پايان نامه رابطه اضطراب رايانه اي با پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه اضطراب رايانه اي با پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه اضطراب رايانه اي با پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه 2
بیان مسأله 3
اهمیت و ضرورت مسأله 5
اهداف پژوهش 7
فرضیه¬ها 8
تعاریف واژه¬ها و اصطلاحات 8
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مبانی نظری پژوهش 12
مدارس هوشمند 14
تاریخچه مدارس هوشمند 14
تعریف مدارس هوشمند 17
نقش فناوری¬های نوین در هوشمندسازی مدارس 20
مدل مفهومی مدارس هوشمند 21
محیط یاددهی و یادگیری متنی بر محتوای چندرسانه¬ای 22
زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات 23
مدیریت مدرسه توسط سیستم¬های یکپارچه رایانه¬ای 24
برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات 25
ارتباط یکپارچه رایانه¬ای با مدارس دیگر 26
پیشرفت تحصیلی 27
عوامل مؤثر در پیشرفت 27
هوش 27
علایق و عوامل مربوط به دانش¬آموز 27
انگیزه 28
خانواده و محیط خانواده 29
برنامه¬ریزی 30
عوامل مربوط به مدرسه و معلم 30
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 31
اندازه¬گیری پیشرفت تحصیلی 32
مفهوم انگیزش 33
دیدگاه¬های مطرح شده در مورد انگیزش 35
دیدگاه رفتاری 36
دیدگاه انسان¬گرایی 36
دیدگاه شناختی 38
مفهوم انگیزش پیشرفت 39
گرایش¬های انگیزش دی¬سی 42
انگیزش تسلط 44
رابطه میان نیاز به پیشرفت و عملکرد آن 45
پایداری در انجام تکالیف 46
خطرجویی 46
تکمیل تکالیف ناتمام 47
تفاوت¬های جنسیتی در انگیزش پیشرفت 47
انگیزش پیشرفت خود مختار در مقابل اجتماعی 48
انگیزش پیشرفت و سازندگی اجتماعی 48
خود اثربخشی و انگیزش پیشرفت 48
نظریه اسناد و انگیزش پیشرفت 49
اضطراب 50
اضطراب و یادگیری 51
اضطراب رایانه 52
مروری بر تحقیقات انجام شده 57
نقد و ارزیابی 61
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق 63
جامعه آماری 63
حجم نمونه و روش نمونه¬گیری 64
ابزار جمع¬آوری داده¬ها 64
پرسشنامه انگیزش پیشرفت 65
پرسشنامه اضطراب رایانه¬ای 66
روایی و پایایی 67
روش جمع¬آوری داده¬ها 68
روش تجزیه و تحلیل داده¬ها 69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
توصیف داده¬ها 71
داده¬های مربوط به پرسشنامه اضطراب رایانه¬ای 72
داده¬های مربوط به پرسشنامه انگیزش پیشرفت 74
داده¬های مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی 75
تجزیه و تحلیل داده¬ها 77
جمع¬بندی 82
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادها
استنتاج 84
بحث و بررسی فرضیه اول پژوهش 84
بحث و بررسی فرضیه دوم پژوهش 86
سایر نتایج 88
محدودیت¬های پژوهش 89
پیشنهادهای پژوهش 90

منابع

اسپالدینگ، چرچیل ال. (1377). انگیزش در کلاس (ترجمه محمدرضا نائبیان و اسماعیل بیابانگرد ). سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی : انتشارات مدرسه.

اسلاوین، رابرت ای. (1385). روانشناسی تربیتی (نظریه و کاربست). ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: روان.

اکبری، بهمن (1386). روایی و اعتبار آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس بر روی دانش آموزان دوره­ی متوسطه گیلان. فصلنامه برنامه­ریزی درسی، سال چهارم، شماره شانزدهم، صص96-73.

