پايان نامه جنبه هاي بوم شناختي کاربرد کودهاي زيستي و شيميايي فسفره و اثرات آن بر ويژگي هاي رشدي و زراعي ذرت و خلــر در شرايط کشت مخلوط

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جنبه هاي بوم شناختي کاربرد کودهاي زيستي و شيميايي فسفره و اثرات آن بر  ويژگي هاي رشدي و زراعي ذرت و خلــر در شرايط کشت مخلوط یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 149 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جنبه هاي بوم شناختي کاربرد کودهاي زيستي و شيميايي فسفره و اثرات آن بر  ويژگي هاي رشدي و زراعي ذرت و خلــر در شرايط کشت مخلوط  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1- مقدمه 2
فصل دوم: بررسی منابع
2- 1- کشاورزی پایدار 5
2-2- کشت مخلوط 7
2-2 -2 مزایای کشت مخلوط 8
2-2 -2-1 افزایش عملکرد 8
2-2 -2-2کاهش خسارت ناشی از آفات و بیماری¬ها 9
2-2-2-3 حفاظت خاک 9
2-2 -2-4 کنترل علف های هرز 10
2-2-2-5 بهبود حاصلخيزي و افزايش نيتروژن خاك 11
2-2-3 معايب کشت مخلوط 11
2-2-3-1 تفاوت نيازهاي غذايي 11
2-2-3-2 تفاوت عملیات زراعی 12
2-2-3-3 محدودیت استفاده از ماشین آلات کشاورزی 12
2-2-3- 4 ايجاد رقابت بين گونه¬اي 12
2-2-4 ارزیابی کشت مخلوط 13
2-2-4-1 نسبت برابری زمین 14
2-2-5 اهمیت کشت مخلوط لگوم و گراس 14
2-3-1 کاربرد کودهای شیمیایی و بیولوژیک در کشاورزی 15
2-3-2 کودهای بیولوژیک 17
2-3-3 باکتری های حل کننده فسفات 19
2-3-4 کود فسفر زیستی 20
2-3-5 اهمیت و نقش کود زیستی فسفر 21
2-3-6 مکانیسم عمل باکتری¬های محرک رشد گیاه 22
2-3-6-1 تثبیت بیولوژیکی نیتروژن 23
2-3-6-2 افزایش فراهمی عناصر غذایی 23
2-3-6-3 حلالیت فسفر 24
2-3-6-4 اثرات باکتری¬های محرک بر رشد و مورفولوژی ریشه 25
2-3-6-5 تولید هورمون های گیاهی 25
2-3-6-6 تحریک همزیستی بین گیاه و قارچ 26
2-4 ذرت 26
2-4-1 گستردگی گیاه ذرت 27
2-4-2 دلایل اهمیت ذرت در بین گیاهان زراعی .28
اکولوژی ذرت 28
? فهرست مطالب
? فهرست مطالب

2-5 خلر… 29
2-5-1 اکولوژی خلر 30
2-5-2 ارزش غذایی و ترکیب شیمیایی گیاه خلر 31
2-6 تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد 32
2-7 تأثیر کشت مخلوط بر کیفیت علوفه 38
2-8 ارزیابی کشت مخلوط 42
2-9 تأثیر کود فسفر زیستی بر عملکرد و کیفیت علوفه 43
فصل سوم: مواد و روش ها
3- 1 مشخصات محل انجام آزمایش 52
3-1-1 موقعیت جغرافیایی 52
3-1-2 اقلیم 52
3-2-2 مشخصات خاک محل آزمایش 53
3-3 طرح و تیمارهای آزمایشی 53
3-4 ارقام مورد استفاده 54
3-5 مراحل انجام آزمایش 55
3-5-1 تهیه زمین 55
3-5-2 کاشت 55
3- 5-3 تنک و وجین کردن 56
3-5-4 عملکرد و اجزای عملکرد دانه 56
3-5-5 ارزیابی کیفیت علوفه 56
3-5-6 ارزیابی کشت مخلوط 57
3-6 تجزیه آماری 58
فصل چهارم : نتايج و بحث
4-1 ذرت 60
4-1-1 وزن هزار دانه 60
4-1-2 تعداد ردیف در بلال ذرت 62
4-1-3 تعداد دانه در ردیف ذرت 62
4-1-4 عملکرد دانه ذرت 64
4-1-5 عملکرد بیولوژیک ذرت 68
4-1-6 شاخص برداشت 60
4-2 خلر 73
4-2-1 تعداد غلاف در بوته خلر 73
4-2-2 تعداد دانه در غلاف خلر 75

