي بروسلا  در محيط کشت جامد، معمولاً به صورت کلني‌هاي صاف، شفاف، آبي متمايل به سفيد تا کهربائي، رشد مي‌کنند. البته رشد بروسلا کنيس و بروسلا اوويس، به صورت کلني‌هاي خشن و گاهي موکوئيدي مي‌باشد. بروسلامليتنسيس عامل بروسلوز گوسفند و بز، خطرناكترين عامل بيماري تب مالت در انسان است زيرا قدرت بيماري زايي آن نسبت به ساير انواع بروسلا بيشتر است. عامل بيماري تب مالت درحرارت 60 درجه سانتي گراد براي 10 دقيقه، در معرض آفتاب چند ساعته ، در پنير تازه تا 3 هفته، در گرد و غبار به مدت 6 هفته و در مدفوع حيوانات حدود 100 روز مقاومت مي كند. در اين بيماري علاوه بر پيدايش باکتري بروسلا در شيرمقدار توليد شير دام را نيز تا حدود 30 درصد کاهش مي دهد.  معمولا گوسفند به سه گونه ميکروب بروسلا مليتنسيس، آبورتوس و اويس آلوده مي شود، ولي بروسلا مليتنسيس در گوسفند و بز بيماري زا مي باشد. عامل بيماري در گاو باکتري بروسلا آبورتوس است.  بروسلا اويس در دام هاي نر بيماري زا بوده و سبب تورم مزمن بند بيضه مي گردد. لذا دام نر عامل اصلي عفونت بروسلا اويس است (یانگ و همکاران،1995؛کوربل،1997).

[3]در اين باكتري ها انواعي از آنتي ژن هاي پروتئيني و پلي ساكاريدي در غشاي خارجي، غشاي داخلي، سيتوپلاسم و فضاي پري پلاسميك مشخص شده است. اين آنتي ژن ها بطور عمده با روش هاي الكتروفورز مانند SDS-PAGE , الكتروفورز دوبعدي، ايمونوبلات و الايزا شناسائي شده اند. دوبری و همکاران(1983)؛گلدبوم وهمکاران(1993) تعدادي از اين آنتي ژن ها در تشخيص بيماري در انسان و حيوا نات بكار مي روند. بعضي  ديگر نيز به عنوان كانديد تشخيص طبي در روشهاي حساس تر همچون الايزا يا طراحي واكسن مطرح شده اند. دوبری و همکاران(1983)؛آنات و همکاران(1999) بروسلاها نسبت به نور ، حرارت ، مواد ضدعفونی کننده و اسیدها حساس هستند ، اما در خاک ، مدفوع ، رطوبت و سایه مقاومت دارند و قادرند در خارج سلول تا مدت هاز نده بمانند ( برای مثال 800 روز در کود سرد و یخ زده ) . این باکتریها در محیطهای غنی شده قابل رشدند . رشد تعدادی از گونه های آنها با وجود پنتونات کلسیم ، اریتریتول و 10-5 درصد Co2  ( سویه گونه های بروسلا آبورتوس و بروسلااویس برای جداسازی اولیه نیازمند 10-5 درصد Co2 هستند) تسریع می شود . بروسلاها انگل اختیاری درون سلولی هستند ، این باکتریها پس از ورود به لکوسیت ها در داخل این سلولها تکثیر می یابند و پس از آزاد شدن ، از طریق مجاری لنفی و خون در سیستم رتیکولواندوتلیال نظیر کبد  و طحال ، قلب ، ریه ، بیضه و استخوان جایگزین می شوند . تمایل زیاد این باکتریها به جایگزینی در رحم حیوانات به دلیل وجود قند اریتریتول در این اندام است. اکاجیما و همکاران(1994)؛ژانگ و همکاران(2011)؛کوکک و همکاران(2004) . مقايسه بيماريزائى گونه هاى مهم بروسلا در جدول 1-2 نشان داده شده است.

جدول 1-2

گونه بيماريزائي
آبورتوس عوارض چركي و ناتوان كننده ناشي از آن غير معمول است
سوئيس به نحو شايعي باعث ايجاد ضايعات چركي و انهدامي ميشود و گرانولوم هاي كازئيفيه غيرقابل افتراق از گرانولوم هاي سلي هم توليد ميكند
مليتنسيس
بصورت خيلي حادي بروز نموده در مقايسه با بروسلا سوئيس، عوارض ناتوان كننده بيشتري به بار مي آورد
كنيس شباهت زيادي به بروسلا آبورتوس، دارد. البته تشابهي بين آنتي ژنهاي آنها موجود نبوده، واكنش متقاطعي با هم نشان نميدهند

عفونت با بروسلادر ميزبان‌هاي طبيعي وانسان داراي خصوصيت و طبيعت مزمن مي‌باشد (شکل 1-1). در حقيقت بسياري از ميزبان‌هاي آلوده شده توسط اين باكتري، در طول حيات خود حامل عامل عفونی فوق مي‌باشند. باكتري بروسلا در انسان و در ميزبان‌هاي طبيعي و نيز در آزمايشگاه غالباً در ماكروفاژ مي‌ماند.اين باكتري درون سلول هاي فاگوسيت اختصاصي و غير اختصاصي مخفي مي‌ماند و در درون اجزايي كه شباهت به شبكه آندوپلاسمي دارد تكثير مي‌يابد. ( کوربل،1997)

