پايان نامه جمع بين فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه اماميه و حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جمع بين فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه اماميه و حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 205 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه جمع بين فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه اماميه و حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده  1
مقدمه    2
مقدمه: کلیات پژوهش    3
1-1- بیان مساله    4
1-2- سوالات تحقیق    5
1-3- فرضیه های تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    5
1-5- روش تحقیق    6
1-6- روش گردآوری اطلاعات    6
1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    6
1-8- پیشینه تحقیق    7
1-9- سازماندهی تحقیق    10
فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام    11
مبحث اول: تعریف مفاهیم    12
گفتار اول: قرارداد    12
گفتار دوم: فسخ    12
گفتار سوم: خسارت    13
بند اول: خسارات ناشي از نقض قرارداد    16
بند دوم: خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع    17
بند سوم: خسارت ناشي از ارتكاب جرم    17
مبحث دوم: کلیات وشرايط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون     18
گفتار اول:  قصد انشاء    42
گفتار دوم: رضا    44
گفتار سوم: اهليت    45
گقتار چهارم: وجود عقد    45
گفتار پنجم: اراده معين    46
مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد    46
گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد    47
گفتار دوم: قاعده لاضرر    47
گفتار سوم: عرف و عادت    48
گفتار چهارم: اقاله    49
گفتار پنجم: عدالت و انصاف    50
گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت    51
گفتار هفتم: همبستگی عوضین    56
فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه    57
مبحث اول: حق فسخ در فقه    58
مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد    60
گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد    60
گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد    63
مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد    65
گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه    65
بند دوم: فسخ جزيي    80
بند سوم: اصالت تجزيه پذيري قرارداد در فقه    82
گفتار دوم: بررسي آراي فقهاي اماميه درباره ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل    83
بند اول: بيان اقوال فقها درباره ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل    83
بند دوم: قول برگزيده در ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل    86
گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد    89
بند اول: قاعده لاضرر    89
1-1- مفهوم قاعدة لاضرر    91
الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی    91
ب) نفی ضرر غیر متدارک    93
ج) نفی حکم ضرری    94
د) نفی حکم به لسان نفی موضوع    95
1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات    95
بند دوم: قاعده تسبیب    98
2-1- مفهوم قاعده تسبیب    98
2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات    101
بند سوم: قاعده اوفو بالعقود    102
3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود)    102
3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود    103
الف) كتاب    104
ب) سنّت    105
ج) بناي عقلاء    105
گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد    105
فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران    107
مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران    108
مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران    117
مبحث سوم: آثار حق فسخ    120
گفتار اول: انحلال و اعاده وضعيت قبل از عقد    121
بند اول: انحلال عقد    121
1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی    122
1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد    123
گفتار دوم: استرداد عوضین    124
بند اول: استرداد عین    124
بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد    125
مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد    130
گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخيار    135
گفتار دوم: جبران خسارت توسط من عليه الخيار    140
فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980    141
مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین    142
مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا    146
گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد    147
گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی    158
مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد    160
گفتار اول: انحلال عقد    160
بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی    160
بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد    161
بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد    162
گفتار دوم: استرداد عوضین    163
بند اول: استرداد عین    163
بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد    165
گفتار سوم: استرداد منافع    166
مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد    167
گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون    168
گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده    169
گفتار سوم: جبران خسارات وارده    170
بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده    170
بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده    171
بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد    173
نتيجه گيري و پيشنهادها    174
منابع    183

منابع

کتاب:

آخوندي، محمود، (1368)، آئين دادرسي كيفري، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

امامی، سید حسن، (1382)، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه.

اردبيلى، محمدعلى، (1385)،حقوق جزاى عمومى، تهران، ميزان.

بهرامي احمدي، حمید،(1377)، سوء استفاده از حق، انتشارات اطلاعات، تهران.

