پايان نامه جلوه‌هاي عرفان در ديوان فيض کاشاني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جلوه‌هاي عرفان در ديوان فيض کاشاني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه جلوه‌هاي عرفان در ديوان فيض کاشاني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    9
پیشگفتار    14
بیان مسأله    15
پیشینه‌ی تحقیق    15
اهمیّت تحقیق    16
اهداف تحقیق    16
پرسش‌های تحقیق    16
فرضیات تحقیق    17
روش تحقیق    17
فصل 1-تعاریف و کلیات    18
درآمد    19
1-1-تاریخچه تصوف و عرفان    19
1-2-تفاوت تصوف و عرفان    20
1-2-1- شریعت ، طریقت ، حقیقت    21
1-2-2- بررسی روند تصوف و عرفان از قرن دوم تا پنجم هجری    21
1-2-3- تصوف و عرفان در قرن سوم هجری    21
1-2-4- تصوف و عرفان در قرن چهارم هجری    22
1-2-5- تصوف و عرفان در قرن پنجم هجری    22
1-2-6- تصوف و عرفان در قرن ششم    23
1-2-7- تصوف و عرفان در قرن هفتم    23
1-2-8- تصوف و عرفان در قرن هشتم    24
1-2-9- تصوف و عرفان در قرن نهم    24
1-2-10- تصوف و عرفان در قرن دهم    24
فصل 2 – زندگی و آثار ملا محسن فیض کاشانی    26
2-1- شرح زندگی    27
2-2- مشایخ و اساتید فیض    28
2-3- آثار فیض    29
2-4- ویژگی‌های فکری فیض    30
2-4-1- توجه به علم و عقل    30
2-4-2- مبارزه با نفاق، ریا و تظاهر گرایی    32
2-4-3-  بیزاری از عیب جویی    33
2-4-4- بیزاری جستن از خودبینی و گمان بد    35
2-4-5- تنفر از غرور و تکبر    36
2-4-6- مبارزه با حسادت    37
2-4-7- تنفر و انزجار از ریاست طلبی    38
2-4-8-  بی ارزش شمردن دنیامداری    38
2-5- ویژگی‌های شخصیتی فیض    39
فصل3-مباني عرفاني دیوان فیض کاشانی    4140
3-1- مقامات عرفاني    41
3-1-1- توبه    41
3-1-2- ورع    43
3-1-4- فقر    45
3-1-5- صبر    46
3-1-6- توکل    48
3-1-7- رضا    49
3-2- حالات عرفاني    50
3-2-1- مراقبه    50
3-2-2- محبت    51
3-2-3- خوف    53
3-2-4- رجا    54
3-2-5- شوق    55
3-2-6- اُنس    57
3-2-7- اطمینان    58
3-2-8- مشاهده    59
3-2-9-  یقین    60
3-3- سایر مفاهیم عرفانی    61
3-3-1- عشق از دیدگاه فیض    61
3-3-1-1- عشق حقیقی    63
3-3-1-2- عشق مجازی    63
3-3-1-3- عشق و عبادت    64
3-3-2-  پیر عشق    65
3-3-3- غیرت عشق    67
3-3-4- عقل و عشق    68
3-3-5- عشق، رنج و اندوه    70
3-3-6- عشق و حیات    70
3-3-7- عشق و آتش    73
3-3-8- جرأت در عشق    77
3-3-9- عشق و ملامت    78
3-3-10- ثبات قدم در عشق    78
3-3-11- شیرینی و حلاوت عشق    79
3-3-12- تقابل عقل و عشق    80
3-3-13- تفاوت زاهد و عاشق    82
3-3-14- عشق طبیب عاشق    83
3-3-15- اتحاد عشق و عاشق و معشوق    84
3-4- وصال    85
3-5- فراق    88
3-6-  جان    90
3-7- دل    91
3-8- تجلی    92
3-9- شکر    94
3-10- سیر صعودی    95
3-11- وحدت وجود    97
نتیجه    100
کتاب‌نامه    101

