پايان نامه حقوق کودکان ناشي از ازدواج موقت و ازدواج هاي نوظهور از نگاه مذاهب فقهي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه حقوق کودکان ناشي از ازدواج موقت و ازدواج هاي نوظهور از نگاه مذاهب فقهي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 147 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه حقوق کودکان ناشي از ازدواج موقت و ازدواج هاي نوظهور از نگاه مذاهب فقهي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
1-بیان مسئله    2
2- ضرورت و اهمیت تحقیق    3
3- پرسش های تحقیق    4
4- پیشینه و سابقه تحقیق    4
5- فرضیه تحقیق    5
الف) فرضیه اصلی    5
ب) فرضیه فرعی    5
6- روش تحقیق    5
7- اهداف تحقیق    6
فصل اول:مفهوم شناسی
1ـ1تعریف حق    8
1ـ2  تعریف طفل    9
1ـ2ـ1طفل در لغت    9
1ـ2ـ2 طفل در قرآن    10
1ـ2ـ3 تعریف طفل نزد فقها    10
1ـ3 تعریف ازدواج    12
1ـ3ـ1 ازدواج در لغت    12
1ـ3ـ2 نکاح در لغت    13
1ـ3ـ3 منظور ازازدواج    13
1ـ4 ارکان ازدواج دائم    16
1ـ4ـ1 ارکان ازدواج در امامیه    16
1ـ4ـ2 ارکان ازدواج در اهل سنت    16
1ـ5 اركان ازدواج موقت    17
1ـ6 شرایط ازدواج    19
1ـ6ـ1معناى شرط    19
1ـ6ـ2 شرط در لغت    19
1ـ6ـ3 شرط در اصطلاح منطقيون    19
1ـ6ـ4 شرایط عقد ازدواج در امامیه    20
1ـ6ـ5 شرایط ازدواج در اهل سنت    20
1ـ6ـ6 الفاظ عقد ازدواج در مذاهب    21
1ـ6ـ7 «ولی » در نکاح    22
1ـ6ـ8 ولی در عقد ازدواج امامیه    22
1ـ6ـ9 ولی در عقد ازدواج اهل سنت    23
1ـ6ـ10 شرایط ازدواج موقت    24
1ـ6ـ11مواردى كه متعه حرام است:    24
1ـ6ـ12 مواردى كه متعه كراهت دارد:    25
1ـ7 احکام زوجه در ازدواج موقت    25
1ـ8 ازدواج صحیح، ازدواج فاسد و ازدواج باطل نزد اهل سنت    26
1ـ8ـ1عقد ازدواج صحیح    26
1ـ8ـ2 عقد ازدواج فاسد    27
حالاتی که ازدواج فاسد می‌شود:    27
1ـ8ـ3 عقد ازدواج باطل    28
حالاتی که ازدواج  باطل می‌شود:    28
1ـ9 ازدواج‌های نوظهور    29
1ـ9ـ1منظور از نوظهور    29
1ـ9ـ2 نکاح مسیار    30
1ـ9ـ2ـ1 مفهوم لغوی مسیار    30
1ـ9ـ2ـ2 مفهوم اصطلاحی نکاح مسیار    31
1ـ9ـ2ـ3حکم ازدواج مسیار در فقه معاصراهل سنت    32
1ـ9ـ2ـ3ـ1 اباحه همراه با کراهت احیاناً    32
ازدواج النهاریات و لیلیات    34
1ـ9ـ2ـ3ـ2 تحریم یا عدم قبول ازدواج مسیار شرعاً    34
1ـ9ـ2ـ3ـ3 توقف    34
