پايان نامه دفاع در برابر حملات سياه چاله در شبکه هاي موردي سيار با استفاده از سيستم ايمني مصنوعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه دفاع در برابر حملات سياه  چاله در شبکه هاي موردي سيار با استفاده از سيستم ايمني مصنوعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 84 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه دفاع در برابر حملات سياه  چاله در شبکه هاي موردي سيار با استفاده از سيستم ايمني مصنوعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست جدول‌ها ‌ي
فهرست شکل‌‌ها ‌ك
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه3
1-2 اهداف پایان نامه4
1-3 ساختار پایان نامه4
فصل دوم: بستر تحقیق5
2-1 شبکه های موردی سیار 6
2-1-1 مسیریابی در شبکه¬های موردی سیار6
2-1-2 پروتکل¬های مبتنی بر جدول7
2-1-2-1 پروتکل بردار فاصله مرحله به مرحله مقصدDSDV7
2-1-2-2 پروتکل (WRP)8
2-1-3 پروتکل¬های مبتنی بر تقاضا9
2 -1-3-1 پروتکل مسیر¬یابی ترتيبي موقتي TORA9
2 -1-3-2 پروتکل مسیریابی AODV11
2 -1-3-3 پروتکل مسیریابی منبع پويا DSR13
2-1-4 امنیت در شبکه¬های موردی سیار15
2-1-5 تقسیم ¬بندی انواع حملات در شبکه های موردی سیار15
2 -1-5-1 حملات لایه شبکه15
2-1-5-2 حملات لایه انتقال19
2-1-5-3 حملات لایه کاربردی19
2-1-6 حملات سیاه چاله در شبکه¬های موردی سیار20
2 -1-6-1 مقدمه ای بر حملات سیاه چاله 20
2-1-6-1-1 حملات سیاه¬چاله داخلی 21
2-1-6-1-2 حملات سیاه¬چاله خارجی 21
2-2 سیستم ایمنی مصنوعی22
2-2-1 مقدمه22
2-2-2 اهداف سیستم ایمنی مصنوعی23
2-2-3 ایمنی24
2 -2-3-1 ایمنی ذاتی24
2-2-3- 2ایمنی اکتسابی24
4-2-2 سلول های B26
5-2-2سلول های T و وظایف آن26
2 -2-5-1 انتخاب سلول T در تیموس27
2-2-6 آنتی بادی 28
2-2-7 آنتی ژن 28
2-2-8 مولکول های عرضه کننده اجزای آنتی ژن ها28
2-2-9 انتخاب منفی 29
2-2-10 انتخاب مثبت 29
2-2-11 مدل ایمنی شبکه 30
2-2-12 نحوه فعال شدن سیستم ایمنی مصنوعی بدن انسان31
2-2-13 مراحل شروع تا بلوغ سلول T در بدن33
2-2-14 حرکت سلول هایAPC تا گره لنفی34
2-2-15 نظریه خطر34
فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 36
3-1 استفاده از جدول درستی برای شناسایی حملات سیاه-چاله38
3-2 استفاده از تعدادی قوانین برای درستکار بودن گره پاسخ دهنده38
3-3 شناسایی گره مخرب با استفاده از شماره توالی39
3-4 شناسایی حملات سیاه¬چاله با استفاده از رفتار گره ها39
3-5 شناسایی حملات سیاه¬چاله با استفاده از جدول مسیر یابی گره ها40
3-6 تشخیص حملات سیاه¬چاله با استفاده از ضریب اعتماد گره ها 40
3-7 شناسایی حملات سیاه¬چاله در پروتکل مسیر یابی DSR41
3-8 تشخیص حملات سیاه¬چاله با استفاده از متریک های اعتماد41
3-9 شناسایی حملات سیاه چاله با بررسی رفتار گره های همسایه42
3-10 استفاده از گره نگهبان برای تشخیص حملات سیاه-چاله42
3-11 روشی برای اعتبار سنجی گره های شرکت کننده در مسیریابی و شناسایی گره مخرب43
3-12 استفاده از سیستم تشخیص نفوذ IDS برای شناسایی حملات سیاه چاله43
3-13 شناسایی حملات با استفاده از درخواست تایید مسیر CREQ و پاسخ تایید مسیر44
3-14 استفاده از پروتکل Ariadne برای جلوگیری از حملات سیاه چاله44
3-15 سیستم یادگیری پویا برای تشخیص و جلوگیری از سیاه¬چاله با بهبود پروتکلAODV45
3-16 شناسایی حملات سیاه¬چاله با استفاده از اطلاعات گام بعدی گره ها45
3-17 شناسایی حملات سیاه¬چاله گروهی در شبکه های موردی بی سیم46
فصل چهارم: مکانیسم دفاعی پیشنهادی در برابر حملات سیاه چاله 47
4-1 مقدمه48
4-2 تناظر یک به یک بین بدن انسان و شبکه های موردی سیار49
4-3 جزئیات روش پیشنهادی برای تشخیص حملات سیاه-چاله50
فصل پنجم: ارزیابی روش پیشنهادی 55
5-1 معیارهای ارزیابی 56
5-2 محیط شبیه سازی و طراحی سناریو 58
5-3 توضیح مختصر سناریوهای شبیه سازی 59
5-4 نتایج شبیه سازی 61
فصل ششم: نتیجه¬گیری و کارهای آینده 64
6-1 نتیجه¬گیری 65
6-2 پیشنهادات 65
ج- واژه نامه66
فهرست منابع و ماخذ70
Abstract71

