پايان نامه جستاري در چگونگي طرح موضوعات کلامي در مجمع البيان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جستاري در چگونگي طرح موضوعات کلامي در مجمع البيان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 154 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جستاري در چگونگي طرح موضوعات کلامي در مجمع البيان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
طرح تحقیق 4
موضوع تحقیق 4
زمینه، سابقه و تاریخچۀ موضوع تحقیق 4
اهداف تحقیق 5
اهمیت و ارزش تحقیق با تأکید بر کاربرد نتایج آن 5
فرضیه‌ها 5
روش انجام تحقیق 6
فصل اول: کلیات و مفاهیم 7
1-1 تعاریف و اصطلاحات 8
1-1-1 تفسیر در معنای لغوی 8
1-1-2 تفسیر در معنای اصطلاحی 8
1-1-3 علم کلام 9
1-1-3-1 تاریخ پیدایش علم کلام 9
1-1-4 مکتب معتزله 10
1-1-4-1 اصل توحید 11
1-1-4-2 اصل عدل 11
1-1-4-3 اصل وعد و وعید (معاد) 11
1-1-4-4 اصل منزلة بین المنزلتین 12
1-1-4-5 اصل امر به معروف و نهی از منکر 12
1-1-4-6 امامت و نبوت از منظر معتزله، براساس گزارش شیخ مفید 12
1-1-5 مکتب اشاعره 13
1-1-5-1 اندیشه‌های اشاعره 14
1-1-5-1-1 قدیم یا حادث بودن قرآن از منظر اشاعره 14
1-1-6 فرقۀ مرجئه 15
1-1-7 فرقۀ مشبهه 16
1-1-8 فرقۀ جبریه 17
1-1-9 فرقۀ تناسخیه 18
1-1-10 فرقۀ حشویه 18
1-1-11 فرقۀ خوارج 18
1-1-12 فرقۀ زیدیه 19
۱-1-13 اصحاب المعارف 19
1-1-14مهمترین تفاسیر کلامی 20
فصل دوم: طبرسی و تفسیر 21
مقدمه 22
2-1 انواع روش‌های تفسیری 22
2-1-1 تفسیر مأثور 23
2-1-2 تفسیر عقلی ـ اجتهادی 25
2-2 معرفی طبرسی 27
2-2-1 زندگینامه طبرسی 27
2-2-2 معرفی تفسیر مجمع البیان 30
2-2-2-1 بررسی مقدمه تفسیر 31
2-2-2-1-1 تعداد آیات قرآن و فایده دانستن آن‌ها 31
2-2-2-1-2 ذکر اسامی قاریان مشهور شهرها و راویان آن‌ها 31
2-2-2-1-3 تفسیر و تأویل و معنی آیات قرآن 31
2-2-2-1-4 نام‌های قرآن و معانی آن‌ها 32
2-2-2-1-5 علوم قرآن 32
2-2-2-1-6 ذکر برخی از احادیث مشهور در فضیلت قرآن و اهل آن 32
2-2-2-1-7 ذکر آنچه برای قاری قرآن مستحب است از نیکو خواندن لفظ و تزیین صوت هنگام قرائت قرآن 32
2-2-2-2 مبانی تفسیری طبرسی در مجمع البیان 32
2-2-2-2-1 قابل فهم بودن قرآن 32
2-2-2-2-2 معیارهای فهم قرآن 33
2-2-2-2-3 علوم مورد نیاز مفسر 33
2-2-2-2-4 مصونیت قرآن از تحریف 33
2-2-2-2-5 قرآن، معجزۀ جاودانه پیامبر(ص) 33
2-2-2-2-6 روش تنظیم مطالب مجمع البیان 34
2-2-2-2-7 منابع مورد استناد در مجمع البیان 35
2-2-2-2-۸ مجمع البیان در گفتار عالمان 36
فصل سوم: جایگاه کلام شیعه در تفسیر مجمع البیان 38
مقدمه 39
3-1 بخش اول: جایگاه توحید در مجمع البیان 41
مقدمه 41
3-1-1 بایستگی شناخت و معرفت خدا 41
3-1-2 اثبات صانع 41
3-1-2-1 حرکت و سکون موجودات علامت نیاز به خالق 42
3-1-2-2 حدوث اجسام 42
3-1-2-3 بی شریک بودن خدا 42
3-1-2-4 برهان تمانع 42
3-1-3 صفات ثبوتیه 43
3-1-3-1 اسماء و صفات 43
3-1-3-2 قدرت خدا 44
3-1-3-2-۱ اشتمال قدرت الهی بر هر چیز 44
3-1-3-3 علم الهی 45
3-1-3-3-1 آگاهی از سرّ آسمانها و زمین 45
3-1-3-3-2 علم به همۀ معلومات 45
3-1-3-3-3 عالم به نهان و آشکار 45
3-1-3-3-4 سمیع بودن خداوند 46
3-1-3-4 اراده خداوند 46
3-1-3-4-1 ارادۀ تام خداوند بر هستی 46
3-1-3-5 متکلم بودن خداوند 47
3-1-3-6 خدای واحد 47
3-1-4 صفات فعل 47
3-1-4-1 حکیم بودن 48
3-1-4-2 حی بودن 48
3-1-4-3 خالق بودن 48
3-1-4-3-1 خلقت آسمانها و زمین نشانی برای خردمندان 48
3-1-4-3-2 خلقت جهان، دلیلی بر وجود خدا 49
3-1-5 صفات سلبیه 49
3-1-5-1 تنزیه و تسبیح خدا 49
3-1-5-2 علوّ خداوند 50
3-1-5-3 قدّوس بودن 50
3-1-5-4 نفی رؤیت و جسمانیت برای خدا 50
3-1-5-5 بی مکان بودن خداوند 51
3-2 بخش دوم: جایگاه معاد در مجمع البیان 53
مقدمه 53
3-2-1 تعبیرات کلی قرآن دربارۀ رستاخیز 53
3-2-1-1 قیامت 53
3-2-1-2 نشر 53
3-2-1-3 معاد 54
3-2-2 نامهای قیامت 54
3-2-2-1 یَومُ الخُلود 54
3-2-2-2 یومٌ ثَقیل 54
3-2-2-3 یَومُ مَشهود 54
3-2-2-4 یَومُ الوَعید 55
3-2-2-5 یَومُ الحَسرَة 55
3-2-2-۶ یَومَ تُبلی السَّرائِر 55
3-2-3 امکان معاد و منطق مخالفان 55
3-2-۴ دلائل امکان معاد 57
3-2-5 معاد جسمانی 58
3-2-6 دروازۀ عالم بقا 60
3-2-6-1 مرگ 60
3-2-6-2 برزخ 61
3-2-7 محکمۀ عدل الهی 61
3-2-8 فرجام معاد 62
3-2-8-1 بهشت و بهشتیان 63
3-2-8-1-1 ایمان و عمل صالح 63
3-2-8-1-2 تقوا 63
3-2-8-1-3 صبر در برابر سختیها 63
3-2-8-1-4 اهتمام به نماز 64
3-2-8-2 نعمت‌های بهشت 64
3-2-8-2-1 سایه‌های لذتبخش 64
3-2-8-2-2 غذاهای بهشتی 65
3-2-8-2-3 لباسهای بهشتی 65
3-2-8-2-4 همسران بهشتی 65
3-2-8-2-5 امنیت و زوال خوف 66
3-2-8-2-6 برخورد محبت‌آمیز 66
3-2-8-2-7 احساس خشنودی خدا 66
3-2-8-3 دوزخ و دوزخیان 67
3-2-8-3-1 کافران و منافقان 67
3-2-8-3-2 ممانعت مردم از راه یافتن به حق 67
3-2-8-3-3 استهزاء آیات الهی 67
3-2-8-3-4 ظلم و بیدادگری 68
3-2-8-4 عذابهای جسمانی و روحانی دوزخیان 68
3-2-8-5 جاودانگی کیفر 69
3-2-8-6 شفاعت 70
3-2-8-6-1 نفی شفاعت 70
3-2-8-6-2 اذن شفاعت منوط به اذن خدا 70
3-2-8-6-3 شرایط شفاعتکننده و شفاعت شونده 71
3-3 بخش سوم: جایگاه نبوّت در مجمع البیان 72
3-3-1 فلسفه بعثت پیامبران 72
3-3-1-1 رهایی از ظلمت 72
3-3-1-2 بشارت و انذار 72
3-3-1-3 تعلیم و تربیت 73
3-3-2 ویژگیهای عمومی پیامبران 73
3-3-2-1 صدق گفتار 73
3-3-2-2 امانت 73
3-3-2-3 نیکوکاری و احسان 74
3-3-2-4 توکل مطلق بر خداوند 74
3-3-2-5 علاقه و دلسوزی فوق العاده 74
3-3-3 عصمت مهم‌ترین شرط رسالت 75
3-3-3 تنزیه انبیا 76
3-3-3-1 آدم 76
3-3-3-2 ابراهیم 77
3-3-3-3 موسی 77
3-3-4 طرق شناخت پیامبران 78
3-3-4-1 رابطۀ اعجاز و نبوّت 78
