پايان نامه دعواي جمعي در نظام حقوقي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه دعواي جمعي در نظام حقوقي ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 146 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه دعواي جمعي در نظام حقوقي ايران  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
بخش نخست: شناسایی دعاوی جمعی    7
گفتار نخست: بررسی پیشینه و مفهوم دعاوی جمعی    8
بندنخست: تاریخچه    8
بنددوم: تعریف دعاوی جمعی    12
بندسوم: تأسیسهای مشابه طرح دعوا به صورت جمعی    18
1-¬ دعاوی گروهی    18
2-¬ دعاوی به نمایندگی    19
3-¬ دعاوی نمونه    20
4-¬ دعاوی مشتق    21
5-¬ دعاوی اشتراکی    22
6-¬ اجتماع ادعاها/اجتماع افراد    23
7-¬ دعاوی ورود ثالث    23
8-¬ ادغام دعاوی مجزا    24
گفتار دوم: مزایا و معایب و قلمرو طرح دعاوی جمعی    25
بندنخست: مزایای دعاوی جمعی    25
1-¬ ماهیت بازدارندگی    26
2-¬ تسهیل اقامه دعاوی جبران خسارت    27
3-¬کارآیی قضایی و صرفه‌جویی در اقتصاد قضایی    27
بنددوم: معایب دعاوی جمعی    28
1-¬ سلب حق اعضای گروه برای اقامه دعوای فردی     29
2-¬ تعارض منافع اعضا و وکلای گروه    29
3-¬ امکان طرح دعاوی واهی    30
بندسوم: قلمرو دعاوی جمعی    30
1-¬ حوزه دعاوی مصرف    31
2-¬ حوزه کارگری استخدامی    33
3-¬ حوزه اوراق بهادار    34
4-¬ حوزه ضدتراست    35
5-¬ حوزه زیست محیطی    36
6-¬ دعاوی جمعی کیفری    37
بخش دوم: شرایط اقامه و آیین دادرسی دعاوی جمعی با تأکید بر حقوق فدرال آمریکا    40
گفتار نخست: شرایط اقامه و پذیرش دعاوی جمعی    41
بندنخست: شرایط عمومی     42
1-¬ شرط کثرت    42
2-¬ شرط اشتراک    43
3-¬ شرط شباهت    44
4-¬ شرط شایستگی نمایندگان    44
بنددوم: شرایط موردی    45
گفتار دوم: شیوه‌های تعیین اعضای گروه در دعاوی جمعی    48
بندنخست: روش خروج محور    49
بنددوم: روش ورودمحور    52
گفتار سوم: آیین دادرسی مربوط به دعاوی جمعی    56
بندنخست: اهلیت اقامه دعاوی جمعی    56
بنددوم: دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی جمعی    60
بندسوم: تعریف گروه    61
بندچهارم: ابلاغ و آگاهی دادن به اعضای گروه    63
بندپنجم: هزینه‌های دادرسی    67
بندششم: اعتبار امر مختومه در دعاوی جمعی    69
بندهفتم: داوری جمعی     71
گفتار چهارم: دعاوی جمعی و سایر طرق مشابه در برخی نظامهای حقوقی    75
بندنخست: اتحادیه اروپا    75
بند دوم: برزیل    80
بندسوم: کانادا    82
بخش سوم: امکان طرح دعاوی جمعی در حقوق ایران    86
گفتار نخست: امکان پذیرش نهاد دعوای جمعی در حقوق ایران    86
بندنخست: پذیرش مفاهیم اساسی در دعاوی جمعی    88
1-¬ مفهوم حق در دعاوی جمعی    88
2-¬ مفهوم نمایندگی در دعاوی جمعی    91
بنددوم: مبانی پذیرش دعاوی جمعی در نظام آیین دادرسی ایران    94
گفتار دوم: راهکارهای مشابه طرح دعاوی به صورت جمعی  در حقوق ایران    97
بندنخست: طرح دعوا به نمایندگی    98
1-¬ دعاوی مربوط به حوزه حقوق مصرف‌کنندگان    98
1-1- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان    101
1-2- انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان    107
1-3- هیأت‌های حل اختلاف دعاوی مصرف‌کنندگان خودرو    112
1-4- سازمان‌های قانونی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در قانون تجارت الکترونیکی    116
2-¬ دعاوی مربوط به حوزه حقوق محیط زیست    118
3-¬ دعاوی مربوط به حوزه حقوق کار    121
بنددوم: دعاوی مشتق    125
بندسوم: دعاوی نمونه    128
بندچهارم: سایر طرق اجتماع دعاوی    130
نتیجه‌گیری    132
فهرست منابع    136

