پايان نامه رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 130 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده:    1
فصل اول : طرح پژوهش     2
1-1-مقدمه:    3
1-2- بيان مساله    4
1-3- اهميت وضرورت تحقيق:    4
1-4- اهداف تحقيق    7
1-4-1- هدف کلي :    7
1-4-2- اهداف ويژه:    7
1-4-3- اهداف کاربردي    8
1-5- فرضيه هاي تحقيق:    8
1-5-1- فرضيه اصلي :    8
1-5-2- فرضيه هاي اختصاصي تحقيق:    8
1-6- سوالات تحقيق:    9
1-7- تعاريف مفاهيم    9
1-7-1- تعاريف نظري:    9
فصل دوم : پیشینه تحقیق    11
2-1-احقاق حق جنسي    12
2-2- رضايت زناشويي :    15
2-2-1- عوامل و مولفه هاي رضايت زناشويي :    16
2-3- پرخاشگري    25
2-3-1- تعريف پرخاشگري    26
2-3-2- عوامل پيش بيني کننده پرخاشگري    27
2-3-3- اختلالات مرتبط با پرخاشگري    28
2-3-5- رويکردهاي پرخاشگري    32
2-3-5-1- رويکرد روان تحليل گري    32
2-3-5-2- رويکرد رشدي    34
2-3-5-3- رويکرد ذاتي بودن پرخاشگري    35
2-3-5-4 تعليم شيوه هاي پرخاشگرانه رفتار:    36
2-3-5-5- رويکرد انگيزشي    36
2-3-5-6- رويکرد موقعيتي     37
فصل سوم: روش پژوهش    38
مقدمه    39
3-1- نوع تحقيق    41
3-2- انواع متغيرها    41
3-2-1- متغيرپيش بين    41
3-2-2- متغيرهاي  ملاک    41
3-2-3- متغيرهاي تعديلگر    41
3-3- داده هاي مورد نياز    41
3-4- شيوه جمع آوري اطلاعات    41
3-5- ابزارهاي تحقيق    42
3- 5-1- پرسشنامه احقاق حق جنسي هالبرت    42
3-5-2- پرسشنامه رضايتمندي زناشويي انريچ    42
3-5-3- پرسشنامه پرخاشگري پاس و پري (پ پ)    43
3-6- جامعه آماري    43
3-7- حجم نمونه و روش نمونه گيري    44
3-8- روشهاي تجزيه و تحليل آماري    44
3-8-1- روشهاي آماري توصيفي    44
3-8-2- روشهاي آماري استنباطي    44
فصل چهارم : نتایج (یافته ها )    44
4-1- توصيف ويژگي هاي دموگرافيک    46
4-1-1- وضعيت ميزان تحصيلات همسر:    46
4-1-2: وضعيت شغل همسر:    47
4-2- بررسي فرضيات تحقيق    48
4-3- بررسي سوالات تحقيق    69
فصل پنجم : بحث در نتایج ( نتیجه گیری )
5-1- نتايج و بحث و بررسي سوالات    85
5-1-1- فرضيات تحقيق    85
5- 1- 2-بررسي سوالات پژوهش    90
5-2-:پيشنهادات    94
5- 2- 1: پيشنهادات کاربردي    94
5-2- 2:پيشنهادات پژوهشي    95
5-3- محدوديتهاي تحقيق    95
منابع فارسی:    96
منابع لاتین:    101
پيوست    103

منابع :

آزادمنش، علي. (1386). بررسي رابطه سبک هاي اسنادي و رضايت زناشويي دبيران مرد دبيرستان هاي منطقه 10 تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي تهران.

احدي، بهمن. (1382). رضايتمندي زناشويي، ابراز هيجاني والدين و مشکلات عاطفي رفتاري کودکان. پايان نامه دکترا، دانشگاه تهران.

احمدي، سيد احمد. (1383). مباني و اصول راهنمايي و مشاوره. تهران: سمت.

