پايان نامه جداسازي و شناسايي مولکولي باکتري‌هاي خاک‌زي مولد آنزيم ال-آسپارژيناز

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جداسازي و شناسايي مولکولي باکتري‌هاي خاک‌زي مولد آنزيم ال-آسپارژيناز یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جداسازي و شناسايي مولکولي باکتري‌هاي خاک‌زي مولد آنزيم ال-آسپارژيناز بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
چکیده فارسی 1
مقدمه 2
1-1 آنزیم ال-آسپاراژیناز 4
1-2 میکرو ارگانیسم‌های تولید کننده‌ 6
1-3 مکانیسم تنظیم‌کننده ترشح آنزیم آسپاراژیناز 10
1-4 کلاس‌های عمومی از ال-آسپاراژیناز 11
1-5 روش تعیین سختی و ساختار ال-آسپاراژیناز 12
1-6 ویژگی‌های ساختاری ال-آسپاراژیناز 12
1-6-1ساختار مونومری آنزیم ال-آسپاراژیناز 12
1-6-1-1 شرح جایگاه فعال ال-آسپاراژیناز 14
1-6-2 ساختار تترامر آنزیم ال-آسپاراژیناز 15
1-6-3 ساختار اُکتامر آنزیم ال-آسپاراژیناز 17
1-7 انواع آنزیم ال-آسپاراژیناز برحسب منشأ جداسازی 18
1-7-1-آنزیم‌های بومی 18
1-7-1-1 ال-آسپاراژینازی از اشرشیا کلی 18
1-7-1-2 ال-آسپاراژینازی از اروینیا 19
1-7-2 آنزیم اصلاح‌شدهPEG) -آسپاراژیناز) 20
1-8 کاربرد ال – آسپاراژینازها 22
1-8- 1 مکانیسم عمل به‌عنوان یک کمک‌کننده به فرآوری مواد غذایی 23
1-8-2 مکانیسم عمل به‌عنوان یک دارو 25
1-9 علم شیمی و فارماکولوژی برای دارو 26
1-10 نیمه‌عمر دارو 26
1-11 مسائل و رویکردهای مرتبط با استفاده درمانی از ال-آسپاراژیناز 27
1-11-1 عوارض ایمونولوژیک 27
1-11-2 مقاومت در برابر آسپاراژیناز 27
1-11-3 سمیت دارو 28
1-12 فارموکینیتیک 29
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام‌شده
2_1 تحقیقات انجام‌شده در ایران و خارج از ایران 32
2-1-1 تحقیقات انجام شده بر روی باکتری های خاکزی مولد آنزیم ال-آسپاراژیناز 32
2-1-2 تحقیقات انجام شده بر روی آنزیم ال-آسپاراژیناز به منظور بهینه سازی 34
2-1-3 تحقیقات انجام شده بر روی آنزیم ال-آسپاراژیناز با استفاده از محیط کشت اختصاصی M9 37
2-1-4 تحقیقات انجام شد بر روی آنزیم ال-آسپاراژیناز با استفاده از روش نسلریزاسیون 38
2-1-5 تحقیقات انجام شده بر روی باکتری های مولد آنزیم ال-آسپاراژیناز جدا شده ار آب و رسوبات 39
2-1-6 تحقیقات انجام شده بر روی آنزیم ال-آسپاراژیناز بر اساس روش SDS-PAGE 39
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1 غربالگری سویه‌های مولد آنزیم از خاک 42
3-2 جداسازی و کشت باکتری 42
3-2-1 مواد و وسایل لازم جهت جداسازی و کشت باکتری از خاک 42
3-2-2 کشت 43
3-3 فعالیت آنزیم 45
3-4 روش‌های اندازه‌گیری آمونياك 45
3-5 مواد و وسایل لازم بررسی فعالیت آنزیم 45
3-6 معرف آزمایش 46
3-7 خواندن جذب لوله‌های Test و Blank 46
3-8 مراحل کلونینگ 47
3-9 شرح مراحل کلونینگ 48
فصل چهارم: نتایج
4-1 نتایج مربوط به جداسازی 60
4-1-1 نتایج کشت 60
4-1-2 نتایج رنگ‌آمیزی گرم و تست‌های بیوشیمیایی 61
4-1-3 نتایج بررسی فعالیت آنزیمی 63
4-1-4 نتیجه آنالیز کیفی قطعه تکثیر یافته 66
4-1-5 نتایج مربوط به مستعد سازی 66
4-1-6 نتایج مربوط به کشت ماتریکس 66
4-1-7 نتایج تست Quick- check 67
4-1-8 نتایج استخراج پلازمید 68
4-1-9 نتایج PCR تاییدی 69
4-1-10 نتایج تعیین توالی نمونهR_5 : Bacillus cereus strain 69
4-1-11 نتایج تعیین توالی نمونه R_8 : Bacillus thuringiensis strain 74
4-1-12 نتایج تعیین توالی نمونه R_6 : Oerskovia turbata 79
فصل 5 نتایج
5-1 نتیجه 83
5-2 جمع بندی 83
5-3 محدودیت ها 83
5-4 پیشنهادها 84
منابع 85

