پايان نامه جريان مباني انسان شناسي فرهنگي از ديدگاه قرآن کريم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جريان مباني انسان شناسي فرهنگي از ديدگاه قرآن کريم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 137 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جريان مباني انسان شناسي فرهنگي از ديدگاه قرآن کريم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه تحقیق 1
کلیات تحقیق 2
بیان مسئله 3
مسئلههای تحقیق 4
فرضیههای تحقیق 4
یشینه موضوع تحقیق 5
اهداف تحقیق 5
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
جنبههای نوآوری 6
سازمان‌دهی پژوهش 6
فصل اول: مفهوم شناسی 7
1-1. مفاهیم بنیادین 8
1-1-1. انسانشناسی 8
1-1-1-1. انسانشناسی در اندیشة غرب 9
1-1-1-2. انسانشناسی در اسلام و مسلمانان (ایران دوره اسلامی) 11
1-1-1-3. انسانشناسی در ادبیات قرآنی 12
1-1-2. فرهنگ 13
1-1-2-1. مفهوم لغوی فرهنگ 13
1-1-2-2. مفهوم اصطلاحی فرهنگ 15
1-1-2-3. تبیین ارکان تعریف 17
1-1-3. مبانی 22
1-2. مفاهیم عملیاتی 23
1-2-1. هدایت 23
1-2-1-1. کاربرد لغوی و اصطلاحی 23
1-2-1-2. کاربرد قرآنی 24
1-2-1-3. تعریف برگزیده 27
1-2-2. رشد 28
1-2-2-1. کاربرد لغوی 28
1-2-2-2. کاربرد قرآنی 29
1-2-2-3. کاربرد اصطلاحی 29
1-2-2-4. تعریف برگزیده 30
1-2-3. پیشرفت 31
1-2-4. توسعه 32
1-2-5. الگو 33
1-3. منظور از عنوان پژوهش (مبانی انسانشناسی فرهنگی از دیدگاه آموزههای قرآن کریم) 36
1-4. جایگاه انسانشناسی در آموزههای قرآنی 37
فصل دوم: مبانی انسانشناسی عام قرآنی در پردازش الگوی مطلوب 41
2-1. فلسفه آفرینش 42
2-1-1. فلسفه آفرینش جهان 42
2-1-1-1. آیات مشعر به اصل هدفمندی خلقت 42
2-1-1-2. آیات مشعر بر چیستی هدف خلقت 44
2-1-2. فلسفه آفرینش انسان 46
2-1-2-1. آیات دال بر عبث نبودن خلقت انسان 46
2-1-2-2. آیات بیانگر هدف خلقت انسان 47
2-2. ابعاد وجودی انسان 52
2-2-1. روح 52
2-2-2. طبیعت و فطرت انسان 54
2-2-3. اختیار 56
2-3. روابط انسانی در عرصة وجود 61
2-3-1. رابطة انسان با خود 61
2-3-2. رابطه انسان با همنوع 63
2-3-3. رابطة انسان با خدا 65
2-3-4. رابطه انسان با محیط 67
فصل سوم: مبانی انسانشناختی نظام فرهنگی اسلام 70
3-1. مبانی نظری نظام فرهنگی اسلام 71
3-1-1. جهانبینی قرآنی 71
3-1-1-1. تعریف جهانبینی 72
3-1-1-2. ویژگیهای جهانبینی قرآنی 72
3-1-2. مبانی نظری انسان شناسی قرآنی 73
3-1-2-1. مبانی خداشناخت 74
3-1-2-2. مبانی انسانشناخت 76
3-1-2-3. مبانی جهان شناخت 77
3-1-2-4. مبانی جامعه شناخت 82
3-1-2-4-1. رابطة انسان و جامعه 82
3-1-2-4-2. رابطة انسان و فرهنگ (انسان در بستر فرهنگ) 86
3-2. مبانی خاص انسانشناسی نظام فرهنگی اسلام 90
3-2-1. اصل عدالت اجتماعی 90
3-2-1-1. اهمیت عدالت اجتماعی 90
3-2-1-2. تعریف عدالت اجتماعی 91
3-2-1-3. عدالت از دیدگاه قرآن 92
3-2-1-3-1. عدالت در سخن گفتن 93
3-2-1-3-2. عدالت در وزن کردن 94
3-2-1-3-3. عدالت در حکم 94
3-2-1-3-4. عدالت در اصلاح میان متخاصمین 94
3-2-1-3-5. عدالت در شهادت 95
3-2-1-4. ابعاد عدالت اجتماعی 95
3-2-1-4-1 نظام اجتماعی و عدالت ساختاری 95
3-2-1-4-2. نظام اجتماعی و عدالت رفتاری 96
3-2-1-5. اصل عدالت مبنای نظام فرهنگی اسلام 97
3-2-2. اصل آزادی 97
3-2-2-1. آزادی به عنوان کمال وسیلهای در نظام فرهنگی اسلام 98
3-2-2-2. اقسام آزادی 101
3-2-2-2-1. آزادی معنوی 101
3-2-2-2-2. آزادی اجتماعی 101
3-2-3. اصل وحدت 102
3-2-3-1. اقسام وحدتیافتگی 102
3-2-3-1-1. وحدت‌یافتگی قلبی 102
3-2-3-1-2. وحدت‌یافتگی عقلی 103
3-2-3-1-3. وحدت‌یافتگی عملی 104
3-2-3-2. توجه به محوریت رشد در وحدت‌یافتگی عملی 105
3-2-3-3. رهبری، بلوغ‌یافتگی وحدت در جامعه 105
3-2-3-4. وحدت، اصل «حرکت دهنده» فرآیند حرکت فرهنگی جامعه به سمت نظام مطلوب قرآنی 105
3-2-4. اصل ولایت 106
3-2-4-1. ولایت اصل رهبری کنندة نظام فرهنگی اسلام به سمت رشد و کمال اجتماعی 106
3-2-4-2. قرآن کریم و متصدیان رهبری در جامعه 107
3-2-4-2-1. خداوند متعال 107
3-2-4-2-2. انبیای الهی 108
3-2-4-2-3. اهل‌بیت و اولیای الهی 108
3-2-4-2-4. نزدیک‌ترین افراد به اهل‌بیت و اولیای الهی 109
3-2-5. اصل رشد و کمال (قرب الهی) 109
3-2-6. اصل انضباط اجتماعی 110
3-2-7. اصل هویت اسلامی 111
نتایج و دستاوردها 113
نظام پیشنهادی پژوهش 115
منابع و مآخذ 116
الملخص 123
Abstract 125