فهرست منابع

منابع فارسی:

الف)کتب

آزادی، محمدرضا، حقوق کاربردی مصرف کننده، انتشارات مجد، سال 1391

حاجیانی، هادی، حقوق نمایندگی، انتشارات دانش نگار، 1386

زرین قبایی، حسین، ضمانت های کیفری زیست محیطی در نظام حقوقی ایران و انگلستان، انتنشارات خرسندی، چاپ اول، سال 1392

شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، انتشارات دراک، چاپ دوازدهم، زمستان 1385

شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات دراک، چاپ هفتم، تابستان 1384

شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، انتشارات مجد، 1385

غفاری فارسانی، بهنام، مصرف کننده و حقوق بنیادین او: نگاهی به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، سال 1389

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، شرکت سهامی انتشار،چاپ چهارم، سال 1383

کاتوزیان، ناصر، مسئولیت ناشی ازعیب تولید، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1384

کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهل و پنجم، سال1384

هکی، فرشید، حقوق کار: تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392

ب)مقالات

بادینی، حسن، پناهی­اصانلو، پانته­آ، نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان خودرو مصوب 1386، فصل نامه پژوهش حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال اول، شماره 1، پاییز 1391

رستمی، ولی، جوکار، فضل الله، “آمبودزمان : نظارت فراقضایی مکمل نظارت قضایی، فصل نامه پژوهش حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال چهاردهم، شماره 37، زمستان 1391

رضازاده، حسین، ملازاده، ابراهیم، “نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مقالات برتر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 1385

رمضانی قوام­آبادی، محمدحسین، “پیش گیری و سرکوب جرائم زیست محیطی در پرتواقدامات سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی ایران، مجله حقوقی دادگستری(علمی پژوهشی)، شماره 75، پاییز 1390

قربانی­لاچوانی، مجید، “دعوای مشتق: مطالع تطبیقی در حقوق آمریکا، انگلیس و ایران ، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، سال نهم، شماره 22، بهار و تابستان 1386

کاشانی، جواد،­ “دعوای­گروه:پاسخی به ضرورت وجود تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه درسیستم حقوقی، فصل­نامه پژوهش­حقوق، دانشکده­حقوق­و­علوم­سیاسی­دانشگاه­علامه­طباطبایی، سال چهاردهم، شماره37، تابستان 1391

کاشانی، جواد، “مطالعه­ای در قانون جدید دیوان عدالت ادرای، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، سال نهم، شماره 22، بهار و تابستان1386

محسنی، حسن، غفاری فارسانی، بهنام، شوشی نسب، نفیسه، “دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان”، فصل نامه پژوهش حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال اول، شماره 1، پاییز 1391

ج)پایان­نامه

اناری کندری، اکبر، حمایت از مصرف­کنندگان در قانون ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، 1391

افسانه، صمدی­فر، سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان و اثر بخشی آن در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، 1390

فلاح، آرزو، دعوای گروهی با رویکرد حقوق فدرال آمریکا، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، 1392

منابع انگلیسی:

الف)کتب

Brian Anderson, Andrew Trask, The Class Action Playbook, Oxford Universiity Press, 2010

