پايان نامه جهاني شدن و تحول مطالعات علوم سياسي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جهاني شدن و تحول مطالعات علوم سياسي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 159 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جهاني شدن و تحول مطالعات علوم سياسي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول: مبانی و مفاهیم
فصل اول: طرح پژوهش
1 – 1 بیان مسئله 1
1 – 2 پیشینه پژوهش 4
1 – 3 فرضیه های پژوهش 10
1 – 4 حدود پژوهش 11
1 – 5 اهداف پژوهش 11
1 – 6 سازماندهی پژوهش 13
فصل دوم: مفهوم شناسی جهانی شدن
2 – 1 تعریف جهانی شدن 15
2 – 2 نظریه های جهانی شدن 18
2 – 3 ابعاد جهانی شدن 30
خلاصه و جمع بندی بخش 34
بخش دوم: بحران های سیاست، پارادایم های جایگزین
فصل اول: جهانی شدن و پایان سیاست
1– 1 طرح نظریه پایان سیاست 37
1– 2 نقد هستی شناختی سیاست 39
1– 3 واسازی معرفت، هدف و کارکرد سیاست 41
1– 4 افول نظریه و علم سیاست 42
1– 5 زوال سیاست: ورود به دوران مابعد سیاسی 44
1– 6 استحاله انسان سیاسی 45
فصل دوم: بحران های سیاست در عصر جهانی شدن
2 – 1 جهانی شدن و بحران های سیاست 47
2 – 2 تأثیر شتاب تحولات بر معرفت انسان 49
2 – 3 بحران معرفت شناختی 50
2 – 4 بحران روش شناختی 54
2 – 5 بحران دولت های ملی 55
2 – 6 بحران دموکراسی 59
فصل سوم: الگوهای جایگزین
3 – 1 جهان گرایی و محل گرایی 66
3 – 2 وحدت، کثرت یا تنوع 67

3 – 3 زمینه های فرهنگی بروز بحران 69
3 – 4 تهدید تمدن ها از داخل 70
3 – 5 شکاف تمدن ها 71
3 – 6 الگوی نظریه فرهنگی 71
3 – 7 سیاست از نگاه نظریه ی فرهنگی 74
3 – 8 فرهنگ، مدیریت و مهار نظم جهانی 76
3 – 9 جهانگرایی فرهنگی 78
3 – 10 نظریه ی فرهنگی و انقلای رسانه ای 79
3 – 11 دموکراسی جهانی و عرصه سیاست فرهنگی 80
خلاصه و جمع بندی بخش 83
بخش سوم: تحول نظریه ی سیاسی
فصل اول: تبدیل سیاست از عرصه به فرایند
1 – 1 سیاست مدرن 89
1 – 2 سیاست در برابر امر سیاسی 92
فصل دوم: تبدیل جامعه مدنی به جامعه مدنی جهانی
2 – 1 ایده جامعه مدنی 96
2 – 2 تغییر معنای جامعه مدنی 97
2 – 3 احیاء جامعه مدنی (باز تعریف جامعه مدنی) 98
2 – 4 جامعه مدنی جهانی 100
2 – 5 نظریه جامعه مدنی جهانی و شرایط بین المللی موجود 102
فصل سوم: تبدیل حکومت به حکمرانی و مطرح شدن حکمرانی خوب
3 – 1 حاکمیت جدید 106
3 – 2 حکمرانی خوب 108
3 – 3 تعریف حکمرانی خوب 109
3 – 4 شاخص های حکمرانی خوب 110
3 – 5 الزامات حکمرانی خوب و نقش دولت 112
فصل چهارم: گذار از دانش سیاسی اثباتی –رفتاری به هنجاری –انتقادی
4 – 1 نظریه اثباتی –رفتاری 117
4 – 2 نظریه هنجاری –انتقادی 119
4 – 3 ماهیت هنجارین فلسفه ی سیاسی در عصر جهانی شدن 122
4 – 3 – 1 نظم اول جهانی 124
4 – 3 – 2 نظم دوم جهانی 126
4 – 3 – 3 نظم سوم جهانی 127
خلاصه و جمع بندی بخش 129
نتیجه گیری نهایی 132
پیشنهادات 135
منابع و مأخذ 137
چکیده انگلیسی 148

منابع و مآخذ

منابع فارسی:

کتاب ها

آرنت، هانا (1361)، انقلاب، ترجمه ی عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی.

آرنت، هانا (1388)، میان گذشته و آینده، ترجمه ی سعید مقدم، تهران: اختران.

آرون، ریمون (1364)، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه ی باقر پرهام، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.

ارمه، گی (1376)، فرهنگ و دموکراسی، ترجمه ی مرتضی ثاقب فر، تهران: ققنوس.

استوری، جان (1388)، جهانی شدن و فرهنگ عامه، ترجمه ی حسین پاینده، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.