 منابع و مآخذ

قرآن کریم، ترجمه تفسیر المیزان.

نهج البلاغه، (ترجمۀ محمد دشتی) ، چاپ دوم، مشهد، نشر سنبله، 1386 ش.

1) ابن بابویه قمی، محمد بن علی بن حسین ، من‏لايحضره‏الفقيه، ج 4، چاپ سوم، قم، مؤسسۀ انتشارات اسلامی (وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیّۀ قم) ، 1413 ق.

2) ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی ، متشابه القرآن و مختلفه (2ج) ، چاپ اول، قم، انتشارات بیدار، 1410 ق.

3) ابن عاشور، محمد بن طاهر ، التحرير و التنوير (30ج) ، بی­جا، بی­نا، بی­تا.

4) ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو ، تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) (9ج) ، (به تحقیق، محمدحسين شمس‌الدين) ، چاپ اول، بیروت، دار الكتب العلمية ـ منشورات محمدعلى بيضون، 1419 ق.

5) ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، (15ج) ، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1414 ق.

6) ابن هوازن قشیری، عبدالکریم ، لطايف الإشارات (3ج) ، (به تحقیق: ابراهیم بسیونی) ، ، چاپ اول، مصر، الهيئة المصرية العامه للكتاب، بی‌تا.

7) ابوالفتوح رازی، حسین بن علی ، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (20ج مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1408 ق.

8) اخترشهر، علی ، اسلام و توسعه، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، 1386 ش.

9) ازکیا، مصطفی ، جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، چاپ نهم، تهران، انتشارات اطلاعات، 1388 ش.

10) انوری، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن (8ج) ، چاپ اول، تهران، نشر سخن، 1381 ش.

11) اینگلهارت، رونالد، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه: مریم وتر، تهران، انتشارات کهن، 1373.

12) اي.كوراس، چهارمين عنصر حياتي وتاثير آن بر فرهنگ ملتها، ترجمه: مسعود توتونچيان، فصلنامه اطلاع رساني، شماره 1، 1372.

13) آریان‌پور کاشانی، منوچهر، فرهنگ یک‌جلدی پیشرو آریان‌پور (انگلیسی ـ فارسی) ، چاپ 43، تهران، نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان‌رایانه، 1389 ش.

14) آشوری، داریوش، تعریف­ها و مفهوم فرهنگ، چاپ دوم، تهران، موسسه انتشارات آگاه، 1381.

15) آگ برن و نیم کف، زمینه جامعه شناسی، ترجمه ا، ح آریان پور ، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه، 1381.

