پايان نامه رابطه ابعاد جهت گيري مذهبي و هوش هيجاني با رضايتمندي زناشويي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه ابعاد جهت گيري مذهبي و هوش هيجاني با رضايتمندي زناشويي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 156 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه ابعاد جهت گيري مذهبي و هوش هيجاني با رضايتمندي زناشويي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول:کلیات تحقیق    2
1-1مقدمه    3
1-2 بيان مسأله    6
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:    10
1-4-اهداف مشخص تحقيق    11
1-5-اهداف جزیی:    11
1-6- سؤالات تحقیق:    11
1-7- فرضيه‏هاي تحقیق:    12
1-8-تعریف واژه ها و اصطلاحات    12
فصل دوم:مرور منابع-ادبیات تحقیق-پیشینه تحقیق    13
1-2-پیش در آمد    14
2-2-تاریخچه رضایتمندی زناشوی    15
2-3-تعريف رضايت‌مندي زناشويي    16
2-4-تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان    19
2-5-ویزگی زوج های  سالم :    20
2-5-1-زوج های  سالم از دیدگاه بیورز، اسپری و کارلسون    20
2-5-2- هشت معیار موفقیت زناشویی    21
2-6-عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی    21
2-6-1-السون و فاورز (1989) زوجین را شامل چند نوع می داند:    21
2-6-2- به نظر گارسیا رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می شود:    22
2-6-3- نیوفان (1994) عوامل زیر را بیانگر رضایت زناشویی می داند:    22
2-7- دسته بندی عوامل مؤثر بر رضایت مندی زناشویی:    23
2-7-1ارتباط    23
2- 7-2- سن    25
2-7-3- اعتماد و صداقت    25
2-7-4 درک همسر و تفاهم    25
2-7-5- محبت    26
2-7-6- همکاری    26
2-7-7- مسائل جنسی    26
2-7-8- صمیمیت    27
2-7-9- توجه و علاقه    28
2-7-10- مسائل مالی و اقتصادی    28
2-7-11- طول دوره ازدواج    29
2-7-12- فرزندان    29
2-7-13- قدرت و تصمیم گیری    30
2-7-14- اشتغال    30
2-7-15- شخصیت    30
2-7-16-صرف اوقات فراغت    30
2-7-17-اقوام و دوستان    31
2-7-18- تحصیلات    31
2-7-19- اعتقادات مذهبی    31
2-8- رضايت‌مندي زناشويي از ديدگاه اسلام    32
2-9- عواملی که سبب می شود دینداری، به رضایت بیشتر از زندگی بیانجامد:    36
2-9-1- عامل حمایت اجتماعی:    36
2-9-2- عامل تقرب به خداوند:    36
2-9-3- یقین وجودی:    37
2-10-ساختار و راهبردهای خانواده    37
2-10-1-کانتور و لر سه راهبرد خانوادگی را مشخص کردند:    37
2-11- تفاوت زوج ها از نظر میزان رضایت مندی    38
2-12- نظریه های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی    38
2-12-1- نظریه روان پویایی و ارتباط شئ:    38
2-12-2- نظریه های رفتاری:    39
2-12-3- نظریه های شناختی:    40
2-12-4- نظریه های سیستمی:    40
2-12-5- نظریه های بین نسلی:    41
2-13- مدل های ارزیابی آسیب شناسی زندگی زناشویی    42
2-13-1- مدل مک مستر :    42
2-13-2- مدل فرآیند کارکرد خانواده:    42
2-13-3- مدل برادبوری     42
2-13-4- طرح سه محوری تسنگ و مک درموت    44
2-13-5- مدل السون:    44
2-13-6- مدل بیورز:    45
2-14-کار کرد مطلوب خانواده    46
2-15-تعريف هوش هيجاني    47
2-16- تاريخچة هوش هيجان    48
2-17- هوش هیجانی از دیدگاه سالووی    51
2-17-1- شناخت عواطف شخصی:    51
2-17-2- به کار بردن درست هیجان ها:    51
2-17-3- براگیختن خود:    51
2-17-4- شناخت عواطف دیگران:    52
2-17-5- حفظ ارتباط ها:    52
2-18- مغز هیجانی    53
2-19- هوش هيجاني از ديدگاه اسلام    54
2-20- هوش هیجانی و زندگی زناشویی    55
2-21- مؤلفه های هوش هیجانی    57
2-21-1- مهارتهای درون فردی شامل:    57
2-21-2 مهارتهای میان فردی شامل:    57
2-21-3 سازگاری:    58
2-21-4كنترل استرس:    58
2-21-5 خلق عمومی:    58
2-22- پیشینه    58
2-22-1-تحقیقات داخل کشور    58
2-22-2- تحقیقات خارج از کشور    60
فصل سوم:روش اجرای تحقیق    63
3-1- پیش درآمد    64
3-2- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه :    64
3-3- روشها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:    64
3-4- روش شناسی تحقیق:    64
3-5- روش گرد آوری اطلاعات:    65
3-6- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها    65
3-6-1- متغیرهای مستقل(پیش بین):    65
3-6-2- متغیر وابسته(ملاک):    65
3-7- ابزار پژوهش:    65
3-7-1- مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی:    65
3-7-2- نمره گذاری و تفسیرچهار خرده مقیاس عبارتند از:    66
3-7-3- جهت گیری مذهبی یا مذهب گرایی    66
3-7-4- سازمان نیافتگی مذهبی    66
3-7-5-ارزنده سازی مذهبی    66
3-7-6-کامجویی    66
3-7-7-اعتبار    67
3-7-8- پایایی:    67
3-8-پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن:    68
3-8-1- اعتبار و روایی:    69
3-8-2- نمره گذاری و تفسیر نمرات:    70
3-9-  مقیاس رضایت مندی زناشویی جدیری:    71
3-9-1- مؤلفه‌هاي آزمون    71
3-9-2- اعتبار    73
3-9-3- روايي    73
3-9-4- شيوة نمره‌گذاري و تفسیر    73
فصل چهارم:یافته های تحقیق    74
4-1- تحلیل توصیفی داده ها    76
4-2-تحلیل استنباطی    78
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها    92
5-1- بحث و نتیجه گیری    93
5-2- پیشنهادهای پژوهشی    98
5-3- پیشنهادهای کاربردی    99
5-4- محدودیت های تحقیق    99
ضمایم و پیوستها    110