اوليري، دانيل و ديگران. (1384). راهنماي گام به گام درمان مشکلات زناشويي، طرح هاي زوج درماني. (ترجمه سيدعلي کيميايي و زهرا باقريان نژاد). تهران: رشد.

اتکينسون، ريتال و اتکينسون، ريچارد و هيلگارد، ارنست. (1381). زمينه روان شناسي.(ترجمه براهني و همکاران). تهران: انتشارات رشد.

براتي، زهره. (1385). اثر بخشي آگاه شدن از رابطه ويژگي هاي خانواده اصلي و خانواده فعلي شان بر افزايش رضايت زناشويي آن ها. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي تهران.

برک، لواري. (1382). روانشناسي رشد. (ترجمه يحيي سيد محمدي). تهران: ارسباران.

بک، آرون تي. (1384). عشق هرگز کافي نيست. (ترجمه مهدي قراچه داغي). تهران: آسيم.

بست، جان، (1376). روش هاي تحقيق در علوم رفتاري. (ترجمه حسن پاشا شريفي و نرگس طالقاني) تهران: اطلاعات

بهرامي، بدري السادات. (1379). مقايسه اثربخشي شيوه روان درماني گروهي با روش تحليل رواني و شناختي بر روي ناسازگاري روي زوجين. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

بهرامي، فرزانه. (1385). بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي از زندگي مشترک در زنان فرهنگي و همسران آن ها در شهر اصفهان. دومين کنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران . تهران: پژوهشکده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي.

به پژوه، احمد. (1382). آسيب شناسي ازدواج و خانواده. تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان.

پورافکاري، نصرت الله. (1378). فرهنگ جامع روانشناسي- روانپزشکي و زمينه هاي وابسته. تهران: فرهنگ معاصر.

تبريزي، مصطفي. (1382). بررسي و مقايسه اثربخشي گروه درماني تلفيقي زوج ها، شناخت درماني گروهي بک و کتاب درماني در کاهش نارضايتي زناشويي. رساله دکتري، دانشگاه علامه طباطبايي.

ثنايي، باقر و عباس، هومن و علاقبند، ستيلا. (1375). مقايسه هاي سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.

جعفري، فروغ. (1384). ميزان اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي زوجين پيش از ازدواج بر افزايش رضايت زناشويي. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي تهران.

American Psychological Association. (2003). Controlling anger before it control you. Journal of Clinical Psychology.

Apt, C., & Hurlb, D.F. (1993) The Sexuality of Women in Physically Abusive Marriages. a comparative study of Family Violence, 8(1), 57-69.

Baron, R. A. (1977). Human Aggression. New York: Plenum Press.

Del veccio, T., & O ‘Leary, D. (2003). Effectiveness of anger, treatment for specific anger problems. A meta A nalytic Review Journal of Clinical.

Ginsburg, G. L. Frosch, W. A., & Shapiro, J. (1972) The New Impotence. Arch Gen Psych, 5, 218-220.

Hurlbert, D. F, (1991) The Role of Assertiveness in Female Sexuality: a comparative study between sexully assertive and sexually nonassertive women. Journal of sex and marital Therapy, 17(3), 183-190.

Hurlbert, D. F, (1993) A Comparative Study Using Orgasm Consistency Training in the Treatment of Women Reporting Hypoactive Sexual Dexsire, Journal of Sex and Marital Theraoy, 19(1).