فهرست مراجع

Chen K, Nahrstedt K. 2004. Effective location-guided overlay multicast in mobile networks. International Journal of Pervasive Computing and Communications, pp:388-410.

Rambabu D,2004. A FRAMEWORK FOR CALABILITY IN EXPLICIT MULTICAST PROTOCOL IN MANET’S .Department of Computer Science and Engineering Indian Institute of Technology Kanpur,pp:8-16.

Bhagyaveni M, Shanmugavel A, Shanker S. 2003. Coded route diversity for QoS improvement of multicast routing in MANET. In TENCON. Conference on Convergent Technologies for the Asia-Pacific Region, pp. 1077-1081.

Halvardsson M, Lindberg P. 2004. Reliable group communication in a military Mobile Ad hoc Network. A Report from School of Mathematics and Systems Engineering,pp.11-21.

Bhagyaveni M, Shanmugavel A. 2003. Coded route diversity for QoS improvement of multicast routing in MANET. Conference on Convergent Technologies for the Asia-Pacific Region, pp:1077-1081.

Christman M, 2002. Extensions for multicast in mobile ad-hoc networks. The reduction of data overhead in wireless multicast trees ,pp:120-130.

Sankardas R, Gopala A.2005. Proceedings of the International Conference and Workshop on Emerging Trends in Technology,pp:114-120.

Bür, K,  Ersoy C. 2005. Ad hoc quality of service multicast routing. Computer communications, 29,pp:136-148.

Sanzgiri K, Dahill B, Levine B. N.2002. A secure routing protocol for ad hoc networks. In Network Protocols.10th IEEE International Conference on,pp: 78-87.

Marti S, Giuli T, Lai K, Baker M. 2000. Mitigating routing misbehavior in mobile ad hoc networks. In Proceedings of the 6th annual international conference on Mobile computing and networking, pp: 255-265.

Zhu C, Lee M, Saadawi T.2003.  Rtt-based optimal waiting time for best route selection in ad hoc routing protocols. In Military Communications Conference, pp. 1054-1059.

Shanthi N, Ganesan L. 2009. STUDY OF DIFFERENT ATTACKS ON MULTICAST MOBILE AD HOC NETWORK. Journal of Theoretical & Applied Information Technology, pp:6-12.

Mahajan V, Natu M, Sethi  A. 2008. Analysis of wormhole intrusion attacks in MANETS. In Military Communications Conference, pp. 1-7.

Biswas K, Ali M.2007. Security threats in mobile Ad Hoc network. Department of Interaction and System Design School of Engineering,pp:9-26.

Iannaccone G, Chuah C, Mortier R .2002. Analysis of link failures in an IP backbone. In Proceedings of the 2nd ACM SIGCOMM Workshop on Internet measurment .pp:237-242.