منابع فارسی:

– اسپنس، اچ.سوزان.(2005).درمان اختلالات جنسی(دیدگاه شناختی-رفتاری)،ترجمه:ح، توزنده جانی و دیگران،(1383)، تهران،پیک فرهنگ، چاپ اول،ص66.

– استریت، ادی.(1998).  مشاوره و خانواده ( نظر و عمل در نگرش سیستمی )،مترجمان مصطفی تبریزی و علی علوی نیا،(1384)، تهران، انتشارات فراوان، چاپ هشتم،صص123-125.

– اکبری،ابوالقاسم.(1387).مشکلات نوجوانی و جوانی، تهران،انتشارات رشد، چاپ چهارم،صص344-346.

– الیری،ک . دانیل؛ هیمن، ریچاردای  و جانگسما، آرتورای . ( 2009) . راهنمای گام به گام درمان مشکلات زناشویی ( طرح مدون زوج درمانی )،(1387)، مترجمان سید علی کیمیایی ، و زهرا باقریان نژاد، تهران : انتشارات رشد، چاپ ششم،صص246-253.

– الیس، آلبرت ودیگران.(2007).زوج درمانی،ترجمه: ج، صالحی فدردی، امین یزدی(1385)، تهران، نشرمیثاق، چاپ سوم،ص131.

– الیس،آلبرت؛هاری،رابرت.(2010).زندگی عاقلانه،ترجمه:مهرداد  فیروز بخت ،(1388)،تهران،انتشارات رشد،صص96-109.

– بارکر، فیلیپ.(2001). خانواده درمانی پایه، مترجمان محسن دهقانی و زهره دهقانی(1387)، تهران، انتشارات رشد، چاپ سوم، صص126-133.