آبنیکی فرد، زهرا. (1382). رابطه بین عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، در دانش آموزان سال سوم دبیرستان شاهد تهران و مقایسه اثر بخشی دو روش حل مساله و مهارت­های ارتباطی در افزایش عزت نفس آنها. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

 

توکلیان، محبوبه. (1387). بررسی راهبردهای خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و خود کارآمدی رایانه ای دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک.

جلالی، علی اکبر. (1388) .نقشه راه مدارس هوشمند. تهران: سازمان آموزش و پرورش.

حافظ نیا، محمد رضا . 1386 . مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی . تهران : سازمان مطالعه مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

حسن زاده، رمضان. (1388). انگیزش و هیجان. تهران: ارسباران.

حسن­زاده، رمضان. (1390). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر سالاوان.

خداپناهی، محمد کریم. (1385). انگیزش و هیجان. تهران: سمت.

خسروی، محبوبه. (1386). فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول در دنیای آموزش. مجموعه مقالات دوم همایش فناوری آموزشی (صص 154-137). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

رجبی، مسعود. (1392). مقایسه انگیزه پیشرفت، خودتنظیمی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسرسال سوم ریاضی مدارس هوشمند و عادی شهر همدان در سال تحصیلی 1392-1391.   پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اراک.

رحیمی، مهرک و یداللهی، سمانه. (1390). رابطه اضطراب رایانه دانش آموزان دوره متوسطه با رشته تحصیلی، جنسیت و پیشرفت درسی زبان انگلیسی. فصلنامه نوآوری­های آموزشی. شماره 39 سال دهم.

رضوی، عباس. (1386). مباحث نوین در فناوری آموزشی. اهواز: دانشگاه شهید چمران

زندی، طالب. (1389). بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری با اضطراب رایانه دانشجویان کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی درسال تحصیلی 89-88. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

ساکی، رضا. (1388). عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دبیرستانهای شهر تهران.  فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 101.

سانتراک، جان دبلیو. (1385). روانشناسی  تربیتی (ترجمه مرتضی امیدیان). یزد: انتشارات دانشگاه یزد.

سبحانی نژاد، مهدی؛ عابدی، احمد. (1385). بررسی رابطه بین راهبردهای خودتنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی، فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، شماره 1، صص80-97.

سرآبادانی تفرشی، لیلا. (1384). بررسی رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی، عزت نفس، و جنسیت با اضطراب رایانه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم

سرآبادانی تفرشی، لیلا و بلوردی، اکبر و قیاسی،محمد. (1390). بررسی رابطه اضطراب رایانه¬ای با انگیزه پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و جنسیت دانشجویان جانباز و ایثارگر شهر تهران:1389. مجله طب جانباز. سال چهارم شماره سیزدهم.

شهرآرای، مهرناز. (1375). انگیزه پیشرفت در زنان: بررسی پژوهش­ها در نیم قرن اخیر. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره یازدهم، شماره دوم.

شعاری نژاد، علی اکبر. (1362). روان شناسی یادگیری و کاربرد آن در آموزش. تهران: توس.

عاصمی، آرزو . (1388). مدارس هوشمند مدارس فردا. فصلنامه پژوهشی آموزشی اطلاع رسانی مدارس کارامد ، شماره 7.

عبادي، رحيم (1383). يادگيري الكترونيكي و آموزش و پرورش، تهران : موسسه توسعه فن آوری مدارس هوشمند.

غلامعلی لواسانی، مسعود. (1381). بررسی روابط متغیر های فردی با میزان اضطراب رایانه در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، شماره 2، ص133-109

غلامعلی لواسانی، مسعود. (1382). بررسی روابط متغیر های فردی با میزان اضطراب رایانه در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران. رساله دکتری روانشناسی، دانشگاه تهران.