کتاب‌نامه

قرآن کریم

اصفهانی ، میرزا عبد الله ، ( 1401قمری)، ریاض العلماء ، قم

انصاری، قاسم، (چاپ دوم، 1375) ،مبانی عرفان و تصوف، کتابخانه طهوری

بحران ، یوسف ابن احمد ، ( بی تا ) ، لولو البحرین ، موسسۀ اهل بیت (ع) ، قم

بختیاری، پژمان ، (چاپ نهم، 1362)، لسان الغیب خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، انتشارات امیرکبیر ، تهران

تنکابنی ، محمد ابن سلیمان ، ( 1380 ) ، قصص العلماء ،

سجادی ، ضیاء الدین ، (چاپ شانزدهم، 1389) ، مقدمه‌ای بر مبانی عرفان و تصوف ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها

سجادی اصفهانی ، سید جعفر ، ( 1350 ) فرهنگ و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی ، انتشارات پیروز تهران

سلماسی زاده، جواد، (چاپ هشتم، 1389)، مثنوی مولوی ، انتشارات اقبال،تهران

شجری ، رضا ،( 1387 ) ، «مجله‌ی کاشان شناخت » « ویژه نامه‌ی کنگره‌ی بزرگداشت ملا محسن فیض کاشانی » ، سال چهارم ، 356 صفحه

صفا ، ذبیح الله ، ( چاپ سوم 1366 ) ، تاریخ ادبیات در ایران ، انتشارات فردوس تهران

عاملی ، محمد ابن الحسن ، ( 1362 ) ، امل الآمل ، دار الکتاب اسلامی ، قم

فیض کاشانی ، ملا محسن ، ( چاپ اول 1390 ) ، دیوان فیض کاشانی ، انتشارات پیمان

فیض کاشانی ، ملامحسن، (چاپ دوم ، 1381)، کلیات دیوان فیض کاشانی ، جلد 2-1 ، انتشارات اسوه ، قم

قشیری ، ابوالقاسم ، ( 1359 ) ، رساله‌ی قشیریه ، مصر

گوهرین، سید صادق، (چاپ اول،1367) ،شرح اصطلاحات تصوف، جلد 2-1، انتشارات زوار

نصری ، عبد الله ، ( چاپ اول 1361 ) انسان شناسی در تاریخ

یثربی، سید یحیی، (چاپ اول، 1389)، عرفان عملی، موسسه ی بوستان کتاب

 چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی جلوه‌های عرفان در دیوان فیض کاشانی به انجام رسیده است. در عصر صفویه به علت تغییر اساسی که در مذهب و نوع گرایش به وجود آمد، عرفان شیعی جایگزین عرفان اهل سنت شد ؛ عارفان بزرگ غالباً از میان اهل علم و فقها بر خاستند. تفاوت عمده‌ی عرفان این عصر با اعصار پیشین در آن بود که به جنبه‌های اجتماعی بسیار تاکید شده است. عارفان تلاش کرده‌اند با طرح مسائلی خاص زمینه‌ی تحول و تکامل کل اجتماع را فراهم کنند. به علاوه این عرفان با مسائل اخلاقی به شدت آمیخته شده به گونه‌ای که در بسیاری از مواقع تعیین مرز دقیق اخلاق و عرفان غیر ممکن است. فیض کاشانی در اشعار خود با گرایش عمیق به مبانی اعتقادی مذهب تشیع به صورت آگاهانه یا نا خودآگاه بسیاری از مسائل عرفانی را مطرح کرده است .در این پژوهش که به شیوه‌ی قیاسی – استقرایی است نگارنده، اطلاعات خود را جمع آوری کرده و با   بهره گیری از فنون تحلیل محتوا از نوع کیفی نتایج خود را ارائه داده است، پس از استخراج اندیشه‌های عارفانه و طبقه بندی در دسته‌های مشخص نوع و شکل عرفان فیض تبیین شده است .اهمیت موضوع در آن است که نشان می‌دهد فقیه و مفسری بزرگ همچون فیض کاشانی به اندیشه‌های عرفانی اهتمام داشته است و با ظرافت خاص مهم‌ترین مسائل عارفانه را با ریز بینی و احاطه بر جنبه‌های معنایی گوناگون آن مطرح کرده است و زمینه‌ی همگامی عرفان و فقه را در عصر صفویه فراهم ساخته است .