Buchegger S, and Boudec.2002. A Robust Reputation System for Mobile ad hoc Networks. Technical Report, EPFL-DI-ICA, pp:110-120.

Kim J, Bentley,Aickelin U. 2007. Immune system approaches to intrusion detection–a review. Natural computing, pp:413-466.

Aickelin U, Cayzer S.2002. The Danger Theory and Its Application to Artificial Immune Systems. 1st International Conference on Artificial Immune Systems,pp: 141-148.

Aickelin U, Bentley P.2003. Danger Theory: The Link between AIS and IDS. 2nd International Conference on Artificial Immune Systems,pp:147-155.

Twycross J, Aickelin U.2005. Towards a Conceptual Framework for Innate Immunity”, 4th International Conference on Artificial Immune Systems, pp:112-125.

Burnett  F, 1959. The Clonal Selection Theory of Acquired Immunity. Cambridge University Press,pp:32-41.

Reichardt and P, Gunzer M.2006. The Biophysics of T Lymphocyte Activation In Vitro and In Vivo. in Cell Communication in Nervous and Immune System,pp: 199-218.

Charles A, Paul T. 2001. Mark Shlomchik Immunobiology: The Immune System in Health and Disease, 5th Ed Garland Publishing,pp:2-15.

Yasutomo K,et al.2000. The duration of antigen receptor signalling determines CD4+ versus CD8+ T-cell lineage fate. Nature,pp: 5-12.

Aickelin U.2004. Artificial Immune Systems: A new paradigm For Heuristic Decision Making. Invited Keynote Talk, Annual Operational Research Conference 46,pp:10-20.

Aickelin U, Dasgupta D. 2005. Artificial Immune Systems Tutorial, to appear in: Introductory Tutorials in Optimization, Decision Support and Search Methodology, pp:1076-1086.

Jerne N. 1974. Towards the network theory of the immune system. Ann. Immunol.journa of cinii articles, pp:373-389.

Timmis, J. 2000. Artificial immune systems: a novel data analysis technique inspired by the immune network theory .Doctoral dissertation, Department of Computer Science,pp:21-30.

Reichardt P, Gunzer M.2009. The Biophysics of T Lymphocyte Activation In Vitro and In Vivo. in Cell Communication in Nervous and Immune System,pp: 199-218.

Matzinger P.2001. The Danger Model in Its Historical Context.Scandinavian Journal of Immunology,pp: 4-9.

Todryk M, Melcher A, Dalgleish G.2000. Heat Shock Proteins Refine the Danger Theory, the journal of cells molecules system and technology, pp: 334-337.

Lu S, Li L, Lam K, 2009. SAODV: a MANET routing protocol that can withstand black hole attack. In Computational Intelligence and Security. International Conference on , pp: 421-425.

Jani P. 2002.Security within Ad-Hoc Networks, Seminar on Network Security Position Paper,pp:16-17.

Biswas K, Ali M.2007. Security threats in mobile Ad Hoc network. Department of Interaction and System Design School of Engineering,pp:9-26.

Marti S, Giuli T.2000. Mitigating routing misbehavior in mobile ad hoc networks. In Proceedings of the 6th annual international conference on Mobile computing and networking,pp:255-265.

Refaei M,Srivastava V,Dasilva L.2005.A Reputation-Based Mechanism for Isolating Selfish nodes in Ad-Hoc Networks. Second Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems, Networking and Services, pp:3-11.

Deng  H, Li W.2002. Routing security in wireless ad hoc networks. Communications Magazine, IEEE,pp: 70-75.

Mahajan V, Natue M.2008. Analysis of Wormhole Intrusion attacks in MANETs. IEEE Military Communications Conference, pp:1-7.

Latha T, Sankaranarayanan V.2008. Prevention of co-operative black hole attack in MANET. JOURNAL OF NETWORKS,pp:13-20.

Medadian M ,Fardad K.2012. Proposing a Method to Detect Black Hole Attacks in AODV Routing Protocol”.European Journal of Scientific Research,pp:91-101.

Tamilarasan S.2012. Securing AODV Routing Protocol from Black Hole Attack.International Journal of Computer Science and Telecommunications,pp:52-56.