نظر امامیه در مورد گذشتن زن از حقوق خود    35
1ـ10 ازدواج عرفی    35
1ـ10ـ1عرفی در لغت    35
1ـ10ـ2 عرفی در اصطلاح    36
1ـ10ـ3 مقصود از ازدواج عرفی    36
1ـ10ـ4 خصوصیات ازدواج عرفی و مشخصههای آن    38
1ـ11 ازدواج سری    39
1ـ11ـ1 سر در لغت    39
1ـ11ـ2 ازدواج سری در اصطلاح    39
1ـ11ـ3 انواع ازدواج سری و حکم شرعی آن    39
1ـ12 ازدواج مدنی    41
1ـ12ـ1 مدنی در لغت    41
1ـ12ـ2 ازدواج مدنی در اصطلاح    41
1ـ12ـ3 حکم شرعی ازدواج مدنی    42
1ـ13 ازدواج فرندی (دوستی)    43
1ـ13ـ1 مقصود از ازدواج فرندی    43
1ـ13ـ2 ازدواج مِیسَر یا فرندی    43
1ـ13ـ3 میسر در لغت    43
1ـ13ـ4 سبب نامیده شدن این ازدواج به ازدواج فرندی    43
1ـ13ـ5 حکم شرعی ازدواج فرندی    44
1ـ14 ازدواج سیاحی    46
1ـ14ـ1 سیاحی در لغت و اصطلاح    46
1ـ14ـ2 حکم شرعی ازدواج سیاحی    46
1ـ14ـ3 مقصود از ازدواج سیاحی    47
1ـ15 ازدواج معاطاتی    47
1ـ15ـ1 مفهوم معاطات    47
1ـ15ـ2 منظور از نکاح معاطاتی    47
1ـ15ـ3 نظريه صحت نکاح معاطاتي    48
1ـ15ـ4 نظريه بطلان نکاح معاطاتي    49
1ـ16 ازدواج سفید    50
1ـ17  نکاح جهادی    51
1ـ18تعریف مذاهب خمسه    52
1ـ18ـ1 معرفی مذهب إمامیه    52
1ـ18ـ2 معرفی اجمالی مذاهب اربعه    53
1ـ19 نظر علمای امامیه در مورد حکم شرعی ازدواج های نو ظهور    56
1ـ19ـ1  آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله):    56
1ـ19ـ2 آیت الله العظمی سبحانی (مد ظله):    57
1ـ19ـ3 آیت الله شبیری زنجانی (مد ظله):    57
1ـ19ـ4 آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله):    58
فصل دوم:حقوق کودکان از نگاه علمای امامیه
2ـ1 حق ثبوت نسب کودک    60
2ـ1ـ1 نسب در لغت    60
2ـ1ـ2 نسب در اصطلاح    60
2ـ1ـ3 قاعده الفراش    61
تعریف الفراش    61
2ـ1ـ4 تعریف قاعده الفراش    62
2ـ1ـ5 راه های اثبات نسب    63
2ـ1ـ6 شرایط الحاق طفل به زوج    64
2ـ1ـ7 ولد شبهه    67
2ـ1ـ7 ـ1 تعریف شبهه    67
2ـ1ـ8 ولد عقد فاسد    69
2ـ1ـ9 عدم ثبوت نسب در زنا    69
2ـ2 حق نفقه کودک    71
2ـ2ـ1 نفقه در لغت    71
2ـ2ـ2 نفقه در اصطلاح    71
2ـ2ـ3 وجوب نفقه بر فرزندان    72
2ـ2ـ4 ادله به وجوب نفقه دادن به فرزندان    72
2ـ2ـ4ـ1 استناد به کتاب:    72
2ـ2ـ4ـ2 استناد به سنت:    73
2ـ2ـ5 استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش    74
