پايان نامه ديالكتيك عشق در مثنوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ديالكتيك عشق در مثنوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 200 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ديالكتيك عشق در مثنوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:
مفاهیم و کلیات :2
فصل دوم :
مقدمه :6
2- 1) دیالکتیک در عصر باستان :6
2-2) رابطه ی منطق و دیالکتیک :11
2-3) فرق منطق و دیالکتیک :13
2-4) آیا دیالکتیک تنها محصول فکری غرب است ؟15
2-5) دیالکتیک عشق در مثنوی :18
فصل سوم ، دفتر اول:
3-1) آغاز دفتر اول : نی نامه21
3-2) داستان شاه و کنیزک :27
3-3 ) داستان و بررسی آن با بینش دیالکتیکی :27
3-4) نتیجه ی قیاس های نابجا :31
3-5) حکایت پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت :32
3-6)کژ ماندن دهان آن مرد کی نام محمد راصلی الله علیه به تسخر خواند:39
3-7) داستان شیر و نخجیران :44
3-8) داستان طوطی و بازرگان :53
3-9) فقير و بي خصم ديدن ديده هاي حس، صالح :64
3-10 دربیان آن که چنان که گدا عاشق کرم است:68
3-11) کبودی زدن قزوینی بر شانگاه ، صورت شیر :76
3-12) قصه ی آن کس کی در یاری بکوفت :77
3-13) رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار79
3-14) آمدن مهمان پیش یوسف علیه السلام و تقاضا کردن یوسف: 81
3-15) اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خویش :84
3-16) قصه ی مری کردن رومیان و چینیان :88
3-17) متهم کردن غلامان و خواجه تاشان مر لقمان را :92
3-18) تعجب آدم علیه السلام از ظلالت ابلیس یعنی :97
فصل چهارم، دفتر دوم:
4-1) حکمت تأخیر مجلد دوم :101
4-2) حکایت اندرز کردن صوفی ، خادم را در تیمار داشت بهیمه:110
4-3) حکایت یافتن شاه باز را به خانه ی کمپیر زن :114
4-4) حكایت حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه به جهت غریمان :116
4-5) حکایت زنده شدن استخوان ها به دعای عیسی علیه الیلام :119
4-6) حکایت تعریف کردن منادیان قاضی ، مفلس را گرد شهر :121
4-7) حکایت امتحان پادشاه به آن دو غلام کی نو خریده بود :127
4-8) حكايت كلوخ انداختن تشنه از سر ديوار در جوي آب:142
4-9) حكايت انكار فلسفي بر قرائت ان اصبح ماءكم:147
4-10) حكايت انكار كردن موسي (ع) برمناجات شبان:150
4-11)حكايت پرسيدن موسي (ع) از حق تعالي، سرّغلبه ظالمان153
4-12) حكايت نابيناي سائل كي دو كوري دارم:157
4-13)قصه آن شخص كي اشتر ضاله خود را مي جست و مي پرسيد:159
4-14) قصه اعرابي و ريگ در جوال كردن و :162
4-15) حكايت كرامات ابراهيم ادهم :164
4-16) جستن آن درخت كي هر كه ميوه آن بخورد، نمرد:167
4-17) قصه بط بچگان كه مرغ خانگي پروردشان:168
فصل پنجم، دفتر سوم
5-1) قصه ی خورندگان پیل بچه از حرص و ترک نصیحت ناصح171
5-2) حكايت فريفتن روستايي شهري را :173
5-3) قصه اهل سبا و طاغي كردن نعمت ايشان را:176
5-4) قصه ی وکیل صدر جهان که متهم شد و از بخارا گریخت:177
5-5) سیر تحول و تکامل موجودات:182
5-6) در تفسیر این حدیث مصطفی علیه السلام کی ان الله تعالی خلق الملائکه:185
5-7) اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا:186
*** نتيجه گيري188
*** كاربردها191

کاربردها:

-قرآن مجید

1- اکبرآبادی، ولی محمد شرح مثنوی، چاپ سنگی، لکنهو.