واژه‌های کلیدی : فیض کاشانی ،دیوان اشعار ، مبانی عرفانی ، مقامات ، حالات عشق      

پیشگفتار

عرفان و مبانی عرفانی صرف نظر از این که یکی از موضوعات مهم تحقیق در دوران مختلف تاریخ می‌باشد می‌تواند برای شناخت زوایای گوناگون نظم و نثر فارسی و ارزیابی آن ارزشمند باشد. هر چند عرفان و مبانی عرفانی به عنوان شاخه‌ای مهم و تأثیر گذار در ادبیات فارسی در خور توجه و دقت نظر زیادی برای حفظ فرهنگ و ادب سرزمین کهن ایران است. بر آن شدیم با توجه به این که شخصیت فیض کاشانی و اندیشه‌های آن مانند حافظ ، سعدی ، خیام ، مولوی و… مورد بحث و بررسی قرار نگرفته بود، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. لذا با عنایت به این که ملا محسن فیض کاشانی شخصیتی ممتاز و بی نظیر در اجتهاد ، فلسفه ، اخلاق و عرفان است مبانی فکری و اندیشه‌های او در اشعارش نقش بسزایی دارد .

یکی از اهداف مهم تحقیق بررسی افکار و اندیشه‌های فیض کاشانی در دیوان و معرفی به ادب دوستان و تشنگان عرفان اسلامی است ، هر چند دانشجویان ادبیات نیز می‌توانند جهت تحقیق و پژوهش این مقال را مورد مطالعه قرار دهند .

روش تحقیق در این پژوهش روش استقرایی و توصیفی بوده است که محقق به نگرش دیدگاه ملا محسن فیض کاشانی به مسائل عرفانی دست یافته است. او شاعری عشق محور است و زندگی او بر مدار عشق است و توصیه می‌کند به سالک و مبتدی راه ، دل را   باید از همه‌ی تعلقات پاک کند و آن را مأوای حضرت  حق قرار دهد. از طرفی با توجه به اینکه ایشان محب پیامبر و اهل بیت (ع) است با تهور و به دور از هر گونه تملق و چاپلوسی نظرش را بیان کرده است. در اشعار او طی منازل و مقامات و حالات و مفاهیم عرفانی به آسانی قابل درک است .

شیوه‌ی گرد آوری ، استخراج اندیشه‌های عارفانه و طبقه بندی در دسته‌ها مشخص بوده است که به نحو مذکور دیدگاه‌ها و اندیشه‌های فیض تبیین شده است .

بیان مسأله

شعر فارسی دارای گونه‌ها و انواع متعددی است. یکی از گونه‌های مهم آن شعر عرفانی است که با بهره گیری از قالب‌های بیانی متعدد تلاش می‌کند آموزه‌های عرفان را مطرح کند. در قالب‌هایی جون مثنوی و قصیده به علت طولانی بودن، مجال سخن پردازی شاعران فرصت توضیح دقیق اندیشه‌های خود را دارند. اما در قالب‌هایی چون غزل به علت کوتاهی مجال گفتار ، مجبورند به بیان اشاره­وار مطالب خود بپردازند.

فیض کاشانی ، شاعر غزل سرا است ؛ به علاوه شهرت اصلی او در حوزه‌های علم اخلاق ، تفسیر و فقه می‌باشد لذا مسائل عرفانی به شکل منسجم در اشعار او نیامده است بلکه به صورت پراکنده در لا به لای اشعار خود به اشاره مهم‌ترین نکته‌ها را باز گو کرده است .

در این پژوهش تلاش می‌شود این نکته‌های ارزشمند از سراسر دیوان او استخراج و پس از طبقه بندی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .

پیشینه‌ی تحقیق

تاکنون آثار فراوانی درباره‌ی فیض کاشانی و تألیفاتش نوشته شده است ، که در این آثار بیشتر به شرح احوال ، معرفی آثار و شخصیت دینی و فلسفی و اخلاقی فیض پرداخته‌اند .