2ـ2ـ6 شرایط منفق و منفق علیه    74
2ـ2ـ7 آیا پدر باید برای دادن نفقه فرزندان، کار کند؟    75
2ـ2ـ8 پایان نفقه دادن به فرزندان    76
2ـ2ـ9 مقدار نفقه    77
2ـ2ـ10 حکم امتناع از دادن نفقه    77
2ـ3  حق رضاع کودک    78
2ـ3ـ1 وجوب رضاع کودک    78
2ـ3ـ2 اجرت رضاع    79
2ـ3ـ3 مدت رضاع    79
2ـ4 حق حضانت کودک    80
2ـ4ـ1 حضانت در لغت    80
2ـ4ـ2 حضانت در اصطلاح    81
2ـ4ـ3 آیا حضانت حق است یا تکلیف؟    81
2ـ4ـ4 حضانت از دیدگاه فقیهان    82
2ـ4ـ 5 آغاز و پایان حضانت    84
2ـ5 حق ولایت بر کودک    85
2ـ5ـ1 ولایت طفل بر عهده چه کسی است؟    85
2ـ5ـ2 شرایط اولیا    88
2ـ5ـ3 تصرف ولی    90
2ـ5ـ4 زمان پایان یافتن ولایت بر کودک    90
فصل سوم:حقوق کودکان از نگاه علمای اهل سنت
3ـ1ـ1 حق ثبوت نسب طفل    93
3ـ1ـ2  قواعد ثبوت نسب    94
3ـ1ـ 3شرایط اثبات نسب    95
3ـ1ـ3ـ1 ازدواج  صحیح    96
3ـ1ـ3ـ2 ازدواج فاسد    97
3ـ1ـ3ـ3 وطی به شبهه    98
3ـ1ـ4 راه های اثبات نسب    99
بینه    100
3ـ2  حق نفقه کودک    101
3ـ2ـ1 معنای نفقه    101
3ـ2ـ2 قرابت موجب نفقه    101
3ـ2ـ3  شرایط وجوب نفقه    102
3ـ2ـ4 شرط اتحاد دین    103
3ـ2ـ5 شرایط وجوب نفقه بر فرزندان    104
3ـ2ـ5ـ1 شرایط نزد حنفیه    104
3ـ2ـ5ـ2 شرایط نزد مالکیه    105
3ـ2ـ5ـ3 شرایط نزد شافعیه    105
3ـ2ـ5ـ4 شرایط نزد حنابله    106
3ـ2ـ6 استقلال پدر در نفقه دادن بر فرزندان خودش    107
3ـ2ـ7 مقدار نفقه    108
3ـ3 حق حضانت کودک    108
3ـ3ـ1 معنای حضانت    109
3ـ3ـ2 شروط استحقاق حضانت    110
3ـ3ـ2ـ1 شروط عامه در مردان و زنان    110
3ـ3ـ2ـ2 شرایط خاص در زنان    111
3ـ3ـ2ـ3 شروط خاص مردان    111
3ـ3ـ3 مستحق حضانت    112
3ـ3ـ4 اجرت حضانت    113
3ـ3ـ5 اجبار مادر بر حضانت    115
3ـ3ـ6 سقوط حق حضانت    115
3ـ3ـ7 سکوت صاحب حق در حضانت برای طلب آن    116
3ـ3ـ8 مدت حضانت    117
3ـ4 حق رضاع کودک    118
3ـ4ـ1 معنای رضاع    118
3ـ4ـ2 حق کودک در رضاع    118
3ـ4ـ5 اجرت رضاع    120
3ـ5 حق ولایت بر کودک    121
3ـ5ـ1 انواع ولایت    121
3ـ5ـ2 ترتیب ولی بر نفس    122
3ـ5ـ4 انتهای ولایت بر نفس    123
3ـ5ـ5 ولایت بر مال    123
3ـ5ـ6  شروط ولی بر مال    124
3ـ5ـ7  تصرفات ولی بر مال    124
3ـ5ـ8 شروط وصی    124
3ـ5ـ9 انتهای ولایت و وصایت    125
خاتمه و نتیجه گیری    125
منابع    127

