پايان نامه حل مسأله زمان بندي جريان کارگاهي به روش ابتکاري با فرض عدم توقف‌

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه حل مسأله زمان بندي جريان کارگاهي به روش ابتکاري با فرض عدم توقف‌ یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 97 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه حل مسأله زمان بندي جريان کارگاهي به روش ابتکاري با فرض عدم توقف‌ بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1 مقدمه 1
1-1 توالی عملیات و زمانبندی 2
1-2 آشنایی با مفاهیم زمانبندی 3
1-2-1 نمادگذاری 4
1-2-2 سلسله مراتب پیچیدگی 9
1-3 راهنمای فصل‌های رساله 13
فصل 2 جریان‌کارگاهی 15
2-1 مسئله جریان‌کارگاهی 16
2-2 مرور ادبیات جریان‌کارگاهی 18
2-3 الگوریتم‌های ابتکاری 19
2-3-1 مروری بر الگوریتم‌های ابتکاری در حوزه جریان‌کارگاهی 20
2-3-2 الگوریتم جانسون 22
2-3-3 الگوریتم پالمر 24
2-3-4 الگوریتم NEH 25
2-4 جمع بندی 27
فصل 3 جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 28
3-1 جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 29
3-2 مرور ادبیات جریان‌کارگاهی با محدودیت ‌عدم‌توقف 31
3-3 مدل ریاضی عدد صحیح جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 34
3-4 مروری بر الگوریتم‌های ابتکاری مسئله جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 36
3-5 مروری بر الگوریتم‌های فراابتکاری مسئله جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 40
3-6 تشریحی بر بهترین الگوریتم در ادبیات موضوع 43
3-7 جمع بندی 45
فصل 4 الگوریتم و روش حل پیشنهادی 46
4-1 الگوریتم فراابتکاری مورچگان 47
4-2 بکارگیری الگوریتم مورچگان در حل مسائل جریان‌کارگاهی 48
4-3 الگوریتم پیشنهادی مورچگان 48
4-3-1 مقداردهی اولیه فرومون 49
4-3-2 قاعده تغییر حالت 49
4-3-3 قاعده به‌هنگام کردن محلی 50
4-3-4 قاعده به‌هنگام کردن نهایی 51
4-3-5 به هنگام کردن فرومون‌های بیشینه و کمینه 51
4-3-6 جستجوی محلی 52
4-3-7 الگوریتم شبیه سازی تبرید 54
4-3-8 الگوریتم مورچگان اصلاح شده 56
4-4 نتایج پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی 59
4-4-1 مسائل نمونه 59
4-4-2 پارامترهای الگوریتم 60
4-4-3 نتایج 60
فصل 5 جمعبندی و پیشنهاد تحقیقات آتی 69
5-1 نتایج بدست آمده 70
5-2 زمینه‌های تحقیقاتی 71
مراجع 72
پیوست 1: داده‌های مسائل نمونه 79
واژه نامه فارسی به انگلیسی 81
واژه نامه انگلیسی به فارسی 83

 مراجع

 [1]        Johnson, S. M., “Optimal two‐and three‐stage production schedules with setup times included,” Naval research logistics quarterly,  1,  61-68 (1954).

[2]        Pinedo, M. L., “Scheduling: theory, algorithms, and systems,” Springer, 2012.

[3]        Conway, R., Maxwell, W., and Miller, L., “Theory of scheduling, 1967,” Addison-Wesley, Reading, Mass.[: 5] M. EISENBERG, TwO queues with changeover times, Operations Res.(2),  19,  386-401 (1971).

[4]        Graham, R. L., Lawler, E. L., Lenstra, J. K., and Kan, A., “Optimization and approximation in deterministic sequencing and scheduling: a survey,” Annals of discrete Mathematics,  5,  287-326 (1979).

[5]        Baker, K. R., “Scheduling full-time and part-time staff to meet cyclic requirements,” Operational Research Quarterly,  65-76 (1974).

[6]        Ignall, E. and Schrage, L., “Application of the branch and bound technique to some flow-shop scheduling problems,” Operations research,  13,  400-412 (1965).

[7]        Hall, N. G. and Sriskandarajah, C., “A survey of machine scheduling problems with blocking and no-wait in process,” Operations research,  44,  510-525 (1996).

[8]        Gupta, J. N. and Stafford Jr, E. F., “Flowshop scheduling research after five decades,” European Journal of Operational Research,  169,  699-711 (2006).

