پايان نامه حجّيت اجماع از منظر امام خميني(ره) و شهيد صدر(ره)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه حجّيت اجماع از منظر امام خميني(ره) و شهيد صدر(ره) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 117 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه حجّيت اجماع از منظر امام خميني(ره) و شهيد صدر(ره) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه
1- بیان مسأله 1
2- سؤالات تحقیق 2
3- فرضیه های تحقیق 2
4- ضرورت موضوع 2
5- اهداف تحقیق 3
6- پیشینه تحقیق 3
7- روش تحقیق 3
فصل 1 : کلّیات
1-1- شرح واژگان 6
1-1-1- حجّیت 6
1-1-1-1- معنای حجّت 6
1-1-1-1-1- حجّت در لغت 6
1-1-1-1-2- حجّت در منطق 7
1-1-1-1-3- حجّت در اصول فقه 7
1-1-2- اجماع 8
1-1-2-1- تعریف لغوی اجماع 8
1-1-2-2- تعریف اصطلاحی اجماع 9
1-1-2-2-1- وجوه تمایز تعاریف اصطلاحی اجماع 11
1-1-2-3- واژگان مرتبط با «اجماع» 12
1-1-2-4- اقسام اجماع 13
1-1-2-4-1- تقسیم اجماع از حیث راه های تکوین و وجود اجماع 13
1-1-2-4-1-1- اجماع سکوتی و اجماع صریح 13
1-1-2-4-1-1-1- اجماع قولی و اجماع فعلی 14
1-1-2-4-2- اقسام اجماع به اعتبار طرق تحصیل 15
1-1-2-4-2-1- اجماع محصّل و اجماع منقول 15
1-1-2-4-3- اقسام اجماع از حیث ترکیب و بساطت 17
1-1-2-4-3-1- اجماع مرکب و اجماع بسیط 17
1-1-2-4-4- تقسیمات اجماع از حیث کشف از قول معصوم (ع) 18
1-1-2-4-4-1- اجماع دخولی 18
1-1-2-4-4-2- اجماع لطفى 19
1-1-2-4-4-3- اجماع حدسى 19
1-1-2-4-4-4- اجماع تقريرى 19
1-1-2-4-4-4-1- تفاوت میان اجماع تقريرى و اجماع لطفى 20
1-1-2-4-4-5- اجماع تشرّفى 20
1-1-2-4-4-6- اجماع تقیّه ای 21
1-1-2-4-4-7- اجماع کشفی 22
1-1-2-4-5- اجماع مدركى و تعبّدى 22
1-1-2-5- خاستگاه اجماع در اندیشه اصولی و فقهی 23
1-1-2-5-1- اجماع و ارتباط آن با مسأله خلافت 24
1-1-2-5-2- اولین ادّعای اجماع 25
1-1-2-5-3- سرّ قرار دادن اجماع در ردیف ادلّه اربعه 27
1-2- فلسفه پرداختن به نظرات شهید صدر(ره) و امام خمینی(ره) 28
1-2-1- نگاهی گذرا به حیات علمی شهید آیت الله سیّد محمّدباقر صدر(ره) 29
1-2-1-1- جامعيّت و تنوع رشته ها 29
1-2-1-2- ويژگي هاى شهيد صدر(ره) در اصول‏ 30
1-2-1-3- شاخصه های مکتب اصولی شهید صدر(ره) 32
1-2-2- نگاهی به حیات علمی آیت الله العظمی امام سید روح الله خمینی(ره) 32
1-2-2-1- جامعيت علمي 33
1-2-2-2- امام خمینی(ره) و علم اصول 33
1-2-2-3- ویژگی های اندیشه اصولی امام خمینی(ره) 35
فصل 2 : بررسی حجیت اجماع
2-1- بررسی حجّیت اجماع از دیدگاه امامیّه 38
2-1-1- ملاک حجّیت اجماع در کلام فقهای امامیّه 39
2-1-2- راه های احراز رأی معصوم 40
2-1-2-1- طریقه دخولی (تضمّنی) یا حسّی 41
2-1-2-1-1- بررسی حجّیت اجماع دخولی 43
2-1-2-1-2- راه های به دست آوردن نظر امام(ع) از طریق اجماع دخولی 44
2-1-2-1-3- شرط تحقق اجماع دخولی 44
2-1-2-1-4- ويژگى‏هاى طريقه دخولی 45
2-1-2-1-5- نقد طریقه دخولی 46
2-1-2-2- کشف از قول معصوم(ع) بر اساس عقل عملی 52
2-1-2-2-1- اجماع لطفی 52
2-1-2-2-1-1- صورتهای مختلف تطبیق قاعده لطف بر مساله اجماع 54
2-1-2-2-1-1-1- وجوب لطف به وسيلۀ حفظ مصلحت‌ها 54
2-1-2-2-1-1-2- جريان عادت خداوند بر حفظ مصالح 54
2-1-2-2-1-1-3- وجوب لطف با پر كردن شكاف‌هاى موجود در دين 55
2-1-2-2-1-2- ويژگى‏هاى اجماع لطفی 55
2-1-2-2-1-3- نقد اجماع لطفی 56
2-1-2-3- كشف از قول معصوم بر اساس عقل نظرى 61
2-1-2-4- اجماع حدسی 62
2-1-2-4-1- خصوصیات طریقه حدسی 63
2-1-2-4-2- تفاوت اجماع حدسی با اجماع دخولی و لطفی 64
2-1-2-4-3- حساب احتمالات 65
2-1-2-4-3-1- نظریه شهید صدر(ره) 65
2-1-2-4-3-1-1- مباني منطقي استقراء 65
2-1-2-4-3-1-1-1- تعریف استقراء و تبیین آن 66
2-1-2-4-3-1-1-1-1- راه حل عقل گرایان 67
2-1-2-4-3-1-1-1-2- راه حل‌هاي مکتب تجربه گرایی 68
2-1-2-4-3-1-1-1-3- مکتب ذاتی، ابداع شهيد صدر(ع) 71
2-1-2-4-3-2- مبنای حجیّت اجماع از نظر شهید صدر(ره) 74
2-1-2-4-3-3- نقد نظریه حساب احتمالات 79
2-1-2-4-4- ملازمه عادیه بین آراء مرؤوسین و رئیس آنان 80
2-1-2-4-4-1- كشف از قول معصوم بر اساس ملازمه عادیه 81
2-1-2-4-4-2- نقد نظریه ملازمه عادیه 81
2-1-2-4-5- کشف از دلیل معتبر نزد مجمعین 83
2-1-2-4-5-1- نقد طریقه کشف از دلیل معتبر نزد مجمعین 84
2-1-2-4-6- نظریه امام خمینی(ره) 85
2-1-2-4-7- نقد طریقه حدسی 88
2-1-2-5- اجماع تشرّفی 89
2-1-2-5-1- نقد اجماع تشرّفی 90
نتیجه گیری 92
ضمائم 97
فهرست منابع و مآخذ 99