منابع:

افراسیابی ر.آقایی پور خ.کفیل زاده ف.صفویه ص(1389) کلون سازی،تعیین توالی و بیان ژن آسپاراژیناز باکتری اروینیا کریزانتمی.مجله دنیای میکروب‌ها.سال سوم.شماره اول.بهار 89 صفحات15-7

ایزدپناه قشمی ف، جوادپور ص. ملک‌زاده ک(1392) جداسازي و شناسایی مولکولی باکتری‌های تولیدکننده ال-آسپاراژیناز از خلیج‌فارس. مجله دنیاي میکروب‌ها سال ششم شماره سوم (پیاپی16) پاییز 1392- صفحات 245-237

قانع. م, بمبئي ب و قانع م. 1387 «غربالگري سویه‌های باكتري اشرشياكلي جهت توليد آنزيم آسپاراژيناز II». فصلنامه علمي- پژوهشي «دانش زيستي ايران».

ناظمی ع ، غلامیان س ، میری نرگسی م.س (1392) جداسازی و شناسایی مولکولی باسیلوس های تولیدکننده آنزیم ضد سرطان ال‑آسپاراژیناز خارج سلولی از خاک. مجله تازه‌های بیوتکنولوژی سلولي- مولكولي دوره سوم، شماره یازدهم

واحدي ح، عزیزي م.ح، کبارفرد ف، برزگر م ، حمیدي اصفهانی. ز(1390) تأثیر درجه‌ی استخراج آرد و میزان آنزیم آسپاراژیناز بر کاهش آسپاراژین آزاد در خمیر نان. افق دانش؛ فصلنامه‌ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد ( دوره‌ی 18:شماره1 :بهار91)

یزدانی ر ، مبینی دهکردی م ، رستگاری ع.ا (1391) جداسازی و شناسایی باکتری‌های بومی ایران مولد آنزیم ال-آسپاراژیناز.مجله دنیای میکروب‌ها،سال پنجم شماره اول و دوم صفحات 46-39

1-Aljewari, Hazim S., Mohammed I. Nader, Abdul H. M. Alfaisal, Natthida Weerapreeyakul, and Sahapat. 2010. “High Efficiency, Selectivity against Cancer Cell Line of Purified L-Asparaginase from Pathogenic Escherichia coli.” World Academy of Science, Engineering and Technology 65.

2-Allen, D., C. Cooksey, and B Tsai. 2010. “Spectrophotometry

3- A.L. Stecher, P. Morgantetti de Deus, I. Polikarpov, J. Abrah˜ao-Neto.1999. Stability of L-asparaginase: an enzyme used in leukemia treatment.