16) آهنچی، محمد، راهبرد مدیریت راهبردی، چاپ اول، تهران، شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، 1389 ش.

17) بابایی، محمد باقر، مبانی استراتژی فرهنگی ازدیدگاه امام علی (ع) ، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشگاه فرماندهی و ستاد دوره های عالی جنگ، 1384.

18) بانوی اصفهانی، سیده نصرت امین ، مخزن العرفان در تفسیر القرآن (10ج) ، تهران، نهضت زنان مسلمان، 1361 ش.

19) بحرانی، سید هاشم، البرهان في تفسير القرآن (5ج) ، (به تحقیق: قسم الدراسات الاسلامية موسسة البعثة ـ قم) ، چاپ اول، تهران، بنیاد بعثت، 1416 ق.

20) بلخی، مقاتل ابن سلیمان ، تفسير مقاتل بن سليمان (5ج) ، (به تحقیق: عبدالله محمود شحاته) ، چاپ اول، بیروت، دار إحیاء التراث، 1423 ق.

21) بیگی، روح الله، ارزش­های اجتماعی در قرآن، چاپ دوم، قم، انتشارات اسوه، 1389ش.

22) پژوهشکدۀ تحقیقات اسلامی، فرهنگ شیعه، چاپ دوم، قم، زمزم هدایت، 1386 ش.

23) پژوهنده، محمدحسین، بازشناسی فرهنگ: مفهوم فرهنگ از دیدگاه متفکران، مجلات فلسفه و کلام، شماره2، 1374.

24) پهلوان، چنگیز، فرهنگ­شناسی، چاپ اول، تهران، پیام امروز،1378.

25) تقوی، سید محمد ناصر، مجله کلمه دانشجو، شماره 7، بی­تا.

26) تودارو، مايكل ، توسعۀ اقتصادي در جهان سوم، ترجمه: دكتر غلامعلي فرجادي، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1370 ش،

38) چیستی فرهنگ و چگونگی تغییرات آن، مجموعه مقالات همایش مهندسی فرهنگی، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

39) حسکانی، عبیدالله بن احمد ، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل (2ج) ، (به تحقیق: محمدباقر محمودی) ، چاپ اول، تهران، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1411 ق.

40) حسینی­پور سی­سخت، نیکنام، فرهنگ، فعالیت فرهنگی و صنایع فرهنگی، چاپ اول، تهران، زیتون سبز، 1390.

41) الحلو، مشتاق ، توسعه سیاسی، چاپ اول، تهران، انتشارات عابد، 1379 ش.

42) خسروانی، علی‌رضا میرزا ، تفسیر خسروی (8ج) ، محقق: محمد باقر بهبودی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، 1390 ق.

43) دانيل بيتس، فرد پلاگ، انسان­شناسي فرهنگي، ترجمه: محسن ثلاثي، چاپ نهم، تهران، نشر علمی، 1390ش.

44) دهخدا، علی اکبر ، لغت نامۀ دهخدا (50ج) ، چاپ دوم (از دورۀ جدید) ، تهران، مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1377 ش.

45) دیلمی آذربایجانی ، احمد و مسعود، اخلاق اسلامی، قم، دفتر نشر معارف، 1382 ش.

46) راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، (به تحقیق: صفوان عدنان داودی) ، چاپ اول، دمشق، دارالعلم، 1412 ق.

47) رجبی، محمود، انسان شناسی، قم، انتشارات موسسه امام خمینی، چاپ15،1390.

48) ریکارت سوتو، لوئیس، نامه فرهنگ، تفکر درباره تحولات و آینده آموزش و پرورش، ترجمه محمدعلی امیری،تهران، انتشارات مدرسه، شماره 15-14،1368.

49) زحیلی، وهبۀ بن مصطفی، التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج (17ج) ، چاپ دوم، بیروت، دارالفکر، 1418 ق.

50) سیوطی، جلال‌الدین، الدرالمنثور في تفسير المأثور (6ج) ، قم، کتاب‌خانۀ آیت‌الله مرعشی نجفی، 1404 ق.

51) شبر، سید عبدالله، الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين (6ج) ، چاپ اول، کویت، مکتبۀ‌الألفین، 1407 ق.

52) شریعتی، علی، جهان بینی و ایدئولوژی، چاپ اول، تهران، دفتر تدوین آثار دکتر شریعتی، 1361ش

53) شریف لاهیجی، محمد بن علی، تفسير شريف لاهيجي (4ج) ، (به تحقیق: مير جلال‌الدين حسينى ارموی) ، چاپ اول، تهران، دفتر نشر داد، 1373 ش.