اسولیوان، نوئل (1388)، نظریه سیاسی در گذار، ترجمه ی حسن آب نیکی، تهران: انتشارات کویر.

افتخاری، اصغر (1380)، جهانی شدن، چالش ها و نا امنی ها، ترجمه ی داوود کیانی، تهران: ابرار معاصر.

باتامور، تام (1366)، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ی منوچهر صبوری کاشانی، تهران: انتشارات کیهان.

بشیریه، حسین (1378)، دولت و جامعه ی مدنی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

بنت، اندی (1387)، فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه ی لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: اختران.

پلانتر، مارک و اسمولار، الکساندر (1383)، جهانی شدن، قدرت و دموکراسی، ترجمه ی سیروس فیضی و احمد رشیدی، تهران: کویر.

تارو، لستر (1386)، برندگان و بازندگان جهانی شدن، ترجمه ی مسعود کرباسیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

تاملینسون، جان (1381)، جهانی شدن و فرهنگ، ترجمه ی محسن حکیمی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

توحید فام، محمد (1381)، دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن، تهران: انتشارات روزنه.

توحید فام، محمد (1381)، چالش های فرهنگی در عصر جهانی شدن، تهران: انتشارات روزنه.

جکسون، نایجل و دی.تنسی، استیون (1392)، مبانی سیاست، ترجمه ی جعفر محسنی دره بیدی، تهران: ققنوس.

چاندوک، نیرا (1377)، جامعه ی مدنی و دولت، ترجمه ی فریدون فاطمی و وحید بزرگی، تهران: مرکز.

دال، رابرت (1379)، درباره ی دموکراسی، ترجمه ی حسن فشارکی، تهران: انتشارات شیرازه.

دلانتی، ژرار (1388)، جهان وطن گرایی و خشونت، ترجمه ی مازیار اسلامی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.

رجایی، فرهنگ (1380)، پدیده جهانی شدن؛ وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی، ترجمه ی عبدالحسین آذرنگ، تهران: آگه.

روزنا، جیمز (1382)، جهان آشوب زده، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

سلیمی، حسین (1386)، نظریه های گوناگون درباره ی جهانی شدن، تهران: سمت.

سیف زاده، حسین (1390)، مبانی دانش سیاست در نظم نوین، تهران: میزان.

شولت، یان آرت (1382)، نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن، ترجمه ی مسعود کرباسیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

عالم، عبدالرحمن (1373)، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.

عضدانلو، حمید (1380)، گفتمان و جامعه، تهران: نشر نی.

علی بابایی، غلامرضا (1391)، فرهنگ سیاسی آرش، تهران: انتشارات آشیان.

فروند، ژولین (1368)، جامعه شناسی ماکس وبر، ترجمه ی عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر نی.

قزلسفلی، محمدتقی (1390)، فلسفه ی فلسفه سیاسی، تهران: انتشارات رشد آموزش.

قوام، عبدالعلی (1383)، جهانی شدن و جهان سوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

کاظمی، علی اصغر (1378)، بحران جامعه ی مدرن: زوال فرهنگ و اخلاق در فرایند نوگرایی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

کاظمی، علی اصغر (1381)، پایان سیاست و واپسین اسطوره، تهران، قومس.

کاظمی، علی اصغر (1390)، جهانی شدن فرهنگ و سیاست، تهران: نشر قومس.

کوهن، تامس (1369)، ساختار انقلاب های علمی، ترجمه ی احمد آرام، تهران: سروش.

کوینتین، آنتونی (1371)، فلسفه ی سیاسی، ترجمه ی مرتضی اسدی، تهران: انتشارات الهدی.

گری، جان (1381)، لیبرالیسم، ترجمه ی محمد ساوجی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه.

گریفیتس، مارتین (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهانی، ترجمه ی علی رضا طیب، تهران: نشر نی.

گل محمدی، احمد ( 1391)، جهانی شدن، فرهنگ، هویت، تهران: چاپ اکسیر.

گمبل، اندرو (1381)، سیاست و سرنوشت، ترجمه ی خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.

گنو، ماری (1378)، پایان آزادی، ترجمه ی عبدالحسین نیک گهر، تهران، انتشارات آگاه.

گیدنز، آنتونی (1378)، راه سوم بازسازی سوسیال دموکراسی، ترجمه ی منوچهر صبوری کاشانی، تهران: شیرازه.

گیدنز، آنتونی (1384)، چشم اندازهای جهانی، ترجمه ی محمدرضا جلائی پور، تهران: طرح نو.

گیدنز، آنتونی (1382)، سیاست، جامعه شناسی و نظریه ی اجتماعی، ترجمه ی منوچهر صبوری کاشانی، تهران: نشر نی.

لاکومب، روژه (1382)، بحران دموکراسی، ترجمه ی نور علی تابنده، تهران: نشر باغ نو.

مارتینز، روبن (1388)، جهانی شدن و علوم اجتماعی، ترجمه ی حامد یوسفی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.

