پايان نامه جستجوي تجربه ي مددجويان از اقامت در کانون اصلاح و تربيت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جستجوي تجربه ي مددجويان از اقامت در کانون اصلاح و تربيت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 479 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه جستجوي تجربه ي مددجويان از اقامت در کانون اصلاح و تربيت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق    1
1-1. مقدمه     2
1-2. بیان مسأله     3
1-3. اهمیت و ضرورت     9
1-4. بیان واژه     14
1-5. مبانی نظری پژوهش     15
1-6. اهداف پژوهش     15
1-6-1. هدف کلی     15
1-6-2. اهداف اختصاصی     15
1-6-3. اهداف کاربردی     16
1-7. سوال های پژوهش     16
فصل دوم : پیشینه پژوهش     17
2-1. مقدمه     18
2-2. کودک     19
2-2-1. تعریف کودک     19
2-2-2. دوران کودکی     19
2-3. نوجوانی     20
2-3-1. تئوری های نوجوانی     21
2-3-2. دو دوره در تحولات نوجوانی     22
2-3-3. برخی از ویژگی های عمومی رفتار نوجوانان     22
2-3-4. برخی از مسایل و مشکلات پیش روی نوجوانان و جوانان .23
2-4. مفاهیم بزهکاری      24
2-4-1. تعریف بزه      24
2-4-2. بزهکاری      24
2-4-3 . بزهکار     25
2-4-4. تاریخچه مفهومی بزهکاری.     25
2-4-5.علل بزهکاری     26
2-4-6.دیدگاه های نظری بزهکاری      26
2-4-7. انواع بزهکاری     27
2-4-8.نوجوانی و بزهکاری    28
2- 5 . تاریخچه مجازات کودکان معارض قانون ( بزهکار )      28
2- 6. تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت      30
2- 6- 1. تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در جهان      30
2- 6- 2. تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در ایران      34
2- 7. انواع موسسات اصلاحی – تربیتی نوجوانان معارض قانون     35
2-7-1. محیط نگهداری بسته     35
2-7-2. محیط نگهداری نیمه باز     36
2-7-3. محیط نگهداری باز     36
2-8. پاسخ اجتماعی به نوجوانان معارض قانون در ایران      36
2-8-1. سن مسوولیت کیفری نوجوانان معارض قانون در ایران     37
2-9. معرفی کانون اصلاح و تربیت استان تهران      38
2-9-1. واحدهای تشکیل دهنده کانون اصلاح و تربیت استان تهران      38
2-9-1- 1. واحد مدیریت کانون     38
2-9-1-2. واحد مددکاری و خدمات اجتماعی     38
2-9-1-3. واحد فرهنگی کانون     38
2-9-2. کارکردهای کانون اصلاح و تربیت      40
2-9-2-1. اقدامات تامینی کانون اصلاح و تربیت     41
2-9-2- 2. اقدامات تربیتی و اصلاحی     43
2-9-2 -3. اقدامات رفاهی کانون اصلاح و تربیت     45
2-9-2 -4. مراقبت های پس از آزادی     45
2-9-3 . برنامه روزانه مددجویان در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ..47
2-9-3-1 . برنامه روزانه مددجویان دختر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران .47
2-9-3-2 . برنامه روزانه مددجویان پسر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران . 48
2-10. واژه شناسی نظام زندانبانی     48
2-10- 1. حبس      48
2-10- 2. خودزنی      49
2-10-3. ملاقات در زندان و کانون های اصلاح و تربیت      49
2-10-3- 1 . انواع ملاقات در زندان     50
2 – 11. قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی      51
1. مبحث دیدگاه های بنیادین      51
قاعده 1     51
2 . مبحث اهداف نگهداری در موسسات      51
قاعده 29    51
3 . مبحث عدالت ویژه نوجوانان     52
ماده 24     52
قاعده 4     53
3 . مبحث پذیرش و ثبت در موسسات      53
قاعده 6    53
قاعده 22     53
قاعده 24     54
قاعده 25     54
3 . مبحث جداسازی و فردی کردن رفتار      54
قاعده 26     54
قاعده 29     55
4 . مبحث طبقه بندی و استقرار      56
قاعده 27     56
قاعده 28     56
قاعده 30     57
5 . مبحث مدیریت مجازات بزهکاران جوان      57
6 . مبحث کارکنان موسسه نوجوانان      58
بند اول : کلیات      58
قاعده 81     59
قاعده 82     59
قاعده 83     59
قاعده 84     60
قاعده 85     60
قاعده 86     60
بند دوم : قواعد رفتار      60
قاعده 87     61
7 . مبحث تدارک برنامه ها     62
گفتار اول : کلیات    62
قاعده 11    62
قاعده 12    62
قاعده 13    63
قاعده 26    63
گفتار سوم : مساعدت در حین مجازات     63
بند اول : کلیات     63
قاعده 26    64
بند دوم : آموزش     64
گفتار اول : برنامه های آموزشی     64
گفتار دوم : دسترسی برابر به برنامه های آموزشی    64
قاعده 38    65
قاعده 39    65
قاعده 40    65
قاعده 41    66
بند سوم :     66
قاعده 42     66
قاعده 43     66
قاعده 44     66
قاعده 45     67
قاعده 46     67
بند چهارم : تفریح و سرگرمی     67
قاعده 47     68
بند پنجم : مذهب    69
قاعده 48    69
بند ششم : مراقبت های پزشکی    69
قاعده 49     70
قاعده 50    70
قاعده 51    70
قاعده 52    71
قاعده 53    71
قاعده 54    71
قاعده 55    72
8 . مبحث خدمات بهداشتی نوجوانان     72
گفتار اول : حمایت از سلامتی و رفتار نوجوانان     72
قاعده 87     72
9 . مبحث خدمات بهداشتی زنان     72
قاعده 23    73
گفتار دوم : محیط فیزیکی و محل اقامت     73
قاعده 31     73
قاعده 32     74
قاعده 33     74
قاعده 34     74
قاعده 35     75
گفتار سوم : لباس     75
قاعده 36     75
گفتار چهارم : غذا     76
قاعده 37    76
10 . مبحث محدودیت های بازدارنده بدنی و استفاده از زور     76
قاعده 63    76
قاعده 64    76
قاعده 65    77
11 . مبحث تجهیزات محدود کننده نوجوانان     77
بازرسی ها     78
سرشماری ها     79
12 : مبحث حقوق در طی بازداشت و حبس     79
قاعده 75     79
قاعده 76     79
قاعده 77     80
قاعده 78     80
اعلام حبس ، انتقال ، بیماری ، آسیب و مرگ     80
قاعده 58    80
تماس با جهان خارج     81
قاعده 26    81
قاعده 59    81
قاعده 60    81
قاعده 61    82
قاعده 62     82
13 : مبحث روش های انضباطی ناظر بر نوجوانان      82
قاعده 66     82
قاعده 67     83
قاعده 68     83
قاعده 69     84
قاعده 70     84
قاعده 71 ..84
14 : مبحث ملاقات..84
بازرسی ملاقات کنندگان85
14 : مبحث زندانیان خارجی85
2 – 12 پیمان نامه جهانی حقوق کودک86
ماده 37 ..86
2 – 13 حقوق بشر افراد محبوس87
2 – 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 88
2 – 15 آيين‌نامه اجرايی كانون اصلاح و تربيت89
فصل اول : سازمان کانون اصلاح و تربیت‌89
فصل دوم : وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت‌…92
فصل سوم ـ مقررات انضباطی‌ ، تشویقی و پایان دوره نگاهداری اطفال‌96
فصل چهارم ـ مقررات مربوط به مشاورین دادگاههای‌ اطفال و مددکاران اجتماعی‌.98
2 – 16 مروری بر پژوهش های پیشین .100
2 – 16 – 1 مطالعات داخلی …101
2 – 16 – 2 مطالعات خارجی…107
فصل سوم: روش شناسی     112
3-1. نوع مطالعه     113
3-2. جامعه مورد بررسی     115
3-3. محیط پژوهش     115
3-4 . معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه     116
3-5 .معیارهای خروج از مطالعه     116
3-6 . نمونه و روش نمونه¬گیری     116
3-7 . ابزار جمع آوری داده ها      117
3-7- 1. مشاهده مشارکتی      118
3-7- 2. یادداشت در عرصه     119
3-7-3. بحث گروهی متمرکز     119
3-7 – 4. مصاحبه      120
3-7 – 4-1 . راهنمای سوالات      121
3-8 . روش اجرای پژوهش     126
3-9. روش تحلیل داده ها      130
3-9- 1. مرحله آماده سازی داده ها     132
3-9- 2 . مرحله سازماندهی داده ها     132
3-9-3 . مرحله خلاصه سازی و گزارش یافته ها     133
3-10 . دقت و اعتبار داده ها     133
3-11 . ملاحظات اخلاقی     136
فصل چهارم: یافته¬ها    137
مقدمه     138
4 – 1 یافته های دموگرافیک 139
4-2. یافته¬های طبقه شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر      145
4- 3. یافته¬های طبقه شناخت تعامل مددجویان و کارکنان    206
4-4. یافته¬های طبقه شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات     255
4-5 . یافته¬های طبقه شناخت تعامل مددجویان و خانواده      282
4-6 . یافته¬های طبقه شناخت تجارب شخصی مددجویان     305
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری     320
5-1. تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر و مقایسه با مطالعات مشابه     321
نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر     335
5-2. تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان و کارکنان حرفه ای و مقایسه با مطالعات مشابه    338
نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان و کارکنان حرفه ای     350
5-3 . تفسیر نتایج شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات و مقایسه با مطالعات مشابه     354
نتیجه گیری شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات363
5-4. تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان و خانواده و مقایسه با مطالعات مشابه     365
نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان و خانواده    370
5-5 . تفسیر نتایج شناخت تجارب شخصی مددجویان و مقایسه با مطالعات مشابه     372
نتیجه گیری شناخت تجارب شخصی مددجویان    377
5 – 6 بحث و نتیجه گیری نهایی 380
5-7. پیشنهادات کاربردی    381
5-8. پیشنهادات پژوهشی      385
5-9. محدودیت¬ها     386
فهرست منابع    387
پیوست ها402