چکيده:

 رضايت زناشوئي يکي از عوامل موثر در ثبات خانواده ها ودر عين حال بهداشت رواني همسران و فرزندان است. مهمترين عامل در رضايت زناشوئي، روابط زناشويي است. هدف اين تحقيق مشخص کردن رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان بوده است. روش مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي به شيوه همبستگي و نمونه مورد بررسي 300 نفر مي باشد. نمونه گيري به شيوه در دسترس از 7 مرکز بهداشتي درماني انتخاب گرديد. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه  25 سوالي هالبرت براي سنجش احقاق حق جنسي، پرسشنامه 23 ماده اي انريچ براي سنجش رضايت زناشويي و پرسشنامه 29 ماده اي پاس و پري براي سنجش پرخاشگري استفاده شد. يافته ها نشان داد که بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد و بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري زنان و همچنين بين رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري رابطه معکوس و معني داري وجود دارد. بين شغل همسر با احقاق حق جنسي و رضايتمندي زناشويي رابطه معني داري وجود دارد، ولي بين ميزان تحصيلات همسر با احقاق حق جنسي و رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان رابطه معني داري وجود ندارد.

واژه ها کليدي: احقاق حق جنسي، رضايتمندي زناشويي، پرخاشگري

فصل اول کلیات

1-1-مقدمه:

خانواده اصلي ترين عنصر هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت  رواني است و نقش مهمي در شکل گيري شخصيت فرزندان يعني پدران و مادران اينده دارد و هيچ نهاد و مرجعي نمي تواند جايگزين خانواده به ويژه عنصر اصلي آن يعني مادر شود. جامعه اي سالمتر و پوياتر است که مادران و پدراني با الگوي شخصيتي سالمتر داشته باشد

رضايت زناشوئي يکي از عوامل موثر در ثبات خانواده ها و در عين حال بهداشت رواني همسران و فرزندان است.اما در روابط زناشوئي عوامل متعددي باعث رضايت همسران از يکديگر مي شود .

حيدري نسب (1383) مهمترين عوامل موفقيت در زندگي زناشوئي را رشد عاطفي و فکري تشابه علائق و طرز فکر،تشابه مذهبي، تشابه تحصيلي و طبقاتي ،نسبت امور جنسي تشابه و سرعت عمل در کارها و بالاخره رابطه با خانواده زن و شوهر مي داند.

سلامت فيزيکي و عاطفي و بهداشت رواني افراد در جامعه در گرو سلامت روابط زناشوئي و تداوم و بقاي ازدواج مي باشد. رضايت يک فرد از زندگي زناشوئي به منزله رضايت وي از خانواده محسوب مي شود و رضايت از خانواده به مفهوم رضايت از زندگي بوده و در نتيجه باعث تسهيل درامر رشد و تعالي و پيشرفت مادي و معنوي جامعه خواهد شد. بنابراين با توجه به اهميتي که روان شناسان و حتي همه مذاهب به خانواده وارتباط زناشوئي موثر مي دهند و اينکه به نظر مي رسد تشکيل خانواده جايگاهي براي رضايتمندي است و بلکه اساسا کانون التيام و شفابخشي است. کانوني است که بايد فشارهاي رواني وارد شده براعضا خود را تخفيف دهد و راه رشد و شکوفايي آنها را هموار کند. اگر خانواده محيط سازنده اي براي اعضاي خود داشته باشد و نياز هاي جسماني و رواني آنها را برآورده کند کمتر ممکن است به نهاد هاي درماني خارج از خانواده نياز پيدا کند ( ثنايي، 1375 ) .

از جمله عوامل موثر بر رضايت زناشويي احقاق حق جنسي است. به اعتقاد تراويس و وايت(2000)، احقاق مستلزم تلاش فرد در تامين حقوق خود در محدوده ي زماني مشخص يا تحقق بخشيدن به انتظارات دروني شده از خود از طريق تعامل با ديگران است.(تراويس و وايت،2000 ،ص 307).