بهرامی‌احمدی، حمید،(1389)، قواعد فقه، تهران: نشر دانشگاه امام صادق(ع).

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1368)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ 4.

جمعی از نویسندگان، (1374)،حقوق بیع بین المللی،ترجمه مهراب داراب‌پور،ج 1 و 3،تهران،کتابخانه گنج دانش.

داراب پور، مهراب، (1374)،حقوق بیع بین المللی، جلد سوم، گنج دانش، پاییز.

زراعت، عباس، (1385)،حقوق جزاى عمومى، تهران، ققنوس.

شهیدی، مهدی،(1381)، سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد،چاپ پنجم.

شهیدی، مهدی، (1386)، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد،  چ ششم،  تهران، جلد 1.

شهيدي، مهدي،(1389)، حقوق مدني(آثار قراردادها و تعهدات)، جلد 3، چاپ 4، انتشارات مجد.

صفايي، حسين،‌ (1355)، مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدني، تهران، مركز تحقيقات.

صفایی، سید حسین و دیگران، (1384)،حقوق بیع بین المللی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

عمید، حسن؛(1381)،فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیركبیر، چاپ بیست و دوم.

کاتوزیان، ناصر،(1363)، حقوق مدنی عقود معین، جلد اول، انتشارات بهنشر تهران.

کاتوزیان، ناصر،(1374)، الزامات خارج قرارداد، جلد ١، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

كاتوزیان، ناصر؛ (1376)، قواعدهای قراردادها، تهران، شركت انتشار، چاپ دوم، جلد پنجم.

كاتوزيان، ناصر، (1380)، حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادها)، جلد 3، چاپ 3، تهران، انتشارات شركت سهامی انتشار.

گلدوزيان، ‌ايرج، (1384)، حقوق جزاي عمومي ايران، جلد اول،  انتشارات دانشگاه تهران.

لورراسا، ميشل، (1375)، مسئوليت مدني،‌ ترجمه محمد اشتري،  تهران،  نشر حقوق‌دان.

معین، محمد، (1367)، فرهنگ فارسی، تهران: امیر کبیر،چاپ 24، جلد 1.

محقق داماد، مصطفي،(1381)، قواعد فقه بخش مدني، جلد ٤، نشر علوم اسلامي، تهران.

مقاله:

الفت، نعمت الله،(1391)، ارزیابی نظریه پیش بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، فصلنامه حقوق اسلامی، سال نهم، شماره 33، تابستان.

بهرامی احمدی، حمید،(1388)، آیا قاعدة لاضرر بر احکام عدمی حکومت دارد؟ (آیا قاعدة لاضرر اثبات حکم می‌کند؟)، فصلنامه علمی و پژوهشی حقوق خصوصی، دوره 10، شماره 29، تابستان.

دارويي، عباسعلی،(1391)، « قرارداد پيش فروش ساختمان در قانون پيش فروش ساختمان »، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 42، شماره 2، تابستان.

دارویی، عباسعلی،(1393)، فسخ به جهت نقض قرارداد ( فسخ ابتدائی)، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 6، شماره 10، بهار و تابستان.

رحیمی،حبیب اللّه،(1384)، پیش‌بینی نقض قرارداد، پژوهش حقوق و سیاست،شماره های 51 و 61.

سلطان احمدی، جلال، (1389)،تجزیه پذیری قرارداد مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بین المللی کالا، تهران، جنگل.

شيروي، عبدالحسين، (1378)،فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره 1.

صادقي نشاط، امير، (1388)،حق فسخ قرارداد باوجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران، فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دوره 39، شماره،  4 زمستان.

غفاری فارسانی، بهنام، (1388)،اثر نقض قابل پیش بینی بر روابط قراردادی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 2، تابستان.

کاظمی، محمود و مرضیه ربیعی، (1391)، نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی، فصلنامه علمي – پژوهشي دانش حقوق مدني، دوره 1، شماره 1، تابستان.