بافت تروفوبلاست جفت بعنوان ميزبان دوم باكتري به حساب مي‌آيد. محل رشد باكتري در حقيقت سطح بين مادري و جنيني مي‌باشد و در اين بافت رشد كرده و علاوه بر عفوني كردن جنين كه باعث سقط جنين مي‌شود، جفت را نيز تحريك مي‌كند.کوربل(1997)  بروسلا مكانيسم مرگ سلولي1 را مهار مي‌كند و بدون اينكه تداخلي در فرآيند ميتوزي سلول ميزبان ايجاد كند، همانند سازي كرده و تكثير مي‌يابد. کامالی و همکاران(2006)  بررسي‌هاي پاتوژنيسيتي و نحوه بيماريزايي اين باكتري بسيار مهم مي‌باشد چرا كه اين باكتري برخلاف ساير ارگانيسم‌ها، عوامل و فاكتورهاي تهاجمي مانند كپسول، فيمبريا، فلاژل، اگزوتوكسين، اگزوآنزيم‌ها، سيتوليزين‌ها و ساير عوامل تهاجمي را ندارد. بررسيهاي ژنومي سه گونه از اين باكتري نيز نشان داده كه ژنوم اين باكتري توالي‌هاي عملكردي لازم جهت فاكتورهاي تهاجمي را ندارد. ليكن داشتن خصوصيات مهم ديگري باعث شده است كه اين باكتري بتواند در درون ميزبان باقي بماند و تكثير كند (شکل1-2). در مطالعات مختلف نشان داده شده است كه باكتري اين توانايي را دارد كه در ماكروفاژ‌هاي ميزبانهاي مختلفي همچون گاو، انسان و موش  باقي بماند.(اسکندروس،2011)

 

تعدادی از عوامل ژنی موثر شامل موارد زیر می باشد: 

1-2-1ژن کد کننده آنزیم گلوکان حلقوی سنتتاز1 (cgs)  

گلوکان حلقوی B(1-2) یک پلی ساکارید پری پلاسمیک موجود در داخل پاتوژن گیاهی می باشد که تنظیم کننده خاصیت اسمزی می باشد. آن در عوامل پاتوژنی چونAgroacterium tumefaciens  و Rhiobium meliloti موجود است. گلوکان حلقوی B(1-2) در باکتری بروسلا نیز موجود می باشد. در بروسلا این قند توسط آنزیم سنتز کننده گلوکان حلقوی B(1-2) تولید می‌شود. این آنزیم توسط ژن cgs کد می‌شود. موتان هایی از گونه واکسنB. abortus S19 که در آنها ژن cgs حذف شده بود قادر به تولید این آنزیم نبودند و در محیط کشت و در موجود زنده به صورت تضعیف شده عمل می کردند(سری و همکاران،1987).

1-2-2 ژن های aroc و  purE 

فاگوزوم های ماکروفاژ حاوی مواد غذایی بسیار کم و محدودی برای باکتری داخل سلولی بروسلا می باشند. بنابراین انواع موتاسیون یافته باکتری بروسلا که جهش در مسیرهای متابولیسم ضروری آنها ایجاد شده است، تضعیف شده بوده و خاصیت تهاجم کمتری را دارا می‌‌باشند. به عنوان مثال ژن aroC1 کد کننده آنزیم کریسمات سنتتاز2 می باشد که تبدیل 5-انول پرویل شیکمات-3- فسفات (EPSP) را به کوریسمیک اسید3 را کاتالیز می کند. در حقیقت محصول ژن aroC آنزیمی می باشد که مسیر متابولیسمی به نام مسیر aro را کاتالیز می کند و محصولات نهایی این مسیر، اسیدهای آمینه آروماتیک و فولیک اسید می باشد. از آن جهت که محصول ژن aroC در مسیرمتابولیسمی نقش دارد موتاسیون در ژن aroc باعث ایجاد اختلاف متابولیسمی شدید در باکتری می‌شود و در حقیقت این گونه های موتاسیون یافته در مسیر متابولیسمی (موتانت های اگزوتروف) جهت تولید واکسنهای زنده تضعیف شده مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال در باکتری B. Suis نوع موتاسیون یافته ای ایجاد کردند که در آن موتاسیون در ژن aroc ایجاد شد. مطالعات بعدی تائید کرد که این گونه موتاسیون یافته تضعیف شده می باشد. همچنین نوع موتاسیون یافته ای از باکتری B. melitensis تولید شده است که در این باکتری حذف در ژن PurE که محصول آن در مسیر متابولیسمی بیوسنتز اینوزین نقش دارد اتفاق افتاده است و این باکتری در محیط کشت in vitro و در موجودات زنده آزمایش شده به صورت تضعیف شده می باشد و جهت رشد وابسته به پورین می گردد(یانگ،1983؛واترر و همکاران،2011 ).

1. Alpah-proteobacteria

2. Symbiants

1. Cetaceans

2. pinnipeds

3 B.Pinnipediae

4. B.Cetaceae

1. Apoptosis

1. Cyclic glucan syathetase

1. Aromatic compound

2. Chrismate synthetase

3. Chorismic Acid

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122