Mulheren, Rechael, The Class Action In Common Law Legal System : A Comparative Perspective, hart publishing, 2004

ب)مقالات

Adam S.Zimmerman, David M.Jaros, “The Criminal Class Action”, University of Pennsylvania Law Review, 159, 2011,

Antonio Gidi, “Class Action in Brazil A Model for Civil Law Countries”, The American Journal Of Comparative Law, Vol. 51, 2003,

Rubenstein, William, “Understanding The Class Action Fairness Act Of 2005”, UCLA Program On Class Action, 2005,

Bronsteen, John, Fiss, Owen, “The Class Action Rule”, Notre Dame Law Review, Vol. 78, No. 5, 2003,

-Scheuerman, Sheila, “The Consumer Fraud Class Action : Reining in Abuse by Requiring Plaintiffs to Allege Reliance as Essential Element”, Harvard Journal, Vol 43, 2006,

Hazard jr, Geoffery, L.Gedid, John, Sowel, Stephen, “AN Historical Analysis Of The Binding Effect Of Class Suits”, University Of Penssylvania Law Reviw, Vol 146, p. 1859

Commission Recommendations, “On Common Principles for Injunctive and Compensatory Collective Redress Mechanisms In The Member states Concering violation of Right Granted Under Union Law”, Official Journalof the European Union, 2013

– Piche, “The Cultural Analysis Of Class Action Law”, University of Montreal, Lsu Law Center of Civil Law Studies, Vol. 2, 2009,

David R.Byers, Adrian G.Lang, “The International Comparative legal Guide to : Class and Group Action”, Published by Global Legal Group, 2011, Chapter 10

Gohn Bronsteen, “Class Action Settlement : An Opt-in Proposal”, Loyala University Chicago, 2005 U. ILL. L. Rev. 903, 5,

Holly Pauling Smith & Madelein M.McDonough, “The International Comparative legal Guide to : Class and Group Action”, Published by Global Legal Group, 2012, Chapter 25

Jessica Bess und Chrostin. J.D. Candidat 13, “The Future Collective Redress in Europe : Where We Are and How to Move forward”, Harvard Law School, 2011

Joshua G.Hamilton, Jenifer Q.Doan, Beth Muler, “The Uncertain Future of Class Action Waiver in Broker-Dealer Contract”, Securities Regulation and Law Repport, 2013

Kanner, Allan, M.Ryne, Casey, “Consumer Class Action After CAFA”, Drake Law Review, 2008,

چکیده

دعاوی جمعی، یک رویه قانونی برای طرح دعاوی تعداد زیادی از افراد، علیه خوانده واحد در یک دادرسی می­باشد. در این شکل اقامه دعوا یک نفر یا بیشتر به عنوان خواهانِ نماینده از سوی خود و تعدادی از افراد، در خصوص ادعای مشترک اقامه دعوا می­کند. اعضای گروه اگر چه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند، اما به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم می شوند. این شیوه اقامه دعوا ابزاری کارآمد برای احقاق حق تعداد زیادی از افراد با هدف کاهش هزینه­ها و افزایش کارآیی قضایی محسوب می شود. ریشه­های طرح دعاوی جمعی به حقوق انگلستان بازمی­گردد، اما حقوق ایالات متحده آمریکا بستر رشد و بالندگی این شیوه اقامه دعوا بوده و الگویی منسجم برای سایر نظام­های حقوقی به­شمار می­رود. در حال حاضر در قوانین برخی کشورها، دعوای جمعی و یا تاسیس­های مشابه آن دیده می­شود؛ برخی از آن­ها با تقویت انجمن­ها و تشکل­های حمایتی، اجازه طرح دعاوی جمعی توسط این انجمن­ها و به نمایندگی از تعدادکثیری از افراد را در قواعد خود فراهم نموده­اند و برخی از نظام­های حقوقی نیز سال­هاست در تلاش هستندکه دعاوی جمعی را سازگار با سنت و فرهنگ حقوقی خود ایجاد نمایند. در حقوق ایران علی رغم وجود موانعی برای پذیرش دعاوی جمعی به خصوص با سبک و سیاق آمریکایی­آن، بسترهایی- هرچند اندک- برای اقامه این­گونه دعاوی از طریق سازمان­های دولتی و یا غیردولتی دیده­می­شود که مقررات­گذاری شفاف­تر در این زمینه و همچنین تقویت سازمان­ها و تشکل­های غیردولتی می­تواند تا حدودی اهداف دعاوی جمعی را برای نظام حقوقی ما به همراه داشته­باشد. بنابراین در این تحقیق پس از مطالعه دعاوی جمعی، مزایا و معایب و آیین دادرسی مربوط به آن، به بررسی امکان طرح و پذیرش این دعاوی و نیز راهکارهای مشابه آن در حقوق ایران خواهیم پرداخت.

