پايان نامه جداسازي و شناسايي باکتري هاي لاکتوباسيلوس و بيفيدوباکتريوم از انواع مختلف پنير (سنتي) و بررسي خاصيت ضد باکتریایی آن ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جداسازي و شناسايي باکتري هاي لاکتوباسيلوس و بيفيدوباکتريوم از انواع مختلف پنير (سنتي) و بررسي خاصيت ضد باکتریایی آن ها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جداسازي و شناسايي باکتري هاي لاکتوباسيلوس و بيفيدوباکتريوم از انواع مختلف پنير (سنتي) و بررسي خاصيت ضد باکتریایی آن ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
1- مقدمه 1
1-2 پنیر 3
1-3 نقش میکروارگانیسم ها در مراحل رسیدن پنیر 11
1-4 پروتئوليز 12
1-5 گليكوليز 13
1-6 لیپولیز بر روی پنیر 15
1-7 فلور ميكروبي روده 19
1-8 پروبيوتيك‌ها 20
1-8-1 مکانیسم اثر پروبیوتیک ها 24
1-8-2 اثرات مفيد پروبيوتيك‌ها بر سلامت انسان 24
1-9 پري بيوتيك‌ها 29
1-10 لاکتوباسیلوس 32
1-11 بیفیدوباکتریوم 33
1-12 اسید لاکتیک 35
1-12-1 عملکرد اسید لاکتیک 36
1-12-1 ساختار ژنتیکی باکتریسین ها 43
1-13 اسید استیک 44
فصل دوم
2- پیشینه پژوهش 46
فصل سوم
3- مواد و روش ها 50
3-1 تهیه نمونه های پنیر 52
3-2 بررسی باکتری شناسی نمونه های پنیر 53
3-3 بررسی خواص ضد میکروبی جدایه ها 53
3-4 تست تعیین حساسیت میکروبی جدایه ها 54
3-5 تست تعیین حساسیت در برابر اسید و صفرا 55
3-6 تجزیه و تحلیل آماری داده ها 56
فصل چهارم
4- نتایج 57
4-1 نتایج آزمون تعیین حساسیت میکروبی جدایه ها 63
4-2 نتایج آزمون تحمل صفرا 65
4-3 نتایج مربوط به تحمل اسید 67
فصل پنجم
5- بحث 70
5-1 نتیجه گیری 78
5-2 پیشنهادات 79
منابع 80

منابع

احمدی،م؛خمیری،م؛خسروشاهی،ا؛کاشانی نژاد،م؛بررسی تاثیر جدایه های شناسایی شده از پنیر لیقوان و نوع شیر بر خواص حسی پنیر سفید ایرانی.فصل نامه علوم صنایع غذایی، دوره6، شماره2، تابستان 1388

آقا مشکی، م ،1386.بررسی خصوصیات میکروبیولوژیکی و شیمیایی پنیر کوزه در آذربایجان غربی. مجله علوم و صنایع غذایی . (3):87-80.

حساری،ج؛احسانی،م؛خسروشاهی اصل،ا؛1384.تاثیر تعداد باکتری های سرماگرا و یاخته های پیکری بر پروتئولیز و ویژگی های حسی پنیر سفید فرا پالایشی

حسامی راد، ر؛نژادرزمجوانگر، ر؛خسروشاهی ا: بررسی میزان ماندگاری ا شرشیاکلی در پنیر کوزه ای آذربایجان غربی،در:”امنیت ،کاهش ضایعات ، نوآوری، شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران”،(24-23 فرودین 1385).گرگان،ایران،ص 85.

حسینی،ز؛1369.روش های متداول در تجزیه مواد غذایی،انتشارات دانشگاه شیراز،شماره161.

حکمتی، م،1370.اصول تهیه شیر،582.

خسروشاهی اصل،ا؛عباسی گزنق،م:ارزیابی فراکسیون های نیتروژن در طی رسیدن پنیر کوزه،در:”امنیت ، کاهش ضایعات ،نوآوری”،شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران،(24-23 فروردین 1385)،گرگان ایران.

درستی،ص؛بزمی،ع؛قنبرزاده،ب؛ایاسه،ع؛1390،تاثیر غلظت نمک روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر سفید آب نمکی ایرانی.فصلنامه علوم و صنایع غذایی،دوره 2 ،شماره30،ویژه نامه تابستان 1390.