4-Amena, S., N. Vishalakshi, M. Prabhakar, A. Dayanand, and K. Lingappa. 2010. “Production, Purification And Characterization Of L-Asparaginase From Streptomyces Gulbargensis.” Brazilian Journal of Microbiology 41:173-178

5- Amrutha V. Audipudi, R.Pallavi and G.Naga Ratna Supriya.2013. Characterization Of L-Asparaginase Producing Bacteria From Mangrove Soil. International Journal of ChemTech Research. CODEN( USA): IJCRGG ISSN : 0974-4290. Vol.5, No.1, pp 109-112,

6-Appel, IM, C van Kessel-Bakvis, R Stigter, and R Pieters. 2007. “Influence of two different regimens of concomitant treatment with asparaginase and dexamethason] on hemostasis in childhood acute lymphoblastic leukemia.” Leukemia 21(11):2377–80.

7-Atlas, Ronald M. 2010. Handbook of Microbiological Media. Fourth Edition ed. CRC Press

8-Ashrafi H,. Amini M, Mohammadi-Samani S, Ghasemi Y, Tabandeh M, Daneshamouz S. 2012. Protein bioconjugates: the novel delivery system for L-asparaginase. Research in Pharmaceutical Sciences, 2012;7(5)

چکیده فارسی

آنزیم آسپاراژیناز به‌طور عمده در پزشکی برای درمان لوسمی لنفوبلاستی حاد[1]  و در صنایع غذایی برای کاهش تولید اکریل‌آمید در مواد غذایی نشاسته داری که سرخ یا برشته می‌شوند کاربرد دارد. ازآنجاکه ال- آسپاراژیناز[2]  جداشده از باکتری‌های مختلف دارای اثرات ضد سرطانی متفاوتی بوده است، جستجو برای یافتن میکروارگانیسم‌های تولیدکننده این آنزیم، یکی از راه‌های اصلی جهت دستیابی به آنزیمی با خصوصیات درمانی ایده آل می‌باشد. هدف این تحقیق جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های تولیدکننده ال-آسپاراژیناز از خاک‌ بوده است. نمونه‌های خاک از منابع مختلف نظیر جنگل، مزرعه، باغچه گرفته‌شده و پس از تهیه سوسپانسیون روی محیط کشت کشت داده شدند. کلنی‌های تولیدکننده‌ی آنزیم ال-آسپاراژیناز ، بر اساس تغییر رنگ محیط از زرد به صورتی متمایز گردیدند. میزان فعالیت آن بر اساس روش نسلر موردبررسی قرار گرفت. باکتری‌های‌ تولیدکننده آنزیم دارای فعالیت مطلوب، پس از شناسایی بیوشیمیایی با روش مولکولی PCR مورد شناسایی قرار گرفتند و ‌توالی rRNA S 16نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده ،  بهترین و بیشترین میزان تولید آنزیم توسط باکتری های باسیلوس تورنجسیس و باسیلوس سرئوس و Oerskovia turbata  می باشد. بنابراین مطالعه حاضر نشان داد نمونه های خاک حاوی باکتری های مولد آنزیم ال-آسپاراژیناز می باشد.

 

کلمات کلیدی: آسپاراژیناز ،لوسمی،باکتری‌های مولد، نمونه‌های خاک

فصل اول

کلیات

  مقدمه

آنزیم‌ها به‌عنوان تسریع‌کننده‌های واکنش‌های شیمیایی نقش مهمی در شکل‌گیری حیات سلولی  به‌نحوی‌که امروزه می‌شناسیم  ایفا می‌کنند. به‌کارگیری هدفمند آنزیم‌ها به‌منظور مداخله در سیر واکنش‌های شیمیایی و بیوشیمیایی همواره یکی از موضوعات موردتوجه در صنعت و پزشکی بوده است( رائو، 1999)

باکتری‌ها از اصلی‌ترین منابع تولید آنزیم به شمار می‌رود.. در این تحقیق باکتری‌های جداشده از خاک‌های مناطق  مختلف استان گلستان (مزرعه، جنگل، باغ) ازنظر تولید آنزیم ال-آسپاراژیناز خارج سلولی موردبررسی قرار گرفتند.