3-3-4-2 تفاوت سحر با معجزه 79
3-3-4-3 وحی (چگونگی ارتباط با عالم غیب) 80
3-3-5 دلایل صدق ادعای پیامبر اسلام 81
3-3-5-1 قرآن، معجزه پایدار پیامبر 81
3-3-5-2 شاخه‌های اعجاز قرآن 82
3-3-5-2-1 فصاحت و بلاغت 82
3-3-5-2-2 اعجاز قرآن از نظر علوم روز 82
3-3-5-2-3 اعجاز قرآن از نظر اخبار غیبی 83
3-3-5-2-4 اعجاز قرآن از نظر عدم تضاد و اختلاف 84
3-3-5-۳ گردآوری قراین یک راه مطمئن دیگر 84
3-3-6 خاتمیت در قرآن 85
3-4 بخش چهارم: جایگاه عدل در مجمع البیان 85
3-4-1 برسی واژه‌های ظلم، عدل و قسط 86
3-4-2 خداوند به هیچکس ستم نمی‌کند 86
3-4-3 یکسان نبودن خوب و بد 88
3-4-4 مشکل حوادث دردناک زندگی بشر 88
3-4-5 پاسخ تفصیلی به پدیده‌های ناگوار 88
3-4-5-1 فلسفه تفاوتها 88
3-4-5-2 مشکلات خودساخته 89
3-4-5-3 مصائبی که مجازات الهی است 90
3-4-5-4 مصیبت بیدادگر 90
3-4-5-5 آزمون الهی به‌وسیلۀ مشکلات 91
3-4-5-6 شناخت نعمت‌ها در کنار مصائب 92
3-5 بخش پنجم: جایگاه امامت در مجمع البیان 93
3-5-1 امامت در قرآن 93
3-5-2 ولایت و امامت عامه در قرآن 94
3-5-2-1 آیۀ انذار و هدایت 94
3-5-2-2 آیۀ صادقین 94
3-5-2-3 آیۀ اولی الأمر 95
3-5-3 شروط و صفات ویژۀ امام 95
3-5-3-1 علم امام 96
3-5-3-2 معصوم بودن امام 96
3-5-3-3 ولایت تکوینی پیامبران و امامان 97
3-5-4 ولایت و امامت خاصه 98
3-5-4-1 آیۀ تبلیغ 98
3-5-4-2 آیۀ ولایت 98
3-5-4-3 آیۀ لیلة المبیت 99
3-5-4-4 آیۀ نیکوترین مؤمنان 99
3-5-4-5 آیۀ بینه و شاهد 99
3-5-4-6 آیۀ انذار 100
3-5-4-7 آیۀ گوشهای شنوا 100
3-5-4-8 آیۀ محبت 101
3-5-5 امام مهدی علیه السلام 101
نتیجه‌گیری 103
فصل چهارم: گونههای مواجهۀ کلامی طبرسی در مجمع البیان با برخی آراء کلامی 104
مقدمه 105
4-1 بخش اول: رویکردهای طبرسی به معتزله 105
4-1-1 رویکرد توضیحی 105
4-1-1-1 سکونت و خروج آدم و حوا از بهشت 105
4-1-1-2 شفاعت قابل قبول 106
4-1-1-3 اسلام و ایمان 106
4-1-1-4 خارق عادت از غیر از نبی 106
4-1-1-5 مصیبت و گناه 106
4-1-1-6 معنای ظلم 107
4-1-1-7 خلق مخلوقات، باواسطه یا بیواسطه 107
4-1-1-8 تعبیر خواب 107
4-1-1-9 حاضر شدن اعمال در قیامت 108
4-1-1-10 سخن عیسی در گهواره 108
4-1-1-11 حقیقتِ روح 108
4-1-1-12 غیر قابل رؤیت بودن شیطان 108
4-1-1-13 ترک اولی یا گناه کردن آدم 108
4-1-1-14 زندگی ابدی 109
4-1-1-15 نادیدنی بودن خدا 109
4-1-1-16 عدم سختگیری خداوند بر بندگان 109
4-1-1-17 تأخیر عذاب تا وقت معیّن 109
4-1-1-18 نبوت عیسی 109
4-1-1-19 اجر دنیوی 109
4-1-1-20 چهره‌های متنعّم در قیامت 110
4-1-1-21 صفات مخصوص خدا 110
4-1-1- 22 رویگردانی از آیین ابراهیم 110
4-1-1-23 دروغ گفتن در آخرت 110
4-1-2 رویکرد تقریبگرایانه 110
4-1-2-1 معنای اسلام 111
4-1-2-2 بهشتی به پهنای آسمان و زمین 111
4-1-2-3 زنگار قلب 111
4-1-2-4 پیروی از دین خدا 111
4-1-2-5 فرشته یا جن بودن ابلیس 111
4-1-2-6 انتظار کرامت الهی 112
4-1-3 رویکرد نقادانه 112
4-1-3-1 رجعت 112
4-1-3-2 ایمان، معرفت خدا 112
4-1-3-3 پذیرش توبه 113
4-1-3-4 آمرزش همۀ گناهان 113
4-1-3-5 افضل نبودن فرشته بر نبی 113
4-1-3-6 عذاب فاسق 114
4-1-3-7 مؤمنان واقعی 115
4-1-3-8 عدم زیادت علم خدا بر ذاتش 115
4-1-3-9 جواز بخشش همۀ معاصی 115
4-1-3-10 تجاوز از حدود الهی، خلود در آتش 115
4-1-3-11 آگاهی از غیب 116
4-1-3-12 طاعت فاسق 116
4-1-3-13 خبر دادن خداوند در خلقت موجودات 116
4-1-3-14 جواز تقیه بر امام 117
4-1-3-15 مکلّف بودن آدم و حوا 117
4-1-3-16 سجده ملائکه به آدم 117
4-1-3-17 حکم سلیمان 117
4-1-3-18 زمان مرگ انسان‌ها 118
4-1-4 رویکرد طبرسی به سران معتزله 118
۴-۲ بخش دوم: انتقاد طبرسی بر جبرگرایان 118
4-2-1 نسبت گمراهی به خدا 119
4-2-2 سجده به آدم 119
4-2-3 تأثیر اختیار در افعال و اقوال 119
4-2-4 عدم مسئولیت در قبال کار دیگران 119
4-2-5 پشیمانی از کردار و اعمال 120
4-2-6 عدم انتساب زشتیها به خداوند 120
4-2-7 تبدیل نعمت به کفر 120
4-2-8 تکلیف در حد توانایی 120
4-2-9 نیل نفس انسان به پاداش عملکرد خویش 120
4-2-10 شتاب‌کنندگان در کفر 121
4-2-11 عدم ظلم خدا به بندگان 121
4-2-12 شیطان، عامل گمراهی 121
4-2-13 ایمان برای همه 121
4-2-14 جعل احکام از طرف کفار 121
4-2-15 عدم دشنام به بتها 122
4-2-16 عدم مجازات کسی به جای دیگری 122
4-2-17 کیفر رفتار فرعونیان به قحطی 122
4-2-18 خواست خدا بر ایمان اجباری همه مردم 122
4-2-19 خداوند، خالق کل هستی 123
4-2-20 فرستادن پیامبر، مایۀ رحمت خلق جهان 123
4-2-21 کفران نعمت 123
4-2-22 روشن ترین دلیل بر فساد قول مجبره 123
4-2-23 مؤمنان برگزیده 124
4-2-24 ایمان فعل خداست یا بنده؟ 124
4-3 بخش سوم: انتقاد طبرسی به اصحاب الرّموز 125
4-4 بخش چهارم: انتقاد طبرسی به اصحاب المعارف 125
4-4-1 گمراهی برخی انسان‌ها 125
4-4-2 نفی علم از برخی انسان‌ها 125
4-5 بخش پنجم: انتقاد طبرسی به تناسخیه 126
4-5-1 پیمان خداوند از بنی آدم 126
4-5-2 مکلف بودن حیوانات 126
4-6 بخش ششم: انتقاد طبرسی به حشویه 126
4-7 بخش هفتم: برسی نظرات طبرسی در مورد خوارج 127
4-7-1 پیروان متشابهات قرآن 127
4-7-2 روسیاهان در قیامت 127
4-7-3 نقد رأی خوارج دربارۀ حکم رجم 127
۴-7-4 جزای سارق 127
4-7-5 تعذیب اطفال مشرکین 128
4-7-6 زیانکارترین مردم 128
4-7-۷ مرتکب کبیره 128
4-7-۸ ضرورت کافر بودن غیر مؤمن 128
4-7-۹ دخول آتش فقط برای کافران 129
4-8 بخش هشتم: مواجهه طبرسی با برخی آراء زیدیه 129
4-8-1 آرای فقهی زیدیه 129
4-8-2 تأویلی نیکو از زیدیه 129
4-9 بخش نهم: انتقاد طبرسی به مرجئه 130
4-9-1 ایمان و عمل قبل از توبه 130
نتیجه گیری 131
بررسی فرضیات پایان نامه 132
نتیجه پایانی133
فهرست منابع 134

