پايان نامه رابطـه ريسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطـه ريسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 209 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطـه ريسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات1
1-1مقدمه2
1-2 تشریح و بیان مساله5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 8
1-4 اهداف تحقیق 9
1-5 پرسش¬ها و فرضیه¬های تحقیق 10
1-6 روش اجرای تحقیق 11
1-7 تعریف برخی از واژه ها و اصطلاحات تحقیق 12
1-8 ساختار کلی تحقیق 13
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه15
بخش اول: مبانی نظری تحقیق16
2-1 مقدمه17
2-2 ریسک19
2-2-1 عوامل مؤثر بر ریسک شرکت20
2-2-2 انواع ریسک27
2-3 سود 28
2-3-1 هدف از اندازه¬گیری و گزارش سود 28
2-3-2 مفهوم سرمایه28
2-3-3 مفاهیم نگهداشت سرمایه30
2-3-4 مفاهیم سود32
2-3-4-1 سود حسابداری33
2-3-4-2 سود اقتصادی34
2-4 رویکردهای تهیه صورت سود (زیان)35
2-4-1 تئوری مازاد خالص (تمیز)36
2-4-2 مفهوم سود عملیات جاری36
2-4-3 مفهوم شمول کلی سود (سود جامع)39
2-5 گزارشگری سود جامع41
2-5-1 گزارشگری سود جامع در ایالت متحده آمریکا41
2-5-2 گزارشگری سود جامع در سطح بین¬الملل45
2-5-3 گزارشگری سود جامع در ایران48
2-6 بررسی تطبیقی سود جامع در سطح ایران و بین¬الملل49
2-6-1 تعریف سود جامع51
2-6-2 سایر اجزای سود جامع52
2-6-2-1 تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی دارایی¬ها53
2-6-2-2 سود یا زیان اکچوئری در طرح¬های مزایای معین54
2-6-2-3 تعدیلات تسعیر ارز56
2-6-2-4 سود (زیان) ناشی از اندازه¬گیری مجدد دارایی¬های مالی آماده برای فروش59
2-6-2-5 بخش اثربخش سود (زیان¬های) مربوط به ابزارهای مصون سازی در مصون سازی61
2-6-2-6 تعدیلات سنواتی63
2-6-2-7 تعدیلات تجدید طبقه¬بندی64
2-6-3 شیوه گزارشگری سود جامع65
2-7 شیوه نوین ارائه صورت¬های مالی68
2-7-1 سیر تحول نحوه¬ی ارائه¬ی صورت¬های مالی70
2-7-2 اهداف اساسی روش نوین ارائه¬ی صورت¬های مالی72
2-7-3 اصول ارائه¬ی صورت¬های مالی (منطبق با IAS1)73
2-7-3-1 یکپارچگی73
2-7-3-2 تفکیک74
2-7-4 شکل و طبقه¬بندی76
2-7-5 تعریف بخش¬ها و گروه¬ها79
2-7-6 صورت¬های مالی82
2-7-6-1 صورت وضعیت مالی 82
2-7-6-2 صورت سود (زیان) جامع83
2-7-6-3 صورت جریان وجه نقد 84
بخش دوم: پیشینه تحقیق86
2-1 مقدمه87
2-2 تحقیق¬های قبلی درمورد نوسانات سود جامع87
2-3 تحقیق¬های قبلی درمورد رابطه ریسک با سود جامع91
2-3-1 رابطه¬ی معیارهای نوسانات سود و معیار ریسک بازار91
2-3-2 قیمت¬گذاری معیارهای نوسانات سود94
2-4 تحقیق¬های قبلی درمورد قدرت پیش¬بینی¬کنندگی سود جامع96
2-5 سایر تحقیقات در مورد سود جامع100
2-6 جمع بندي109
فصل سوم: روش اجراي تحقيق 112
3-1 مقدمه113
3-2 مدل مفهومي و فرضيه¬هاي تحقيق113
3-2-1 مدل مفهومي تحقيق113
3-2-2 فرضيه¬هاي تحقيق118
3-3 روش كلي تحقيق118
3-4 قلمرو تحقيق119
3-4-1 قلمرو موضوعي119
3-4-2 قلمرو مكاني تحقيق119
3-4-3 قلمرو زماني تحقيق119
3-5 روش نمونه¬گيري119
3-6 روش گردآوري داده¬ها120
3-7 معرفی و نحوه¬ی محاسبه متغیرها 120
3-8 روش آزمون فرضيات تحقيق123
3-8-1 روش آزمون فرضيه¬ي اول123
3-8-2 روش آزمون فرضيه دوم123
3-8-3 روش آزمون فرضيه سوم125
3-8-4 روش آزمون فرضيه چهارم127
3-8-5 روش آزمون فرضيه پنجم128
3-9 مباحث آماری  129
3-10 خلاصه فصل 134
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري135
4-1 مقدمه136
4-2 جامعه و نمونه آماري137
4-3 نتايج137
4-3-1 آزمون فرضيه اول137
4-3-2 آزمون فرضيه دوم139
4-3-3 آزمون فرضيه سوم144
4-3-4 آزمون فرضيه چهارم150
4-3-5 آزمون فرضيه پنجم154
4-4 خلاصه و جمع¬بندي 157
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات158
5-1 مرور و جمع¬بندي 159
5-2 نتايج آزمون فرضيه¬هاي تحقيق161
5-2-1 نتايج آزمون فرضيه اول161
5-2-2 نتايج آزمون فرضيه دوم162
5-2-3 نتايج آزمون فرضيه سوم162
5-2-4 نتايج آزمون فرضيه چهارم163
5-2-5 نتايج آزمون فرضيه پنجم164
5-3 محدوديت¬هاي تحقیق164
5-4 پيشنهادات 165
5-4-1 پیشنهادت کاربردی165
5-4-2 پیشنهادات برای تحقیق¬های آتی166
5-5 خلاصه فصل 167
فهرست منابعI