خاک یکی از مکان‌های عمده میکروارگانیسم‌ها محسوب می‌شود. فراوان‌ترین میکروارگانیسم‌ها در خاک، باکتری‌ها هستند. خاک باغچه در هر گرم محتوی میلیون‌ها باکتری است. درجاهای عمیق تعداد آن‌ها کاهش می‌یابد. قارچ‌ها به تعداد کمتر از باکتری‌ها در خاک یافت می‌شوند.( رائو، 1999)

مهم ترین گروه های باکتر ی های خاک عبارتند از :آرتروباکتر، استرپتومایسس ها ، سودوموناس، نیتروباکتریاسه،متانوموداسه،اسپیریلاسه،تیوباکتریاسه،اُ باکتریال ها ( که خود شامل گروه های ازتوباکتریاسه، ریزوبیاسه،آکروموباکتریاسه،میکروکوکاسه،کورینه باکتریاسه،باسیلاسه می باشد)، میکسوباکتریال ها، سیانوباکترها. (رائو،[3]1999 ).

ال-آسپاراژیناز (L-asparagine amidohydrolase, EC 3.5.1.1) آنزیمی است که اسیدآمینه ال-آسپاراژین  را به دو جزء آسپارتیک اسید[4]  و آمونیاک[5]  می‌شکند(رائو، 1999 )

  در حالت عادی، سلول‌های توموری قادر به تولید ال-آسپاراژین موردنیاز برای ادامه حیات سلول نیستند. بنابراین چنانچه این سلول‌ها با آنزیم ال-آسپاراژیناز تیمار گردند، به این دلیل که قادر به جایگزینی اسیدآمینه ال-آسپاراژین تخریب‌شده نمی‌باشند، به‌طور انتخابی از بین خواهند رفت بدون اینکه به سلول‌های سالم آسیب وارد گردد. ( سینگ و اسریواستاوا ،2012)آنزیم آسپاراژیناز در صنعت فرآوری مواد غذایی نیز برای تأمین معیار‌های مرتبط با سلامت مورداستفاده قرار می‌گیرد. ( سینگ و اسریواستاوا ،2012)

پرسش اصلی تحقیق

1. آیا باکتری‌های استخراج‌شده آنزیم ال-آسپاراژیناز را دارا هستند؟

2.آیا پتانسیل مناسبی جهت تولید آنزیم ال-آسپاراژیناز در باکتری‌های خاک‌زی وجود دارد یا خیر؟

اهداف تحقیق

1-جداسازی و شناسایی باکتری‌های مولد آنزیم ال-آسپاراژیناز از خاک منطقه

2-مقایسه ایزوله‌ها ازنظر میزان تولید آنزیم ال_آسپاراژیناز و معرفی سویه‌های برتر

3-شناسایی مولکولی و تعیین سکانس ایزوله‌های مؤثر در تولید آنزیم

هدف کاربردی : ایجاد دانش فنی تولید آنزیم ال-آسپاراژیناز

فرضیات تحقیق

1-برخی از باکتری‌های خاک‌زی پتانسیل تولید آنزیم ال-آسپاراژیناز را درند.

2-احتمالاً میزان تولید آنزیم بسته  به نوع خاک و محل نمونه‌گیری متفاوت است.