فهرست منابع و مآخذ:

الف) منابع عربی:

قرآن کریم.

آخوند خراسانی، محمّدکاظم. کفایة الأصول. قم، مؤسسه آل البیت‏، چاپ اول، 1409ق.

ابن بابویه، محمّد بن علی. الخصال. ج2، قم، جامعه مدرّسین، چاپ اول، 1362ش.

ابن فارس، احمد. معجم مقاييس اللغة. ج1، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول، بی­تا.

ابن منظور، محمّدبن مکرم. لسان العرب. ج8، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، بی­تا.

ازهری، محمّد بن احمد. تهذیب اللغة. ج3، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بی­تا.

انصاری، مرتضی. فرائدالأصول. ج1، قم، مجمع الفكرالاسلامي، چاپ نهم، 1428ق.

_________ فرائدالأصول. ج1، قم، موسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، چاپ پنجم، 1416ق.

انیس، ابراهیم؛ منتصر عبدالحلیم؛ الصوالحی، عطیه؛ خلف احمد، محمّد. معجم‌الوسیط. ج1، (مترجم: محمّد بندرریگی) تهران، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1386ش.

تونی، عبدالله بن محمّد. الوافیة فی اصول الفقه. قم، مجمع الفکرالاسلامی‏، چاپ دوم، 1415ق.

جزایری، محمّدجعفر. منتهى­الدراية في توضيح­الكفاية. ج4، قم، مؤسسه دارالکتاب‏، چاپ چهارم، 1415ق.

حائری، سیّد علی. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل. ج8، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌‏، چاپ اول، 1418ق

حائری اصفهانی، محمّدحسین. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة. قم، دار احیاءالعلوم الإسلامیه‏، چاپ اول، 1404ق

حسن بن زین الدّین (ابن شهید ثانی). معالم الدين و ملاذ المجتهدين. قم، دفتر انتشارات اسلامي(وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم)‏، چاپ نهم، بی­تا.

حسینی فیروزآبادی، مرتضی. عنایةالاصول فی شرح کفایة­الاصول. ج4، قم، کتابفروشی فیروزآبادی، چاپ چهارم، 1400ق.

حکیم، سیّد محسن. حقائق الأصول. ج2، قم، کتابفروشی بصیرتی، چاپ پنجم، 1408ق

_________ مستمسك العروة الوثقى. ج3، قم، مؤسسة دار التفسير‌‏، چاپ اول، 1416ق.

حلّی، (علامه) حسن بن یوسف. مبادی الوصول الی علم الاصول. قم، المطبعة العلمیة، چاپ اول، 1404ق.

_________ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوازدهم، 1430ق.

_________ نهایة الوصول الی علم الاصول. ج3، قم، موسسة الامام الصادق(ع)، چاپ اول، 1425ق.

حلّی، (محقّق) جعفر بن حسن. المعتبر في شرح المختصر. ج1، قم، مؤسسه سيدالشهداء عليه السّلام‏، چاپ اول، 1407ق.

_________ معارج الأصول، قم، موسسة آل البيت عليهم السّلام‏، چاپ اول، 1403ق.

خمینی، سیّد روح­الله. انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة. ج1، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)‏، چاپ دوم، 1415ق.

 

خویی، سیّد ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج1، قم، کتابفروشی داوری‏، چاپ پنجم، 1417ق.

راغب اصفهانی، حسین بن محمّد. مفردات ألفاظ القرآن. بیروت، دارالقلم، چاپ اول، بی­تا.

زبیدی، محمّد بن محمّد. تاج العروس. ج3، بیروت، دارالفکر، چاپ اوّل، بی­تا.

سبحانی، جعفر. المحصول فی علم الاصول. ج3، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، 1414ق.

سبزوارى، ملا هادی. شرح منظومه. ج1، محقّق: حسن حسن زاده آملى، تهران، ناب، ۱۴۱۷ق.

سمیعی، جمشید. ترجمه متن و شرح كامل رسائل شيخ انصارى. ج3، اصفهان، خاتم الأنبیاء، چاپ چهارم، 1387ش.