54) صادقى تهرانى، محمد، البلاغ فى تفسير القرآن بالقرآن‏، چاپ اول، قم، مؤلف، 1419 ق.

55) صالحی امیری، رضا، مفاهیم و نظریه­های فرهنگی، چاپ اول، تهران، ققنوس، 1386.

56) صفایی حائری، علی، رشد، چاپ دوازدهم، قم، لیلۀ‌القدر، 1389 ش.

57) طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن (20ج) ، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1417 ق.

58) طبرسی، فضل بن حسن، تفسير جوامع الجامع (6ج) ، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مديريت حوزۀ علميۀ قم، 1377 ش.

66) عیسوی، محمود، معرفت شناسی، عقلانیت و اقتصاد، نشریه: علوم انسانی، موسسه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ، پاييز و زمستان 1379 – شماره 11 و 12.

67) فربد، محمد صادق، مبانی انسان­شناسی، چاپ پنجم، تهران، نشر پشوتن، 1388.

68) فرزین­راد، رویا، آزادی­های اجتماعی از دیدگاه اسلام، بی­نا، بی­جا، بی­تا.

69) فکوهی، تاریخ اندیشه و نظریه­های انسان­شناسی، چاپ هفتم، تهران، نشر نی، 1390.

70) فیض کاشانی، ملا محسن، الأصفى في تفسيرالقرآن (2ج) ، (به تحقیق: محمدحسين درايتى و محمدرضا نعمتی) ، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1418 ق.

71) …………………، …………………، تفسير الصافى (5ج) ، چاپ دوم‏، تهران، انتشارات الصدر، 1415 ق.

72) قاسمی، محمد جمال‌الدین ، محاسن التأویل (9ج) ، (به تحقیق: محمد باسل عيون السود) ، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1418 ق.

73) قرا ملکی، فرامرز ، احد، اصول و فنون پژوهش در گسترة دین پژوهی، چاپ سوم، قم، مرکز مدیریت حوزه، 1388.

74) قرائتی، محسن، تفسير نور (10ج) ، چاپ یازدهم، تهران، مركز فرهنگى درس‌هايى از قرآن، 1383 ش.

75) قرشی، سید علی‌اکبر، قاموس قرآن (7ج) ، چاپ پانزدهم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1386 ش.

76) کاشانی، محمد بن مرتضی ، تفسير المعين (3ج) ، (به تحقیق: حسین درگاهی) ، چاپ اول، قم، کتاب‌خانۀ آیت‌الله مرعشی نجفی، 1410 ق.

77) کرمی حویزی، محمد ، التفسير لكتاب الله المنير (8ج) ، چاپ اول، قم، چاپ‌خانۀ علمیه، 1402 ق.

78) گنابادی، سلطان محمد ، تفسير بيان‌ السعادة في مقامات العبادة (4ج) ، چاپ دوم، بیروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1408 ق.

79) مترجمان‏، تفسير هدايت (18ج) ‏، چاپ اول، مشهد، بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1377 ش‏.

80) مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى بن مقصود على ، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (110ج) ، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1404 ق.

81) محقق داماد، مصطفی، در آمدی بر اخلاق زیستی، چاپ دوم، تهران، موسسه فرهنگی حقوقی سینا، 1389.

82) مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه، تهاجم فرهنگی، تهران، انتشارات معاونت فرهنگی سپاه، 1378.

83) مصباح یزدی، محمد تقی ، خود شناسی برای خود سازی/به سوی خود سازی (مشکات) (68ج) ، (به تحقیق: کریم سبحانی) ، چاپ اول، قم، انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1387 ش.

84) …………………، …………………، معارف قرآن، چاپ اول، تهران، انتشارات در راه حق، 1367.

85) …………………، …………………، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، شرکت چاپ و نشر بین‏المللى، چاپ سوم، 1379

86) مصطفوى، حسن‏، التحقيق في كلمات القرآن الكريم‏ (14ج) ، تهران‏، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،‏1360.

87) مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری (17ج) ، بی­نا، بی­جا، بی­تا.

88) معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ­ نهم، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1375.

89) مغنیه، محمد جواد، تفسير الكاشف (7ج) ، چاپ اول، تهران، دارالکتب الإسلامیه، 1424 ق.

90) مقدس‌نیا، سید محمد و محمدی، محمدمهدی، آداب معاشرت، چاپ ششم، قم، زمزم هدایت، 1388 ش.

91) مک کلانک‏لی، آلفرد، مبانی جامعه‏شناسی، چاپ اول، ترجمه: محمد حسین فرجاد، بی جا،1372.