کلیدواژه­ ها: دعوای جمعی ، وکیل گروه، خواهان نماینده، اعضای گروه، ، پذیرش دعوای جمعی، نمایندگی در حقوق ایران

مقدمه

پیش­بینی قواعد و مقرراتی که صرفاً حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن­ها را تعیین می­کند به تنهایی نمی­تواند اجرای قوانین و رعایت حقوق افراد را تضمین نماید در نتیجه در هر سیستم حقوقی، تدوین مقررات شکلی می­تواند کامل­کننده این حقوق به­شمار آید. به­علاوه این قواعد شکلی باید به­گونه­ای تدوین شوند که با اطمینان و سرعتی هرچه بیشتر، اهداف حقوق ماهوی را تامین­کنند. امروزه با توجه به تدوین مقررات گسترده­ی ماهوی، وحدت آیین­دادرسی به طور کامل پاسخگوی نیاز افراد در مراجع قضاوتی نخواهد­بود و به همین علت پیش­بینی ابزارهای شکلی مناسب و ویژه که طرح دعوا و پیگیری مطالبات افراد را تسهیل نماید، از لوازم ضروری اجرای سریع و موثر قوانین ماهوی تلقی می­گردد. دعاوی جمعی از جمله قوانین شکلی کارآمدی است که موجب احقاق حق و جبران خسارات وارده به تعداد زیادی از افراد با هدف کاهش هزینه­ها و افزایش کارآیی قضایی می­شود. مکانیزمی که می­تواند با جمع کردن ادعاهای اشخاص، علتی موثر برای بازدارندگی ناقضان حقوق به­شمار آید.

در این شکل اقامه دعوا که در قلمروهای متعددی از جمله حقوق مصرف­کننده، محیط زیست، انتی­تراست و یا حقوق کار می­تواند مطرح گردد، یک نفر یا بیشتر به عنوان نماینده گروه، از سوی خود و تعداد زیادی از افراد در قالب یک گروه در خصوص موضوعی مشترک، اقامه دعوا می­­کند و اعضای گروه اگرچه در بیشتر موراد نقش فعالی در دادرسی ندارند اما به نتیجه حاصله از این دادرسی ملزم خواهند بود.

دعاوی جمعی موجب استیفای حقوق پراکنده تعداد زیادی از افراد می­شود، حقوقی که  به علت هزینه­های بالای دادرسی و منافع کمتر به تنهایی انگیزه و فرصتی برای طرح و رسیدگی نمی­یابند، لذا این روش نقش مهمی در تسهیل اقامه دعاوی خرد داشته و با کاهش هزینه­ها و افزایش کارایی و اطمینان، روشی موثر برای تضمین حقوق ماهوی به­شمار می­رود.

