پايان نامه حل مسئله زمانبندي سيستم باز با الگوريتم ژنتيک چند جمعيتي با در نظر گرفتن نگهداري ماشين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه حل مسئله زمانبندي سيستم باز با الگوريتم ژنتيک چند جمعيتي با در نظر گرفتن نگهداري ماشين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه حل مسئله زمانبندي سيستم باز با الگوريتم ژنتيک چند جمعيتي با در نظر گرفتن نگهداري ماشين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 2
1-3 ضرورت تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 5
1-5 نوآوری تحقیق 6
1-6 پرسشهای اصلی تحقیق 6
1-7 فرضیه های تحقیق 7
1-8 زمینه های کاربردی 7
1-8-1 تخصیص گیت در یک فرودگاه 8
1-8-2 زمانبندی در یک واحد پردازش مرکزی 9
1-8-3 زمانبندی در پالایشگاه نفت 10
1-8-4 کارخانه تولید پاکت کاغذی 10
1-8-5 کارخانه تولید تجهیزات لامپ های صنعتی 11
1-9 تعریف کلمات کلیدی 12
1-10 ساختار پایان نامه 14
2 فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق 15
1-2 مقدمه 16
2-2 تعریف مربوط به زمانبندی 16
2-3 زمانبندی از دیدگاهی دیگر 18
2-4 نظریه زمانبندی 19
2-5 مروری بر مدل های زمان بندی 20
1-5-2 چارچوب و نمادها 20
2-5-2 ترکیب ماشین ها (محیط های کار) 21
2-5-3 مدل های تک ماشینه 22
2-5-4 مدل های ماشین موازی 23
2-5-5 مدل های جریان کارگاهی 24
2-5-6 مدل های کار کارگاهی 28
2-5-7 مدل های کارگاه باز 31
2-5-8 مدل های کارگاه وابسته 33
2-5-9 مدل های پردازش دسته ای 33
2-5-10 مدل های خط مونتاژ 33
2-5-11 مدل های خط مونتاژ ترکیبی 34
2-6 محدودیت های زمانبندی 34
2-6-1 معیارهای ارز یابی عملکرد 36
2-7 الگوریتم ژنتیک 38
2-7-1 تکنیک‌های حل مسائل بهینه سازی 38
2-7-2 صورت کلی الگوریتم ژنتیک 40
2-7-3 تعاریف 41
2-7-4 نمایش کروموزوم 41
2-7-4-1 نمایش باینری 41
2-7-4-2 نمایش جایگشتی 42
2-7-4-3 نمایش مقداری 42
2-7-4-4 نمایش درختی 43
2-7-5 تابع شایستگی 43
2-7-6 عملگر انتخاب 44
2-7-6-1 انتخاب تصادفی 44
2-7-6-2 انتخاب چرخ گردان 44
2-7-6-3 انتخاب رتبه بندی 46
2-7-6-4 انتخاب نخبه‌گرا 47
2-7-6-5 انتخاب مسابقه‌ای 47
2-7-7 عملگر تبادل 48
2-7-7-1 عملگر تبادل تک نقطه ای 48
2-7-7-2 عملگر تبادل دو نقطه ای 49
2-7-8 عملگر جهش 50
2-7-8-1 عملگر معکوس سازی 51
2-7-9 عملگر حذف و کپی 51
2-7-10 عملگر حذف وتولید مجدد 52
2-7-11 پارامترهای الگوریتم ژنتیک 52
2-7-12 همگرایی 53
2-7-13 شرط خاتمه الگوریتم ژنتیک 53
2-7-14 مزایای الگوریتم ژنتیک 53
2-7-15 معایب الگوریتم ژنتیک 54
2-8 کارهای انجام شده 55
2-8-1 الگوریتم ETPN-GA 55
2-8-2 الگوریتم AFS Petri Net 55
2-8-3 الگوریتم GA-ACO 56
2-8-4 الگوریتم GA-Fuzzy 58
2-8-5 الگوریتم HGA 59
2-8-6 الگوریتم GADG 60
2-8-7 الگوریتم های دیگر 61
3 روش تحقیق 63
3-1 مراحل الگوریتم پیشنهادی 64
3-2 نمایش کروموزوم 65
3-3 شرح پارامتر نگهداری ماشین 67
3-4 ایجاد جمعیت اولیه 68
3-5 شایستگی 70
3-6 انتخاب 71
3-7 عملگر تبادل 71
3-7-1 عملگر تبادل دو نقطه ای 72
3-7-2 عملگر تبادل تک نقطه ای 73
3-7-3 عملگر تبادل چند نقطه ای 74
3-8 عملگر جهش 77
3-9 تعویض جمعیت 78
3-10 شرط خاتمه 79
4 محاصبات و یافته های تحقیق 79
4-1 پیاده سازی الگوریتمها 80
4-2 طراحی داده های تست و پارامترهای الگوریتم 80
4-3 نتایج حاصل از شبیه سازی 81
5 نتیجه گیری و پیشنهادات 86
فهرست منابع و مأخذ 88