مجله حقوقی، (1367)،ترجمه متن کنوانسیون بیع بین المللی کالا”،شماره 9، پاییز و زمستان.

میرزانژاد جویباری، اکبر، (1381)،بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) با مطالعه تطبیقی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 58، زمستان.

میرزانژاد جویباری، اکبر، (1382)،فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 29.

محقق داماد، مصطفي،(1386)، تعهدات مالي، نشريه قضاوت؛ تهران: معاونت آموزش دادگستري استان تهران، شماره 47، مهر و آبان.

محقق داماد، سید مصطفی و نصرالله جعفری خسرو آبادی، (1389)،بررسی قاعده مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران، مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و زمستان.

عربی:

انصاري، مرتضي، (1410)، المكاسب، جلد دوم، بیروت، موسسه النعمان.

انصاري، شیخ مرتضي،(1416)، ملحقات مکاسب، رساله لاضرر، بي جا.

آخوندخراسانی، محمدکاظم(1340)، حاشیه مکاسب، تحقیق مهدی شمس‌الدین، تهران، بی‌نا.

الموسوی‌الخمینی، روح‌الله،(1385)، الرسائل، تهران: مؤسسه اسماعیلیان.

ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زين الدين؛(1398)، الروضةالبهية في شرح اللمعة الدمشقية ؛ تحقيق و تعليق سيدمحمد كلانتر؛ چ 3، نجف: جامعة النجف الدينية.

حسيني مراغي، مير عبدالفتاح، (1418)، العناوین، جلد سوم، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامی.

خويي، سيدابوالقاسم، مصباح الفقاهة؛ چ 1، قم: مكت بةالداوري، بيتا.

خوئي، سيد ابوالقاسم، (1411)،منهاج الصالحين، جلد 2، چاپ 2، نجف.

خمیني، روح لله، (1414)،بدائع الدرر، موسسه ی نشر آثار امام خمیني، قم.

خميني(امام)، سيد روح الله،(1368)، كتاب البيع، جلد 5، قم، انتشارات موسسه مطبوعاتي اسماعيليان.

راغب اصفهانى، حسين، (1412)،المفردات فى غريب‏القرآن، بيروت، دارالعلم.

سنهوري، عبدالرزاق احمد، (1954)، مصادر الحق في الفقه الاسلامي،  بيروت،  منشورات محمد الديه، جلد 1

سیستاني، سیدعلي،(1414)، لاضرر و لاضرار، نشر مکتب آیت الله العظمي سیستاني، قم.

طباطبايي يزدي، سيدمحمدكاظم؛(1378)، حاشية المكاسب، قم: مؤسسه اسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع.

كركي ( محقق ثاني)، علي بن حسين، (1411)، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسه احياتراث اهل بيت، بيروت،  چاپ اول.

محقق حلي، ابولقاسم نجم الدين جعفر،(1409)، شرايع الاسلام في مسائل الحلا و الحرام، تهران انتشارات استقلال، جلد دوم، چاپ دوم.

مقدس اردبيلي، احمد، (1411)، مجمع الفايده والبرهان،  موسسه نشر اسلامي قم، چاپ اول.

مکارم شیرازی، ناصر، (1425)، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام علی، چاپ اول، جلد2.

موسوي بجنوردي، سيد حسن،(1377)، القواعد الفقهيه، ج 3، نشر الهادي، قم.

محمدبن مكي، عاملي ابي عبدا…، (شهيد اول) القواعد الفوائد في الفقه و الأصول والعربية، قم، مكتبة المفيد، قاعده اصالة اللزوم.

نراقي، احمد ابن محمد مهدي،(1417)، عوائد الایام، مکتب الاعلام الاسلامي، قم.

نراقي، احمد، (1418)،مستندالشيعه لاحكام الشريعة؛ چاپ 1، قم، مؤسسة آل البيت (ع) لاحیاء التراث.

نجفي الخوانساري، شیخ موسي،(1421)، قاعده لاضرر، المطبعه الاصفهان، بی جا.