Yu Yao L, Xingwei G,Cuixiang W.2010. Routing security scheme based on reputation evaluation in hierarchical ad hoc networks. International Conference on Computer Networks and Communication Systems, pp:54-60.

Rutvij H, Sankita J.2012. DoS Attacks in Mobile Ad-hoc Networks: A Survey.Second International Conference on Advanced Computing & Communication Technologies.  pp:535-540.

Li X, Jia Z, Zhang  P, Wang H.2010. A trust-based multipath routing framework for Mobile Ad hoc NETworks. In Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD). Seventh International Conference on , pp.:773-777.

Tsou P, Chang J, Lin M. 2011. Developing a BDSR scheme to avoid black hole attack based on proactive and reactive architecture in MANETs. In Advanced Communication Technology 13th International Conference on,pp:755-760.

Velivasaki T, Karkazis H, Zahariadis .2012. Trust‐aware and link‐reliable routing metric composition for wireless sensor networks. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies,pp:20-31.

Cheung S, Levitt K.1997. Protecting routing infrastructures from denial of service using cooperative intrusion detection. In Proceedings of the workshop on New security paradigms, pp:94-106.

Bradley K, Cheung A,Puketza S,Mukherjee N.1998. Detecting disruptive routers: A distributed network monitoring approach. Network, IEEE,pp:50-60.

Marti S, Giuli T. 2000. Mitigating routing misbehavior in mobile ad hoc networks. In Proceedings of the 6th annual international conference on Mobile computing and networking,pp:255-265.

Papadimitratos  P, Haas  Z.2003. Secure data transmission in mobile ad hoc networks. In Proceedings of the 2nd ACM workshop on Wireless security,pp: 41-50.

Papadimitratos  P, Haas  Z.2003. Secure data transmission in mobile ad hoc networks. In Proceedings of the 2nd ACM workshop on Wireless security,pp:41-50.

Su MY.2001. Prevention of selective black hole attacks on mobile ad hoc networks through intrusion detection systems.Computer Communications,pp:107-117.

Lee S, Han B,Shin M.2002. Robust Routing in Wireless Ad Hoc Networks. Int’l. Conf. Parallel Processing Wksps., Vancouver, Canada,pp:18–21.

Wu Xi, Zhu H, Zhao Y, Che.2012. Nodeling and Verifying the Ariadne Protocol Using CSP”. IEEE Conference,pp:24-32.

Muhammad AI, Seong M, Seungjin P.2004. Black Hole Attack in Mobile Ad Hoc Network. Huntsville. In Proceedings of the 42nd annual Southeast regional conference,pp:96-97.

Raj P, Swadas PB.2009. DPRAODV: A Dynamic Learning System Against Blackhole Attack in AODV based MANET. International Journal of Computer Science 2,pp:54–59.

Jaisankar N, Saravanan R, Swamy KD.2010. A Novel Security Approach for Detecting Black Hole Attack in MANET. Paper presented at the International Conference on Recent Trends in Business Administration and Information Processing, Thiruvananthapuram, India, pp:26-27.

Hesiri W, Huirong Fu.2008.Preventing cooperative black hole attacks in mobile ad hoc networks: simulation implementation and evaluation.International Journal of Software Engineering and Its Applications,pp:39-54.

Tamilselvan L,  Sankaranarayanan V.2008. Prevention of Co-operative Black Hole Attack in MANET. Journal of networks 3,pp:13-20.

چکيده

شبکه‌هاي موردی سيار، شبکه‌هايي متشکل از دستگاه­هاي بي‌سيمي هستند که در کنار هم يک شبکه با قابليت خودسازماندهي را به وجود مي‌آورند. اين شبکه‌ها داراي هيچ زيرساختار ارتباطي ثابتي نبوده و برای ارتباطات با سایر گره­ها از گره‌هاي مياني استفاده می­شود. این شبکه ها علیرغم داشتن مزایای زیاد بدلیل بی­سیم بودن کانال و وابستگی هر گره به گره های میانی با نگرانی امنیتی زیادی مواجه است. یکی از این نگرانی های احتمالی وقوع حملات سیاه­چاله می­باشد. در این حمله که بر روی پروتکل های مسیر­یابی شبکه­های موردی سیار اعمال می­شود، گره مهاجم خود را بعنوان نزدیکترین گره به گره مقصد اعلام می­کند ولذا گره­های شبکه در ارسال بسته­های خود به مقاصد مختلف، این گره را بعنوان گره میانی خود انتخاب می­کند. نتیجه این است که این گره می­تواند بسته های دریافتی را به جای ارسال به مقصد، حذف نماید. در این پایان‌نامه، جهت دفاع در برابر حملات سیاه‌چاله در شبکه‌های موردی سیار از الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی استفاده می‌کنیم. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می­دهد، روش پیشنهادی که AIS-DSR نامیده می­شود، در مقایسه با پروتکل DSR  از نظر نرخ تحویل بسته، توان عملیاتی، تعداد بسته های حذف شده و تاخیر انتها به انتها کارایی بالاتری دارد.

