پايان نامه ديوان غني کشميري -مقدّمه، تصحيح، تعليق

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ديوان غني کشميري -مقدّمه، تصحيح، تعليق یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 315 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ديوان غني کشميري -مقدّمه، تصحيح، تعليق بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
مقدّمه
شیوة تحقیق و تصحیح

فصل اوّل: کلیّات تحقیق
بیان مسأله و سوألات تحقیق
فرضیه ها
روش تحقیق
پیشینة تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف واژگان : نسخة خطی
غنی
دیوان غنی
تصحیح

فصل دوم: آشنایی با سبک هندی و احوال و آثار غنی کشمیری
سبك هندي
اساس تفکّر در سبك هندي
عوامل پيدايش سبك هندي
ساختار سبكي بيت هندي
پيش مصرع و مصرع برجسته
دو شيوه در سبك هندي
مختصّات سبك هندی
شرح حال: زندگینامه
تخلّص شاعر
جایگاه علمی و ادبی
ویژگی های شعری غنی: زبانی، فکری، ادبی
بررسی زیبایی شناسی شعر غنی
محتسب ستیزی غنی
اوضاع سیاسی و ادبی عصرشاعر
تاریخ سیاسی دوران حیات غنی
غنی و حکومت
ادبیّات در دورة گورکانیان هند
غنی، صائب و کلیم
غنی و عزلت
معرفی نسخه ها
جدول مقایسه ای نسخ
شیوة تصحیح
معرّفی علائم اختصاری و نشانه ها

فصل سوم : متن دیوان غنی کشمیری
پیوست

فصل چهارم : شرح و تعلیقات ابیات
فهرست منابع و مآخذ
چکیدة انگلیسی

فهرست منابع و مآخذ :

– اسکات  ، ولیور ( 1363) دیدگاه های نقد ادبی ، ترجمة فریبرز سعادت، تهران، امیر کبیر.

– براون، ادوارد ( 1316) تاریخ ادبیات ایران از آغاز عهد صفویه تا زمان حاضر ، ترجمة رشید یاسمین ، تهران ، روشنایی.

– برهان، محمد حسین بن خلف تبریزی (1362) برهان قاطع (فرهنگ لغت) به اهتمام دکتر محمد معین، پنج جلدی، چاپ پنجم، انتشارات امیرکبیر، تهران.

– جعفری، یونس (1355) چند نکته دربارة صائب تبریزی، ارمغان، شماره های 7 و 8. صص417-400.

– خرّمشاهی، بهاءالدین (1368) حافظ نامه، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش.

– دشتی، علی(1364) نگاهی به صائب ، تهران ، اساطیر.

– دهخدا، علی اکبر (1385) لغت نامه، زیر نظر سیدجعفر شهیدی، به کوشش دکتر غلامرضا ستوده و…، چاپ اول، زمستان، دوجلدی، مؤسسة  انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

– زرین کوب ،عبدالحسین ( 1384) سیری در شعر فارسی ، چاپ چهارم ( اول سخن ) ، تهران ، سخن .

– زرياب خويي، عباس (1363) جناب آقاي پرفسور ماكيارا، تهران، انجمن فرهنگي ايتاليا.

– زهدی، سید داوود (1373) شعر و سخن غنی از دیدگاه غنی، نشریة  قند پارسی، شماره 3.

– شمس لنگرودي، محمد ( 1367) گردباد شور جنون، تهران، نشر چشمه، چاپ ديبا.

– شمیسا، سیروس(1383) آشنایی با عروض و قافيه [ويراست 4]، تهران، ميترا .

– شمیسا، سیروس(1383) سبک شناسی شعر [ويرایش 2]، تهران، ميترا .

– شفيعي كدكني، محمدرضا(1366) صورخيال در شعر فارسي، چاپ سوم، تهران: نشر آگاه.

– شفیعی کدکنی، محمد رضا( 1371) شاعر آیینه ها، چاپ سوم، تهران، آگاه.

– صفا، ذبيح الله (1378 ) تاريخ ادبيات ايران، تلخيص دكتر محمد ترابي (زير نظر مولف)، جلد چهارم، تهران، فردوس.