صدر، سیّد محمّدباقر. الأسس المنطقیه للاستقراء. بیروت، دارالتعارف للمطبوعات‏، چاپ چهارم، بی تا.

_________ بحوث فی شرح العروة الوثقی. ج3، قم، مجمع الشهید آیة الله صدر العلمی، چاپ دوم، 1408ق.

_________ بحوث فی علم‌الأصول. ج4، قم، مؤسسه دائرة المعارف ‌فقه ‌اسلامی بر مذهب اهل‌بیت علیهم‌السّلام، چاپ سوم، 1417ق.

_________ دروس فی علم الأصول. ج2، قم، موسسة النشر الإسلامی‏، چاپ پنجم، 1418ق.

فیّومی، احمد بین محمّد. المصباح المنیر. ج2، قم، مؤسسه دارالهجرة، چاپ دوم، 1414ق.

قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین الأصول، تهران، مكتبة العلمية الاسلامية، چاپ دوم، 1378ق

طریحی، فخر الدّين بن محمّد. مجمع البحرين. ج2، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، 1375ش.

طوسی، محمّد بن حسن. العُدة في أصول الفقه. ج2، قم، انتشارات محمد تقي علاقبنديان‏، چاپ اول، 1417ق.

عراقی، ضیاءالدین. نهاية الأفكار. ج3، قم، دفتر انتشارات اسلامي(وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم)‏، چاپ سوم، 1417ق.

علم­الهدی، سیّد مرتضی. الذريعة إلى أصول الشريعة. ج2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران‏، چاپ اول، 1376ش.

غزّالی، محمّد بن محمّد. المستصفی من علم الأصول. ج2، بیروت، دارالفکر، بی­تا.

مجلسی، محمّدباقر. بحارالأنوار. ج28 و ج29 و ج52، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ دوم، 1403ق.

مشکینی اردبیلی، ابوالحسن. كفاية الاُصول (با حواشى مشكينى). ج3، قم، لقمان‏، چاپ اول، 1413ق

مظفّر، محمّدرضا. اصول الفقه. قم، بوستان کتاب‏، چاپ ششم، 1430ق.

مفید، محمّد بن محمّد. مختصر التذكرة بأصول الفقه. قم، كنگره شيخ مفيد‏، چاپ اول، 1413ق.

مکارم شیرازی، ناصر. أنوارالأصول. ج2، قم، مدرسه الامام علي بن ابي طالب(ع)، چاپ دوم، 1428ق.

موسوی بجنوردی، سیّدحسن. القواعد الفقهية. ج5، قم، نشر الهادي‏، چاپ اول، 1419ق.

موسوی قزوینی، علی. تعليقة على معالم الأصول. ج5، قم، دفتر انتشارات اسلامي(وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم)، چاپ اول، 1427ق.

نائینی، محمّدحسین. فوائد الأصول. ج3، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ اول، 1376ش.

_________ أجودالتقریرات، ج2، قم، مطبعة العرفان‏، چاپ اول، 1352ش.

نجفی، محمّدحسن. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌. ج42، بیروت، دار إحياء التراث العربي‌‏، چاپ هفتم، 1404ق.

نراقی، احمد. عوائد الأیام. قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‏، چاپ اول، 1375ش.

وحید بهبهانی، محمّدباقر. حاشية مجمع الفائدة و البرهان. قم، مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني‏، چاپ اول، 1417ق.

یزدی، ملاعبدالله. الحاشیة علی تهذیب المنطق. قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ سیزدهم، 1427ق.

ب) منابع فارسی:

حسینی طهرانی، سیّد محمّدمحسن. اجماع از منظر نقد و نظر. بی­جا، عرش اندیشه‏، چاپ اول، 1428ق.

دهخدا، علی اکبر. لغت نامه. ج1وج5، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، 1372ش.

ذکیانی، غلامرضا؛ جان­نثاری، محبوبه. مبانی منطقی استقراء و جایگاه آن در آراء کلامی شهید صدر. تهران، نشر علم‏، چاپ اول، 1389ش.

صدر، سیّد محمّدباقر، قواعد کلّی استنباط. ج1 و ج2، (مترجم: رضا اسلامی) قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ چهارم، 1387ش.

فاضل لنکرانی، محمّد. ایضاح الکفایة. ج4، قم، نوح، چاپ پنجم، 1385ش.

_________ سیری کامل در اصول فقه. ج10، قم، انتشارات فیضیه، چاپ اول، 1379ش.

قلی­زاده، احمد. واژه شناسى اصطلاحات اصول فقه. تهران، بنياد پژوهشهاي علمي فرهنگي نور الاصفياء‏، چاپ اول، 1379ش

محمّدی، علی. شرح اصول فقه. ج3، قم، دارالفکر‏، چاپ دهم، 1387ش.

_________ شرح کفایة الأصول. ج4، قم، الامام الحسن بن علي(ع)‏، چاپ اول، 1379ش.

مركز اطلاعات و مدارك اسلامى‏، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، ‏پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول، بی­تا.

معین، محمّد. فرهنگ فارسی معین. (به اهتمام: عزیزالله علیزاده) تهران، اشجع – میکائیل، چاپ چهارم، 1388ش.

ملکی اصفهانی‏، مجتبی. فرهنگ اصطلاحات اصول. ج1، قم، ‏عالمه، چاپ اول، 1379ش.

نمازی فر، حسین. مقایسه مبانی اصولی آخوند خراسانی و امام خمینی. تهران، معاونت پژوهشی انتشارات پژوهشکده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامی‏، چاپ اول، 1383ش.