واژه‌های کلیدی:  شبکه‌های موردی سیار، مسیریابی، حملات سیاه‌چاله، سیستم ایمنی مصنوعی ، AIS-DSR

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

شبکه‌های موردی سیار شبکه‌های بدون زيرساخت می­باشند که به وسیله مجموعه‌ای از میزبان‌های سيار تشکيل یافته‌اند و از طريق لينک هاي بی‌سیم به يکديگر متصل شده‌اند. در این شبکه­ها هر گره می‌تواند به عنوان يک سيستم نهايي عمل کند و علاوه بر آن می‌تواند در نقش يک روتر بسته‌ها را ارسال کند. در شبکه موردی بی‌سیم دو گره می­توانند از طريق يک گام يا از طريق چندين گام به يکديگر متصل شوند. توپولوژي شبکه‌های موردی بی‌سیم ممکن است به طور متناوب و در نتيجه جابجايي گره ها تغيير يابد؛ بنابراين با اين تکنولوژي گره­ها می‌توانند به راحتي موقعيت خود را تغيير دهند. وسايل استفاده ‌شده در شبکه‌های موردی بی‌سیم می­توانند به شکل‌های مختلفي وجود داشته باشند اما داراي فعاليت پایه‌ای يکساني می‌باشند؛ يعني همه گره­ها حداقل تا يک اندازه داراي استقلال عمل هستند. مبحث مسيريابي و امنیت در شبکه‌های موردی سیار بی‌سیم يکي از مهم‌ترین چالش‌ها می‌باشد که از میان مباحث مربوط به امنیت بحث حملات به شبکه‌های موردی سیار همیشه مورد توجه بوده است. حمله سیاه­چاله یکی از مهم­ترین این حملات می­باشد که در آن مهاجم با انتشار اخبار دروغین مسیریابی برای کوتاه­ترین مسیر، ترافیک شبکه را به طرف خود جذب می­کند و سپس تمام بسته های ارسالی را حذف می­کند. حمله سیاه ­چاله‌ها می‌تواند به وسیله یک گره و یا چندین گره صورت بگیرد. در شکل 1-1یک نمونه ای از حمله سیاه­چاله نشان داده شده است.

در این پایان‌نامه جهت دفاع در برابر حملات سیاه‌چاله از سیستم ایمنی مصنوعی استفاده می­کنیم. که از سیستم ایمنی بدن انسان الهام گرفته شده است؛ با توجه به ویژه­گی­های شبکه های موردی سیار، میتوان به شباهت میان بدن انسان با این سیستم­ها پی برد. گره های کوچک به کار گرفته شده در شبکه­های موردی بی­سیم را می­توان مانند سلول­های بدن انسان در نظر گرفت که با کمک همدیگر می­توانند کارهای بزرگتری را انجام دهند، به همین علت به نظر می­رسد که ازسیستم ایمنی مصنوعی بدن بتوان به عنوان الگویی برای ایجاد امنیت و جلوگیری از حملات سیاه­چاله در شبکه­های موردی سیار استفاده نمود. سیستم ایمنی بدن انسان دارای قابلیت یادگیری قوی است که باعث می‌شود به مرور زمان سیستم یادگیری قوی­تر داشته باشد. همچنین این سیستم می­تواند رفتار مناسب را با سلول­های مهاجم در پیش گیرد و خود را برای حمله­های احتمالی مجهز نماید. پس برای مقابله با حملات سیاه­چاله از آن استفاده می­کنیم.