در بیان مسئله این تحقیق می­توان اظهار داشت، دعاوی جمعی معمولاً در مواردی قابلیت طرح می­یابند که عمل زیانباری توسط شخص متخلف در سطح گسترده و انبوهی رخ داده و افراد متضرر از بابت عمل غیرقانونی واحد یا اعمال مشابهی مدعی حقی بوده و ادعای کلیه آن­ها دارای جهات مشترکی می­باشد.

در حقیقت در مواردی که اقدامات زیان­بار خوانده، به تعداد زیادی از افراد خسارت وارد می­کند، طرح دعاوی مجزا و انفرادی هزینه­بر بوده و ممکن است موجب صدور احکام متعارض شود، به­علاوه از آنجایی که با حدوث اختلاف و ورود به مرحله­ی تصمیم­گیری در جهت حل و فصل و اقامه دعاوی، افراد  همواره با هزینه‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین هزینه­های غیرمالی همچون صرف زمان و یا تنش روانی روبه­رو هستند و هنگامی ادعاهای خود را برای رسیدگی به دادگاه می­برند که از نظر اقتصادی، منافع حاصله از آن بر این هزینه­ها برتری داشته­باشد، ازاین­رو در مواردی که از عمل واحد خسارات جزئی به هریک از افراد وارد می­شود و هزینه­ی مطالبه آن در مقایسه با مبلغ دریافتی به صرفه نمی­باشد، به احتمال زیاد هیچ دعوایی علیه خوانده متخلف اقامه نمی­شود و در نتیجه شخص متخلف هیچ­گاه به فکر اصلاح رفتار خود نخواهد بود. هرچند دولت­ها همواره با وضع قوانین و ضمانت اجراهای مدنی، کیفری و حتی اداری در پی بازدارندگی متخلفان و جبران زیان افراد می­باشند، اما تجربه و آمار نشان می­دهد که این تمهیدات به تنهایی کافی نیست، درنتیجه برای رسیدن به اهداف پیش­گفته یعنی جبران خسارات افراد در سطح گسترده، اصلاح رفتار متخلف و بازدارندگی ناقضان بالقوه حقوق، باید مکانیزمی وجود داشته­باشد تا با کاهش هزینه­ها، استفاده بهینه از زمان و افزایش کارایی قضایی، امکان استیفای حقوق پراکنده­ی گروه زیادی از افراد را فراهم آورد، حقوقی که در صورت عدم وجود روش کارآمد و موثر، فرصت رسیدگی و طرح نخواهند یافت. دعاوی جمعی نیز راه­حلی است که با اجتماع ادعاهای افراد در یک دعوا، موجب احقاق حقوق متضررین به بهترین نحو شده و در تسهیل اقامه دعاوی در قلمروی ادعاهای­کوچک نقش مهمی را ایفا می­نماید.

ریشه­های دعاوی جمعی به قرون 17 و 18 حقوق انگلستان بازمی­گردد، اما رشد و بالندگی آن در حقوق ایالات متحده اتفاق افتاده­است و امروزه در زمره قدرمندترین ابزارهای قانونی ممکن در این کشور محسوب می­گردد. در این دعاوی که به نمایندگی فرد یا افرادی از سوی تعداد زیادی از افراد دیگر علیه یک یا چند خوانده مطرح می­شود، دادگاه یک یا چند فرد را از میان اعضای گروه به عنوان نماینده انتخاب می­کند تا از منافع گروه حمایت و مطالبات آنها را مطرح نمایند. بنابراین آنچه در رابطه با دعاوی جمعی باید مد نظر قرار داد، ماهیت نمایندگی موجود در این دعاوی است. دعاوی جمعی زمانی امکان طرح پیدا می­کند که با تعداد زیادی از افرادی که از حادثه­­ای واحد متضرر شده­اند و امکان حضور همه آن­ها در یک دادرسی بسیار دشوار می­باشد، روبه­رو باشیم اما در حقیقت این دعاوی بیشتر از اینکه یک ابزار طرح دعاوی به صورت جمعی به شمار آید، یک ابزار برای طرح دعوی به نمایندگی می­باشد، برای الزام تمام گروه باید عنصر نمایندگی تامین گردد و در واقع همین نمایندگی است که امکان بار شدن نتیجه دادرسی را بر اعضای غایب گروه فراهم می­کند. به عبارت دیگر خواهان نماینده که خود عضوی از گروه می­باشد، بوسیله این مکانیزم، مطالبات تعداد زیادی از افراد را مطرح و از منافع کل گروه حمایت می­کند. در نهایت نیز نتیجه دادرسی بر همه اعضای گروهی که صرفاً توصیف می­گردد و هویت دقیق تک­تک افراد آن معلوم نیست، بار می­شود و پس از آن، حق اقامه دعوای فردی از اعضای غایب گروه در این موضوع سلب خواهد شد.

