پايان نامه رابطه انگيزه پيشرفت، سبک هاي اسنادي و خودکارآمدي تحصيلي با انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه انگيزه پيشرفت، سبک هاي اسنادي و خودکارآمدي تحصيلي با انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 102 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه انگيزه پيشرفت، سبک هاي اسنادي و خودکارآمدي تحصيلي با انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده      1
مقدمه      2
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-تعریف و بیان مساله      4
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق      5
1-3-اهداف تحقیق      5
1-3-1-هدف کلی      5
1-3-2-اهداف جزئی      6
1-4-سؤالات تحقیق      6
1-4-1-سئوال اصلی      6
1-4-2-سئوالات فرعی      6
1-5-فرضيه‏هاي تحقیق      6
1-5-1-فرضیه اصلی      6
1-5-2-فرضیه های فرعی      6
1-6-تعريف متغیرها      7
1-6-1-انگیزش پیشرفت       7
1-6-2-سبک های اسنادی       7
1-6-3-خودکارآمدی تحصیلی       7
1-6-4-انگیزش تحصیلی      8
فصل دوم:ادبیات تحقیق
2-1-مبانی نظری تحقیق     10
2-1-1-انگيزش پيشرفت تحصيلي      10
2-1-2-پيشرفت      11
2-1-3-اهداف پيشرفت      12
2-1-4-منشا نياز به پيشرفت      12
2-1-5-مدل پيشرفت اتكينسون      15
2-1-6-نظریه مک کللند      16
2-1-7-انگیزه پیشرفت      16
2-1-8-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت      17
2-1-9-ويژگي هاي دانش آموزان داراي انگيزش پيشرفت      18
2-1-10-نظريه هاي انگيزشي      19
2-1-10-1-جان اتکینسون      19
2-1-10-2-ویکتور وروم      19
2-1-10-3-کمپبل و پریچارد      19
2-1-10-4-وین ماندی و همکارانش      19
2-1-10-5-بیریل سان و استانیر      19
2-1-10-6-میسکل      20
2-1-10-7-فرويد      20
2-1-11-انگیزش هدف است یا وسیله      20
2-1-12-عوامل موثر بر انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان      21
2-1-13-ارتباط انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی      24
2-1-14-ویژگی دانش آموزان دارای انگیزه پیشرفت بالا      24
2-1-15-راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي      26
2-1-16-آموزش انگیزه پیشرفت      29
2-1-17-خود کار آمدی      30
2-1-18-نظريه هاي خودكارآمدي      32
2-1-19-عوامل موثر بر خودكارآمدي      34
2-1-20-وراثت      37
2-1-21-موقعيت      38
2-1-22-زمان      39
2-1-23-ابعاد خودکارآمدی      40
2-1-24-سبک های اسنادی      42
2-1-25-منابع کنترل       43
2-1-26-جریان نسبت دادن      45
2-1-27-پیشایندهای استنباطهای علی      45
2-1-28-خواص استنباطهای علی      47
2-1-29-تاثیر تراکمی نسبت دادن ها بر موفقیت و شکست      49
2-2-پیشینه تحقیق      50
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1-روش تحقيق      56
3-2-جامعه آماري ،نمونه آماري  و روش نمونه گيري      56
3-3-روش و ابزار جمع آوري  اطلاعات      56
3-4-روايي      58
3-5-پايایي      58
3-6-روشهاي  تجزيه  و تحليل  اطلاعات      59
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه      61
4-2-توصیف داده های پژوهشی      61
4-2-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت      61
4-2-2-توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی      62
4-3-آزمون فرضیه ها      62
4-3-1-آزمون فرضیه های اول و دوم و سوم      62
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه      67
5-2-نتیجه گیری      67
5-3-پیشنهادات      69
5-3-2-پیشنهادات پژوهشی      69
5-4-محدودیت های تحقیق      70
فهرست منابع و مآخذ      71
منابع فارسی      71
منابع لاتین      72
پیوست ها      73

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

– اميرافشاري، داریوش .(1380). بررسي رابطه پيشرفت تحصيلي با انگيزش پيشرفت و منبع کنترل در دانش آموزان شاهد سال سوم راهنمايي، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

– باقري، ناصر ؛ شهرآراي، مهرناز و فرزاد، ولي اله.(1382). «وارسي‌هاي روان‌سنجي مقياس انگيزش تحصيلي در بين دانش‌آموزان دبيرستان­هاي تهران»، دانشور رفتار، ش 1 .

– باقري، ناصر .(1372). بررسي رابطه شيوه هاي فرزندپروري با انگيزش پيشرفت و رابطه متغير اخير با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه .

– تاجوند، ناهید .(1377). بررسي رابطه هوش، انگيزه پيشرفت، شيوه هاي فرزندپروري و مدت عضويت با عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه دوم و سوم راهنمايي عضو کتابخانه هاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید چمران اهواز.

– جوانبخت، پرویز .(1384). رابطه بين سبک هاي فرزندپروري و انگيزش پيشرفت، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه .

– خوانساري، محمد .(1375). بررسي رابطه جو عاطفي خانواده با انگيزش پيشرفت دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان هاي منطقه 3 شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد .

– خيري، شهلا .(1379). مقايسه انگيزش پيشرفت بين دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه هاي ايلام، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید چمران .

– دارابي، سمیه .(1380). رابطه جو خانواده، پايگاه اجتماعي، و مکان کنترل با انگيزش پيشرفت، پایان نامه کارشناسی ارشد.

– درتاج، فريبرز .(1383). بررسي تأثير شبيه سازي ذهني فرايند و برايندي در بهبود عملكرد تحصيلي دانشجويان ساخت و هنجاريابي آزمون عملكرد تحصيل، پايان نامه دكترا چاپ نشده، تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

– زارع، صدیقه .(1373). بررسي رابطه بين انگيزه پيشرفت، جنسيت و عزت نفس، پایان نامه کارشناسی ارشد.

– سلیمانی نژاد، ناصر .(1381). رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی .دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه تهران.

– شهنی ییلاق، منیجه؛ جلیل زاده، ناهید و مکتبی، غلامحسین .(1390). رابطه سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهر اهواز، مجله مطالعات روانشناسي تربيتي ، سال هفتم، شماره 12.

– فونتاين و همکاران .(2001). فرهنگ و انگيزش پيشرفت در ورزش: مطالعه کيفي بر روي دانش آموزان مغربي وفرانسوي.

– گشتاسبي، سهراب .(1375). رابطه بين عزت نفس، انگيزش و هوش با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزاني که به دوره پيش دانشگاهي راه يافته اند و مقايسه آن با دانش آموزاني که به اين دوره راه نيافته اند در سال 1375-1374 در شهرستان شيراز، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز

– کاسيدي .(2000). پيشينه اجتماعي، انگيزش پيشرفت، خوش بيني و سلامت، تهران ، انتشارات سپید .

– محمدي زاده، سهیلا .(1377). بررسي رابطه انگيزه پيشرفت با عملکرد دبيران دبيرستان هاي شهر بم، پایان نامه کارشناسی ارشد .

– مختاري، احمد .(1373). مقايسه ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در دو نظام آموزشي جديد و قديم در شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز .

منابع لاتین

– Petri ، H.L .(1996). Motivation : Theory research and application (fort edition). London : bookseller publishing company.

– McInerney DM، Sinclair KE .)1991(. Cross-cultural validation of the inventory of school motivation. Educational and Psychological Measurement; 51(1): 123-33.

– Zimmerman، B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. In A. Bandura (Ed.)، Self-efficacy in changing societies(pp.202-231). New York : Cambridge University Press.

– Jamshidi F.(1997). The factors related to academic motivation among students with control position in the center of higher education and cultural services، Zanjan Teacher Training. MSc[Thesis] Tehran: Shaheed Beheshti University

چکیده

این پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آبادانجام شد.فرضيه‏هاي تحقیق عبارتند از: فرضیه اصلی: بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.و فرضیه های فرعی:1- بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.2- بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.3– بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد. روش این تحقيق توصيفي از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجی آباد است. این دانش آموزان مطابق اعلام مدیریت آموزش و پرورش شهرستان حاجی آباد 3361 نفر اعلام شده است.  به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و حجم نمونه تعداد 346 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای می باشد.داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس، پرسشنامه سبک های اسنادی(ASQ )، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی و پرسشنامه انگیزش تحصیلی گردآوری شد .

روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی (درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام) می باشد.

نتایج تحقیق نشان داد که:1-بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد2-بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد3-بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.

مقدمه

نیاز به پیشرفت یکی از نخستین انگیزه هایی است که به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است (مک کلند، اتکینسون، کلارک، لاول،1953).باتل معتقد است که انگیزش تحصیلی عبارتست از گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها،تلاش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است.دانش آموزان از سطوح متفاوتی  از انگیزه تحصیلی برخوردارند،به همین علت در زندگی خود به شیوه های کاملا متفاوتی رفتار می کنند.به عنوان نمونه اشخاصی که از نظر نیاز به پیشرفت در سطح بالایی قرار دارند نسبت به افرادی که که نیاز به پیشرفت ضعیف تری دارند بیشتر متمایل به تحصیلات دانشگاهی ،کسب نمره های بالاتر و فعالیت های فوق برنامه هستند (اتکینسون،1980).