دزیانی،م؛مرتضوی،ع؛عزتی،ر؛عمیدی،ف؛1387.تغییرات راندمان و رسیدگی پنیر سفید سنتی و اولترافیلتراسیون تحت تاثیر باکتریهای سرماگرا. هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی،1387.

زمردی،ش،خسروشاهی اصل،ا؛رضوی روحانی،م؛تاجیک،ح؛میرآقایی،س؛1389.تاثیر لاکتوباسیلوس کازئیبه عنوان مایه کشت الحاقی به دو صورت آزاد و کپسوله بر الگوی پروتئولیز و لیپولیز در پنیر سفید ایران فرا پالایش.مجله علوم پژوهش های صنایع غذایی.جلد 20،3 شماره1،سال1389.

علیزاده، م؛1384. کاربرد روش سطح پاسخ به منظور بهینه سازی شاخص های شیمیایی و حس کیفیت پنیر سفید ایرانی،پایان نامه دکترای دانشگاه تهران

فاطمی،ح؛1391.شیمی مواد غذایی،شرکت سهامی انشار.

مرتضوی،ع؛1386.فناوری های نوین صنایع لبنی،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.244-245.

مرتضوی،ع؛قدس روحانی،م؛جوینده،ح؛1390.تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی(ترجمه).انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،شماره،185.

مرتضوی،علی؛ دزیانی، م؛ عزتی،ر؛عرب،ح؛عزیزی،ر؛1386.تولید و کاربرد آب پنیر در صنایع غذایی، انتشارات پریور.

Abd El Gawad I, Abd El Fatah A, Al Rubayyi K.( 2010) Identification and Characterization of Dominant Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Rayeb Milk in Egypt. American Sci; 6(10): 728-35.

Abdallyzadeh, M. Farahani Vasheghani, Ps. Khodabandeh, M. Hashemi Najaf –Abadi S.( 1389) Production of lactic acid fermentation in non-continuous optimization process whey by Lactobacillus casei bacteria. J. Food Sci; 7 (2): 95-102.

Abdi R, Sheikh-Zeinoddin M and Soleimanian-Zad S, (2006). Identification of lactic acid bacteria isolated from traditional Iranian Lighvan cheese. Pakistan Journal of Biological Sciences 9: 99-103.

Abdullah A.S, Osman M.M.( 2010). Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria from Raw Cow Milk, White Cheese and Rob in Sudan. Pakistan J. Nutrition; 9(12): 1203-06.

Adams M.R, mouse M.A.( 1389). Food Microbiology. As Translator. Mortazavi A, Sadeghi Mahonak A. R. 4th. ed, Mashhad: Mashhad Ferdowsi University Press; p 611.

چکیده

پروبیوتیک­ها مکمل غذایی از میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که وقتی در مقادیر مناسب در دستگاه گوارشی وجود داشته باشند، تأثیرات سودمندی بر میزبان برجای می‌گذارند.  از میان باکتری‌ها، باکتری‌های اسیدلاکتیک، متداول‌ترین نوع باکتری‌هایی هستند که به‌عنوان پروبیوتیک معرفی شده‌اند. هدف از این پروژه، جداسازی و شناسایی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی از انواع مختلف پنیر سنتی شامل لورک، کوزه و چدار و ارزیابی خواص مهاری آن‌ها بر رشد اشریشیا کلی و لیستریا منوسیتوژنز بود. برای رسیدن به این هدف، باکتری‌های اسیدلاکتیک توسط روش‌های فنوتیپی (رنگ‌آمیزی گرم، تست‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژی) جداسازی شدند و شاخص‌های اولیه پروبیوتیکی آن‌ها (مقاومت به اسید، نمک‌های صفراوی) مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان تحقیق، 5 سویه لاکتوباسیلوس و یک سویه بیفیدوباکتریوم به‌عنوان فلور میکروبی طبیعی از نمونه‌های لورک، 4 سویه لاکتوباسیلوس از نمونه‌های پنیر کوزه و یک سویه لاکتوباسیلوس از پنیر چدار مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی‌های گزینشی شامل تست آنتی بیوگرام، مقاومت در برابر صفرا  و اسید و آزمون مهاری نشان داد که لاکتوباسیلوس روتری و لاکتوباسیلوس کازئی پتانسیل کاربرد به‌ عنوان پروبیوتیک را در محصولات لبنی دارند.