[9]        Dudek, R. A. and Teuton Jr, O. F., “Development of m-stage decision rule for scheduling n jobs through m machines,” Operations Research,  12,  471-497 (1964).

[10]      Campbell, H. G., Dudek, R. A., and Smith, M. L., “A heuristic algorithm for the n job, m machine sequencing problem,” Management science,  16,  B-630-B-637 (1970).

[11]      Gupta, J. N., “Heuristic algorithms for multistage flowshop scheduling problem,” AIIE Transactions,  4,  11-18 (1972).

[12]      Palmer, D., “Sequencing jobs through a multi-stage process in the minimum total time–a quick method of obtaining a near optimum,” OR,  101-107 (1965).

[13]      Bonney, M. and Gundry, S., “Solutions to the constrained flowshop sequencing problem,” Operational Research Quarterly,  869-883 (1976).

[14]      Hundal, T. S. and Rajgopal, J., “An extension of Palmer’s heuristic for the flow shop scheduling problem,” The International Journal Of Production Research,  26,  1119-1124 (1988).

[15]      Dannenbring, D. G., “An evaluation of flow shop sequencing heuristics,” Management science,  23,  1174-1182 (1977).

[16]      Nawaz, M., Enscore Jr, E. E., and Ham, I., “A heuristic algorithm for the< i> m</i>-machine,< i> n</i>-job flow-shop sequencing problem,” Omega,  11,  91-95 (1983).

[17]      Rajendran, C., “Heuristic algorithm for scheduling in a flowshop to minimize total flowtime,” International Journal of Production Economics,  29,  65-73 (1993).

[18]      Sarin, S. and Lefoka, M., “Scheduling heuristic for the< i> n</i>-job< i> m</i>-machine flow shop,” Omega,  21,  229-234 (1993).

[19]      Rajendran, C. and Ziegler, H., “An efficient heuristic for scheduling in a flowshop to minimize total weighted flowtime of jobs,” European Journal of Operational Research,  103,  129-138 (1997).

[20]      Woo, H.-S. and Yim, D.-S., “A heuristic algorithm for mean flowtime objective in flowshop scheduling,” Computers & Operations Research,  25,  175-182 (1998).

[21]      Pour, H. D., “A new heuristic for the n-job, m-machine flow-shop problem,” Production Planning & Control,  12,  648-653 (2001).

[22]      Framinan, J. and Leisten, R., “An efficient constructive heuristic for flowtime minimisation in permutation flow shops,” Omega,  31,  311-317 (2003).

[23]      Laha, D. and Sarin, S. C., “A heuristic to minimize total flow time in permutation flow shop,” Omega,  37,  734-739 (2009).

[24]      Sahni, S. and Cho, Y., “Complexity of scheduling shops with no wait in process,” Mathematics of Operations Research,  4,  448-457 (1979).

[25]      Panwalkar, S. and Woollam, C., “Ordered flow shop problems with no in-process waiting: Further results,” Journal of the Operational Research Society,  1039-1043 (1980).

[26]      Moon, S., Park, S., and Lee, W. K., “New MILP models for scheduling of multiproduct batch plants under zero-wait policy,” Industrial & engineering chemistry research,  35,  3458-3469 (1996).

[27]      Aldowaisan, T., “A new heuristic and dominance relations for no-wait flowshops with setups,” Computers & Operations Research,  28,  563-584 (2001).

[28]      Lin, B. M. and Cheng, T., “Batch scheduling in the no-wait two-machine flowshop to minimize the makespan,” Computers & Operations Research,  28,  613-624 (2001).

[29]      Dileepan, P., “A note on minimizing maximum lateness in a two-machine no-wait flowshop,” Computers & Operations Research,  31,  2111-2115 (2004).

[30]      Su, L.-H. and Lee, Y.-Y., “The two-machine flowshop no-wait scheduling problem with a single server to minimize the total completion time,” Computers & Operations Research,  35,  2952-2963 (2008).

[31]      Huang, R.-H., Yang, C.-L., and Huang, Y.-C., “No-wait two-stage multiprocessor flow shop scheduling with unit setup,” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,  44,  921-927 (2009).

[32]      Zhao, C. and Tang, H., “A note on two-machine no-wait flow shop scheduling with deteriorating jobs and machine availability constraints,” Optimization Letters,  5,  183-190 (2011).

[33]      Jenabi, M., Naderi, B., and Ghomi, S. F., “A bi-objective case of no-wait flowshops,” i Bio-Inspired Computing: Theories and Applications (BIC-TA), 2010 IEEE Fifth International Conference on, 2010. 1048-1056.

