پايان نامه جداسازي و شناسايي گونه هاي کانديدا و ارزيابي حساسيت آنها به فلوکونازول (Fluconazole) در مبتلايان به فرم عود کننده ولوواژينيت کانديديايي ( RVVC )

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جداسازي و شناسايي گونه هاي کانديدا و ارزيابي حساسيت آنها به فلوکونازول  (Fluconazole) در مبتلايان به فرم عود کننده ولوواژينيت کانديديايي ( RVVC ) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جداسازي و شناسايي گونه هاي کانديدا و ارزيابي حساسيت آنها به فلوکونازول  (Fluconazole) در مبتلايان به فرم عود کننده ولوواژينيت کانديديايي ( RVVC ) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
مقدمه 1
اهداف این تحقیق: 4
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 5
1-1 ) قارچ شناسی پزشکی : 6
1-2 ) عفونت های قارچی : 7
1-3 ) مخمرها (Yeasts) : 8
1-3-1 ) روشهای شناسایی مخمرها : 9
1-4 ) عفونت فرصت طلب : 9
1-5 ) کاندیدا و کاندیدیازیس : 10
-5-1 ) تاریخچه : 10
1-5-2 ) بیولوژی : 11
1-5-3 ) تاکسونومی کاندیدا : 12
1-5-4 ) ژنتیک و بیولوژی مولکولی کاندیدا : 12
1-5-5 ) ریخت شناسی و شناسایی کاندیدا : 13
1-5-6 ) ایمنی در مقابل کاندیدا : 14
1-5-7 ) كانديديازيس : 14
1-5-7-1 ) عفونتهای ایجاد شده در اثر گونه های کاندیدا : 17
1-5-7-2 ) کاندیدا آلبیکنس : 18
1-6 ) ولوواژينيت كانديدائي : 19
1-6-1 ) علایم ولوواژینال : 20
1-6-2 ) مراحل بیماری زایی کاندیدا : 21
1-6-3 ) عوامل مربوط به پاتوژن : 22
1-6-4 ) عوامل مربوط به میزبان : 23
1-6-5 ) ايمني در ولوواژينيت كانديديايي : 27
1-6-6 ) تشخیص RVVC : 28
1-6-7 ) درمان : 28
1-6-8 ) عوامل مؤثر بر روی درمان : 28
1-7 ) تعاریف اولیه ‌از شیمی ‌دارویی : 28
1-7-1 ) سیر تاریخی شیمی ‌دارویی : 29
1-7-2 ) تاریخ معرفی شیمی ‌دارویی به عنوان علم : 29
1-7-3 ) جنبه‌های بنیادی داروها : 29
1-7-4 ) کاربرد داروها : 30
1-8 ) داروهای ضد قارچی : 30
1-8-1 ) آزول ها : 31
1-8-2 ) آنتی بیوتیک های پلی اِن : 32
1-8-3 ) مقاومت گونه های مختلف کاندیدا علیه داروهای ضد قارچی : 32
1-8-4 ) مکانیسم های مقاومت در برابر عوامل ضد قارچی : 32
1-9 ) مکانیسم اثر فلوکونازول : 33
1-9-1 ) فرمول شیمیایی فلوکونازول : 33
1-9-2 ) مکانیسم مقاومت کاندیدا علیه فلوکونازول : 34
1-9-3 ) نحوه استفاده از داروهای آزول : 34
فصل سوم : مواد و روش ها 41
3-1) اسامی تعدادی از مواد، وسایل و دستگاه های مورد استفاده: 42
3-1-1) مواد و محیط کشت های مورد ازمایش: 42
3-1-2) وسایل و دستگاه های مورد استفاده: 42
3-2) مواد و روش ها: 45
3-2-1) جمع آوری نمونه ها: 45
3-2-2) بررسی مستقیم میکروسکوپی: 45
3-2-3)کشت روی محیط: 46
تهیه محیط کشت سابورو دکستروز آگار: 46
3-2-4) تشخیص آزمایشگاهی گونه های کاندیدا : 47
3-2-4-1) بررسی پرگنه در محیط کروم آگارکاندیدا: 47
3-2-4-2) آزمایش ایجاد لوله زایا : 48
3-2-4-3)مورفولوژی و بررسی کلامیدوکونیدی بر روی کورن میل آگار( CMT80 ) : 48
3-2-4-4)بررسی ایجاد کلامیدوکونیدی در محیط کازئین اگار: 49
3-2-4-5) رشد در دمای 45 درجه سانتی گراد : 49
3-2-4-6) واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR و RAPD : 50
3-2-5) تهیه سوسپانسیون سلول مخمری کاندیدا آلبیکنس: 54
3-2-6 ) روش میکرودیلوسین : 54
3-2-7 ) موارد کنترل مثبت و کنترل منفی آزمایشات : 55
3-2-8 ) انتقال میکروپلیت ها به گرم خانه ( گرم خانه گذاری ) : 55
3-2-9 ) کشت مجدد محتویات هر یک از حفرات میکروپلیت روی محیط سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل ( SC ) : 56
فصل چهارم: نتایج 58
4-1 ) نتایج حاصل از شناسایی کاندیدا آلبیکنس توسط روش PCR-RFLP : 59
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 71
5-1 ) ارزیابی تعیین گونه های کاندیدا در مبتلایان به ولوواژینیت عود کنندکاندیدایی: 72
5-2 ) ارزیابی عملکرد ضد قارچی داروی فلوکونازول روی قارچ کاندیدا آلبیکنس : 74
منابع : 79