منابع

نجفی توانا ، علی (1382) . بزهکاری اطفال و نوجوانان . تهران : انتشارات راه تربیت .

غفوری غروی ، سید حسن ( 1359 ) . انگیزه شناسی جنایی کودکان – درباره بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران . تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .

عباچی ، مریم ( 1380 ) . حقوق کیفری اطفال . تهران : انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد .

دانش ، تاج زمان ( 1385 ) ، طفل بزهکار کیست ؟ روش اصلاح و تربیت او چیست ؟ ، تهران : انتشارات کیهان .

محمود نژاد ، خاتون ( 1380 ) . مقایسه جو روانی خانواده نوجوانان عادی و بزهکار . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه الزهرا . دانشکده پرستاری و مامایی .

راهب ، غنچه (1380-1379) . بررسی عوامل خانوادگی موثر در گرایش نوجوانان دختر ساکن شهر تهران به بزهکاری . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی .

پویا ، رحیم (1384 ) . مقایسه عملکرد خانواده­های دختران نوجوان بزهکار و غیر بزهکار ، پایان نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی .

جوانمرد ،کرم الله (1390 ) . پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان ، تهران : انتشارات جامعه شناسان .

علی نیا جنگلی ، وهاب (1390 ) . تاثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری بر میزان سازگاری کودکان بزهکار – پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی .

دانش ، تاج زمان ( 1386 ) . دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی ، تهران ، انتشارات میزان.

تاریخچه و اهداف تاسیس کانون اصلاح و تربیت تهران ( 1391) . کانون اصلاح و تربیت تهران ،

کمالان ، سید مهدی ( 1388) . قانون زندان ها ، چاپ اول ، تهران : انتشارات کمالان  .

آمار محرمانه سازمان زندان ها – کانون اصلاح و تربیت استان تهران، 1391 .

صلاحی ، جاوید (1388 ) . بزهکاری اطفال و نوجوانان ، چاپ چهارم ، انتشارات بنیاد حقوقی میزان.

الرود، پ و رايدر ، آر . دادرسي ويژة نوجوانان . ناظر علمی : دکتر علی کاظمی . مترجمان : احمدرضا عليزاده ، دكتر محمد باراني . ص ( 1392 ) . چاپ اول . تهران : انتشارات علامت .

پرن فر شیما ( 1386 ) .  سیاست های اجتماعی مناسب کودکان کار خیابانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی .

صدیق سروستانی رحمت الله (1383 ) . آسیب شناسی اجتماعی ، تهران :  انتشارات دانشگاه تهران .

احمدی حبیب (1380) .  جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ، تهران : انتشارات زر .

نور محمدی ، حسن  ( 1390 ) . بررسی مقایسه ای اختلالات روانی نوجوانان بزهکار و عادی ( 8 – 14 ساله قزوین ) . نشریه علوم تربیتی . اصلاح و تربیت . شماره 107 . ص : 17 – 21 .

انصاری ، غلامرضا . بابایی ، نعمت . جغتایی ، محمدتقی . چابک ، علی . رزاقی ، عمران محمد . رفیعی ، حسن . شریفیان ثانی ، مریم . فکری ، رضا . طالبی ، محمدعلی . فتحی ، مرتضی . کاکویی ، حسین . کمالی ، محمد . مدنی ، سعید . ( 1379 ) . به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی . تهران : انتشارات سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی .

لشگر آرا فرهاد ، سلطانی شهره ( 1383 ) ؛ نظرخواهی از جوانان زندانی در موفقیت آنان موثر است . مجله علوم تربیتی . اصلاح و تربیت . شماره 25 ؛ ص: 7 تا 9 .

سجادی حمیرا ، بیگلریان ، اکبر ( 1390 ) ؛ راهنمای نگارش پایان نامه ؛ تهران : انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی .

محدث محسن (1388 ) ؛ مقایسه تطبیقی تاثیر مجازات زندان با مجازات های جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم ، چاپ اول ، تهران : انتشارات موسسه فرهنگی نگاه بینه .

Hammell K . W . , Carpenter C . ( 2004 ) . ” Qualitative research in evidence based rehabilitation ” . 2 nd edn . Churchill Livingstone .p : 156 – 163 .

حیدری نصر آبادی ، ماهان ( 1390 ) . بررسی تجربه ی گفتار درمانگران از ارتباطات درمانی . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تهران . گروه مدیریت توان بخشی .

صلیبی ، ژانت ( 1382 ) . فرهنگ توصیفی روان شناسی اجتماعی . تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . ص : 164 .

زاهدی اصل ، محمد . ( 1387 ) . مبانی مددکاری اجتماعی . تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی .

منادی ، مرتضی ( 1389 ) . روش کیفی و نظریه سازی . فصلنامه راهبرد . سال نوزدهم . شماره 54 . ص : 134 – 107 .

حکیمی ، قادر . ( 1390 ) . نظریه ارتباط با محیط . برگرفته از سایت http:// ceit.aut.ac.ir

اسماعیلی ، فائزه ( 1384 ) . تعریف کودک . نشریه حقوق ، دادرسی . شماره 50 . سال نهم . ص : 22 – 28 .

اسدی ، لیلا سادات ( 1382 ) . کودکان بزهکار و بزه دیده در حقوق ایران . مجله ندای صادق . شماره 30 . ص : 82 – 105 .

صندوق کودکان سازمان ملل متحد ( یونیسف ) در ایران ( 1384 ) . پیمان نامه حقوق کودک ( به انضمام دو پروتکل الحاقی ) . چاپ اول . تهران : چاپخانه سپهر .

شامبیاتی ، هوشنگ ( 1377 ) . بزهکاری اطفال ونوجوانان . تهران : انتشارات ژوبین .

نوابی نژاد ، شکوه ، استادان طرح جامع آموزش خانواده ( 1377 ) . تهران : انجمن اولیا و مربیان.

اشتینبرگ ، ل ( 1384 ) . نوجوانی . ترجمه فرهاد ماهر . تهران : سازمان ملی جوانان .

شفرز ، ب ( 1383 ) . مبانی جامعه شناسی جوانان . ترجمه کرم الله راسخ . تهران : نشر نی .

Adams P . F , schoenborn C . A , Moss A J , Warren C . W , Kann I (1999 ) . Vital Health Statistics : Health – Risk Behaviors Among Our Nation Youth . United States : Us Department of Health and Human Services .

احدی ، حسن . ( 1380) . روان شناسی رشد ( مفاهیم بنیادی نوجوانان و جوانان ) ، تهران : انتشارات  بنیاد .

فتحی ، منصور . ( 1382 ) . عوامل خانوادگی موثر بر فرار دختران از خانه . پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری . دانشگاه علامه طباطبایی .

فرجاد ، محمد حسین . ( 1372) . آسیب شناسی اجتماعی و خانواده . تهران : نشر بوعلی .