فهرست منابع

آقایی، محمد علی و سجادپور، رحمان. (1390). محتوای اطلاعاتی اقلام صورت سود و زیان جامع بررسی بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی. سال نهم. شماره 32. ص 23-47.

ابزری، مهدی؛ صمدی، سعید و تیموری، هادی. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه­گذاری در محصولات مالی. مجله روند.ش 54 و 55. ص 123-152.

افلاطوني، عباس. (1392). تجزيه و تحليل آماري با Eviews در تحقيقات حسابداري و مديريت مالي. تهران: ترمه

اوترویل، ژان فرانسوا. (1997). مبانی نظری و عملی بیمه، (ترجمه عبدالناصر همتی و علی دهقانی، 1383). تهران: بیمه مرکزی ایران.

ثقفی، علی. (1392). نظریه­های حسابداری (جلد اول). تهران: انجمن حسابداری ایران و ترمه.

جونز، چارلز پی. (1943). مدیریت سرمایه­گذاری. (ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش، 1386). تهران: نگاه دانش.

خوش طینت، محسن و رحیمیان، نظام الدین. (1383). هماهنگ­سازی استانداردهای حسابداری. مجله مطالعات حسابداری. ش 6. ص 83-117.

دمودران، آسوات. (1957). مالی شرکتی پیشرفته (رویکرد کاربردی). (ترجمه احمد بدری، روح اله فرهادی و سارا شهریاری، 1393). تهران: نص.

رحمانی، علی و میرزایی عباس آباد، محمد مهدی. (1388). بررسی روش نوین ارائه­ی صورت­های مالی. مجله حسابدار. ش 215. ص 64-69.

سعیدی ولاشانی،علی. (1384) برتری سود و زیان جامع نسبت به سود و زیان خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت. رساله دکتری دانشگاه تهران.

شباهنگ، رضا. (1381). تئوری حسابداری. تهران: سازمان حسابرسی.

شهر آبادی، ابوالفضل و بشیری، ندا. (1389). مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار تهران. تهران: سازمان بورس اوراق بهادار.

عبداله زاده، فرهاد. (1381). مدیریت سرمایه­گذاری و بورس اوراق بهادار. تهران: نشر پردازش گران. ص 148-152.

عرب مازار یزدی، محمد و رادمهر، کاترین. (1382). بررسی اهمیت وضرورت گزارش سود و زیان جامع در بورس اوراق بهادار تهران.بررسی­های حسابداری و حسابرسی. سال دهم. شماره 31.

فرقاندوست حقیقی، کامبیز و علی نصر، محمد. (1389). خلاصه پیش­نویس اولیه ارائه صورت­های مالی. مجله حسابدار. ش217. ص 68-73.