[34]      Aydilek, H. and Allahverdi, A., “Heuristics for no-wait flowshops with makespan subject to mean completion time,” Applied Mathematics and Computation,  219,  351-359 (2012).

[35]      Arabameri, S. and Salmasi, N., “Minimization of weighted earliness and tardiness for no-wait sequence-dependent setup times flowshop scheduling problem,” Computers & Industrial Engineering,  64,  902-916 (2013).

[36]      Liu, G., Song, S., and Wu, C., “Some heuristics for no-wait flowshops with total tardiness criterion,” Computers & Operations Research,  40,  521-525 (2013).

[37]      Davendra, D., Zelinka, I., Bialic-Davendra, M., Senkerik, R., and Jasek, R., “Discrete self-organising migrating algorithm for flow-shop scheduling with no-wait makespan,” Mathematical and Computer Modelling,  57,  100-110 (2013).

[38]      Reddi, S. and Ramamoorthy, C., “On the flow-shop sequencing problem with no wait in process,” Operational Research Quarterly,  323-331 (1972).

[39]      Van der Veen, J. A. and Van Dal, R., “Solvable cases of the no-wait flow-shop scheduling problem,” Journal of the Operational Research Society,  971-980 (1991).

[40]      Rajendran, C., “A no-wait flowshop scheduling heuristic to minimize makespan,” Journal of the Operational Research Society,  472-478 (1994).

[41]      Bertolissi, E., “Heuristic algorithm for scheduling in the no-wait flow-shop,” Journal of Materials Processing Technology,  107,  459-465 (2000).

[42]      Glass, C. A., Gupta, J., and Potts, C., “Two-machine no-wait flow shop scheduling with missing operations,” Mathematics of Operations Research,  24,  911-924 (1999).

[43]      Sidney, J. B., Potts, C. N., and Sriskandarajah, C., “A heuristic for scheduling two-machine no-wait flow shops with anticipatory setups,” Operations Research Letters,  26,  165-173 (2000).

[44]      Allahverdi, A. and Aldowaisan, T., “No‐wait and separate setup three‐machine flowshop with total completion time criterion,” International Transactions in Operational Research,  7,  245-264 (2000).

[45]      Cheng, T. and Liu, Z., “32-approximation for two-machine no-wait flowshop scheduling with availability constraints,” Information processing letters,  88,  161-165 (2003).

[46]      Aldowaisan, T. and Allahverdi, A., “New heuristics for< i> m</i>-machine no-wait flowshop to minimize total completion time,” Omega,  32,  345-352 (2004).

[47]      Kubzin, M. A. and Strusevich, V. A., “Two‐machine flow shop no‐wait scheduling with a nonavailability interval,” Naval Research Logistics (NRL),  51,  613-631 (2004).

چکیده

در سال‌های اخیر ارائه الگوریتم‌های کارا برای زمان‌بندی جریان‌کارگاهی مورد توجه مدیران واحدهای تولیدی قرارگرفته است. مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف و با هدف کمینه‌سازی طولانی‌ترین زمان تکمیل، یک مسأله NP-سخت است. به همین دلیل در تحقیقات اخیر الگوریتم‌های فراابتکاری زیادی برای حل آن ارائه شده است. در این پایان نامه سه الگوریتم فراابتکاری برپایه الگوریتم مورچگان برای حل این مساله ارائه شده است. تفاوت الگوریتم‌های ارائه شده در نحوه استفاده از الگوریتم جستجوی محلی می‌باشد. در الگوریتم های ارائه شده، الگوریتم‌های جابجایی، الحاقی، شبیه‌سازی تبرید و الگوریتم اصلاح شده بر اساس الگوریتم‌های جابجایی و الحاقی برای حل مسئله پیشنهاد شده است. الگوریتم‌های پیشنهادی بر روی مسائل نمونه که در ادبیات این موضوع وجود دارد، پیاده سازی شده است. مقایسه الگوریتم‌های ارائه شده با یکدیگر نشان‌دهنده کارا بودن الگوریتم‌ اصلاح شده می‌باشد. همچنین مقایسه نتایج بدست امده با نتایج به چاپ رسیده در سال‌های اخیر نشان‌دهنده دقت و رقابت‌پذیری بالای الگوریتم‌های پیشنهادی نسبت به سایر الگوریتم‌های موجود برای حل مساله مورد بحث، می‌باشد.