– ظفرخان، محمد(1342) غنی کشمیری، ادبیات و زبان ها، هلال، تیرماه، شماره 43، از 4 تا 51.

– فتوحی ، محمود (1385) نقد ادبی در سبک هندی، چاپ پنجم،تهران، زوار.

– گلچین معانی ، احمد،( 1347) مکتب وقوع در شعر فارسی، تهران،  بنیاد.

– ميرصادقي، ميمنت (1376) واژه نامه هنري شاعر،چاپ دوم، تهران، كتاب مهناز.

– معین، محمّد، فرهنگ فارسی، نرم افزار رایانه ای

چکیده

غنی، از شاعران بزرگ فارسی­زبان کشمیر است. شعر او آن­چنان که از اشعارش بر می آید، سهل و ممتنع است. با این همه، گاه شعر او دچار پیچیدگی­هایی می­شود که فهم آن بر خوانندگان عادی دشوار است. در باب تدوین و گردآوری دیوان شعرش، بنا به تحقیق، نخستین بار محمّد‌علی‌ماهراکبرآبادی دیوانی از وی ترتیب داده است که البتّه این نسخه موجود نیست. نسخ موجود، همه بر اساس نسخه­ای که توسّط محمّد‌مسلم صنعی با همکاری لاله ‌ملک شهید فراهم آمده، استنساخ شده است. شعر او را باید در زمرة ادبیّات تعلیمی شمرد، هرچند بارقه­هایی از زهد و عرفان نیز در آن دیده می­شود. عشق در زبان او، عشقی آمیخته با حجب و حیاست. شاعر نه چون شاعران سبک عراقی به وصف امردان می­پردازد و نه چون شاعران سبک هندی، دیوانش آمیخته به شهرآشوب­سرایی و مادّه تاریخ نویسی است. هر چند در بعضی از نسخ، در پایان دیوان، اشعاری شبیه به شهرآشوب دارد، امّا این اشعار محدود و انگشت­شمارند. سبک بیان غنی در سروده هایش کاملاٌ مطابق با خصیصه های بارز سبک هندی است. شعر او نیز به تبع سایر شاعران سبک هندی شعر مضمون است نه موضوع ؛ مضامین  اعجاب انگیز این شاعر درویش مسلک مدح گریز در غزلیات و تک بیتی های ناب و بکرش آشکار می شود. مضامین بدیع ، خیال انگیز و باریک او که در زمینة اخلاق، تصّوف، فقر و ماورائیّت است؛ گاه آمیخته با تعقید و ابهام است . دیوان اشعار او سراسر مشحون است از نازک بندی ها ، تعبیرات و اصطلاحات و ترکیبات ویژه و ارسال المثل های  ناب. او شاعری  مستند و مسلمّ است از این روی عدة کثیری ازسخنوران به تضمین اشعار او پرداخته اند. انواع زیورهای لفظی و معنوی با بسامد های گوناگون چاشنی سخنش شده و بر حلاوت معانی و لطافت الفاظ وی افزوده است.دیدگاه او در مورد شاعری ، ذمّ سرقت و تکرار و ضرورت تلمّذ نزد استادان فن از اشعارش دریافت می شود.

در این تصحیح،کوشیده شد تا با استفاده از پنج نسخة موجود (به استثنای نسخه­ای که کاملاً ناخواناست)، به تصحیح دیوان غنی پرداخته شود. این پنج نسخه، در حقیقت، استنساخ از دو نسخة  متفاوتند. نسخة اساس (نسخة کتابخانه­ی ملّی)، و دو نسخة دیگر نیز، بر همین اساس به لحاظ تقدیم و تأخیر اشعار و  نیز ترتیب ابیات در هر شعر، مشابه هم هستند. در میان نسخ سه­گانه، یکی از نسخه­ها، پر از اغلاط نگارشی است که مشخّصاً از کم دقّتی کاتب رخ داده است. در این نسخه، واو عطف، به ندرت به صورت مستقل نوشته می­شود. مثلا واو عطف در میان دو واژة «سر» و «کار»، نوشته نمی­شود و به صورت «سرکارش» ضبط می­شود. در ضبط نسخة اساس، بعضی کلمات نظیر راه نما، به صورت منفک از هم نوشته می شوند ولی کلماتی نظیر بیهوشی به هم چسبیده نوشته می­شود.  این دیوان در مجموع شامل149 غزل، 76 قطعه،  78رباعی و460 تک بیتی است. اشعار به هم پیوسته، در حدّ غزل های بلند ، کمتر دارد. او غالب مضامین خود را در قالب تک بیتی آورده است . قطعات وی نیز اغلب سه یا چهار بیتی و بعضاً دو بیت است. رباعیاتش متوسّط است و در قصیده و مثنوی موفقیّتی ندارد.