4-2-3 وزن هزار دانه خلر 77
? فهرست مطالب
4-2-4 عملکرد دانه خلر .78
4-2-5 عملکرد بیولوژیک خلر 81
4-2-6 شاخص برداشت خلر… 83
4-3 ارزیابی کشت مخلوط 84
4-4 ویژگی های کیفی علوفه 85
4-4-1 درصد ماده خشک قابل هضم (DMD) 85
4-4-2 الیاف نامحلول در شوینده های خنثی (NDF) 89
4-4-3 الیاف نامحلول در شوینده های اسیدی (ADF) 93
4-4-4 کربوهیدراتهای محلول در آب (WSC) 94
4-4-5 پروتئین خام (CP) 97
4-4-6 در صد خاکستر (Ash) 101
4-5- نتیجه گیری 102
پیشنهادات 104
فصل پنجم : منابع
5-1 منابع 106

منابع مورد استفاده

اجاقلو، ف.، ف. فرح وش، ع. حسن زاده و م. پور يوسف. 1386. تأثير تلقيح با كودهاي زيستي ازتوباكتر و فسفاته ي بارور بر عملكرد گلرنگ. مجله علوم كشاورزي دانشگاه آزاد تبريز. 30-25.

احتشامي، م. ر.، م. آفا عليخاني، م. ر. چائي چي و ك. خاوازي. 1386. تاثير ميكروارگانيسم هاي حل كننده فسفات بر خواص كمي و كيفي ذرت دانه اي تحت شراط تنش كم آبي. دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران. گرگان. ص. 123.

راشد محصل، م.ح و م. حسینی. 1376. زراعت غلات. (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 406 صفحه.

امام، ي. 1383. زراعت غلات. مرکز نشر دانشگاه شيراز. 175 صفحه.

بيجندي، ع و م. رحيميان. 1378. كشت مخلوط ذرت و سويا همراه با برگ زدايي ذرت. مجله علوم زراعي ايران. جلد1. شماره 2: 56-45.

تقي زاده، م.ص و ع. كوچكي. 1374. اثر نسبت هاي مختلف بذر و تراكم گياهي در كشت مخلوط ارقام سويا بر عملكرد و اجزاي عملكرد. مجله علوم و صنايع كشاورزي. شماره 2. جلد 1، 43-33.

توحيدي مقدم، ح.ر.، م. نصري، ح. زاهدي، آ. حميدي و ي. شرقي. 1386. كاربرد مقادير مطلوب كود فسفر شيميايي با كاربرد باكتري هاي حل كننده فسفات در ارقام دانه اي ذرت. دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران. گرگان. صفحه 94.

توحيدي نژاد، ع.ا.، د. مظاهري و ع. کوچکي. 1383. بررسي كشت مخلوط ذرت و آفتابگردان. پژوهش و سازندگي. شماره 64. 45-39.

ثاني، ب.، ه.  لياقتي، م. شريفي و ز. حسين نژاد. 1386. مقايسه اثر باكتري­هاي حل كننده فسفات و قارچ­هاي مايكوريزا بر روي توليد بهينه ذرت دانه اي. دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران. گرگان. 65-59.

حسن زاده، ا.، د. مظاهري، م. ر. چايي چي و ك. خاوازي. 1385. كارايي مصرف باكتري­هاي تسهيل كننده جذب فسفر و كود شيميايي فسفر بر عملكرد و اجزاء عملكرد جو. پژوهش و سازندگي در زراعت و باغباني. 77: 118-111.

حسين زاده، ح. 1384. گزارش تأثير کود زيستي فسفات بارور2 بر عملکرد گياهان زراعي. شرکت زيست فناور سبز. انتشارات جهاد دانشگاهي. 158صفحه.

حيدري شريف آباد، ح.1374. كشت مخلوط يونجه و پنج نوع گرامينه، ارائه شده در سمينار نتايج طرح­هاي خاتمه يافته، مؤسسه تحقيقات جنگل­ها و مراتع كشور.

خدابنده، ن. 1379. غلات. انتشارات دانشگاه تهران. 537 صفحه.

خزاعي، ح.ر. 1371. بررسي اثر نسبت­هاي مختلف بذر بر عملکرد و کيفيت علوفه در کشت مخلوط جو و گونه­هاي ماشک علوفه­اي. پايان نامه کارشناسي ارشد گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد. 142 صفحه.

خسروی، ه.، ب. یخچالی و ح. علیخانی. 1388. تعیین پتانسیل تعدادی از ریزوبیوم های بومی به عنوان باکتری های محرک رشد گیاه و نقش آن ها در کاهش اتیلن تنشی. مجله زیست شناسی ایران. 22(4): 670-661.

درزي، م.ت.، ا. قلاوند و ف. رجالي. 1387. بررسي اثر كاربرد ميكوريزا، ورمي كمپوست و كود فسفات زيستي بر گلدهي، عملكرد بيولوژيك و همزيستي ريشه، در گياه دارويي رازيانه. مجله علوم زراعي ايران. 10: 109-88.