کلمات کلیدی: جریان‌کارگاهی، محدودیت عدم‌توقف، الگوریتم مورچگان، الگوریتم جستجوی محلی

فصل اول مقدمه

امروزه در عرصه صنعت بدلیل تفاوت و گوناگونی نیازهای مشتریان شاهد تنوع محصول‌ها، کوتاه شدن عمرشان و رقابت بالای تولیدکنندگان می‌باشیم. از این‌رو اهمیت به کارگیری روش‌هایی کارا جهت استفاده موثر از منابع بیش‌تر از گذشته نیاز می‌شود تا سازمان‌ها بتوانند قدرت پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان را داشته باشند. تکنیک‌های توالی عملیات و زمان‌بندی از جمله ابزار موثر در این رابطه است.

در ادامه این فصل، ابتدا مقدمه‌ای از اهمیت و ضرورت زمان‌بندی تولید و توالی عملیات گفته می‌شود و سپس با مفاهیم توالی عملیات و نمادگذاری انواع مختلف مسائل آشنا خواهیم شد.

1-1 توالی عملیات و زمان‌بندی

تعیین توالی‌کارها[1] و زمان‌بندی[2] به معنی تخصیص منابع محدود به فعالیت­هایی است که به آن منابع نیاز دارند. از این‌رو می توان آن را نوعی فرایند تصمیم‌گیری دانست که با هدف بهینه­سازی یک و یا چند هدف انجام می­گیرد. این امر نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، افزایش رضایت مشتری و به طور کلی افزایش سودآوری شرکت‌ خواهد داشت.

آغاز علم زمان‌بندی را بدون شک باید در تلاش‌های هنری گانت[3] در دو دهه ابتدایی قرن بیستم جستجو کرد. اما شروع تحقیقات جدی و گسترده در این زمینه و مرتبط ساختن آن با تحقیق در عملیات به اوایل دهه 1950 بر می‌گردد. اولین الگوریتم زمان‌بندی که به صورت مستقیم مسائل زمان‌بندی را به تحقیق در عملیات مرتبط ساخت، در سال 1954 توسط جانسون [1] ارائه شد  و تقریبا برای اولین بار جواب بهینه یک مسأله زمان‌بندی بوسیله آن بدست آمد. پس از آن مسائل متعددی در زمینه توالی عملیات معرفی و  الگوریتم‌های متنوعی برای حل آنها توسعه داده شد.

در مسأله زمان‌بندی موجود در سیستم‌های صنعتی (خدماتی)، با یک سری از منابع، عمدتا ماشین‌ها و یک تعداد کار که باید بر روی (از) این ماشین‌ها (خدمت دهنده‌ها) پردازش شوند (خدمت بگیرند) و یک سری از محدودیت‌ها سروکار داریم که با توجه به آنها در صدد بهینه کردن یک یا چند تابع هدف هستیم.

شاخه‌ای از علم توالی عملیات به نام زمان‌بندی جریان‌کارگاهی[4]  نامیده می شود. زمان‌بندی جریان‌کارگاهی یکی از مدل‌های سنتی زمان‌بندی و توالی عملیات است که طیف وسیعی از مسائل عملی زمان‌بندی را در خود جای می‌دهد. در مدل جریان‌کارگاهی تعدادی کار و ماشین وجود دارد که این کارها هر یک با مسیر یکسان باید بر روی تمام ماشین‌ها پردازش شوند. در این مدل، عملیات هر کار به ترتیب بر روی ماشین اول، ماشین دوم و تا ماشین آخر انجام می‌گردد و همچنین هر ماشین فقط یک کار را در هر زمان انجام می‌دهد و هدف انجام تمامی کارها با کمترین هزینه می‌باشد. در واقع در مدل جریان‌کارگاهی جریان پیوسته‌ای از کارها وجود دارد که بایستی توسط چند ماشین پردازش شوند و به همین دلیل به نام جریان‌کارگاهی نامیده می‌شود.