– بارون، رابرت؛ وهمکاران. (2006). روان شناسی اجتماعی، ترجمه: یوسف کریمی، (1389)، تهران، نشر روان، چاپ سوم، صص472-473.

– برادبری،تراویس؛ گریوز،چین.(2012).هوش هیجانی، ترجمه: مهدی گنجی،(1390)، تهران،نشر ساوالان، چاپ دوازدهم،ص153.

– برک،لورا . (2007).روانشناسی رشد از نوجوانی تا پایان زندگی، ترجمه:یحیی سید محمدی،(1393)، تهران، انتشارات شاهین، جلد دوم، چاپ بیست و ششم،صص148-151.

– برنشتاین، فیلیپ اچ؛برنشتاین، مارسی تی. (2012). زناشویی درمانی از دیدگاه  رفتاری ارتباطی، مترجمان سید حسن پورعابدی نایینی و غلامرضا منشئی،(1389)، تهران،انتشارات رشد، چاپ دوازدهم، صص187-193.

– برنشتاین، فیلیپ.اچ  و برنشتاین، مارسی. تی. (2012). شناخت و درمان اختلاف های زناشویی ( زناشویی درمانی   )،ترجمه:غلامرضا منشئ،(1390)، انتشارات غزال، چاپ دهم،تهران،صص123-1125.

– بک،آ.(2004).عشق هرگز کافی نیست،ترجمه م، قراچه داغی،(1382)، تهران،نشرآسیم، چاپ اول،ص43.

– بنی تمیم ،رباب .(1391).رابطه بین شادمانی ذهنی،سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی،پایان نامه کارشناسی ارشد ، چاپ نشده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد.

– بهرامی احسان،هادی.(1378).بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ابعاد جهتگیری مذهبی، مجله روان شناسی و علوم تربیتی،سال اول،شماره3،صص19-24.

– بهرامی احسان،هادی و دیگران.(1384).رابطه بین ابعاد جهت گیری مذهبی، سلامت روانی و اختلال های روان شناختی،مجله روان شناسان ایرانی،سال دوم،شماره 5،صص34-48.

– پروچاسکا،جیمزاُ؛نورکراس،جان سی.(2013).نظریه های روان درمانی،ترجمه هامایاک آوادیس یانس،(1391)،تهران،نشررشد،صص456-462.

– پسندیده، عباس.(1389). کانون مهرورزی، تهران، انتشارات مرکز امور زنان و خانواده، چاپ اول، ص28.

– تبریزی،مصطفی وهمکاران.(1385).فرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمانی،تهران، نشر فراروان،ص39.

– جامپالسکی،جرالد.(2010).فکرت را عوض کن،زندگیت عوض می شود،ترجمه:فریبا مقدم،(1391)، تهران،چاپ میران، چاپ دوازدهم،ص105.

– جان بزرگی،مسعود.(1386).بررسی جهت گیری مذهبی و سلامت روان،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،دوره31،شماره4،صص24-37.

– جدیری، جعفر؛ رسول زاده طباطبایی، کاظم.(1386).بررسی رابطه رضامندی زناشویی با ثبات هیجانی، نشریه روان شناسی دین، شماره 11،صص14-29.

– جدیری،جعفر.(1388).ساخت و اعتبار یابی مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی،روان شناسی دین،سال دوم،ش8،صص41-70.

– جمهری،فرهاد. احدی،حسن.(1393).روانشناسی رشد نوجوانی و بزرگسالی، قم،نشر آینده درخشان، چاپ ششم،ص180.

منابع انگلیسی

Bradbery, T.N. Fincham, F.D. Beach, S.R, (2000), Research on the nature and determinants of marital satisfaction:A decade in review. Journal of Marriage and Family, v62, p. 967.

Bjarnason T, Parents, “Religion, and Perceived Social Coherence: A Dorkheimian Framework of Adolescent Anomie”, Journal for the Scientific Study of Religion, V.37, 1998.

C. G, Contemporary African American religion. what have we learned from NSBA? Department of Sociology  336 Burdine Hall, University of Texas at Austin Texas, 1991.