منابع :

 

اسکندری، آ، مصباح نمین، ع، یادگاری، م. 1387. استفاده از روش PCR در شناسایی گونه های مهم بیماری زایی کاندیدایی در مبتلایان به کاندیدیازیس حاد، مجله پزشکی کوثر، دوره 13، شماره2.

افسریان م، زینی ف، کردبچه پ، محمودی م. 1385. تعیین گونه های کاندیدای غیر آلبیکنس از نمونه های بالینی بیماران مبتلا به کاندیدیازیس، مجله دانشکده پزشکی، دانشکاه علوم پزشکی تهران، صفحات 47-38.

آقامیریان م.ر، کشاورز د، جهانی هاشمی ح، صادقی قزوینی م. 1386. عوامل ولوواژینیت کاندیدایی در مراجعین به مراکز درمانی قزوین، جلد 11، شماره 3، صفحه 35-39.

اکبر زاده پاشا ع. 1382. اور در زنان، زایمان و مامایی، چاپ یازدهم، تهران: پاشا ، صفحه 399.

اکبری الف، نورائی ص، جرجانی س. 1392. مقایسه ترکیب فلوکونازول و پروتکسین خوراکی با فلوکونازول در درمان کاندیدیاز ولوواژینال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 16، شماره 4، صفحات 73-62.

امامی م، کردبچه پ، مقدمی م، زینی ف. اسفند 1366. قارچ شناسی پزشکی، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

جاناتان اس ب، هیلارد آ، لاجی پ، آداشی، الی وای. بیماری های زنان نواک. مترجمین ب قاضی جهانی، ر قطبی، ح موید، ع مهرورز. ویراست سیزدهم. تهران: گلبان، 1382، صفحه 106.

پناهی ف، کردبچه پ، رضایی س، زینی ف، زراعتی ح، صف آرا م. 1388. تعیین گونه های کاندیدا در مبتلایان به ولوواژینیت حاد و عود کننده کاندیدایی. فصل نامه دانش میکروبی شناسی، سال اول، شماره 3.

جاوتز، ملینک، آدلبرگ، بروکسل، بوتل، مورس. زمستان 1387. میکروب شناسی پزشکی جاوتز. مترجم: ع رحیمی، ع اطهری، و همکاران، تهران: آییژ.