1-2 آشنایی با مفاهیم زمان‌بندی

منابع و کارها در یک سازمان می‌توانند صورت‌های مختلفی داشته باشند. برای نمونه، منابع می‌توانند ماشین‌های یک کارگاه، باندهای پرواز در یک فرودگاه، خدمه‌ها در یک محل احداث بنا و یا واحدهای پردازش در یک محیط محاسباتی باشند. همچنین کارها می‌توانند عملیات در یک فرایند تولیدی، بلند شدن و نشستن هواپیما در یک فرودگاه، مراحل یک پروژه تولیدی و یا اجرای برنامه‌های رایانه‌ای باشند. هر کار نیز می‌تواند دارای یک سطح اولویت یا اهمیت خاص، زودترین زمان ممکن برای شروع پردازش و یک موعد تحویل باشد. تابع هدف نیز می‌تواند به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه تابع هدف می‌تواند کمینه کردن زمان اتمام پردازش آخرین کار و یا کمینه کردن تعداد کارهایی که پردازش آنها بعد از موعد تحویلشان به پایان می‌رسد، باشد [2].

در ادامه این قسمت در ابتدا با نمادگذاری مسائل زمان‌بندی آشنا خواهیم شد و پس از آن پیچیدگی مسائل زمان‌بندی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1-2-1 نمادگذاری

به دلیل تنوع مدل­های زمان­بندی و توالی‌عملیات و به منظور تفکیک مناسب این مسائل از یکدیگر چنیدن روش نمادگذاری معرفی شده است. برای اولین بار کانوی و همکاران[3] از یک نمادگذاری 4 تایی بصورت   برای مسائل زمان‌بندی استفاده نمودند. با این‌حال نمادگذاری که امروزه از آن استفاده می‌شود نخستین بار توسط گراهام و همکاران [4] در 1979 معرفی شده است. در این شیوه، یک مسأله زمان‌بندی با یک 3 تایی  نشان داده می­شود که قسمت α محیط ماشین­ها[5] را توصیف می­کند و فقط شامل یک نماد است. قسمت β خصوصیات پردازش و محدودیت­های موجود را شرح می‌دهد که این قسمت می­تواند شامل هیچ نماد و یا چند نماد باشد. قسمت  تابع(های) هدفی که باید بهینه شود را توصیف می­کند. لازم به ذکر است که این نماد­گذاری بعدها توسط پیندو [2] به‌روز شده است. در ادامه به مقادیر مختلفی که هر کدام از اجزای این نمادگذاری می توانند داشته باشند، خواهیم پرداخت و در پایان برای روشن شدن موضوع چندین مثال معرفی خواهد شد.

1-2-1-1 حالت­های مختلف محیط ماشین­ها

در دنیای واقعی انواع گوناگونی از محیط­های تولیدی و خدماتی شامل تک ماشینه، ماشین­های موازی، جریان‌کارگاهی، کار کارگاهی و کارگاه باز به شرح زیر وجود دارد. نماد مرتبط با هر مشخصه در مقابل آن در داخل پرانتز آورده شده است.

محیط تک ماشینه[6] (1): در محیط تک ماشینه همانطور که از نام آن پیداست یک ماشین وجود دارد که تعدادی کار به وسیله‌ی این ماشین پردازش می‌شوند.

محیط جریان‌کارگاهی (Fm): دریک محیط جریان‌کارگاهی، n کار برروی m ماشین به ترتیب پردازش می­شوند. در این محیط توالی پردازش کارها بر روی ماشین­های مختلف یکسان است. به عبارت دیگر، همه کارها ابتدا روی ماشین اول، سپس روی ماشین دوم و به همین ترتیب تا ماشین m ام پردازش می‌شوند. پس از اتمام پردازش یک کار روی یک ماشین، آن کار به صف پردازش ماشین بعدی می‌پیوندد. اغلب فرض می­شود که تمامی صف­ها بر اساس قانون [7] کار می­کنند، یعنی هیچ کاری نمی­تواند از کار دیگری که در صف انتظار است سبقت بگیرد. شمایی از محیط جریان‌کارگاهی، در شکل زیر نشان داده شده است. در این شکل،  نشان دهنده ماشین   ام کارگاه بوده و  نیز نشان دهنده‌ی ظرفیت فضای قبل از ماشین iام است. صف کارها برای پردازش روی هر ماشین در فضای قبل از آن ماشین شکل می­گیرد. ظرفیت فضای قبل از هر ماشین می­تواند هر عددی از صفر تا بی‌نهایت باشد.

محیط جریان‌کارگاهی انعطاف پذیر[8] (FFc) : در شرایطی که در یک محیط جریان‌کارگاهی در برخی از ایستگاه­ها بیش از یک ماشین برای پردازش کارها وجود داشته باشد، به این محیط، محیط جریان‌کارگاهی انعطاف­پذیر گفته می‌شود. در این محیط، کار تنها با شروع از ایستگاه اول پردازش می­شوند و برای پردازش آنها تا ایستگاه  ام ادامه خواهد داشت. در این محیط هر کار تنها توسط یکی از ماشین­های موازی هر ایستگاه پردازش می­شود. در شکل زیر شمایی از محیط جریان‌کارگاهی انعطاف پذیر، نشان داده شده است.