ج) مقالات:

اسلامی، رضا. «مکتب اصولی شهید آیت الله صدر». پژوهش و حوزه، سال هفتم، شماره 27و28، بی­تا: 126و127.

حسینی خراسانی، سیّد احمد. «بازکاوی دلیل اجماع». فقه، سال سیزدهم، شماره 48، بی­تا: 29

ساعدی، جعفر. «اجماع در اندیشه شیعی». فقه اهل بیت(ع)، سال یازدهم، شماره 42، بی­تا: 152-174.

محمّدی، ابوالحسن. «اجماع». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره10، شماره1، تابستان1351، ص149.

هاشمی، سیّد محمود. «ویژگی­های مکتب فکری و علمی شهید صدر». فقه اهل بیت(ع)، ج24، بی­تا: 22.

چکیده

اجماع به عنوان یکی از منابع چهارگانه اثبات احکام شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در عین حال از حیث مبنای حجّیت اجماع، میان فقهای شیعه و اهل سنّت اختلاف نظر وجود دارد. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع اصولی و اقوال فقها، مفهوم اجماع و مبنای حجّیت آن نزد فقهای شیعه بالخصوص آیت الله شهید صدر(ره) و مرحوم امام خمینی(ره) را بررسی نموده­ایم. ابتدا اهل سنّت اجماع را به عنوان یک دلیل مستقل در عرض کتاب، سنّت و عقل داده امّا فقهای شیعه اگر چه به خاطر مماشات با اهل سنّت اجماع را به عنوان یکی از ادلّه اربعه قرار داده­اند اما معتقدند اجماع تنها در صورتی حجّت است که کاشف از رأی و نظر امام معصوم علیه­السّلام باشد. سپس فقهای شیعه راه­های احراز رأی معصوم علیه­السّلام از طریق اجماع را مطرح می­کنند و به مبنای حجّیت اجماع می­پردازند. عدّه­ای از متقدّمین قائل به طریقه دخولی با فرض دخول امام(ع) در بین مجمعین به عنوان فرد ناشناس، شیخ طوسی(ره) و پیروان او قائل به طریقه لطفی، گروهی از متأخرین قائل به طریقه حدسی شده و برخی نیز طریقه تشرّفی را مطرح کرده­اند. شهید صدر(ره) و امام خمینی(ره)، هر دو طریقه حدسی را پذیرفته­اند. شهید صدر(ره) معتقد است همان گونه که تعدّد خبردادن­های حسّی به حساب احتمالات منجر به رشد احتمال مطابقت و ضعیف شدن احتمال مخالفت می­گردد نظیر همین حالت در خبردادن­های حدسی نیز وجود دارد. لذا در جایی که تعداد فتاوا به اندازه­ای برسد که موجب ضعیف شدن احتمال خطا در حق همه فتوا دهندگان گردد، یقین حاصل می­شود که حکم شارع مطابق با کلمات مجمعین است. امام خمینی(ره) معتقد است بین اتّقاق نظر فقها و نظر امام معصوم(ع) ملازمه عادیه وجود دارد. بدین بیان که اگر همه فقهای ما در همه اعصار به حکمی متّفق بودند عادتاً معلوم می­شود که این حکم را در اصل از امام معصوم(ع) اخذ کرده­اند.

واژگان کلیدی: اجماع، حجّیت اجماع، امام خمینی(ره)، شهید صدر(ره)

مقدمه

1- بیان مسأله

در فقه شیعه، اجماع از جایگاه والایی برخوردار است، به گونه­ای که در ردیف کتاب و سنّت و عقل، یکی از دلایل چهارگانه اثبات احکام شرعی محسوب می‌شود. امّا اجماعی که نزد شیعه معتبر است با اجماعی که نزد اهل سنّت از آن نام برده می‌شود تفاوت داشته و در واقع یکی از طرق اثبات سنّت [به معنای فعل و قول و تقریر معصوم(ع)] محسوب می‌شود.

آنچه در شیعه مورد بحث قرار گرفته بیشتر به مبانی و پیامدهای اجماع ارتباط دارد به گونه‌ای که برخی مبنای مشروعیت اجماع را بر اساس حدس و برخی بر اساس حس حجت می‌دانند.

این بحث یک خصوصیت متمایزی از دیگر بحث­های اصولی دارد. در سایر مسائل علم اصول بحث از تعیین حجّیت است و بعد از اثبات حجّیت در موردی به نحو قطعی علم به حکم شرعی پیش نمی­آید، بلکه در نهایت حجّت و معذّریت را اثبات می­کند. به عنوان مثال دلیل قطعی بر حجّیت خبر واحد اقامه می­شود لکن با حجّیت خبر واحد علم به حکم شرعی حاصل نمی­شود امّا از نظر شهید صدر(ره) در بحث اجماع این گونه نیست و حجّیت بحث اجماع مساوی با قطع است. یعنی اگر حجّیت اجماع ثابت شود علم به حکم شرعی پیش می­آید.[1] لذا اگر اصولی بتواند اثبات کند که اجماع کاشف از قول معصوم است و باعث علم به حکم شرعی است اجماع حجّت خواهد بود اما اگر نتواند، اجماع حجّیتی نخواهد داشت.

به علاوه از آنجا که نوع نگاه فقها به مبانی اجماع منجر به اختلاف در دیدگاهها و پیامدها می‌شود، در این رساله در صددیم که دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره) را در این خصوص با نظر شهید آیت­الله صدر(ره) مورد کنکاش قرار دهیم.