تعدادی از این آثار عبارتند از :

لؤلؤ البحرین از یوسف بحرینی

تذکره‌ی نصر آبادی تألیف میرزا احمد نصر آبادی

کتاب الغدیر علامه امینی

تاریخ حکما و عرفا تألیف منوچهر صدوقی

تاریخ ادبیات در ایران جلد پنجم تألیف دکتر ذبیح الله صفا

مجموعه مقالات با عنوان کاشان شناخت و …

همچنین بسیاری از تألیفات فیض کاشانی تصحیح و چاپ شده است از جمله کلیّات اشعارش که توسط  محمد پیمان تصحیح گردید است.

اما تاکنون در حد بررسی‌های نگارنده بجز ارائه چند مقاله‌ی چاپ شده در کتاب کاشان شناخت

کسی به اندیشه‌ها و نظرات عرفانی فیض که در دیوان اشعارش متجلّی است به طور جامع نپرداخته است. با توجه به اینکه فیض کاشانی عرفان ، اخلاق و فلسفه را در هم آمیخته است و مباحث عرفان را در جای جای دیوان شعرش اشاره‌وار مطرح نموده است ، لذا بران شدیم تا اندیشه‌های عرفانی این شخصیت دینی و فلسفی را پس از استخراج و طبقه بندی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم و جایگاه عرفانی وی را مشخص نماییم.

اهمیّت تحقیق

پاسداشت حریم عرفان ایرانی و اسلامی از اهمیّت بسزایی برخوردار است ، و ضرورت دارد هر پژوهشگری در این راستا از جغرافیای معنوی حفاظت نماید و بستر را برای نسل معاصر فراهم سازد .

با توجه به اینکه روز به روز متأسفانه شاهد رواج عرفان‌های کاذب هستیم و افرادی سودجو و  خرافه پرست تشنگان وادی معرفت را به سوی جهل و خرافات مختلف می کشانند  به طور قطع لازم است عارفان واقعی را معرفی کنیم تا کام تشنه خود را از نفوس رحمانی آن‌ها سیراب نمایند.

تحلیل عرفان شیعی با توجه به تغییر نظام مذهبی ایران در عهد صفوی نکته‌ای است بسیار مهم که غالباً مورد توجه محققان و پژوهشگران  قرار نگرفته است.

با توجه به جایگاه والای علمی ، عرفانی ، فلسفی و اخلاقی فیض کاشانی  بر  آنیم  تا  در  این  پژوهش اندیشه‌های  عرفانی  وی را از  خلال  اشعارش  بیرون کشیده  و  مورد بررسی و  تحلیل  قرار  دهیم تا ضمن بررسی  جنبه‌های  گوناگون  عرفان  شیعی در  دوره‌ی صفویه ، تشابهات و تفاوت‌های عرفان مورد  نظر  فیض را با دیگران مشخص نماییم .

اهداف تحقیق

بررسی و تشریح افکار و اندیشه‌های عرفانی فیض کاشانی،

تبیین و تحلیل مقامات و حالات عرفانی در دیوان فیض کاشانی،

بررسی میزان تأثیر پذیری دینی و مذهبی فیض کاشانی در بیان اندیشه‌های عرفانی،

بیان جلوه‌هایی از عرفان اسلامی در اشعار فیض کاشانی،

پرسش‌های تحقیق

آیا اندیشه‌ها و مبانی عرفانی در اشعار فیض مورد توجه بوده است؟

نوع عرفان فیض چگونه است و مبتنی بر چه اصولی است؟

آیا عشق مطرح شده در اشعار فیض حقیقی است یا مجازی ؟

شکل بیان مقامات و حالات عرفانی در اشعار فیض چگونه است ؟

آیا در اشعار فیض مسائل اخلاقی ، دینی و عرفانی به هم آمیخته است ؟

فرضیات تحقیق

مبانی و اصول عرفان اسلامی به طور صریح به دور از هر گونه تکلف و تعقید در اشعار فیض به کار رفته است.

عرفان فیض بیشتر از نوع عرفان شیعی و مبتنی بر آموزه‌های اخلاقی بزرگان دین بوده است.

در بیشتر موارد فیض کاشانی عشق را در معنای واقعی و حقیقی به کار برده است.