احمدی ، احمد . (1382 ) . روان شناسی نوجوانان و جوانان . اصفهان : انتشارات مشعل

دهخدا ، علی اکبر. ( 1377 ) . لغت نامه دهخدا . تهران : انتشارات دانشگاه تهران .

عمید ، حسن . ( 1385 ) . فرهنگ فارسی عمید . تهران : انتشارات امیر کبیر .

نور محمدی ، حسن . ( 1390 ) . بررسی مقایسه ای اختلالات روانی نوجوانان بزهکار وعادی 18 – 14 ساله قزوین . نشریه علوم تربیتی . اصلاح وتربیت . شماره 107 . ص : 17 – 21 .

خانه کشی ، علی و عزیزی طاس احمدی ، فرحناز . ( 1386 ) . مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان عادی و بزهکار 18 – 12 ساله شهرستان اهواز . فصلنامه ی پژوهش های تربیتی . شماره یازدهم ص :38 – 20 .

الیاسی ، راحله ( 1387 ) . بایسته های دادرسی اطفال (( با تاکید بر جایگاه پلیس )) ، فصل نامه دانش انتظامی . سال نهم . شماره چهارم . صفحه 134 تا 165 .

احمدی ، ح ( 1384 ) . جامعه شناسی انحرافات ، تهران : انتشارات سمت .

محسنی ، م ( 1386 ) . جامعه شناسی انحرافات اجتماعی . تهران : انتشارات طهوری .

Phillips , J C & Kelly , D H ( 2009 ) . ” School failure and delinquency which causes which ? Criminology , Vol . 17 , Issue 2 , pp : 194 – 207 .

Patterson , I ( 2000 ) . ” Exploring the linkes between leisure boredom use among youth and urban area of Australia ” . Journal of Park and Rereaction Administation , vol . 18 , No . 3 , pp : 53 – 75 .

Iso – Ahola , S . E & Crowley , E . D ( 1991 ) . ” Adolescent substance abuse and leisure boredom ” , Journal of leisure , Vol . 24 , pp : 260 – 271 .

Brownfield , D & Thampson , k ( 2005 ) . ” Self – concept and delinquency The effects of reflected appraisals by parent and peers ” , Western Criminology Review , 6 ( 1 ) ,pp : 22 – 29 .

Heimer , K & Matsueda R ( 1994 ) . ” Role- taking , role commitment and delinquency : A theory of differential social control . ” American Sociological Review , Vol . 59, pp : 365 – 390 .

Agnew , R & Peterson , D. M ( 1989 ) . ” Leisure and Delinquency ” , Social Problems , Vol 36 , No . 4 . pp : 332 – 350 .

Bergman , M . M & Scott , J ( 2001 ) . ” Young Adolescents Well – Being and Health – Risk Behavior : Gender and Socioeconomic Differences ” . Journal of Adolescence , 24 .

چکیده

مقدمه : کانون اصلاح و تربیت مکانی برای اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوان بزهکار است. به منظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های بازپروری ، لازم است کارشناسان از تجارب این افراد مطلع شوند . این مطالعه با هدف تبیین تجارب و دیدگاه های مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام گردید .

روش : پژوهش کیفی حاضر از روش تحلیل محتوای قیاسی – استقرایی بهره برد . جامعه پژوهش ، مددجویان مقیم و کارکنان حرفه ای کانون اصلاح و تربیت استان تهران بودند . با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و تارسیدن به حد اشباع داده ها ، تعداد 41 نفر ( 26 نوجوان معارض قانون و 15 نفر از کارکنان حرفه ای ) بررسی شدند . داده ها با شیوه های مشاهده مشارکتی ، مصاحبه ، یادداشت در عرصه گردآوری شد .

یافته ها : از بررسی یافته ها 249 کد مفهومی بدست آمد . از این تعداد :  65 کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجویان با یکدیگر ( در 1 زیر طبقه اصلی به نام قدرت ) ، 91 کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجویان و کارکنان ( در 2 زیر طبقه اصلی با عنوان تعامل کارکنان با مددجویان و تعامل مددجویان با کارکنان )  ، 34 کد مفهومی در طبقه ی ارتباط مددجویان با محیط و امکانات ( در 2 زیر طبقه اصلی محیط مادی و معناهای نسبت داده به محیط ) ، 37 کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجو و خانواده     ( در 2 زیر طبقه اصلی مددجویان واجد ملاقات حضوری و مددجویان فاقد ملاقات حضوری ) و در آخر 22 کد مفهومی در طبقه ی تجارب شخصی مددجویان ( در 2 زیر طبقه اصلی ، مشغولیت های ذهنی و باورهای مددجویان ) قرار گرفت .

نتیجه گیری : یافته های پژوهش حکایت از تجربه ی نسبتا مطلوب مددجویان از محیط ( از حیث بهداشت و رفاه نسبی ) اما تجربه ای نامطلوب از نظر تعاملات انسانی و نیز شرایط کسالت آور حبس داشت . تجربیات مددجویان علاوه بر تعامل با محیط عینی و تعاملات انسانی ، تحت تاثیر ادامه ی آثار دادگاه نیز بود .