لغات کلیدی: لاکتوباسیل، اشریشیا کلی، لیستریا منوسیتوژنز، پنیر سنتی، لورک، کوزه، چدار

فصل اول

1- مقدمه

سالهاست که اهمیت مصرف محصولات لبنی در سلامت انسان به اثبات رسیده است اما امروزه پژوهش های بسیاری برای افزودن باکتری های پروبیوتیک به محصولات لبنی وبررسی تاثیر این باکتریها روی سلامت مصرف کننده صورت می گیرد. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زندهای هستند که اگر به میزان کافی در بدن میزبان وجود داشته باشد تاثیر مثبت بر سلامت میزبان دارند. واژه پروبیوتیک از دهه 1960میلادی مورد استفاده قرار گرفت و به معنای برای حیات می باشد.  پروبیوتیک ایدال ویژگی های متعددی دارند از جمله مقامت نسبت به اسید معده، املاح صفراوی، آنزیم گوارشی و توانایی مقابله با عوامل بیماری زا را دارا می باشند. و همچنین قابلیت کلونیزه شدن در دستگاه گوارش را دارند و مانع اتصال باکتری های پاتوژن به مخاط روده می شوند. پروبیوتیک ها خطر اسهال مرتبط با مصرف آنتی بیوتیک ها را کم میکند. اثر حفاظتی لاکتوباسیلوس ها در نگهداري غذاهاي تخمیري، به طور عمده به دلیل شرایط اسیدي است . که در زمان رشد باکتري ها در غذا بوجود می آید تبدیل کربوهیدرات ها به اسیدهاي آلی (اسید استیک، افزایش pH و اسید لاکتیک) باعث کیفیت خوب فرآورده هاي غذایی تخمیري می شود. به نظر می رسد سویه های خاص از پروپیوتیک ها تاثیر مثبت بر سلامتی میزبان دارند و این تاثیر قابل تعمیم به سویه های دیگر نمی باشد. لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم از جمله پروبیوتیک های شایعی هستند که از طریق  تولید اسید لاکتیک، اسید استیک، پروپیونیک اسید و کاهش (pH) روده از رشد باکتری های بیماری زا جلوگیری کرده ومنجر به حفظ تعادل در باکتری های فلور طبیعی روده می شوند. این باکتری ها جزء فلور نرمال دهان، روده، و دستگاه تناسلی زنان می باشد و همچنین در مواد لبنی، گوشت و سطح برگ گیاهان نیز یافت می شوند. این باکتري ها قادر به تولید مواد دیگري مانند باکتریوسین، پراکسید هیدروژن، دي استیل، استالدهید، آمونیاك، اسیدهاي چرب آزاد هستند که بر روي رشد بسیاري از میکروارگانیسم ها اثر بازدارندگی دارند (.(Sadic, 2002

سویه های لاکتوباسیلوس باعث تقویت سد مخاطی روده شده که این امر موجب حفظ و ارتقاء سطح ایمنی میزان، جابجایی باکتری ها از طریق مخاط روده را کاهش داده و همچنین، در کاهش میزان بیماری های التهابی روده و سندروم روده تحریک پذیر نقش دارد ) مشکی، 1386). در یک فرد سالم بین باکتری های مفید و مضر توازون وجود دارد اما بسیاری از عوامل مثل استفاده از آنتی بیوتیک ها، اشعه درمانی، شیمی درمانی، استفاده از آب کلر دار، توکسین های محیطی وعوامل ژنتیکی می توانند سبب از بین رفتن میکروب های مفید غالب شدن میکروب های بیماری زا در بدن شوند. یکی از مشکلات به کارگیری باکتری های پروبیوتیک در محصولات لبنی عدم تحمل شرایط اکولوژیک محصول و از بین رفتن باکتری های پروبیوتیک در این محصولات است همچنین ایجاد طعم و عطر نامطلوب توسط باکتری های پروبیوتیک در این محصولات مشکل دیگری است که تولید کنندگان محصولات لبنی با آن روبه رو هستند. از این رو جداسازی باکتری پروبیوتیک از محصول لبنی نه تنها می تواند منجر به جدا سازی باکتری پروبیوتیکی با خصوصیات ویژه شود، بلکه می تواند دیدگاه مناسبی برای تولید انبوه محصولات لبنی که به طور طبیعی حاوی باکتری های پروبیوتیک هستند به ما عرضه دارد (.(Mirdamadi, 2002 از سوی دیگر انتخاب محصول مناسب برای کاهش مشکلات ناشی از افزودن باکتری پروبیوتیک به محصول لبنی باشد. بررسی بقای باکتری ها در سیستم گوارش یکی از مهترین فاکتورها در انتخاب سویه پروبیوتیک ها است از این رو برسی بقاء باکتری ها در سیستم گوارشی برای انتخاب باکتری های پروبیوتیک الزامی است. پروبیوتیک ها با استقرار در محیط روده می تواند تعادل میکروبی را در جهت افزایش سودمندی انها اصلاح کنند وبا فعالیت خود مانع از فعالیت میکروارگانیسم های غیر مفید پاتوژن ها شوند (کلین هامر و همکاران. 2000).