منابع

إبراهیم، إبراهیم عبد الرحمن، المدخل لدراسه الفقه الإسلامی تاریخه و مصادره و نظریاته العامة، عمان، 1999م، دار الثقاله للنشر و التوزیع، چ اول، ص 119-118.

ابن براج، المهذب ، ج ۲، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.

ابن رشد، بدایه المجتهد ونهایه المقتصد،ج 4 ،نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).

ابن قدامه، ا الکاسانی ،بدايع الصنایع، ج2 نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).

ابن منظور، لسان العرب، ج4و ج 2و7)؛ نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2 ،بی تا

ابن نجیم ، بحر را ئق ، ج 3، ، نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).

ابوزهره، محمد، احوال شخصیه انتشارات دار الفکر عربی ،چاپ دوم، قاهره

الاشقر ، اسامه عمر سلیمان ،مستجدات الفقهیه فی قضایا الزواج و الطلاق ، انتشارات دار النفائس سال 1420 ه چاب اول عمان

اصفهانى، حسين بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، در يك جلد، دار العلم – الدار الشامية، لبنان – سوريه، اول، 1412 ه‍ ق)

امام خمینی، توضيح المسائل (امام خمينى)؛ نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2 ،بی تا

امام خمینی، توضيح المسائل ،محشى – امام خمينى،ج‌2، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.

امام مالک، المدونه کبری، ج3. نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).

انصاری ،قدرت الله و پژوهشگران مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ،موسوعه احکام الاطفال و ادلتها ،شیرازی ج ۳، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.

بجنوردى، سيد حسن بن آقا بزرگ موسوى‌، قواعد الفقهیه، ج۴، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.

بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم‌ الحدائق الناضرة 24و25ج، نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2 ،بی‌ـ تا

بدرالعینی، محمود بن احمد، البنایه فی شرح الهدایه ج 5

پارسا ،فرزاد ، ترجمه محمد عزیز حسامی، فقه منهجی در مذهب شافعی، ، سنندج، انتشارات کردستان، چاپ اول، 1384، ج 2

تهانوى، موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية، جزء سوم، ص 753؛بی جا ، بی تا.

الجارحی ،عبد رب النبی علی ،الزواج العرفی المشکله و الحل ، انتشارات دار الروضه قاهره

الجریسی ، دکتر خالد بن عبد الرحمن ، فتاوای علما البلد الحرام ،چاپ 4 ،الریاض 1427ه ق

الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی مذاهب اربعه، انتشارات دارالکتب العلمیه، بیروت، 1410ه، جزء 4.

جصاص، احکام قر ان، ج3 نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).

جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی ،سید محمود ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام ، نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2،بی تا.

حائری طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل ، ج13،ج12 نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.

حر عاملی، محمد بن حسن‌ ، وسائل الشیعه،ج ۱۵، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.

حسيني ادياني، نکاح معاطاتی مقالات و برسی ها ،1382: ش 74، بی جا

حلاق، وائل، نشأة الفقه الإسلامی و تطوره، مترجم: ریاض المیلادی، مراجعه: د. فهد بن عبد الرحمن المحمودی، لیبی، دار المدار الإسلامی، 2007م، چ اول، ص 239-236؛

حلی ، ابن ادریس، السرائر ،ج۲ نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.

حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى‌، المهذب البارع في شرح المختصر النافع‌، ج 2، نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2 ،بی تا

مقداد بن عبد اللّه سيورى – مترجم: بخشايشى، عبد الرحيم عقيقى، كنز العرفان في فقه القرآن – ترجمه؛ ج‌2،

حلی، یحیی بن سعید، جامع الشرایع ، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.

حیدرى، على؛ مقاله تحول حقوق کودک در اسلام و مقایسه آن با کنوانسیون حقوق کودک، سایت باشگاه اندیشه

خراسانى، على محمدى، شرح تبصرة المتعلمين (محمدى)، ج‌2، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.

خمینی، سید روح الله الموسوی ،تحریر الوسیله،ج 2، چاپ سوم 1408هق، مؤسسه اسماعلیان قم.

خوانسارى، سيد احمد بن يوسف‌،جامع المدارک ، ج 4، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.

الدریویش، دکتر احمد بن یوسف بن احمد، الزواج العرفی حقیقه و احکامه و آثاره، انتشارات دار العاصمه السعودیه، چاپ اول، سال 2005م، 1426ه

دسوقی ، حاشیه دسوقی ، ج ، 2 ، نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).

الرافعی ،سالم بن عبد الغنی، احکام احوال الشخصیه للمسلمین فی الغرب ، انتشارات دارابن‌حزم چاپ اول 2002 م 1423ه

الرعینی ، مواهب الجیل ، ج 5، نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).

زحیلی ،وهبه، قضایا الفقه و الفکر المعاصر، بی جا بی تا.

الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامیه و ادلته، ج 6، الطبعه الرابعه 1418 ه0ق-1997م دارالفکر بدمشق.

زحیلی، وهبه، الوجیز فی فقه الاسلامی، ج 3، انتشارات دار الفکر بدمشق ، سال 2006 م 1427ه ،چاپ دوم.