فهرست منابع

به غیر از قرآن حکیم و نهج البلاغه

آقابزرگ طهرانی، محمدحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، چ2، بیروت، دار الاضواء، 1403 ق.

آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق علی عبدالباری عطیه، چ1، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1415 ق.

ابو زهره، محمد، تاریخ مذاهب اسلامی، ترجمۀ علیرضا ایمانی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1384ﻫ.

ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، بی‌جا، بی‌تا.

ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد، مقدمه ابن خلدون، بیروت، مؤسسه اعلمی، بی‌تا.

ابن شهر آشوب، محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، بی‌جا، چاپخانه شرکت سهامی طبع کتاب، 1328ق.

ــــــــــــــ، محمد بن علی، معالم العلماء، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، 1380 ق.

ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن حسن، تبیین کذب المفتری فیما نسبت الی الامام الاشعری، چ3، بیروت، دار الکتب العربی، 1404ﻫ..

ابن قتیبه، ابومحمد عبدالله بن مسلم، المعارف، تحقیق ثروت عکاشه، قاهره، دار المعارف، بی‌تا.

ابن مرتضی، احمد بن یحیی، طبقات المعتزله، بیروت، دار المنتظر، 1409 ﻫ.

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، قم، ادب الحوزه، 1405ق.

ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، بیروت، دار المعرفه، بی‌تا.

ابوریه، محمد، اضواء علی السنة المحمدیه، بی‌جا، مؤسسة الاعلمی المطبوعات، بی‌تا.

احمد بن حنبل، مسند احمدبن حنبل، بیروت، دار صادر، بی‌تا.

احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغه، تحقیق عبد السلام محمد هارون، بی‌جا، اتحاد الکتب العرب، 1423ق.