2- افلاطون (1380)، دوره آثار، ترجمه: محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: خوارزمی.

3- استعلامی، محمد(1378)متن و شرح مثنوی مولانا، تهران: زوار.

4- انقروی،رسوخ الدین اسماعیل(1380)، شرح کبیر مثنوی، ترجمه عصمت ستارزاده، تهران: کتاب فروشی دهخدا.

5-انوری، حسن(1381)فرهنگ بزرگ سخن،جلد4،تهران:سخن

6-بهاءولد، محمدبن حسین خطیبی بلخی،(1372)معارف بهاءولد،به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر،تهران:طهوری

7-توسی،خواجه نصیرالدین(1375)تعلیقه براساس الاقتباس،به تصحیح سیدعبدالله انوار،تهران:مرکز

8- جوینی، عطاملک(1370) تاریخ جهانگشای جوینی، جلدسوم، به تصحیح محمد قزوینی، تهران: ارغوان.

9- حافظ، شمس الدین محمد(1363)، دیوان، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفی علیشاه.

10-رازی،نجم الدین(1371)مرصادالعباد، به اهتمام محمدامین ریاحی،تهران:علمی وفرهنگی

11- زرین کوب، عبدالحسین (1382) بحر در کوزه، تهران: علمی.

12- زمانی، کریم(1391)شرح جامع مثنوی، دفترهای اول، دوم و سوم، تهران: اطلاعات.

10- فولکیه، پل(1362) دیالکتیک، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران: آگاه.

13-سعدی،شیخ مصلح الدین(1374)، گلستان، به تصحیح خلیل خطیب رهبر، تهران: خوارزمی.

14- سعدی (1379)، بوستان، به تصحیح دکترغلام حسین یوسفی،چاپ ششم تهران: خوارزمی.

15- شریعتی، علی (1378) تاریخ تمدن جلد:2 تهران: قلم

16-شریعتی، علی (1392)حسین وارث آدم،تهران: قلم

17- عراقی، فخرالدین ابراهیم(1370)، کلیات دیوان اشعار، تصحیح سعید نفیسی، تهران: کتاب خانه سنایی.

18- عثمانی، ابوعلی حسن بن احمد(1388)، ترجمه رساله قشیریه، به تصحیح بدیع الزان فروزان فر، تهران: علمی و فرهنگی.

19- نیشابوری، عطار(1384)، منطق الطیر، به مقدمه و تصحیح دکتر شفیعی کد کنی، تهران: سخن.

20- فروزان فر، بدیع الزمان (1361)، احادیث مثنوی، تهران: امیرکبیر.

21- فروزان فر، بدیع الزمان(1382)، شرح مثنوی شریف، تهران: علمی و فرهنگی.

22- فروزان فر، بدیع الزمان(1380)، شرح مثنوی شریف، تهران: علمی و فرهنگی.

23- فروغی، محمدعلی(1368)، سیر حکمت در اروپا،تهران: صفی علیشاه.

24- فتوحی، محمود(1385) بلاغت تصویر، تهران نشر سخن.

25- قشیری،عبدالکریم بن هوازن،(1388) رساله قشیریه ،مترجم ابوعلی حسن بن احمد عثمانی،تصحیح: بدیع الزمان فروزان فر تهران:علمی و فرهنگی.

26- قبادیانی، ناصرخسرو(1380)، دیوان، به اهتمام نصرالله تقوی تهران: معین.

27- کوزر، لوئیس(1383)، زندگی و اندیشه ی بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.

28- گوروویچ، ژرژ(1351) دیالکتیک یا سیر جدالی جامعه شناسی، ترجمه حسن حبیبی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

29- معصومی، حسین(1384)، مفهوم دیالکتیک در فلسفه افلاطون، ماهنامه اندیشه فلسفی، سال اول:

30- مولوی، جلال الدین محمد(1378)، تصحیح عبدالکریم سروش، تهران: علمی و فرهنگی.