از مفهوم سبک های اسنادی یا سبک تبیینی برای مشخص کردن انواع تبیین هایی استفاده می شود که افراد معمولا در مواجهه با یک رویداد به کار می گیرند (بریجز،2001).عوامل علی رفتار را اسناد می گویند و بر این اساس ،رفتار دیگران را به عوامل یا ویژگی های شخصی پایدار (به اصطلاح عوامل غیر موقعیتی) و یا به جنبه هایی از موقعیت اجتماعی آنان اسناد می دهند (پتری،1996)

بندورا خود کارآمدی را دریافت و داوری فرد درباره مهارت ها و توانمندیهای خود برای انجام کارهایی که در موقعیت های ویژه بدان ها نیاز است،تعریف می کند.از سوی دیگر خودکارآمدی زمانی بر کارکرد تاثیر می گذارد که شخص مهارت های لازم برای انجام کار ویژه را دارا باشد و برای انجام آن کار به اندازه کافی برانگیخته شود (پاجارس،1996)

در این تحقیق رابطه بین انگیزه پیشرفت،سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان حاجی آباد بررسی می شود.

فصل اول  کلیات تحقیق

1-1-تعریف و بیان مساله

انگيزش، پديده اي است ذاتي كه تحت تأثير چهار عامل، يعني، موقعيت (محيط و محر كهاي بيروني)، مزاج (حالت و وضعيت دروني ارگانيزم)، هدف (هدف رفتار، منظور و گرايش)و ابزار (ابزار دستيابي به هدف) قرار دارد. انسان ها براي دستيابي به اهداف، نيازها و غرايز خود انگيزش لازم را كسب مي نمايند. در خصوص دانش آموزان، انگيزش تحصيلي، از اهميت خاصي برخوردار است. با انگيزش، دانش آموزان تحرك لازم را براي به پايان رساندن موفقيت آميز يك تكليف، رسيدن به هدف يا دستيابي به درجه معيني از شايستگي در كار خود دنبال مي كنند تا بالاخره بتوانند موفقيت لازم را در امر يادگيري و پيشرفت تحصيلي كسب نمايند (محمدی، 1386).

در روان شناسي، انگيزش، به شروع، جهت، شدت و مقاومت رفتار اطلاق مي شود (گين،1995). انگيزش يک وضعيت پويا و موقتي است که بايستي از شخصيت يا هيجان تفکيک گردد. انگيزش، تمايل و علاقه به انجام چيزي است. يک شخص با انگيزه مي تواند برخوردار از اهداف کوتاه مدت و يا بلند مدت باشد. شخصيت به صفات و خصوصيات با دوام تر افراد (مثل کم رويي، برونگرايي، هشياري و …) نسبت داده مي شود؛ همچنين بر خلاف انگيزش، هيجان معطوف به حالت هاي گذراست (مثل خشم، اندوه، شادي و …) که فوراً منجر به رفتار نمي شود (هاشمی ، 1389).

مک کللند و همکاران (1961) بيش از سايرين مفهوم انگيزه پيشرفت را مورد بررسي قرار داده اند. از نظر آنها، انگيزش پيشرفت زماني مطرح مي شود که شخص در فعاليت خود معيار ممتازي را الگو قرار دهد و در پي موفقيت باشد. تحقيقات نشان مي دهد که هر چه شدت انگيزش پيشرفت بيشتر باشد به همان اندازه موفقيت فرد افزايش خواهد يافت (به نقل از اميرافشاري،1380). به عبارت ديگر، انگيزش پيشرفت تحصيلي، تمايل فراگير است، به آن كه كاري را در قلمرو خاصي به خوبي انجام دهد و عملكردش را بطور خودجوش ارزيابي كند.

همچنين انگيزه پيشرفت تحصيلي به عنوان يکي از پيش نيازهاي اساسي يادگيري در نظر گرفته مي‌شود. انگيزش پيشرفت تأثير فراواني بر عملکرد افراد دارد. به اعتقاد بسياري از روان شناسان و مربيان همانند بلوم و واينر (1972) يکي از عوامل اساسي پيشرفت در کلاس درس عامل انگيزش است و اغلب مربيان به احتمال قوي با نظر بيوگلسکي موافقند که انگيزش عامل اساسي پيشرفت تحصيلي مي باشد (به نقل از امير افشاري، 1380).انگيزه‌ي پيشرفت تحصيلي باعث تأثيرگذاري بر شيوه اجراي يک تکليف درسي و نشان دادن تمايلات شايستگي يادگيري مي شود (هاراکيويز، بارون، کارترز، لتو و اليوت،1997).