مارش، دیوید و استوکر، جری (1378)، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه ی امیر محمد حاجی یوسفی، تهران: مطالعات راهبردی.

مارکوزه، هربرت (1362)، انسان تک ساحتی، ترجمه ی محسن مؤیدی، تهران: امیرکبیر.

مانهایم، یارول و ریچ، ریچارد (1377)، روش های تحقیق در علوم سیاسی: تحلیل تجربی، ترجمه ی لیلا سازگار، تهران: نشر مرکز.

مشیرزاده، حمیرا (1378)، نظام جهانی: اقتصاد، سیاست و فرهنگ، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل.

منوچهری، عباس (1387)، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران: سمت.

مولر، کلاوس (1384)، حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن، ترجمه ی لطفعلی سمینو، تهران: اختران.

نش، کیت (1391)، جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت، ترجمه ی محمد تقی دلفروز، تهران: کویر.

نگری، آنتونیو و هارت، مایکل (1387)، انبوهه، ترجمه ی علی نورالدینی، تهران: دیگر.

نویمان، فرانتس (1373)، آزادی و قدرت و قانون، ترجمه ی عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی.

والرشتین، امانوئل (1377)، سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی، ترجمه ی پیروز ایزدی، تهران: نشر نی.

واترز، مالکوم ( 1379)، جهانی شدن، ترجمه ی اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

والتز، کنت (1379)، جهانی شدن: راه بی بازگشت، ترجمه ی محمد اسماعیل امینی، تهران: حیات نو.

وینسنت، اندرو (1371)، نظریه های دولت، ترجمه ی حسین بشیریه، تهران: نشر نی.

هابرماس، یورگن (1389)، جهانی شدن و آینده دموکراسی، ترجمه کمال پولادی، تهران: مرکز.

هایت، کلاودیا (1383)، جهانی شدن و جنگ، ترجمه ی لطفعلی سمینو، تهران: اختران.

هلد، دیوید و مک گرو، آنتونی (1388)، نظریه های جهانی شدن، ترجمه ی مسعود کرباسیان، تهران: نشر چشمه.

هی وود، اندرو (1383)، نظریه سیاسی، ترجمه ی عبدالرحمن عالم، تهران: قومس.

یتمن، آنا (1381)، تجدید نظرهای فرامدرنی در سیاست، ترجمه ی مریم وتر، تهران: کویر.

مقالات

اخوان زنجانی، داریوش (1377)، «جامعه ی مدنی و جامعه ی مدنی جهانی»، نشریه ی اطلاعات سیاسی _اقتصادی، شماره ی 127 و 128.

جوشکون، وهاب (1383)، «دولت ملی در عصر جهانی شدن»، ترجمه ی سید اصغر سید ترابی، نشریه ی فرهنگ و هنر؛ چشم انداز ارتباطات فرهنگی، شماره ی 12.

رشیدی، احمد (1386)، «بازاندیشی دموکراسی و تحول رابطه ی جامعه و دولت در عصر جهانی شدن»، فصلنامه سیاست، دوره ی 37، شماره ی 3.

رهبری، مهدی (1388)، «تأثیر جهانی شدن بر امنیت ملی کشورها»، نشریه ی اطلاعات سیاسی _اقتصادی، شماره ی 267 و 268.

سیمبر، رضا (1382)، «دموکراسی فراملی: رهیافت های مطرح و افق های فراسو»، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره ی 2.

شریف زاده، فتاح (1382)، «حکمرانی خوب و نقش دولت»، نشریه ی فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره ی چهارم.

کالدور، ماری (1384)، «نظریه ی جامعه ی مدنی جهانی»، ترجمه ی منصور پرندی، نشریه ی زریبار، سال نهم، شماره ی 56 و 57.

کریستنسن، گوردن (1377)، «جامعه ی مدنی جهانی و حاکمیت حقوق بین الملل»، ترجمه ی حسین شریفی طراز کوهی، نشریه ی راهبرد، شماره ی 15 و 16.

کریمی مله، علی و رحمتی، رضا (1391)، «آسیب شناسی دموکراسی در عصر جهانی شدن»، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره ی اول.

قزلسفلی، محمد تقی (1379)، «جهانی شدن؛ رویارویی یا همزیستی»، نشریه ی اطلاعات سیاسی _اقتصادی، شماره ی 155 و 156.

قوام، عبدالعلی (1380)، «موقعیت دولت و شهروندان در عصر جهانی شدن»، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره ی 3.

معینی علمداری، جهانگیر (1380)، «زوال دولت محوری»، نشریه ی کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ی 47 و 48.

مهدیزاده، جواد (1386)، «تحولات حکومت و دولت در عصر جهانی شدن از دولت اقتدار به دولت مدنی»، نشریه ی جامعه شناسی و علوم اجتماعی، شماره ی 19 و 20.