 فهرست منابع و مأخذ

[1] علیرضا مهدی / مقدمه­ای بر الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن / تهران: انتشارات ناقوس / 1386

[2] C. Low, Y .Yeh, Genetic algorithm-based heuristics for an open shop scheduling problem with setup, processing, and removal times separated, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol. 25, pp. 314–322, 2009.

[3] M.L. Pinedo, Scheduling: Theory, Algorithms and systems, Fourth Edition, Springer,

2012.

[4] C.F. Liaw, A tabu search algorithm for the open shop scheduling problem, Computers & Operations Research, Vol. 26, pp. 109-126, 1999.

[5] Blum, C., Beam-ACO- hybridizing ant colony optimization with beam search: an application to open shop scheduling, Computers & Operations Research 32, pp. 1565-

1591, 2005.

[6] D.Y. Sha, C.Y. Hsu, A new particle swarm optimization for the open shop scheduling problem, Computers and Operational Research, Vol. 35, pp. 3243-3261, 2008.

[7] C.F. Liaw, An efficient tabu search approach for the two-machine preemptive open shop scheduling problem, Computers & Operations Research, Vol. 30, pp. 2081-2095, 2003.

[8] M.E. Matta, A genetic algorithm for the proportionate multiprocessor open shop, Computers & Operations Research 36, pp.2601-2618, 2009.

[9] S. Noori-Darvish, R. Tavakkoli-Moghaddam, Minimizing the total tardiness and makespan in an open shop scheduling problem with sequence-dependent setup times, Journal of Industrial Engineering International, 2012, http://www.jiei-tsb.com/content/811125.

[10] Y. Huang, J. Lin, A new bee colony optimization algorithm with idle-time-based filtering scheme for open shop-scheduling Problems, Expert Syst. 2011.

[12] A. Sedeno-Noda, D. Alcaide Lopez de Pablo, C. Gonzalez-Martin, A network flow based method to solve performance cost and makespan open-shop scheduling problems with time-windows, European Journal of Operational Research, Article inpress, 2008.

[13] R. Chen, W. Huang and G. Tang, Dense open shop schedules with release time, Theoretical Computer Science, Article in press, 2008.

[14] G. Mosheiov, D. Oron, Open shop batch scheduling with identical jobs, European Journal of Operational Research, Vol. 187, pp. 1282-1292, 2008.

[15] H.T. Lin, H.T. Lee, W.J. Pan, Heuristics for scheduling in a no wait open shop with movable dedicated machines, International Journal of Production Economics, Vol.111, pp. 368-377, 2008.

[16] A.S. Noda, D. Alcaide, C.G. Martin, Network flow approaches to preemptive open shop scheduling problems with time windows, European Journal of Operational Research, Vol. 174, pp. 1501-1518, 2006.