از میان میکروارگانیسم های پروبیوتیک باکتری های اسید لاکتیک و بیفیدو باکتریوم به عنوان مهترین گروه شناخته شده اند. یکی از خصوصیات مهم دیگر لاکتو باسیل ها تولید باکتروسین آنها می باشد. لاکتوباسیلوس ها در صنعت براي اصلاح بو، طعم و بافت محصولات تخمیري به کار می روند و با توجه به اثر ممانعت از رشدي که بر روي باکتري هاي مختلف دارند، سعی بر آن است تا از این باکتري ها یا باکتروسین هاي خالص شده آنها به عنوان نگهدارنده بیولوژیک در غذا استفاده شود و همچنین در افرادي که مبتلا به نقص (کمبود ) لاکتاز هستند، هضم لاکتوز را بهبود می بخشند. همچنین در حیوانات، گزارش هایی از اثرات مفید این باکتري ها در پایین آوردن کلسترول، تحریک سیستم ایمنی و توسعه فعالیت هاي ضد سرطان گزارش شده است بنابراین علاوه بر مغذي بودن و لذیذ بودن فرآورده هاي لبنی با جلوگیري از رشد پاتوژن ها، به سلامت انسان کمک می کنند باکتري هاي اسید لاکتیک که به عنوان استارتر براي تولید فرآورده هاي لبنیاتی استفاده می شوند، عامل اصلی تخمیر و محافظت کننده غذا نیز هستند این باکتري ها همچنین در ایجاد بو، طعم و بافت فرآورد هاي تخمیري نقش بسزایی دارند (.(Sadic, 2002

1-2 پنیر

با توجه به اهمیت پروبیوتیک ها در حفظ و ارتقاء سلامت انسان و همچنین خواص متعدد باکتری های پروبیوتیک و نقش آن ها در تقویت سیستم ایمنی بدن جداساز ی و شناسایی آنها در محصولات لبنی سنتی و به کار گیری آنها در تولید انبوه فراورده های ضروری به نظر می رسد. از ميان باکتري ها، باکتري هاي اسيد لاکتيک، و بیفیدوباکتریوم متداولترين نوع باکتري هايي هستند که به عنوان  پروبيوتيک معرفي شده اند، بنابراين ضروري است اين باکتري ها را از منابع سنتي جداسازي و شناسايي نموده و در توليد محصولات لبني استفاده نمود. آذربایجان غربی يکي از مناطقي مي باشند که هنوز بسياري از محصولات لبني بصورت سنتي توليد مي شوند و محصولات لبني اين مناطق ممکن است داراي باکتري هاي پروبيوتيک فراواني باشند، بنابراين هدف از اين پروژه، جداسازي و شناسايي باکتري هاي با پتانسيل پروبيوتيکي از فلور موجود در پنير سنتي این مناطق مي باشد (.(Mirdamadi, 2002 پَنیر یکی از گونه‌های لبنیات است که بطور گسترده‌ای در صدها نوع مختلف از شیر تهیه و در اکثر نقاط جهان مصرف می‌شود. پنیر را از دَلَمَه‌شدن شیر، معمولا شیر گاو، گاومیش، بز و گوسفند تهیه می‌کنند. شیر از طریق کشت باکتری‌ها ترش (اسیدی) می‌شود. سپس با اضافه شدن آنزیم رنت[1] (مایه پنیر) و یا یک جایگزین (مانند اسید استیک یا سرکه) دَلَمَه می‌شود و شیر بسته‌شده و آب پنیر بدست می‌آید. بیشتر پنیرها در درجه حرارت پخت و پز ذوب می‌شوند. انواع پنیر را بر اساس ویژگی‌هایشان چند نوع دسته بندی مختلف می‌کنند از جمله نوع ترکیبات شیر، آنزیم مورد استفاده برای ترش‌کردن آن، رژیم غذایی حیوان، روش کار و میزان رطوبت پنیر. پنیر یک ماده غذایی باستانی است که ریشه آن به دوران پیش از تاریخ بر می‌گردد ) مشکی، 1386). هیچ کس نمی‌داند چه کسی و در کجا اولین پنیر درست شده است، اما زمان‌های قدیم در مصر، یونان و روم باستان یک غذای محبوب بشمار می‌رفته است. اما بهترین سناریویی که برای تولید اولین پنیر قبول شده‌است به ۱۰۰۰۰ سال پیش در منطقه‌ای از خاورمیانه و یا آسیا بر می‌گردد، جایی که چوپانان از شکم خالی بزها بجای وسیله‌ای برای حمل شیر تازه استفاده می‌کردند. در این حین آنزیم موجود در شکم خشک شده بز به همراه گرمای نور آفتاب بر شیر اثر کرده و باعث دلمه شدن آن می‌شود و آن را تبدیل به شیر بسته شده‌ به همراه مایع پنیر می‌کند. گله داران این پنیر اولیه را از روی گرسنگی مصرف می‌کردند انواع و طعم های مختلف پنیر به نوع باکتری به کار رفته، میزان چربی شیر، تنوع در مدت زمان، و نحوه ی عمل آوردن پنیر بستگی دارد)  مشکی، 1386). از دیگر عوامل مؤثر می توان به رژیم غذایی حیوانی که شیر آن مورد استفاده قرار گرفته و همچنین نوع ادویه جات اضافه شده به پنیر، اشاره نمود هنوز بحث و جدل در مورد پنیرهایی که به طریق سنتی تهیه می شوند و شیر به کار رفته در تهیه ی آنها پاستوریزه نمی شود، ادامه دارد. البته پاستوریزاسیون، طعم و مزه پنیر را تغییر می دهد (.(Sadic, 2002