نجفي(صاحب جواهر)، محمد حسن،(1365)، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، ج 27، چ 8، تهران، انتشارات دار الاسلاميه.

نائیني، میرزا محمدحسین،(1373)، منیته الطالب في حاشیه المکاسب، ج ٢ المکتب المحمدیه، قم.

 انگلیسی:

Bernard Audit “la vente international de marchandises” paris, 1990

Colin et capitant “cours elementraire de droit civil Francias”paris 1932.Tome2

Arthur Linton , Corbin on contract, west publishing company, one volume edition, United States ,  1952

Garner, Bryan A. (2004): Black’s Law Dictionary, 18th Edition, Thomson West.

Honnold, John (1991): Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Second Edition, Kluwer Law and Taxation Publishers, p.497.

Bridge, Michael, G. (1989), Mitigation of Damages in Contract and the Meaning of Avoidable Loss, The Law Quarterly Review.

Treitel, G.H., (1990) Law of Contract, Law of Contract, 9th ed, London, Sweet & Maxell.

Reiter & Swan (1980), StudiesinContractLaw, Toronto, Butterworth.

Pautremat, Solene (2006), Mitigation of Damage: A French Perspective, International and Law Quarterly, Volume 55, January.

A., (1993), The Law of Damages, London, Butterworth.

Michaud, Anne (1984), Mitigation of Damage in The Context of Remedies for Breach of Contract, Droit Compare, 15 Rev.

Lando, Ole & Hugh Beale (2000), Principles of European Contract Law, Kluwer Pub.

Kontorovich, Eugene (2001), The Mitigation of Emotional Damages, the University of Chicago Law Review, [68:491].

Cheshire G.H. & Fifoot C.H.S., (1972), Law of Contract, 8th ed, London,

چکیده

در حقوق مدني يكي از موضوعاتي كه در مبحث قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار مي‎گيرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287،  288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.

واژگان کلیدی: فسخ – قرارداد خسارت – مطالبه خسارت – کنوانسیون بیع بین المللی کالا

 مقدمه

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد،  در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد. بنابراین قرارداد ممكن است به دلايل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد يا در نتيجة يكي از خيارات مانند خيار عيب، خيار غبن، خيار تدليس و…صورت مي‎گيرد و يا اينكه متعاقدين با توافق، عقد را اقاله يا تفاسخ مي‎كنند. عقد ممكن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبيع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و…. كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا در مورد فسخ قرارداد راهي غير از شيوة قوانين ملي پيموده است در اين كنوانسيون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بيع از جانب خريدار و يا فروشنده اختصاص يافته است.

در اين كنوانسيون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به كار برده شده و بعضي از نويسندگان معتقدند اين واژه به معناي ابطال يا فسخ نيست، بلكه ترجمة صحيح آن «اجتناب» است و اجتناب چيزي غير از فسخ در حقوق ايران است. به طور كلي در قانون مدني ايران موادي كه به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلكه در هر كدام از موارد فسخ، ممكن است به طور گذرا به اين امر اشاره شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288. قانون مدني راجع به اقاله، يا مادة 429 در خصوص خيار عيب. اين در حالي است كه در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا مواد 81 الي 84 به اين امر اختصاص يافته است.

در مجموع مي توان گفت كه موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملي است با اين وجود كنوانسيون در مواردي كه متعاقدين به تعهدات خود عمل نكنند يا اينكه عامل خارجي اجراي تعهد را غيرممكن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است.

اینجانب در این پژوهش سعی نموده ام با توجه به اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه نمایم. و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد  را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران و فقه امامیه موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید.

کلیات پژوهش

 1-1- بیان مساله

یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده «اصل لزوم قراردادها» است. از این اصل در حقوق اسلام قاعده «اصاله اللزوم» یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. بسیاری از فقها،  مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفوا باللعقود» می دانند. و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است. صرف نظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند،  اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرارداد به عهده گرفته اند. و در صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل قرارداد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده « اجرای عین تعهد » و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید. مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد. با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرارداد و اصرار به اجرای مفاد آن، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد. و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد.

در کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است. بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند،  در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است. ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟

در اين پژوهش آثار فسخ قرارداد و مطالبه خسارت آن بررسي مي‎شود. در اين مسير مطالعة تطبيقي كنوانسيون با حقوق ایران و فقه امامیه مي‎تواند روشن‎گر بسياري از مسائل باشد. بنابراين لازم است معلوم شود كه چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟ فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقي را به دنبال داردفسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟

1-2- سوالات تحقیق

چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟

فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقي را به دنبال دارد؟

فسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟

1-3- فرضیه های تحقیق

تفاوتی که حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون دارد این است که در حقوق ایران و فقه امامیه آثار فسخ از زمان انشاء فسخ پدیدار می‎شود نه از زمان عقد، بنابراین تا روز فسخ، قرارداد تمامی آثار خود را به جا می‎گذارد لذا استرداد منافع از روز فسخ است و تفاوت عمدة دیگر در این است که در حقوق ایران تلف، نقصان و یا انتقال کالا مانع فسخ نیست مگر در مورد خیار عیب. این در حالی است که در کنوانسیون در مادة 82 اگر خریدار قادر به استرداد کالا در همان وضعیتی که آن را دریافت نموده نباشد حق فسخ قرارداد را از دست خواهد داد مگر در موارد خاص.

فسخ، قرارداد في مابين را از بين مي‎برد و متعاقدين ملزم به استرداد آنچه كه ستانده‎اند مي‎شوند. علاوه بر آن آثار فسخ فقط در ارتباط با روابط متعاقدين پديدار مي‎شود.

فسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین، چنانچه مطابق شرایط مقرر در قانون یا قرارداد صورت گیرد به طور یک جانبه عقد را منحل و طرفین را از انجام تعهداتی که به موجب عقد بر عهده گرفته اند معاف می کند و هر دو طرف می توانند به انحلال عقد در نتیجه اعلام فسخ یکی از طرفین، استناد کند.

1-4- اهداف تحقیق

بررسی مفاهیم فسخ قرارداد و خسارت

بررسی آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

بررسی مطالبه خسارت در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

1-5- روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد.

1-6- روش گردآوری اطلاعات

از دو روش برای جمع آوری مطالب استفاده شده است.

الف) روش کتابخانه ای: از آنجا که کلیه دانش های بشری را  می توان در کتاب و کتابخانه جستجو کرد، به جهت جمع آوری اطلاعات، قبل از استفاده از هر ابزار دیگری از کتاب استفاده شده است.

ب) اینترنت: برای این که مطالب جمع آوری شده از طریق روش کتابخانه ای با مطالب روز تطبیق داده شود، از اینترنت استفاده شده است. با مراجعه مستقیم به منابع موجود در کتابخانه و مطالعه کتب مختلف و مقالات، مطالب مورد نظر با فیش برداری جمع آوری شده است و همچنین از شبکه های کامپیوتری نیز به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی پرداخته تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در  حد امکان با رجوع به کتب و مقالات، موضوعات بررسی می شود. و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان می گردد و با نتیجه گیری بحث را پایان می بریم.

1-8- پیشینه تحقیق

حميتي واقف، احمد، (1389)، علي الزام هاي خارج از قرارداد، تهران، انتشارات جنگل.