[17] C.F. Liaw, Scheduling preemptive open shop to minimize total tardiness, European Journal of Operational Research, Vol. 162, pp. 173-183, 2005.

[18] G. Mosheiov, D. Oron, Open shop batch scheduling with identical jobs, European Journal of Operational Research, Vol. 187, pp. 1282-1292, 2008.

[19] C. Low, Y. Yeh, Genetic algorithm-based heuristics for an open shop scheduling problem with setup, processing and removal times separated, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, In Press, Corrected Proof, Available online 5 March 2008.

[20] C.F. Liaw, Scheduling two machine preemptive open shops to minimize total completion time, Computers & Operations Research, Vol. 31, pp. 1349-1363, 2004.

[21] T.C.E. Chang, N.V. Shakhlevich, Minimizing non-decreasing separable objective functions for the unit-time open shop scheduling problem, European Journal Of Operational Research 165(2005), pp.173-183.

[22] V.A. Strusevich, A heuristic for the two machine open shop scheduling problem with transportation times, Discrete Applied Mathematics, Vol. 93, pp. 287-304, 1999.

[23] A. Sen, O.S. Benli, Lot Streaming in open shops, Operations Research Letters, Vol.23, pp. 135-142, 1998.

[24] C.F. Liaw, An iterative improvement approach for the non preemptive open shop scheduling problem, European Journal of Operational Research, Vol. 111, pp. 509-517, 1998.

[25] S.M. Goldansaz, F. Jolai, A.H. Zahedi Anaraki, A hybrid perialist competitive algorithm for minimizing makespan in a multi-processor open shop, Appl. Math. Modell. 2013, http://dx.doi.org/1001016/j.apm.20130050002.

[26] D. Bai, L. Tang, Open shop scheduling problem to minimize makespan with release dates, Appl. Math.Modell. 2012, http://dx.doi.org/1001016/j.apm.20120040037.

[27] B. Naderi, S.M.T. Fatemi Ghomi, M. Aminnayeri, M. Zandieh, Scheduling open shops with parallel machines to minimize total completion time, Journal of Computational and Applied Mathematics 235, pp. 1275–1287, 2011.

[28] S.A. Torabi, E. Hassini, An interactive possibilistic programming approach for multiple objective supply chain master planning, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 159, pp. 193–214, 2008.

[29] H.J. Zimmermann, Fuzzy programming and linear programming with several objective functions, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 1, pp. 45–55, 1978.

[30] Y.J. Lai, C.L. Hwang, Possibilistic linear programming for managing interest rate risk, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 54, pp. 135–146, 1993.

[31] H. Selim, I. Ozkarahan, A supply chain distribution network design model: an interactive fuzzy goal programming-based solution approach, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 36, pp. 401–418, 2008.

[32] B. Werners, Aggregation models in mathematical programming, in: G. Mitra, H.J. Greenberg, F.A. Lootsma, M.J. Rijckaert, H-J. Zimmermann (Eds.), Mathematical Models for Decision Support. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 295–305, 1988.

[33] X.Q. Li, B. Zhang, H. Li, Computing efficient solutions to fuzzy multiple objective linear programming problems, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 157, pp. 1328–1332, 2006.

[34] E.N. Nasibov, S. Peker, On nearest prametric approximation of a Fuzzy Number, Fuzzy Set and System 159, pp. 1365-1375, 2008.

[35] M. Jimenez, A. Bilbao, Pareto-Optimal solution in Fuzzy multi-objective linear programming, Fuzzy Set and System , 2008.

[36] F. Arikan, Z. Gongor, A two-phase approach for Multi-objective programming problems with fuzzy coefficients, Information Science, pp.5191-5202, 2007.

[37] Asady, B. and Zendehnam, A., Ranking fuzzy numbers by distance minimization, Applied Mathematical Modelling, pp. 2589-2598, 2007.