منابع انگلیسی

Apel, Otto (2000), Globalization and The Need For Universal Ethics: The Problem in Light of Discourse Ethics, European Journal of Social Theory.

Atiyah, P.S (1995), Law and Modern Socity, Oxford University Press.

Breck, U (1992), Risk Society, London: Routledge.

Bell, D (1987), The World and the U.S in 2013. Daedalus, 116.3.

Berlin, L (1984), Four Essays on Liberty, Oxford: Oxford University press.

Beyer, P (1994), Religion and Globalization, London: Sage.

چکیده

هدف اصلی این پایان نامه بررسی جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی می باشد. این پایان نامه در ابتدا به بحث راجع به تئوری های مربوط به جهانی شدن می پردازد و در ادامه به بررسی نظریه پایان سیاست و با هدف تبیین این نظریه به نقد هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی این قلمرو می پردازد. سپس به بحران های معرفتی سیاست در عصر جهانی شدن پرداخته و اینکه در نهایت این بحران ها، از یک سو هم دولت را به عنوان مظهر اقتدار و هویت ملی به چالش کشید و هم از سوی دیگر مجموعه دانش های سیاسی را از اعتبار سنتی خود انداخت. در بحث دیگر، با طرح نظریه ی فرهنگی، ساختار و محتوای آن را از جهات و ابعاد مختلف تشریح کرده و در یک ارزیابی نهایی آن را به عنوان الگوی جایگزین معرفی می نماید. در ادامه با بحثی ذیل عنوان تحول نظریه سیاسی به بررسی تبدیل سیاست از عرصه به فرآیند، تبدیل جامعه مدنی به جامعه مدنی جهانی، تبدیل حکومت به حکمرانی و مطرح شدن حکمرانی خوب و سرانجام گذار از دانش سیاسی اثباتی _رفتاری به هنجاری _انتقادی پرداخته و در پایان به نتیجه گیری خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی: جهانی شدن، علوم سیاسی، قدرت، دموکراسی، نظریه سیاسی.

بخش اول مبانی و مفاهیم

 فصل اول طرح پژوهش

 1 1 بیان مسئله

از سال های پایانی سده بیستم تا امروز که دهه­ای از سده جدید هم پشت سر گذاشته شده است، بحث­های داغ  و مناقشه برانگیز درباره­ی جهانی شدن، همچون پدیده­ای حقیقی، طرح و بسط یافته است. حامیان و مخالفان جهانی شدن، تحلیل­گران سیاسی و اقتصادی، فلاسفه و فرمان­روایان کشورها هر یک به اظهار نظر درباره عصر جدید پرداخته­اند. مقامات حکومتی مشکلات اقتصادی کشور را به فشارهای ناشی از جهانی شدن نسبت می دهند، گردانندگان بنگاه های اقتصادی گوناگون کوچک­تر کردن شرکت­های خود را برای ادامه­ی حیات در چارچوب اقتصاد جهانی ضروری می­دانند، طرفداران محیط زیست تأثیر مخرب جهانی شدن مهار نشده را فریاد می زنند و دامنه ی انتقادات خود را پس از فاجعه اتمی در فوکوشیمای ژاپن در ماه مارس 2011 که متعاقب زلزله ی 9 ریشتری در این کشور به وقوع پیوست، افزایش داده اند و پشتیبانان اجتماع های بومی مختلف نسبت به نابودی خرده فرهنگ­ها و فرهنگ­های کوچک در برابر موج فراگیر فرهنگ جهانی هشدار می دهند (قزلسفلی، 1390: 183). در این میان ارائه تعریفی جامع و مورد پذیرش عموم برای جهانی شدن، به دلیل اختلاف نظر میان پژوهشگران بر سر ماهیت آن دشوار به نظر می­رسد و هر دسته از صاحب نظران، به تناسب برداشتی که از این پدیده دارند و پیش زمینه­های ذهنی و ایدئولوژیک خود، تعریف خاصی از این پدیده ارائه می­دهند.  اگر جهانی شدن را در معنی جهانی اندیشیدن تعبیر کنیم، احتمالاً حرف تازه­ای نزده­ایم، زیرا اندیشه نیز مانند علم و فن هیچ گاه در تاریخ محدود به مرزهای ملی نبوده است. البته توسعه­ی دانش و فن بر مفهوم جهان تأثیر گذارده است. به عنوان نمونه از اختراعات اولیه­ی فن اطلاع رسانی (مورس، تلگراف) که جای چاپار را گرفت و رادیو و تلویزیون که جای جارچی محل را اشغال کردند تا ماهواره و اینترنت، سیاره­ی زمین تدریجاً کوچکتر و کوچکتر شد، تا جایی که امروزه به تعبیر مک لوهان، همه در یک دهکده­ی جهانی  زندگی می­کنیم و از لحظه لحظه­ی اوضاع و احوال هم باخبریم. در چنین فضایی، دیگر حکومت­ها قادر نیستند بر روی آنچه در درون حاکمیتشان می گذرد و حتی آنچه در خلوت خود می­گویند و می­کنند، سرپوش بگذارند. دیگر رفتارها و کنش­های فردی اجتماعی جنبه­ی شخصی و ملی و سرزمینی ندارد، چون همه­ی امور خصوصی و عمومی ما به طور مستمر در معرض داوری دیگران است، دیگرانی که معلوم نیست الزاماً دوست ما باشند (کاظمی، 1390: 21). به عبارتی هرچه زندگی انسان روی کره­ی خاکی پیشرفته شده، سرعت­ها افزون­تر شده، فاصله ها نیز کوتاه­تر و افراد بشر، فارغ از ملاحظات مکانی، قومی، نژادی، زبانی، عقیدتی و … به هم نزدیکتر شده­اند. به یک تعبیر می­توان گفت که فرایند جهانی شدن، همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی خود از آغاز تاریخ وجود داشته، ولی در سال­های اخیر به دلیل سرعت فزاینده­ی تغییرات دانش و فن، شتاب ناگهانی به خود گرفته است. بگونه ای که چند سالی است نظر اندیشه ورزان، دولتمردان و کارگزاران حکومتی را در سراسر گیتی به خود مشغول کرده است.