در باب کل دیوان، نکتة قابل تأمّل این­که غنی در بعضی از حروف الفبا، نظیر ردیف­های عین و غین، فا و قاف، کم سخن بوده. ردیف فا تنها یک غزل دارد. ردیف غین و ردیف و او تنها چهار بیت دارد. تصحیح دیوان، با توجّه به مشکلاتی که در خوانش متن نسخ وجود داشت، و نیز اشتباهات فراوان کاتبان برخی از نسخ، سخت بود و  گاه طاقت­فرسا. از سویی، مشکل دیگری که در این پژوهش با آن مواجه بودیم، کمبود اطّلاعات راجع به غنی بود.

کلیدواژگان: نسخه­، غنی کشمیری، دیوان، تصحیح و تحشیه، سبک هندی، قرن یازدهم قمری.

مقدّمه

نسخ خطی ، سخن گویان خاموش و دوستان ارزندة بی زبان که هر یک گنجینه ای از علم و ادب را لابه لای برگ های خود نگاهداری کرده اند تا به مقتضای زمان و مکان راز خویش را بر اهل آن باز گویند، از گرانبها ترین میراث مکتوب هر قومی است و نشان دهندة جریانات و تحوّلات گذشتة اقوام و میزان غنای فرهنگی و اجتماعی آنها به شمار می رود.اگر چه شناخت ارزش این آثار بر جای مانده از روزگاران پیش برای همه ممکن نیست، امّا بر اهل فن و آشنا به ارزش و بهای گران آنها ارجمندی این آثار ناشناخته نیست و جای تأسّف است که این افراد به دلایل بی شمار از فراغت بال و امنیّت خیال برخوردار نیستند که بتوانند در گوشه ای بنشینند و فارغ ازقیل و قال با این سخن گویان خاموش به گفت و گو بپردازند، پرده از اسرارشان بردارند و حاصل اندیشه های بزرگان درگذشته را در اختیار معاصران خویش قرار بدهند.

رسالة حاضر در پنج فصل عمده، تحت عناوین کلیّات تحقیق ، احوال و آثار غنی کشمیری  و معرّفی سبک هندی و مختصّات آن در شعر غنی، متن اصلی نسخه، پیوست، شرح و تعلیقات ابیات فراهم آمده است.

در بخش کلیّات به بیان مسئله و سوألات تحقیق، فرضیه ها، روش تحقیق، پیشینة تحقیق و تعریف موجزی از واژگان ( نسخة خطی ، غنی ، دیوان غنی، تصحیح )پرداخته شده است. فصل بعدی به معرّفی بیشتر مصنّف، شرح حال و سبک شاعری او  و سپس معرّفی نسخ به کار گرفته شده از این کتاب و در نهایت بیان شیوة تصحیح اختصاص یافته است.

تصحیح این اثر بر مبنای شیوة بینابین صورت گرفته است.در خصوص انتخاب دیگر نسخ ، مبنای ما در دسترس بودن نسخه بوده است. نسخ معرّفی شده در فهرست نسخه های خطّی دانشگاه تهران و موجود در کتابخانه های عمومی و شخصی در ایران جمع آوری شده است. از یک نسخة چاپ سنگی نیز در مواردی که در خواندن یا معنی در چهار نسخة خطی دچار مشکل می شدیم، استفاده نمودیم؛ امّا در موارد اختلافی اولویّت را با نسخ خطی قرار دادیم. به علاوه، در مواردی معدود که در شرح لغات و معانی ابیات به دشواری هایی بر می خوردیم، از حواشی این نسخه بهره برده ایم.