در این نوشتار ناگزیر باید در یک فصل به تبیین اصطلاحات علمی مرتبط پرداخته می­شد تا مبانی مورد توجّه رساله روشن گردد و در فصل دیگر مبانی حجّیت اجماع از منظر دو فقیه مذکور با تأمّل و گذری بر سایر نظرات مطرح در این موضوع پرداخته شده است.

در پایان پس از تبیین موضوع، به نتیجه کار و تحقیق دست خواهیم یافت.

2- سؤالات تحقیق

مبنای حجّیت اجماع نزد امام خمینی(ره) چیست؟

شهید صدر(ره) اجماع را از چه باب حجّت می‌داند؟

نقاط اشتراک و افتراق این دو شخصیت در باب اجماع کدام است؟

3- فرضیه های تحقیق

امام خمینی(ره) اجماع را از باب حدس حجّت می‌داند.

شهید صدر(ره) از باب حدس و از طریق حساب احتمالات اجماع را حجّت می‌داند بر خلاف نظر مشهور.

دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) به صورت کلی نزدیک به هم بوده و اختلاف ایشان در نحوه بیان مسأله و شیوه استدلال است.

4- ضرورت موضوع

تأثیر مکتب فقهی امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) در تحوّلات سیاسی و اجتماعی معاصر و به خصوص با استقرار حکومت و حل بسیاری از معضلات با رویکرد حکومتی، بررسی مبانی اصولی این دو فقیه بزرگ را ضروری ساخته است. چه بسا که برخی فتاوا و احکام را بر خلاف اجماع فقهای سلف تحلیل کنند. از این رو تحقیق علمی در خصوص مبانی و رویکردهای اصولی آنان را در چارچوب متد علمی رایج حوزوی ضروری ساخته است.

5- اهداف تحقیق

این نوع تحقیقات به صورت مبنایی در مراکز تحقیقی آموزشی اعم از حوزه و دانشگاه تأثیرگذار است و طبیعی است که تحقیق در مورد مبانی، می‌تواند نتیجه خود را در بسیاری از احکام فقهی و حقوقی که مبتنی بر مبانی فقهی شکل گرفته­اند به جا بگذارد. لذا کاربرد این تحقیق را در نظام قانونگذاری کشور هم می‌توان با توجه به اصل 4 قانون اساسی که ضرورتاً همه احکام و مقرّرات را مبتنی بر شریعت مقدّس اسلام تأکید کرده است مشاهده کرد.

6- پیشینه تحقیق

بحث اجماع به عنوان یکی از ادله استنباط احکام شرعی در غالب کتب اصولی شیعه [به عنوان دلیلی کاشف از رأی معصوم(ع)] و در کتب اصولی اهل سنّت [به عنوان دلیل مستقل] مطرح شده است. با مداقه در آثار و نگرش­های موجود در مواضع موافق یا مخالف، علی رغم وجود تألیفات قابل اعتنا در زمینه بررسی حجّیت اجماع، وجود رساله­ها (مانند پایان نامه «حجّیت اجماع در فقه اسلامی»، «حجّیت اجماع و بررسی آراء فریقین») و چند مقاله (به عنوان مثال: مقالات «اجماع در اندیشه شیعی»، «اجماع در نگاه فریقین» و…) نگرشی به این مسأله با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) به صورت جداگانه یا تطبیق نظر این دو فقیه در هیچ کتاب و یا رساله­ای یافت نشد.

7- روش تحقیق

روش کار در اين پژوهش به نحو کتابخانه‌اي و با مراجعه به منابع دست ‌اول و معتبر اصولی است، مطالب نيز به شيوه تحليلي – توصيفي مي‌باشد. در بررسي توصيفي، هدف صرفاً گردآوري و کسب اطلاعاتي درباره‌ي موضوع موردتحقيق است و در بررسي تحليلي، بين اطلاعات گردآوري‌شده، مقايسه‌هايي صورت مي‌گيرد.

فصل 1 : کلّیات

1-1-  شرح واژگان

1-1-1-  حجّیت

1-1-1-1-  معنای حجّت

حجّت داراى چهار معناست، يك معنا در لغت، دو معنا در اصطلاح منطق و يك معنا در اصطلاح اصوليّين.

1-1-1-1-1-  حجّت در لغت

حجّت، در لغت به معنای دلیل و برهان[2]و چیزی که دعوا بدان ثابت شود[3] آمده است.

همچنین گفته­اند حجّت بیانگر صحّت ادعای یکی از طرفین منازعه[4] و یا ایراد سخن بر وجهی است که به هنگام خصومت با آن پیروزی حاصل می­شود[5].

طریحی می‌گوید: «الُحُجَّة ـ بضمّ الحاء ـ الإسم من الإحتجاج»[6] در واقع حجّت عبارت است از هر آنچه که صلاحیّت دارد در استدلال بر ضدّ خصم به آن تمسّک و به وسیله آن علیه دیگری احتجاج شود. پس هر آن چیزی که سبب غلبه و پیروزی بر خصم گردد، در لغت «حجّت» نامیده می‌شود.

در عرف هر چیزی که قابلیت داشته باشد به وسیله آن بر دیگران احتجاج شود، دارای حجیّت است، چه مولا با آن، بر بنده خود احتجاج کند و چه به عکس. لازمه حجیت یک دلیل، منجّزیت و معذّریت آن است؛ یعنی در جایی که دلیل، به واقع اصابت کند، تکلیف بر مکلّف منجّز شده و مخالفت با آن، مستوجب عقوبت است؛ اما در جایی که حجّت، به واقع اصابت نکند، تمسّک به حجّیت برای مکلف، عذر محسوب شده و او را از عقاب می‌رهاند.