اردبیلی غروی حائری، محمد بن علی، جامع الرواه، قم، مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، 1403 ق.

اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل، الابانة عن الاصول الدیانه، تحقیق دکتر فوقیه، چ1، قاهره، دارالانصار، 1379 ﻫ..

ـــــــــــــــــــــ، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، بی‌جا، مطبعة الدوله، بی‌تا.

افندی اصفهانی، میرزا عبدالله، تعلیقه امل الآمل، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1410 ق.

ــــــــــــــــــ، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، تحقیق سید احمد حسینی، قم، مطبعة الخیام، 1401 ق.

امام سید محمد کاظم، مکتب معتزله، تهران، کتابخانه ابن سینا، بی‌تا.

امین عاملی، سیدمحسن، اعیان الشیعه، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1406 ق.

إيجی، عضدالدین، المواقف، تحقیق عبد الرحمن عميرة، چ1، بیروت، دار الجیل، 1417ق، 1997م.

بابایی، علی اکبر، مکاتب تفسیری، چ1، قم و تهران، سمت، زمستان 1385.

_______، و عزیزی‌کیا، غلامعلی و روحانی راد، مجتبی، زیر نظر محمود رجبی، روش‌شناسی تفسیر قرآن، چ3، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1387.

بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، چ4، تهران، بنیاد بعثت، 1416ق.

بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، چ2، بیروت، دار الافاق الجدیده، 1977م.

بیهقی، ابوالحسن علی بن زید، تاریخ بیهق، تصحیح و تعلیق احمد بهمنیار، چ2، بی‌جا، اسلامیه، 1317 ش.

پاشا بغدادی، اسماعیل، ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، چ1، افست قم، الشریف الرضی، بی‌تا.

تفرشی، سید مصطفی، نقد الرجال، چ1، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، شوال 1418 ق.

تنکابنی، میرزا محمد، قصص العلماء، بی‌جا، انتشارات علمیه اسلامیه، 1396 ق.

ثعلبی، ابو اسحاق، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقیق أبی محمد بن عاشور، چ1، بیروت، دار إحياء التراث العربی، 1422ق- 2002م .

جرجانی، علی بن محمد بن علی، التعاریف، دار الکتب العربی، تحقیق ابراهیم الابیاری، چ1، بیروت، بی‌نا، بی‌تا.

جصاص، احكام القرآن، تحقیق عبد السلام محمد علی شاهين، چ1، بیروت، دار الكتب العلمية، 1415ق، 1994 م.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاریخ معتزله، تهران، انتشارات گنج دانش، 1368 ﻫ..

جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، تنظیم و ویرایش، علی اسلامی، چ5، قم، اِسراء، 1384ش.

جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دار العلم للملایین، 1407ﻫ.

حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

حر عاملی، محمد بن حسن، امل الآمل، تحقیق سید احمد حسینی، بغداد، مکتبه الاندلس، 1404 ق.

ـــــــــــــــــــ، وسائل الشیعه، چ1، قم، مؤسسه آل البیت الاحیاء التّراث، 1409 ق.

حسینی جلالی، سید محمدحسین، فهرس التراث، قم، دلیل ما، 1422 ق.

حلبی، علی‌اصغر، تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام، چ1، تهران، اساطیر، 1373 ﻫ..

حنفی، ابن أبی عز، شرح العقيدة الطحاوية، چ4، بیروت، المكتب الاسلامی، 1391ق.

خاتمی، احمد، فرهنگ علم کلام، بی چا، تهران، صبا، 1370ﻫ.

خلیل بن احمد الفراهیدی، العین، تحقیق مخزومی، مهدی و سامری، ابراهیم، چ2، بی‌جا، دار الهجرة، 1409ق.

خوانساری اصفهانی، میر سید محمدباقر، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ترجمه محمدباقر ساعدی خراسانی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1401ق.

خیاط، ابوالحسین عبدالرحمن بن عثمان، الانتصار، بیروت، بی‌نا، 1957م.

دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، چ2، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، 1375ﻫ..

دینوری، عبدالله ابن قتیبه، تأویل مختلف الحدیث، مصر، مکتبة الازهریة، 1386ق.

ذهبی، شمس الدین، سیر اعلام النبلاء، اشراف، شعیب الارنؤوط، چ9، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1413ق، 1993م.

ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون، چ2، بی‌جا، دار احیاء التراث العربی، 1396ق/ 1976م.

رازی، منتجب الدین ابوالحسن علی بن عبیدالله بن بابویه، الفهرست، تحقیق و مقدمه سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم، کتابخانه عمومی آیت الله العظمی مرعشی نجفی، 1366 ش.

راغب الاصفهانی، ابی القاسم الحسین بن محمد، مفردات فی غریب القرآن چ2، بی‌جا، مکتبة المرتضویة، بی‌تا.

ربانی گلپایگانی، علی، درآمدی بر علم کلام، چ2، قم، دارالفکر، 1381 ﻫ..

زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، المکتبة الحیاه، بی‌تا.

زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، تحقیق احمد شمس الدین، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1416ﻫ، 1996م.

زرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار المعرفه، 1376ﻫ..

زرکلی، خیرالدین، الاعلام، چ5، بیروت، دار العلم للملایین، 1980 م.

زلمی، مصطفی ابراهیم، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ترجمه، صابری، حسین، مشهد، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1375 ﻫ..

سبحانی، جعفر و رضایی، محمد، اندیشه اسلامی (۱)، بی‌جا، نشر معارف، بی‌تا.

ـــــــــــــــــــ، فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، بی‌جا، انتشارات توحید، بی‌تا، ص75.

ـــــــــــــــــــ، موسوعة طبقات الفقها، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، 1418 ق.

سجادی، سید جعفر، روش‌های تفسیر قرآن، چ1، تهران، نقش جهان، 1361ﻫ.

سید جوادی، احمد صدر و جمعی از نویسندگان، دایرة المعارف تشیع، تهران، نشر شهید سعید محبی، 1375 ش.

سید مرتضی، الامالی، تحقیق محمد بدرالدین نعسانی حلبی، چ1، بی‌جا، مکتبة آیت الله المرعشی النجفی، 1325ق، 1907م.

ــــــــــــــــ، الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، چ1، بی‌جا، بی‌نا، 1380ﻫ..

سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

ـــــــــــــــــ، طبقات المفسرین، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی‌تا.

شریف رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، تحقیق صبحی صالح، قم، هجرت، 1414ق.

شوشتری، سید نورالله، مجالس المؤمنین، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1354 ش.