[39] S. Noori-Darvish, I. Mahdavib, N. Mahdavi-Amiri, A bi-objective possibilistic programming model for open shop scheduling problems with sequence-dependent setup times, fuzzy processing times, and fuzzy due dates, Applied Soft Computing, pp.1399– 1416, 2012.

[40] T. Konno, H. Ishii, An open shop scheduling problem with fuzzy allowable time and fuzzy resource constraint, Fuzzy Sets and Systems , pp. 141-147, 2009.

[41] J.H. Lee, J. Min Lee, Approximate dynamic programming based approach to process control and scheduling, Computers & Chemical Engineering , pp.1603-1618, 2006.

[42] O.A. Ghrayeb, A bi-Criteria optimization : minimizing the integer value and spread of the fuzzy makespan of job shop scheduling problems, Applied Soft Computing, pp.197- 210, 2003.

[43] S.Y. Young, Genetic Algorithm with fuzzy logic controller for preemptive and non-preemptive job shop scheduling problems, Computers & Industrial engineering , pp. 623- 644, 2002.

[44] M. Sakawa, K. Kubota, Fuzzy programming for multi-objective job shop scheduling with fuzzy processing time and fuzzy due date through genetic algorithm, European Journal Of Operational Research ,pp. 393-407, 2000.

[45] M. Sakawa,T. Mori, An efficient genetic for job shop scheduling with fuzzy processing time and fuzzy due date, Computers & Industrial engineering , pp. 325-341, 1999.

[46] A.D. Yimer, K. Demirli, Fuzzy scheduling of job orders in a two-stage flow shop with batch-processing machines, International Journal Of Approximate Reasoning , pp.117-

137, 2009.

[47] S. Sadi Nejad, R.G. Assadi, Preference ratio-based maximum operator approximation and its application in fuzzy flow shop scheduling, Applies Soft Computing , pp.117-137,

2008.

[48] Tavakoli-Moghaddam, R., Gharehgozli, A.H., Rabbani, Zaerpour, N., A Fuzzy Mixed-Integer Goal Programming Model for a Parallel machine Scheduling problem, 8th WSEAS International Conference on Fuzzy Systems, Vancouver, British Columbia, Canada, June 19-21, 2007.

[49] Adamopoulos, G., Pappis, C.P., A neighbourhood-based Hybrid Method for Scheduling with fuzzy due-date, Int.Trans.Opl Res, vol. 5, pp.147-153, 1998.

[50] H.J. Zimmemann, Fuzzy set theory and its applications, Third edition, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1996.

[51] Y.J. Lai, C.L. Hwang, Fuzzy mathematical programming, methods and applications, Springer-Verlag, Berlin, 1992.

[52] Deb, K. Multiobjective optimization using evolutionary algorithms, John Wiley & Sons, Chichester, 2001.

[53] J.D. Schaffer, Multiple objective optimization with vector evaluated genetic algorithms, PhD Thesis, Vanderbilt University, Nashville, USA, 1994.

[54] CA. Coello Coello, Comprehensive survey of evolutionary-based multi-objective optimization techniques, International Journal of Knowledge and Information Systems,

1(3), 269-308, 1999.

[55] E. Atashpaz, C. Lucas, Imperialist competitive algorithm: an algorithm for optimization inspired by imperialistic competition, in: Proceedings IEEE Congress on Evolutionary Computation, pp. 4661-4667, 2007.

[56] R. Enayatifar, M. Yousefi, A. Hanan Abdullah, A. Nordin Darus, MOICA: A novel multi-objective approach based on imperialist competitive algorithm, Applied Mathematics and Computation 219 (2013) 8829–8841.

[57] J. Kennedy, R.C. Eberhart, Particle swarm optimization, In IEEE International Conference on Neural Networks, Perth, Australia, pp. 1942-1948 ,1995.

[58] Srinivas, N. and Deb, K. “Multi-objective optimization using nondominated sorting in genetic algorithms”. Evolutionary Computation,1994, 2, 221-248.