الزرقانی ، شرح الزرقانی علی الموطا ج3 ، نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).

سبزواری ،سيد عبد الأعلى‌، مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌،ج 25 ،22 نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.

سرخسی ،المبسوط، ج5، نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2 ،بی تا

سید حکیم، مستمسک العروه، ج 14، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.

سيستاني ، توضيح المسائل ، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.

شربینی ، محمد بن احمد ، مغنی محتاج ،ج 30، نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).

شربینی ، محمد بن احمد ، الاقناع فی حل الالفاظ اب شجاع ، ج 2 ، ، نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).

چکیده

پایان‌نامه حاضر با عنوان حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج‌های نوظهوراز نگاه  مذاهب فقهی ، قصد دارد به آراء و نظرات فقهای مذاهب خمسه در خصوص حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌ها بپردازد. ازدواج موقت همان ازدواج متعه در امامیه می‌باشد و ازدواج‌های نوظهور ازدواج‌های نو و جدیدی هستند که امروزه در جوامع اسلامی به وجود آمده‌اند و در برخی از کشورها به سرعت در حال گسترش می‌باشند؛ مانند: ازدواج مسیار، عرفی، سری، مدنی، فرندی، سفید، معاطاتی و نکاح جهادی.

به اعتقاد فقهای امامیه، ازدواج متعه ازدواجی صحیح است، اما اهل سنت آن را فاسد می‌دانند. فقهای امامیه و اهل سنت متفق‌القول هستند که فرزندان ناشی از ازدواج دائم، فاسد و وطی به شبهه دارای حقوق می‌باشند و همچنین نسب ولد زنا ثابت نیست و از نظر شرعی به او حقی تعلق نمی‌گیرد اما در عرف نزد امامیه دارای حقوق است. بنابر این باید دید که ازدواج‌های نوظهور را در کدام دسته قرار داده‌اند تا بتوان تکلیف حقوق کودکان ناشی از آنها را مشخص کرد.

این نوشتار به دنبال آن است که با بررسی آراء و نظرات فقها، و استفاده از متون فقهی هر یک از مذاهب ،راه حلی پیش روی افرادی بگذارد که به نکاح‌های نوظهور روی آورده‌اند و از حقوق کودکان خود بی‌اطلاعند.

واژگان کلیدی: ، حقوق کودک،  ازدواج موقت،ازدواج دائم، وطی به شبهه، نکاح فاسد، نکاح باطل، ولد زنا، ازدواج‌های نوظهور، ازدواج مسیار،ازدواج عرفی،ازدواج سری،ازدواج مدنی،ازدواج فرندی، ازدواج سفید،نکاح معاطاتی و نکاح جهادی،مذهب.

مقدمه

موضوع این پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی است در مباحث فقهی و آرای فقها، چه شیعه چه اهل‌سنّت، نیز حقوقی برای کودک به رسمیت شناخته شده که عمدتاً مبتنی بر آیات و احادیث است. در منابع جامع فقهی، بابی مستقل به حقوق کودک اختصاص نیافته بلکه حقوق مختلف او به تناسب موضوع، در ابواب گوناگونی آمده و احکام هر یک به دقت تحلیل و بیان شده است؛ از جمله در ابواب ارث، حدود، قصاص، دیات، نکاح، طلاق و ولایت. شماری از منابع فقهی شیعی به پیروی از برخی منابع حدیثی، در بابی با عنوان احکام الاولاد، ضمن مباحث نکاح، به بسیاری از حقوق کودک و فرزند پرداخته‌اند؛ هر چند شماری از این مسائل صرفآ آدابی مستحب درباره فرزندان‌اند و در پاره‌ای منابع نیز همه مسائل این باب، این‌گونه است .اما درمورد حقوق نسب و نفقه و حضانت ولایت رضاع کودک بابی مستقل بیان نشده است البته در کتاب های اهل سنت میتوان چنین ابوابی پیداکرد در این پایان نامه سعی شده که یک باب مستقل از این حقوق از نگاه اهل سنت و امامیه در مورد حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور بیان شود.