اهداف پایان‌نامه

در این پایان نامه تهدیدات امنیتی که توسط حملات سیاه­چاله ایجاد می­شود را تجزیه و تحلیل کرده و راهکار مناسب برای این نوع حملات را پیشنهاد می­دهیم. هدف از انجام این پایان‌نامه به‌کارگیری سیستم ایمنی مصنوعی برای تشخیص و دفاع در برابر حملات سیاه‌چاله در شبکه‌های موردی سیار می­باشد. در نتیجه یک مکانیسم مناسب جهت مقابله با این حمله با الهام از سیستم ایمنی مصنوعی که می‌تواند به بهتر شدن امنیت شبکه کمک کرده و باعث ارتقاء کارایی شبکه گردد ارائه می­دهیم.

ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه حاوی 6 فصل می‌باشد. در فصل دوم بستر تحقیق که شامل مرور کامل بر شبکه‌های موردی سیار، پروتکل‌های مسیریابی، مبحث امنیت، دسته‌بندی انواع حملات و به دنبال آن سیستم ایمنی مصنوعی است، بیان می­شود. فصل سوم، مروری بر تحقیقات انجام‌شده در زمینه تشخیص حملات سیاه‌چاله می­باشد. فصل چهارم به معرفی روش پیشنهادی دفاع در برابر حملات سیاه­چاله با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی می‌پردازد. در فصل پنجم، نتایج حاصل از شبیه‌سازی الگوریتم پیشنهادی با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز NS-2 ارائه‌شده و عملکرد آن نیز مورد بحث قرار گرفته است. و در نهایت فصل ششم، نتیجه­گیری و کارهای آتی این پایان نامه می­باشد.

 

فصل دوم: بستر تحقیق

2-1                        شبکه‌های موردی سیار

شبکه‌های موردی سیار شبکه‌های بدون زير ساختارمی باشند که به وسیله مجموعه‌ای از میزبان‌های سيار تشکيل یافته‌اند و از طريق لينک­هاي بی‌سیم به يکديگر متصل شده‌اند و هر گره می‌تواند به عنوان يک سيستم نهايي عمل کند. و علاوه بر آن می‌تواند در نقش يک روتر بسته‌ها را ارسال کند؛ در يک شبکه موردی سیار بی‌سیم دو گره ممکن است يا از طريق يک گام يا از طريق چندين گام به يکديگر متصل باشند. توپولوژي شبکه‌های موردی بی‌سیم ممکن است به طور متناوب و در نتيجه جابجايي گرهها تغيير يابد، بنابراين با اين تکنولوژي گره­ها می‌توانند به راحتي موقعيت خود را با همسايگان محلي تغيير دهند. وسايل استفاده‌شده در شبکه‌های موردی بی‌سیم به شکل‌های مختلفي ممکن است وجود داشته باشند اما داراي فعاليت پایه‌ای يکساني می‌باشند، يعني همه گرهها حداقل تا يک اندازه داراي استقلال عمل می‌باشند.

2-1-1 مسیریابی در شبکه‌های موردی سیار

مسيريابي يعني انتقال بسته‌های اطلاعاتي از يک مبدأ به يک مقصد خاص می‌باشد. در شبکه زيربناي مسيريابي در حالتي که میزبان‌ها سيار بوده و مسیریاب‌ها ثابت بودند انجام می‌گرفت؛ اما در شبکه‌های موردی سیار بی‌سیم خود مسیریاب‌ها نيز سیار می­باشند و اين تغييرات مداوم در توپولوژي شبکه باعث می‌شود مسيريابي در شبکه موردی سیار بی‌سیم پيچيده به نظر برسد؛ بنابراين مسيريابي و امنیت در شبکه‌های موردی سیار بی‌سیم يکي از مهم‌ترین چالش‌ها می‌باشد. در اين بخش به بررسي مسیریابی در شبکه‌های موردی سیار خواهيم پرداخت و روش‌های مختلفي که براي مسيريابي در شبکه موردی سیار وجود دارد را دسته‌بندی کرده و به صورت گذرا نگاهي به پروتکل‌های هر کدام خواهيم انداخت. از زمان پيدايش شبکه‌های موردی سیار پروتکل‌های زيادي گسترش‌یافته‌اند از جمله پروتکل‌هایی كه خصوصيات منحصر به فردی داشتند مانند مصرف برق بالا، پهناي باند پايين، نرخ خطاي بالا و مسيريابي با چندين گذر. پروتکل‌های مسيريابي موردی به دو دسته تقسيم می‌شوند: پروتکل‌های مبتني بر جدول[1] و پروتکل‌های مبتني بر تقاضا [2]