92) مکارم شیرازی، ناصر، اخلاق در قرآن، بی­نا، بی­جا، بی­تا.

93) …………………، …………………، تفسیر نمونه (27ج) ، چاپ اول، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374 ش.

94) منصورنژاد، محمد، دین و توسعۀ فرهنگی سیاسی اقتصادی، چاپ اول، تهران، مؤسسۀ نشر علوم نوین، 1379 ش.

95) موحد، ضیاء، منتقدان فرهنگ، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو ، 1378.

96) موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی، مواهب الرحمان في تفسير القرآن (10ج) ، چاپ دوم، بیروت، مؤسسۀ اهل‌بیت، 1409 ق.

97) مهیار، رضا، فرهنگ أبجدي عربي-فارسي، بی­جا، بی­تا.

98) میبدی، احمد بن ابی سعد رشیدالدین ، كشف الأسرار و عدة الأبرار (10ج) ، (به تحقیق: علی اصغر حکمت) ، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1371 ش.

99) میر معزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، چاپ دوم، تهران، کانون اندیشۀ جوان، 1388 ش.

100) میرجهانی، سید حسن، تفسیر أم‌الکتاب، تهران، انتشارات صدر، بی­تا.

101) میرزایی اهرنجانی، حسن، مبانی فلسفی تئوری سازمان، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، 1386.

102) نائینی، علی محمد، در آمدی بر مدیریت فرهنگی ، تهران، نشر ساقی، 1389،ص27.

چکیده

بحث از انسان و انسان­شناسی قدمتی دیرینه دارد؛ زیرا انسان همواره در اندیشة شناخت ابعاد وجودی، فلسفة خلقت و جایگاه انسان در نظام هستی برای دستیابی به «چگونگی زیستن و بهتر زیستن» بوده است. از سویی فرهنگ، روش و شیوة زندگی مرسوم و عادت شده جامعه در عرصه­های گوناگون حیات اجتماعی است و آموزه­های اجتماعی اسلام و خصوصاً قرآن کریم در متن آیات خود مبانی و شاخصه­های آن را معرفی نموده است. در پاسخ به این پرسش که اصول و شاخصه­های انسان­شناسانه­ای که قرآن کریم برای نظام فرهنگی جامعه اسلامی معرفی می­کند کدامند؟ باید گفت که قرآن کریم در مواجهه با انسان، جهان­بینی قرآنی را به عنوان اصل و مبدأ حرکت وجودی انسانی تعیین نموده و فلسفة آفرینش جهان را انسان و فلسفة آفرینش انسان را یقین و قرب الهی معرفی نموده است. قرآن کریم از روح، فطرت و اختیار، به عنوان مهمترین لوازم وجودی انسان در نیل به جامعه­ای با فرهنگ قرآنی سخن به میان آورده و روابط او را در چنین اجتماعی بر اساس رابطه با خدا، خود، همنوع و محیط پیرامونی در مبانی همچون خداشناسی، انسان­شناسی، جامعه­شناسی و جهان­شناسی تعریف و تبیین نموده است. از دیدگاه قرآن کریم مهمترین شاخصه­های انسان­شناسانه نظام فرهنگی قرآنی عبارتند از: عدالت، ولایت، وحدت، انضباط اجتماعی، رشد محوری و آزادی و هویت قرآنی اجتماعی.

واژگان کلیدی: مبانی، انسان­شناسی، فرهنگ، یقین، قرآن.

مقدمه تحقیق

انسان و انسان­شناسی در قرآن کریم بسیار فراتر و جامع­تر نسبت به مکاتب و دانشمندان و حتی دیگر آیین­های الهی بیان شده است. از دیدگاه قرآن انسان موجودی دوبعدی (مادی و معنوی) است که اصل و سرشت او را همان روح او تشکیل داده بنابراین «انسان­شناسی»، علمی است که به مطالعة کل وجود انسان (مادی و معنوی) بپردازد. از این روی، آنچه امروزه در علوم اجتماعی تحت عنوان انسان­شناسی رواج دارد در واقع انسان­شناسی جسمانی به معنای علم مطالعة جسم انسانی در حوزه­هایی مانند: مردم شناسی، مردم نگاری و تاریخ نگاری زندگی و آداب و رسوم بشری است، نه علم شناخت کل وجود انسان. «انسان­شناسان فرهنگی» در غرب نیز به شناخت و بررسی آداب و رسوم جوامع در قالب «مردم­نگاری» و «مردم­شناسی» در ذیل علمی موسوم به «انسان شناسی فرهنگی» پرداخته و به بررسی تاریخی و تجربی زندگی مردم می­پردازند. اما آنچه که ما در علم «انسان شناسی قرآنی» و در ذیل آن «انسان شناسی فرهنگی قرآنی» به آن می­پردازیم؛ ارائة اصول و مبانی انسان­شناسی در حوزة فرهنگ به منظور ارائة «نظام و الگوی فرهنگی قرآنی» است. بدین منظور در این پایان نامه در راستای دستیابی به مبانی انسان­شناسی نظام فرهنگی اسلام از دیدگاه قرآن کریم به تحقیق و بررسی آیات پرداخته و در نهایت به مؤلفه هایی از مبانی نظری و خاص انسان شناسی از دیدگاه قرآن کریم دست یافته است.