31- مولوی، جلال الدین محمد(1348)، فیه مافیه، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر.

32-مولوی هگل شرق است.(بی نا ،بی جا)

چکیده :

واژه ی «دیالکتیک »به معنای فن و شیوه ی مباحثه و مجادله است ، اما اصطلاح دیالکتیک در مکاتب فلسفی، علمی ، سیاسی، اجتماعی و ادبی با اغراض مختلف به کار رفته است . مقصود از دیالکتیک در این پژوهش لزوما با دیدگاه مکاتب پیش گفته منطبق نیست ، هر چند با بخشی از باور های هگل و نیز آن چه هانری کربن در مورد عشق در عرفان ابن عربی گفته است هماهنگ است .

مقصود از «دیالکتیک عشق » در این پایان نامه شوری است که از عشق در نهاد هستی نهاده شده و موجب کمال می شود . مولوی هم چون دیگر عارفان عاشق مبنای هستی را بر عشق استوار می داند ، عشق حضرت حق به ذات خویش . او در بعد عشق روح انسانی به خداوند نیز معتقد است که کمال انسان در گرو فراق است. لذا حضرت حق ، از ذات خویش ما سوی را آفرید تا در نهایت روح خاص در عالم خاک و در کالبد آدم قرار گیرد و این دوری موجب شوق بازگشت و معرفت حق شود . پس برابر نهادی به نام خاک لازم بود تا روح به کمال معرفت برسد والا انسان در مقام فرشتگی باقی می ماند . وجود تن و نفس که مایل به زمین باشند لازم است تا روح قدر عالم وصال را بداند و در حرکتی دیالکتیکی به شناخت و معرفت برسد .

جان گشاید سوی بالا بال ها                        تن زده اندر زمین چنگال ها

انسان کلی است که نهاد روح و برابر نهاد جسم را در خود دارد و از جدال این دو کمال معرفت حاصل می شود .

واژه های کلیدی : مولوی ، مثنوی ، دیالکتیک عشق ، فراق ، نفس ، روح ، انسان .

فصل اول، مفاهیم وکلیات:

   مفهوم وتاریخچه ی دیالکتیک:

دیالکتیک از جمله مفاهیم، روش ها و موضوعات پیچیده و غامضی است که در طول تاریخ حیاتش، همواره موضوع چالش اندیشه وران بوده است. از خود مفهوم واژه ای اش تا مفهوم اصطلاحی، فلسفی، تاریخ و موارد کاربردش، خاستگاه و محل نشو و نمایش کجاست؟ مخترعش چه کس، کجا و در چه زمانی بوده است؟این چالش وجود داشته است.

ابتدا به  مفهوم واژه ای دیالکتیک  برابر با آن چه در واژه نامه ها آمده، می پردازیم:

در فرهنگ معین ذیل واژه ی «دیالکتیک» چنین آمده است: واژه ای فرانسوی به معنای، 1ـ روش بحث و مناظره2ـ بحث، جدل(معین ، 1382 ص.1589)

در فرهنگ آکسفورد دو معنی برای«دیالکتیک» آمده است: 1ـ هنر کشف حقایق و آزمودن آن از طریق مباحثه و احتجاج منطقی 2ـ نقدی که به تناقضات مابعدالطبیعی و چگونگی حل آن ها می پردازد.

و«در فرهنگ بزرگ سخن» ذیل واژه ی «دیالکتیک»چنین آمده است: ]Diyalektikفرانسوی: [Dialectiyue

1ـ(منطق) شیوه ی گفت و گو و جدل منطقی برای رسیدن به حقیقت: طرح دیالکتیک، مسئله ی تقریر اقوال متضاد را در این باره الزام می کرد.

2ـ(فلسفه)نظریه ی فلسفی گئورگ هگل (1770ـ1831 م.)که بر اساس آن، سیر اندیشه از طریق بیان تز (نهاد) و به دست آوردن آنتی تز(برابر نهاد) به یافتن سنتز (هم نهاد) و نتیجه منطقی منجر می شود.