به هر جهت این یک واقعیت است که جوامع انسانی همواره در حال تغییر و تحول هستند. در واقع حیات اجتماعات در گرو این تغییرات است، چرا که رکود و سکون در نهایت به فساد و تباهی می انجامد و کوشش علم سیاست پیش بینی نتایج مترتب بر تغییرات است. مسائلی از قبیل رشد جمعیت، تخریب محیط زیست، توسعه­ی پایدار، تنش­های قومی _نژادی، تقابل فرهنگی، رقابت­های نظامی، تعارض بین شمال و جنوب یا غنی و فقیر، رشد شهرنشینی، انقلاب ارتباطات، تحول صنایع و دانش فنی، دموکراسی، حقوق بشر، تروریسم و صدها مشکل مبتلا به جامعه­ی امروز بشری، همه در زمره­ی دغدغه­های امروز جامعه­ی جهانی است که سیاست و علم سیاست نمی­تواند نسبت به آنها بی­تفاوت باشد. بحث جهانی شدن را نیز از این زاویه باید نگریست. اینجاست که فرایند جهانی شدن، عرصه را برای علوم سیاسی تغییر می­دهد. تقسیم ظریف میان علوم سیاسی که به درون دولت _ملتها اهتمام دارد و مطالعه روابط بین الملل که مربوط به مسائل میان دولت _ملتها است، کمرنگ می شود. دیگر، مطالعه تجربه یک کشور خاص جدا از کشورها­ی دیگر قابل قبول نیست. در جهانی که در آن بازیگران و منافع سیاسی در حال تجربه تأثیر جهانی شدن هستند، علوم سیاسی نمی­تواند از تأثیر چنین نیروهایی مصون باشد.

نکته مورد نظر در اینجا این است که تمام الزامات ناشی از این فرایند جهانی شدن توسط عالمان سیاسی (دانش پژوهان سیاسی) باید هم در توسعه نظریه سیاسی و هم در انتخاب روش شناختی مورد اذعان قرار گیرند؛ بطوریکه نظریه­ها باید جنبه بین المللی را بیشتر و جدی ­تر مورد توجه قرار دهند. همچنین جهانی شدن موجب تحت تأثیر قرار گرفتن کلیه تحلیل­ها در تمام سطوح علوم سیاسی شده است. برای نمونه، برای مطالعه مدیریت شهری نه تنها بررسی تأثیر جهانی شدن به عنوان یک نیروی سیاسی و ژئوپلتیک ضرورت دارد، بلکه قرار دادن مدیریت شهری در زمینه شکل در حال تغییر حکومت و عمل فزاینده ارتباطات جهانی نیز ضروری است (حاجی یوسفی، 1390: 451). در کنار اینها تغییر و تحولاتی که در مفاهیم رسمی سیاسی ایجاد شده است قابل توجه است که به بیانی دقیق تر، آنچه که اتفاق افتاده است این است که مفهوم دیرپای فرد به عنوان یک هستی منفک و خود اتکا با یک وحدت پیشا اجتماعی جای خود را به فردی داده است که دیگر چیزی بیش از شبکه­ای بی­مرکز از عقاید و امیال نیست. با عطف به مباحث یاد شده حال در این میان مسئله این است که در گذار فرایند جهانی شدن، علوم سیاسی دچار چه تغییر و تحولاتی شده و به عبارتی بهتر فرایندهای جهانی شدن چگونه و تا چه اندازه بر نهادهای سیاسی، رفتارهای سیاسی و متعاقباً بر نظریه­پردازی در حوزه علوم سیاسی اثر گذاشته است.