بنابراين هر هويت جنسي در تعامل با ديگران براي دست يابي به اختيار و مشروعيت قانوني خود، خواستار احقاق حق خويش است. در مطالعات متعدد و مقايسه اي روشن شده است که فرهنگ جوامع مختلف با نگرش از موضوع غالب و قدرت، زنان را در بند الگوهاي تعريف شده و کليشه اي رفتار جنسي قرار داده است. تصوري خارج از چارچوب نقش تابع در شور جنسي زنان براي مردان و زنان غير قابل درک، زشت و نامطلوب جلوه مي کند. به تبع پذيرش چنين نقشي، زنان قدرت احقاق حق جنسي خود را نيز از دست داده اند، چرا که کسب چنين قدرتي از سوي فرهنگ غالب جوامع به معناي کسب مفاهيم هرزه نمائي، عدم عصمت و شرم است. ترس از قرار گرفتن در محدوده چنين الفاظ توهين آميز، زنان را وادار به تسليم و پذيرش در برابر نقش زنانگي نموده است.

بنابراين يکي از عوامل موثر در برقراري ثبات خانواده احقاق حق جنسي است، که بدنبال آن رضايتمندي زناشويي زنان را فراهم مي کند و زنان به جاي پرخاشگري عشق و محبت را به همراه خود هديه مي کنند.

1-2- بيان مساله

ازدواج اصلي ترين و مهم ترين زمينه اي است که جمعيت و روابط اجتماعي رشد يافته در آن تجلي مي يابد. يکي از اهداف اساسي هر ازدواجي رضايتمندي زناشويي است .اين رضايتمندي متاثر از عوامل مختلفي است که از ميان آنها مي توان  به عوامل اقتصادي ،اعتقادات مذهبي ، اداب و سنن اجتماعي ، عوانل جسماني ، تفاهم فکري ، ارضاي عاطفي وارضاي  جنسي اشاره کرد (موسوي ،1382)

استي (1989)، رضايت زناشويي را اينگونه تعريف کرده، انطباق بين انتظاراتي که فرد از زندگي زناشويي دارد وآنچه که در زندگي تجربه مي کند مي باشد(به نقل از تبريزي، 1382).

اليس( 1989) در کتاب خود تحت عنوان زوج درماني رضايت زناشويي را احساس  خوشايندي، رضايت و لذت تجربه شده توسط زن وشوهر به هنگامي که تمام جنبه هاي ازدواجشان را مورد توجه قرار مي دهند تعريف کرده است (به نقل از بهرامي،1385). هاکينز وينچ وهمکارانش معتقدند که، رضايت زناشويي در واقع نگرش مثبت و لذت بخشي است که زن وشوهر از جنبه هاي مختلف روابط زناشويي خود دارند.

احدي( 1382) با مطالعه بيش از 50 پژوهش داخلي و خارجي، عوامل مختلفي را که بر رضايت زناشويي تاثير مي گذارند استخراج کرده و در بين عوامل ذکر شده علايق جنسي-نگرش مثبت به مسائل جنسي- ميزان عشق بين زوجين و کيفيت رابطه جنسي نيز به عنوان عوامل تاثير گذار شناسايي شده اند.

رابطه جنسي به منزله مينياتور رابطه عمومي است. عدم رابطه جنسي سبب جو دائمي خشم و عصبانيت بين زوجين شده و فرصتهاي شيرين و رمانتيک را از بين مي برد (نقدي، 1386). اگر چه يک رابطه جنسي ناخوشنود کننده در زن مي تواند به سرباز زدن از آن منجر شود و به تبع پرخاشگري را در روابط بين زن و شوهر تسهيل کند.

تحقيق در مورد امور جنسي مورد انتقاد بعضي از محققين از جمله فقير پور(1383) واقع شده است .اين انتقادها عموماً روي دو بعد متمرکزند: فقدان مفاهيم و نظريه هائي که بتوانند پديده هاي جنسي را توضيح دهند و پيش بيني کنند و همچنين مسائل مربوط به سنجش واندازه گيري آنها.