3ـ(فلسفه) نظریه ی فلسفی کارل مارکس (1818ـ1883م.)که بر اساس آن، حقایق جهان از طریق اصول چهارگانه تکامل، وحدت اضداد، درگیری اضداد و جهش توجیه می شود: مارکس …مسئله ی دیگری از اساس منطق دیالکتیک طرح کرده است که باید…عدول از مادیت مطلق تاریخ تلقی شود. توضیح و تشریح این…مرام راجع به طرز کمونیست و دیالکتیک های کارل مارکس بیش از آن چه نوشتم محل ندارد.

4ـ تضاد بین دو نیروی درگیر که عامل تعیین کننده در کنش متقابل است: دیالکتیک درونی جامعه.

1ـ(منطق) بر اساس دیالکتیک، جدلی: دیالکتیک.

2-(فلسفه) بر اساس دیالکتیک. دیالکتیک: نگرش دیالکتیکی بعضی فیلسوفان مانند هگل، در پیدا شدن اندیشه های جدیدی مانند نظریه ی مارکس مؤثر بوده.

3-(فلسفه) براساس دیالکتیک. دیالکتیک: ماتریالیسم تاریخی، یعنی این که تاریخ، ماهیتی مادی دارد و وجودی دیالکتیکی.

4-(فلسفه) مربوط به دیالکتیک. دیالکتیک (انوری ، 1381 ص. 3452)

قبل از پیگیری بحث نکته ای در باره ی خود واژه و تاریخ ترجمه ی آن بیان می کنیم: مترجمان تلاش هایی برای یافتن برابرواژه ای برای دیالکتیک در فارسی نموده اند: محمد علی فروغی در اثر خود به نام«سیر حکمت در اروپا»برابر واژه ی جالب«روش سلوک عقلی»را آورده است. (فروغی ، 1368، ص 43). «این را هم بیفزاییم که دیالکتیک به قلمرو اندیشه محدود نمی گردد. دیالکتیک زندگی عاطفی و دیالکتیک احساسات یا عواطف نیز هست و فلسفه ی بلوندل اصولاً دیالکتیک عمل است. می دانیم که افلاطون از دیرباز از«دیالکتیک عشق در«رساله ی مهمانی»سخن می گوید.» (فولکیه ،1362، ص.47)

در«دوره آثار افلاطون»، ترجمه ی محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، چنین آمده است: «برای “دیالکتیک”بیشتر مترجمان ایرانی کلمه”جدل” را انتخاب کرده اند و حتی یکی از آنان کلمه ی” مناظره” را در ترجمه “دیالکتیک” برگزیده است. تکلیف”مناظره خود معلوم است و به کار بردن کلمه ی جدل نیز در نظرهر کسی که به مفهوم دیالکتیک در زمان افلاطون به راستی پی برده باشد سخت نارواست.» ( افلاطون، 1380 ص.9) و در پاورقی همان صفحه آمده است :

«جدل نوعی استدلال و مغالبه است و وسیله ای است برای اقناع یا اسکات حریف در مباحثه. حال آن که «دیالکتیک»در فلسفه ی افلاطون در مرتبه اول، سیر و سلوکی است درونی و معنوی، تا آدمی به مقامی برسد که به دنیای نمودها پشت بگرداند و به جهان حقیقت و هستی حقیقی و تغییر ناپذیر روی آور شود. این مطلب در رساله فایدروس(265و266) به اشاره ای مختصر و در کتاب جمهوری (خصوصاً در کتاب ششم شماره 504به بعد و کتاب هفتم) به تفصیلی بیشتر بیان شده است. در مرتبه دوم، «دیالکتیک»روش خاصی است در بحث و استدلال، بدین معنی که کسی خود، آن سیر و سلوک را کرده است به یاری روش بحث دیالکتیکی حریف را به آن جا می رساند که یک باره درمی یابد که تاکنون فریفته ظواهر بوده و آن چه می اندیشیده و می گفته است مبتنی بر پندار عاری از حقیقت بوده است؛ بنابراین باید روی از ظواهر و نمودها برتابد و حقیقت را در جای دیگر بجوید.»(افلاطون ،1380ص. 9)