قاسمی پیر بلوطی، محمد. (1374). بررسی رابطه عزت نفس، انگیزه و هوش با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دوره متوسطه شیراز. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

قاسمی، مریم(1388). تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر میزان یادگیری و سواد اطلاعاتی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهرستان خمین در درس علوم تجربی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

قمی، مهین. (1387). بررسی رابطه بین هوشهای چندگانه گاردنر با اضطراب و خودکارآمدی رایانه در میان دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

کدیور، پروین. (1386). روان شناسی تربیتی. تهران: سمت

کدیور، پروین. (1379). روان شناسی تربیتی. تهران: سمت

کنفرانس مدارس هوشمند(1389). مدیریت پیچیدگی هوش در مدارس هوشمند. پایگاه اطلاع رسانی به نشانی http//oas.ir

گیج، نیتل؛ برلاینر، دیویدسی(1374). روانشناسی تربیتی،(ترجمه دکتر غلامرضا خوی نژاد، جواد طهوریان، دکتر حسین لطف آبادی، محمد تقی منشی طوسی، محمد حسین نظری نژاد). مشهد: مؤسسه انتشارات حکیم فردوسی و انتشارات پاژ.

لاودن، کنت، سی (1380). فن آوری اطلاعات .(ترجمه حمید محسنی). تهران: نشر کتابدار.(تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).

مؤید نیا، فریبا. (1384). مدارس هوشمند رویکردی نو در آموزش و پرورش کشور. مجله پیوند، شماره 314،ص27-21.

محمودی، جعفر و ناچیگر، سروش و ابراهیمی، بابک و صادقی مقدم ، محمدرضا.(1387). بررسی چالش های توسعه مدارس هوشمند در کشور. فصلنامه نوآوری های آموزشی . شماره 27، سال7.

مرکز امار و فناوری اطلاعات و ارتباطات. وزارت آموزش و پرورش(1390). شیوه نامه هوشمند سازی مدارس. تهران: وزارت آموزش وپرورش.

نيك طلب، راضيه. (1384).  بررسي رابطه بين سبكهاي شناختي، خودكارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم دبيرستانهاي شهر سبزوار. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه علامه طباطبايي.

یوسفی، علیرضا و همکاران. (1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی اصفهان. مجله ایرانی در علوم پزشکی، شماره 85-79.

 منابع لاتین

Boche.w.Mari and athers .(2007) . A longitudinal investigation of the effects of computer anxiety on performance in a computing – intensive environment. Jornal of information systems education.vol.18(4)

Harrison, A. w., & Rainer, R. k. (1992). Anexamination of the factor structures and concurrent validates for the computer attitude scale, the computer anxiety rating scale, and the computer self- efficacy scale. Educational and Psychological Measurement, 52, 735-744.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان متوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی 93-1392 پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش کلیه­ی دانش آموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند به تعداد 1144 نفر بوده که بر این اساس حجم نمونه 287 نفر محاسبه گردید. لازم به ذکر است که برای انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای (چند مرحله­ای) استفاده شده است. ابزار جمع­آوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه اضطراب رایانه­ای هنسن، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و نمرات معدل دانش­آموزان می­باشد. در تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین اضطراب رایانه با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار و معکوس با ضریب همبستگی 775/0- وجود دارد. همچنین بین اضطراب رایانه با انگیزش پیشرفت رابطه معنادار و معکوس با ضریب همبستگی 707/0- وجود دارد. بدین معنا که دانش­آموزانی که از اضطراب رایانه کمتری برخوردارند، از پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت بیشتری برخودارند. بر اساس یافته­های پژوهش پیشنهاد شده است که کارگاه­های مهارت­های رایانه­ای برای دانش­آموزان برگزار شود و واحدهای درسی مهارت­های رایانه­ای برای دانش­آموزان تمامی رشته­ها اختصاص داده شود تا بدین طریق مهارت­های رایانه­ای دانش­آموزان تقویت شود و نگرش مثبت به رایانه در آن­ها ایجاد شود.