این پایان‌نامه دارای سه فصل و نتیجه می‌باشد که فصل اول، یعنی مفهوم شناسی، شامل تعاریف مذهب، حق، ازدواج، کودک، همچنین ارکان و شرایط ازدواج دائم و موقت را از نگاه امامیه و اهل سنت بیان شده و پس از آن تعاریف ازدواج‌های نوظهور و حکم شرعی آنها از نگاه اهل سنت  و استفتا از برخی از مراجع معظم شیعه آمده است. در فصل دوم به حقوق کودکان از نگاه امامیه و در فصل سوم حقوق کودکان از نگاه اهل سنت نیز پرداخته شده است که هر یک شامل حق نسب، نفقه، حضانت، رضاع و ولایت می‌باشند.

برای تدوین این پایان‌نامه نیز کارهای زیر صورت گرفته است:

مطالعه، بررسی و ترجمه کتاب‌های زبان عربی اهل سنت در خصوص این نکاح‌ها که تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده‌اند، جستجو و بررسی مقالات در اینتر نت در خصوص این نکاح‌ها و حقوق کودکان، بررسی منابع فقه شیعی درباره نکاح‌های نوظهور و متعه و حقوق کودکان، استفتاء از برخی مراجع معظم تقلید شیعه، مصاحبه با آقای نذیر احمد از فقهای حنفی مذهب استان سیستان و بلوچستان و همچنین آقای بابایی از علمای شافعی تهران و مصاحبه اینترنتی با آقای سید صالح سید جعفر موسوی ،از فقهای شیعی کشور کویت، استفاده از نرم افزارهای کتابخانه نور و کتابخانه اهل البیت (علیهم السلام) و مکتبه الشامله و کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب.

1-بیان مسئله

در تمام ادیان و مذاهب، ازدواج دارای اهمیت و آداب و ارکان خاص خود می‌باشد و دین اسلام نیز با تمام مذاهب و انشعابات خود از این قاعده مستثنا نیست و به نکاح و نتایج و ثمرات آن بی‌تفاوت نبوده است و نخواهد بود. در فقه امامیه ازدواج صحیح سه نوع می‌باشد؛ ازدواج دائم، موقت یا متعه و ملک یمین ولی اهل سنت ازدواجی را قبول دارند که به صورت دائم است و از تمام ارکان و شرایط نکاح صحیح برخوردار باشد؛ بنابر این، ایشان با استناد به اینکه ازدواج متعه تمام ارکان و شرایط نکاح صحیح را دارا نمی‌باشد، آن را فاسد یا باطل می‌دانند.

امروزه در کشورهای اسلامی، ازدواج‌های نوظهور و جدیدی پا به عرصه وجود نهاده‌اند که برخی تابع تمام ارکان و شرایط نکاح صحیح از دیدگاه فقه اسلامی نیستند؛ از جمله این ازدواج‌ها می‌توان به ازدواج مسیار، عرفی، سری، مدنی، نکاح جهادی، سفید و معاطاتی اشاره نمود.

از سوی دیگر، یکی از حقوقی که در تمام کشور‌ها از جایگاه ویژه بحث و بررسی و اهمیت خاص برخوردار است و همچنین زیرمجموعه حقوق بشر نیز می‌باشد، حقوق کودک است. کودکان ثمره ازدواجند و تمام فقها در مذاهب اسلامی نیز با استناد بر رأی و فرمان شارع مقدس، متفق القول بیان می‌دارند که با وقوع نکاح دائم یا صحیح، حقوقی به وجود می‌آید که از جمله آنها، حقوق زوج و زوجه و حقوق کودکان ناشی از نکاح صورت گرفته است  که ازجمله آنها حقوق ثبوت نسب، حق حضانت، نفقه، رضاع و ولایت است. همچنین همه فقها در وطی به شبهه و ازدواج فاسد قائل به ثبوت این حقوق برای کودکان هستند و نیز معتقد به عدم ثبوت نسب ولد ناشی از زنا یا خارج از نکاح می‌باشند که بنا بر عقیده فقهای معاصر امامیه، نسب این کودکان از لحاط عرفی بر زانی بار می‌شود و وی در قبال ایشان مسئول است.