روش کار آن بوده است که ابتدا با مقایسة نسخ در دست و ارزش گذاری آنها با در نظر گرفتن ملاک هایی نظیر قدمت، نیکو بودن خط، کم غلط بودن، نسخة کتابخانة ملّی را نسخة اساس قرار داده و پس از از آن سعی شده ضبط درست و صحیح که نزدیک به سبک و زبان شاعر است را  به روش بینابین انتخاب نموده تا در معرض دید و داوری خواننده گیرد. بدین نحو که پس از انتخاب نسخة اصلی و خوانش مکرّر و استنساخ دقیق آن، به مقابله با سایر نسخ پرداخته شده است و در مواردی که اطّلاعات نسخة اساس پاسخگو نبوده ، از سایر نسخ استفاده شده است و در همة موارد اختلاف بین نسخ در پاورقی و بعضاً در پیوست ذکر شده است. در مواردی که دیگر نسخ بر نسخة مبنا ارجحّیت داشتند، این ارجحیّت بر مبنای درستی وزن و معنا یا معنای بهتر بوده است ،. از آنجا که خواسته ایم خواننده بداند که فلان واژه در نسخة اساس چه بوده است ، واژة نسخة مبنا را حذف نکرده و در پاورقی ذکر کرده ایم.

بخش پایانی رساله نیز به شرح دشواری ها و تعلیق ابیات، توضیحاتی پیرامون ترکیبات و واژگان دشوار و ذکر آرایه های ادبی برجسته اختصاص یافته است.

در این پژوهش، کوشیدیم تا با مطالعه و خوانش دقیق نسخ موجود از متن دیوان غنی کشمیری، به ارائة نسخه­ای نو ، منقّح و کامل از این اثر ارزشمند فارسی بپردازیم.

 فصل اوّل

کلیّات تحقیق

بیان مسأله و سوألات تحقیق

نسخه­های خطّی، میراث مکتوب و معرّف هویّت علمی، فرهنگی و اجتماعی ملّت­ها می­باشند. از قدیم و به گواه تاریخ، ادبا و شعرای فارسی زبان در سایر کشورهای فارسی زبان، آثار فراوانی خلق کرده­اند که حفظ و احیای آن­ها رسالت علمی و فرهنگی پژوهش­گران است. احیای این آثار موجب شناخت هر چه بیشتر مجاهدات و قابلیّت­های علمی اندیشمندان پیشین و نیز پاسخ­گویی به بخشی از نیازهای علمی  پژوهش­گران جدید خواهد بود. لذا برای دریافت و درک مفاهیم و شناخت نسخ خطی و ادای وظیفة خود در قبال فرهنگ اصیل فارسی-ایرانی و خدمت به مراکز علمی و پژوهشی و پُرکردن جای خالی یک اثر علمی کامل پیرامون دیوان غنی، نگارنده به شرح و بررسی این اثر ممتاز ادبی پرداخته است.

برای درک بهتر مطالب کتاب، نگارنده، این پرسش­ها را مطرح کرده است:

غنی کیست؟

آیا خود او در طول حیاتش به تدوین دیوان پرداخته یا پس از مرگ وی، کسانی همّت ورزیده­اند و دیوان وی را گردآوری نموده­اند؟

چه خطاها و اشتباهاتی در متن نسخة اصلی کتاب وجود دارد و چه توضیحاتی برای تصحیح آن­ها ضروری می­نماید؟

فرضیه­ها

در لغات و اصطلاحات متن نسخه­ها، اشتباهات تحریری و کتابتی وجود دارد.

برخی از واژه­ها و اصطلاحات متن نسخه­ها ناخوانا می­باشد.

برخی از واژه­ها و اصطلاحات متن نسخه­ها افتاده و در نسخه­های موجود، اختلافاتی وجود دارد.