سؤال های پژوهش

سؤال اصلی

گسترش فرایند جهانی شدن چه تحولی در مطالعات علوم سیاسی و نظریه­پردازی در این حوزه بوجود آورده است؟

سؤال های فرعی

1) جهانی شدن چیست و تحولات معرفتی ناشی از آن دارای چه ابعادی است؟

2) پدیده جهانی شدن چگونه عرصه سیاست را دچار بحران می­کند؟

3) با توجه به دورنمای دوران ما بعد سیاست کلاسیک، چه الگوهای بدیلی برای سیاست می­توان متصور شد؟

4) بحران نهادهای سیاسی و تحولات معرفتی ناشی از فرایند جهانی شدن، چگونه بر مطالعات علوم سیاسی تأثیرگذار بوده است؟

1 2 پیشینه ی پژوهش

مطالعات و تحقیقاتی که در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر انجام گرفته، به طور کلی بدین صورت قابل دسته­بندی­اند: تحقیقاتی که به طور خاص بر چیستی جهانی شدن و ویژگی­های آن تمرکز دارند، مطالعاتی که به جهانی شدن به مثابه­ی پیامد مدرنیته می پردازند، و آثاری که به بررسی پیامدهای جهانی شدن پرداخته­اند. در اینجا، بخشی از مهم ترین آن ها، به اختصار مرور می شود. بر این اساس پژوهش های صورت گرفته به سه مقوله­ی زیر تقسیم می­شوند.

چیستی جهانی شدن و ویژگی های آن

کتاب نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن، اثر یان آرت شولت که در سال 1382 توسط مسعود کرباسیان ترجمه شده است، به برخی از تعاریف یا برداشت­های جهانی شدن پرداخته است. از نظر شولت، جهانی شدن در یکی از برداشت­های رایج، به معنای بین المللی شدن است. از این دیدگاه، واژه «جهانی» صفت دیگری برای توصیف روابط برون مرزی میان کشورها، و اصطلاح «جهانی شدن» مشخص کننده توسعه مبادلات بین المللی و وابستگی متقابل است. از این نظر، پل هرست و گراهام تامپسون جهانی شدن را «جریان یافتن گسترده و رو به رشد تجارت و به کار انداختن سرمایه میان کشورها» تعریف می کنند. در برداشت دوم، «جهانی شدن» به معنای آزادسازی در نظر گرفته می شود. در اینجا، «جهانی شدن» به فرایند برداشته شدن محدودیت هایی اطلاق می­شود که دولت­ها در فعالیت­های میان کشورها برقرار می­کنند و هدف آن به وجود آوردن اقتصاد جهانی «آزاد» و «بدون مرز» است. در تعریف سوم، «جهانی شدن» به معنای جهان گستری در نظر گرفته می­شود. در واقع، وقتی الیور رایزر و ب. دیویس در دهه 1940 مفهوم «جهانی کردن» را ابداع کردند، آن را به معنای «عمومی کردن» گرفته و «ادغام فرهنگ های روی زمین» را در یک «انسان گرایی» پیش بینی کردند. تعریف چهارم، جهانی شدن را به معنای غربی کردن یا مدرنیزه کردن، به ویژه به شکل آمریکایی شده، می داند. از این دیدگاه، جهانی شدن نوعی پویایی است که از طریق آن ساختارهای اجتماعی نوگرایی (سرمایه داری، عقل گرایی، صنعت گرایی، دیوان سالاری و …) در سراسر دنیا گسترش می یابد و به طور طبیعی، فرهنگ های پیشین و خودمختار محلی را نابود خواهد کرد. «جهانی شدن» بدین مفهوم را گاهی امپریالیسم به سبک مک دونالد، هالیوود و سی. ان.ان توصیف کرده اند. اما نگرشی که مورد نظر خود شولت نیز هست، جهانی شدن را قلمروزدایی می داند. طبق این تفسیر، جهانی شدن شامل تجدید شکل بندی جغرافیایی است، به طوری که فضای اجتماعی دیگر به طور کامل بر حسب سرزمین ها، فاصله های ارضی، و مرزهای سرزمینی شناسایی نمی شود. بر این اساس بر دیدگاهی که دیوید هلد و تونی مک گرو ارائه داداه­اند و جهانی شدن را «مجموعه­ای از فرایندها که دربرگیرنده دگرگونی در سازمان فضایی روابط اجتماعی و تبادل­هاست» تأکید می­گذارد (شولت، 1382: 68).