دهمرده، م.، ا. قنبري، ب. سياه سر و م. رمرودي. 1389. بررسي اثر نسبت کاشت و زمان برداشت بر کيفيت علوفه ذرت در کشت مخلوط با لوبيا چشم بلبلي. مجله علوم زراعي ايران. 3: 642-633.

راثي پور، ل. و ن. علي اصغرزاده. 1386. اثرات متقابل باكتري­هاي حل كننده فسفات و Bradyrhizobium بر شاخص­هاي رشد، غده بندي و جذب برخي عناصر غذايي در سويا. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي. 40: 65-53.

راهنما، ع. و ا. پوري. 1374. بررسي اثر اختلاط مقادير مختلف بذر در كشت مخلوط جو كارون در شبدر برسيم و جو كارون در ماشك گل خوشه اي. مركز اطلاعات و اسناد سازمان تحقيقات كشاورزي. طرح شماره 73- 4.

رحيمي، م.م.، د. مظاهري، ن. خدابنده. و ح. حيدري شريف آباد. 1381. بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت و سويا در کشت مخلوط. مجله پژوهش و سازندگي. شماره 55، 51-45.

رضوان بيدختي، ش. 1383. مقايسه تركيب هاي مختلف كشت در مخلوط ذرت و لوبيا. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زراعت، دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد. 152 صفحه.

شريفي، ز. و غ. حق نيا. 1386. تاثير كود بيولوژيك نيتروكسين بر عملكرد و اجزاء عملكرد گندم رقم سبلان. دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران. گرگان. صفحه123.

صالح راستین، 1380. کودهای بیولوژیک و نقش آن در راستای کشاورزی پایدار. ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور. نشر آموزش کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی. کرج. ایران.

صدر آبادي حقيقي، ر. 1378. بررسي اثر آبياري تکميلي و کشت تداخل گندم با ماشک گل خوشه­اي در يک سيستم ديمکاري کم نهاده. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته زراعت، پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران. 132 صفحه.

فلاحي، ج.، ع. ر. كوچكي و پ. رضواني مقدم. 1388. بررسي تأثير كودهاي بيولوژيك بر عملكرد كمي و كيفي گياه داروئي بابونه آلماني. مجله پژوهش­هاي زراعي ايران. 7: 137-125.

قادري، غ. ر. و ح. رحيميان. 1373. بررسي اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم سويا. مجله تحقيقات کشاورزي نهال و بذر. جلد 10. شماره هاي 1 و2 ، 51-45.

قشم، ر. و و.م. تاج بخش. 1380. تاثير تراکم کاشت ذرت (Zea mays L.) و سويا (Glysin max L.) و سرزني ذرت بر عملکرد، اجزاء عملکرد، رقابت اکولوژي توليد در کشت مخلوط. مجله علوم و صنايع کشاورزي. شماره 15. جلد 2، 73-65.

کاظمي اربط، ح. 1374. زراعت خصوصي (جلد اول) غلات. مرکز نشر دانشگاهي. 235 صفحه.

كاظمي، ح.، ه. پيردشتي و م. ع، بهمنيار. 1386. مقايسه اثرات كود فسفره زيستي و معدني بر ويژگي­هاي زراعي دو رقم باقلا. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، 34:21-14.

كافي، م.، ا. برزويي، م. صالحي، ع. کمندي، ع. معصومي و ج. نباتي. 1388. فيزيولوژي تنش­هاي محيطي در گياهان، جهاد دانشگاهي مشهد. 245 صفحه.

كريمي، ه. 1369. زراعت و اصلاح گياهان علوفه‎اي. انتشارات دانشگاه تهران، 414 صفحه.

کريمي، ه. 1375. زراعت و اصلاح گياهان علوفه اي. انتشارات دانشگاه تهران. 714 صفحه.

کوچکي، ع. 1376. زراعت در مناطق خشک. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 240 صفحه.

کوچکي، ع.، م. حسيني و ح. خزاعي. 1376.  نظام هاي کشاورزي پايدار (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، 188 صفحه.

کوچکي، ع.، م.  حسيني و ا. هاشمي دزفولي.1386.کشاورزي پايدار (ترجمه و تدوين). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، 163 صفحه.

كنشلو، ه. و د. مظاهري.1376. مقايسه كشت مخلوط و خالص چاودار – ماشك. مجله پژوهش و سازندگي. 34: 67-66.

مجنون حسيني، ن. و س. ك. حسيني تبار. 1381. شناخت و بررسي مسائل زراعي سنگنك در ايران. مجله زيتون. شماره 153.

محسن آبادي، غ. 1385. ارزيابي کشت مخلوط جو و ماشک در سطوح مختلف کود نيتروژن و کارايي استفاده از منابع محيطي در شرايط ديم و آبي. رساله دکتري زراعت گرايش اکولوژي گياهان زراعي. دانشگاه تهران. 159 صفحه.