[1] Table-driven

[2] Demand-driven(source-initiated)

2-1-2 پروتکل‌های مبتنی بر جدول

در اين دسته از پروتکل‌ها هرگره يك يا چند جدول شامل اطلاعات مسيريابي به گره­هاي ديگر شبكه را نگه می‌دارد؛ تمام گره­ها جداولشان را براي حفظ سازگاري و داشتن يك ديد به روز از شبكه، به‌روزرسانی می‌کنند. زماني كه توپولوژي شبكه تغییر می­كند، گره­ها پیغام‌های به‌روزرسانی را در سرتاسر شبكه منتشر می­كنند. فرق اين دسته از پروتکل‌های مسيريابي در چگونگي توزيع اطلاعات، تغيير توپولوژي و تعداد جداول لازم براي مسيريابي می‌باشد. در بخش ذيل دو نوع از اين دسته پروتکل‌های مسيريابي را توضيح می‌دهیم.

2-1-2-1 پروتكل بردار فاصله مرحله به مرحله مقصد  ( [1]DSDV)

اين پروتكل بر اساس ايده الگوريتم مسيريابي بلمن فورد[2] با يك سري بهبودهايي می‌باشد(کای[3] و همکارانش ،2004)،(رامبابو[4]،2004) هر پايگاه متحرك يك جدول مسيريابي شامل تمام مقصدهاي در دسترس، تعداد گام‌های مورد نياز براي رسيدن به آن مقصد و دنباله­ای از اعداد اختصاص داده‌شده به آن مقصد را نگهداري می‌کند. اين دنباله اعداد براي تشخيص مسير جديد از مسير قديمي و در نتيجه تشخيص ايجاد حلقه می‌باشد. ایستگاه‌ها به صورت متناوب جداول مسيريابي خود را براي همسایه‌های مستقيم خود می­فرستند، همچنين اگر یک ايستگاه يك تغيير مهم در جدول خود مشاهده نمايد، به منظور ايجاد به‌روزرسانی اطلاعات، انتقال جدول مسيريابي خود را انجام می‌دهد كه اين به‌روزرسانی‌ها بر اساس دو روش مبتني بر زمان و مبتني بر رویداد می­توانند انجام شوند. به‌روزرسانی جداول به طور كلي به دو روش به‌روزرسانی كامل و به‌روزرسانی افزايشي انجام می‌شود. در روش به‌روزرسانی كامل تمام اطلاعات جدول مسيريابي براي همسایه‌ ها فرستاده می‌شود بنابراين تعداد بسته‌های خيلي زيادي را تولید می­نمايد، در صورتي كه در روش به‌روزرسانی افزايشي فقط آن خوشه از اطلاعات جداول كه از آخرين به‌روزرسانی تا حال تغيير کرده‌اند فرستاده می‌شوند. زماني كه شبكه بر اساس وابستگی‌ها پايدار شده باشد، به‌روزرسانی افزايشي می‌تواند از ازدياد ترافيك جلوگيري نمايد و به‌روزرسانی كامل براي مواقعي كه وابستگی‌ها كم است مناسب می‌باشد. همه پخشي هاي[5] مسير جديد شامل آدرس مقصد، شماري از گام‌ها براي رسيدن به مقصد، عددي ترتيبي از اطلاعات دريافت شده در خصوص مقصد همچنين يک عددي ترتيبي يکتا براي همه پخشي می‌باشد. در يك شبكه با تغييرات سريع بسته‌های افزايشي می‌توانند نسبت به روش اول رشد زيادي داشته باشند. هر بسته‌ی به‌روزرسانی مسير، اطلاعات جدول مسيريابي را افزايش می‌دهد و همچنين رشته اعداد منحصر به‌ فرد توسط انتقال ‌دهنده به آن تخصيص می‌یابد، برچسب مسیر توسط بزرگ‌ترین رشته اعداد استفاده‌شده داده می‌شود. اگر دو مسير اين دنباله اعدادشان يكسان باشد، مسير با معيار بهتر مانند مسیر کوتاه‌تر استفاده می‌شود، لازم به ذكر است كه ایستگاه‌ها زمان ماندگاري مسيرها را بر اساس سابقه قبلي آن‌ها تخمين می‌زنند.