کلید واژه ها: اضطراب رایانه، انگیزش پیشرفت، پیشرفت تحصیلی، مدارس هوشمند

فصل اول

مقدمه

در زندگی کنونی رایانه ها در همه جا حضور دارند و در نتیجه، بسیاری از افراد با رایانه و کار با آن تجربه مستقیم یا غیر مستقیم دارند. اما استفاده از رایانه، همیشه یک رویداد رضایت بخش و شاد نیست. در ایران اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در معرض تعامل با رایانه قرار گرفته اند. بدیهی است که این روند، به دلیل گسترده بودن کاربردهای رایانه، متفاوت بودن میزان تجارب کاربران رایانه، جدید بودن و به روز شدن فزاینده این فناوری و آشنایی کم افراد با آن، موانعی را فرا روی کاربران در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار خواهد داد. پدیده اضطراب ارایانه[1]، یکی از چنین موانعی است که منجر به اجتناب افراد از مواجهه با رایانه می شود که در نهایت، محرومیت از دنیای وسیع اطلاعات و سرعت و دقت در فعالیت های آموزشی و پژوهشی را به همراه دارد (غلامعلی لواسانی،1381).

اکثر برنامه هاي آموزشی در مدارس سنتی، به صورت معلم محور بوده، با استعدادها، توانایی ها، نیازها و شیوه هاي یادگیري دانش آموزان که هر یک آهنگ مخصوص خود را دارد، متناسب نیستند. مدارس هوشمند به سبب برنامه هاي درسی انعطاف پذیر، امکان تدریس با شیوه هاي نو، داشتن طیف وسیعی از برنامه ها و روش هاي آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانش آموز، با در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي و توجه بیش تر به نیازها، علایق و استعدادهاي دانش آموزان، می توانند در جهت از بین بردن یا کاهش دادن شکاف آموزشی مؤثر و مفید باشند. مدارس هوشمند عمدتاً درجهت تأمین این نیازها برنامه ریزي شد­ه­اند، چرا که در این مدارس دانش­آموزان می آموزند که چگونه اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق شبکه هاي اطلاعاتی استخراج کنند، چگونه در مورد آنها بیندیشند و چگونه حاصل یافته هاي خود را در جهت حل مسایل و مشکلات خود و توسعه و پیشرفت جوامعشان به کار گیرند (مؤید نیا، 1384،ص22). از سوی دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات و مخصوصاً رایانه یکی از نیرو ها و ابزارهایی است که بسیاری از جنبه های زندگی را دچار تغییر کرده است و در این زمینه نقش رایانه ها در آموزش بسیار مهم گردیده است و این اهمیت برای ادامه رشد و توسعه در قرن 21 ادامه خواهد داشت (الیور[2]، 2002). اما با این وجود بعضی از افراد از کار کردن با رایانه و حتی گاهی اوقات از مواجه شدن با آن هراس دارند. به همین دلایل این افراد تمایلی به استفاده از رایانه در موقعیت­های یادگیری و شغلی خود ندارند. بنابراین بررسی و تحقیق در رابطه با اضطراب رایانه، پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان به خودی خود می­تواند نقش مؤثری در ارتقاء کیفبت فرایند یاددهی – یادگیری داشته باشد.  همچنین نتایج می­توانند دست­اندرکاران امر تعلیم و تربیت را در رابطه با استفاده نادرست از رایانه جهت تصمیم­گیری­های آتی آشنا سازند.

     بیان مسأله

رایانه به عنوان یکی از نیرومندترین و تأثیرگذارترین ابزارها چه در حوزه فناوری­های جدید و چه در حوزه آموزش و یادگیری و استفاده از آن در امور روزانه به ویژه در امور تحصیلی و شغلی اهمیت روز افزونی یافته است. با این وجود در بسیاری از موارد افراد علی­رغم دسترسی به رایانه به صورت محدودی از آن استفاده می کنند. و برای استفاده ار آن مهارت های لازم ندارند و جالب این است که برای به دست آوردن مهارت­های لازم در کار با رایانه هیچ گونه سعی و کوششی از خود بروز نمی­دهند. بسیاری از آن­ها خود را همگام با سرعت پیشرونده فناوری روز نمی­دانند و از کسب مهارت های لازم به دلیل اضطراب و باورهای منفی و غیر منطقی سرباز می­زنند. پژوهشگران این حوزه معتقدند عامل اصلی بازدارنده در کار با رایانه را باید در اضطراب رایانه جستجو کرد ( اسمیت و کاترلیک[3]، 1990، بکرز و اشمیت[4]، 2001، به نقل از غلامعلی لواسانی،1381). اضطراب رایانه را می توان نوعی اضطراب خاص قلمداد کرد؛ اضطرابی که حاصل موقعیت ویژه­ای است. این موقعیت زمانی است که فرد در عالم واقعیت یا تفکر با رایانه روبرو می شود و در تعاملی فعال با آن قرار می گیرد در هر سطحی از فعالیت، فرد اضطراب و نشانه­های آن را نشان می دهد و در نهایت پیامد اصلی آن اجتناب و خودداری از کار با رایانه و عدم کسب آموزش در زمینه­ی مهارت­های پایه­ای آن است (همان منبع).