مدني، ح.، غ. نادري، م. چنگيزي، ا. فراهاني و م. امير آبادي. 1385. بررسي اثر سطوح مختلف كود نيتروژنه و فسفاته بر عملكرد و درصد اسانس گياه بابونه. مجموعه مقالات اولين همايش منطقه اي گياهان داروئي و معطر. شهر كرد. صفحه 11.

مظاهري، د . 1373. زراعت مخلوط. انتشارات دانشگاه تهران. 350 صفحه.

مظاهري، د . 1373. كشت مخلوط به عنوان يك راه افزايش و پايداري محصول. سومين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران – تبريز. صفحه 101.

موحدي دهنوي، م. 1378. كشت مخلوط ذرت و لوبيا و اثر آن بركنترل علفهاي هرز. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زراعت. دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران. 142 صفحه.

مير هادي، م. ج. 1380. ذرت. کرج. سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي. 214 صفحه.

نجفي، ا. و ش. محسني. 1382. مقايسه توليد علوفه در كشت مخلوط يونجه با دو گونه گرامينه. فصلنامه پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران. موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، 10(1): 16-1.

نور محمدي، ق.، س.ع. سيادت و ع. کاشاني. 1380. زراعت جلد اول. (غلات). انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز. 446 صفحه.

هاشمي دزفولي، ا.، ع. ابدي و ع. سيادت. 1379. تأثير نسبت اختلاط و تاريخ كاشت بر روي عملكرد كمي و كيفي علوفه و دانه در كشت مخلوط ذرت و آفتابگردان در منطقه اهواز. مجله علوم زراعي ايران. شماره 2. جلد 2، 16-1.

هژبري، ف.، ی. روزبهان و ف. كفيل‎زاده. 1378. تعيين تركيب شيميايي و قابليت هضم دانة خلر (Lathyrus sativus) با روش invivo در گوسفند. مجلة علوم و صنايع كشاورزي مدرس. شماره 2.

Abdel-Magid, H. M., S. I. Abdel-Aal, R. K. Rabie, and R. E. A. Sabrah. 1995. Chicken manure as a biofertilizer for wheat in the sandy soils of Saudi Arabia. J. Arid Environ. 29: 413–420.

Abdul-Jaleel, C., P. Manivannan, B. Sankar, A. Kishorekumar, R. Gopi, R. Somasundaram and R. Panneerselvam. 2007. Pseudomonas fluorescens enhances biomass yield and ajmalicine production in Catharanthus roseus under water deficit stress. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 60: 7–11.

Adeniyan, N. O. and S. O. Ojeniyi. 2003. Comparative and effectiveness of different levels of poultry manure with NPK fertilizer on residual soil fertility,nutrient uptake and yield of maize. Moor J. of Agric. 2: 191-197.

چکيده

 به منظور بررسي اثرات کودهاي فسفري زيستي و شيميايي بر عملکرد و کيفيت علوفه در کشت مخلوط ذرت و خلر، در سال زراعي 89-1388 به طور همزمان دو آزمايش در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهيد باهنر کرمان و مزرعه مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خميني (ره) دشتکار در بردسير کرمان به اجرا درآمد. آزمايش در هر دو محل، به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوك­هاي كامل تصادفي با چهار تكرار اجرا شد. عوامل مورد بررسي شامل چهار سطح کود فسفري (فسفر زيستي، فسفر شيميايي، 50 درصد فسفر زيستي +50 درصد فسفر شيميايي و شاهد) و پنج الگوي کشت به روش جايگزيني (ذرت خالص و نسبت­هاي 75:25، 50:50 و 25:75 از ذرت و خلر و خلر خالص) بودند. تجزيه مرکب داده­ها نشان داد که اثر مکان بر عملکرد و اجزاي عملکرد به جز وزن هزار دانه ذرت و خلر معني­دار شد، به طوري­که وزن هزار دانه، عملکرد دانه و بيولوژيک و شاخص برداشت ذرت در کرمان به ترتيب 10، 19، 17 و 21 درصد بيشتر از بردسير بود. در مقابل، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک خلر در بردسير به ترتيب 42، 5 و 7 درصد بيشتر از کرمان بود. تاثير نسبت­هاي مختلف کشت مخلوط و کودهاي فسفري بر وزن هزار دانه، تعداد دانه در رديف، عملکرد دانه و بيولوژيک و شاخص برداشت ذرت معني­دار شد. برهمکنش نسبت­هاي مختلف کشت مخلوط و کودهاي فسفري بر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه و بيولوژيک و شاخص برداشت خلر معني­دار گردید و حداکثر آنها از کشت مخلوط 25:75 ذرت و خلر، توام با مصرف50 درصد فسفر زيستي +50 درصد فسفر شيميايي حاصل گرديد. ارزيابي نسبت برابري زمين نشان داد که اجراي نسبت­هاي مختلف کشت مخلوط سبب افزايش نسبت برابري زمين به بيش از يک گردید و بيشترين آن (15/2) در کشت مخلوط 25:75 ذرت و خلر مشاهده شد. کربوهيدرات­هاي محلول در آب، قابليت هضم ماده خشک، پروتئين خام، درصد خاکستر، الياف شوينده خنثي، الياف شوينده اسيدي به شدت تحت تاثير نسبت­هاي کشت قرار گرفتند و اعمال کودهاي فسفري نيز بر آنها به جز درصد خاکستر تاثير معني­داري داشت. قابليت هضم ماده خشک، کربوهيدرات­هاي محلول در آب و پروتئين خام علوفه تحت تاثير برهمکنش نسبت­هاي کاشت و کود فسفري قرار گرفت. نسبت­هاي مختلف کشت مخلوط ذرت و خلر نسبت به کشت خالص آن­ها داراي کيفيت علوفه بالاتري بودند که کيفيت برتر به دليل قابليت هضم ماده خشک، پروتئين خام، کربوهيدرات­هاي محلول در آب و درصد خاکستر بالاتر و الياف شوينده خنثي و الياف شوينده اسيدي پايين­تر در کشت مخلوط ذرت و خلر بود. کاربرد کود زيستي فسفر توام با فسفر شيميايي، بهبود کيفيت علوفه را به همراه داشت.