کلید واژه ها : بزهکار – مددجو – کودک ونوجوان معارض قانون – کانون اصلاح و تربیت – تجربه – پژوهش کیفی

1 – 1 ) مقدمه

بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان یکی ازمشکلات بزرگ جوامع کنونی جهان می باشد . اگر این معضل در سال های گذشته صرفا ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی محسوب می گشته ، هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و یا انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا ، این پدیده جهانی شده است . بزهکاری اطفال پدیده جدیدی نیست . چرا که بررسی تاریخ ، حکایت از آن دارد که در گذشته نیز جوامع باستانی با این عارضه آشنایی داشته اند . اهمیت این پدیده به حدی بوده که در قوانین دیرینه بسیاری از ممالک ، مقررات ویژه ای برای این دسته از مجرمین پیش بینی شده بود. قوانین سال 306 قبل از میلاد مسیح در روم ، مقررات حاکم در ایران باستان ، ضوابط دین زرتشت و قوانین جزایی یونان با پیش بینی موازین خاصی برای کودکان خردسال و نوجوانان ، رژیم جزایی آن ها را از بزرگسالان تفکیک نموده بودند . در تمامی این نظام ها برای اطفال بزهکار مجازات های خفیف تری نسبت به بزرگسالان در نظر گرفته شده بود . سیستم کیفری اسلام نیز با بنیاد نظامی نو در این زمینه برخوردی مترقی و مناسب با بزهکاری کودکان به عمل آورد . در این نظام کودکان از نظر جزایی تا سن بلوغ شرعی فاقد مسوولیت کیفری می باشند ( 1 ) . تا قبل از شروع و گسترش نهضت های حمایتی درباره اطفال بزهکار ، نگاهداری در موسسات شبانه روزی اکثرا تنها راه حل برای تربیت این دسته از اطفال و نوجوانان به شمار می رفت و این موسسات به صورت دارالتادیب ها ، اغلب با روشی خشن و دور از انعطاف و ملایمت اداره می شد و سیستم شدید انضباطی آن تفاوت های زیادی با زندان های بزرگسالان نداشت . ولی هر اندازه که مسایل مربوط به اطفال مورد بررسی و توجه بیشتر قرار گرفت و رژیم های قضایی اطفال تغییر و تحول یافت روش های تربیتی و حمایتی نیز که آخرین و مهم ترین مرحله درمانی و پیشگیری از بزهکاری در این سلسله مراتب بود اهمیت بیشتری پیدا کرد به نحوی که در جوامع پیشرفته و در حال توسعه تلاش می شود  اکثر موسسات تربیتی شباهتی با دارالتادیب های گذشته نداشته باشند و در موسسات تربیتی سعی بر این است که پیشرفته ترین روش های تربیتی به مرحله اجرا در آیند و تا آن جا که میسر است نیاز ها و کمبود های کودکان و نوجوانان ناسازگار و بزهکار برآورده و تامین شود ( 2 ) .