فرقاندوست حقیقی، کامبیز و علی نصر، محمد. (1389). خلاصه پیش­نویس اولیه ارائه صورت­های مالی. حسابدار. سال بیست و چهارم. شماره 216.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (1389). استاندارد شماره 11: دارایی­های ثابت مشهود. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (1390). استاندارد شماره 13: حسابداری مخارج تأمین مالی. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (1390). استاندارد شماره 6: گزارش عملکرد مالی. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (1391). استاندارد شماره 16: آثار تغییر در نرخ ارز. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (1391). استاندارد شماره 33: مزایای بازنشستگی کارکنان. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (1392). استاندارد شماره 15: سرمایه­گذاری­ها. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.

مجتهدزاده، ویدا و مومنی، مرضیه. (1382). تأثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم­گیری استفاده­كنندگان صورت­های مالی: دیدگاه استفاده­کنندگان از صورت­های مالی، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره 31. ص 75-96.

محمود آبادی، حمید و بایزدی، انور. (1387). مقایسه­ی قدرت توضیحی مدل­های ارزیابی سود باقیمانده و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش شرکت­ها. مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی. ش 54. ص 101-116.

مدرس سبزواری، احمد و عبداله زاده، فرهاد. (1378). مدیریت مالی (جلد دوم). تهران: چاپ و نشر بازرگانی.

مهرانی، ساسان؛ کرمی، غلامرضا و سید حسینی، مصطفی. (1392). تئوری حسابداری (جلد اول). تهران: نگاه دانش.

مهرانی، ساسان؛ کرمی، غلامرضا و سید حسینی، مصطفی.(1392). تئوری حسابداری (جلد اول). تهران:انتشارات نگاه دانش.

نوو، ریموند پی. (1989). مدیریت مالی (جلد دوم). (ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان 1380). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).

Association for Investment Management and Research. (1993). Financial Reporting in the 1990s and Beyond. Association for Investment Management and Research, Charlottesville, VA.

Bamber, L. S., Jiang, J., Petroni, K. R., and Wang, I. Y. (2010). Comprehensive Income: Who’s Afraid of Performance Reporting?.The Accounting Review,85(1), 97-126.

Barth, M. E., Landsman, W. R., and Wahlen, J. M. (1995). Fair Value Accounting: Effects on Banks’ Earnings Volatility, Regulatory Capital, and Value of Contractual Cash Flows. Journal of Banking, 19, 577-605.

Beaver, W. H. (1998). Financial Reporting: An Accounting Revolution. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Beaver, W. H., Kettler, P., and Scholes, M. (1970). The Association between Market-Determined and Accounting-Determined Measures of Risk. The AccountingReview, 45(4), 654-682.

Bernard, V. L., Robert, C. M., and Krishna, G. P. (1995). Mark-to-Market Accounting for Banks and Thrifts: Lessons from the Danish Experience.Journal of Accounting Research, 33(1), 1-32.

چکیده:

گزارشگري سود جامع در يك صورت عملكرد واحد مسئله­اي بحث­برانگيز است. موافقان گزارشگري سود جامع در يك صورت عملكرد واحد بر اين باورند كه سود (زیان) اندازه­گیری شده بر مبنای جامع عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازه­گیری­های سود، نشان می­دهد در حالی­که مخالفان معتقدند “ساير اجزاي سود جامع” متشکل از اقلامی است که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از دوره­ای به دوره­ی دیگـر تغییر می­کنند و لذا گـزارش کردن آنها همـراه با نتايج كسب و كار اصلي منجـر به افزایش نوسانات سـود و ریسک شرکت و همچنین کاهش قدرت پیش­بینی سـود می­شود. در نتیجه، انتخاب شیوه­ای از گزارشگری سود که عملکرد شرکت را بهتر و کامل­تر نشان دهد، اهمیت ویژه­ای دارد. از اين رو، در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش آغازین هستیم که آیا ارائه سایر اجزای سود جامع ذیل صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه یک صورت عملکـرد واحـد) منجـر به سـوءتعبیر از عملکرد اصلی شرکت می­شود یا خیـر؟ به منظور پاسخ به این سوال می­بایست به مقایسـه رابطـه بین معیارهای نوسانات سـود با ریسک و قیمت بازار سهام شـرکت پرداخت. همچنین می­بایست به مقایسـه قدرت پیش­بینی­کنندگی معیارهای سـود (سـود خالص و سـود جامع) در پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد پرداخت و سپس با توجه به کلیه نتایج بدست آمده در حد مناسب به سوال آغازین تحقیق پاسخ داد. لازم به ذکر است که این مقایسه با استفاده از داده­های شرکت­های پذیرفتـه شـده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1382-1391 و به وسیله­ی رگرسیون خطی چندگانه و آزمون F صورت گرفت. نتایج بررسی­ها نشان داد كه سود جامع داراي ماهيت پر نوسان­تري نسبت به سـود خالص است ولی این برتـری به لحاظ آماری معنی­دار نیست. همچنين، نوسانات ساير اجزاي سود جامع با ريسك و قيمـت بازار سهام شركت رابطـه معنی­داری ندارد. بر همين اساس، نتايج اين تحقیق از رويكرد ارائه يك صورت عملكـرد واحـد حمايت مي­كند. علاوه­براین نتایج نشان داد که سود خالص قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد دارد. این موضوع که بیانگر اهمیت و کاربـرد سـود خالص در تعیین عملکـرد آتی شـرکت است، نشان می­دهـد که می­بایست کماکان سود خالص در قالب یک قلم جداگانه در صورت عملکرد مالی نشان داده شود.

کلید واژه: سود جامع، سود خالص، ریسک شرکت، نوسانات سود

فصل اول:کلیات تحقیق

1.1 مقدمه

تصمیم­گیری از جمله مسائلی است که انسان همواره با آن روبرو بوده است. تصمیم­گیری نیازمند اطلاعات است. مدیران و سرمایه­گذاران از جمله افرادی هستند که همواره با این مسأله رو­به­رو می­شوند. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران و تصمیم­گیرندگان برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی و حسابداری جایگاه ویژه­ای دارد. حسابداری یکی از فعالیت­های خدماتی است که نقش آن ارائه اطلاعات کمی باکیفیت و ماهیت مالی درباره مؤسسات، به منظور استفاده از آن اطلاعات در تصمیم­گیری­های اقتصادی است. صورت­های مالی وسیله­ای است که با آن اطلاعات مالی در شبکه­های حسابداری دسته­بندی و انباشته شده، در زمان­های معین طی گزارشات مالی در اختیار استفاده­کنندگان بالفعل (عمدتاً صاحبان مؤسسات و بستانکاران) قـرار داده می­شـود. نتایج فعالیت­های اقتصادی مؤسسـات از مجـرای روش­های حسابـداری، جمع­آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه­بنـدی، تلخیص و سپس در صورت­های مالـی گـزارش می­شود.

هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از سازمان جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی برای انتقال اطلاعات به اشخاص مـزبور، صـورت­های مالی اساسی، یادداشت­های همراه و گزارش­های مکمل است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می­شوند. از آنجا که استفاده­کنندگان از این گـزارش­ها، در تهیـه آنها نقش نداشته­اند، مجامع دولتی و مؤسسات علمی و حرفه­ای حسابداری در هر کشور، واحدهای گزارشگر را به رعایت اصول و استانداردها موظف می­کنند تا استفاده­کنندگان با اعتماد کامل، این نوع اطلاعات و گزارش­ها را برای تصمیم­گیری مورد استفاده قرار دهند. از این رو، استانداردهای حسابداری در هر کشور در پاسخ به این نیاز، از سوی مراجع استانداردگذار تدوین شد.

اما امروزه، توسعه حمل و نقل و ارتباطات، موجب نزدیکی نقاط مختلف جهان به نحوی شده است که اصطلاح “دهکده­ی جهانی[1]“، به آن اطلاق می­گردد. از انتهای جنگ جهانی دوم تاکنون، در تجارت بین­الملل و سایر اشکال اتکای متقابل بین کشورها چنان رشدی پیدا شده که بر جوانب مختلف زندگی بشر تأثیر با اهمیتی گذاشته است. در تجارت نیز وضعیت­های خاصی پدیدار شده که یکنواختی استانداردهای حسابداری را در کشورهای مختلف، به ذهن متبادر کرده است.

