پايان نامه حل تشابهي جريان سكون متقارن محوريِ نانوسيال تراكم ناپذير بر روي استوانه ساكن با در نظر گرفتن مكش سطحي يكنواخت در سطح

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه حل تشابهي جريان سكون متقارن محوريِ نانوسيال تراكم ناپذير بر روي استوانه ساكن  با در نظر گرفتن مكش سطحي يكنواخت در سطح یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه حل تشابهي جريان سكون متقارن محوريِ نانوسيال تراكم ناپذير بر روي استوانه ساكن  با در نظر گرفتن مكش سطحي يكنواخت در سطح بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول مقدمه و تاريخچه 2
1- 1- مقدمه 3
1-2- تاريخچه 4
فصل دوم معرفي مسأله 15
2- 1- معرفي مساله 16
2- 2- معادلات حاكم 17
2- 2- 1- معادلات حاكم در دستگاه مختصات استوانه‌اي در حالت سه بعدي 17
2- 2- 2- معادلات حاكم بر جريان سكون متقارن محوري نانو سیال تراکم ناپذیر بر استوانة نامحدود ساکن 18
2- 3- حل غیرلزج جريان سكون متقارن محوري نانو سیال تراکم ناپذیر بر استوانة نامحدود ساکن 19
2- 4- جمع‌بندي 22
فصل سوم معادلات كاملاً تشابهي 23
3- جريان سكون متقارن محوري نانو سیال تراکم ناپذیر بر روي استوانه نامحدوده ساكن با در نظرگرفتن مکش سطحی یکنواخت در سطح 24
3- 1- معادلات حاكم 25
3- 2- شرايط مرزي 25
3- 2-1- شرايط مرزي ميدان سرعت 25
3-3- متغيرهاي ‌تشابهي 25
3- 4- خواص نانوسيال 26
3- 4-1-چگالي نانو سيال 26
3- 4-2-لزجت ديناميكيِ نانو سيال 27
3- 5- معادلات كاملا ‌تشابهي ممنتوم 28
3- 6- تنش برشي 33
3- 7- جمع‌بندي 33
3- 7-1- معادله ديفرانسيل معمولي حاكم برمساله 34
3-7-2- معرفي تابع جريان 34
فصل چهارم روش حل عددي معادلات 35
4-1- روش جعبه اي كلر 36
4-2- روش پرتابي 40
4-2-1-الگوريتم روش پرتابي 44
4-2-2- روش هاي اصلاح حدس 45
4-2-2-1- اصلاح حدس بر اساس روش درون يابي خطي 45
4-2-2-2- اصلاح حدس بر اساس روش نيوتن 47
4-2-3- حل معادله f با استفاده ازروش پرتابي 50
4- 3- روش تفاضل محدود 50
4- 3-1-حل معادله f باروش تفاضل محدود 51
فصل پنجم نتايج و بحث 54
5- 1- نتايج حاصل از حل عددي مساله جريان سكون متقارن محوري بر روي استوانه ساكن با فرض ديواره صلب و بدون مكش سطحي 55
5- 2- نتايج حاصل از حل عددي مساله جريان سكون متقارن محوري بر روي استوانه ساكن با درنظرگرفتن مكش سطحي یکنواخت در سطح 68
فصل ششم نتيجه گيري وپيشنهاد ادامه كار 85
6- 1- نتيجه گيري 86
6- 2- پيشنهاد ادامه كار 87
منابع و ماخذ 89

منابع و ماخذ

[1]     Schlichting, H., “Boundary Layer Theory”, McGraw Hill Book Company Inc., New York, (1968).

[2]     Ma, P.K.H, and Hui, W.H., “Similarity solution of the two-dimensional unsteady boundary layer equations”, J. Fluid Mech. Vol.216, pp.537-559, (1990).

[3]  Hiemenz, K., “Die Grenzchicht an einem in den gleichformingen Flussigkeitsstrom                eingetauchten graden Kreiszylinder”, Dinglers Polytech. J.236, pp. 321-410, (1911).