هم چنین دکتر حسن حبیبی در ترجمه ی اثر مهم و مفصل «دیالکتیک»نوشته  پروفسور ژرژ گوروویچ، ذیل عنوان کتاب: «dialectiyue of sociologie flamarion»این ترجمه را آورده است: «دیالکتیک یا سیر جدالی و جامعه شناسی»

به هر حال، هر چند تلاش های صورت گرفته برای به دست آوردن برابر واژه ای مناسب، برای واژه ی«دیالکتیک» مهم و مثبت تلقی می شود، اما با کمی جلو رفتن و باریک شدن در سیر واژه و مفاهیم به کار برده شده ی حول و حوش آن به این نتیجه می رسیم  که به مانند خیلی واژه های دیگر همان بهتر است که فعلاً از این تلاش ها چشم پوشید و همان اصل واژه را بدون ترجمه به کار برد. خصوصاً این که کاربردهای این واژه آن چنان گسترده و گاه متناقض بوده و در طول دوران ها، مورد کاربرد اشخاص و گروه های متفاوت قرار گرفته و وظایف گوناگون و رنگارنگی که به این واژه داده شده که، به دست دادن برابرواژه ای برای آن فعلاً ناممکن به نظر می رسد.

فصل دوم: مقدمه

  2-1)دیالکتیک در عصر باستان:

    «دیالکتیک»در کجا و چه زمانی به نشو و نما می آید؟

مورخان ریشه واژه«دیالکتیک» را به قرن پنجم ق.م. وحتی خیلی پیش تر هم می رسانند. مثلاًبه نظر زیمل، جامعه شناس نامبردار آلمانی، کنش های اجتماعی در درون خود دارای گونه های مختلفی از تقابل هستند، به نظر زیمل کنش گر اجتماعی با کنش گران دیگر و با جامعه در تقابل دایمی است. (حفظ استقلال و تقابل و نه الزاماً تضاد، مثل تقابل فرد و جامعه).به نظر زیمل سراسر زندگی مملو از تقابل و ارتباط هایی است که بین کنش گران وجود دارد، زمانی که یک فرد برای خود زیست می کند در برابر جامعه قرار می گیرد، اما همین تقابل مستلزم وجود یک مناسبات اجتماعی است. جامعه هم به فرد، فردیت می دهد و هم آن را محدود می کند. مثلاً در فرایند”مُد”یک فرد سعی می کند با انتخاب یک رفتار خاص و پوشش خاص و یا یک طرز فکر خاص خود را از دیگران متمایز کند. اما نمایش این تمایز مشروط به عرضه ی آن در جامعه است. به نظر او، جامعه بافت پیچیده ای از روابط گوناگون افرادی است که پیوسته در کنش متقابل با یکدیگرند. «جامعه، همان نامی است برای تعدادی از افرادی که از طریق کنش متقابل، به یکدیگر پیوسته شده اند».  ساختارهای فرافردی مانند دولت، خانواده، کلان، شهر یا اتحادیه ی کارگری، تنها تبلورهایی از این کنش متقابل اند که ممکن است حتی صورتی مسقل و پایدار به خود گیرند و به گونه ی قدرت های بیگانه با افراد روبرو شوند. پس، اجتماع باید موضوع اصلی پژوهشگر جامعه باشد و این خود چیزی نیست جز الگوها و صورت های ویژه ای که انسان ها از طریق آن ها با یکدیگر ارتباط و هم بستگی پیدا می کنند. » (کوزر، 1383، صص.248و249) می بینیم که زیمل دیالکتیک را تا آن جا واپس بر می گرداند که نخستین جوامع بشری پدید می آیند. یعنی دیالکتیک عمری به اندازه ی عمر انسان و تشکیل جوامع انسانی دارد. به نظر زیمل روابط یکسره دوستی یا یکسره دشمنی وجود ندارد بلکه عشق و نفرت در روابط بین افراد نمود پیدا می کند. ستیز اجتماعی یکسره منفی نیست و می تواند هم بستگی هایی را نیز به وجود آورد. به نظر زیمل«دیالکتیک پدیده ای ازلی است!» و نمی توان روابط را جدا از مناسبات دیالکتیکی گمان کرد. جدا پنداشتن هم کاری و تضاد، و عناصر متضاد در یک کنش را زیمل، سفسطه ی  جدایی می نامد. « جامعه شناسی زیمل، پیوسته با یک رهیافت دیالکتیکی همراه است، رهیافتی که ارتباط متقابل و پویا و نیز درگیری های واحدهای اجتماعی مورد تحلیل او را نشان می دهد. او در سراسر کارهایش بر بستگی ها و نیز تنش های میان فرد و جامعه تأکید می ورزد. زیمل افرادی را به عنوان محصولات جامعه و حلقه های پیوند فراگرد اجتماعی در نظر می گرفت، با این همه،« محتوای کلی زندگی را با وجود ان که ممکن است کاملاً متأثر از پیشینه ها و کنش های متقابل اجتماعی باشد، باید از جنبه ی انفراد آن نیز در نظر گرفت، یعنی همان جنبه ای که معطوف به تجربه فردی است». به نظر زیمل، فرد اجتماعی شده پیوسته در ارتباط دوگانه با جامعه باقی می ماند، یعنی این که از یک سوی در جامعه عجین شده است و از سوی دیگر در برابر آن می ایستد. فرد هم در درون جامعه قرار دارد و هم در بیرون آن…» (کوزر، 1383، صص.255و256)