1-1-1-1-2-  حجّت در منطق

حجّت در منطق به دو معنا به کار رفته است[7]:

مجموع قضایای معلوم و مرتبطی که به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب، با نظم و چینش خاصّی در کنار هم گذاشته می­شود، مانند: «العالم متغیّر، و کلّ متغیّر حادث ، فالعالم حادث.»

به بیان دیگر، حجّت عبارت است از آن دسته از معلومات تصدیقی که ذهن انسان آنها را به کار می­گیرد تا به کمک آنها به یک مجهول تصدیقی دست یابد و فرقی نمی­کند که در قالب قیاس باشد یا استقراء و یا تمثیل.

حجّت به معنای حدّ وسط در قیاس منطقی است؛ برای نمونه ، در مثال بالا کلمه «متغیّر» حدّ وسط و علّت اثبات اکبر برای اصغر است.

1-1-1-1-3-  حجّت در اصول فقه

معناى حجّت نزد اصولیّین- بنا بر آنچه از تتبّع در كاربردهاى آن به دست مى‏آيد- عبارت است از: «هر چيزى كه متعلّقش را اثبات كند و به درجه قطع نرسد»؛ يعنى موجب حصول قطع به متعلّق خود نشود، و اگر قطع‏آور باشد، همان قطع حجّت خواهد بود، لكن حجّت به معنای لغوی آن، به بيانى ديگر: «هر چيزى است كه كاشف و حاكى از چيز ديگرى باشد به گونه‏اى كه آن را اثبات كند.» و مقصود از «اثبات آن» اين است كه اثباتش برحسب جعل شارع باشد نه برحسب ذاتش، و معناى «به گونه‏اى كه آن را اثبات كند» آن است كه حجّت حكم فعلى را در حقّ مكلّف به عنوان اينكه همان حكم واقعى است، اثبات مى‏كند. و اين در صورتى درست مى‏آيد و آن را اثبات مى‏كند كه دليل بر معتبر بودن و حجّت بودن آن شى‏ء كاشف و حاكى، از سوى شارع به آن ضميمه شود.[8]

پس از آشنایی با معانی چهارگانه «حجّت»، مقصود و مراد ما از این واژه در عبارت «حجّیت اجماع» همان معنای اصطلاحی اصولی است، زیرا در کبرای قیاس استباط قرار می­گیرد.

1-1-2-  اجماع

1-1-2-1-  تعریف لغوی اجماع

اجماع در لغت دو معنای ذیل را دارد:

الف ـ اتّفاق، گرد آمدن، جمع کردن[9]؛ طریحی می­گوید: «و هو (اجماع) فی اللغة الاتّفاق»[10]: اجماع در لغت به معنای اتّفاق است. ابن فارس می‌نویسد: «الجيم و الميم و العين أصلٌ واحد، يدلُّ على تَضَامِّ الشَّیء.»[11]؛ جیم و میم و عین یک اصل است که بر ضمیمه نمودن و پیوند و پیوستن شیء دلالت می‌کند.

ب ـ عزم[12]، دل نهادن و تصمیم بر انجام کاری؛ «جَمَع امرَه و اَجمَعَه و اَجمَعَ علیه: عزم علیه؛»[13] کارش را جمع کرد و بر آن اجماع کرد؛ یعنی بر آن عزم کرد. «یقال: اَجمِع امرَکَ و لا تدَعه منتشراً؛»[14] گفته می‌شود کارت را گردآوری کن و نگذار پراکنده شود.

در آیات قرآن، روایات معصومین(ع) و محاورات عرب نیز اجماع به معنای «عزم» به کار رفته است که چند نمونه ذکر می‌شود:

۱. «وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في‏ غَيابَتِ الْجُب»[15]؛ عزم کردند که یوسف را درون چاه افکنند.

« مَنْ‏ لَمْ‏ يُجْمَعِ‏ الصِّيَامَ‏ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَه»[16]؛ هرکس از شب عزم روزه نداشته باشد، روزه‌اش درست نیست. «لا يَكُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ‏ يُجْمَعَ‏ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّام‏»[17]؛ نماز مسافر تمام نیست، مگر آن که عزم و نیّت اقامه ده روز داشته باشد.

۳. لَمَّا أَجْمَعَ أَبُوبَكْرٍ عَلَى‏ مَنْعِ‏ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَدَك‏…؛[18] چون که ابوبکر عزم و تصمیم گرفت که فاطمه (س) را از تصرّف در فدک منع کند…

با نظر به آنچه در کتب لغت آمده، شاید بتوان گفت در اجماع که به معنای عزم و اراده است، نوعی آمادگی، تفکّر و تدبیر جهت دستیابی به هدف مورد نظر لحاظ شده است. راغب می­گوید: باب افعال اين واژه، مثل- أَجْمَعْتُ كذا- بيشتر از ثلاثى مجرّد آن به امور فکری و نفسانی مربوط مى‏شود.[19] مانند آیه شریفه «…فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ…»[20] : فکر خود و قدرت معبودهایتان را جمع کنید.