 واژه­هاي کليدي: الگوی کشت، پروتئين خام، قابلیت هضم ماده خشک، نسبت برابری زمين.

فصل اول مقدمه

       افزايش جمعيت جهان، تخريب منابع طبيعي و به دنبال آن نياز مبرم به افزايش توليدات غذايي، منجر به ايجاد فشار بر منابع طبيعي شده و پايداري سيستم­هاي كشاورزي را تهديد مي­كند (Liebman and Davis, 2000). بنابراین نياز به طراحي و اجراي سيستم­هاي برخوردار از پايداري و عملكرد بالا يک ضرورت محسوب مي­شود (Agegnnehu et al., 2006). از اين رو علاوه بر افزايش توليدات كشاورزي از طريق افزايش سطح زير كشت و عملكرد در واحد سطح، بايد از عامل زمان و مكان در توليد محصولات زراعي، يعني اجراي كشت مخلوط نيز استفاده گردد (Banik et al., 2006). نظام کشت مخلوط، با افزايش تعداد گونه­ در واحد سطح، به عنوان يک راه حل براي افزايش توليد در کشاورزي پيشرفته، پيشنهاد شده است (Brummer, 1998). در اين راستا انتخاب گياهاني كه كمترين رقابت را در يك موضع رشد[1] با هم داشته باشند، گام عمده­اي محسوب مي­شود. بهره­برداري بيشتر از عوامل محيطي نيازمند تيپ ايده­آل گياه زراعي است، که قادر باشد در كمترين زمان تمام موضع رشد ممكن را به طور كامل اشغال كند و از منابع و امكانات محيطي استفاده بيشتري ببرد (Banik et al., 2006).

يكي از دلايل اصلي برتري كشت مخلوط بر كشت خالص اين است كه در اغلب موارد توليد بيشتري از آن در مقايسه با كشت خالص، از همان مقدار زمين بدست مي­آيد (Brummer, 1998). افزايش توليد در كشت مخلوط را مي­توان به كاهش رشد علف­هاي هرز، كاهش خسارت آفات و بيماري­ها و استفاده بهينه­تر از منابع نسبت داد (Liebman and Davis, 2000). در كشت مخلوط گرامينه­ها با لگوم­ها، گرامينه­ها با برخورداري از ريشه­هاي افشان، ساختمان خاك را اصلاح نموده و از اين طريق از فرسايش آبي خاک جلوگيري مي­كنند (Lazanyi, 2000) و لگوم­ها نيز با برخورداري از ريشه عمودي گرايش به نفوذ در اعماق خاك دارند. بنابراين وجود يك گراس همراه با يك لگوم، در حفاظت خاك نقش مهمي ايفا مي­كند.

ذرت (Zea mayse L.) به دليل قدرت سازگاري بالا مي­تواند با گياهان زيادي به صورت مخلوط کشت گردد (Yazdani et al., 2009)، به طوري که در مناطق گرمسيري آمريکاي لاتين ٦٠ درصد کشت ذرت به صورت زراعت مخلوط انجام مي­شود (Francis and Decoteau, 1993). در چند دهه اخير افزايش کاربرد کودهاي شيميايي نيتروژني موجب شده است بقولات علوفه­اي نظير خلر (Lathryrus sativas L.) که با تثبيت بيولوژيک نيتروژن به حاصلخيزي خاک کمک مي­کنند، فراموش شوند. در حالي که، اين گياه از پتانسيل بالاي توليد علوفه، توان رشد در خاک­هاي غير بارور و فرسايش يافته برخوردار است و بدليل دوره رشد کوتاه، براي توليد علوفه و مديريت واحد زراعي مناسب مي­باشد (Lazanyi, 2000).