شهرستانی، عبدالکریم، الملل والنحل، تحقیق محمد سیدگیلانی، بیروت، دارالمعرفه، 1395 ﻫ.

صابری، حسین، تاریخ فرق اسلامی، چ9، تهران، سمت، 1392 ﻫ..

صبحی صالح، دراسات فی فقه اللغة، بیروت، بی‌نا، 2000 م.

صدر، سید حسن، نهایة الدرایه، تحقیق منجد الغرباوی، بی‌جا، نشر المشعر، بی‌تا.

طباطبایی، سید محمدحسین، تفسير الميزان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسين، بی‌تا.

ـــــــــــــــــــ، نهایة الحکمه، قم، مؤسسه اما مخمینی، بی‌تا.

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق لجنة من العلماء والمحققین، مقدمۀ امین، سید محمد حسن، چ1، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1415 ق، 1995م.

طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم والملوک، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی‌تا.

ــــــــــــــ، جامع البیان فی تفسیر القرآن، چ1، بیروت، دارالمعرفه، 1412ق.

فرمانیان، مهدی، فرق تسنن (مجموعه مقالات)، چ3، قم، ادیان، 1388ش.

قاسم‌پور، محسن، جریان‌شناسی تفسیر عرفانی قرآن، چ1 (ویراست دوم)، تهران، سخن، 1392ش.

قمی، شیخ عباس، الکنی و الألقاب، تقدیم محمد‌هادی امینی، تهران، مکتبه الصدر، بی‌تا.

قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، چ4، قم، دارالکتاب، 1367ش.

کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، بیروت، مکتبة المثنی و دار احیاء التراث الربی، بی‌تا.

کریمان، حسین، طبرسی و مجمع البیان، تهران، دانشگاه تهران، 1361ش.

كاظمی، جواد، مسالک الأفهام إلى آيات الأحكام، تعلیق محمدباقر شريف‌زاده، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران، المكتبة المرتضوية، بی‌تا.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، چ4، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1365 ش.

مادلونگ، ویلفرد، مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی در سده‌های میانه، ترجمه جواد قاسمی، چ1، مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، 1375ش.

مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الادب، چ3، بی‌جا، کتابفروشی خیام، 1369ش.

مرعشی، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، چ1، قم، بی‌نا، 1409 ق.

مشکور، محمد جواد، تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام تا قرن چهارم، تهران، انتشارات اشراقی، 1368 ﻫ..

مظفر نجفی، محمدحسن، دلائل الصدق لنهج الحق، قم، هجرت، 1414ق.

معرفت، محمد‌هادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، چ2، مشهد، الجامعه الرضویّه للعلوم الاسلامیه، 1426 ق/ 1384 ش.

مفید، محمدبن نعمان، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، چ1، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید، 1413ق.

مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن (تفسیر نمونه موضوعی)، چ4، بی‌جا، مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع)، 1374ﻫ..

چکیده:

بخش قابل توجهی از آیات قرآن، آیاتی است که موضوعات اعتقادی و معارفی را دربرمی‌گیرد. پرداختن به این مهم در قرآن از آنجا نشئت می‌گیرد که عقیده، مبنای اخلاق و عمل آدمی است. واکاوی جلوه‌های مهم آیات قرآنیِ معطوفِ به عقیدۀ انسانی، همواره مورد اهتمام مفسران قرآن بوده است. مجمع البیانِ فضل بن حسن طبرسی که تفسیری است جامع و اجتهادی و دارای اعتبار در میان عالمان و قرآن‌پژوهان مسلمان، از زمرۀ این کوشش‌ها به‌شمار می‌رود. بر این اساس می‌توان گفت: موضوعات عقاید و کلام، در سایه‌سار وحیِ الهی، جلوۀ مهم و برجسته‌ای در این تفسیر دارد. طبرسی در مجمع البیان به‌مثابۀ مفسری جامع‌نگر مطرح است که پس از شیخ طوسی و تفسیر تبیان او، با آراء و دیدگاه‌های عالمان و مفسران متکلم مسلمان، ذیل آیات مربوط مواجه شده و فعالانه برخورد کرده است. این مواجهه گونه های متفاوت دارد. از توضیح و تبیین آن آرا گرفته تا موافقت یا تخطئۀ این انگاره‌ها. از جمله دستاوردهای این پژوهش آن است که طبرسی با توجه به مبانی تفسیری خود و با عنایت به دیدگاه‌های کلامی شیعه تلاش کرده تا مبانی کلام شیعه را تحکیم بخشد. دیگر آنکه در مواجهه با قیاس مفسران برخی فرقه‌های مسلمان، دیدگاهش با دیدگاه‌های گروه‌هایی مانند معتزله، قرابت بیشتری دارد. تخطئۀ تفسیر جبرگرایان و حشویه نسبت به سایر فرقه‌ها، در این تفسیر برجسته‌تر می‌نماید.

کلیدواژه‌ها: کلام و عقاید، دیدگاه‌های تفسیری، مجمع البیان، معتزله، جبرگرایان.

مقدمه

بیش از چهارده قرن پیش، آخرین کتاب آسمانی- قرآن کریم‌- بر آخرین فرستادۀ الهی- حضرت ختمی مرتبت- رسول گرامی اسلام، به‌منظور هدایت انسان‌ها به‌سوی کمال و سعادت جاودانی آن‌ها نازل شد. وحی‌نامۀ قرآن، متضمن معارف بلند و دستورالعمل‌هایی است که فهم و التزام به آن‌ها، زمینۀ دستیابی به این سعادت همیشگی را هموار می‌سازد. برای رسیدن به این معارف بلند و دستورالعمل‌های آن، باید این کتاب را به‌خوبی شناخت و در زوایای آن کندوکاو و تعمق نمود تا به ژرفا و درون‌مایۀ آن دست یافت. این مهم با تدبّر در آیات الهی فراهم می‌شود. قرآن کریم در اهمیت تدبر و اندیشیدن در آیاتش سخن‌ها گفته و همگان را به تفکر در آن تشویق کرده است. خداوند قرآن را کتابی مبارک توصیف می‌کند و به همگان دستور اندیشیدن به آن را می‌دهد. (ر.ک: ص/ 29) اما گذشته از اینکه قرآن به زبان مردم نازل شده و کتابی مبین و آشکار است، در جایی دیگر به پیامبر گرامی(ص) دستور داده تا قرآن را شرح و توضیح دهد. (ر.ک: نحل/ 44) زیرا فهمیدن ظاهر معانی یک کلام غیر از تفسیر آن است. هرکس که به زبان عربی آشنایی داشته باشد، ظاهر معانی را درمی‌یابد. اما تفسیر محتوایی و عمیق آن را هم می فهمد؟