  1 – 2 ) بيان مسئله

امروزه اکثر مکاتب بزرگ تربیتی بر این عقیده استوارند که تربیت و پرورش انسان از بدو تولد آغاز می شود ، سپس طی دوره های بعدی در خانواده ، مدرسه و … تا هنگام ورود به اجتماع مراحل نهایی و کمال خود را سپری می کند و در ادامه توصیه می نمایند که برای حفظ و بقای جامعه و ممانعت از انحطاط و نابسامانی آن باید در تربیت اعضای جامعه نهایت دقت و توجه لازم را مبذول داشت ، حال چنان چه برحسب اتفاق یا علل و عوارض مختلفی مانند نقایص جسمی و روانی ، نامساعد بودن شرایط محیط تربیتی و یا سایر عوامل ، افرادی یافت شوند که نتوانند خود را با نظم اجتماع هماهنگ سازند و با ارتکاب جرایم و رفتار های انحرافی آرامش و نظم حاکم را مختل کنند ، جامعه موظف است تدابیر لازم را به منظور اصلاح و تهذیب مجدد آنان و یا به اقتضای شرایط ، تنبیه و طرد فرد خاطی ، اتخاذ نماید ( 2  ) . در این راستا مسوولیت جامعه در قبال کودکان و جوانان بزهکار به مراتب سنگین تر از مجرمین بزرگسال است . طبق مقررات بیژینگ[1]، اطفال ، مشمول اقدامات تامینی و تربیتی هستند و نه مستحق مجازات ( 3 ) و ( 4 ) . بنابراین  چنانچه در اصلاح و تربیت و یا درمان کودکان و نوجوانان سهل انگاری شود و متناسب با شرایط سنی و ویژگی های خاص دوران نوجوانی نباشد ، معضلی جبران ناپذیر خواهد شد مضاف بر مشکلات جاری جامعه ؛ که هیچ کس از گزند این مصیبت در امان نخواهد بود و بی توجهی مسوولین در این باره گره این مشکل اجتماعی را کورتر خواهدکرد.  زیرا مطالعات متعددی نشان داده است که اکثر مجرمین حرفه ای خطرناک از میان کسانی هستند که اولین جرم خویش را در سنین طفولیت و نوجوانی مرتکب شده اند ( 5 ) . شیوع جرم و کجروی اجتماعی در نوجوانان برای خانواده ، جامعه و برنامه ریزان اجتماعی ، زنگ خطر جدی خواهد بود چرا که اغلب گرایشات ، آرمان ها و تعیین اهداف زندگی آدمیان در مرحله نوجوانی ، در شرف تکوین قرار می گیرد و در صورتی که گرایش به انحراف به هر علتی در نوجوان پدیدار گردد ، می تواند در آینده او را به جنایتکاری خطرناک مبدل سازد که زیان های هنگفت و شاید جبران ناپذیری را بر پیکره و سامان اجتماعی وارد نماید ( 6 ) . دشوار ترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی ، دوره نوجوانی است . این دوره مرز مشخصی ندارد اما تقریبا حدود سنی 12 تا 18 سال را در برمی گیرد و به لحاظ تحصیلی منطبق بر دوره راهنمایی و دبیرستان است . بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره پیش می آید  و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا از دست می روند و یا در مسیر سعادت گام می نهند . در این دوره که مرحله گذار از کودکی به جوانی اطلاق می شود ، از یک سو نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است و از سوی دیگر توانایی لازم جهت حل بسیاری از مسایل را ندارد و همین نوسان فکری و روانی در او درماندگی ، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روانی را از او سلب می نماید ( 7 ) . نوجوانی زمان کشف یا به عبارت بهتر آگاهی از ارزش های فرهنگی ، اجتماعی و معنوی است . به دلیل عدم تکامل شخصیتی و شکل نگرفتن نگرش شخص نوجوان نسبت به زندگی ، کشمکش ها و تعارض های ناشی از این آگاهی ، حالتی از انقلاب و بحران را برای نوجوان به وجود می آورد و به همین دلیل از او موجودی نسبتا شکننده می سازد که متاثر است از آن چه که او را احاطه کرده  ( 8 ) . شناخت ویژگی های دوران نوجوانی لزوم توجه به این گروه به خصوص نوجوانان بزهکار را دوچندان می کند . نوجوان به خاطر تحولات زیستی ، روانی و اجتماعی دارای نیاز ها و انتظاراتی است که در صورت عدم توجه مناسب ، احتمالا منجر به بروز رفتار های ضد اجتماعی و انحرافی از جمله اختلال سلوک ، پرخاشگری ،گریز از مدرسه ، وندالیسم  و بزهکاری می شود ( 9 ) . رفتار انحرافی نوجوانانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند ، بزهکاری نامیده می شود و نوجوانان مرتکب به این رفتار ها را بزهکار می نامند ( 9) . اصطلاح بزهکار به افرادی اطلاق می شود که اعمالی خلاف هنجارها ، قانون یا موازین مذهبی جامعه انجام داده اند . با توجه به این نکته که این احکام در جوامع گوناگون متفاوت است ، فرد متخلف در یک جامعه ممکن است در جوامع دیگر از تخلف بری باشد . در ایران بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب ، به موجب قصاص ، دیات ، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند  (10) . و نیز اصطلاح طفل بزهکار به کسی گفته می شود که مرتکب عملی گردد که قانون یا شرع ارتکاب آن را منع کرده است و یا ترک عملی که انجام آن را واجب و لازم دانسته ، چنین کسی در اسلام گنهکار و مجرم شناخته می شود و اگر توبه نکند باید مجازات شود چه برای جرمش حد و حکم مشخصی تعیین شده یا نشده باشد و در صورت دوم به دستور حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط و مرجع صلاحیت دار تادیب و تعزیر می شود ( 4 ) . همچنین در ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مقرر شده : (( اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت می باشد . )) در تبصره یک همین ماده طفل بزهکار را مشخص ساخته و می افزاید (( منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد )) (4) . بزهکاری کودکان و نوجوانان و شرایط خاص اصلاح و تربیت آن ها با توجه به شرایط سنی و اجتماعی و علل و