در نيم قرن گذشته مصرف كودهاي شيميايي عملكرد بسياري از محصولات زراعي را افزايش داده، ولي ثبات زيست محيطي ناشي از مصرف بيش از حد اين كودها و عدم واكنش اغلب اين محصولات به مصرف مقادير بيشتر كودها، توليدات مواد غذايي را در دهه­هاي آينده با مشكل مواجه خواهد ساخت. توجه به كودهاي زيستي به عنوان جايگزيني براي كودهاي شيميايي، به منظور افزايش حاصلخيزي خاك در كشاورزي پايدار به عنوان يک رويکرد جديد مطرح شده است (Alikhan et al., 2009). كودهاي بيولوژيكي شامل انواع ريز موجودات آزادزي هستند كه توانايي تبديل عناصر غذايي اصلي را از فرم غير قابل جذب به فرم قابل جذب طي فرايندهاي بيولوژيكي دارند و منجر به توسعه سيستم ريشه­اي و جوانه­زني بهتر بذور مي­گردند (Arpana et al., 2002). آسيب­هاي زيست محيطي، تغيير ساختار شيميايي، ‌فيزيكي و زيستي خاك و مشكلات بهداشتي سبب بازگشت به كودهاي آلي با تغييراتي در قالب كشاورزي ارگانيك گرديد. استفاده از كودهاي زيستي را بايد احياي فلور طبيعي خاك و مسيري براي رسيدن به كشاورزي پايدار دانست (Baqual and Das, 2006).

در استان كرمان بيشتر زمين­هاي زراعي به كاشت درختان باغي بويژه پسته اختصاص يافته است. بنابراین تامين علوفه براي دامداران مشكل مي­باشد و ارائه يك راهكار مناسب جهت استفاده از كودهاي زيستي براي توليد علوفه با كميت و كيفيت مناسب از اهميت بالايي برخوردار است. کشت گندميان گرمسيري مانند ذرت، سورگوم و ارزن به عنوان کشت دوم و زراعت مخلوط يکي از راه­هاي بهره­برداري بهينه از نهاد­هاي توليدي و تحقق اهداف کشاورزي پايدار است که يکي از روش­هاي همسو با طبيعت محسوب مي­شود. با توجه به مزاياي متعددي كه براي كشت مخلوط و کودهاي زيستي بر شمرده شده است، انجام چنين تحقيقي در استان کرمان که از کم آبي رنج مي­برد، حائز اهميت مي­باشد. انگيزه اصلي از اجراي اين آزمايش ارائه شيوهاي نويني در کشاورزي مي­باشد که بتواند علاوه بر استفاده مؤثر از عناصر غذايي موجود در خاک از طريق تاثير کودهاي زيستي باعث بالا بردن کيفيت علوفه برداشتي در کشت مخلوط نیز شود. از آنجا که تا به حال تحقيقي پيرامون تأثير کودهاي زيستي  بر کميت و کيفيت علوفه حاصل از کشت مخلوط ذرت و خلر در استان کرمان صورت نگرفته است، به نظر مي­رسد نتايج اين تحقيق بتواند در کاهش اثرات منفي کود شيميايي فسفر، برقراري تعادل اکولوژيکي خاک، افزايش عملکرد کمي و کيفي علوفه و نيز تحقق اهداف کشاورزي پايدار، مؤثر باشد. اين آزمايش با هدف بررسي تأثير کود زيستي (به عنوان جانشيني براي كود فسفر معدني در راستاي برنامه كشاورزي پايدار و كم نهاده) بر کميت و کيفيت علوفه در کشت مخلوط ذرت و خلر نسبت به کشت خالص به اجرا درآمد.

 2-1- کشاورزی  پايدار

پايداري از ديدگاه­هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و اكولوژي معاني متفاوتي دارد. هاشمي دزفولي و همکاران (1379) كشاورزي پايدار را مديريت صحيح منابع كشاورزي به طوري كه علاوه بر رفع نيازهاي در حال تغيير بشر، كيفيت محيط زيست و منابع طبيعي حفظ گردد، تعريف مي­کنند. كشاورزي پايدار در قالب كشاورزي ارگانيك نيز مطرح شده است، به طوري كه  علاوه بر كاهش مصرف سموم و كودهاي شيميايي در كشاورزي، استفاده از هورمون­ها و مواد شيميايي در تغذيه دام­ها نيز به حداقل ممكن برسد (Zhang and Li, 2003).