تحقيقات بر 4 ديدگاه در امور جنسي تاکيد مي کند 1) داشتن طرح يا نگرش مثبتي از امور جنسي در ذهن 2) دارا بودن طرح يا نگرش منفي از آن در ذهن 3) فقدان طرح و نگرش در ذهن 4) دارا بودن طرح و نگرش مثبت و منفي از آن به صورت توام در ذهن (عطاري،1385). اما همه اين ديدگاهها متفق القول هستند که با داشتن هر نگرش در امور جنسي اعم از مثبت يا منفي يا هر دو و يا هيچکدام لازم است که انچه فرد به  آن تن مي دهد از انجام آن رضايت پيدا کند و به اصطلاح حقوق خود را در اين مورد به دست آورد. بهترين مويد اين امر آموزشهاي مذهبي و علمي است که هر دو صراحتاً به هدفمندي در آن اشاره مي نمايند و معتقدند که مردان در کسب رضايت زنان در روابط زناشويي داراي ساختار، بايد تلاش بيشتري نمايند.در اديان مقدس آسماني نيز توجه به رضايت زنان در برقراري روابط سالم زناشويي که پايه گذار ازدواج ها و زندگي هاي موفق است تاکيد شده است .

بنابراين هر هويت جنسي در تعامل با ديگران براي دستيابي به اختيار و مشروعيت قانوني خود خواستار احقاق حق جنسي خويش است. در مطالعات متعدد و مقايسه اي روشن شده است که فرهنگ جوامع مختلف با نگرش سوء گيرانه از موضع غالب وقدرت ، از اينکه زنان را در بند الگوهاي تعريف شده و کليشه اي رفتار جنسي قرار داده است ،تصوري خارج از چارچوب نقش تابع، در شور جنسي زنان دارد ، که براي مردان وزنان غير قابل درک ،زشت و نامطلوب جلوه مي کند. به تبع پذيرش چنين نقشي ، زنان قدرت احقاق حق جنسي خود را نيز از دست داده اند، چرا که کسب چنين قدرتي از سوي فرهنگ غالب جوامع به معناي کسب مفاهيم هرزه نمايي ، عدم عصمت وشرم است .ترس از قدرت گرفتن در محدوده ي چنين الفاظ توهين آميزي زنان را وادار به تسليم و پذيرش در برابر نقش تابع زنانگي نموده است (هالبرت،1991) .

خودآگاهي و ناخودآگاهي زنان نسبت به اين مساله که آنان در احقاق حق جنسي و در نتيجه در عملکرد جنسي خود در به دست آوردن ارگاسمي  کامل ناتوانند موجب تضعيف تعامل جنسي وعاطفي زوجين ، سست شدن مفاهيم ارزشهاي خانواده، تمايل به برقراري رابطه جنسي غير از زناشويي ،رويداد طلاق، بروز ازدواجهاي مجدد، ايجاد تنش وبحران ،پرخاشگري در جو خانواده و پيدايش مشکلات رواني يا روان تني در فرزندان و زوجين مي گردد.

برخي از نظريه پردازان معتقدند که ارگاسم در زنان امري آموختني است در حالي که بسياري از محققان شور جنسي معتقدند که ارگاسم پايين زنان هنگام برقراري رابطه جنسي به دليل ممانت هاي فرهنگي ازشور جنسي آنان است. در بسياري از فرهنگ هاي غربي زنان از تجربه جنسي منع شده اند و صرفاً به آنان آموزش داده شده است تا از لحاظ جنسي منفعل باشند و بر ارضاي جنسي مردان تمرکز يابند. اين زنان از ميان نيازهاي  جنسي خويش به همسران خود منع شده اند ( هالبرت ، 1991 ) .