کتاب دیگر در این حوزه، پایان دموکراسی، نوشته ی ژان ماری گنو است که با ترجمه ی عبدالحسین نیک گهر در سال 1378 توسط انتشارات آگاه منتشر شده است. نویسنده در این کتاب، جهانی شدن را «دنیایی شبکه بندی شده» توصیف می کند و ویژگی بارز آن را فقدان دموکراسی معرفی می کند. جایی که در آن انواع آزادی اما بدون دموکراسی وجود دارد. وی در این کتاب به مهمترین چالش های دموکراسی از جمله جامعه سیاست زده، گسیختگی اجتماعی، ستیز با ادیان، خشونت و … می پردازد. وصف برخی از بحران‏های امروزين دموکراسی، از سوی يک انديشه‏ورز غربی جالب توجه است، اما اين وصف، يا در واقع نقد، بيش از آن که مبانی نظری دموکراسی غرب را مد نظر قرار دهد، به نتايج عملی آن در جوامع غربی، به‏ويژه در جامعه آمريکا مي‏پردازد. در حالی که در تحليل و نقد علمی، نخست مبانی نظری و سپس نتايج عملی انديشه يا نظريه، بررسی می‏شود تا با آشکار ساختن عيوب آن، نخست در عرصه نظر، و سپس در بعد عمل، امکان داوری درست ‏تری پديد آيد. ولی آنچه در این اثر، توجه بيشتری را جلب می‏کند، راه نجاتی است که وی برای برون‏رفت دموکراسی از بحران‏های موجود ارائه می‏کند. در حقيقت، او دموکراسی را رد نمی کند بلکه آينده‏ای را ترسيم می کند که در آن، نوع جديدی از دموکراسی که وی نام آن را ملت مدرن يا عصر امپريال می ‏گذارد، شکل می‏گيرد. مشخصه بارز اين دموکراسی، بازگشت به معنويت توأم با بازگشت ملت به عرصه سياست و حاکميت است؛ ولی اين معنويت او بيش از آن که آسمانی و ناشی از اديان الهی باشد، از نوعی معنويت زمينی يا ايدئولوژی های جديد بشری ناشی می شود. نوعی تضاد ماهرانه با دين در این اثر به چشم می خورد که نه از نگاه عالم‏مدارانه، بلکه با نگاه سياست‏ مدارانه به تصوير کشيده شده است. ولی اين امر بدون آن‏که خود او بخواهد، تضاد سنتی بخش روشنفکری فرانسوی را با آموزه‏های دينی آشکار می­سازد.

هم چنین می توان به مقاله ی بازاندیشی دموکراسی و تحول رابطه ی جامعه و دولت در عصر جهانی شدن، نوشته ی احمد رشیدی اشاره داشت، که در سال 1384 در شماره ی سوم مجله ی فصلنامه سیاست به چاپ رسیده است. این مقاله به این مسأله می پردازد که به علت گسست رابطه ی جامعه و دولت در عصر جهانی شدن، دموکراسی با بحران مواجه است. وی در این مقاله بر لزوم وجود پیوند میان جامعه و دولت در تحقق دموکراسی تأکید گذاشته و تلاش های نظری متعددی را که از سوی دانش پژوهان در راستای تبیین چشم انداز دموکراسی در عصر جهانی شدن صورت پذیرفته، در قالب سه رهیافت «پایان دموکراسی»، «جهان وطن گرایی» و «مدرنیزاسیون بازاندیشانه» مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد (رشیدی، 1384: 4).

جهانی شدن به مثابه پیامد مدرنیته

کتاب جهانی شدن و فرهنگ، نوشته ی جان تاملینسون یکی از صاحب نظران در حوزه ی جهانی شدن را می توان به عنوان یکی از آثار مطرح در این حوزه نام برد. این کتاب در سال 1381 توسط دفتر پژوهش های فرهنگی منتشر شده است. تاملینسون در این کتاب جهانی شدن را در تداوم حرکت مدرنیته می داند که پدیده «به هم مربوط بودگی» را پیش می آورد. این حالت از تجدد به خروج افراد و دولت ها از حالت درون گرایانه و متکی به یک منطقه خاص به سمت و سوی یک هویت برون گرایانه و فرا سرزمینی می شود. جان تاملینسون این نکته مهم را یادآور می شود که این حرکت تنها در قالب گذر از یک نظم محلی یا بومی به نظم کلان نمی گنجد و نه تنها فراتر از تأثیرگذاری های ارتباطات، حمل و نقل و تکنولوژی جدید است، بلکه به تحکیم هر چه بیشتر وابستگی متقابل انسان ها می انجامد. برای مثال توسعه ارتباطات و حمل و نقل و تکنولوژی جدید نه تنها برقراری تماس با فواصل دور را ممکن ساخته، بلکه پدیدآورنده انواع اتحادیه های سیاسی، فرهنگی، و همبستگی های جدید شده است.

جهانی شدن، فرهنگ، هویت عنوان کتابی است به قلم احمد گل محمدی، که در سال 1382 از سوی نشر نی منتشر شده، و در آن جهانی شدن به مثابه تحول و رفع کاستی های مدرنیته پیشین مقوله ای چندجانبه بوده و یک فرایند جهانی که در طول حرکت خود به ویژه در دهه های اخیر با ایده ها و جریان های متعددی پیوند خورده و از همه چیز و همه جا بهره گرفته است. گل محمدی در این کتاب به یک پیامد مهم این وضعیت اشاره می کند و آن هم این است که کناره گیری انسان ها، کشورها و شرکت ها به شدت کاهش یافته و «وابستگی متقابل و میزان تأثیرپذیری افراد و جوامع ازهمه بیشتر می شود».