البته در مورد خواهان نماینده همواره این بحث وجود دارد که آیا در دعاوی جمعی، فردی که بتواند یک دعوا را به شایستگی نمایندگی نماید، حتماً باید عضوی از گروه باشد و یا گروههای مدافع مصرف­کنندگان، سازمان­های غیرانتفاعی، گروههای طرفدار محیط زیست، تشکلهای کارگری و گروهها و انجمن هایی از این قبیل هم می­توانند یک دعوای جمعی را از طرف دیگران و برای حمایت از آن ها اقامه نمایند؟ در نتیجه برخی از نظام­های حقوقی با تقویت نقش انجمن­ها و سازمان­ها، اختیار طرح دعاوی جمعی به­نمایندگی از گروه­گسترده­ای از افراد را به آن­ها داده و بدین ترتیب سعی در تطبیق ماهیت نمایندگی موجود در دعاوی جمعی با اصول ­حقوقی نظام­ خود نموده­اند. در این تحقیق پس از شناسایی دعاوی جمعی، مزایا و معایب و قلمرو طرح این دعاوی و نیز تاسیس­های مشابه طرح دعاوی به صورت جمعی، تا حدودی به مطالعه نکات و آیین­دادرسی مربوط به آن با تاکید بر حقوق فدرال آمریکا به عنوان الگوی منسجم در این حوزه می­پردازیم تا با معرفی و بررسی ابعاد مختلف این شیوه­ی پیچیده، راه را برای بررسی امکان طرح و پذیرش این نهاد در نظام حقوقی ایران، هموارتر سازیم.

در حقیقت در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این  سوالات  هستیم که: 1-­ آیا نهاد دعوای جمعی با هر میزان از عمق و تنوع می­تواند باعث اصلاح رفتار بنگاه­های اقتصادی و متخلفین و هم­چنین موجبی برای بازدارندگی ناقضان بالقوه حقوق، گردد؟ و 2-­ آیا در نظام  حقوقی ایران نهاد دعاوی جمعی یا تاسیس­های مشابه آن برای ایجاد تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه وجود دارد؟

فرضیات

فرضیات این تحقیق عبارت­ اند از اینکه : -­ اقامه دعاوی جمعی موجب افزایش کارآیی سیستم قضایی، تخصیص بهینه ریسک، استفاده بهینه از زمان و تسهیل امکان طرح دعاوی کوچک در دادگاه­ها شود و می­تواند نقش موثری در حمایت از حقوق ماهوی افراد در زمینه­های مختلف از قبیل حقوق مصرف­، محیط زیست، کارگران، سرمایه­گذاران و … ایفا نماید، در نتیجه با توجه به مزایای موجود، نهاد دعوای جمعی با هر میزان از عمق و تنوع می­توانند باعث بازدارندگی بنگاه­های اقتصادی و متخلفان بالقوه و همچنین اصلاح رفتار آن­ها گردد.

– در حقوق ایران چنین نهادی جهت طرح دعاوی و برای ایجاد تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه ( به صورتی که در نظام حقوقی آمریکا و یا سایر نظام­ها وجود دارد) به طور صریح و روشن پیش­بینی نشده­است، هرچند با مطالعه برخی قوانین، مکانیزم­های مشابه طرح دعاوی به صورت جمعی- ولو به صورت بسیار اندک و محدود- دیده می­شود.