شیر متشکل از انواع چربی و پروتئین می باشد. برخی از این مواد، جامد و املاح هستند، بقیه مایع اند. فرایند جداسازی مواد جامد شیر را از مواد مایع آن، ترش کردن شیر (بریدن شیر) می نامند. ماده سفید جامدی که بر جای می ماند، بعداً به پنیر تبدیل می شود. مایع سبز رنگ باقی مانده هم آب پنیر می باشد. انواع پنیر به میزان آب آنها بستگی دارد، آب پنیرهای نرم را می گیرند؛ اما آنها را فشرده نمی کنند و معمولاً این پنیرها را نمی توان برای مدت طولانی نگهداری نمود (دلیل این امر در قسمت علم غذا (فعالیت آب)، آمده است). آب پنیرهای نیمه سفت را کاملاً می گیرند و کمی فشرده شان می کنند. این پنیرها دوام بیشتری دارند. پنیرهای سفت را پس از گرفتن آبشان، کاملاً فشرده می کنند. این دسته از پنیرها را می توان تا مدت ها نگهداری نمود .به طور معمول سه نوع پنیرمایه وجود دارد که یکی منشاء حیوانی و دو تای دیگر منشاء گیاهی دارند. مایه پنیر را از آنزیمی در دستگاه گوارش پستانداران به دست می آورند. اما اگر شما گیاه خوار باشید، دوست ندارید که حتی مایه پنیر شما، منشاء حیوانی داشته باشد (.(Mirdamadi, 2002 امروزه اغلب کارخانجات از مایه پنیرهای گیاهی استفاده می کنند. هرچند این مایه پنیرها دقیقاً گیاه نیستند؛ بلکه نوعی باکتری محسوب می شوند. باکتری نوع اول، طبیعی است. ولی باکتری نوع دوم را مهندسین ژنتیک ساخته اند که امروزه در تهیه ی بیشتر پنیرها به کار می رود. این باکتری، پنیر بادوام تر و سفت تری تولید نموده و استفاده از آن، مخصوصاً برای تهیه ی پنیر در خانه توصیه می شود. پنير بر شير اين مزيت را دارد كه زودتر هضم مى شود. به استثناى پنيرهاى خيلى چرب و يا خيلى تخمير شده، پنير بطور كلى براى همه قابل هضم است حتى كسانى كه شير را نمى توانند هضم كنند پنير را به خوبى هضم مى كنند. دير يا زود هضم شدن پنير بستگى به طرز تهيه و ساختن آن دارد. در فرانسه چهار درصد نوع پنير مختلف درست مى كنند. پنير از غذاهاى پر كالرى است، چنان كه حساب كرده اند صد گرم پنير داراى پانصد كالرى است. پنير غذايى است كه در حجم كم داراى مقدار زيادى چربى و مواد سفيده اى است مصرف پنیر به افرادی که به دلایلی عدم تحمل به لاکتوز شیر دارند توصیه می شود. این افراد به دنبال مصرف شیر، به دلیل کاهش تولید آنزیم های تجزیه کننده قند شیر (لاکتوز) نمی توانند لاکتوز شیر را هضم کرده، دچار اسهال، نفخ، دردهای شکمی و تهوع می شوند. اما از آنجا که میزان لاکتوز پنیر و ماست خیلی کم است، مصرف این دو ماده غذایی به این افراد توصیه می شود (.(Mirdamadi, 2002