تفسیر، حکایت دیگری است که هیچ‌کس جز با تلاش و کوشش روشمند و با اتکا به منابع و مصادر فهم قرآن، نمی‌تواند به ژرفای آن دست پیدا کند. افزون بر این، همچنین باید گفت: اگر کسی به قرآن مراجعه کند، درمی‌یابد که قرآن ویژگی‌های مخصوص به‌خود را دارد که همواره ضرورت تفسیر را در هر عصر و زمان ایجاب می‌کند. از جمله آنکه طبق گفتار حضرت علی(ع) دارای معانی گوناگون و ژرفناک و فراخناک است: «إنَّ القُرآنَ ظاهِرُهُ أنیقٌ و باطِنُهُ عَمیقٌ» (نهج البلاغه، خطبۀ 18) نکتۀ دیگر آنکه این کتاب آسمانی در بیان عقاید و احکام دین، مطالب را فشرده و با اشاره بیان کرده که حتماً نیاز به تفسیر دارد. نکتۀ مهم دیگری نیز اینجا باید افزود و آن اینکه، نزول قرآن در یک فرایند 20 یا 23 ساله صورت گرفته و فراز و فرودهایی را پشت سر نهاده است. لذا فهم بسیاری از مفاهیم و مقولات قرآنی از رهگذر کنار هم نهادن آنها و کشف انسجام معنایی میسر است و این مهم جز با تفسیر صحیح و روشمند حاصل نمی‌شود.

قرآن کتابی است سرشار از معانی بلند و الفاظ نامحدود که نکات غیبی آن با الفاظ مادی بشری و در قالب سخنان متعارف ریخته شده است. برای فهم معانی آن حتماً به طی مقدمات و توضیح و تفسیر نیازمندیم. مفسران روش‌ها و اسلوب‌های استنباط معانی آیات را از زوایا و دیدگاه‌های مختلف مورد مطالعه قرار داده‌اند. یکی از گرایش‌های مهم در رشتۀ تفسیر قرآن که از آغاز مورد توجه مفسران و قرآن‌پژوهان قرار گرفته، رویکرد کلامی است. در این شیوه، معمولاً مفسران برای دفاع از عقاید موافقان یا دفع شبهات مخالفان، از آیات قرآن استفاده کرده و به آن‌ها استناد می‌کنند. از طرفی، این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که مفسر قرآن، خود، پیرو یکی از مذاهب اسلامی است و در اصول دینی و و فروع فقهی، نظریاتی دارد که دفاع از آن‌ها را ضروری می‌شمارد. به‌طور طبیعی، به هنگام تفسیر مفسر می‌کوشد که از عقاید و دیدگاه‌های خود دفاع کرده یا دست‌کم اصول و عقاید پذیرفته‌شدۀ وی با تفسیر آیات ناسازگار نباشد. در اینجا باید گفت که اگر اصول و ضوابط تفسیر درست یا معیارپذیری در فرایند تفسیر آن حاکم نباشد، پدیدۀ تفسیر به رأی حتماً رخ خواهد داد. از سویی دیگر، پرداختن به این رویکرد تفسیری، علل و عواملی دارد از جمله خود قرآن. قرآن در توجه به مسائل اعتقادی مثل جهان غیب، یکتاپرستی، پیامبری، رستاخیز و… از استدلال استفاده می‌کند و مخاطب را به اصول بدیهی عقل و حقایق هستی و دانش‌های طبیعی ارجاع می‌دهد. این شیوه از استدلال در گرایش به این سبک، سهم بسزایی داشته و مفسر را وادار کرده که از محتوای آیات استفاده کند و برای خواننده، آن شیوه استدلال را شرح و توضیح دهد.

از این نوع تفاسیر می‌توان به «تبیان» طوسی در قرن پنجم اشاره کرد. در این قرن، اختلافات مذهبی گسترش یافته و مذاهب اهل سنت مانند معتزله و اشاعره، رودرروی هم قرار گرفته‌اند. در این قرن، با وجود ممنوع بودن آرای معتزله، مکتب آن رشد خاصی پیدا کرد و دانشمندان این دوره، مباحث خود را به‌گونه‌ای علمی، همراه با استدلال‌های عقلی و بهره‌گیری از آیات و روایات به روش اجتهادی مطرح می‌کردند. به همین سبب، این عصر به‌نوعی عصر اجتهاد و استدلال به‌حساب می‌آید. شیخ طوسی از بزرگ‌ترین متفکران کلامی شیعه در این قرن است که با حضور علمی خود، برهان‌های عقلی و کلامی را با استفاده از آیات و روایات، به‌ویژه در تفسیر، پایه‌ریزی کرده است.

در ادامۀ این جریان، تفسیر «مجمع البیان» که بسیار متأثر از تبیان طوسی است، توسط طبرسی نگاشته می‌شود. با این تفاوت که طبرسی با تقسیم‌بندی مباحث، زمینۀ استفادۀ بهتر و گزینش آسان‌تر استفاده‌کننده را فراهم ساخته است. تفسیر مجمع البیان دارای اسراری تازه در معانی قرآن است و به روش اجتهادی و جامع نگاشته شده. یکی از ویژگی‌های این تفسیر، پرداختن به مسائل اعتقادی و کلامی است. طبرسی مباحث گوناگون کلامی مانند توحید، عصمت انبیا، امامت، جبر و اختیار، رؤیت خداوند، افعال بندگان، اسلام و ایمان، گناهان کبیره و تکلیف را در تفسیرش، مطرح و دیدگاه‌های خود را دربارۀ آن بیان کرده است. وی در طرح این مسائل، به‌دنبال اثبات عقاید شیعۀ امامیه (کلام شیعه) یا دفاع از آن یا در ردّ نظر مخالفان این دیدگاه‌ها برآمده است. طبرسی در مجمع البیان، فراوان از فرقه‌های مختلف کلامی، به‌ویژه معتزله و مجبره نام برده است. شاهد این مدعا آنکه، در بسیاری موارد به‌گونۀ توضیحی یا انتقادی با آن آرا مواجه شده است. در پاره‌ای موارد، به‌ویژه در حوزۀ تفسیر کلامی معتزلی، شباهت‌های فکری بین نگرش شیعی و اعتزال به‌چشم می‌خورد.