1- 1 آنزیم ال-آسپاراژیناز

اولین بار فعالیت آمیدوهیدرولتیک ال-آسپاراژیناز توسط  لانگ[6] در سال 1904 مشاهده شد و بیشتر توسط فورز و فریدمن[7] در سال 1910 تأیید شد و توسط سلمانتی[8] در سال 1922 فعالیت بالایی از آنزیم در سرم خوکچه‌هندی مشخص شد. فعالیت بالای ال-آسپاراژیناز فقط در سرم خوکچه‌هندی مشاهده شد درحالی‌که دیگر پستانداران فاقد این آنزیم بودند. پتانسیل آنزیم اولین بار توسط کید[9]در سال 1953 موردبررسی قرار گرفت که فعالیت ضدلنفوم در سرم موش مشاهده شد.پس‌ازآن نیومن[10] و مک کوی[11] در سال 1956 متابولیت های مختلف بدن در بین سلول‌های سالم و بدخیم در شرایط آزمایشگاهی در حضور و عدم حضور اسیدآمینه آسپارژین نشان دادند،که رشد سلولی به‌دست‌آمده از والکرسارکینوسارکوما[12] نیازمند ال-آسپاراژین است هالی و همکاران[13] در سال 1961 با استفاده از سلول‌های سرطانی خون نتایج مشابهی را به دست آورد .بروم[14] در سال 1961 مطالعه‌ای مرتبط با فعالیت ضد لنفوم سرم خوکچه‌هندی در خصوص کاهش آسپارژین توسط ال-آسپاراژیناز انجام داد. اگرچه تئوری استفاده از آنزیم برای سرطان پذیرفته‌شده اما تعدادی مشکل در استفاده بالینی آنزیم وجود دارد که تا آن زمان خوکچه‌هندی تنها منبع بود. تنها در سال 1964ریستون[15] و ماشبرن[16] منابع دیگری از آنزیم و آنزیم ال-آسپاراژیناز اشیرشیا کلی[17] را موردمطالعه قراردادند. دو نوع آسپاراژیناز از اشرشیا کلی تولیدشده که شامل EC-1 (سیتوپلاسمیک) و EC-2(پری پلاسمیک) است که فقط EC-2 فعالیت ضدلنفوم را از خود نشان داده است. ( سینگ و اسریواستاوا ،2012)

ال-آسپاراژیناز در اشرشیا کلی به مقدار زیادی تولید می‌شود که منجر به آغاز طرح مطالعات بالینی ال-آسپاراژیناز شده است. اثر بالینی آنزیم توسط چندین آزمایش در بیماران تأیید شد. ریستون و  یلین[18] در سال 1966 موفق به خالص‌سازی بخشی از دو ایزو فرم ال-آسپاراژیناز از سرم خوکچه‌هندی شدند. جالب‌توجه است که تنها یک ایزو فرم از فعالیت ضد لنفوم در داخل بدن به نمایش گذاشته‌شده است, ازآنجایی‌که استخراج این آنزیم از سرم خوکچه‌هندی به مقدار کافی دشوار است، منابع دیگری مثل میکروب‌ها موردتوجه قرار گرفتند. اوتگن[19] و همکارانش در سال 1967 برای اولین بار بود که اثرات ال-آسپاراژیناز در انسان مبتلا به لوسمی نشان دادند و در مشاهده مهم دیگر توسط اولد[20]و همکارانش فعالیت ضد تومور در سگ با لنفوسارکومای[21] خود به خودی را نشان دادند واکنش افزایش حساسیت برای ال-آسپاراژیناز اشرشیا کلی شناخته‌شده و نسبتاً رایج است. مطالعه بر روی ال-آسپاراژیناز اشرشیا کلی و اروینیا کارتورا[22] با عدم واکنش متقاطع مشخص شد، هر دو آنزیم مقدار بالایی از ایمنی‌زایی را نشان دادندکه تلاش می‌شود دارویی به‌منظور کاهش ایمنی‌زایی با حفظ فعالیت آنزیم ساخته شود. پلی اتیلن گلیکول[23] (PEG) به‌عنوان یک فرآیندی که در آن واکنش‌های ایمنی لغو شده بدون اینکه خاصیت ضد سرطانی[24] آن تغییر یابد به رسمیت شناخته‌شده است.  این نسخه اصلاح‌شده آنزیم در مدل حیوانی کاهش تشکیل آنتی‌بادی را نشان داد و به‌طور قابل‌توجهی اثر آن طولانی‌مدت تر بود . در سال‌های اخیر استفاده از ال-آسپاراژیناز در درمان لوسمی های دیگر مانند اختلالات لنفوپرولیفراتیو[25] گسترش‌یافته است.و درنهایت به‌عنوان دارو برای درمان سرطان خون توسط فاد[26] در سال 1978 مورد تأیید قرار گرفت. آسپاراژیناز آنزیمی است که هیدرولیز آسپاراژین به آسپارتیک اسید را کاتالیز می‌کند. آسپاراژینازها به‌طور طبیعی توسط میکروارگانیسم‌ها تولید می‌گردند (روسی[27] ،2011). دلیل استفاده از آن این است که زیست‌تخریب‌پذیر[28] و غیر سمی بوده درحالی‌که بسیار پرهزینه است.(.کمبل[29]  ،2012)