مقامات و حالات عرفانی برای سالک به زبانی قابل فهم و صریح بیان گردیده است.

اندیشه‌های عرفانی ، اخلاقی ، دینی فیض در هم آمیخته است و بر یکدیگر تأثیر متقابل گذاشته است.

روش تحقیق

روش  تحقیق  در  این  پژوهش  روش  قیاسی و استقرایی است و همچنین آمیخته‌ای از توصیف و تشریح است مبتنی بر تحلیل مطالب و استدلال عقلانی . شیوه‌ی گردآوری مطالب به صورت کتابخانه‌ای است که ضمن مطالعه موضوع مورد نظر در منابع  مختلف  به   فیش  برداری از  اصطلاحات  عرفانی  در  دیوان   فیض و طبقه بندی مطالب استخراج شده ، یافته‌های مورد نظر مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

فصل 1- تعاریف و کلیات

 درآمد

از زمانی که خورشید تابناک مقدس اسلام ، با معارف و مفاهیم بلندش که چیزی جز انوار الهی نبود تمام جهان ظلمانی را روشن ساخت، مسلمانان فکور و اندیشمند و جویای کمال انسانی کام خود را از چشمه‌ی زلال دانش و معرفت سیراب نمود و همگان را بر آن داشت که از جوانب و زوایای گوناگون ، در باب توحید ، شناخت حق و راه‌های وصول به حقیقت مطلق به غایت و نهایت وجود بیندیشند.  بدین­روی از حق تعالی و قرآن کریم و احادیث و اقوال و سیره­ی نبوی و پیشوایان دین کمک گرفتند تا اندیشه‌ی عالی خداشناسی و سیر و سلوک و طریق معرفت را رشد داده و آن را به صورت مکتبی بزرگ و ارزشمند در آوردند. این اندیشه‌ی تابناک و این سیر و سلوک یک مکتب فکری و علمی استواری را ایجاد کرد که آن را عرفان نامیدند و راه و رسم طریقت را تصوف نامیدند .صوفیان و عارفان دانشمند ایرانی با استفاده از علوم و معارف اسلامی ، قرآن و احادیث عرفان و تصوف را تدوین کردند. نهایتاً آن‌ها توانستند در نظم و نثر فارسی ، شاهکارهای علمی ، ادبی و عرفانی خلق نمایند که در این جهان بی نظیر است «ازجمله تربیت یافتگان سده قرن دهم هجری که تا پاره‌ای از سده یازدهم می‌زیسته و هر یک به نوعی از زلال معرفت عرفان سیراب بودند مانند شیخ بهاء الدین عاملی و چند تن دیگر که بی درنگ بعد از این دسته آمدند مانند ملا محمد تقی مجلسی و ملا محسن فیض کاشانی»(صفا ، 1366 : 204).

1-1-  تاریخچه تصوف و عرفان

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ، بعضی اعتقاد دارند اصطلاح صوفی مربوط به آغاز قرن دوم هجری است. نخستین کسی که به عنوان صوفی مشهور بوده ابو هاشم صوفی
(متوفی150 ه.ق.) که معاصر با صوفیان ثوری ( متوفی 161 ه.ق .) و ابراهیم ادهم (متوفی 162 ه.ق. ) بوده است. بعضی نیز اعتقاد دارند مربوط به زمان حسن بصری است واو نخستین کسی است که کلمه صوفی را بکاربرده است.

ابن جوزی گوید: «در زمان رسول اکرم کسانی که به اسلامی می‌گرویدند ( مسلمان و مؤمن ) می‌گفتند و پس  از آن کسانی که به زهد و عبادت شهرتی به سزا می‌یافتند ( زاهد و عابد ) نامیده می‌شدند ، اما بعدها جماعتی پیدا شدند که به کلی از دنیا اعراض کردند و همه‌ی وقت خود را صرف عبادت حق و انزوای از خلق نمودند ، و گفتند اول کسی که خود را وقف عبادت کرد و در خانه کعبه مجاور شد ( عوث ابن مر ) که صوفه  نامیده شد» ( گوهرین ، 1367 : 7).