تحقيق هالبرت و همکارانش (1993) نشان مي دهد که، حفظ و برقراري ارتباط نزديک و صميمي مي تواند در پيش بيني روابط جنسي موثر باشد . بنابراين احقاق حق جنسي با رضايت زناشويي و پرخاشگري ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند بدين صورت که، ناکامي از شريک زندگي در مسائل جنسي منجر به پرخاشگري ميگردد و اين پرخاشگري ممکن است به صورت کلامي ، جسماني ، خصومت و غيره ظاهر شود و زوجين را به بن بسته هاي ارتباطي و کلامي و عاطفي بکشاند و علاوه بر اين تحقيقات نسبتاً محدود در بررسي رابطه مولفه هاي احقاق حق جنسي با رضايت زناشويي و پرخاشگري وجود دارد. در اين پژوهش مولفه هاي احقاق حق جنسي و رضايت زناشويي زنان با پرخاشگري مورد بررسي قرار مي گردد، بنابراين مساله پژوهشي اين است که آيا بين احقاق حق جنسي با فرآيند زناشويي رضايتمندانه و پرخاشگري در زنان رابطه اي وجود دارد؟ اگر چنين رابطه اي وجود دارد ميزان آن چقدر است؟ و کدام يک از مولفه هاي رضايت زناشويي با احقاق حق جنسي رابطه بيشتري داشته و ضمناً مولفه پرخاشگري در اين مورد چه نقشي دارد؟ پاسخ دادن به چنين سوالاتي مي تواند نارسايي هاي موجود در اين مورد را تا حدود زيادي مورد شناسايي قرار داده و اين امر به تحکيم ارتباط زناشويي کمک موثري نمايد و بخصوص محققين و متخصصين زناشويي را راهنمايي نموده و به تصميم  گيرهاي درماني آنها در اين زمينه پوشش دهد.

1-3- اهميت وضرورت تحقيق:

امروزه زنان زمان کمتري را صرف مسائل جنسي خود مي کنند زيرا غافل از اين هستند که رابطه جنسي منظم وارضاء کننده در سلامت جنسي ورواني آنها تاثير دارد. حدود 68% مشکلات زناشويي در اثر مسائل جنسي بيان شده است .زنان بيشترين احساس نارضايتي از زندگي خود را در رختخواب و در رابطه جنسي با همسرشان بيان مي کنند. آنها در روابط جنسي فقط به خواسته هاي همسرشان توجه دارند و خود از روابط جنسي لذت نمي برند و همچنين ناتواني مردان در تشخيص و ابراز دقيق عواطف زنان علت نارضايتي زنان از زندگي مشترک است. اين نارضايتي با علائمي از قبيل گوشه گيري يا انزواي هيجاني و بي علاقگي زن نسبت به مسائل زناشويي است .ادامه اين احساس در زنان باعث بروز عزت نفس پايين و خود تحقيري و در نتيجه همانند سازي فرزندان دختر با الگوي تابعه مادران خود مي گردد و به نوعي نفرتي پنهان واحتمالي را از مرد درون خود مي پروراند(زاهدي فر، 1375).

تغيير باورهاي کليشه ايي جامعه در مورد تمايل و هويت واحقاق حق جنسي زنان که خواسته الهي انساني و مشروع است مستلزم تغيير چنين باورهاي کليشه اي جوامع در مورد تمايل واحقاق حق جنسي صحيح زنان است. لذا احقاق حق جنسي ضعيف زنان مي تواند ساختار خانواده را به عنوان خواستگاه رشد ساير افراد جامعه مورد تهديد جدي قرار دهد. ميزان احقاق حق جنسي صحيح زنان به ميزان درک و مفهومي صحيح و تعريف نشده ولي دروني شده اي از شور جنسي آنان وابسته است .

تا زماني که جامعه به تحميل مفهومي تحريف شده از شور جنسي زنان بپردازد زنان همچنان از احقاق حق جنسي صحيح خود ناتوانند. نتايج پژوهشها از همبستگي خيلي بالا بين رضايت جنسي و رضايت زناشويي حمايت مي کند ،ولي پژوهشهاي ناچيزي در حوزه احقاق حق جنسي و رضايتمندي زناشويي و رابطه آن با پرخاشگري انجام گرفته است. در ايران هنوز پژوهشي که به بررسي اين مقولات بپردازد انجام نگرفته است، بررسي اين مقولات مي تواند راهکارها والگوهايي را جهت بهبود کيفيت زندگي  وافزايش مهارتهايي در زمينه مسائل جنسي و رضايتمندي زناشويي و کنترل خشم در زنان که نقش مهم تربيتي فرزندان را به عهده دارند فراهم آورد و به تبع آن سبب انجام برنامه هاي بهداشتي واقدامات پيشگيرانه در مراکز بهداشتي درماني شود.