هدف

هدف از این تحقیق معرفی روش و ابزاری کارآمد جهت جبران خسارت تعداد زیادی از افرادی است که به تنهایی انگیزه­ی کافی برای احقاق حق خود ندارند، ابزاری که نقش موثری در اصلاح رفتار اشخاص متخلف و بازدارندگی آن­ها و ایجاد تعادل بین قواعد ماهوی و قواعد شکلی را دارد. بنابراین باید دید مقتضا و زمینه­های ورود چنین مفهومی در حقوق ما چه می­تواند باشد و آیا اینگونه دعاوی با اصول کلی ما در آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین سازگار می­باشد و یا نیاز به تغییر بسترهای موجود برای پذیرش چنین مفهومی لازم و ضروری خواهد بود.

 اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق را می­توان این­گونه خلاصه نمود که صرفاً پیش­بینی قوانین ماهوی برای حمایت از حقوق اشخاص کافی نمی­باشد بلکه روش­های کارآمد برای اجرا و اعمال این قوانین و پیش­بینی مکانیزمی برای اقامه­ی دعاوی که موجب احقاق حق بهتر و سریعتر افراد می­شود، از جمله مسائلی است که بسیاری از نظام­های حقوقی به آن توجه می­نمایند. دعاوی جمعی به عنوان یک شیوه­ی کارآمد برای اقامه­ی دعوا، نقش موثری در احقاق حق متضررین و برقراری تعادل بین طرفین دعوا ایفا می­نماید. در نتیجه آنچه موجب لزوم  بررسی این نهاد می­­شود، اهمیت و منافع و مزایایی است که در این شیوه اقامه دعاوی وجود دارد. در سالهای اخیر در ایران قواعد اولیه متنوعی مانند قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان، قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از نصرف­کنندگان خودور و … وضع گردیده، اما قواعد ثانویه­­ی متناسب با آنها، که موجب جبران خسارات تعداد زیادی از افراد با هدف بازدارندگی ناقضان این حقوق باشد، در قوانین ما کمتر دیده می­شود. بنابراین ضروری به نظر می­رسد که با آشنایی با مفهوم دعاوی جمعی و تقویت بسترهای موجود در نظام حقوق خود، راه را برای پیش­بینی ابزارهایی از این دست هموارتر سازیم تا در آینده شاهد روشی نوین برای ایجاد تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه و در نتیجه رسیدن به اهداف مورد نظر قانون­گذار باشیم.

روش تحقیق

 این تحقیق، تحقیقی بنیادی می­باشد و روش تحقیق در این رساله، توصیفی-تحلیلی بوده و مطالعات درآن مبتنی بر روش کتابخانه­ای به عمل آمده­است.

تحقیق حاضر در سه بخش تنظیم شده­است، در بخش اول به شناسایی دعاوی جمعی پرداخته­ می­شود لذا در قالب دو گفتار، پیشینه و مفهوم دعاوی جمعی، مزایا و معایب و همچنین قلمرو طرح این دعاوی بررسی خواهد شد. به­ موازات فهم دعاوی جمعی از لحاظ تئوری، از آنجایی­که آیین دادرسی و نحوه عمل به­آن نیز می­تواند به روشن­تر کردن این مفهوم کمک نماید، بخش دوم تحقیق حاضر به شرایط اقامه و آیین­دادرسی این نهاد می­پردازد و با توجه به کامل بودن چنین مکانیزمی در نظام­حقوقی­آمریکا، با تاکید بر حقوق فدرال این کشور، سعی شده تا در قالب سه گفتار شرایط اقامه دعاوی جمعی، شیوه­های تعیین اعضای گروه و برخی دیگر از مباحث مهم آیین­دادرسی این دعاوی مورد بررسی قرارگیرد. در گفتار چهارم  نیز،  این نهاد یا طرق مشابه آن در برخی نظام­های حقوقی، مطالعه شده­است. در نهایت در بخش پایانی و در دو گفتار به بررسی این امر می­پردازیم که آیا با توجه به قواعد موجود، امکان طرح و پذیرش چنین نهادی در حقوق ایران وجود دارد و اینکه شیوه­های موجود در برخی قوانین ایران تا چه اندازه به مکانیزم­های مشابه طرح دعاوی به­صورت جمعی نزدیک می­باشد.