اضطراب رایانه ای؛ واکنش های هیجانی و شناختی است که در فرد هنگام کار و تعامل با رایانه به وجود می آید، بیشتر به آن دلیل که فرد رایانه را امری تهدید کننده برای خود می داند (مییر[5]، 2006).

یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشتن علاقه و انگیره تحصیلی است. بدیهی است اگر دانش آموران دارای علاقه و انگیزه درسی باشند، تکالیف خود را با جدیت بیشتری انجام خواهند داد، مطالب درسی را بهتر و راحت­تر فرا خواهند گرفت و پیشرفت تحصیلی بالایی خواهند داشت (توکلیان، 1387). ” انگیزش پیشرفت، یعنی گرایش کلی به تلاش برای موفقیت و انتخاب فعالیت­هایی که هدفش رسیدن به موفقیت­ درونی یا دوری از شکست است این انگیزه یکی از انگیزه­های اجتماعی با اهمیت است”( اسلاوین، 1950 ترجمه سید محمدی، 1385، ص:365). انگیزش، پدیده ای است ذاتی که تحت تاثیر چهار عامل یعنی­­، موقعیت (­­محیط و محرک های بیرونی) مزاج (حالت و وضعیت درونی ارگانیزم) هدف ( هدف رفتار، منظور و گرایش ) و ابزار (ابزار دستیابی به هدف) قرار دارد. انسان ها برای دستیابی به اهداف، نیاز ها و غرایز خود انگیزش لازم را کسب می نمایند. در خصوص جویندگان علم و دانشجویان، انگیزه پیشرفت تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار است. با این انگیزه، افراد تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف با دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می کنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نماید (یوسفی، 1388).

می توان به صراحت گفت که نظام آموزشی باید به دنبال راهکارهایی باشد که تحریک کننده­ی علایق و نگرش­های یادگیرندگان در فرایند یادگیری باشد.

از آنجا که تحقیقات اندکی در زمینه رابطه اضطراب رایانه­ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش  پیشرفت صورت گرفته، هدف پژوهش حاضر این است که رابطه­ی اضطراب رایانه­ای را با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان مدارس متوسطه هوشمند را بررسی کند.

     اهمیت و ضرورت مسأله

با توجه به گستردگی مباحث رایانه و اینکه امروزه رایانه خود به عنوان علم و رشته دانشگاهی تبدیل شده است و استفاده از رایانه و گرایش به آن در مدارس و منازل رسوخ کرده و تغییرات زیادی با خود به همراه آورده است، آموزش و یادگیری آن به صورت صحیح و علمی امری اجتناب ناپذیر است. پیشرفت­هایی که اخیراً در زمینه رایانه صورت گرفته است دریچه نوینی را به روی یادگیرندگان گشوده است تا بتوانند با استفاده از این فناوری، شیوه­های یادگیری خود را بهبود بخشند (مک کازلین[6]و دیگران، 2003، به نقل از رضوی، 1386).

در دنیای به سرعت متغییر امروز انسان­ها باید به توانایی همراه شدن با تغییرات روز مجهز شوند. آنها باید بتوانند اطلاعات، دانش  مهارت­های لازم برای زندگی موفق را از طریق استفاده از فناوری­های جدید به دست آورند. در این راستا تلفیق فناوری­های رایانه­ای در فرایند آموزش و یادگیری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است (خسروی، 1386).