خصوصيات كيفي و حسي پنير نظير عطر و طعم و بافت، به عوامل مهمي از جمله نوع شير مصرفي، كيفيت ميكروبي آن تكنولوژي به كار رفته در ساخت و شرايط رسيدن پنير بستگي دارد رنت عامل مهمي در فرآيند توليد پنير بوده و شامل پروتئينازهاي اسيد آسپارتيك، كيموزين و پپسين مي باشد كه اثر هيدروليتيك آن بر پيوند پپتيدي ميان اسيدهاي آمينه شماره 106 -105 كاپاكازئين باعث تشكيل دلمه شير مي شود. همچنين رنت يكي از عوامل پروتئوليتيك اصلي در طي دوره رسيدن پنير است مايه پنير سنتي كه براي انعقاد شير بكار گرفته مي شود مايه پنير حيواني است كه عمدتا از شيردان بره، بزغاله و يا گوساله استخراج مي گردد. اين مايه پنير از لحاظ بازده پنيرسازي، پروتئوليز و ايجاد خواص ارگانولپتيك مطلوب در محصول هنوز جزء بهترين مايه پنيرها به شمار مي رود. با اين وجود عواملي همچون كاهش توليد، متغير بودن كيفيت و بالا بودن قيمت مايه پنير حيواني و تقاضاي بالا براي پنير در جهان، موجب شده توليدكنندگان پنير از مايه پنيرهاي ديگري به عنوان جايگزين مايه پنير حيواني استفاده كنند. اين مايه پنيرها شامل گونه هاي ميكروبي، گياهي و نوعي مايه پنير تراريخته (نوتركيب) با خواص مشابه مايه پنير حيواني، مي باشند پنيرهاي محلي، از شيرخام و بدون افزودن باكتري هاي آغازگر ميكروبي طبيعي خود شير صورت مي گيرد، بنابراين كيفيت اين نوع پنيرها بسيار متفاوت مي باشد)  مشکی، 1386). تاریخچه تولید پنیر به ۸۰۰۰ سال قبل باز می گردد و هدف از تولید آن دستیابی به محصولی با ماندگاری و محتوای تغذیه ای بالا بوده است. پنیر در واقع طبق تعریف سازمان بهداشت و خواروبار جهانی، نوعی فرآورده تازه یا رسیده از شیر، شیر بدون چربی [2] یا خامه لخته شده است که پس از جدا سازی آب پنیر از آن به صورت نرم، نیمه سخت، سخت و خیلی سخت تولید شده است. تا کنون نزدیک به ۱۰۰۰ نوع پنیر مختلف در بازراهای جهانی تولید و به بازار عرضه می شود. تقریبا هر ساله در اروپا به خصوص کشورهای فرانسه، ایتالیا و سوئیس، حدود ۷۰۰ هزار تن پنیر از شیر خام تولید شده و در طعم، رنگ، و شکل های مختلف به بازار عرضه می شوند. در کشور ما با اینکه تنوع تولید پنیر قابلیت چشمگیری ندارد اما انواع سنتی توانسته اند خود را در رقابت بازار سهیم کرده و تا حدی وارد بخش صنعتی شوند. لیقوان از مشهورترین نوع پنیر است که نام روستای لیقوان را در آذربایجان شرقی به خود گرفته و به منبع درآمدی برای اهالی آن روستا تبدیل شده است. پنیر خیکی شمال خراسان (که در آنجا پنیر کردی هم نام دارد چون مربوط به طوایف کرد آن منطقه است)، پنیر سیاه مزگی تولیدی از شیر دام های ییلاق های گیلان و انواع پنیر کوزه ای آذربایجان در بخش های شمال غربی کشور تولید می شوند. در بخش شرقی کشور نیز نوعی پنیری سنتی تحت عنوان پنیر پوستی از شیر خام تهیه شده و پس از طی دوره رسیدن یک ماهه در پوست بز، مصرف می شود. پنیر کوزه (کوپه) نوعی پنیر سنتی مخصوص