[4]     Homann, F.Z., “Der Einfluss grosser Zahighkeit bei der Strmung um den Zylinder und um die Kugel”, Zeitsch. Angew. Math. Mech. 16, pp. 153-164, (1936).

[5]     Howarth, L., “The boundary layer in three dimensional flow”, Part II. “The flow near a stagnation point”, Phill. Mag. Series7, 42, pp. 1433-1440, (1951).

[6]     Davey, A., “Boundary layer flow at a saddle point of attachment”, Journal of Fluid Mechanics, Vol. 10, pp. 593-610, (1951).

[7]     Wang, C., “Axisymmetric stagnation flow on a cylinder”, Quaterly of Applied Mathematics, Vol. 10, pp. 207-213, (1974).

[8]     Gorla, R.S.R., “Heat transfer in axisymmetric stagnation flow on a cylinder”, Applied Scientific Research J., Vol.32, pp. 541-553, November (1976).

[9]     Gorla, R.S.R., “Unsteady laminar axisymmetric stagnation flow over a cylinder”, Dev. Mech.9, pp. 286-288, (1977).

[10]   Gorla, R.S.R., “Non-similar axisymmetric stagnation flow on a moving cylinder”, Int. J. Engineering Science, 16, pp. 392-400, (1978).

[11]   Glanert, M.B., Fluid Mech. 1. 97, (1956).

[12]   Rott, N., Q. Appl. math. 13. 444, (1956).

[13] Gorla, R.S.R., “Transient response behavior of an axisymmetric stagnation flow on a circular cylinder due to time dependent free stream velocity”, Lett. Appl. Eng. Sci., 16,  pp. 493-502, (1978).

[14]   Meksyn, D., “New methods in laminar boundary layer theory”, Pergomon Press, (1961).

چکیده

جريان سكون شعاعيِ نانو سیال، همراه با نفوذ سطحی یکنواختِ برروي يك استوانه نامحدودساکن به صورت پايا مورد بررسي قرار گرفته است. جريان آزاد نیز پایا بوده و قدرت اوليه جریان می باشد. حل دقیقی از معادلات ناویر استوکس دراین مساله ارائه شده است. این معادلات،  با استفاده از تبدیلات مناسبی که در این تحقیق معرفی شده است ساده سازی شده اند.  معادلات کاملا تشابهی در شرایطی حل شده اند که دیواره تحت تاثیرنفوذ سطحی ثابتی قرار دارد.  كليه حل هاي فوق براي اعداد رينولدز  بين 1/0 تا 1000 ،   مقادير گوناگونِ نفوذ سطحی بی بعدِ ومقادیرمعینی ازکسر حجمی نانو ذرات ارائه شده است كه در آنها a شعاع استوانه و لزجت سينماتيكی سيال پایه است. برای همه اعداد رینولدز، با افزایش کسر حجمی نانوذرات و کاهش مکش سطحی، عمق نفوذ مو لفه های شعاعی و محوری میدان سرعت، تنش برش و فشارسیال کاهش می یابند.

کلمات کلیدی: نانوسیال، جریان سکون، استوانه ساکن، حل کاملا تشابهی، کسر جرمی، نفوذ یکنواخت

فصل اول

مقدمه و تاريخچه

1- 1- مقدمه

در اين نوشته، جريان سكون متقارن محوري بر روي استوانه‌اي نامحدود با قدرت اوليه[1] جريان آزاد  براي نانو سيال تراكم ناپذير مورد بررسي قرار گرفته است. استوانه داراي حركت محوري يكنواخت و نيز حركت دوراني يكنواخت مي‌باشد. سطح استوانه صلب بوده و فاقد نفوذ سطحي سيال در نظر گرفته شده است. مسألة انتقال حرارت براي حالت‌هايي كه دما و شار حرارتي ديواره ثابت مي باشند نيز بررسي شده است.