این پایان‌نامه مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول مربوط به کلیات و مفاهیم و اصطلاحات مهم و اساسی یا برخی مطالب دیگر است که به‌نحوی کلید ورود به مباحث فصول بعدی است. در این فصل، توضیحاتی همچون تفسیر، علم کلام و تاریخ پیدایش آن و مکتب‌های مختلف کلامی از جمله معتزله، اشاعره، مرجئه، حشویه، تناسخیه و… مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل دوم که عنوان آن طبرسی و تفسیر است، انواع روش‌های تفسیری، تفسیر مأثور، تفسیر عقلی اجتهادی، مبانی تفسیر، معرفی طبرسی، انگیزۀ طبرسی در نگارش مجمع البیان، بررسی مقدمۀ تفسیر مجمع البیان و شیوۀ تنظیم مطالب، مورد بررسی است.

فصل سوم که شامل 5 بخش است، در مورد جایگاه کلام شیعه در مجمع البیان بحث می‌کند. بخش اول به جایگاه توحید در این تفسیر و بایستگی شناخت و معرفت خدا می‌پردازد. در بخش دوم تا پنجم هم به‌ترتیب، به نقش و جایگاه معاد، نبوت، عدل و امامت در مجمع البیان پرداخته می‌شود.

فصل چهارم که مهم‌ترین فصل این پایان‌نامه است، دربارۀ گونه‌های مواجهۀ کلامی طبرسی با فرقه‌های کلامی است که شامل 9 بخش است. بخش اول شامل رویکردهای طبرسی به معتزله است. این رویکردها شامل توضیح اقوال معتزله، تقریب‌گرایی اقوال معتزله و نقد آرای آن‌هاست. بخش دوم تا هشتم هم به‌ترتیب شامل انتقاد طبرسی به جبرگرایان، اصحاب الرموز، اصحاب المعارف، تناسخیه، حشویه، خوارج و مواجهه با برخی آرای زیدیه است.

در این رساله، آیات قرآن را جز در مواردی که نیاز به ترجمه بوده، ترجمه نکرده‌ایم و در ترجمه از ترجمۀ مکارم شیرازی استفاده نموده‌ایم.

امید است این پژوهش، گامی هرچند ناچیز در جهت خدمت به قرآن کریم، برای تحقیقات بیشتر در زمینه طرح مباحث کلامی در تفاسیر قرآن باشد.

والله من وراء القصد.

  طرح تحقیق

موضوع تحقیق

یکی از تفاسیر جامع و تأثیرگذار در میان تفاسیر شیعی، تفسیر مجمع البیان فضل بن حسن طبرسی است. این اثر تفسیری پس از تفسیر تبیان شیخ طوسی تدوین شده و در عصری به تفسیر قرآن پرداخته شده که جامعۀ مسلمانان به‌لحاظ فرقه‌ای، در وضعیت خاصی به‌سر می‌بردند. وجود گروه‌ها و نحله‌های گوناگون در کنار مذاهب مختلف اسلامی، هر گروه را بر آن می‌داشت تا با استناد به مبانی مشخص کلامی، تئوری خود را تحکیم بخشد. طبرسی نیز به‌عنوان تئوری‌پرداز و مفسر و عالم شیعی، از این قاعده و حکم کلی بیرون نبود. این مهم در تفسیر معروف او جلوه‌ای خاص دارد. او با استناد به آیات قرآن و سنت وروایات معصوم تلاش کرد تا از میراث سترگ شیعی دفاع کرده و به آرای مخالفان و دگراندیشان پاسخ دهد (تعابیری مانند «هذا یدلّ علی فساد قول من یقول» ناظر به چنین مطلبی است.)

به‌طور کلی، وی در طرح مقولات کلامی، به شیوه‌های گوناگون وارد شده و از توضیح این قبیل مقولات گرفته تا اثبات یا نفی اندیشۀ گروهی خاص یا ردّ کامل اندیشۀ غیر شیعی، با آرای کلامی عالمان و مفسران مواجه شده است. شیوۀ وی در رد یا قبول این آراء، با بهره‌گیری از قرآن یا استناد به قواعد عقلی یا سنت معصوم است. در این بخش، مفسر با بهره‌گیری از آموزه‌های کلامی و روایی پیشین، به‌سمت تحکیم مواضع شیعی گام برداشته است. افزون بر رویارویی طر ف‌دارانه، در برخی مواضع، بی‌طرفانه به طرح دیدگاه‌های سایر مفسران، اقدام کرده است. بخش دیگری که مواجهۀ طبرسی با نظریات مفسران در آن مشهود است، بخش مربوط به ادبیات و مباحث قرائت و اعراب است. شناخت این قبیل رویارویی‌ها و تبیین اینکه این انگاره‌های تفسیری، آیا مبتنی بر قواعد تفسیری است یا خیر، از مطالبی است که این پژوهش بدان خواهد پرداخت.

زمینه، سابقه و تاریخچۀ موضوع تحقیق

از دیرباز، مطالعه در ابعاد و ویژگی‌های تفسیر مجمع البیان، مورد توجه اندیشمندان مختلفی در میان فریقین قرار گرفته است. این موضوع نشان از جایگاه خطیر این تفسیر حکایت دارد. از نمونه‌های این قبیل پژوهش‌ها کار حسین کریمان قابل یادآوری است. توجه محمدحسین ذهبی در «التفسیر والمفسرون» به جایگاه این تفسیر، با وجود انتقاداتی که به دیدگاه‌های او می توان وارد ساخت، نمونۀ دیگری است که در اینجا می‌توان بدان اشاره کرد. ویژه‌نامۀ مجلۀ پژوهش‌های قرآنی مربوط به طبرسی نیز یکی دیگر از این نمونه‌هاست. نیز پایان‌نامه‌ای دفاع‌شده در دانشگاه فردوسی مشهد، با عنوان آراء و نظریات فقهی در مجمع البیان (بخش‌های طهارت و صلاة) از محمدحسین میری و مقاله‌ای از خانم فتحیه فتاحی‌زاده و فاطمه نظری، در نشریۀ علوم قرآن و حدیث با عنوان معناشناسی الفاظ قرآن در مجمع البیان از دیگر نمونه‌هاست.

آنچه کار این پژوهش را در مقایسه با دیگر پژوهش‌ها متمایز ساخته، نحوۀ مواجهۀ طبرسی با آرای تفسیری سایر عالمان مسلمان است. این مهم با عنایت به دورۀ خاص حیات علمی طبرسی و وجود نحله و مشرب‌های فکری فرهنگی و فقهی و ادبی در روزگار او، اهمیت زائد الوصفی می‌یابد. لذا تحقیق پیرامون این موضوع ما را به افق‌های روشنی هدایت خواهد کرد که رویارویی‌های تفسیری عالمان را در قالب مباحث و دیدگاه‌های علمی تفسیری ملاحظه کنیم. بنابراین از این حیث، این تحقیق در نوع خود بی‌سابقه است.

اهداف تحقیق

– آگاهی از روش‌های مختلف مفسران سده‌های میانه در رویارویی مباحث تفسیر کلامی با همدیگر.