نواحی کردنشین آذربایجان غربی است که از انواع نمکی و نیمه سخت به شمار رفته و به دلیل محتوای پروتئینی و چربی بالا و مدت ماندگاری زیاد، سال های زیادی است که تولید شده و در میان اقشار مختلف جامعه مصرف می شود. این نوع پنیر معمولا پس از دوشش (که از اول خرداد تا اواخر پائیز ادامه داشته و تولید پنیر از اوایل تابستان تا نیمه های بهمن ادامه دارد) شیر گاو یا گوسفند، صاف کردن و حرارت دادن آن در دمای ۳۵ درجه سلسیوس و افزودن مایه پنیر حیوانی (آنزیم گرفته شده از معده چهارم گوساله نوزاد که نام کردی آن” شیلاوک” است) یا میکروبی (قرص های موکور مهی موجود در بازار) به مدت ۴۵ دقیقه منعقد و تهیه شده و پس از آب گیری و رنده کردن دلمه ها، نمک زدن و قرار دادن ان داخل حلبی یا کوزه های گلی، درب ان را با برگ مو، پارچه یا نایلون مسدود کرده و به صورت وارونه زیر خاک دوره رسیدن سه تا ۶ ماهه یا بیشتر را طی می کند. جدا از استفاده از این آنزیم ها برای دلمه سازی، از اسید استیک (جوهر سرکه) و اسید سیتریک (جوهر لیمو) هم برای جدا سازی مواد جامد شیر از آب پنیر بهره می برند که در تولید انواع پنیرهای سفید دانمارکی از این روش بهره می برند. پنیر لیقوان نیز که از شیر گوسفند به همراه ۲۰-۳۰ % شیر بز تهیه می شود برای طی کردن مدت رسیدن که معمولا ۳ تا ۵ ماه است، در غارهایی در نواحی کوهستانی که همچون سرخانه عمل می کنند نگه داری می شوند ) مشکی، 1386). معمولا در برخی نواحی، قبل از انتقال پنیر به زیر خاک، به آن مقداری نمک اضافه می کنند تا فعالیت آبی آن برای از بین بردن گونه های میکروبی که برای رشد نیازمند آب هستند، کاهش یافته و عامل احتمالی بروسلوز(میکروب بروسلا) یا تب مالت را که در هنگام دوشش شیر، تلقیح مصنوعی، خوراک یا جراحات وارده به آن وارد بدن دام شده باشد، نیز از بین برود هرچند که پاستوریزاسیون شیر نیز می تواند آن را از بین ببرد. لازم به ذکراست که بنا به تحقیقات انجام شده و گزارشات محلی، از هر ۱۰ کیلو شیر گاو، گوسفند و بز، به ترتیب؛ ۴/۲ و ۵/۲ کیلو پنیر تولید می شود. در لیقوان از هر ۳ کیلو شیر ۱ کیلو پنیر بدست می آید. بسته به ذائقه هر محل، استفاده از سبزیجات کوهی معطر و مغذی، در تولید پنیر امری شایع است. معمولا از آب پنیر حاصله از کارخانجات لبنی، در تولید کالباس، سوسیس، پفک، پودرهای پروتئینی و همچنین در مراکز تحقیقاتی و با استفاده از رآکتورهای زیستی یا فرمانتورها، به عنوان بستر قندی مناسبی جهت رشد گونه های خاص مخمر همچون کلایورومایسس فراژیلیس جهت تولید پروتئین تک یاخته به عنوان جایگزین گوشت، بهره می برند همچنانکه تحقیقاتی تحت عنوان کشت توامان کلایورومایسس فراژیلیس و ساکارومایسس سرویزیه بر روی آب پنیر بوده که مقدار مناسبی پروتئین تک یاخته در مقیاس آزمایشگاهی تولید شد (.(Sadic, 2002

[1] . Rennet

[2] . Skimmilk

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122