در اطلاق اجماع بر هر یک از معانیِ عزم، اتفاق، اِحکام، اطباق و ضَمّ، اختلاف شده که آیا به نحو حقیقت است، خواه از باب مشترک لفظی و یا معنوی؟ یا در بعضی حقیقت و در بقیه مجاز است؟ در این زمینه بحث‌هایی مطرح شده که نیاز و فایده مهمی در طرح و بررسی شان به نظر نمی‌رسد، ولی شاید بتوان ادعا کرد که این ماده (جیم و میم و عین) یک معنای اصلی بیشتر ندارد که همان ضمّ یعنی پیوست دادن و گرد آوردن است و مابقی معانی از مصادیق و لوازم آن به شمار می‌آیند. کلام ابن فارس که پیش از این ذکر شد شاهد این مدعاست: «الجيم و الميم و العين أصلٌ واحد، يدلُّ على تَضَامِّ الشَّیء.»[21]

1-1-2-2-  تعریف اصطلاحی اجماع

ميرزاي قمّي از فقهای بزرگ شیعه در كتاب «قوانين الاصول» اجماع را چنين تعريف مي­كند: اجماع عبارت است از اتّفاق جماعتي از مجتهدین امّت بر امري از امور ديني كه اتّفاق آنها كاشف از رأي معصوم باشد[22]. عناصر اين تعريف عبارت است از:

اتّفاق؛

اتّفاق جماعتي از مجتهدين؛

اتّفاقي كه كاشف از رأي معصوم باشد؛

اتّفاق بر مسأله ديني؛

در واقع اجماع، اتّفاقی است که می­تواند حکم شرعی معیّنی را اثبات کند. تمام تعاريفى كه فقهای شیعه براى اجماع ذكر كرده‌اند، به همين تعريف برمى‌گردد؛ برخی گفته اند اجماع، اتّفاقى است كه امام(ع) از جمله آن‌ها باشد[23] يا‌ اتّفاق كسانى كه قولشان در فتاوای شرعی معتبر است[24] یا اینکه اجماع عبارت است از هماهنگی تعداد زیادی از اهل نظر و فتوا در حکم، به اندازه­ای که موجب احراز حکم شرعی شود.[25]

غزّالي از علمای بزرگ عامّه در تعریف اجماع مي نويسد: اجماع عبارت است از «اتّفاق امّت محمّد(ص) بر امري از امور ديني» و توضيح مي­دهد كه منظور از امّت، مجتهد صاحب فتوي است و اتّفاق همه مردم حتّي عوام و يا علماي ساير رشته­هاي علمي منظور نيست.[26] به عبارت ديگر در نظر غزّالي اتّفاق كساني كه در مسائل ديني صاحب نظر هستند براي تحقّق اجماع لازم است و نظرات آنها كه در اين رشته تخصّصي ندارند يا اصلاً بي­اطّلاعند نمي­تواند در تحقّق و عدم تحقّق اجماع مؤثر باشد، البتّه مواردي در شرع وجود دارد كه عملي مورد اجماع همه مردم از عامّي تا عالم است مانند اجماع بر جزئيات اعمال حج و عمره كه به طور تفصيل مستند به هيچ آيه و حديثي نيست ولي مورد اجماع و اتّفاق و عمل همه مسلمانان بوده و هست صرف نظر از اينكه اين گونه موارد را مي توان مستند به تقرير و رفتار پيغمبر اسلام دانست.[27]

عناصر اين تعريف بدین شرح است:

اتّفاق؛

اتّفاق صاحب نظران مسائل ديني يعني علماي دين و فقهاء؛

اتّفاق فقهاي اسلامي نه مذاهب ديگر؛

اتّفاق بر مسأله اي از مسائل ديني نه بر مسائل ديگر؛

1-1-2-2-1-  وجوه تمایز تعاریف اصطلاحی اجماع

با دقّت در تعاريف اجماع از منظر خاصّه و عامّه روشن مي­شود که:

بنا به عقيده شیعه اجماع بدان جهت «حجّت» است كه كاشف از رأي معصوم بوده و فقط در اين صورت حجّت است. پس حجّيت اجماع در اين مذهب به واسطه خود آن نيست بلكه به واسطه رضاي پيغمبر(ص) يا امام(ع) است كه اتّفاق علما حاكي و كاشف از آن است. در حالي كه به اعتقاد عامّه حجّيت اجماع به واسطه خود آن است و بدین جهت «حجّت» است.

در مشرب علماي عامّه اتّفاق همه فقها و مجتهدين لازم است تا اجتماعي به وجود آيد، حال آنكه در طريقه شيعه اتّفاق كل لازم نیست به خصوص اگر مخالف شناخته شده و به اصطلاح معلوم النّسب باشد، چون معلوم است كه او معصوم نيست و مخالفتش مضر نمي­باشد.

بدين ترتيب مي­توان گفت بين اجماع شيعه و سنّي عموم و خصوص مطلق است یعنی هرجا اجماع به عقيده سنّيان حاصل شود اجماع شيعه هم حاصل شده ولي ممكن است بعضي موارد باشد كه شيعه آن را اجماع بداند و سنّيان ندانند چنانكه در مخالفت شخص معروف و شناخته شده اين وضع پيش می­آيد.[28]

می­توان گفت اصل تفاوت اجماع شیعه و اهل سنّت مسأله کمّی و کیفی آن است که از نظر علمای امامیّه معیار کیفیت است. بنابراین چه بسا اجماع اهل سنّت که از نظر شیعه اجماع نیست. پس به بیان صحیح­تر بین اجماع شیعه و سنّی عموم و خصوص من وجه وجود دارد.