جعفری ندوشن ع، انوری م، نقورزاده م. 1385. تعیین هویت گونه های کاندیدا جدا شده از 150 نمونه بیماران مبتلا به کاندیدیازیس با استفاده از محیط کشت Candida ID agar و یا محیط کشت Candida CHROM agar مجله پزشکی کوثر، دوره 11،شماره 4،صفحات 320-325.

جمیلیان م. 1385. بررسی فراوانی انواع ولوواژینیت کاندیدایی در زنان 50-15 ساله غیر حامله مراجعه کننده به درمانگاه طالقانی و مطب خصوصی در بهار 1384 در شهر اراک.

حبیبیان ر، جعفرزاده ل. 1390. بررسی میزان شیوع ولوواژینیت کاندیدایی عود کننده و عوامل مساعد کننده آن در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرکرد.

رزاق پرست آ، شمس قهفرخی م، یادگاری م. 1387. تاًثیر داروهای ضد قارچ فلوکونازول، ایتراکونازول و کتوکونازول به صورت منفرد و مخلوط با یکدیگر بر روی مخمرهای بیماری زا، افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دوره 13ف، شماره 4.

زرین فر ح، یادگاری م، اطمینان ص، کتیرایی ف. 1386. مقایسه اثر داروهای کتوکونازول، فلوکونازول و کلوتریمازول علیه ایزوله های کاندیدا آلبیکنس در شرایط In Vitro . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 15، شماره 1، صفحات 7-1.

زینی ف، مهبد الف، امامی م. 1383. قارچ شناسی جامع. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 333-341 .

شهبازیان ن، نجفیان م، رجب زاده ع. 1385. مقایسه اثر درمانی کلوتریمازول با فلوکونازول در ولوواژینیت کاندیدایی، مجله علمی پزشکی، دوره 5، شماره 2، صفحات 526-521.

صائبی الف. 1380. فارماکولوژی بالینی داروهای ژنریک ایران، ویرایش پنجم، تهران: آییژ. صفحه 15-19 و 394-420.

عمران ن، جعفرپور م، وکیلی ل. 1390. شناسایی گونه های مولد کاندیدیازیس واژن در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید رجایی تنکابن و تعیین حساسیت آنها به داروهای ضد قارچی. مجله علوم آزمایشگاهی، دوره 5، شماره 1، صفحات 7-1 .

فتحی نجفی ط. 1377. بررسی مقایسه ای شیاف مهبلی لاکتوباسیل اسیدوفیلوس با شیاف مهبلی کلوتریمازول. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

فلاحتی م، شریفی نیا س، فرومدی ع. 1388. بررسی الگوی مقاومت دارویی در گونه های کاندیدای جدا شده از بیماران مبتلا به واژینیت، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوره 16، شماره 65، صفحات 45-40.

فلاحتی م، نوذری ش، حیدری کهن ف. 1390. مقایسه اثر ضد قارچی فلوکونازول به تنهایی و همراه با ذرات نانونقره بر روی کاندیداهای مولد ولوواژینیت مزمن کاندیدایی. مجله علوم پزشکی رازی، دوره 18، شماره 93، صفحات 13-8.

کاتزونگ، برترامجی، فارماکولوژی پایه و بالینی.جلد 1 و 2. ترجمه د ابراهیمی، ح جمالی، سید الف فنایی، ویرایش ششم. تهران: ارجمند، 1374. صفحه 50-1 جلد 1 و 222 جلد 2 .

کاتزونگ، برترامجی، مسترز، سوزان بی، ترور، آنتونی ج، فارماکولوژی پایه و بالینی 2012 ( جلد دوم )، ترجمه مجید متقی نژاد، چاپ دوم، تهران: اندیشه رفیع، 1391. صفحه 1080-1092.

کریمان ن، شفایی ز، افراخته م. 1381. مقایسه تاثیر فلوکونازول و کلوتریمازول در درمان ولوواژینیت کاندیدا آلبیکنس، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال ششم، شماره 3، صفحات 13-9.