اما آنچه اینجا مورد بحث است اینکه، حقوق ولد ناشی از ازدواج‌های نوظهور چیست؟ آیا از حقوقی برخوردار خواهند بود؟ آیا در فقه امامیه و اهل سنت و عرف ایشان، به کودکان ناشی از ازدواج‌های نوظهور مانند کودکان به وجود آمده از ازدواج‌های صحیح یا دائم نگریسته می‌شود و از حقوق شرعیه نامبرده شده برخوردار می‌شوند؟

برای دستیابی به پاسخ، لازم بود در ابتدا تعاریف انواع ازدواج‌ها و احکام شرعی مترتب بر آنها و حقوق کودکان ناشی از انواع ازدواج نزد فقهای اهل سنت و امامیه آورده شود که بنا بر این، از یک سو به کنکاش در بسیاری از کتاب‌های اهل سنت و امامیه و پایگاه‌های اطلاع رسانی و مطالعه پرداخته شد، از سوی دیگر، از برخی مراجع معظم امامیه در این باب درخواست استفتاء گردید.

2- ضرورت و اهمیت تحقیق

دلیل خاص انتخاب موضوع در این است که با آن سرعتی که ازدواج‌های نوظهور در حرکت هستند، حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌ها از حرکت بازمانده‌اند و یا به کندی حرکت می‌کنند و دیده می‌شود پدید‌آورندگان این ازدواج‌ها آنچنان به دنبال احقاق حقوق کودکان نبوده‌اند و آنچه مشهود می‌باشد اینکه،در این خصوص خیلی کم کار شده است و آن که با مشکل بیشتری مواجه است، کودک ناشی از این ازدواج‌ها می‌باشد و شاهد این سخن، کثرت پرونده‌های تشکیل شده در اکثر دادگاهای خانواده است و این درحالی است که این حقوق لابه‌لای کتاب‌های فقهی پخش شده و در یک جا بیان نشده است و عموم  به این منابع آشنایی یا دسترسی ندارند و از سوی دیگر، کنکاش و زیر و رو کردن آنها برای بیشتر افراد مقدور نمی‌باشد.

ما با نوشتن این تحقیق، سعی در بیان حقوق این کودکان، به طور واضح و روشن داریم که از این طریق، تا حدودی دسترسی و اطلاع یافتن از این حقوق آسان‌تر شود.

3- پرسش های تحقیق

1.حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور  چیست ؟

2-انواع ازدواج های نوظهور در مذاهب اسلامی کدامند.؟

3-.حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور در فقه امامیه چیست؟

4.حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و نوظهور در اهل سنت چیست؟

4- پیشینه و سابقه تحقیق

با اینکه موضوع این پایان‌نامه از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد و مبتلابه بسیاری از زوج‌ها و  کودکان آنها می‌باشد اما با توجه به بررسی و تحقیقی که انجام گرفت، معلوم گردید که تحقیقی جامع در این باب صورت نگرفته است. اکثر مقالات و کتاب‌هایی که بررسی شد تنها به تعاریف ازدواج‌های نوظهور و حکم شرعی آنها پرداخته‌ و از حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌ها سخنی به میان نیاورده‌اند؛ کتاب‌هایی مانند: زواج مسیار تألیف یوسف قرضاوی، زواج العرفی و صور اخری للزواج غیر الرسمی تألیف فارس محمد عمران، زواج الفرند بین حکمه الشرعی و واقعه المعاصر (زواج الاصدقاء) تألیف عبد الملک بن یوسف المطلق، زواج مسیار دراسه فقهیه و اجتماعیه نقدیه تألیف عبد الملک بن یوسف المطلق و مستجدات فقهیه فی قضایا الزواج و الطلاق تألیف اسامه عمر سلیمان الأشقر.همچنین کتابهایی از فقه شیعه مانند: موسوعه احکام الاطفال و ادلتها تألیف قدرت الله انصاری شیرازی و پژوهشگران،کتاب نکاح و کتاب شیعه پاسخ می‌گوید تألیف ناصر مکارم شیرازی.