Donnellan, M. et al. , “The Big Five and enduring marriages” , Journal of research in  .   personalty,  v38, p. 481-504.

Goleman, Daniel, Emotional Intelligence, why it than EQ? London, Bloomsbury publishing1996

Irvine, M. M. C, The Relationship Between Religiosity and The Family Dynamics of The Circumplex Model of Marital and Family System, California school of professional psychology, Aliant international university, 2008.

Lewis, Michael, jeanet, M, Haviland, jones, Handbookof Emotion, London, GiLford Preesnewyork, 2000.

Mahoney, A. Others, (1999), Marriage and the spiritual realm: The role of proximal and distal religious constructs in marital functioning. Journal of Family Psychology, V 13(3), p. 332.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زندگی زناشویی انجام شد. در این تحقیق 302 نفر از فرهنگیان متأهل زن و مرد با میانگین سنی 40سال و انحراف استاندارد 73/5و مدت ازدواج با میانگین 66/15 و انحراف استاندارد 29/4 که 9/58 درصد آن را زنان فرهنگی تشکیل  می دادند و سطح تحصیلات حدود 8/72 درصد از آنان لیسانس بود، به صورت تصا دفی ساده انتخاب شدند و به صورت فردی به پرسشنامه های ابعاد جهتگیری مذهبی بهرامی، هوش هیجانی بار-آن و رضایتمندی زناشویی جدیری پاسخ دادند.ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی به عنوان متغیرهای پیش بین و رضایت مندی زناشویی  به عنوان متغیر ملاک وتجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمارتوصیفی(فراوانی،درصد فراوانی،میانگین و انحراف استاندارد) و آماراستنباطی( رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون)و نرم افزار20 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مقادير همبستگی بین ابعاد جهتگیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی فرهنگیان از نظر آماری معنی دار است(01/0>p) ؛ دو متغير (مذهب گرایی ، ارزنده سازی مذهبی) توانسته است 23 درصد واريانس رضایتمندی زناشویی معلمان (متغير ملاك) را تبيين كنند؛ابعاد سازمان نیافتگی و کامجویی نقش معنی داری در پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان نداشتند؛بنابراین با اطمینان 99/0 نتیجه می گیریم که پیش بینی رضایت مندی زناشویی فرهنگیان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی از نظر آماری معنی دار است. همچنین سه خرده مقیاس هوش هیجانی (شادمانی ، حل مساله ، همدلی) توانسته است 26 درصد واريانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغير ملاك) را تبيين كنند ؛ دیگر مولفه های هوش هیجانی نقش معنی داری در پیش بینی رضایتمندی زناشویی معلمان نداشتند.بين مؤلفه های هوش هیجانی با ابعاد جهت گیری مذهبی معلمان ، همبستگی مثبت به میزان (14/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است( 01/0>P). بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که با افزایش مؤلفه های هوش هیجانی ، جهت گیری مذهبی معلمان افزایش می یابد.

کلید واژه: جهت گیری مذهبی، هوش هیجانی، رضایتمندی زناشویی.

1-1مقدمه

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است که هر چه بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد.تشکیل خانواده و ارتباطات زناشویی با ازدواج آغاز می شود. ازدواج هسته ی اصلی خانواده را تشکیل می دهد. زوجهای سالم خانواده های سالم را شکل می دهند و خانواده های سالم جامعه ای سالم را تشکیل می دهد. ازدواج را می توان به عنوان یکی از مراحل رشد انسان ها در نظر گرفت. اگر ازدواج موفقیت آمیز باشد، کمک زیادی به رشد روانی- اجتماعی زوج می کند. [1]موفقیت درازدواج وابسته به میزان آمادگی افراد برای درک واقع بینانه ی آنها از روابط زوجی است(فورمن،2002).