آثار ادبی زیادی نیز قابل ردیابی است که تقابل فرد و جامعه را دست مایه ی خود قرار داده اند. جامعه، به عنوان یک مکان فیزیکی، جغرافیایی، انسانی و محل تجمعی برای زیستن و آرامش یافتن و رفتن به سوی پیشرفت و تکامل است و در طول ازمنه، این جامعه ی انسانی  برای حفظ نظم و آرامش خود قوانینی وضع کرده و تخطی از آن ها را مانع شده است. اصولاً این جامعه است که برای سرپا نگه داشتن خود مجبور به سرکوب فردیّت است و زنده نگه داشتن پیکر نیمه جان خود را در تقابل با فردیت انسان ها می یابد.« تأکید زیمل بر رابطه ی دیالکتیکی همه جایی میان فرد با جامعه، تمامی اندیشه ی جامعه شناختی او را تحت تأثیر خود دارد. عجین شدن در شبکه ی روابط اجتماعی، سرنوشت گریز ناپذیر زندگی بشر است، اما در ضمن، از تحقق نفس او نیز ممانعت می کند. جامعه هم پیدایش فردیت و خودمختاری انسان را روا می دارد و هم از آن جلوگیری می کند».(کوزر ،1383، ص.256)

در آثار ارسطو، افلاطون، سقراط و هم چنین دیالکتیک سوفسطاییان نیز قابل ردیابی است. اما ارسطو زنون ایلیایی را که بنیان گذار پارادوکس های مشهور بود واضع واژه ی «دیالکتیک» می داند. دیالکتیک زنون عبارت بود از روش ابطال از راه بررسی و آزمایش نتایج منطقی و به عبارت دیگر ابطال عقیده مخاطب از راه اخذ نتایج غیر قابل قبولی از همان عقیده. روش زنون مبتنی بر قانون «رفع تالی» در منطق است». (ادواردز،1967.صص 385و 386 به نقل از فولکیه1362 ص56) زنون این شیوه ی استدلالی را برای دفاع از عقاید استادش پارمیندس به کار برد و بعدها این روش و سلوک سقراط شد. به طوری که از دل یک گفت و گوی کانالیزه شده و تحت نظارت، افکار و دانسته ها را به صورت یک تعریف روشن و صحیح درمی آورد. بعد ها«افلاطون»به لحاظ  محتوا دیالکتیک را «دانش» می خواند و به لحا ظ این که نوعی سلوک علمی و معرفتی است آن را «روش» می داند. از این رو دیالکتیک هم دانش حقیقی است، هم روش دست یابی به آن. افلاطون در محاوراتش هر بخش را به یکی از کارکردهای متنوع دیالکتیک اختصاص داده است. در بخش «میهمانی» موضوع، «دیالکتیک عشق» است. راوی و استادافلاطون  ،سقراط است و به خاطر علاقه به استادش  موضوعات فکری و حکمی از زبان او روایت شده اند. استاد سقراط در وادی عشق قدیسه ای به نام «دیوتیما»است. در این سلوک، سالک طریقت عشق، ابتدا هر پیکر زیبا را شایسته ی عشق می داند و مفعول عشقی قرار می دهد. در مرحله سپسین جان های زیبا را