محمودی راد ب، ظفرقندی آ، عباس آبادی ب، امیری ز. 1387. بررسی شیوع گونه های کاندیدا در ولوواژینیت های کاندیدایی مراجعین به بیمارستان مهدیه در سال های 87-85. مجله پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 33، شماره 3، صفحات 194-189.

محمودی راد م، ظفرقندی ش، شیوایی م. 1388. بررسی حساسیت گونه های کاندیدای جدا شده از مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی نسبت به چند داروی ضد قارچی. مجله دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران، دوره 67، شماره 11، صفحات 798-793.

مصداقی نیا الف، ناظری م، مروجی ع. 1390. بررسی فراوانی ولوواژینیت کاندیدایی و گونه های کاندیدایی جدا شده در زنان مراجعه کننده به مرکز تخصصی زنان کاشان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره 21، شماره 86، صفحات 262-255

معلایی ح، وریسیمو ک، براندو ژ. 1388. حساسیت و مقاومت مخمرهای جدا شده از مبتلایان به داروهای ضد قارچی به روش انتشار دیسک. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره 16، شماره 4، صفحات 219-213.

میرهندی ح، محمدی ر، ناظری م. 1390. شناسایی گونه های کاندیدایی در شهر کاشان با استفاده از روش PCR-RFLP . مجله دانشکده پزشکی اصفهان. سال 29، شماره 165، صفحات 8-1.

میرهندی سیدح، ماکی مورا، کوایچی. شیدفر م. 1385. شناسایی و تعیین فراوانی گونه های کاندیدای جدا شده از بیماران به روش کروم آگار کاندیدا، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دوره 13، شماره 4، صفحات 15-11.

نوروزی ح، کاظمی ع، تشفام م. 1392. حساسیت سویه های مختلف قارچ کاندیدا قبل و بعد از تابش اشعه اولتراویوله نسبت به ایتراکونازول، فلوکونازول و آمفوتریسین B . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره 15، شماره4، صفحه 53.

هاشمی ج، زینی ف، چرسی زاده آ، داعی قزوینی ر، گرامی شعار م. 1390. فراوانی مخمرهای کاندیدایی وغیر کاندیدایی در عفونت های قارچ مخمری در آزمایشگاه های تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 69، شماره 1، صفحات 52-62 .

یادگاری م، فرح بخش الف، رجبی بذل م. 1390. حساسیت سویه های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از بیماران ایدزی به داروی فلوکونازول و تعیین ژن مقاومت CDR2 در سویه های مقاوم با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز معکوس، مجله ارمغان دانش، دوره 16، شماره 3، صفحات 210-201.

Ahmad A, Khan A.U. Prevalence of Candida species and potential

risk factors for vulvovaginal candidiasis in Aligarh, India. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009; 144(1): 68-71.

Anaissie E, McGinnis M, Pfdla M. Clinical Mycology: 1st Ed. The Curtis Center, Independence Square West Philadelphia, USA,: 2003, 443 – 448, 195 – 225.

Anassie, E., Mc Ginnis, M.R. Pfaller, M.A. Clinical Mycology, 2005.

Andreas G. Wommens sexual health. 2 en. Edinburgh: bailliere tindall; 2001.p.368-371.

Axner-Elings M, Botero-Kleiven S, Jensen RH, Arendrup MC.

Beighton D, Ludford R, Clark DT, Brailsford SR, Pankhurst CL, Tinsley GF, et al. Use of CHROMagar Candida medium for isolation of yeasts from dental samples. J Clin Microbiol 1995 Nov; 33(11):3025-7.

Berek JS, Novak E, editors. Novak’s Gynecology. 14th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2007. p.545-47.

چکیده

زمینه و هدف: میزان بروز ولوواژینیت کاندیدیایی عود کننده توسط گونه های کاندیدا روند رو به افزایشی را نشان می دهد. بر اساس مطالعات، بعضی از گونه های کاندیدا نسبت به داروهای ضد قارچی مثل فلوکونازول مقاومت نشان می دهند. بنابراین با جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدای مسبب فرم عود کننده ولوواژینال و تعیین حساسیت آنها به داروی فلوکونازول می توان الگوی مناسبی از بیماران و مقاومت دارویی آنرا در منطقه جغرافیایی مورد پژوهش گزارش کرد.