[59] J. Ramik, J. Rimanek, Inequality relation between fuzzy numbers and its use in fuzzy optimization, Fuzzy sets and system, Vol. 16, pp. 123-138, 1985.

[60] Y.J. Lai, C.L. Hwang, Fuzzy mathematical programming, methods and applications, Springer-Verlag, Berlin, 1994.

[61] T. Loukil, J. Teghem, D. Tuyttens, solving multi-objective production scheduling problems using metaheuristic, European Journal of operational research, 2003.

[62] L.F. Gelders, L.N. Van Wassenhove, Production planning: A review, European Journal of Operational Research, 1981, 7, 101-110.

[63] B. Naderi, S.M.T Fatemi Ghomi, M. Aminnayeri, M.A. Zandieh, Contribution and new heuristics for open shop scheduling, Computers & Operations Researrch ,2009, In Press.

[64] V. Roshanaei, M.M. Seyyed Esfahani, M. Zandieh, Integrating non-preemptive open shops scheduling with sequence-dependent setup times using dvanced metaheuristic, Expert Systems with aoolications (2009), In Press.

[65] S. Noori-Darvish, I. Mahdavib, N. Mahdavi-Amiri, A bi-objective possibilistic programming model for open shop scheduling problems with sequence-dependent setup times, fuzzy processing times, and fuzzy due dates, Applied Soft Computing ,1399–1416, 2012.

[66] J. Moore, R. Chapman, Application of Particle Swarm to Multi-objective Optimization, Department of Computer Science and Software Engineering, Auburn University, 1999.

[67] C.A. Coello Coello, M.S. Lechuga, MOPSO: A proposal for multiple objective particle swarm optimization. In: Proceedings of the 2002 congress on evolutionary computation, 2, 1051–1056, 2002.

[68] T. Loukil, J. Teghem, D. Tuyttens, Solving Multi-Objective Production Scheduling Problems using Meta-heuristics, European Journal of Operational Research, Vol. 161, pp. 42-61, 2005.

[69] J.D. Schaffer, Multiple objective optimizations with vector evaluated genetic algorithms, in: J.D. Schaffer (Ed.), Genetic Algorithms and Their Applications: Proceedings of the First International Conference on Genetic Algorithms, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersy, 1985, pp. 93–100.

[70] E. Zitzler, L. Thiele, Evolutionary Algorithm for Multi-Objective Optimization: Methods and Applications, Ph.D. Dissertation, Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich, Switzerland, 1999.

[71] N. Srinivas, K. Deb, Multi-objective optimization using non-dominated sorting in genetic algorithms, Evolutionary Computation 2 (1994) 221–248.

[72] G. Taguchi, “Introduction to quality engineering”. White Plains: Asian Productivity Organization/UNIPUB, 1986.

[73] Lofsten H., 1999, Management of industrial maintenance—economic evaluation of maintenance policies, Int J Oper Prod Manage, 19(7), 16–37.

[74] Chan F.T.S., Chung S.H., Chan L.Y., Finke G ., Tiwari M.K, 2006, Solving distributed FMS scheduling problems subject to maintenance: Genetic algorithms approach, Robotics and Computer-Integrated M anufacturing, 22,493 – 504.

[75] Hao D., Jiang C. J., Lin L., 2005, Petri net based modeling and GA based scheduling for FMS, Chinese Journal of Computers, 2, 201-208.

[76] Caballero J., Delgadillo G. M., 2004, A Hybrid Approach that Combines Petri Net Models And Genetic Algorithms for Scheduling of Flexible Manufacturing Systems, Congreso  lombiano y I Conferencia AndinaInternacional de Investigación de Operaciones, Cartagena, Colombia, Electronic Proceedings.

[77] D.R. Sule, Industrial Scheduling, PWS publishing company, 1996.