افزايش جمعيت جهان و تخريب منابع طبيعي و به دنبال آن نياز مبرم به افزايش توليدات غذايي از مشكلات اساسي دنياي امروز به شمار مي­روند (Liebman and Davis, 2000). افزايش عملكرد گياهان زراعي به منظور پاسخ به اين تقاضاي روز افزون منابع غذايي ضروري مي­باشد. اين امر منجر به ايجاد فشار بر منابع طبيعي گرديده و پايداري سيستم­هاي كشاورزي را تهديد مي­كند. بنابراين، نياز به طراحي و اجراي سيستم­هاي برخوردار از پايداري و عملكرد بالا به تدريج افزايش مي­يابد (Samarajeewa et al., 2006). در سال­هاي اخير به علت مشكلاتي كه در اثر كاربرد بي­رويه مواد شيميايي در كشاورزي و روش­هاي رايج توليد مواد غذايي بروز كرده است، توجه بيشتري به كشاورزي پايدار معطوف شده و آنچه مسلم است، كشاورزي پايدار را نبايد تنها به عنوان مجموعه­اي از روش­ها به حساب آورد. بلكه بايد آن را نوعي بينش قلمداد نمود كه در آن جنبه­هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و حتي فلسفي نهفته است و ابعاد فرهنگي آن كمتر از جنبه­هاي فني و تكنيكي مربوطه نيست (Carruthers et al., 2000).

اگر چه كشاورزي هنوز مهمترين فعاليت انسان در روي كره زمين است، ولي هماهنگي كشاورزي با طبيعت به طور مصنوعي و با پيشرفت علوم جديد به هم خورده است و تخريب اراضي كشاورزي و منابع طبيعي در جهان و آلوده شدن آب و خاك در اثر فعاليت كشاورزي و صنعتي و رشد روز افزون جمعيت، آينده تاريكي را براي بشر خبر مي­دهد، بنابراين توجه به كشاورزي پايدار بسيار ضروري مي­باشد (Marschner and Rengel, 2003).

در گذشته چنانچه زمين تخريب مي­شد، انسان مي­توانست به جاي ديگري نقل مكان كند، ولي امروزه با افزايش جمعيت، اين امر غير ممكن شده است. بدين ترتيب كشاورزي پايدار اجتناب ناپذير است (Stewart et al., 2003) و البته بايد داراي خصوصيات تنوع كشت گياهان زراعي به جاي كشت مداوم يك يا چند گياه زراعي يك­ساله،  كنترل بيولوژيك آفات و ديگر روش­هاي ابداعي براي كاهش مصرف آفت كش­ها، پيشگيري بيماري­هاي دامي به جاي استفاده از         ‌آنتي بيوتيك­ها و اصلاح ژنتيكي گياهان زراعي براي مقاومت به آفات، بيماري­ها، خشكي و استفاده مؤثر از عناصر غذايي باشد (Marschner and Rengel, 2003).

لزوم به­كارگيري سيستم­هاي كشاورزي پايدار خصوصاً در زمين­هاي زراعي قاره­هاي آسيا، اروپا و آمريكاي شمالي كه مشكل توسعه زمين­هاي قابل كشت را دارند از اهميت بيشتري برخوردار است. بنابراين كشت مخلوط مي­تواند تا حدودي راهگشا باشد (كوچكي و همكاران، 1376؛ کوچکي و همکاران، 1386).

هم اكنون چالش اصلي در كشاورزي پايدار اين است كه استفاده نهاده­هاي خارج از اكوسيستم به حداقل كاهش يابد، در حاليكه منابع درون اكوسيستم، به نحو بهتر و راندمان بيشتري مورد استفاده قرار گيرد. براي دستيابي به هدف فوق، شناخت روش­هاي مديريت زراعي كه باعث بهبود و يا حفظ توليد در گذر زمان گردد و كمترين خسارت به محيط زيست وارد آيد، ضروری به نظر می رسد. از جمله اين مديريت­هاي زراعي مي­توان به گياهان پوششي، مديريت تلفيقي آفات و بيماري­ها، تناوب زراعي، جنگل – زراعي و كشت مخلوط اشاره كرد (Altieri, 1995).

در مجموع كشت مخلوط يكي از راه­هاي رسيدن به كشاورزي پايدار است. عملكرد بيشتر بدون افزايش نهاده­هاي كشاورزي، كنترل طبيعي علف­هاي هرز، ايجاد ميكروكليماي مناسب و كاهش خطر آفات و بيماري­ها از جمله مزايايي هستند كه پايداري كشت مخلوط را تاييد مي­کنند (Maingi et al., 2001).