یکنواختی، به میزان هماهنگی یا شباهت میان مجموعه­های مختلف استانداردهای ملی حسابداری و روش­ها و شکل گزارشگری مالی اشاره دارد (شباهنگ، 1381). به­طورکلی، وجود روش­های حسابداری متفاوت برای یک نوع معاملات و رویدادها، تجزیه و تحلیل و مقایسه­ی صورت­های مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بنابراین، یک دلیل و منطق عمده برای هماهنگ­سازی این است که قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی شرکت­ها را افزایش می­دهد و استفاده از آن را در سراسر کشورهای جهان آسان­تر می­سازد. این موضوع نشان می­دهد که چرا حمایت رو به گسترشی برای تدوین استانداردهای حسابداری بین­المللی وجود دارد.

لیکن تلاش برای هماهنگ­سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین­المللی، زمانی قرین موفقیت خواهد بود که در خصوص پذیرش و اجرای آن اطمینان لازم به وجود آید. این اطمینان جز با شناخت استانداردهای حسابداری بین­المللی و تأثیر پذیرش آنها بر بازار سهام داخلی امکانپذیر نیست. بنابراین، پیش از پذیرش استانداردهای حسابداری بین­المللی، می­بایست به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داد و موارد افتراق آنها را با استانداردهای حسابداری ملی معین کرد. بی­شک با تعیین موارد افتراق موجود بین استانداردهای حسابداری ملی و بین­المللی، عمل هماهنگ­سازی استانداردها با آگاهی و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

اما در میان استانداردهای حسابداری گوناگون، استاندارد مربوط به شیوه­ی “گزارشگری سود جامع” جایگاه ویژه­ای دارد به این دلیل که سود یکی از مهم­ترین معیارها برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت و تصمیمات سرمایه­گذاران محسوب می­شود. علت تأکید بر سود جامع هم آن است که آن همه­ی تغییرات غیر مالکانه در حقوق صاحبان سرمایه، در طی یک دوره را در برمی­گیرد و لذا عملکـرد شرکت را بهتـر از سایر روش­های اندازه­گیری سود نشان می­دهد. استاندارد حسابداری بین­المللی شماره 1 با عنوان “نحوه­ی ارائه­ی صورت­های مالی” و استاندارد حسابداری شماره 6 ایران با عنوان “گزارش عملکرد مالی” استانداردهایی هستند که به این موضوع پرداخته­اند.

همچنین لازم به ذکر است، اصطلاح سود جامع برای توصیف کل اجزای آن، یعنی سود خالص و سایر اجزای سود جامع استفاده می­شود. سایر اجزای سود جامع اشاره به درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­هایی دارد که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از سود خالص حذف و تحت بخشی جداگانه با عنوان سایر اجزای سود جامع در صورت عملکرد مالی نشان داده می­شوند (IAS[2]1، بند 7). اما نکته­ای که باید به آن توجه کرد، این است که در رابطه با سایر اجزای سود جامع پرسشی مطرح است که لازم است قبل از تهیه­ی صورت­های مالی به آن پاسخ داده شود و آن این است که این اقلام در کدام قسمت از صورت­های مالی گزارش شوند؟

بر طبق IAS1، برای ارائه­ی این اقلام، شرکت­ها به استفاده از هر دو روش زیر مجاز هستند اما این استاندارد، شرکت­ها را به استفاده از روش اول تشویق می­کند و آن را برتر می­داند.

گزارش سایر اجزای سود جامع در انتهای صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه­ی یک صورت عملکرد مالی واحد)،

گزارش سایر اجزای سود جامع در یک صورت عملکرد مالی جداگانه (رویکرد ارائه­ی دو صورت عملکرد مالی جداگانه).

در ایران تنها رویکرد ارائه دو صورت عملکرد مالی جداگانه پذیرفته شده است. گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکـرد واحـد، مسئله­ای بحث برانگیـز است. مخالفان این رویکـرد گزارشگـری معتقـدند که ارائه­ی”سایر اجزای سود جامع” همراه با نتایج کسب و کار اصلی، استفاده­کنندگان از صورت­های مالی را به اشتباه می­اندازد و به سوءتعبیرهای مهمی از عملکرد یک شرکت منجر می­شود (IASB[3],2009، بند 40). در واقع، نگرانی اصلی مخالفان گزارشگـری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد، بابت تأثیراتی است که این سوء­تعبیرها می­تواند در ریسک شرکت و در نتیجه، در قیمت سهام داشته باشد. از این رو، با علم به این موضوع که نوسانات سود عنصری از ریسک شرکت است که سبب کاهش قیمت سهام آن می­شود و با انگیزه ارزیابی اظهارنظرهای مخالف با گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد و با آرزوی کمک به تسهیل فرایند هماهنگ­سازی شیوه­ی گزارشگری سود جامع در ایران و در سطح بین­الملل، به بررسی ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع می­پردازیم.