انگیزه های غالبا متفاوت بزهکاری در این قشر با سایر مجرمان بزرگسال ، توجه کارشناسان رفاه اجتماعی ، حقوق دانان  ، مددکاران و روانشناسان اکثر جوامع را برانگیخته و در نهایت موجب شده است که تمهیداتی جهت نگهداری اصلاح و تهذیب کودکان و نوجوانان معارض قانون با قوانین و ضوابط ویژه در نظر گرفته شود (11) . در کشور ما به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار زیر 18 سال تمام ، در ایران در دادگاه های اطفال صورت می گیرد و از سوی مراجع قضایی برای اصلاح و تربیت به کانون های اصلاح و تربیت فرستاده می شود ( 6 ) . طبق ماده 18 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ،کانون مزبور چنین تعریف شده است (( کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری ، اصلاح ، تربیت و تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از 18 سال سن داشته باشند[2] )) (12) . اولین کانون اصلاح و تربیت کشور در استان تهران در سال 1347 با مطالعه ساختار و مدل کانون های چندین کشور تاسیس گردید  (11) . روند ساخت کانون های اصلاح و تربیت در سراسر کشور با الگوگیری از کانون اصلاح و تربیت استان تهران ادامه یافت ، به طوری که در سال 1392 ، 29 استان کشور ، دارای کانون اصلاح و تربیت شدند و نوجوانان بزهکار در استان های فاقد کانون اصلاح و تربیت ( 2 استان سمنان و آذربایجان شرقی ) در بند جوانان زندان استان مورد نظر نگهداری می شوند ( 13 ) . افزایش تعداد کانون های اصلاح و تربیت در سراسرکشور علاوه بر اینکه حکایت از افزایش بی شمار اطفال بزهکار درکشور دارد ، نشان دهنده ی افزایش توجه به این گروه ویژه از نوجوانان نیز می باشد . بررسی آمار مربوط به ورود اطفال و نوجوانان بزهکار به کانون های اصلاح و تربیت در کل کشور حکایت از رشد چشم گیری در این زمینه دارد و ادامه این روند می تواند بسیار نگران کننده باشد . آمار نشان می دهد  در سال 1388 تعداد ورود به کانون های اصلاح و تربیت در کل کشور در گروه سنی زیر 12 سال ، 33 نفر و در سال 1389 ، 56 نفر بوده است . همچنین در سال 1388 تعداد نوجوانان بزهکار راه یافته به کانون در گروه سنی 12- 18سال ، 9127 نفر و همین آمار در سال 1389 به 12606 نفر افزایش یافته است ؛ سپس در سال 1390 تعداد 11168 نفر و در سال 1391 ، تعداد 12141 نفر مددجو به کانون های اصلاح و تربیت سراسر کشور فرستاده شدند ( 13 ) . از نظر اولویت جرایم نوجوانان بزهکار درکشور باید ابراز داشت که ، بالاترین فراوانی به سرقت  و اخاذی اختصاص یافته است با رقم 86/27 %  ، اولویت دوم ضرب و جرح و نزاع است با رقمی برابر 94/17 % ، مواد مخدر و اعتیاد 89/11 % ، رابطه نامشروع 56/9 % و ورود و اقامت غیر مجاز اتباع افغان بارقمی معادل 38/7 %  آخرین اولویت جرایم نوجوانان در کشور می باشد و آمار 37/25 % نیز به سایر جرایم اختصاص یافته است .  از میان کل ورودی ها به کانون اصلاح و تربیت 10 % به دختران و باقی آمار به پسران اختصاص دارد ( 13 ) . میانگین بازگشت مجدد نوجوانان به کانون های اصلاح و تربیت سراسر کشور ، طی یک روند 10 ساله (1390 – 1380 ) ، 15 % و این آمار در مورد کانون اصلاح و تربیت استان تهران  ، 20 % بوده است[3] . همچنین بررسی آمار زندانیان در کل کشور طی یک روند 20 ساله ( 1379 – 1359 ) و مقایسه آن با رشد جمعیت در همین محدوده زمانی بسیار تامل برانگیز است . آمار سازمان زندان ها نشان می دهد که جمعیت زندانیان ( بزرگسال و نوجوان ) در کل کشور  در سال 1359 ،400/22  نفر و جمعیت کشور 000/000/35 نفر بوده است و در سال 1379 ، جمعیت زندانیان در کل کشور به 000/240 نفر رسیده در حالی که جمعیت کل کشور به 000/000/70  نفر رسیده بود به عبارتی جمعیت کل کشور طی این 10 سال 2 برابر شده در حالی که جمعیت زندانیان در کل کشور ، بالغ بر 10 برابر شده بود ( 13 ) . سالانه به طور میانگین 000/700 نفر وارد زندان های سراسر کشور می شوند از این تعداد ، به طور تقریبی 1 % سابقه اقامت در کانون های اصلاح و تربیت را در پیشینه خود داشته اند . 7 /6  % جمعیت کل زندانیان کشور زیر 25 سال هستند یعنی از هر 1000 نفر زندانی ، 67 نفر زیر 25 سال سن دارند . همچنین طبق آمار ،  2/1 % جمعیت کل زندانیان را افراد زیر 20 سال تشکیل می دهند یعنی از هر 1000 نفر زندانی که به زندان ها ورود پیدا می کنند ، 12 نفر زیر 20 سال هستند(13 ) . شایان ذکر است ، مقایسه ی آمارهای کشور های مختلف در این مورد اصولا جایز نیست ، زیرا اولا- اصطلاح جرایم اطفال در بعضی کشور ها فقط شامل جنایات ارتکابی توسط کودکان می شود ولی در بعضی دیگر از کشور ها ، این مفهوم کل جرایم و حتی هر نوع رفتار ضد اجتماعی قابل سرزنش را در برمی گیرد . ثانیا –  برخی از آمارها کلیه اطفال توقیف شده توسط پلیس را ذکر می نماید ، حال آن که در بعضی از کشور ها اطفال اعزام شده به دادسرا و در برخی دیگر اطفالی که توسط دادگاه ها مورد حکم واقع شده اند ، منعکس گردیده است . ثالثا – اختلافاتی که از لحاظ تعیین حد سنی اطفال صغیر در کشور های مختلف وجود دارند ، نیز مشکلی است که مزید بر علت شده و قیاس آمارهای منتشره در این مورد را بی فایده می سازد . به عنوان مثال آمار بزهکاری کشور بلژیک مربوط به مجرمین 6 تا 16 ساله است و حال آنکه آمار های کشور انگلستان مربوط به بزهکاران 8 تا 17 ساله و آمارهای کشور آلمان جوانان بزهکار در حیطه سنی 14 تا 18 ساله را در بر می گیرد  ( 14 ) .