از اين رو ضرورت واهميت انجام پژوهشهايي براي شناخت عوامل رضايتمندي  زناشويي با امکان بقاء وآرامش خانواده محرز است و شناخت اين عوامل اثرگذار در رضايتمندي زناشويي براي مداخله و خدماتي که در مشاوره ازدواج و درمان گري زناشويي و خانواده براي افراد و زوج ها طراحي و فراهم مي شود  همواره مفيد و موثر خواهد بود.

1-4- اهداف تحقيق

1-4-1- هدف کلي :

تعيين نمودن رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي  زناشويي وپرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان است.

1-4-2- اهداف ويژه:

تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان

تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان

تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان

تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي

تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي

تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

تعيين رابطه بين روابط جنسي با پرخاشگري زنان

تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري فيزيکي

تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري کلامي

10- تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با خشم

تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با خصومت

1-4-3- اهداف کاربردي

با توجه به اين احقاق حق جنسي باعث رضايتمندي از زندگي ونتيجه آن شادکامي وآرامش وکنترل خشم مي شود لذا چنين تحقيقي جهت پيشگيري از طلاق وقابل استفاده در خدمات مشاوره اي –مراکز بهداشتي درماني-نهادهاي اجتماعي از قبيل دفتر امور زنان-بهزيستي- کميته امداد-مراکز مطالعات زنان-دانشگاههاي وموسسات آموزش عالي- آموزش وپرورش وغيره مي باشد.

1-5- فرضيه هاي تحقيق:

1-5-1– فرضيه اصلي :

بين احقاق حق جنسي و رضايتمندي زناشويي با پرخاشگري در زنان مراجعه  کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان رابطه وجود دارد

1-5-2- فرضيه هاي اختصاصي تحقيق:

بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان رابطه وجود دارد.

بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان رابطه وجود دارد.

بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان رابطه وجود دارد.

بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي رابطه وجود دارد

بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي رابطه وجود دارد

بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان رابطه وجود دارد

بين روابط جنسي با پرخاشگري زنان رابطه وجود دارد

بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري فيزيکي رابطه وجود دارد

بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري کلامي رابطه وجود دارد

بين احقاق حق جنسي با خشم رابطه وجود دارد

بين احقاق حق جنسي با خصومت رابطه وجود دارد

1-6- سوالات تحقيق:

وضعيت احقاق حق جنسي زنان چگونه است؟

وضعيت رضايتمندي زناشويي زنان چگونه است؟

وضعيت پرخاشگري زنان چگونه است؟

آيا بين شغل همسر و احقاق حق جنسي زنان رابطه وجود دارد؟

آيا بين شغل همسر و رضايتمندي زناشويي رابطه وجود دارد؟

آيا بين شغل همسر و پرخاشگري زنان رابطه وجود دارد؟

آيا بين ميزان تحصيلات همسر و احقاق حق جنسي زنان رابطه وجود دارد؟

آيا بين ميزان تحصيلات همسر و رضايتمندي زناشويي رابطه وجود دارد؟

آيا بين ميزان تحصيلات همسر و پرخاشگري زنان رابطه وجود دارد؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي آموزش تاب آوري برميزان پرخاشگري و احساس تنهايي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي
 • پايان نامه ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران
 • پایان نامه بررسي ميزان رضايت زناشويي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگي و بعد از 25 سالگي ازدواج کرده اند
 • پايان نامه بررسي رابطه بين کمالگرايي و سرسختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122