به طور کلی از هر چه فاصله بگیریم از خانواده نمی توانیم فاصله بگیریم چون که بدون وجود خانواده در هر شکل و صورتی که باشد مفهوم زندگی و حیاتی انسان مصداقی نخواهد داشت.مهم‌ترين نکته در تبيين فلسفة ازدواج در قرآن، اين است که خداوند آن هنگام كه حکمت ازدواج و تشکيل خانواده را بيان مي‌کند، به حکمت خلقت همسر و تشکيل خانواده، بقاي نسل با فرزند صالح يا پيشگيري از فساد يا سازندگي اخلاقي و اجتماعي و يا توسعة ارزش‌هاي اسلامي اشاره نمي‌كند، بلکه به حکمتي اشاره دارد که بدون آن، هيچ‌يک از اهداف خلقت انسان، قابل تحقق نيست و آن آرامش رواني است. بدون آرامش رواني، نمي‌توان از جوان، انتظار تقوا داشت. بدون اين آرامش، نه نسل سالم و صالح پديد مي‌آيد و نه سازندگي اخلاقي و اجتماعي اتفاق مي‌افتد و نه ارزش‌هاي ديني و آرمان توحيد، گسترش مي‌يابد. متون ديني مؤلفه هاي مؤثري را در اين زمينه ارايه مي دهند. براي مثال، يكي ازمؤلفه هاي رضامندي زناشويي در متون ديني، نقش هايي است كه هر يك از زوجين بايد ايفا كنند.

ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تائید بوده است . همچنین توجه به کانون خانواده با محیط سالم و سازنده و روابط گرم و تعاملات میان فردی و صمیمی ای که می توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می شوند (برنشتاین و برنشتاین،[2] 1989).  ازدواج پدیده ای است که می تواند باعث آرامش و سلامت روانی زن و مرد باشد؛چنان که می تواند به جایی برسد که به جای تأمین انرژی روانی زوجین،انرژی زیادی از آنان بگیرد و باعث بروز انواع اختلالات روانی شود. در این صورت،تنها دو راه حل باقی می ماند:اول اینکه گرچه زندگی زناشویی آنها آکنده از آشفتگی هاست،آن را تحمل کنند و دومین راه حل،طلاق است؛راهی که در سال های اخیر،بسیاری کسان آن رابر می گزینند(همان).

قرآن كريم نقش اصلي مرد را قوام بخشي به زندگي مي داند. «الِّرجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ . . . »(نساء: 34)اين قوام بخشي بيشتر دردو حوزه تامين معيشت زندگي (34/ نساء)و حسن معاشرت و ارضاي نيازهاي عاطفي همسر«عاشِروُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(نساء: 19) نمود پيدا مي كند. همچنين قرآن كريم و متون روايي، نقش اصلي زن را در زندگي، مهرورزي به شوهر و خانواده مي داند.(14) «وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»(روم: 21).

رابطه زناشویی یک ارتباط انسانی منحصر به فرد است که با هیچ یک از روابط بین فردی دیگر قابل مقایسه نیست.فقط در این شکل ارتباط است که تمام ابعاد زیستی،معنوی،اجتماعی و عاطفی انسان مورد توجه قرار می گیرد.پژوهش ها نشان می دهند زن و شوهرهایی که روابط رضایت بخش و حمایت کننده دارند،کمتر احتمال دارد به بیماری سخت مبتلا شوند و در صورت ابتلا به بیماری،سریعتر بهبود می یابند.رضایت زناشویی بالا با وقوع خیانت در زندگی مشترک رابطه معکوس دارد.بدین معنا که زوج های دارای رضایت زناشویی بالا،کمتراحتمال دارد که درگیر روابط خارج از ازدواج شوند.علاوه بر این،رضایت زناشویی با کاهش بروز اختلالات روانی مانند اضطراب در هر دو زوج،افسردگی در زنان،سوء مصرف الکل در مردان،مشکلات جنسی در هر دو طرف،مرتبط است(نظری،1393).به طور کلی می توان دلایل اصلی بروز طلاق را فقدان تفاهم شخصیتی و ناهمسانی های فرهنگی و اجتماعی،مطلوب نبودن فرایند همسریابی،نارضایتی های جنسی،فقدان آموزش در خصوص مهارت های زندگی،نا سازگاری سبک های دلبستگی زوجین،باورها و نگرش های ناکارآمد و انتظارات غیرمنطقی از ازدواج دانست (گلادینگ،ترجمه اسمعیلی،1392). الیس[3] معتقد است که نگرش هاو تصورات غیرمنطقی افراد می تواند در ایجاد رابطه عاطفی نا کارآمد نقش بسزایی ایفا کند. از دیدگاه شناخت درمانگران ریشه بسیاری از سوء تفاهم ها در زندگی زناشویی،اندیشه های تعصب آمیز و غیرمنطقی زوج هاست(ژانت[4]،ترجمه رحمتی،1380).