چکیده

مسئله زمانبندی سیستم باز[1] یک مسئله زمانبندی مهم و جهانی است و این مسئله به طور وسیع در صنعت کاربرد دارد. مسئله زمانبندی سیستم باز جزء مسائل سخت[2]  است. مسئله زمانبندی سیستم باز فضای راه حل آن به طور قابل ملاحظه ای بزرگتر از مسئله زمان‌بندی مغازه کارها[3] است و به نظر می رسد که در کتاب ها و مقالات به آن کمتر توجه شده است. استفاده از روش هاي كلاسيك براي بدست آوردن جواب بهينه در اين مسائل‌داراي پيچيدگي زماني بالايي است و دربرخي از موارد غيرممكن است درنتیجه براي حل اين مسائل بيشتر از روش هاي ابتكاري استفاده مي شود. هدف مسئله زمانبندی سیستم باز بدست آوردن یک ترکیب امکان پذیر از سفارشات ماشین و کار تعیین شده است که زمان کلی اتمام کارها[4] در کمترین زمان ممکن باشد. در بین مقالات مختلفی که در زمینه حل مسئله زمانبندی سیستم های باز ارائه شده است، هیچکدام پارامتر نگهداری ماشین ها[5] را درنظر نگرفته اند  و این درحالیست که در عمل، ماشین آلات موجود در کارخانجات بنا به دلایل مختلف دچار آسیب و خرابی در حین انجام کار می‌شوند که این امر خسارات فراوانی از جمله اتلاف زمان، و هزینه های اضافی در جهت اجرای مجدد فرایند نیمه کاره را به همراه دارد. در این پایان نامه یک روش جدید برای حل مسئله زمانبندی سیستم های باز با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شده است که مسئله نگهداری ماشین ها را نیز در نظر می گیرد. در الگوریتم پیشنهادی با استفاده از عملگرهای متنوع در کنار هدفمند کردن انتخاب کروموزوم برای کارایی هر چه بیشتر الگوریتم تلاش شده است و نتایج تجربی نشان دهنده کارایی بیشتر الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با دیگر الگوریتمها می باشد.

کلمات کلیدی: مسئله زمانبندی سیستمهای باز، الگوریتم ژنتیک ، نگهداری ماشین ، زمان کلي اتمام کار

[1] Open Shop Sheduling Problem (OSSP)

[2] NP-Hard

[3] Job Shop Sheduling Problem

[4] Makespan

[5] Machine Maintenance

  فصل اول  مقدمه و کلیات تحقیق

در این فصل ابتدا مسئله مورد نظر بیان گردیده و ضرورت و اهداف را دنبال می­نمایم در ادامه پرسشهای موجود در  مسئله را بررسی می­نمایم و فرضیه­های تحقیق را شرح می­دهم سپس نوآوری­های تحقیق را ارائه می­نمایم در پایان واژه­های کلیدی تعریف شده و ساختار پایان نامه ذکر خواهد شد.

1-1   مقدمه

مسئله زمانبندی سیستم های باز یکی از مهمترین مسائل زمانبندی در دنیای مهندسی و صنعت است. در این مسئله m ماشین و n کار وجود دارد. هرکار شامل تعداد معینی از عملیات است. هر عملیات دارای زمان از پیش تعیین شده ای برای پردازش[1] بر روی ماشین متناظر خود می باشد. ترتیب پردازش این عملیات در زمان به انجام رسیدن همه کارها بسیار تاثیر گذار است. بنابراین هدف از حل این مسئله پیدا کردن ترتیب عملیاتی است که با  کمترین مدت زمانبندی قابل پردازش باشد. در این راستا مقالات زیادی با استفاده از الگوریتم های ابتکاری[2] مختلف ارائه شده است که از بین آنها الگوریتم ژنتیک[3] یکی از بهترین ها، شناخته شده است. در این پایان نامه یک روش جدید برای حل مسئله زمانبندی با در نظر گرفتن پارامتر نگهداری ماشین[4] ها بر پایه الگوریتم ژنتیک با ویژگی چند جمعیتی[5] ارائه شده است. نتایج تجربی نشان می­ دهد­ الگوریتم ارائه شده به جواب بهینه تری دست پیدا می­کند [77].