کلیات تحقیق

بیان مسئله

فرهنگ، روش و شیوة زندگی مرسوم و  عادت شده جامعه در عرصه­های گوناگون حیات اجتماعی است و آموزه های اجتماعی اسلام و خصوصا قرآن کریم در متن آیات خود مبانی، و شاخصه های آن را معرفی نموده است. فرهنگ اجتماعی در یک جامعه اسلامی مبتنی بر این مبانی و اصول شکل می گیرد.

نگرش به انسان و هدایت و رشد او به منظور رسیدن به رشد و کمال دنیوی و اخروی نیز از جمله اهداف متعالی انبیای الهی و به طور ویژه پیامبر اسلام است. به همین دلیل، دین اسلام انسان را محور کائنات معرفی می نماید نه وابسته و فرع.

«انسان شناسی» به مجموعة شناخت های علمی، فلسفی و کلامی اطلاق می شود که به انسان به عنوان موجودی دو ساحتی، مختار و با طبیعت و سرشتی الهی و در عین حال موجودی اجتماعی و نیازمند به آن، می نگرد و در این راستا به بررسی ساحت هایی همچون:  اعتقادی، دینی، فرهنگی، فلسفی، عرفانی، اجتماعی، تاریخی، بیولوژیکی و … با هدف هدایت انسان، می پردازد.

با این مقدمه، پی برده می شود که «انسان شناسی فرهنگی» به بخشی از این مجموعه دانش ها اطلاق می شود که به توصیف، تحلیل، تفسیر و تبیین بینش ها، گرایش ها و حرکات و رفتار انسان و همچنین همانندی ها و تفاوت های اجتماعی و فرهنگی او با دیگر انسان ها می پردازد تا در این راستا در نهایت نظام فرهنگی اسلام به جامعه بشری معرفی شود. بر این اساس «انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه تعالیم قرآن کریم» اصول و شاخصه­های انسانی اجتماعی در حوزة فرهنگ از دیدگاه قرآن کریم می­باشد.

در اهمیت بحث، بیان این نکات ضروری به نظر می رسد که:

هرچند تنوع روش ها و ابزارهای شناخت انسان بی تردید تاثیر بسیاری در شناخت ابعاد وجودی انسان داشته است اما این تلاش ها نه تنها نتوانسته به زندگی انسان کمک قابل توجهی نماید بلکه آن را به بحرانی در دوره معاصر تبدیل کرده است.

پرداختن به ابعاد ناشناخته و یا کمتر شناخته شده انسانی در حوزة فرهنگی و اجتماعی از دیدگاه تعالیم قرآن کریم امری لازم و ضروری است. بنابراین، باتوجه به اهمیت شناخت انسان در معارف اسلامی و همچنین نیاز ضرورت جهان معاصر، اهمیت دستیابی به «مبانی قرآنی انسان شناسی فرهنگی» به خوبی نمایان است.

علاوه­ براین، تحقق بخشی آرمان های جمهوری اسلامی مستلزم پرداختن به انسان شناسی از جمله: انسان شناسی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … است.

در پژوهش پیش رو، سعی بر آن است که با رجوع به منابع دست اول و دوم کتابخانه‌ای و نرم‌افزاری در حوزه‌های گوناگون تفسیری، حدیثی، تاریخی، جامعه‌شناسی و …، مطالب مربوط فیش‌برداری شده و در یک کار منسجم با استفاده از روشهایی مانند روش­های مرسوم تفسیری و همچنین و علم استنباط و روش های تحقیق میان رشته ای ارائه گردد.