روش تحقیق

روش تحقیق، کتابخانه­ای و تحلیلی و بر اساس مراجعه به فرهنگ­های واژگان معتبر فارسی و تطبیق و مقابلة نسخه­های کتاب مورد تصحیح است. این روش، مستلزم دقّت و صرف وقت بسیار بوده است که نگارنده تا حد امکان کوشیده، آن را به نحو مطلوبی ارائه نماید.

شیوة تحقیق:

1-جستجو و یافتن نسخ موجود و سپس، اساس قرار دادن قدیمی ترین آنها.

2- بازنویسی نسخه ها و مقابلة آنها با یکدیگر و ذکر موارد اختلاف، در پاورقی.

3-مشخّص کردن ابیات مفقود در نسخة اساس (نسخة کتابخانة ملّی) و الحاق آن به متن.

4- الحاق فصلی به رساله تحت عنوان «پیوست» مشتمل بر پانویس ها و تعلیقات مندرج در نسخ خطّی.

5- شرح و تعلیق ابیات ،عبارات و اصطلاحات مشکل و مبهم با استفاده از فرهنگ های واژگان معتبر فارسی و توجّه به شرح شارح در موارد خاص.

6-شرح واژگانی که به نظر مشکل می نمودند بر اساس لغتنامة دهخدا و فرهنگ لغت برهان قاطع.

7- مشخّص نمودن و شرح آرایه های ادبی از جمله : استعاره ، کنایه ، ایهام و…

8- معرّفی  سبک هندی و بررسی ویژگی های سبکی اشعار غنی کشمیری

9- الحاق فصلی مبسوط به رساله مشتمل بر احوال شاعر.

پیشینة تحقیق

در باب شاعر شیرین سخن کشمیر، جز مقالاتی کوتاه که چندان مستند نیستند، اثری علمی که بتواند غنی را به درستی به فارسی­زبانان معرّفی نماید، به زیور طبع آراسته نشده است. دیوان وی نیز، مغفول مانده است. کتابی به نام دیوان غنی کشمیری در بازار کتاب موجود است که چندان مستند و علمی نیست، چه، مصحّح، بدون استناد به نسخ متعدّد، و یا دست کم، معرّفی آن­ها و نشان دادن موارد اختلاف، صرفاً بر اساس ذوق خویش، کتابی را روانة بازار کرده است. کوشش بر این است که در این پژوهش، تصحیحی مستند و مستدّل، محشّی به تحشیه و همراه با شرح مشکلات، انجام پذیرد، امید که مقبول افتد.

1-5-اهداف تحقیق

احیای بخشی از میراث مکتوب و فرهنگی کشورمان و تقدیم آن به محافل علمی، ادبی و دانشگاهی کشور.

بررسی احوال و آثار شاعر و سبک شعری او.

بررسی دیوان غنی کشمیری.

بازشناسی یکی از شاعران بزرگ فارسی­زبان غیرایرانی.

ارائة تدوین نسخه ای نو از دیوان غنی کشمیری.

1- 6- تعریف واژگان

1-6-1- نسخة خطّی

آثار ماندگار و کهن برجای مانده از دانشمندان، شاعران و نویسندگان فارسی­زبان که یا به دست خودشان کتابت شده و یا توسط کاتبان، استنساخ شده است. برخی از نسخه­های خطّی، منحصر به فرد هستند، به این معنی که؛ فقط یک نسخه از آن باقی مانده است. از برخی نسخه­ها نیز، دو یا چند نمونه باقی مانده است، که البتّه در چنین مواردی تصحیح و مقابله، دقیق­تر خواهد بود.

1-6-2- غنی

مّلا محمّد طاهر متخلّص به« غنی » معروفترین و بزرگترین شاعر پارسی گوی کشمیر  است که در قرن یازدهم هجری می زیسته است .شهرت شاعری او در حین حیات شبه قارّة پاکستان ، هند و حتّی ایران را فرا گرفته بود.طرز تفکّر و اندیشة هندیانه در شعر او متجّلی است. نه تنها بیدل و اقبال که از سرآمدان  سبک هندی اند بلکه اغلب شاعرانی که در دورة صفویه از ایران به کشمیر مهاجرت کردند مرتبة وی را در شاعری مسلّم دانسته و سبک هندی را به تقلید از او دنبال کرده اند .غنی در خلق مضامین تازه و بکر ،خوش خیالی و نازک مثالی در بین  هم عصران نیست همتاست.