در ميان موجوداتي كه روي كرة زمين زندگي مي‌كنند، انسان از ويژگي‌هاي منحصر به فردي برخوردار است. اين ويژگي‌ها، او را از ساير موجودات روي كرة زمين جدا مي‌سازد. احساسات، عواطف، هيجان و توانايي قضاوت دربارة رفتارهاي خود و ديگران، و تصميم‌گيري بر اساس اين قضاوت‌ها، تنها بخشي از اين ويژگي‌هاي خدادادي است كه باعث سنگين شدن مسئوليت انسان شده است.(احزاب: 72) انسان‌ها بايد با توجه به ارتباطات خودشان در جهان هستي، الگوها و سبك‌هاي ارتباطي مناسب را در خود پرورش دهند. متخصصان علوم مختلف، به‌ويژه روانشناسان، به دنبال ايجاد مفهوم جامعي بودند كه در برگيرندة تمام الگوهاي ارتباطي و تكنيك‌هاي پرورش اين الگوها در تمام حيطه‌هاي زندگي بشري‌ـ به‌ويژه زندگي زناشويي‌ باشد و بتواند كارايي و توانايي افراد را بالا برده و به بهداشت رواني ايشان كمك كند. نتيجة اين تلاش‌ها، منجر به ابداع مفهوم هوش هيجاني شد. به‌تدريج با ايجاد مؤلفه‌ها، ابعاد و ابزار سنجش و كشف مراكزي مانند نئوكرتكس، ليمبيك و بادامة مغز كه نقش مهمي را در هيجان داشتند، در اين مفهوم شد(برادبری[5]،ترجمه گنجی،1390).زندگی زناشویی بافتی سرشار از عاطفه است. در ازدواج های پرتعارض بین زوج ها برانگیختگی زیادی دیده می شود که به صورت افزایش ضربان قلب، سرخ شدن یا به سفیدی گراییدن رنگ پوست و… نمایان می شود. این برانگیختگی ها می تواند به تشدید تعارض ها بینجامد. هم چنین مطالعات نشان داده اند که زوج ها در توانایی درک و تشخیص دقیق عواطف خود و دیگران با هم تفاوت دارند. برای مثال، برخی از زوج ها آشکارا نسبت به علایم عاطفی همسرشان بی توجه هستند و آن ها را نادیده می گیرند یا آمادگی سوءتعبیر این عواطف را دارند. مثلاً غم و اندوه همسر را خشم تلقی می کنند. از طرفی زوج های ناموفق عادت دارند پیام های عاطفی مبهم و گیج کننده ای به طرف مقابل خود بدهند (مثل هم زمان اخم کردن و خندیدن) که این می تواند به تشدید تعارض های بین فردی منتهی شود.ازدواج های موفق با درک و کنترل هیجان های دو طرف به ویژه کنترل خشم و ابراز صحیح آن شناخته می شود.آیا هوش هیجانی کلید طلایی یک ازدواج موفق به شمار می رود؟ میزان رضایت زوج ها از زندگی زناشویی، تا حد زیادی به حل مؤثر تعارض ها، مدیریت هیجان های منفی (مانند: خشم و نفرت) و ابراز هیجان های مثبت بستگی دارد. نتایج چندین پژوهش نشان داده است که توانایی خویشتن داری و نظارت بر عواطف، در شادمانی، تداوم و ثبات زندگی زناشویی نقش زیادی دارد(رایس[6]،2003).