روش کار: جدایه ی مخمری مورد آزمایش مستقیم، کشت و آزمایش های تکمیلی برای شناسایی گونه های مختلف کاندیدا از قبیل روش های مولکولی PCR RFLP ) ( و غیر مولکولی (سابرو دکستروز آگار، کروم آگار، تست لوله زایا) قرار گرفتند. سپس فلوکونازول بر روی هر کدام از نمونه ها به روش میکرودیلوسیون براث آزمایش شد و حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت قارچ کشی داروها اندازه گیری و حساسیت آنها تعیین شد.

یافته ها: در بررسی حداقل غلظت مهارکنندگی ایزوله های جدا شده مشخص شد تأثیر داروی ضد قارچی فلوکونازول علیه سویه های کاندیدا آلبیکنس حاصل از بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده حساس وابسته به دوز می باشد.

نتیجه گیری : با استفاده از یافته های حاصل از این تحقیق می توان گفت در ولوواژینیت کاندیدایی حاد یا مزمن شاید فلوکونازول تأثیر روی سویه های کاندیدا آلبیکنس داشته باشد ولی در ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده یا باید از فلوکونازول با دوز بالا استفاده شود یا از داروهای دیگر ضد قارچی استفاده شود.

 

واژگان کلیدی: ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده، فلوکونازول، کاندیدا آلبیکنس.

فصل اول

 مقدمه

 عفونت هاي فرصت طلب ناشي از مخمرها در دهه هاي اخير اهميت زيادي يافته است(30).علت اين مسئله روند رو به تزايد اين عفونت ها از لحاظ بروز و شيوع در جامعه و در بين عفونت هاي بيمارستاني است .

كانديديازيس طيفي از بيماري هاي قارچي فرصت طلب است كه در افراد مستعد به شكل عفونت هاي سطحي ساده تا عفونت هاي سيستميك ايجاد مي شود(45).

امروزه كانديديازيس از بيماري هاي مهم عفوني مطرح در جهان است و در حدود 25 تا 50 درصد عفونت هاي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه و 8 تا 15 درصد كل عفونت هاي بيمارستاني را كانديديازيس تشكيل می دهد(69).

ولوواژینیت کاندیدیایی دومین عفونت شایع دستگاه تناسلی زنان پس از واژینوز ناشی از باکتری های بی هوازی است. حدود 75 درصد از خانم ها حداقل یک بار در طول عمر خود دچار عفونت کاندیدیایی واژن می شوند. اين بيماري ممكن است به صورت حاد، مزمن و يا عود كننده تظاهر نمايد. اغلب زنان به فرم حاد بيماري مبتلا مي گردند (49.50). میزان بروز ولوواژینیت کاندیدیایی عود کننده [1](RVVC) توسط گونه های کاندیدا روند رو به افزایشی را نشان می دهد. (RVVC)  حالتی است که در آن علایم بیماری در طول یک سال حداقل 3 بار و یا بیشتر تکرار گردد(34.35). این علایم ممکن است شدید و همراه با تحمل رنج و ناراحتی قابل ملاحظه ای برای آنان باشد(51.49).

علایم محلی ولواژینال شامل ترشحات زرد شيري، غليظ و غشا كاذب خاكستري در سطح مخاط واژن همراه است(19). در اين بيماري سوزش ادرار بسيار شايع بوده و ترشحات واژن افزايش مي يابد، اما شايع ترين علامت خارش ناحيه واژن است كه اغلب در طول دوره قبل از قاعدگي شديدتر مي شود(100).