از آنجا كه هدف از انجام هر پروژه بكارگيري نتايج مطالعات در كاربردهاي عملي مي‌باشد مي‌توان از موارد زير به عنوان برخي از كاربردهاي حالت‌هاي جريان سكون بر روي استوانه نام برد. تحليل حركت ماشينهاي سانتريفيوژ، پروسه‌هاي توليد در كارخانجات صنايع شيميايي، پتروشيمي و سيمان، فرآيندهاي سرمايش و گرمايش، فازهاي شتاب‌گيري موتورهاي راكت، مراحل راه‌اندازي[2] و از كاراندازي[3] ماشينهاي صنعتي، مخلوط كننده‌هاي صنعتي، الك‌هاي صنعتي و ساير ماشينهاي نوسان كنندة صنعتي.

روند كلي كارهاي صورت گرفته در اين نوشتار به شرح زير است:

فصل اول شامل مقدمه و مروري بر تاريخچه و مقالات ارائه شده دربارة جريان سكون روي استوانه است. فصل دوم شامل معرفي مساله و استخراج معادلات حاكم بر آن مي‌باشد كه در اين فصل معادلات پيوستگي و مومنتوم با توجه به فيزيك مسأله ساده‌سازي شده است و علاوه بر آن شرايط مرزي مربوط به اين معادلات بيان گرديده است.

فصل سوم شامل تعريف متغيرهاي ‌تشابهي است كه با جايگذاري اين متغيرها در معادلات ناويراستوكس[4] ، معادلات ‌تشابهي حاكم بر مساله بدست خواهند آمد. سپس با توجه به فيزيك مسأله شرايط مرزي براي هر يك از اين معادلات تشريح مي‌شوند. از آنجا كه معادلات تشابهي حاكم بر مسأله به صورت معادلات ديفرانسيل غير خطي جفت شده[5] مي‌باشند، لذا در فصل چهارم شيوه حل اين معادلات تشريح مي‌شود. اين روشها شامل، روشهاي پرتابي[6]‌- رانگ‌كوتاي[7] مرتبه‌4 و روش تفاضلات متناهي[8] وتكنيك هاي خطي سازي هستند.

فصل پنجم نيز شامل ارائه نتايج حاصل از حل عددي معادلات حاكم بر مساله و تحليل اين نتايج مي‌باشد. نتايج حاصل از حل معادلات شامل نمودارهاي سرعت و تنش برشي. فصل ششم نيز شامل نتيجه‌گيري كلي و پيشنهادها براي ادامه كار است.

1-2- تاريخچه

به طور كلي يافتن حلهاي دقيق معادلات ناويراستوكس داراي پيچيدگيهاي رياضي بسياري است. اين امر ناشي از غير خطي بودن اين معادلات است. به طوري كه اصل بر هم نهي[9] كه در جريان پتانسيل[10] كارساز است، ديگر قابل اعمال نيست. با اين حال در مواردي خاص، مي‌توان حلهاي دقيق براي معادلات ناويراستوكس يافت. ولي اغلب اين حلها مربوط به حالاتي است كه جملات جابجايي[11] كه جملاتي غير خطي هستند، به طور طبيعي حذف شوند. مروري جامع بر حلهاي دقيق معادلات ناويراستوكس در مراجع]1[ و ]2[ آمده است.

اولين حل دقيق مسألة جريان سكون در سال 1911 توسط هايمنز[12] ]3 [ارائه گرديد. در اين حل، جريان سكون دو بعدي در مقابل صفحة تخت بررسي شد. هايمنز جريان روي صفحة تخت ساكن را، به صورت آرام، غير قابل تراكم و پايدار فرض كرد. وي همچنين با اختيار متغيري مناسب و نيز تبديل مؤلفه‌هاي سرعت به يك تابع تشابهي، به يك معادلة ديفرانسيل معمولي دست يافت و با حل آن، ميدان سرعت و در نتيجه ميدان فشار را در نزديكي صفحه تخت بدست آورد.