افراد مضطرب از رایانه کسانی هستند که از کار با آن می­ترسند و حتی تصور کار با آن هم آن ها را دچار  هراس می کند، لذا درباره­ی رایانه­ها مطالب موثری یاد نمی­گیرند. توانایی­های آنها برای یادگیری­های جدید آسیب پذیر می شود و به دنبال آن احساسات منفی آنها گسترش یافته تا به هراس نزدیک می­شوند و سرانجام از هرگونه تعامل با رایانه­ها اجتناب می­کنند(شهرآرای، 1375).

مطالعه درباره میزان شیوع اضطراب رایانه نشان می دهد که این موضوع مسئله نادر و کمیابی به ویژه در میان دانش آموزان و دانشجویان نیست و آن را باید در جامعه جدی تلقی کرد. پژوهشگران میزان شیوع اضطراب رایانه را در نمونه های مختلف دانشجویی و مشاغل تخصصی بین 10 تا 50 درصد جامعه برآورد کرده اند (رزن و مگوایر[7]، 1990؛ ویلسون[8]،1991؛ مارتین[9]، 1998، به نقل از غلامعلی لواسانی، 1381). با توجه به نتایج این پژوهش­ها ضرورت و اهمیت مطالعه درباره اضطراب رایانه مشخص می شود. اضطراب رایانه مشکلی واقعی در مراکز اداری، آموزشی و پژوهشی و دانشگاه­هاست. این در حالی است که کمتر پژوهشی در ایران در این رابطه صورت پذیرفته است. در زمینه تاثیر کار با رایانه بر میزان اضطراب رایانه نتایج پژوهش ها متفاوت است. بعضی از پژوهشگران نشان داده اند که رابطه­ای بین تجربه­ی رایانه و اضطراب رایانه وجود ندارد (روزن و مگوایر، 1990،گاردنر[10] و همکاران،1993؛ بازیونلوس[11]، 1997، به نقل از غلامعلی لواسانی، 1381).

در مقابل پژوهش هایی وجود دارند که نشان می­دهد با افزایش تجربه کار با رایانه از میزان اضطراب کاسته می­شود (گلاس و نایت[12]، 1988؛ چوآ[13] و همکاران، 1999؛ عثمان ابوالخیر، 1988، همان منبع). از این رو پرداختن به عوامل مرتبط با رایانه به منظور افزایش بهره­گیری از آن خصوصاً در حوزه­ی آموزش و یادگیری ضروری به نظر می رسد.

در نظام آموزشی انگیزه عامل مهمی در پیشرفت به شمار می­رود. کسانی که انگیزه بالایی داشته باشند قطعاً پیشرفت بهتری خواهند داشت. بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده است به این متغیرهای مهم توجه شود. انگیزه عاملی است درونی که رفتار شخص را بر می­انگیزد، جهت می­دهد و آن را هماهنگ می سازد. انگیزش را می توان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگه دارنده­ی رفتار تعریف کرد (حسن زاده، 1388). در زمینه انگیزه­ی پیشرفت و اضطراب رایانه تحقیقات اندکی وجود دارد که پژوهشگران نشان داده اند بین انگیزه پیشرفت تحصیلی با اضطراب رایانه دانشجویان همبستگی منفی وجود دارد (سرآبادانی تفرشی، 1384). با توجه به اهمیت مسأله پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت در دانش­آموزان مدارس هوشمند صورت می­گیرد.

    اهداف پژوهش

هدف کلی: بررسی رابطه اضطراب رایانه­ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان  پسر متوسطه مدارس هوشمند

اهداف جزئی:

بررسی رابطه اضطراب رایانه­ای با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند

بررسی رابطه اضطراب رایانه­ای با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند

[1]-Computer anxiety

[2] -Oliver

[3] -Smith &Kotrlik

[4] -Beckers& Schmidt

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمای

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122