شایع ترین مخمرهای جدا شده از واژن شامل کاندیدا آلبیکنس (۸۵ تا ۹۰ درصد) کاندیدا گلابراتا (۵ تا10 درصد) وکاندیدا تروپیکالیس (۱ تا ۳ درصد) می‌باشد. سایر گونه‌های مخمری که از شیوع کمتری برخوردارند عبارتند از کاندیدا دابلینینسیس، کاندیدا کروزه‌یی، کاندیدا فاماتا (۵/۰ تا ۲ درصد) می باشند.

عامل بيماري قارچي فرصت طلب از جنس كانديدا مي باشد كه به صورت همزيست در دستگاه گوارش، مخاطات، پوست انسان و ساير حيوانات بوده و حتي در محيط نيز يافته مي شود. اين عامل در شرايطي كه مقاومت ميزبان به صورت موضعي يا سيستميك به صورت اوليه و يا ثانويه در اثر عوامل مستعد كننده بيماري كاهش يابد، قادر به ايجاد بيماري در هر ناحيه از بدن خواهد بود. وجود محدوديت هايي همچون تعداد كم داروهاي ضد قارچي، سمي بودن آنها براي سلول هاي بدن يا كاهش حساسيت يك سري از گونه هاي كانديدا به اين داروها، همواره به عنوان معضلات اساسي در درمان بيماري مطرح بوده اند(38).

 

از دلایل مهم ایجاد بیماری واژینیت کاندیدایی عودکننده، حذف ناقص کاندیدا از واژن پس از درمان ضدقارچی است، هر چند ممکن است علایم بالینی و التهابات بیمار کم شود، اما ارگانیسم به تعداد کم در واژن میماند و منجر به ناقل شدن بیمار می گردد(76).

بر اساس مطالعات، بعضی از گونه های کاندیدا نسبت به داروهای ضد قارچی مثل فلوکونازول مقاومت نشان می دهند. بنابراین با جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدای مسبب فرم عود کننده ولوواژینال و تعیین حساسیت آنها به داروی فلوکونازول می توان الگوی مناسبی از بیماران و مقاومت دارویی آنرا در منطقه جغرافیایی مورد پژوهش گزارش کرد.

اهداف این تحقیق:

تعیین گونه های کاندیدایی مقاوم به داروی فلوکونازول در درمان بیماران مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدیایی عود کننده ( RVVC ) شهرستان گناباد می باشد.

تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی ( MIC ) داروی فلوکونازول روی نمونه های کاندیدایی مبتلایان به ولوواژینیت عود کننده.

تعیین حداقل غلظت قارچ کشی ( MFC ) داروی فلوکونازول روی نمونه های کاندیدایی مبتلایان به ولوواژینیت عود کننده.

 

فصل دوم

مروری بر تحقیقات انجام شده

 1-1 ) قارچ شناسی پزشکی :

قارچ شناسی[2] به معنای مطالعه قارچ ها است. بیش از 50000 گونه قارچ وجود دارد، که اکثر آنها برای انواع انسان سودمند هستند. این قارچ ها در طبیعت یافت می شوند و وجود آنها برای تجزیه و بازیافت مواد آلی ضروری است (36).

برخی از قارچ ها با ایفای نقش در تولید مواد غذایی و نوشابه های الکلی، تا حدود زیادی کیفیت زندگی ما را بهبود می بخشند. عده دیگری از قارچ ها با تهیه متابولیسم های ثانویه مفید و فعال از نظر زیستی، نظیر آنتی بیوتیک ها (مثل پنی سیلین[3]) و داروهای سرکوب کننده ایمنی ( مثل سیکلوسپورین[4]) ، خدمت عظیمی به علم پزشکی کرده اند(9).

همه قارچ ها ارگانیسم هایی یوکاریوک هستند و هر سلول قارچی حداقل یک هسته و غشای هسته ای ، شبکه آندوپلاسمی ، میتوکندری و دستگاه ترشحی دارد. اکثر قارچ ها هوازی اجباری یا اختیاری هستند. آنها کموتروفیک[5] هستند، آنزیم هایی ترشح می کنند که انواع بسیاری از مواد آلی را به مواد مغذی محلول تجزیه می کنند و سپس این مواد مغذی به صورت غیر فعال جذب سلول قارچ شده و یا به روش انتقال فعال وارد آن می گردند. عفونت قارچی را مایکوزها[6] می نامند(9).