دعاوی­ جمعی موجب استیفای حقوق پراکنده تعداد زیادی از افراد می شود، حقوقی که به طور معمول انگیزه­ای برای طرح آنها به­صورت انفرادی و با­ استفاده از روش­های متداول اقامه دعاوی وجود ندارد. به عبارت دیگر دعاوی جمعی به عنوان ابزاری کارآمد به دنبال جبران خسارت تعداد زیادی از افراد است، ابزاری که در صورت عدم وجود آن این حقوق فرصت رسیدگی و طرح نمی­یابند. در این بخش برای شناسایی دعوای جمعی به عنوان یک شیوه متفاوت و پیچیده که در آن با تعداد زیادی خواهان و یا خوانده مواجه هستیم، در گفتار اول به بررسی مختصری از پیشینه، شناسایی مفهوم این دعاوی و طرق مشابه طرح دعوا به صورت گروهی و سپس در گفتار دوم، به مزایا و معایب این مکانیزم و حوزه­هایی که دعاوی جمعی در آنها مورد استفاده قرار می­گیرد، می­پردازیم.

گفتار نخست: بررسی پیشینه و مفهوم دعاوی جمعی

در بند نخست این گفتار تاریخچه شکل­گیری و روند رشد دعاوی جمعی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس به تعریف این دعاوی خواهیم پرداخت و در نهایت برای درک بهتر این مفهوم، سایر طرقی که به نوعی می­تواند طرح دعاوی به صورت گروهی و یا اجتماع افراد در دعوا تلقی گردد، بررسی خواهد شد.

بند نخست: تاریخچه

مانند شناخت عمیق تر و بهتر همه نهادهای حقوقی، برای درک درست مفهوم دعاوی جمعی نیز بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری آن می­تواند موثر واقع شود، لذا قبل از پرداختن به تعریفی از این نهاد، به مطالعه مراحل ایجاد و روند رشد و توسعه آن می پردازیم.

ابتدای تاسیس نهاد دعوای جمعی به کشور انگلستان باز می­گردد، در مرحله گذار جامعه انگلستان از سیستم فئودالی به چهارچوبهای بازرگانی و تجاری ، نهاد­های قدرتمند جامعه ( عمدتاً روحانیون و اشراف زادگان ) به دنبال گرفتن سهام­هایی از رعایای خود بودند، در­حالیکه مردم در مقابل پرداخت این سهم ها مقاومت می­کردند، لذا صاحبان قدرت به قانون پناه آوردند. اما اینکه هریک برای گرفتن سهم اندک خود به­صورت انفرادی اقامه دعوی کند در­حقیقت سخت و پرهزینه بود، به همین علت بر­­آن شدند تا تمام افرادی را که به عنوان عوام و از نظر قواعد حقوقی و عادات سنتی در سیستم فئودالی بدهکار بودند، یک جا و در یک گروه طرف دعوا قرار دهند. دادگاه ها نیز چنین دادرسی را تنفیذ نمودند و به این ترتیب پایه و اساس دعاوی جمعی شکل گرفت[1] .

[1]– C.Piche, “The Cultural Analysis Of Class Action Law”, University of Montreal, Lsu Law Center of Civil Law Studies, Vol. 2, 2009, p. 115,

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي خاتمه قراردادکار در نظام حقوقي ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122