معیار عاشقی قرار می دهد و شایسته ی دل سپاری. در مراحل و منازل بالاتر قانون های زیبا و انسانی و نهادهای زیبا را شایسته ی طریقت عاشقی می داند و در پله ای بالاتر دل به زیبایی معرفت ها می سپارد تا سرانجام به سوی قلّه ی عشق رهسپار می شود که آن درک نمونه، الگو و «مثال» زیبایی است؛ مطلق زیبایی و درک «خود زیبایی». در این گفت و گوی نظارت شده، سالک روندی را طی می کندتا از سطح به عمق دست پیدا کند و عالی ترین فعالیّت اندیشه گی خود را به ظهور برساند.

زایاندن حقیقت از دل یک گفت و گو که کاملاً جنبه اقناعی دارد، نه غلبه کردن یا وادار کردن حریف به اسکات و افشا کردن تناقض های اندیشه گی، روش دیالکتیک است.  این سلاح بعدها به دست سوفسطاییان افتاد و به کار برده شد. چنان که در ادامه ی این طریقت اندیشه گی، هگل به عنوان یک فیلسوف با بینش دیالکتیکی اظهار داشت: چه بسا استعمال کنندگان دیالکتیک ساده لوحانی بیش نباشند که چون به علم حقیقی دست نمی یابند ناگزیر آن را در جهت انتفاع و سود شخصی به کار می برند، آن را از معنی تهی کرده و فقط به منظور تفتیش افکار دیگران و پیروزی بر حریف از آن سود می جستند و مانع سیر و سلوک آزاد عقل در وصول به حقیقت بودند و تنها دیالکتیک را زینت کلام خود می ساختند. اینان تنها از دیالکتیک برای کانالیزه کردن اندیشه ی حریف به سمت تناقض استفاده می کردند، نه جست و جوی حقیقت و یافتن آن از طریق پرسش و پاسخ که شیوه ی دیالکتیک سقراط بود- بدین معنی که با پرسش و پاسخ مکرر طرف مقابل را به نتیجه ای می رساند که مخالف موضع اولیّه او بود- بنابراین دیالکتیک سقراط عبارت بود جست و جو و زایاندن حقیقت از طریق پرسش و پاسخ و به عبارت دیگر فن مباحثه از طریق پرسش و پاسخ . یعنی گاهی برای«اثبات» به کار می رفت گاهی برای «نفی». چون ناسازها برای همیشه در جبهه ی ضد هم قرار داشتند. در حالی که هگل در دیالکتیک خود این ناسازها را با هم آشتی و در کنار هم قرار داد. اما روش زنون شبیه برهان خلف در منطق و ریاضیات است که ابتدا ادعای طرف مقابل به صورت فرض پذیرفته می شود و سپس ثابت می شود که چنین فرضی، مستلزم تناقض و امر محال است و در نهایت نتیجه گیری می شود که نقیض نظریه طرف مقابل، صادق است. هدف دیالکتیک زنون، غلبه بر طرف مقابل برای مقاصد فلسفی جدی بود، ولی سوفسطاییان از دیالکتیک فقط برای «غلبه»بر طرف مقابل در مباحثه استفاده می کردند. (دکتر معصومی ، 1384، ص:108)