1-2   بیان مسئله

مسئله زمانبندی سیستم باز یک مسئله زمانبندی مهم و جهانی است و این مسئله به طور وسیع در صنعت کاربرد دارد. این مسئله جزء مسائل سخت است. این مسئله شبیه به مسئله زمانبندی مغازه کارها  است با این تفاوت که در هر کار[6] هیچ اولویتی بین فرایند یا عملیات هر کار وجود ندارد. در مسئله زمانبندی سیستم باز فضای راه حل به طور قابل ملاحظه­ای بزرگتر از مسئله زمان بندی مغازه کارها  است و به نظر می­رسد که در کتاب ها و مقالات به آن کمتر توجه شده است. شرح مسئله سیستم باز توسط گراهام و همکارانش بدین صورت باشد: یک تعداد کار به تعداد  n (J1,J2, … , Jn)  وجود دارد که روی یک سلسله ماشین به تعداد m (M1,M2, … , Mm) قابل پردازش است، هر کار متشکل از m عملیات می باشد (Oij). که j=1 to m و i=1 to n و هر کدام از عملیات باید روی یک ماشین متفاوت برای یک زمان مشخص شده پردازش شوند. عملیات هر کار می تواند در هر ماشینی پردازش شود ولی در هر زمان نهایتا یک عمل روی هر ماشین می تواند پردازش شود و  یک عمل از هر کار  می تواند در یک زمان پردازش شود [77 ، 1].

هدف مسئله زمانبندی سیستم باز بدست آوردن یک ترکیب امکان پذیر از سفارشات ماشین و کار تعیین شده است که زمان کلی اتمام کارها در کمترین زمان ممکن باشد. در ادامه به بیان چندین مثال که جز مسائل  سیستم باز می باشد می پردازیم:

تعمیر کردن هواپیماهای بزرگ، که نیاز به تعمیر موتور و سیستم الکتریکی را دارد. این دو وظیفه (عملیات) ممکن است در هر ترتیبی انجام شود ولی این غیر ممکن است که این دو کار را با هم انجام دهیم. یا در مثالی دیگر یک گاراژ اتومبیل بزرگ با فروشگاه های اختصاصی را در نظر بگیرید. یک وسیله نقلیه ممکن است به کار های زیر نیاز داشته باشد: تعمیر انباره لوله اگزوز، میزان کردن چرخ ها و تنظیم موتور که سه عمل از یک کار ممکن است به هر ترتیبی انجام شوند. به هر حال، مغازه های سیستم اگزوز، میزان کردن چرخ ها، و تنظیم موتور در ساختمان های مختلف هستند و بنابراین انجام دو عمل در یک زمان امکان پذیر نیست. در مسئله زمانبندی سیستم باز ما فرض می کنیم که چندین کار از این قبیل کار ها و چندین وسیله نقلیه که نیاز به تعمیر دارند را داریم، موارد دیگر می تواند شامل: کنترل کیفیت مرکزی، انتساب کلاس، معاینه فنی خودرو، مخابره ماهواره ای و بسیاری از موارد دیگر شود [3].

در زیر یک مثال حل شده OSSP را مشاهده می کنید:

در جدول هر کار شامل دقیقا یک عملکرد  برای هر دستگاه می شود. این معیارها به طور کامل توسط یک مجموع منظم از زمان های پردازش m برای هر کار تعریف شده اند.