2-1-2-2 پروتكل  (WRP)[6]

پروتكل WRP يك پروتكل مسيريابي مبتني بر بردار فاصله می‌باشد (شانکر[7] و همکارانش،2003). هر گره در شبكه مسئول نگهداري چهار جدول: جدول فاصله[8]، جدول مسيريابي[9]، جدول هزينه لينک[10] و جدول ليست ارسال مجدد پيغام  (  [11]MRL) است. جدول فاصله براي هر گره مانند x  شامل فاصله x تا هر گره مقصدي مانند y  که از طريق همسایه‌های خود مانند z می‌تواند به آن‌ها برسد. جدول مسيريابي براي گره x شامل فاصله‌ی هر گره مقصد مانند y تا گره x می‌باشد. همچنين يك برچسب براي شناسايي مسير دارد كه توسط آن می‌توان يك مسير ساده يا يك حلقه و يا يك مسير اشتباه را تشخيص داد. نگهداري فواصل قبلي و گذشته در تشخيص حلقه‌ها و اجتناب از شمارش تا بی‌نهایت بسيار مفيد و سودمند می­باشد. جدول هزينه پيوند، شامل هزينه هر گره تا همسایه‌های خود و زمان انتظار معتبر آن‌ها می‌باشد. ليست ارسال مجدد پيغام  (MRL)شامل اطلاعاتي است كه يك گره توسط آن‌ها می‌تواند شناسايی كه كدام همسایه‌اش پيغام به‌ روزرسانی را دريافت نكرده است و مجبور به ارسال مجدد اين پيغام به آن شده است. گره­ها جداول مسيريابي خود را بر اساس پیغام‌های متناوب مسيريابي يا به عبارت ديگر بر اساس تغييرات پيوند، با همسایه‌های خود مبادله می‌کنند و يك ليست پاسخگويي به پيغام به‌روزرسانی را ارائه می‌دهند كه اين كار با استفاده از فرمت MRL می‌باشد. اين ليست شامل گره­هايي است كه تصديق اين پيغام را ارسال کرده‌اند. اگر بعد از آخرين به‌روزرسانی هيچ تغييري در جدول مسيريابي ايجاد نشده باشد، گره فقط يك پيغام سلام یا Hello براي اطمينان از برقراري ارتباط می‌فرستد. هنگام دريافت يك پيغام به‌روزرسانی، گره جدول فاصله خود را براي يافتن بهترين مسير با استفاده از اطلاعات جديد اصلاح می‌کند. هر مسير جديدي كه پيدا می‌شود براي گره­هاي اصلي هم فرستاده می‌شود تا آن‌ها نيز بتوانند جداولشان را به‌روزرسانی كنند. گره­ها همچنين جداول مسيريابي خود را اگر كه مسير جديد پیداشده ازمسير موجود بهتر باشد، به‌روزرسانی می‌کنند. خصوصيت منحصر به‌ فرد اين الگوريتم اين است كه سازگاري تمام گره ­هاي همسايه را زمانی که يك تغيير در پيوند هر كدام از همسایه‌ها اتفاق افتد، بررسی می‌کند. بررسی كردن سازگاري در اين روش، در برطرف كردن ايجاد حلقه و سرعت بخشيدن در همگرا شدن مسير كمك زيادي می‌کند.

[1] Destination-Sequenced Distance-Vector Routing

[2] Bellman Ford

[3] Kai

[4] Rambabu

[5] Broadcasts

[6] Wireless Routing Protocol

[7] Shanker

[8] Distance table

[9] Routing table

[10] Link Cost Table

[11] Message Retransmission List table

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122