جرم نبودن عمل طبي يا جراحي مشروع، منافات با ضمان (مسئوليت مدني) پزشک نسبت به معالجه بيمار ندارد؛ جرم، مطلبي است و مسئوليت مدني، مطلب ديگري و چه بسا که فقط يکي از اين دو، باشد و ديگري، نباشد. چرا که مسئوليت مدني، هميشه ملازمه با مسووليت کيفري ندارد.* قرارداد بيمه مسئوليت مدني را بايد يک قرارداد منحصر به فرد Sui generis دانست که ماهيت و آثار خود را دارد و از قواعد آمره اي ناشي مي شود که در قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني آمده است. منطق حقوق، در بحث از ورود خسارت به ديگري و مسئوليت جبران آن در مورد اموال، اساساً بر مبناي مالکيت و تصرف است و بيان اين مبنا، چنين است که با مالک بودن و تصرف مال، شخص، بالقوه مسئول به وجود آمدن خسارت بر ديگري، بر اثر اعمال خود است و اين اعمال، مي تواند حتي مالکيت بر مال باشد که خود، تصرف حقوقي است. تصرف فعلي در مال که به دنبال تصرف حقوقي يا مقارن با آن انجام مي شود، اين مسئول بودن شخص را بالفعل مي سازد.* مالکيت بر اموال و استفاده از آن ها، فعل است.

جعفرزاده، علي،(1390)، الزامات بدون قرارداد و ضمان قهري، تهران، انتشارات جنگل.

در اين کتاب اسباب پيدايش مسئوليت و منابع آن در حقوق ايران مورد بررسي قرار گرفته، علل ترجه مسئوليت را با ذکر مصاديق بيان مي نمايد. فصل اول به تجزيه و تحليل مواد قانوني مربوط به الزامات بدون قرارداد اختصاص دارد و در فصل دوم، مواد ذيربط، اصول و قواعد فقهي، و موجبات ضمان قهري مورد بررسي قرار مي گيرد.

نبوي زاده، آيت الله، (1390)، سوء استفاده از حق در حقوق قراردادي، تهران، انتشارات جنگل.

بر اساس تعريف سنتي، قرارداد به عنوان مظهر آزادي اراده که عدالت معاوضي را به نحو مناسب تأمين مي کرد، مطرح بود. بر خلاف تعريف مذکور، امروزه بسياري از قراردادها مامني جهت سو استفاده از حقوق قراردادي در دست طرف قوي قرارداد در آمده به نحوي که طرف اخيرالذکر با استفاده از موقعيت اجتماعي، اقتصادي، تخصصي و حتي فکري، شرايط خود را به طرف ضعيف تر تحميل مي کند. اين موضوع وقتي دشوارتر مي شود که اين تحميل و بي عدالتي در قالب قرارداد و داراي لعابي از «تراضي ريايي» باشد. وجود راهکاري حقوقي، جهت جلوگيري از، سو استفاده از حقوق قراردادي امروزه در سيستم حقوقي ما يک ضرورت اجتناب ناپذير است. حقوق به واسطه ي فلسفه و رسالتي که دارد، قطعاً ظرفيت اين را داراست که به کمک طرف ضعيف قرارداد آيد و از او حمايت کند. در حقوق غربي «نظريه ي سو استفاده از حق» چنين وظيفه دشواري را به دوش مي کشد، در حقوق ايران قواعدي همچون «لاضرر» مي تواند کار کردي به مراتب بهتر از نظريه سو استفاده از حق در راستاي منع سو استفاده از حقوق قراردادي داشته باشد.

سلطان احمدي، جلال، (1391)، تجزيه پذيري قرارداد (مطالعه تطبيقي در فقه، حقوق ايران، انگليس و کنواسيون بيع بين المللي کالا)، تهران، انتشارات جنگل.

اصول حقوقي حاکم بر عقد اجازه نمي دهند به صرف حدوث مانع در بخشي از قرارداد، کل آن در معرض زوال قرار گيرد. اين امر از اصلي به نام تجزيه پذيري قرارداد نشأت مي گيرد. تجزيه پذيري قرارداد به عنوان يک اصل مهم از جمله بر حقوق انگليس و کنوانسيون بيع بين المللي کالا ( 1980) حاکم است. در حقوق ايران نيز با استفاده از مستندات فقهي از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد، اصول صحت و لزوم که دلالت بر حفظ و اجراي عقد ولو در صورت عدم تحقق يا نقض بخشي از آن دارند، احکام حاصل از استقرار در متون قانوني ازقبيل بطلان و فسخ جزيي، انفساخ، مقصود بالاصاله و بر مبناي اراده طرف هاي عقد، مي توان تجزيه پذيري را به عنوان اصل پذيرفت. موارد معارض استثناهاي محدودي است که بر اصل واردشده است.