محیط کار کارگاهی[9] (Jm): یک کارگاه با شیوه تولید کار کارگاهی از آرایش یک سری ماشین‌آلات با استفاده عام که مورد استفاده یک حرفه خاص هستند، پدید می­آید. مثلا یک سری ماشین‌آلات تراش، فرز، دریل، آهنگری و … تولید هر یک از محصولات در این شیوه با تولید محصول دیگر متفاوت است و هر یک نیاز به طی مسیر تولیدی خاص خود را دارند.

کارگاه باز[10] (Om): در این حالت ماشین وجود دارد و هر کار باید حداقل یک بار روی هر یک از  ماشین پردازش شود. اما زمان پردازش یک کار روی برخی از ماشین­ها می­تواند صفر باشد. هیچ محدودیتی نیز در مورد توالی پردازش یک کار روی ماشین­ها وجود ندارد. به عبارت دیگر، تفاوت کارگاه باز با کار کارگاهی در این است که برخلاف کار کارگاهی، مسیر پردازش کارها روی ماشین­ها ثابت و از پیش تعیین شده نیست و بر اساس ماهیت تابع هدف، مسیر پردازش هر کار روی ماشین­ها را تعیین کند. در نتیجه مسیر پردازش کارهای مختلف می­تواند متفاوت باشد. 

1-2-1-2 محدودیت‌های پردازش و محیط

در محیط­های تولیدی و خدماتی، محدودیت­های متفاوتی ممکن است وجود داشته باشد که حل مسأله زمان­بندی نیازمند رعایت این محدودیت­ها است. تعدادی از این محدودیت­ها به قرار زیر هستند:

زمان­های آماده‌سازی وابسته به توالی[11] ( ) : در برخی موارد، ماشین­ها پیش از شروع پردازش یک کار نیازمند آماده‌سازی هستند که این زمان آماده­سازی وابسته به کار اول ( ) و کار دوم ( ) است. در صورتی که زمان آماده‌سازی برای ماشین­های مختلف، متفاوت باشد، زمان آماده‌سازی وابسته به توالی با نماد نمایش داده می­شود که به معنی زمان آماده­سازی ماشین  ام پیش از پردازش کار  و پس از پردازش کار j است.

مسدود شدن[12] ( ): در صورتی که در یک محیط تولیدی و یا خدماتی انبارهای میانی بین دو ماشین متوالی محدود باشد، با تکمیل شدن ظرفیت انبار بین دو ماشین، پس از اتمام پردازش یک کار بر روی یک ماشین، این کار تا بیکار شدن ماشین بعد، بر روی ماشین قبلی منتظر خواهد بود. در این حالت به اصطلاح گفته می­شود که ماشین اول بلوکه شده است.

عدم‌توقف[13] ( ) محدودیت عدم‌توقف نیز بدین معنی است که هر کار، پس از شروع پردازش بر روی اولین ماشین، بدون وقفه تا آخرین ماشین پردازش می­شود. به عبارت دیگر زمان تکمیل پردازش یک کار بر روی یک ماشین برابر با زمان شروع پردازش آن بر روی ماشین بعد است.

از جمله سایر موارد در رابطه با محدودیت‌های پردازش و محیط می‌توان قطع کار[14] ( ) ، محدودیت حق تقدم[15] ( )، خانواده‌های کاری[16] ( )، پردازش دسته‌ای[17] ( )، خرابی‌ها ( )[18]، جایگشت[19] ( ) و باز گردش[20] ( )  نام برد.

[1] Sequencing

[2] Scheduling

[3] Gant

[4] Flowshop

[5] Machine Environment

[6] Single machine

[7] First Come First Served

[8] Flexible Flow shop

[9] Job shop

[10] Open shop

[11] Sequence dependent setup times

[12] Blocking

[13] No-wait

[14] Preemption

[15] Precinc

[16] Job Famili

[17] Batching

[18] Breakdown

[19] Permutation

[20] Recilculation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه ارائه مدلي جهت بهینه سازی مسیر ویزیت فروشندگان با در نظر گرفتن یکنواختی بار کاری و حل مدل با الگوریتم ژنتیک GAو مقایسه خروجی نتایج با الگوریتم مورچگانACO
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122