تشریح و بیان مسئله

تصمیم­گیری از جمله مسائلی است که انسان همواره با آن روبرو بوده است. تصمیم­گیری نیازمند اطلاعات است. در میان اطلاعات گوناگونی که مدیران و تصمیم­گیرندگان برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی و حسابداری جایگاه ویژه­ای دارد. صورت سود (زیان)، یکی از صورت­های مالی اساسی است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حسابداری (واحد گزارشگر) را طی دوره مالی نشان می­دهد و به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایه­گذاری و سایر تصمیمات محسوب می­شود.

اندازه­گیری سود دوره مالی یک واحد تجاری همیشه یکی از چالش­های پیش روی تدوین­کنندگان استانداردهای حسابداری و دل­مشغولی اصلی استفاده­کنندگان اطلاعات حسابداری بوده است. در دو دهه گذشته توسط مدیریت مالی نوآوری­هایی، در زمینه معاملات بازرگانی پیچیده بوجود آمده است تا برای شرکت­ها ایجاد ارزش کند. اما تدوین­کنندگان استانداردهای حسابداری با این پیشرفت­ها همراه نبوده­اند. علاوه­براین، در صورت­های مالی بر مبنای ارزش­های تاریخی به دلیل آنکه اجازه داده می­شود تا بسیاری از اقلامی که به صورت بالقوه با ارزش مرتبط هستند در صورت سود (زیان) انعکاس نیابد و مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سرمایه ترازنامه منعکس شود یا حتی مورد اندازه­گیری و شناسایی قرار نگیرد، صورت­های مالی از شفافیت کمتری برخوردار بوده و همواره مورد انتقاد بوده­اند. عدم گزارش تغییرات بااهمیت ارزش شرکت در صورت سود (زیان) و انعکاس مستقیم آن در بخش حقوق صاحبان سرمایه کیفیت سود را کاهش می­دهد و به نقش آن به عنوان یک ورودی مهم در ارزش­گذاری آسیب وارد می­سازد. در این راستا، مدیران به مدیریت سود تشویق می­شوند و باعث می­شود استفاده­کنندگان اطلاعات مالی با استنباط­های گمراه­کننده­ای روبرو شوند (واتس و زیمرمن[4]، 1986). تدوین­کنندگان استانداردهای حسابداری در بسیاری از کشورها به منظور پاسخگویی به این انتقادات و نیازها به افزایش سطح شفافیت و مرتبط بودن صورت­های مالی با ارزش شرکت به سوی پذیرش رویکرد شمول کلی سود (سود فراگیر) گام برداشته­اند.

در سال 1978 FASB[5] در بیانیه شماره یک با عنوان «اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری» اصطلاح سود جامع را برای مفهوم عایدی (سود قبل از کسر اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری) بکار برد. این اصطلاح برای اولین بار و به طور رسمی در بیانیه مفاهیم شماره سه FASB با عنوان «عناصر صورت­های مالی واحدهای تجاری» که بعداً بیانیه مفاهیم شماره ششFASB با عنوان «عناصر صورت­های مالی» جایگزین آن گردید، تعریف شد. در دو بیانیه اخیر سود جامع به صورت زیر تعریف شده است:

“سود جامع عبارت است از تغییر در حقوق صاحبان سرمایه (خالص دارایی­ها) واحد تجاری طی یک دوره در نتیجه وقوع معاملات و سایر رویدادها و شرایط، به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه­گذاری صاحبان سرمایه و دارایی­های توزیع شده بین آنها”.