پیامد های جهانی شدن

یکی از مهمترین آثار در حوزه ی پیامدهای جهانی شدن، کتاب جامعه شناسی سیاسی معاصر:جهانی شدن، سیاست و قدرت، نوشته ی کیت نش است. این کتاب در سال 1391 توسط انتشارات کویر به چاپ رسیده است. نش در این کتاب تأکید فرهنگی _سیاسی جدیدی بر قدرت گفتمانی، سیاست هویت و دموکراتیک شدن، نهاده است. این کتاب در یک معنی کاملترین و روشنگرترین طرح غیر ارتدوکس از جامعه شناسی سیاسی جدید است و نشانگر یک تغییر پارادایم از رویکرد سنتی به اقتدار، دولت _ملت، حزب، طبقه و سلطه می باشد.

نش در ادامه فرایند جهانی شدن را در چهار حوزه فنی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی بررسی می کند و معتقد است که در نتیجه فرایندهای جهانی شدن، ویژگی های اصلی دولت ملی در حال زوال است و از لحاظ دانش جامعه شناسی سیاسی نکته مهم این است که بر اثر فرایند جهانی شدن، حاکمیت ملی دولت ها عملاً دچار محدودیت هایی می شود به نحوی که حکومت های ملی دیگر نمی توانند همچون گذشته از خودمختاری لازم برخوردار باشند.

اثر دیگر «جهانی شدن و آینده دموکراسی: منظومه پساملی»، به قلم یورگن هابرماس یکی از صاحب نظران مطرح در این حوزه می باشد. این کتاب ترجمه ی کمال پولادی بوده که در سال 1389 توسط انتشارات مرکز به چاپ رسیده است. هابرماس در این کتاب پیامدهای ابهام آمیز پدیده جهانی شدن، وجوه مثبت و منفی این پدیده را بررسی و ارزیابی می کند. کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه مقالاتی است که در حوزه عمومی سیاست نگاشته شده است. دعوی مرکزی نظریه هابرماس در این مقالات آن است که نهاده‌های مبتنی بر استفاده از عقلانیت ارتباطی، از نهادهای اخلاقی گرفته تا نهادهای دولت مشروطه، نهادهایی عقلانی‌اند و صرفاً از متفرعات یا عوارض شرایط تاریخی نیستند. هابرماس از منتقدان سرسخت توسل به احساسات ملی است. وی علاوه بر آن از سخنگویان مفهوم وطن دوستی مبتنی بر قانون اساسی و از مخالفان طرح قوانین سرسختانه علیه مهاجرت و پناهندگی است. او درباره جهانی شدن این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا دموکراسی مبتنی بر رفاه اجتماعی می‌تواند در دوره پسا ملی و فراسوی مرزهای ملی داوم یابد و بر بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی فایق آید، علاوه بر آن وضع حقوق بشر در این دوره جهانی شده، چه خواهد بود. وی در یکی از مقالات مناقشات موجود میان مدرنیته و پسا مدرنیته را بررسی کرده و تکوین مفاهیم عقل و عقلانیت در فلسفه و جامعه‌شناسی مدرن را نشان می‌دهد.

مقاله ی آسیب شناسی دموکراسی در عصر جهانی شدن نوشته ی علی کریمی مله  و رضا رحمتی، که در سال 1391، در شماره ی اول فصلنامه ی روابط خارجی به چاپ رسیده است، اثر دیگری است که در آن به آسیب های وارده بر دموکراسی، در عصر جهانی شدن پرداخته شده است. این پژوهش ضمن اشاره به تأثیر بی مناقشه جهانی شدن بر واگذاری حوزه های دموکراسی به سطوح فرو و فراملی و ایجاد و ساخت یابی دموکراسی در اشکال نو، نشان می دهد که چگونه جهانی شدن منجر به صورت بندی عناصر ایجاد کننده تهدید در عرصه های متفاوت شده است.

هم چنین می توان به مقاله ی تأثیر جهانی شدن بر امنیت ملی کشورها، نوشته ی مهدی رهبری اشاره داشت، که در سال 1388، در شماره ی 267 نشریه ی اطلاعات سیاسی _اقتصادی به چاپ رسیده است. وی در این اثر ضمن پرداختن به بازشناسی واژگان جهانی شدن و امنیت ملی، می کوشد تا از گوشه هایی از پیامدهای پدیده ی جهانی شدن، به خصوص تأثیر آن بر امنیت ملی پرده بردارد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير جهاني شدن اقتصادي بر تورم در کشور هاي منتخب خاورميانه و شمال آفريقا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122