با توجه به آنچه اشاره شد، بطور کلی در جامعه امروز به دلایل متعددی چون گذر از سنت  به مدر نیته، تغییر نظام خانواده ها و فشارهای شغلی و اجتماعی و همچنین پیدا شدن نقش های جدید مثل نقش اشتغال و اضافه شدن آن به نقش های سنتی زنان و با توجه به اهمیت ویژه و جایگاه والایی که نقش های سنتی همچون همسری و مادری زنان در نظر همسرانشان در فرهنگ ایرانی داراست، مشکلات و تعارض های خانوادگی و زناشویی افزایش چشمگیری یافته اند و شواهد فراوانی گویای آن هستند که زوج ها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و دوستانه به مشکلات شدید و فراگیری دچارند،توجه به عواملی که باعث بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی می شوند،روشن و مبرهن است.

بنابراین علاقمندم در این پژوهش، تأثیر دو عامل مذهب و هوش هیجانی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد؛ زیرا با افزایش آگاهی در حیطه عوامل تأثیر گذار در موفقیت زناشویی می توان از بروز اختلافات و تنشهای میان زن وشوهر ها جلوگیری کرد، و قبل از اینکه مشکلات زندگی زناشویی، سلامت جسمانی و روانی اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، پیشگیری بعمل آید..

1-2 بيان مسأله

 خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار می رود. دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده است و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است. در چنین نظامی افراد با علایق و دل بستگی های عاطفی نیرومند دیرپا و متقابل به یکدیگر پیوسته اند. این دل بستگی ها اگر چه شاید شدت و حدّت شان در طیّ زمان کاسته شود. اما در سراسر زندگی خانوادگی پاینده خواهند بود(بارون[7]،2006).امروزه جایگاه خانواده در کشورهای پیشرفته دچار تغییراتی شده است.این تغییرات زمینه بسیاری از ناسازگاری ها و تعارضات زناشویی را فراهم آورد.بنا به گزارش جامعه شناسان و روان شناسان در سال های اخیر احساس امنیت،آرامش و روابط صمیمانه میان زنان و مردان به سستی گراییده است و خانواده ها به گونه ای فزاینده با نیروهای ویرانگر رو به رو شده اند.افزایش طلاق و کشمکش های خانوادگی نه تنها اساس خانواده ها را تهدید می کند بلکه تهدیدی جدی برای جامعه و نظامهای اجتماعی می باشد،چرا که تربیت نسلی سالم و برخوردار از سلامت روان  که بتواند مسئولیت آینده جامعه را بر دوش بکشد،در محیطی که آرامش و امنیت از آن رخت بر بسته باشد،میسر نمی گردد(اکبری،1387).بسیاری از نابهنجاری های روانی و رفتاری انسانها در خانواده ریشه دارد و در عین حال بسیاری از پیشرفت های بشر نیز از خانواده نشأت می گیرد.خانواده می تواند کانون التیام همه ی زخم های اعضایش باشد و در مقابل می تواند کانون ایجاد زخم های عمیق در آنها باشد. كسي كه ازدواج مي كند انتظار دارد زندگي او با خوشبختي و رضايت همراه شده و از هر لحظه زندگي خود لذت ببرد. از اين رو، آنچه از خود ازدواج مهم تر است، موفقيت در ازدواج يا رضامندي در بين زوجين است(ویلسون[8]،2005).

در این پژوهش سعی بر آن است که ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی در رضایتمندی زناشویی مورد بررسی قرار گیرد. رضامندی زناشویی[9] وضعیتی است که در آن زن وشوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند.این امر در طول زندگی زوجین به وجود می آید؛ زیرا لازمه ی آن، انطباق سلیقه ها، شناخت ویژگی های شخصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای مراوده ای است. به نظر می رسد، زوجین دارای رضامندی و سازگار در حیطه های مختلف زندگی، با همدیگر توافق دارند. این چنین زن شوهرهایی از نوع و سطح روابط کلامی و غیر کلامی شان راضی اند، روابط جنسی شان را لذت بخش و ارضاء کننده می دانند، پایبندی های مذهبی مشترکی دارند،مسایل مالی شان را به خوبی برنامه ریزی و مدیریت می کنند، در تعارض و اختلاف نظرها، مصلحت زندگی و خانواده را بر مصلحت خود ترجیح داده و از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند، از نوع و کیفیت گذران اوقات فراغت و رفت و آمد با اقوام و دوستان رضایت دارند، و نهایتاُ، در تعداد و نوع تربیت فرزندان با هم اشتراک نظر دارند(جدیری[10]،1388).