«طبق روایات و احادیث پشمینه پوشی روش رسول اکرم(ص) و پیشوایان دین بوده است.

از امام جعفر صادق (ع) روایت کرده‌اند که آن حضرت فرمودند : پدرم و علی ابن الحسین (ع) در نماز ، لباس خشن می‌پوشیدند و ما نیز چنین می‌کنیم» (سجادی ، 1389 : 3-2). «جنید که یکی از عرفای مشهور است برای صوفی هشت خصلت ذکر می‌کند. او می‌گوید: صوفی باید اهل سخا ، رضا ، صبر ، اشاره ، غربت ، پوشش پشمی ، سیاحت و فقر باشد و کسی که این خصوصیت را داشته باشد پیرو سخای  ابراهیم ، رضای اسحاق ،صبر ایوب ، اشاره‌ی زکریا ، غربت یحیی ، لباس پشمی موسی ، سیاحت عیسی ، و فقر محمد (ص) است» (همان:5).

مبانی تصوف و عرفان اسلامی ، از بعد نظری قرآن مجید و احادیث نبوی و اقوال پیشوایان دین و مشایخ می‌باشد و از بعد عملی سیرۀ رسول الله و اصحاب و یاران او و رفتار ائمه (ع) است. ملا محسن فیض کاشانی با توجه به پیروی از عقاید ملاصدرا و اثر پذیری از فلسفه‌ی اشراق به عرفان و مقامات تصوف نیز توجه دارد ؛ و از رعایت اصول دین و اجرای دستورات مذهبی غافل نیست.  «او در همه حال به تقوی و خویشتن داری و ترک دنیا پرداخته و به اموری که در جهان دیگر موجب رستگاری اوست اهمیت ویژه قائل است» (شجری ، 1387 : 12-11).

1-2-  تفاوت تصوف و عرفان

عارف صوفی مترادف هم می‌آیند ولی از جهت معنی و اصطلاح تفاوت‌هایی دارند. تصوف به معنی روش و طریقه‌ی زاهدانه است و بر این اساس یعنی مبانی شرع و تزکیه‌ی نفس و دوری از دنیا ، راه رسیدن به حق و کمال را میسر می‌کند . عرفان یک مکتب فکری و فلسفی است که از راه اشراق و کشف و شهود به شناخت حقایق و رموز علوم دست می‌یابد .(سجادی ،  8:1389).

«افرادی مانند مولوی و حافظ صوفی را مبتدی ، کوته اندیش  ، ظاهربین و ساده دل ، و متعصب

می‌دانند در حالیکه عارف را روشن بین و صافی درون و در نهایت عالمی روشن روان می‌دانند که  دلش به نور و حکمت الهی و اشراق روشن است» (1389: 5).

1-2-1شریعت ، طریقت ، حقیقت

صوفیه حدیثی از پیامبر (ص) نقل می‌کنند که فرمودند: «اَلشَریعه اَقوالی وَ الطَریقةُ اَفعالی و الحَقیقة اَحوالی و المَعرفة رأس مالی» با توجه به این حدیث نبوی ، در شرع مقدس اسلام حرکت به سوی کمال و معنویت و تزکیه‌ی نفس آغاز می‌شود .

انجام احکام شرع و عبودیت و اخلاص و عبادات ، نقطه‌ی آغاز سیر و سلوک صوفیانه و عارفانه و کشف حقیقت است .

قشیری درباره‌ی شریعت و حقیقت می‌نویسد: «شریعت امر بود به التزام بندگی ، حقیقت مشاهدت ربوبیت بود.طریقت راه سیر و سلوک صوفیانه و عارفانه است» ( قشیری ، 1345 :137).

شریعت احکام ظاهر است و مانند پوست است و طریقت لب او ، طریقت رفتن از حادث به قدیم است که بعد از آنکه از مقام فنا به مرتبت بقا رسید گویند از راه طریقت به حقیقت رسیده است .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • پايان نامه عرفان، هرمنوتيک، عشق عُذري تحليلِ تآويلِ نمادها و مضامين اشعار عُذري در متون عرفاني از قرن نخست تا پايان قرن هفتم هجري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122