شعر او شعری سهل و ممتنع است، آن­گونه که خود وی می­گوید:

مي نمايد سخنم ساده ولي بي ته نيست از ته چشمة آئينه کسي آگه نيست

شعر غنی شعریست که خوانش آن، بدون استفاده از علائم نگارشی امروزی ، آن­چنان سخت و پیچیده می­شود که دست کم، سه بار باید قرائت شود تا به معنای صحیح آن دست یافت.

در شعر غنی، گاه مضامین ناب و واژگان و ترکیبات خاصّی مشاهده می­شود که به نظر می­رسد از ابداعات خود غنی است.

بس که هم چون آسيا مي نالم از بيداد خويش     مي کشم در گوش خود انگشت از فریاد خويش
کمان پيش دو ابرويش به دعوي رفت و از خجلت    تهي کرد آن چنان قالب که آوردند بر دوشش

برجسته ترین ترکیبات خلّاقانة او از این قرارند:

پای نگارین (پای خضاب کرده که گویا با نقش و نگار خاصی همراه بوده)، پر بی دهن ( وصف مبالغه آمیز آنکه دهانی کوچک دارد.) ، جلوریز(به شتاب و تیز) ،تهمت کردن به جای تهمت زدن، شعلة آواز و… .

1-5-3- دیوان غنی

محمّد‌ علی ‌ماهر اکبرآبادی نخست کسی بود که دیوان غنی را گردآوری کرده است و اکنون نسخة مذکور موجود نیست. نسخه­هایی که در دست است، در۱۰۷۹ق. توسّط محمّد ‌مسلم صنعی با همکاری لاله ‌ملک شهید گردآوری شده  است. گردورندة آن نیز دیباچه­ای بر آن افزود و در حاشیه نیز شرحی بر آن نگاشته است. معمولاً بیت آغازین در نسخ موجود این بیت است:

جنونی کو که از قید خرد بیرون کشم پا را کنم زنجیر پای خویشتن دامان صحرا را

ولیکن، در بعضی نسخ، مقدّمه­ای پیش از آغاز اشعار ذکر می­شود که با این جمله­ آغاز می­شود:( ای ذات تو سر دفتر افراد وجود/ هر بود و نبود را ز بود تو نمود… قادری که گل­های رنگین معانی…جنونی کو که از قید…).

در بعضی نسخ، شرحی بر ابیات ، واژگان و اصطلاحات مهم نوشته شده است.

 قوالب شعری دیوان غنی کشمیری

این دیوان در مجموع شامل149 غزل، 76 قطعه،  78رباعی و460 تک بیتی است. اشعار به هم پیوسته، در حدّ غزل های بلند ، کمتر دارد. او غالب مضامین خود را در قالب تک بیتی آورده است . قطعات وی نیز اغلب سه یا چهار بیتی و بعضاً دو بیت است. رباعیاتش متوسّط است و در قصید و مثنوی موفقیّتی ندارد. اشعاری پراکنده نیز در پایان برخی از نسخ دیوان شعرش آمده که نشان می دهد که وی در سرودن یک تضمین ، یک مادّه تاریخ و دو مثنوی در وصف زمستان و قطعاتی در رثای شعرای معاصرش نیز طبع آزمایی کرده است.

1-5-4- تصحیح

تحقیق و بررسی در مورد نسخه­های خطّی و اصلاح آن­ها و ارائة متن صحیح، دقیق و سلیس با استفاده از فرهنگ­های لغت، کتب تاریخی و مقابلة نسخ­های مختلف(در صورت وجود).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه شرح مشکلات ديوان خاقاني( هفت ترکيب بند بلند شرح نشده )
 • پايان نامه شرح لغات، اصطلاحات و ابيات دشوار 150 غزل از آغاز غزل هاي ديوان لطف الله نيشابوري
 • پايان نامه تصويرهاي ادبي با عناصر مذهبي در عهد صفوي عرفي شيرازي، طالب آملي، کليم کاشاني، محتشم کاشاني و صائب تبريزي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122