پس از هايمنز، هومان[13] ]4 [يك حل دقيق براي حالت سه بعدي معادلات ناويراستوكس از جريان سكون متقارن محوري در مقابل يك صفحه تخت بدست آورد. او نيز با تعريف تغيير متغيري مناسب و تبديل مولفه‌هاي سرعت به يك تابع تشابهي، يك معادلة ديفرانسيل معمولي براي تابع تشابهي بدست آورد و حل آن را به صورت يك سري ‌تواني[14] ارائه داد. هوارث[15] ]5[  و ديوي[16] ]6[ جريان سكون سه بعدي در مقابل يك صفحة تخت را براي حالتهاي غير متقارن بررسي كرده و نتايج خود را منتشر كردند.

اولين حل دقيق براي جريان سكون متقارن محوري بر روي يك استوانه نامحدود، در سال 1974 توسط وانگ[17] ]7[ ارائه شد. در اين حل فرض شده است كه استوانه ساكن بوده و هيچگونه حركت چرخشي يا محوري ندارد. استوانه نيز بدون عبور جريان از سطح خود و فاقد دمش يا مكش سطحي مي‌باشد. ضمناً به دليل تقارن جريان آزاد نسبت به محور استوانه و دائمي بودن جريان، كلية مشتقات نسبت به(جهت زاويه‌اي) و(زمان)، صفر بوده و معادلات ناويراستوكس در مختصات استوانه‌اي به شكل ساده‌تري تبديل مي شوند. وانگ با اختيار كردن يك تغيير متغير مناسب، سرعتهاي(سرعت شعاعي) و(سرعت محوري) را به يك تابع تشابهي تبديل كرده و معادلات ديفرانسيل جزئي ناويراستوكس را به يك معادله ديفرانسيل دقيق تبديل مي‌نمايد و با حل عددي اين معادله، تابع تشابهي فوق را بدست آورده و بر اساس آن ميدانهاي سرعت ورا بدست مي‌آورد و نتايج را براي اعداد رينولدز مختلف در جدولي ارائه مي‌نمايد. وانگ در تحقيقات خود معادلات ناوير‌استوكس غير قابل تراكم را در شرايط آرام مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

گورلا[18] ]8[ در سال 1976حل دقيقي از معادلة انرژي براي جريان سكون متقارن محوري بر روي استوانة نامحدود در شرايط پايا ارائه داد. حل‌هاي فوق براي شرايط مرزي دماي ديواره ثابت و شار حرارتي ديواره ثابت مي‌باشند. گورلا نيز فرض كرده است كه جريان آرام و غير قابل تراكم بوده و با اختيار كردن يك متغير مناسب براي معادلة انرژي نوشته شده در مختصات استوانه‌اي و با استفاده از همان تغيير متغيرهاي وانگ براي معادلة مومنتوم، معادلة انرژي را به يك معادلة ديفرانسيل دقيق تبديل نموده و با حل عددي آن، تابع تشابهي دماي بدون بعد را بدست مي‌آورد. نهايتاً نتايج را براي اعداد رينولدز و اعداد پرانتل در جداولي ارائه داده است. گورلا براي حل عددي معادلات تشابهي بدست آمده، از روش رانگ‌‍‌كوتاي مرتبة4  استفاده كرده است.

گورلا تحقيقات خود را در رابطه با جريان سكون بر روي استوانة نامحدود ادامه داده و در موضوعات متفاوتي به چاپ مقاله‌ مي‌پردازد. در ادامه ضمن اشاره به عنوان مقالة بعدي گورلا، در مورد هر يك از اين مقالات و موضوعات جديدي كه در هر كدام از آنها بررسي و تحقيق شده است صحبت مي‌كنيم.

ابتدا، گورلا]9[ جريان سكون متقارن محوري اطراف استوانه را مورد بررسي قرار داد، كه جريان به صورت آرام و غير دائم در نظر گرفته شده بود.