قبولي درافشان، سيد محمد مهدي و سعيد محسني، (1391)، نظريه عمومي بطلان در قراردادها(مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران و فرانسه)، تهران، انتشارات جنگل.

مطالعه تطبيقي نهاد بطلان قراردادها در نظام حقوقي ايران با استفاده از انديشه هاي ارزشمند فقه امامي و دستاوردهاي نظام حقوقي فرانسه از ابعاد مختلف داراي اهميت بوده و در ارائه راه حل براي مسائل و ابهام هاي موجود راه گشا است.

حاضري، جواب،(1392)، کاهش خسارت توسط زيانديده، تهران، انتشارات جنگل.

هنگامي که شخصي به ناروا با زيان ناشي از فعل يا نقض عهد ديگري روبرو ميشود. همه قواعد در حوزه مسئوليت مدني تجهيز ميشوند تا عدالت برقرار گشته و زيان ناروايي جبران نشده باقي نماند. در باب ايراد خسارت سه عنصر اساسي وجود دارد که عبارتند از: وجود ضرر، فعل زيانبار يا تقصير و رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر. لذا هنگامي که اين سه عامل جمع شدند عامل زيان ملزم خواهد بود در حدود قوانين و مقررات، خسارت وارده را به طور کامل جبران نمايد، اما در کامن لا از قاعده ديگري صراحتاً سخن به ميان ميآيد و آن عبارت است از اينکه زيانديده ملزم است در حدود قوانين و مقررات و با توجه به عرف خاص هر موضوع، اقداماتي را براي مقابله با خسارت و جلوگيري از توسعه دامنه آن انجام دهد. اين تئوري که در کامن لا به Doctrine of mitigation of damages  شهرت دارد يکي از قواعدي است که براي جلوگيري از اسراف و تبذير وضع شده و هدف آن اين است که از اتلاف سرمايه هاي مادي و معنوي جلوگيري شود. اين تئوري به طور گسترده وارد قلمرو مسئوليت هاي قراردادي و قهري شده و در حقوق اکثر کشورها به آن اشاره شده است و علاوه بر اين در اسناد بين المللي (ماده 77 کنوانسيون بيع بين المللي کالا مصوب 1980 وين) و داوري بين المللي نيز نفود کرده است. در حقوق ايران در مواردي مانند ماده 15 قانون بيمه، ماده 4 قانون مسئوليت مدني و ماده 331 قانون مجازات اسلامي از اين موضوع سخن به ميان آمده است. همچنين فقها، در ذيل قواعدي مانند لاضرر، اتلاف و تسبيب به جنبه هايي از اين قاعده اشاره کرده اند.

اديبي، محمدرضا، (1390)، تحليل حقوقي فسخ و آثار آن در قراردادهاي دولتي، تهران، انتشارات جنگل.

قراردادهاي دولتي علاوه برآنکه از نظر ماهوي از قواعد حقوق عمومي تبعيت مي کنند، از يک سري قواعد اختصاصي و تشريفات خاص ديگري نيز تبعيت مي نمايند که اين قواعد در تفسير و اجراي قراردادها و رسيدگي به اختلافات ناشي از آنها از اهميت بسزايي برخوردار است، در اين کتاب به اين قواعداختصاصي و تشريفاتي در سه فصل پرداخته شده است: در فصل اول کليات و مفهوم، شرايط، آثار و مبناي فسخ بحث شده است در فصل دوم به بررسي فسخ قرارداد از ديدگاه شرايط عمومي پيمان و ساير قوانين و مقررات ناظر بر دستگاه هاي دولتي پرداخته شده و در فصل سوم آثار فسخ قراردادهاي دولتي موردبررسي قرار گرفته است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122