– اشراف بر چگونگی تأثیرپذیری مفسران پیشین بر مفسران پسین و بالعکس، در آیات قرآنی ناظر بر مواضع کلامی.

– اطلاع از مشترکات و مفترقات مکاتب و مشرب‌های کلامی تفسیر مسلمانان در حوزۀ قرآن.

– بیان کار ویژه و نقش برجستۀ طبری در دفاع مستند از دیدگاه‌های تفسیر کلامی.

اهمیت و ارزش تحقیق با تأکید بر کاربرد نتایج آن

یکی از جنبه‌های مهم در حوزۀ پژوهش‌های قرآنی، به‌ویژه در بخش مربوط به تاریخ تفسیر، اطلاع از نحوۀ ورود وخروج مفسران متقدم در مباحث و چگونگی پرداختن به مباحث علمی تفسیر است؛ به‌گونه‌ای که این شیوۀ پرداختن، به‌مثابۀ الگویی برای محققان حوزۀ تفسیر در دوران معاصر واقع گردد. از نتایج این تحقیق اینکه پژوهشگران و علاقه‌مندان به علوم اسلامی و قرآنی و دانشجویان رشتۀ الهیات و گرایش‌های مختلف آن و طلاب حوزه‌های علمیه بهره خواهند برد.

فرضیه‌ها

– برخی مباحث کلامی تفسیر مجمع البیان، به‌خصوص در ارزیابی آرای تفسیری متکلمان که عمدتاً متکی به استدلال و استظهار از آیات قرآن‌اند، فاقد تبیین نظری و بیان استدلال و مبتنی بر نفی یا اثبات است.

– برخی مباحث کلامی در تفسیر مجمع البیان با رویکرد توضیح یا تعریف آمده است نه با رویکرد جهت‌گیرانه.

– طبرسی در مباحث تفسیری خود، از مبانی کلام شیعه، به‌طور مستند دفاع کرده است.

– نقد دیدگاه‌های کلامی مجبره و پس از آن معتزله، در تفسیر مجمع البیان، به‌مثابۀ دفع شبهۀ چشمگیر است. البته در فراز و فرودهای این تفسیر، رویکرد تقریب‌گرایانه با تفسیر معتزله نیز محسوس است.

روش انجام تحقیق

این پژوهش بر مبنای روش توصیفی، تحلیلی، تطبیقی و با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای انجام شده است. با استفاده از این روش تلاش می‌شود پس از جمع‌آوری اطلاعات، مستند به شیوۀ منطقی، به تجزیۀ آن‌ها پرداخته تا با بررسی دقیق دیدگاه‌های مفسران، اهداف تعیین شده و نتایج لازم به‌دست آید. در انجام این تحقیق، منابع اصلی تفاسیر سورآبادی و الکشف والبیان است.

 فصل اول

 کلیات و مفاهیم

1-1. تعاریف و اصطلاحات

1-1-1. تفسیر در معنای لغوی

درباره ریشه این کلمه دو نظریه وجود دارد:

نخست آنکه این واژه از مادۀ «فسر» گرفته شده است. لغویان برای این ماده معانی متعددی ذکر کرده‌اند از جمله:

بیان و توضیح دادن.[1]

آشکار ساختن امر پوشیده.[2]

کشف و اظهار معنای معقول.[3]

دیدگاه دوم آن است که این واژه مشتق از «سفر» و مقلوب آن است.[4]

این قول علاوه بر آنکه مبتنی بر قاعده اشتقاق می‌باشد که در زبان عربی رایج است،[5] ناشی از آن است که برخی لغت‌شناسان، معنای اصلی مادۀ «سفر» را کشف و آشکار شدن دانسته‌اند.[6]

با توجه به آنچه ذکر شد، درمی‌یابیم که واژۀ تفسیر در معنای آشکار ساختن، تبیین نمودن و پرده برداشتن از چیزی می‌باشد.

1-1-2. تفسیر در معنای اصطلاحی

مفسران و دانشمندان اسلامی، تعاریف متعددی را برای تفسیر ارائه کرده‌اند که به برخی از این تعاریف اشاره می‌کنیم:

ابوحیان در تعریف تفسیر چنین می‌گوید: «تفسیر علمی است که در آن، از چگونگی ادا کردن الفاظ، معانی آن‌ها، احکام واژه‌ها، جمله‌ها و معانی که ترکیبات و جملات بر آن دلالت دارد و همچنین مراد و منظور خداوند متعال از آن‌ها بحث می‌کند.»[7]

زرکشی می‌گوید: تفسیر در اصطلاح، علم نزول آیه و سوره قرآن و داستان‌های آن اشاره‌های نازل شده در آن، دانستن ترکیب مکی و مدنی، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقیّد، مجمل و مفسر آن است.[8]

زرقانی در این زمینه گوید: تفسیر در اصطلاح، علمی ‌است که در آن، از احوال قرآن کریم از جهت دلالت آن بر مراد خدای متعال به‌اندازۀ طاقت بشر بحث می‌شود.[9]

ذهبی نیز گوید: علم تفسیر علمی‌ است که از مراد و منظور خداوند متعال به‌اندازۀ طاقت بشر بحث و گفتگو می‌کند و آن شامل تمامی معانی می‌شود که فهم معنی و بیان مراد متوقف بر آن است.[10]

هر چند که در تعاریف مذکور و دیگر تعاریف تفسیر، تعابیر مختلفی برای تفسیر بیان شده، آنچه مشخص است اینکه در همۀ آن‌ها یک معنا و مفهوم و احد وجود دارد و آن هم کشفِ بیانِ مرادِ خداوند متعال از آیات قرآن است.

[1]. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دار العلم للملایین، 1407ﻫ، ج2، ص781.

[2]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چ1، بیروت، دار صادر، بی‌تا، ج5، ص55.

[3]. زرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار المعرفه، 1376ﻫ، ج2، ص147.

[4]. همان.

[5]. صبحی صالح، دراسات فی فقه اللغة، بیروت، بی‌نا، 2000 م، ص186.

[6]. ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا، مقائیس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمد‌هارون، بی‌جا، اتحاد الکتب العرب، 1423 ﻫ، ج3، ص62.

[7]. سیوطی، جلال‌الدین، الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، چ1، بی‌جا، بی‌نا، 1380ﻫ، ج4، ص163.

[8]. زرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، چ2، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، ج2، ص148.

[9]. زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، تحقیق احمد شمس الدین، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1416ﻫ، 1996م، ج2، ص4.

[10]. ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون، چ2، بی‌جا، دار احیاء التراث العربی، 1396ق/ 1976م، ج1، ص15.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122