سپس، گورلا]10[ در سال 1977، مقاله‌اي تحت عنوان جريان سكون متقارن محوري غيرتشابهي بر روي استوانة متحرك چاپ نمود. در اين مقاله اثر حركت محوري با سرعت ثابت استوانه را، بر روي ميدان سرعت بررسي كرده و حل دقيق سرعت محوري جريان(در راستاي محور استوانه) را بدست آورد. جريان همچنان دائمي، آرام و غير قابل تراكم در نظر گرفته شده است. مسألة جريان سكون دو بعدي در مقابل يك صفحة تخت متحرك قبلاً توسط گلانرت[19] ]11[ و روت[20] ]12[ حل شده است. گورلا تأثير سرعت ثابت محوري استوانه را با اضافه نمودن جملة دومي به سرعت محوري قبلي استوانه(همان حل وانگ) در نظر مي‌گيرد و به همين علت، حل تشابهي براي سرعت محوري از بين مي‌رود، چرا كه سرعت محوري شامل دو تابع مي‌باشد كه يكي از آنها همان تابع تشابهي وانگ و ديگري تابع جديدي مي‌باشد كه خود گورلا آن را ابداع كرده است. و اين تابع جديد، اثر سرعت ثابت محوري استوانه را روي ميدان سرعت نشان مي‌دهد. پس از جايگذاري متغيرهاي جديد در معادلات ناوير‌استوكس، دو معادله ديفرانسيل دقيق يكي براي تابع تشابهي وانگ و ديگري براي تابع جديد گورلا بدست مي‌آ‌يد كه هر دوي اين معادلات به روش رانگ‌‌كوتاي مرتبه4 حل شده‌اند. در انتهاي مقاله نيز پروفيل سرعت محوري سيال، به ازاء سرعت هاي ثابت محوري مختلف رسم شده است.

گورلا]13[ مقالة ديگري تحت عنوان «رفتارگذاري جريان سكون متقارن محوري بر روي استوانة دوار همراه با سرعت جريان آزاد تابع زمان» ارائه داد. گورلا در اين مقاله جريان آزاد را تابع زمان فرض كرده است و براي حل معادلات غيردائم ناويراستوكس، تغيير متغيرهاي جديدي را بكار مي‌برد كه همگي تابع زمان هستند. پس از جايگذاري اين متغيرهاي جديد در معادلات ناويراستوكس، معادلة ديفرانسيل جزئي بدست مي‌آيد كه در آن، هم مشتق نسبت به مكان و هم مشتق نسبت به زمان وجود دارد. گورلا اين معادلة ديفرانسيل را به روش تندترين كاهشها[21] ]14[ انتگرالگيري مي‌نمايد. با اعمال اين روش، سريهاي متعددي ايجاد مي‌شود كه مقدار تنش برشي ديوارة استوانه فقط تابع يكي از ضرايب اين سريها مي‌باشد. پس از اطمينان از صحت روش بكار رفته (به دليل همخواني جوابها با حل وانگ) يك بار ديگر گورلا تنش برشي ديوارة استوانه را براي توابع زماني مختلف سرعت جريان آزاد، بدست آورده و به صورت منحني‌هايي ارائه كرده است.

گورلا، درسال 1978]15[ مقالة ديگري تحت عنوان «جريان لزج غير دائم در نزديكي نقطة سكون متقارن محوري استوانة دوار» به چاپ رساند. در اين مقاله اثر حركات نوساني هارمونيك استوانه در جهت محور آن مورد تحقيق قرار گرفت كه در واقع جريان سيال لزج در نزديكي نقطة سكون، گذرا در نظر گرفته شده و فرض شده است كه جريان آزاد كه از دور دست به سمت استوانه مي‌آيد و با آن برخورد مي‌كند همچنان دائمي باشد (جريان فقط در نزديكي ديوارة استوانه غير دائمي است)‌ جوابها نيز فقط براي دو حالت حدي فركانس نوسان كم و فركانس نوسان زياد بدست آمده‌اند. جريان همچنان آرام و غير قابل تراكم فرض شده است. گورلا اين بار براي در نظر گرفتن حركت نوساني استوانه در جهت محور آن، جملة نوساني دومي به جملة قبلي(همان حل وانگ) مربوط به سرعت در جهت محور استوانه اضافه مي‌نمايد و با در نظر گرفتن ساير متغيرهاي وانگ و جايگذاري اين متغيرها در معادلات ناويراستوكس، دو معادله ديفرانسيل دقيق يكي براي تابع تشابهي وانگ و ديگري براي تابع نوساني خودش بدست مي‌آورد. معادله ديفرانسيل اولي همان حل وانگ بوده و حل آن موجود است. معادلة ديفرانسيل دوم كه مربوط به تابع نوساني خودش مي‌باشد، در دو حالت حدي فركانس نوسان خيلي پايين و فركانس نوسان خيلي بالا توسط گورلا حل مي‌شود. گورلا در اين حالتهاي حدي از روش اختلالات جزئي[22] استفاده مي‌نمايد. بدين شكل كه در حالت حدي فركانس نوسان پايين، وي فرض كرد كه تابع  (همان تابع نوساني گورلا) به صورت زير باشد:

كه در آن همان فركانس نوسان مي‌باشد. با در نظر گرفتن پنج جملة اول اين سري، پنج معادلة ديفرانسيل دقيق براي و بدست مي‌آيد كه با حل تك تك آنها و جايگذاريشان در سري فوق، تابع بدست خواهد آمد. در حالت حدي فركانس نوسان بالا نيز از روش اختلالات جزئي استفاده مي‌شود با اين تفاوت كه در سري نوشته شده از توانهاي منفي استفاده شده است. سپس گورلا با رسم حالتهاي حدي فركانس نوسان پايين و فركانس نوسان بالا، يك منحني از بين اين دو حالت عبور مي‌دهد و پيشنهاد مي‌كند كه براي فركانسهاي متوسط از اين منحني استفاده شود. در نهايت گورلا در اين مقاله، منحني تغييرات تنش برشي ديوارة استوانه را بر اساس فركانس رسم مي‌نمايد.

گورلا و همكارانش]به نقل از مرجع شمارة 1[، مسأله را براي حالتي كه در آن جريان خارجي نسبت به استوانه نوسان مي‌كند بررسي كردند. مساله براي مقادير كوچك و بزرگ نوسان حل شده است. گورلا و همكارانش]به نقل مرجع شمارة 1[، انتقال حرارت در جريان سكون متقارن محوري را وقتي كه جريان خارجي نسبت به استوانه نوسان مي‌كند مورد مطالعه قرار دادند و نتايج را براي فركانس كوچك و فركانس بزرگ ارائه دادند. گورلا]به نقل از مرجع شمارة1[، جريان متقارن محوري يك سيال ريز قطبي[23] روي يك استوانة ساكن به طول بي‌نهايت را بررسي كرد. سيال ريز قطبي يكي از سيالات غير نيوتني است و تئوري حركت آن نخستين بار در دهة 60  بيان شده است. گورلا حل دقيقي براي اين مسأله ارائه داد.

گورلا و همكارانش]به نقل از مرجع شمارة 1[، اثر حركت محوري استوانه را نيز روي ميدان جريان يك سيال ريز قطبي بررسي كردند.

حسانين[24] و همكارانش]16[ جريان متقارن محوري يك سيال ريز قطبي روي يك استوانه به طول بي‌نهايت را بررسي كردند. ايشان روش عددي را بر پاية چند جمله‌اي چبي‌شف[25] براي حل معادلات بدست آمده بكار بردند. همچنين حل دقيقي براي مسألة انتقال حرارت در جريان متقارن محوري يك سيال ريز قطبي روي يك استوانه براي حالت دما ثابت ارائه دادند. آنها از روشي همانند قبل استفاده كرده و معادلات بدست آمده را حل كردند. نهايتاً حل خود را براي سيال نيوتني با مراجع]7[ و ]8[ مقايسه كردند كه كاملاً قابل قبول بود.

[1] – strain rate

[2] – startup

[3] – stopping

[4] – Navier-Stokes

5- Couple

[6] – ُShooting method

[7] – Runge-Kutta

[8] – finite difference method

[9] – super position rule

[10] – potential flow

[11] – convection terms

[12] – Hiemenz

[13] – Homann

[14] – power series

[15] – Howarth

[16] – Davey

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122