مسئله­های تحقیق

مسئله اصلی تحقیق

مبانی انسان‌شناسی نظام فرهنگی اسلام از دیدگاه قرآن کریم کدام­اند؟

مسئله های فرعی تحقیق

مفهوم شناسی واژگان مربوط به «مبانی انسان‌شناسی فرهنگی»، چگونه است؟

مبانی انسان شناسی عام قرآنی کدامند؟

اصول و شاخصه های انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم کدامند؟

فرضیه­های تحقیق

فرضیه اصلی

آموزه های اسلامی و در کانون آن آموزه های قرآنی مبتنی بر یک نظام و الگوی جامع و کامل در حوزه های مختلف انسانی (فردی و اجتماعی) است که شاخصه های فرهنگی آن در ذیل عنوان انسان شناسی فرهنگی بحث می شود.

فرضیه­های فرعی

«انسان شناسی» به مجموعة شناخت های علمی، فلسفی و کلامی اطلاق می شود که به انسان به عنوان موجودی دو ساحتی، مختار و با طبیعت و سرشتی الهی و در عین حال موجودی اجتماعی و نیازمند به آن، می نگرد و «انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه تعالیم قرآن کریم» اصول و شاخصه­های انسانیِ اجتماعی در حوزة فرهنگ از دیدگاه قرآن کریم می­باشد.

در ذیل مبحث «مبانی عام انسان شناسی» طرح مباحثی که ما را به دستیابی به اصول نظام فرهنگی اسلام رهنمون ضروری به نظر می­آید. به همین دلیل در مواجهه با انسان با ویژگی های مختص خود و دنیای پیرامون او جهان بینی و هستی شناسی اسلامی – قرآنی  به عنوان اصل و مبدأ وجودی انسانی و سپس بیان فلسفة آفرینش جهان و فلسفة آفرینش انسان به عنوان غایت این فرآیند و همچنین بررسی و شناخت ابعاد وجودی انسان به منظور شناخت نیروهای بالقوة انسانی و سر انجام بیان لوازمات سیر حرکتی انسان و بررسی روابط انسانی قابل ملاحظه است.

مبانی انسان شناسی فرهنگی در آموزه های قرآنی و اسلامی می تواند به اصول فرهنگ ساز که وجود آنها مجموع باعث به وقوع پیوستن جامعه فرهنگی قرآنی میشود بپردازد. از جملة این اصول عبارتند از: عدالت، آزادی و مساوات، تعاون ، انظباط اجتماعی و… است.

یشینه موضوع تحقیق

تحقیق و پژوهش در انسان و ابعاد وجودی وی از دیر باز مورد توجه بوده است و همه ادیان و مکاتب هریک به گونه­ای به این مسئله پرداخته­اند پیشگامان این عرصه اولیاء الله و پیامبران بوده اند و سپس انسان شناسان، عالمان، فیلسوفان و عارفان نیز تلاش­هایی را در این عرصه انجام داداند. انسان­شناسی به شکل رسمی در دهه 1860 شکل گرفت و تا پایان قرن به عنوان یک رشته دانشگاهی مطرح گردید هرچند قبلاً  «تایلر و مرگان» تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده بودند.

امروزه انسانشناسی با علوم گوناگونی چون زیست شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت، علوم سیاسی، جغرافیا، اقتصاد،تاریخ، ادبیات و فرهنگ و هنر در ارتباط است و با رشد این علوم زمینه تحقیق و تفحص در این راستا فراهم آمده است.

انسان شناسی فرهنگی علمی جدید است که  اولین تلاشها در زمینة آن در غرب به صورت مردم نگاری و قوم نگاری انجام گرفته است. منابعی که در این رابطه تدوین شده اند غالباً جنبه میدانی و تجربی دارند و شایسته است که این علم از منظر قرآن باز بررسی شود.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

بیان مبانی انسان‌شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

اهداف فرعی

بررسی مفهوم شناسی واژگان مربوط به «مبانی انسان‌شناسی فرهنگی»

تبیین مبانی انسان شناسی عام از دیدگاه قرآن کریم.

بررسی اصول و شاخصه­های انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

اهمیت و ضرورت­ تحقیق

انسان همواره در اندیشه رشد، تعالی، پیشرفت و کمال بوده و برای رسیدن به این مهم در تکاپوی تنظیم برنامه ای جامع و کامل بوده است. تجربه تاریخی بشربت به خوبی نشان داده که این تلاشها به دلیل عدم شناخت کافی از ابعاد وجودی انسان و صفات او در برخورد با جامعه و سپس تبیین آنها در آداب و رسوم، گرایش­ها، عادات، بینش­ها رفتارها و …، هیچگاه به طور کامل به نتیجه نرسیده است.