افزایش نوجوانان بزهکار می تواند دلایل عدیده ای داشته باشد از جمله این موارد می توان به ناکارآمد بودن کانون های اصلاح و تربیت اشاره کرد . تحقیقات نشان داده است که زندانی شدن بزهکاران وضع را بدتر می کند و آن ها را دچار اختلالات روانی می کند و این موسسات کمک بسیار کمی در زمینه مسایل روانی ، تربیتی و شغلی می کنند و بیشتر نوجوانان را مستعد ارتکاب به اعمال مجرمانه در بزرگسالی می نمایند ( 8 ) . به‌نظر می‌رسد که بخشی از اين افزایش محبوبیتِ گماردن نوجوانان بزهکار به مؤسسات نگهداری ، در نتیجة افزایش خشونت در میان برخی مجرمان نوجوان باشد. اما درعین‌حال، این امر، بازتاب این عقیدة سیاست‌گذاران است که بهترین رویکرد به جرایم نوجوانان «سختگیری» به مجرمان نوجوان می‌باشد. در حال حاضر بسیاری از کودکان و نوجوانان متهم به جرایم خشن، به این مکانها‌ فرستاده می‌شوند. بااین‌حال، امروزه نیز مانند گذشته، اين نوع گماردن نه‌تنها در مورد نوجواناني كه به جرایم خطرناك متهم و محاکمه شده‌اند بلکه در مورد آنهایی که به‌خاطر جرایم جزئی نيز متهم و محاکمه شده‌اند، اعمال مي‌شود. در واقع، در بسیاری از موارد در مورد جواناني اعمال مي‌شود كه قراردادن‌ آنها در برنامه‌های جامعه‌محور مي‌توانست به‌مراتب بهتر و کم‌هزینه‌تر ‌باشد. علی‌رغم تاريخچة طولانیِ مؤسسات نوجوانان و محبوبيت روز افزون آنها، شواهد چنداني دال بر اينكه حبس جوانان یک پاسخ اصلاحي مؤثر به جرایم نوجوانان مي‌باشد، وجود ندارد     ( 15 ) .  پرن فر (1386 ) نشان داده است که علت ناموفق بودن بسیاری از برنامه ها و طرح های مداخله ای ، اطلاع نداشتن از ایده ها و بینش افرادی است که درگیر پروژه هستند (16) . با توجه به آمار مربوطه و مطالب ارایه شده سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که فضای کانون اصلاح و تربیت به چه نحوی است ؟ تعاملات میان افراد در آن جا به چه صورت است که روند افزایشی در آمار اطفال بزهکار را به دنبال داشته ایم ؟ از این رو به نظر می رسد اگر تیغ پژوهش به لایه های درونی کانون اصلاح و تربیت کشیده شود شاید بتوان با اطلاعاتی که بدست می دهد ، در آینده الگوهای مداخله ای موثر تری طراحی کرد . بنابراین توجه به تجارب و نظرات کودکان و نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت می تواند ، تجارب فردی (زوایای پنهان زندگی آن ها ) ، وجوه غیر انسانی و مشکلات و پیامدهای احتمالی زندگی در این گونه اماکن را که از دیده نظر صاحب نظران جا مانده است را روشن سازد؛ و به کار گیری آن به عملکرد هر چه بهتر این گونه مراکز تربیتی کمک بسزایی نماید .