[1] Process

[2] Heuristic Search

[3] Genetic Algorithm

[4] Machine Maintenance

[5] Multi Generation

[6] Job

در مثال  بالا عملکرد 4 از کار 1 بایستی به ماشین 4 برای 85 واحد از زمان پردازش برود و عملکرد 1 از کار 1  بایستی به ماشین 1 برای 64 واحد از زمان پردازش اختصاص یابد بدون هیچ محدودیتی در ترتیب آن که کدام کارها در چه زمانی پردازش شوند. مسئله، ایجاد یک راه حل معتبر با زمان کلی اتمام کارهای حداقل است. شکل 1-1 یک برنامه زمان کلی اتمام کار حداقل300 را برای معیارهای ارائه شده  در جدول 1-1 را نشان می دهد.

1-1   ضرورت تحقیق

با توجه به پیشرفت در محیط های تولید امروزی و افزایش سطح تولید و اهمیت سرعت در تولید که باعث کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری خواهد شد نیاز به سیستم هایی که بتواند در کمترین زمان ممکن بهترین راه حل ها را در کمترین زمان برای اختصاص منابع تولیدی یا خدماتی به کارهایی که بایستی انجام شوند به شدت ضروری به نظر می رسد.

مساله زمانبندی سیستم باز از رده مسایل سخت[1] است و برای حل این مساله از روشهای ابتکاری استفاده می شود. تاکنون روشهای ابتکاری زیادی برای حل مساله زمانبندی سیستم های باز توسعه یافتند [4].

1-2   اهداف تحقیق

فرایند بهتر نمودن هر چیز را بهینه سازی[2] می­گویند. مسائلی مانند سیستم باز به دلیل بزرگ بودن فضای جستجو امکان استفاده از روشهای جستجوی معمول را ندارند. اعمال اینگونه تکنیکها برای حل چنین مسائلی گاهی به زمانی بیش از عمر یک انسان نیاز دارند. به همین دلیل تکنیکهای بهینه سازی با این ویژگی اصلی که هدف رسیدن به جواب بهینه یا نزدیک به جواب بهینه است، مطرح شدند. الگوریتم ژنتیک یکی از مناسب­ترین و کاربردی­ترین روشهای حل مسئله سیستم باز است.

در مساله سیستم باز می توان به دو صورت سیستم های زمانبندی را بهینه کرد. بهینه کردن زمان برای رسیدن به پاسخ بهینه در روشهای قبلی و یا بهینه تر کردن زمان کلی زمانبندی برای این مساله که ما در این مقاله به دنبال بهینه تر کردن زمانبندی این مساله هستیم.

1-3   نوآوری تحقیق

هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، در مجموع، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید را در بر می‌گیرد. با توجه به نوع صنعت مورد بررسی، این هزینه چیزی حدود ۱۵ تا ۶۰ درصد هزینه محصول تولید شده را در بر می‌گیرد. تحقیقات نشان داده‌است که حدود ۳۳ سنت از هر دلار که برای فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات هزینه می‌شود، مربوط به فعالیت‌های غیر ضروری در حوزه نگهداری و تعمیرات می‌باشد این در حالی است که صنایع آمریکا سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برای نگهداری و تعمیرات تجهیزات خود هزینه می‌نمایند. این بدان معنی است که مدیریت صحیح فرآیند نگهداری و تعمیرات، سالانه ۶۰ میلیارد دلار صرفه جویی در این حوزه را به همراه خواهد داشت. ژاپنی‌ها با درک اهمیت ویژه‌ای که در مدیریت فرآیند نگهداری و تعمیرات در سیستم‌های تولیدی احساس می‌کردند، اقدام به طراحی سیستم‌های مختلف نگهداری و تعمیرات، از جمله نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر[3] نمودند و آن را به عنوان یکی از زیر سیستم‌های سه گانه تولید ناب به جهان معرفی نمودند.

1-4   پرسشهای اصلی تحقیق

آیا به جواب های بهبود یافته برای مسئله سیستم باز لازم داریم؟

آیا نگهداری ماشین را در مسئله سیستم باز می توان در نظر گرفت؟

و اینکه آیا می توان در این مسئله به شکل هدفمند به جواب های بهتری رسید؟

[1] NP-Hard

[2] Optimization

[3] TPM

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122