اکثر قارچ های بیماری زا برونزاد هستند و زیستگاه طبیعی آنها در آب، خاک و بقایای مواد آلی است. مایکوزهایی که میزان بروز آنها از همه بیشتر است، یعنی کاندیدیاز[7] و درماتوفیتوزها[8] ، به وسیله قارچ هایی ایجاد می شوند که بخشی از فلور میکروبی طبیعی انسان هستند و یا برای بقاء در بدن انسان به عنوان میزبان، تا حدود زیادی تطابق پیدا کرده اند. به منظور سهولت میکوزها را می توان با عناوین سطحی ، جلدی ، سیستمیک و فرصت طلب[9] رده بندی کرد(10).

درمان اکثر میکوزها مشکل است. خوشبختانه ، هم اکنون توجه و علاقه فرآیندها به قارچ های مهم از نظر پزشکی و همچنین نسبت به جستجو برای یافتن عوامل بیماری زایی قارچ ها و اهداف درمانی بالقوه آنها جلب شده است(10).

1-2 ) عفونت های قارچی :

عفونت هاي قارچي[10] اگرچه در گذشته شيوع كمتري نسبت به عفونت هاي باكتريايي[11] و ويروسي[12] داشته اند، ولي در چند دهه اخير مسؤول افزايش چشمگيري در ميزان بروز بيماري بوده اند. در بررسي انجام شده مابين سا لهاي 1979 الي 2000 در آمريكا بروز عفونت هاي قارچي 207 درصد افزايش داشته است(35).

در يك بررسي ديگر انجام شده در آمريكا مابين سال هاي 1980 تا 1997 نشان داده شده كه ميزان مرگ و ميرناشي از عفونت هاي قارچي افزايش يافته و به عنوان يكي از متداول ترين علل مرگ و مير از رتبه دهم به رتبه هفتم ارتقاء يافته است (36).

عوامل مستعدكننده اي مانند استفاده وسيع و طولاني مدت از آنتي بيوتيك ها، كورتون ها[13]، داروهاي سركوب گر ايمني[14] و بيماري هاي زمينه ايي همچون ديابت، ايذر و بدخيمي ها و … سبب شده اند كه بيماري هاي قارچي خصوصاً كانديديازيس نسبت به گذشته رو به افزايش باشند. در طي يك تحقيق گونه هاي كانديدا به عنوان چهارمين عامل از عوامل مرگ و مير ناشي از عفونت هاي گردش خون به حساب آمده و 35 درصد از موارد عفونت هاي خوني منجر به مرگ را، شامل شده اند . (36.37).

عامل بيماري قارچي فرصت طلب از جنس كانديدا مي باشد كه به صورت همزيست در دستگاه گوارش، مخاطات، پوست انسان و ساير حيوانات بوده و حتي در محيط نيز يافته مي شود. اين عامل در شرايطي كه مقاومت ميزبان به صورت موضعي يا سيستميك به صورت اوليه و يا ثانويه در اثر عوامل مستعد كننده بيماري كاهش يابد، قادر به ايجاد بيماري در هر ناحيه از بدن خواهد بود. وجود محدوديت هايي همچون تعداد كم داروهاي ضد قارچي، سمي بودن آنها براي سلول هاي بدن يا كاهش حساسيت يك سري از گونه هاي كانديدا به اين داروها، همواره به عنوان معضلات اساسي در درمان بيماري مطرح بوده اند(38).

[1]  Recurrent vulvovaginal candidiasis

[2] Mycology

[3] penecilein

[4] cyclosporine

[5] kmutrfyk

[6] mycosis

[7] candidiasis

[8] dermatophytes

[9] opportunist

[10] Fungal infections

[11] Bacterial infections

[12] Viral infections

[13] corticosteroid

[14] Immunosuppressive agents

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122