1-1-2-3-  واژگان مرتبط با «اجماع»

در مطالعه آثار فقها بعضاً به جای اجماع، با تعابیری همچون «اتّفاق» و «عدم اختلاف» مواجه می­شویم. مقصود از واژۀ «اتّفاق» در كاربردهاى گوناگون، متفاوت است. ممكن است اين واژه به كار رود و مقصود گوينده معنايى غير از «اجماع» و «عدم اختلاف» باشد؛ براى مثال، اگر فقها چنين بگويند: «در فلان مسأله اختلافى وجود ندارد، بلكه در آن ادّعاى اتّفاق شده است، بلكه گفته شده اين مسأله اجماعى است»[29]، از اين عبارت چنين استفاده مى‌شود كه «اتّفاق» در كشف از واقع، داراى مرتبه‌اى بين «اجماع» و «عدم خلاف» است؛ البتّه ممكن است اين واژه به كار رود و مقصود گوينده، معنايى مترادف با «عدم خلاف» باشد؛ مثل اين كه به شخصى كه در عبارتش واژه‌اى جز «عدم خلاف» وجود ندارد، نسبت داده شود كه ادّعاى «اتّفاق» كرده است.[30] گاهى هم اين واژه به كار مى‌رود و مقصود از آن، اجماع كاشف از سخن معصوم است؛ مثل اين كه در موردى گوينده در مقام نقل و حكايت اجماع از ديگران از واژۀ «اتّفاق» استفاده كند[31] ‌در صورتى كه در عبارت‌هاى آن‌ها جز واژۀ‌ «اتّفاق» چيز ديگرى وجود ندارد.[32] موارد نادری هم وجود دارد كه واژۀ «اتّفاق» به كار رفته و قصد گوينده مرتبۀ بالاترى از اجماع است. گويى اتّفاق جز با وفاق تمام حاصل نمى‌شود به خلاف اجماع كه ممكن است كاشف از رأى معصوم باشد و در عين حال مخالفى هم كه رأيش غير قابل اعتنا است، وجود داشته باشد.[33]

لازم به ذکر است چنانچه قرينه صارفه‌اى وجود نداشته باشد، واژه «اتّفاق»، به اجماعِ كاشف از حكم شرعى انصراف دارد و اين شايد به دليل كثرت استعمال اتّفاق در اين معنا باشد.[34] به عنوان نمونه عبارت ذیل، کلام مرحوم وحيد بهبهانى در يكى از مسائل مربوط به معاملات است که می­گوید:

«شايد از اصل لغت استفاده شود كه عريّه، شامل نخل‌هاى داخل باغ هم هست كه در اين صورت، نخل‌هاى داخل باغ هم مشمول اطلاق برخى اخبار مى‌شود و شايد مستند اتّفاق فقيهان هم همين باشد با اين كه اتّفاق كافى است؛ زيرا چنين مى‌نمايد كه اين مسأله اجماعى است.»[35]

ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که «شهرت فتوایى» نیز با «اجماع» تفاوت دارد. شهرت فتوایی عبارت است از شایع بودن یک فتوا اگر به سر حدّ اجماع نرسد و در مقابل آن فتواى شاذّ قرار دارد. برخى از اصولیون امامیه عقیده دارند که هر چند فتواى یک فقیه حجّت بر حکم براى فقیه دیگر نمى­شود ولى همین فتوا وقتى به حدّ شهرت رسید و فتوا دهندگان زیاد شدند مى­تواند براى فقیه دیگر دلیل بر حکم باشد و او نیز حکم را استنباط کند.

[1]  سیّد محمّدباقر صدر، دروس في علم الأصول، چاپ پنجم، (قم،‏ موسسة النشر الاسلامي، 1418ق)، ج1، ص273؛  سیّد محمّدباقر صدر، بحوث فی علم‌الأصول، چاپ سوم، (قم، مؤسسه دائرةالمعارف‌فقه‌اسلامی بر مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، 1417ق)، ج4، ص313.

[2] ابراهیم انیس و دیگران، معجم‌الوسیط، چاپ دوم، (تهران، انتشارات اسلامی، 1386ش)، ذیل ماده حجّ؛ مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس، چاپ اول، (بیروت، دارالفکر، بی­تا)، ج3، ص316.

[3] علی­اکبر دهخدا، لغت نامه، چاپ اول، (تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1372ش)، ج5، ص7662.

[4] حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول، (بیروت، دارالقلم، بی­تا)، ص219.

[5] محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغة، چاپ اول، (بیروت، دار احیاء التراث العربی)، بی­تا، ج3، ص251

[6] طریحی، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، چاپ سوم، (تهران، مرتضوی، 1375ش)، ج2، ص286.

[7] ر.ک: ملاعبدالله یزدی، الحاشیة علی تهذیب المنطق، چاپ سیزدهم، (قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1427ق)، ص86.

[8] محمّدرضا مظفّر، اصول الفقه، چاپ ششم، (قم، بوستان کتاب‏، 1430ق)، ص370.

[9] محمّد معین، فرهنگ فارسی معین، چاپ چهارم، (تهران، اشجع – میکائیل، 1388ش)، ص74.

[10] طريحي، همان، ج4، ص317، ماده جمع.

[11] احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه، چاپ اول، (قم، مكتب الاعلام الاسلامي، بی­تا)، ج1، ص479.

[12] در «لغت­نامه دهخدا» هر دو معنا ذکر شده است: دهخدا، همان، ج1،ص889.

[13] محمّد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، چاپ سوم، (بیروت، دار صادر، بی­تا)، ج8، ص53.

[14] همان.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه چگونگي مواجهه علماي شيعه با حاکمان با تأکيد بر ديدگاه امام خميني(ره)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122