از طرفی، جامعۀ بشری بعد از تحمل تجربه‌های تلخ تاریخی خود، حال در عصر کنونی به چالش و بن‌بستی جدی در قبال آن برخورد نموده است. بنابراین از یک طرف،با توجه به نوپایی موضوع در میان مسلمانان و کمبود منابع در این عرصه و همچنین با توجه به این‌که ایدۀ اسلامی آن، به گونه‌ای جامع‌نگر و تفصیلی، تاکنون تشریح و تبیین نشده، تحقیق در این موضوع و تشریح ابعاد آن، با تکیه بر آموزه‌های منبع اصیل شریعت؛ یعنی قرآن کریم، ضروری به نظر می‌رسد.

جنبه­های نوآوری

نظر به این که انسان محور تمامی آن چیزی است که با او ارتباط دارد از جمله دین، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و… و با توجه به اینکه بیشتر پژوهش های انجام گرفته در زمینه انسان شناسی ناظر به بعد فردی می باشد لذا  بررسی و  تببین ابعاد اجتماعی انسان در عرصة بین رشته­ای و قرآنی به خصوص در زمینه موضوع «انسان شناسی فرهنگی» ضروری به نظر می­رسد. این تحقیق با نگاه مبنایی خود و با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده اکثراً در غرب و به صورت تک بعدی به مردم نگاری و قوم نگاری پرداخته شده و این موضوع با دید گسترده­تری که بیان شد از دیدگاه قرآن کریم تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است، بسیار ارزش­مند خواهد بود.

سازمان‌دهی پژوهش

پژوهش حاضر در سه فصل کلی نگارش می‌یابد. فصل اول آن با عنوان «مفهوم شناسی پژوهش» می‌پردازد. فصل دوم پژوهش، با عنوان «مبانی انسان شناسی عام قرآنی در پردازش الگوی مطلوب» در سه بخش، به «فلسفة آفرینش» ، «ابعاد وجودی انسان» و «روابط انسانی در عرصة وجود» پرداخته است. در پایان، فصل سوم با عنوان «مبانی انسان شناختی نظام فرهنگی اسلام» در قالب دو بخش به عنوان‌های مانند: «مبانی نظری نظام فرهنگی اسلام» و «مبانی انسان شناختی نظام فرهنگی اسلام» است.

فصل اول: مفهوم شناسی

مفاهیم تحقیق – که هدف از آن­ها روشن شدن مفهوم عنوان تحقیق است- در هر پروژه به دو دسته تقسیم می گردد: مفاهیم بنیادین؛ یعنی مفاهیمی که در عنوان پژوهش به کار رفته است و هدف از بررسی این واژگان روشن و آشکار سازی عنوان پژوهش است. در عنوان این پروژه کلماتی مانند: انسان شناسی، فرهنگ، مبنا و مبانی وجود دارد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می شود. علاوه بر مفاهیم بنیادین مفاهیمی کلیدی نیز در متن پژوهش وجود دارد که بررسی آنها موجب فهم و درک بهتر متن می­شود. این واژگان که در ذیل عنوان «مفاهیم عملیاتی» مورد توجه قرار می­گیرند در واقع مفاهیم نوع دوم پژوهش هستند. مفاهیم مورد توجه در این حوزه عبارتند از: رشد، هدایت،پیشرفت، توسعه، الگو، توسعه. در پایان فصل نیز، مفهوم عنوان پژوهش، در یک تعریف مشخص، به مخاطب ارائه می‌شود.

1-1. مفاهیم بنیادین

در ذیل به مفاهیم بنیادین پژوهش حاضر – با توضیحاتی که گذشت- پرداخته می­شود:

1-1-1. انسان­شناسی

واژة انسان شناسی (نام رشته­ای که از ریشة یونانی anthropos به معنای«انسان» و logos به معنای «شرح» گرفته شده است) که در ساده­ترین معنای تحت اللفظی به معنای «مطالعه انسان یا صفات انسانی» است.[1]

بحث از انسان­شناسی از دیر زمان در مکاتب و ادیان مختلف مورد توجه و دقت قرار گرفته است و با توجه به اینکه اهتمام اصلی این پروژه به انسان­شناسی فرهنگی است؛ بدین روی لازم و ضروری است که به بررسی پیشینة تاریخی آن پرداخته شود. در ذیل، به بررسی انسان و انسان­شناسی و علم انسان­شناسی در سه حوزة «انسان­شناسی در غرب»، «انسان شناسی در اسلام» و در نهایت «انسان شناسی در ادبیات قرآنی» پرداخته می­شود.

[1] – وای ولو، فرانک رابرت، انسان شناسی فرهنگی، ترجمه: علیرضا قبادی، همدان،  دانشگاه بوعلی سینا، دوم، 1388،ص1.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه عناصر داستاني قرآن کريم
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122