 2-2- کشت مخلوط[2]

طراحي و در مرحله بعد، مديريت يك بوم نظام در كشاورزي پايدار مستلزم ايجاد تغييراتي در نظام­هاي رايج كشاورزي است. اين تغييرات شامل افزايش كارايي مصرف نهاده­ها، جايگزيني نهاده­هاي تجديد ناپذير و زيان بار با نهاده­ها و عمليات بوم سازگار و در نهايت طراحي مجدد نظام­هاي كشاورزي بر اساس اصل بوم شناختي مي­باشد. كشت مخلوط يكي از مؤلفه­هاي كشاورزي پايدار محسوب مي­گردد، كه بخشي از برنامه تناوب زراعي در طراحي كشت بوم­هاي پايدار است، ضمن افزايش تنوع بوم شناختي و اقتصادي، باعث افزايش عملكرد در واحد سطح، افزايش ثبات نظام و تغذيه مطلوب­تر انسان و دام مي­شود (Zhang and Li, 2003).

كشت مخلوط عبارتست از كشت دو يا چند گياه در يك مكان و يك زمان كه اهدافي نظير ايجاد تعادل اكولوژيك و افزايش عملكرد را دنبال مي­كند (Carruthers et al., 2000). زراعت مخلوط از دير باز در اكثر نقاط جهان مرسوم بوده و اكنون نيز به عنوان يك رويه زراعي رايج در

كشورهاي مناطق حاره به اجرا در مي­آيد (مظاهري، 1373). زراعت مخلوط قادر است كه بعضي از مشکلات ناشي از عدم بكارگيري تناوب زراعي مطلوب را از طريق جلوگيري از توسعه و کاهش تعداد علف­هاي هرز (Banik et al., 2006) كاهش آفات و بيماري­ها، بهره­گيري بهتر از لايه­هاي مختلف خاك، بهبود ساختمان خاك و امكان توليد علوفه طي مدت زمان بيشتري از سال رفع نمايد و با بهره­گيري بهتر از عوامل محيطي به عملكرد بالاتر منجر گردد (Soufizadeh et al., 2006).

كشت مخلوط در مناطق گرمسيري جهان به طور گسترده­اي متداول مي­باشد و استفاده از اين سيستم در مناطق معتدل نيز به سرعت در حال گسترش است. همچنين كشت مخلوط يكي از راه­هايي است كه براي بهبود توليد در مراتع اعمال مي­شود. از طرفي در طبيعت معمولا گونه­ها به تنهايي مشاهده نشده و همواره عرصه زيست بوم­هاي طبيعي را مخلوطي از گونه­هاي مختلف كه داراي روابط خاصي مي­باشند، تشكيل مي­دهند. از اين رو بمنظور اصلاح و توسعه مراتع، لازم است از طبيعت الگو­برداري و از كشت مخلوط دو يا چند گونه استفاده كرد (Khoze Mary, 2000).

2-2-2 – مزاياي کشت مخلوط

در بسياري از نقاط جهان، کشت مخلوط به عنوان يک عامل متداول از مديريت اگرواکوسيستم، بکار مي­رود که مزاياي متعددي نسبت به کشت خالص دارا مي­باشد (Banik et al.,  2006). برخي از مزاياي کشت مخلوط عبارتند از:

2-2-2-1 – افزايش عملکرد

براي کشاورزاني که منابع محدودي در اختيار دارند، ثبات عملکرد و درآمد سيستم­هاي زراعي در مقايسه با به حداکثر رساندن عملکرد و درآمد، از اهميت بيشتري برخوردار مي­باشد. وقتي چند گياه با هم کشت مي­شوند، شکست توليد در يک محصول، به وسيله گياه ديگر مي­تواند جبران گردد و بدين طريق ريسک توليد کاهش مي­يابد (Ghanbari Bonjar, 2000). يكي از دلايل اصلي كه كشاورزان در سرتاسر جهان، كشت مخلوط را بر كشت خالص ترجيح مي­دهند اين است كه در اغلب موارد توليد بيشتري از كشت مخلوط در مقايسه با كشت خالص از همان مقدار زمين بدست مي­آيد (Khoze Mary, 2000). كشت مخلوط به عنوان يك روش اقتصادي جهت توليد بالاتر با سطوح نهاده­هاي خارجي كمتر مطرح شده است. افزايش توليد در كشت مخلوط را مي­توان به كاهش رشد علف­هاي هرز (Soufizadeh et al., 2006)، كاهش خسارت آفات و بيماري­ها (Mahmood, 2001)، سرعت رشد بهتر و استفاده بهتر از منابع در دسترس به دليل تفاوت گونه­هاي مختلف (Arslan et al., 2006) نسبت داد. در كشت مخلوط به دليل اينكه دو گياه تفاوت­هاي مورفولوژيك (از لحاظ جذب مواد غذايي و بهره­برداري از محيط رشد) دارند، از منابع به نحو بهتري استفاده مي­کنند (Banik et al.,  2006).

1-Ecological  nich

 [2]-  Intercropping

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122