منطق ارسطویی منطق صوری و ذهنی است ولی دیالکتیک به صورت های ذهنی کار ندارد. متوجه واقعیّت های عینی است نه حرکت ذهن و صور عقلی بلکه حرکت عین و پدیده های طبیعی. عقل نمی تواند تصور کند یک موجود هم مرده باشد هم زنده اما در طبیعت مرگ و زندگی با هم و در هم اند. به هرحال دیالکتیک و بینش دیالکتیکی بعدها به«نوافلاطونیان» منتقل می شود تا بعدها ثمره ی این انتقال و حرکت تاریخی در دیالکتیک هگل آشکار شود.

افلاطون در اندیشه ی «مُثُل»خود، جنبه ی متافیزیکی خود را آشکار می کند و تنها پس از مرگ اوست که این جنبه ی متافیزیکی کم رنگ تر می شود. «بعدها تحت تأثیر نظریه هایی که وصول به حقیقت را ناممکن می دانستند(و این نتیجه طبیعی افراط در بحث های نظری بود) از مذاهب پر رمز و راز که در اوایل قرن مسیحی از زمین می جوشید، نظریه هایی اقتباس کرد و به سوی عرفان گرایید. لیبرتون در این باره می گوید: «فلسفه ی نو افلاطون که دیگر نمی خواست از راه تعقل به خدا بر سد، کوشید که با جذبه، خود را به سوی او ارتقاء دهد» (فولکیه ،1362،ص: 55)

حال چگونه تفکرانتزاعی ومتافیزیکی افلاطون در اندیشه ی نو افلاطونی امتداد می یابد، «به عقیده ی  فلوطین نام دار ترین فیلسوف تفکر نو افلاطونی ، منبع و منشأ همه چیز وجودی یگانه است، که جاودانی و ساکن است، چون وجودی که پارمیندوس بدان معتقد بود. با این همه-هم چنان که در نظریه افلاطون-مثال نیکی منشاء همه چیز بود، همه ی موجودات، با مشارکتی که عامداً درجه بندی شده است، از آن وجود ناشی می شوند. این درجه ها عبارتند از: هوش(Intelligence)، روان، عقل(Rasion). سرانجام روان های انفرادی که ماده آن ها را متکثر و فردی می کند. در این بیان ما با برنهادی که بعدها هگل آن را تبیین می کند سر و کار داریم: برنهاد وحدت موجودات است و برابرنهاد تکثر آن ها. این تضاد برای تفکری که می خواهد وحدت را درجذبه ای بیابد که در پرتو آن روح با خدا یکی می شود، تحمل ناپذیر است و این، خود، هم نهاد است.»(فولکیه،(1362)،ص:55و56)  واین پروسه ی تاریخی به صورت منطقی تاریخ تحول و تحرک خود را به سوی آینده این چنین ادامه می دهد: «عرفان نظری قرن چهاردهم- موجی از فلسفه ی نو افلاطونی مسیحی در قرن چهاردهم آلمان را فرا گرفت و نمایندگان چندی عرضه کرد. مشهورترین آن ها را به خصوص در کتاب هانری دولاکرا به نام«تحقیق درباره ی عرفان نظری آلمان در قرن چهاردهم» می توان دید. شعله ی نو افلاطونی را اینان به هگل منتقل کردند».  (فولکیه ،1362، ص: 58)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني
 • پايان نامه بررسي تطبيقي جايگاه عقل و عشق در نظام فلسفي افلاطون و سهروردي
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • پايان نامه مقايسه انديشه هاي احمد غزالي در سوانح العشاق با مثنوي معنوي مولوي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122