با گذشت زمان و با پررنگ­تر شدن “رویکـرد سودمنـدی گزارش­های مالی برای تصمیم­گیری مالی استفاده­کنندگان” و توجه بیشتر به مسائل رفتاری در باب ارائه­ی صورت­های مالی، شکل ارائه­ی صورت­های مالی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، در 1991 با توجه به مشکلاتی که در خصوص کیفیت گزارشگری و افشای اطلاعات در صورت­های مالی وجود داشت، انجمن حسابداران رسمی ایالات متحده کارگروه ویژه­ی گزارشگری مالی را ایجاد کرد. پس از آن، در 15 دسامبر سال 1997 میلادی هیئت تدوین استانداردهای مالی ایالت متحده، به منظور تأکید بیشتر بر گسترش مفهوم سود جامع، با انتشار بیانیه شماره 130، تهیه صورت سود (زیان) جامع را الزامی کرد.

در بیانیه شماره 130 استاندارد حسابداری مالی آمریکا با عنوان “گزارشگری سود جامع” نیز افشای اطلاعات اضافی الزامی نشده بلکه اقلامی که پیش از این در حقوق صاحبان سرمایه منعکس می­شدند در سود خالص تعدیل می­شوند تا سود جامع بدست آید. بیانیه شماره 130 استاندارد حسابداری مالی آمریکا و به دنبال آن بیانیه شماره شش استاندارد حسابداری مالی آمریکا اوج یک بحث درازمدت بین مفهوم سود (زیان) جامع و سود خالص در حرفه حسابداری است. این بحث از دهه 1930 تاکنون یکی از بحث­های مهم در تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. پیش­نویس نحوه گزارشگری سود جامع (FASB,1996) نمایش واضحی از سود جامع و اجزای آن را در یک صورت عملکرد ملزم می­کند. اما در نهایت این بیانیه، SFAS[6]130، شکل مشخصی را برای این صورت مالی الزامی نمی­کند اما مُصر است که شرکت سود خالص را به عنوان جزیی از سود جامع نشان دهد. این بیانیه سه روش برای ارائه سود جامع توصیه می­کند که البته ارائه آنها به این اشکال اجباری نیست: (1) ارائه جزء به جزء سایر اجزای سود جامع در زیر سود خالص (رویکرد ارائه یک صورت عملکرد مالی)، (2) ارائه صورت جداگانه­ای از سود جامع (رویکرد ارائه دو صورت عملکرد مالی جداگانه) و (3) گزارش سود جامع به عنوان بخشی از صورت تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه (FASB,1998). FASB در بروزرسانی استاندارد حسابداری شماره 130 با عنوان “گزارشگری سود جامع” گزارش سود جامع را در صورت تغییرات حقوق صاحبان سرمایه حذف می­کند (FASB,2011). اما شرکت­ها همچنان به ارائه یک صورت عملکرد واحد یا دو صورت عملکرد جداگانه[7] مجاز هستند.

IASB در پیش­نویس استانـدارد حسابداری بین­المللی شماره 1 با عنوان “نحوه ارائه صورت­های مالی” شرکت­ها را به ارائه تنها یک صورت عملکرد مالی دعوت می­کند اما در نهایت و پس از دریافت اظهارنظرهای مخالف با این شیوه گزارشگری، شرکت­ها را به استفاده از هر دو شیوه ارائه یک صورت عملکرد واحد یا دو صـورت عملکـرد جداگانه برای گزارشگری سود جامع (IASB,2007)، مجاز اعلام می­کند. در ایران نیز بر طبق استاندارد حسابداری شماره 6، تنها رویکرد ارائه دو صورت عملکرد جداگانه پذیرفته شده است.

گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد مسئله­ای بحث برانگیز است. موافقین گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد معتقدند که سود (زیان) اندازه­گیری شده بر مبنای جامع، به این دلیل که کلیـه تغییرات در خالص دارایی­هایی را کـه ناشی از منابع غیر مالکین در طی یک دوره بوده است را در برمی­گیرد، عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازه­گیری­های سود، نشان می­دهد و همچنین، شفافیت، پایداری و قابلیت مقایسه را افزایش می­دهد (IASB,2009، بند 39). درحالی­که، مخالفان گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد بر این باورند که گنجاندن اقلام تحقق نیافته در سود، توانایی سود را برای انعکاس دورنمای جریانات نقدی بلندمدت شرکت کاهش می­دهد. آنها همچنین بیان می­کنند که گنجاندن “سایر اجزای سـود جامع” همـراه با نتایج کسـب و کار اصلی، استفاده­کننـدگان از صـورت­های مالی را به اشتباه می­اندازد و به سوءتعبیرهای مهمی از عملکرد یک شرکت منجر می­شود (IASB,2009، بند 40). درواقع، نگرانی اصلی مخالفان گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکـرد واحـد، بابت تأثیراتی اسـت کـه این سوء­تعبیرها می­تواند در قدرت پیش­بینی­کنندگی سود و ریسک شرکت و در نتیجه، در قیمت سهام داشته باشد.