کارشناسان امور خانواده عوامل مختلفی را برای پر بار سازی رابطه زناشویی و رضایت از زندگی زناشویی مطرح می کنند. برای مثال، رایان[11](1981)وشلینگر[12](1982)مؤلفه هایی چون رضایت از میزان عشق و علاقه، دوستی ها، ارضای جنسی، زمان صرف شده در خانه با بچه ها، کمک به همسر در خانه، رفتار دوستان و بستگان، احترام متقابل، اعتماد، عشق، توجه، وفاداری و ارتباط متقابل را به عنوان عوامل مهم رضامندی نام می برند. یانگ[13](1991)و نلس[14](1991)نیز مؤلفه هایی همچون،اهداف زندگی و نگرش های اخلاقی زن و شوهر، ارتباط با خویشان سببی و دوستان، قدردانی و حمایت از همسر را از جمله عوامل رضامندی زناشویی تلقی می کنند؛ همچنین موریس[15] و کارتر[16](2000)عواملی چون ویژگی های شخصیتی، بازخوردها، انتظارات، رابطه جنسی و الگوهای ارتباطی را از جمله عوامل موءثر در رضامندی زناشویی می دانند.(ستیر[17]،1983)

رضایت زناشویی: الف) توافق زن و شوهر در مورد اموری که ممکن است مسایل حادی ب بار آورد. ب) علایق و فعالیتهای مشترک. ج)ابراز علاقه مکرر و اعتماد متقابل. د) شکوه و شکایت اندک. م) شکایت نادر از احساس تنهایی،بخشودگی و مانند اینها(کارنی و کابزف[18]،2000).

رضایت زناشویی،یکی ازمهمترین عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی است، که تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی می باشد. از منظر ديني، رضامندي زناشويي حالتي است که در آن زن و شوهر از ازدواج با يکديگر و با هم بودن، احساس طمأنينه و آرامش داشته باشند (روم:21 )  از آنجایی که دو نهاد مذهب و خانواده ارزشهای مشابهی را مورد تأکید قرار می دهند، پژوهشگران رابطه نزدیکی بین آن دو پیش بینی می کنند. مذهب و پایبندی به آن از موضوعاتی است، که می تواند ذهن پژوهشگران را به این موضوع معطوف دارد، که رضامندی از زندگی زناشویی در سایه تعالیم الهی و پایبندی به آن به چه صورت است؟ آیا پایبندی به مذهب می تواندتأثیری در سطح رضایت از زندگی زناشویی داشته باشد یا نه؟(مصلحی[19]،1391(ابعاد جهت گیری مذهبی[20]طبق مقیاس بهرامی احسان، شامل چهار بعد: جهت گیری مذهبی، سازمان نیافتگی مذهبی، ارزنده سازی مذهبی و کامجویی است.

[1] – Forman

[2] – Barnstein & barnstein

[3] – Ellis

[4] – Janet

[5] – Bradbry

[6] – Rice

[7] – Baron

[8] – Wilson

[9] .marital satifaction

[10] .Jdyry

[11] .Rayan

[12] .Shlyngr

[13]. Young

[14] .Nelss

[15] .Morris

[16] .Carter

[17] .Styr

[18] .Careni & Kabzf

[19] .Moslehi

[20] . dimensions of religious orientation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني واعتياد به اينترنت در دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي ابراز هيجان و سبک اسناد کنترل در خشونت هاي خانگي عليه زنان نقش کليشه هاي جنسيتي
 • پايان نامه هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات
 • پايان نامه مقايسه کيفيت زندگي، هوش هيجاني و سلامت رواني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122