و این در حالی است که کودکان ناشی از این نوع ازدواج‌ها برای احقاق حقوق خود در جامعه با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.از جمله این مشکلات می‌توان به عدم توانایی اثبات نسب اشاره نمود که متعاقب آن بسیاری از حقوق حقه‌شان پایمال می‌شود و در پی این مسائل، جوامع در آینده با نوجوانان و جوانانی رو به رو خواهد شد که نه تنها نمی‌توانند به عنوان استعدادهای بالفعل به ایفای نقش خود بپردازند، بلکه همانند آتش زیر خاکستر هر لحظه می‌توانند به وجود آورنده ناهنجاری‌های عظیمی باشند؛ در صورتی که انجام جنین تحقیقاتی می‌تواند تلنگری باشد برای نخبگان، حقوق‌دانان و فقهای مذاهب اسلامی تا به صورت جامع و بیانی روشن به تبیین حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌های نوظهور بپردازند.

5- فرضیه تحقیق

الف) فرضیه اصلی

1.کودکان ناشی از ازدواج های موقت و نوظهور همان حقوق  کودکان ناشی از ازدواج دائم را دارا یند.

ب) فرضیه فرعی

1.حقوق کودکان ناشی از ازدواج های غیر دائم در فقه شیعه مانند حقوق کودکان ناشی از از دواج دائم است.

2.ازدواج هایی مثل مسیارکه به نظر می رسد غیر دائم اند از نظر اهل سنت ازدواج دائم قلمداد می شوند بنابراین کودکان ناشی از این ازدواج دارای حقوقی برابر با حقوق کودکان ناشی از ازدواج دائم اند.

6- روش تحقیق

روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و مصاحبه‌ای  است.

7- اهداف تحقیق

تبیین حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج‌های نوظهور در مذاهب است و اینکه این کودکان همانند سایر کودکان ناشی از ازدواج‌های دائم یا صحیح دارای حقوق می‌باشند.

1ـ1تعریف حق

حق: حق به معنای مرتبه‌اى از سلطنت متعلق به شخص، متعلق الزام شارع و مقابل باطل تعریف شده است.[1]

ماهيت حق: واژه حق در لغت به معناى ثبوت و ثابت آمده است، اما نکته حائز اهمیت این است که در معناى اصطلاحى حق، همچنين تمايز آن از حكم و ملك، در بین فقها بحث‌هاى بسيار و نظرات مختلفى مطرح است؛ بدون آنكه به نتيجه‌اى مشخص و شفاف رسيده باشند. از اين رو، برخى فقها چيزهايى را از مصاديق حق بر شمرده‌اند در حالى كه برخى ديگر آنها را جزو احكام مى‌دانند.[2] مهم‌ترين ديدگاه‌ها درباره حق عبارت هستند از:

1ـ حق عبارت است از مرتبه‌اى از سلطنت اما ضعيف‌تر از سلطنت موجود در ملكيت كه شارع مقدس آن را براى انسان به عنوان انسان يا براى فردى معين بر چيزى قرار داده است؛ خواه آن چيز عينى خارجى باشد، مانند حق تحجير نسبت به زمين موات يا انسانى معيّن، مانند حق قصاص و يا عقدى مانند حق خيار كه متعلقش عقد مى‌باشد.[3]

2ـ حق مرتبه ضعيفى از ملك يا نوعى از آن است؛ در نتيجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است، مالك مى‌باشد.[4]

3ـ حق عبارت است از اعتبارى خاص ـ غير از اعتبار سلطنت و ملك ـ كه داراى آثارى ويژه است؛ مانند: سلطنت بر فسخ در حق خيار يا بر تملك به عوض در حق شفعه.[5]

4ـ حق عبارت است از اعتبارى خاص ـ غير از اعتبار ملك و سلطنت ـ كه نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را درپى دارد.[6]

[1] . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام؛  ص،317،ج3.

[2]. همان، ص، 318‌.

[3] .همان.

[4] . همان.

[5] . همان.

[6] . همان.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي
 • پايان نامه اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل
 • پايان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ايران و مصر
 • پايان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان
 • پايان نامه روابط سببي علويان با خلافت (خلفاي سه‌گانه، آل زبير و بني‌اميه)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122