از طرفی طبق تحقیقات گذشته (دالیوال[8] و همکاران 1999، کاناگارتنام[9] و همکاران 2004) سود خالص نسبت به سود جامع هم دارای قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد است و هم معیار بهتری برای پیش­بینی عملکرد آتی شرکت محسوب می­شود. بنابراین، به نظر می­رسد سود خالص از نظر قدرت پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد بر سود جامع برتری داشته باشد.

از این رو در این تحقیق، با علم به این موضوع که نوسانات سود عنصری از ریسک شرکت است که سبب کاهش قیمت سهام آن می­شود و با انگیزه ارزیابی اظهارنظرهای مخالف با گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد، به بررسی ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع پرداخته و به دنبال پاسخی علمی و در خور درباره­ی این پرسش­های آغازین هستیم که: “آیا ارائه­ی سایر اجزای سود جامع در انتهای صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه یک صورت عملکرد واحد) منجر به گمراهی استفاده­کنندگان از صورت­های مالی و برداشت نادرست آنان از عملکرد اصلی شرکت می­شود یا خیر؟

1.3 اهمیت و ضروت انجام تحقیق

بیانیه شماره 130 استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و در پی آن بیانیه مفاهیم شماره شش آمریکا به دنبال یک بحث بلندمدت بین مفهوم سود (زیان) جامع و سود خالص در حرفه حسابداری ارائه گردید. این بحث از دهه 1930 تاکنون یکی از بحث­های مهم در تدوین استانداردهای حسابداری بوده است (سعیدی ولاشانی، 1384) و مباحثه­های زیادی نیز در خصوص لزوم ارائه صورت سود (زیان) جامع در یک صورت عملکرد واحد وجود داشته است. همانطور که در قسمت قبل نیز بیان شد، مخالفان ارائه صورت سود (زیان) جامع در یک صورت عملکرد واحد بر این باور بودند که گنجاندن “سایر اجزای سود جامع” همراه با نتایج کسب و کار اصلی، استفاده­کنندگان از صورت­های مالی را به اشتباه می­اندازد و به سوءتعبیرهای مهمی از عملکرد یک شرکت منجر می­شود. آنها همچنین معتقد بودند، تفاوت نوسانات سود جامع با سود خالص که ناشی از موارد تحقق­نیافته است، به افزایش ریسک شرکت و کاهش قیمت سهام منجر می­شود (IASB,2009، بند 40).

بنابراین، لازم است تا با انجام تحقیقی به این سوال پاسخ داده شود که آیا تفاوت نوسانات ایجاد شده در سود، در اثر گزارشگری سایر اجزای سود جامع در انتهای صورت سود (زیان) دوره، استفاده­کنندگان از صورت­های مالی را در تعیین عملکرد واقعی شرکت به اشتباه می­اندازد یا خیر. از این رو، با انگیزه ارزیابی اظهارنظرهای مخالف با گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد، بر آن شدیم تا به بررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع بپردازیم.

[1].Global Village

[2]. International Accounting Standards

[3] . International Accounting Standards Boards

[4]. Watts & Zimmerman

[5] . Financial Accounting Standards Board

[6] . Statement of  Financial Accounting Standard

[7]. در رویکرد ارائه یک صورت عملکرد واحد، می­بایست اجزای سود خالص، سود خالص کل، سایر اجزای سود جامع و سود جامع کل را در یک صورت عملکرد ارائه کرد. در حالی­که در رویکرد ارائه دو صورت عملکرد جداگانه، اجزای سود خالص و سود خالص کل در یک صورت و سپس سود خالص کل، سایر اجزای سود جامع و سود جامع کل در صورتی دیگر ارائه می­­شود.

[8]. Dhaliwal

[9]. Kanangaretnam

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122