پژوهش های فراوانی عوامل مرتبط با انگیزش تحصیلی را مورد بررسی قرار داده اند؛ اما این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که آیا بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد یا خیر؟

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

انگيزش به دليل نقش حياتي آن، در يادگيري دانش آموزان، يکي از موضوعات مورد علاقه روان شناسان است. به نظر آرموند (2003) انگيزش در آموزش، داراي تأثيراتي بر روي شيوه يادگيري موضوعات توسط دانش آموزان مي باشد. اين تأثيرات عبارتند از: 1- هدايت رفتار به سمت اهداف خاص، 2- افزايش تلاش و انرژي، 3- افزايش فعاليت و پافشاري در انجام آن، 4- تقويت فرايندهاي شناختي، 5- تعيين پيامدهاي تقويت کننده، و6- بهبود عملکرد.

امروزه عدم وجود علاقه و انگيزش دربين دانش آموزان دوره متوسطه يکي از معضلاتي است که دست اندرکاران مسائل آموزشي در تعليم و تربيت با آن  مواجه هستند. شايد بتوان گفت، افت سطح علمي يا تحصيلي موجود در مدارس و رخوت و سستي که در حال حاضر کيفيت و کميت تعليم و تربيت جامعه را تهديد مي کند از پيامدهاي اين مسئله است (اميرافشاري،1380).

شناسایی عوامل مرتبط با انگیزش تحصیلی دانش آموزان می تواند چشم انداز مناسبی را پیش روی دبیران و مربیان آموزشی، مدیران مدارس و دیگر برنامه ریزان آموزشی قرار دهد و کیفیت سطح یادگیری در مراکز آموزشی را بالا برد.

1-3-اهداف تحقیق

1-3-1-هدف کلی

تعیین رابطه بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد.

1-3-2-اهداف جزئی

– تعیین رابطه بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد

– تعیین رابطه بین سبک­های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی­آباد

– تعیین رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد

1-4-سؤالات تحقیق

1-4-1-سئوال اصلی

آیا بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد؟

1-4-2-سئوالات فرعی

– آیا بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد؟

– آیا بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد؟

– آیا بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد؟

1-5-فرضيه‏هاي تحقیق

1-5-1-فرضیه اصلی

بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.

1-5-2-فرضیه های فرعی

– بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.

– بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.

– بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.

1-6-تعريف متغیرها

1-6-1-انگیزش پیشرفت

تعریف مفهومی : انگيزش را فرايندي روانشناختي چند سويه اي مي دانند كه انرژي رفتارهاي افراد را نسبت به يك غايت يا هدف مطلوب جهت مي دهد و يا انگيزش يك فرايند پيچيده اي است كه از نيازهاي فرهنگي ، اجتماعي ، روانشناختي و فيزيكي تركيب شده است كه بطور فردي و مؤثر بريكديگر ، به  منظور سازمان دادن رفتار انساني عمل مي كند (سينگر1990).

تعریف عملیاتی : انگیزه پیشرفت در این تحقیق نمره است که از آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس به دست می آید.

1-6-2-سبک های اسنادی

تعریف مفهومی : یک متغیر تربیتی نسبتاً پایدار است که مبنای شناختی دارد و نشان می دهد چگونه افراد رویدادهای ناگوار زندگی خود را تبیین می کنند (شهنی ییلاق و همکاران، 1390).

تعریف عملیاتی : منظور از سبک های اسنادی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) پترسون و همکارانش (1982) به دست خواهند آورد.

1-6-3-خودکارآمدی تحصیلی

تعریف مفهومی : قضاوت شخص در مورد توانایی هایش برای سازماندهی و اجرای فعالیت های خاص در جهت به دست آوردن انواع عملکردهای تحصیلی تعریف شده است (زیمرمن، 1995).

تعریف عملیاتی : نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه خودکارآمدی گرین و همکاران (2004) به دست خواهند آورد.

1-6-4-انگیزش تحصیلی

تعریف مفهومی : یکی از مهمترین عناصر یادگیری است که شخص را برای رسیدن به هدف وادار به فعالیت می کند (شهنی ییلاق و همکاران، 1390).

تعریف عملیاتی : نمره ای است که آزمودنی ها از اجرای پرسشنامه انگیزش تحصیلی SIMS مک اینری و سینکالا (1992) به دست می آورند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه ادراک معلمان ابتدائي ازغني سازي شغلي باانگيزش شغلي آنان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان
 • پايان نامه تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسي و يادگيري در آموزش دانشگاهي
 • پايان نامه مقايسه انگيزه پيشرفت، خلاقيت و عملکرد تحصيلي در دانش آموزان تيزهوش و عادي
 • پايان نامه نقش واسطه اي انگيزش شغلي در رابطه بين ويژگي هاي شغلي و اهمال کاري شغلي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122