ال-آسپاراژیناز[30]  فرمی از آسپاراژیناز است که بر روی اسیدآمینه ال-آسپاراژین اثر می‌کند. ال-آسپاراژین مانند سایر اسیدآمینه‌های دارای فرم ال (L)، به‌طور طبیعی طی ترجمه در سطح ریبوزوم در ساختار پروتئین‌ها قرار می‌گیرد (برخلاف اسیدآمینه‌های فرم دی (D) که طی تغییرات پس از ترجمه[31] ، در ساختار پروتئین جای می‌گیرند) (پیسارویکز و همکاران،[32]2005).

تولید ال-آسپاراژیناز از منابع میکروبی از طریق تخمیر روش امیدوارکننده‌ی است با توجه به این‌که مقرون‌به‌صرفه و سازگار با محیط‌زیست است. .( اشرف ، 2003 ) ال-آسپاراژیناز در سراسر جهان به روش تخمیر در حالت مایع(SMF) تولید می‌شود اگرچه تخمیر به روش مایع هزینه‌بر است اما هنوز یک روش معمول است که در سراسر جهان برای تولید ال-آسپاراژیناز استفاده می‌شود بااین‌حال کاستی‌های اصلی تولید آنزیم به روش تخمیر مایع : غلظت کم تولید و درنتیجه کاهش حمل‌ونقل  و دفع حجم مقدار زیادی از آب در طول فرآیند است. بنابراین این روش پرهزینه، بسیار مشکل و عملکرد ضعیفی دارد در این زمینه تخمیر حالت‌جامد (SSF) برای غلبه بر اشکالاتی که تخمیر مایع دارد موردتوجه فراوان قرارگرفته است. تخمیر در حالت جامد در مقایسه با روش(SMF) مؤثرتر بوده و دارای عملکردی چند برابر بالاتر است.( اشرف ، 2003[33])(SSF) دارای مزایای متعددی نسبت به تخمیر مایع است ازجمله نیاز به انرژی کمتر ،خطر بسیار کم آلودگی باکتریایی ، نیاز پایین‌تر به آب و نگرانی‌های زیست‌محیطی کمتر در مورد دفع زباله‌های جامد ،علاوه بر این استفاده از زباله‌های جامد کشاورزی به‌عنوان یک سوبسترا برای کربن و انرژی موردنیاز برای (SSF) باعث می‌شود که این رویکرد سازگار با محیط‌زیست شود. معمولاً بسترهایی که برای (SSF) استفاده می‌شود آب پلیمری غیرقابل‌حل از نشاسته و مواد سلولزی است.( سینگ و اسریواستاوا ،2012)

[1] Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)

[2] L-asparaginase

[3] Rao

[4] Aspartic acid

[5] Ammonia

[6] Lang

[7] Furth & Friedman

[8] Clement

[9] Kidd

[10] Neuman

[11] Mccoy

[12] Walker carcinosarcoma

[13] . Haley et al 

[14] Broome

[15] , Wriston

[16] Mashburn

[17] E.coli

[18] Yellin

[19] Oettgen

[20] Old

[21] lymphosarcoma

[22] Erwinia caratovora

[23] poly(ethylene glycol)

[24] antineoplastic

[25] Lymphoproliferative disorders

[26] FAD

[27] Rossi

[28] biodegradable

[29] K D Kamble

[30]L-asparaginase (L-asparagine aminohydrolase, EC 3.5.1.1)

[31] Posttranslational modification (PTM)

[32] Pisarewicz

[33] Ashraf A.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122