1 – 3 ) اهميت و ضرورت :

جامعه ایران مانند بسیاری از جوامع در حال توسعه ، شاهد ازدیاد کمی و کیفی پدیده بزهکاری کودکان گردیده و این تحول عمدتا با مهاجرت روستاییان به شهر، هجوم فرهنگ غربی ، توسعه شهرنشینی ، کمبود مسکن ، مشکلات اقتصادی ، ضعف باورهای مذهبی و به ویژه در سال های اخیر  تحت تاثیر فرهنگ مصرفی و صنعتی ، رشد سریعی به خود گرفته است ( 9 ) .
سیر ترقی و تکامل ملت ها ، مدیون اجتماعی سالم و نظم وانضباطی است که بر آن حاکم است و ملتی می تواند سهم بیشتری از این پیشرفت و تکامل را داشته باشد که از عوامل فساد و انحطاط دور بوده و نظام اجتماعی خود را بر پایه های محکم و استواری بنا نهاده و افراد سازنده اجتماع خود را شایسته و بهتر تربیت کرده باشد ( 17 ) . به همین جهت امروزه بهبود وضع اجتماعی و تعالی سطح فرهنگ عمومی، سر لوحه برنامه های اصلاحی کشورها قرار گرفته و به مساله تهذیب و تربیت افراد به خصوص کودکان و نوجوانان که عناصر سازنده اجتماعات آینده محسوب می شوند ، توجه خاصی مبذول می گردد ( 18 )  . رسیدگی به این موضوع در جامعه ی ایران به خاطر بافت جمعیتی جوان کشور ، از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است (19) . از مشکلاتی که همواره نظام های کیفری با آن مواجه بوده اند ، مشکل بزهکاری اطفال و نوجوانان است . از آنجایی که وضعیت ویژه و حساس اطفال واکنش اجتماعی خاصی را نسبت به بزهکاری آنان می طلبد بنابراین شیوه های رسیدگی قضایی ، محاکمه ، مجازات و سرانجام نحوه بازپروری وفرایند بازاجتماعی ساختن آنان از اهمیت بالایی برخوردار است ( 18 ) . در اغلب ممالک  ، به دنبال توصیه های متخصصان علوم کیفری ، سیاست جنایی خاصی در این مورد اتخاذ شده که از آن جمله می توان به آیین دادرسی خاص ، تاسیس کانون های اصلاح و تربیت به منظور گذراندن دوران محکومیت و … اشاره نمود . از آنجایی که یکی از گروه های هدف کارشناسان رفاه اجتماعی ، کودکان و نوجوانان به ویژه نوجوانان آسیب پذیر بوده ، درکنار نقش کارشناسان نظام های کیفری ، توجه کارشناسان رفاه اجتماعی نیز به این گروه ویژه از نوجوانان و شرایط حبس آن ها معطوف شده است. به ویژه این که یکی از کمبود ها در زمینه ی بعد حقوقی رفاه اجتماعی[4] ، عدم برنامه ریزی جامع و مناسب در زندان ها ، مراکز بازپروری و کانون های اصلاح و تربیت می باشد ( 20 ) . بنابراین توجه و پژوهش بیشتری در این زمینه احساس می شود . از آنجایی که پژوهش حاضر بر کانون های اصلاح و تربیت متمرکز است ، به توضیح پیرامون این مساله می پردازیم .

[1]  Rules Beijing

در اجلاسی که از 14 تا 18 ماه می ، سال 1984 ، در بیژینگ ( پکن پایتخت چین ) تشکیل شد طرح لزوم رعایت حداقل مقررات دادرسی اطفال بزهکار تهیه گردید . طرح مذکور در دهمین کنگره سازمان ملل که در سال 1985 در میلان ( ایتالیا ) برگزار شد ، پس از بررسی و اصلاحاتی به تصویب رسید . در 25 نوامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل مفاد آن را که به طرح (( بیژینگ )) معروف است تصویب و با ارسال آن به مقامات صلاحیت دار دول عضو ، به طور جدی خواستار اجرای مفاد این مقررات شد .

[2] طبق قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، از این پس کانون های اصلاح و تربیت سراسر کشور دارای مجوز نگهداری نوجوانان بزهکار تا سن 23 سالگی می شوند .

[3] بازگشت مجدد به معنی  بازگشت مددجو  در مدت زمان کمتر از 2 سال ، به کانون اصلاح و تربیت است .

[4] رفاه اجتماعی دارای 5 بعد : زیستی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی و سیاسی است .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير تربيتي کانون اصلاح و تربيت در بازپروري کودکان و نوجوانان معارض با قانون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122