پايان نامه رابطه بين اضطراب و افسردگي با تعارضات زناشويي در مراجعين به مراکز مشاوره و مددكاري ناجا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين اضطراب و افسردگي با تعارضات زناشويي در مراجعين به مراکز مشاوره و مددكاري  ناجا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه بين اضطراب و افسردگي با تعارضات زناشويي در مراجعين به مراکز مشاوره و مددكاري  ناجا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل یکم: مقدمه پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 6
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 8
1-4 اهداف پژوهش 11
1-4-1 هدف اصلی 11
1-4-2 اهداف فرعی 11
1-5 سؤالات پژوهش 11
1-6 تعاریف اصطلاحات ومفاهیم 12
1-6-1 تعاریف نظری 12
1-6-2 تعاریف عملیاتی 13
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1 پیش درآمد 15
2-2 اضطراب 15
2-2-1 ماهیت اختلال های اضطرابی 16
2-2-2 اختلال وحشتزدگی 17
2-2-3 آگورافوبی 17
2-2-3-1 فوبی خاص 18
2-2-3-2 فوبی اجتماعی 18
2-2-4 اختلال اضطراب فراگیر 18
2-2-5 اختلال وسواس فکری-عملی 19
2-2-6 اختلال استرس حاد و استرس پس از آسیب 20
2-2-7 نظریه های روانشناختی در مورد اضطراب 21
2-2-7-1 نظریه های روان پویایی 21
2-2-7-2 نظریه رفتاری 22
2-2-7-3 نظریه فیزیولوژیک 22
2-2-7-4 نظریه پدیدار شناختی و وجودی 23
2-3 افسردگی 23
2-3-1 افسردگی چیست 26
2-3-2 حالات افسردگی 27
2-3-3 تاریخچه افسردگی 28
2-3-4 طبقه بندی افسردگی 28
2-3-4-1 اختلال های خلقی یک قطبی 28
2-3-4-2 اختلال افسردگی اساسی 29
2-3-4-3 اختلال افسرده خویی(دیس تایمی) 29
2-3-4-4 اختلال خلق ادواری 29
2-3-4-5 اختلال دوقطبی 30
2-3-5 شیوع افسردگی 32
2-3-6 افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی 33
2-3-7 افسردگی فصلی 33
2-3-8 تشخیص افتراقی برای افسردگی 34
2-3-9 منظور از افسردگی حاد یا گذرا چیست 35
2-3-10 حملات افسردگی 36
2-3-11 ملاک های تشخیص برای انواع افسردگی 37
2-3-12 دیدگاههای موجود در مورد افسردگی 41
2-3-12-1 دیدگاه زیست شناختی 41
2-3-12-2 دیدگاه روان پویشی 41
2-3-12-3 دیدگاه رفتاری 42
2-3-12-4 دیدگاه شناختی 43
2-4 تعارضات زناشویی 45
2-4-1 ابعاد تعارض 49
2-4-2 تعارضات خانوادگی چرا؟ 50
2-4-3 مفهوم تعارض 51
2-4-4 تعاریف تخصصی متعددی از تعارض 52
2-4-5 تعارض زناشویی از نظر وایل 52
2-4-6 دیدگاههای تعارض 52
2-4-6-1 دیدگاه سنتی 53
2-4-6-2 دیدگاه روابط انسانی 53
2-4-6-3 دیدگاه تعاملی 53
2-4-7 عقاید مثبت ومنفی نسبت به تعارض ازنظر ویلموت وهاکر 53
2-4-8 هشت کارکرد مثبت تعارض از نظر ترنر 54
2-4-9 عوامل تعارض 54
2-4-10 زمینه های تعارضات زناشویی 55
2-4-11 مراحل تشدید تعارض زناشویی 56
2-5 الگوهای ارتباطی 57
2-6تجزیه وتحلیل تعارض 58
2-7 روش های حل تعارض 58
2-8 سبک ها و استراتژی های حل تعارض 59
2-9 چهار سوال اساسی در حل تعارضات 60
2-10تأثیر اضطراب بر روابط و تعارضات زناشویی 62
2-11 پیشینه تحقیق 65
2-11-1 پژوهش های داخلی 65
2-11-2 پژوهش های خارجی 71
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 پیش درآمد 76
3-2 روش پژوهش 76
3-3 معرفی متغیرها 76
3-4 جامعه آماری 76
3-5 جامعه نمونه و روش نمونه گیری 76
3- 6 ابزار پژوهش 77
3-7 شیوه اجرا 79
3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها 79
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 پیش درآمد 81
4-2 آمار توصیفی 81
4-3 جداول ونمودارها 82
4-3-1 جداول ونمودارهای فراوانی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان به پرسشنامه 82
4-4 آماراستنباطی 86
4-5 روش آزمون سؤالات پژوهش 86
4-6 تجزیه وتحلیل سؤالات پژوهش 87
4-7 خلاصه تجزیه وتحلیل ها و آزمون، به تفکیک هر سؤال 87
4-7-1 آزمون سؤال اول 87
4-7-2 آزمون سؤال دوم 89
4-7-3 آزمون سؤال سوم 91
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 پیش درآمد 93
5-2 بررسی سؤال ها 93
5-3 مقایسه نتایج سؤالات باپژوهش های قبلی 95
5-4 نتیجه گیری از نظر نگارنده 96
5-5 محدوديت‌هاي پژوهش 96
5-6 پيشنهادهاي پژوهشي 97
5-6 پيشنهادهاي كاربردي 97
منابع و ماخذ 98
پيوست‌ها 104

منابع وماخذ

1- آذربایجانی، محمد ( 1385 ). بررسی مقایسه تعارضات زناشویی و سلامت ازدواج هاي بین فرهنگی و تک فرهنگی در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه اصفهان.

2- اتکینسون ، ریتال؛اتکینسون ، ریچاردسی ؛اسمیت ، ادواردای(1378).زمینه روانشناسی هیلگارد،ترجمه براهنی،محمد نقی وهمکاران،تهران:رشد

3- افخمی، ایمانه؛ بهرامی ،فاطمه ؛فاتحی زاده ،مریم (1386). بررسی رابطه بین میزان بخشودگی وتعارض زناشویی زوجین در استان یزد.فصلنامه خانوادن پژوهی، سال سوم، شماره 9، بهار 1386.

4-براتی،طاهره(۱۳۷۵).تأثیرتعارضات زناشویی برروابط متقابل زن وشوهر، پایان‏نامه کارشناسی ارشدمشاوره (چاپ نشده).دانشگاه آزاداسلامی رودهن.

5-پاوول،لیندزی،جی،ائ(1379).«تشخیص درمان اختلالهای روانی بزرگسالان در روانشناسی بالینی»،ترجمه نیکوخو،محمدرضا،تهران: انتشارات سخن،چاپ اول.

6- پروچاسكا، جيمز ؛ نوركراس، جان (2007). نظريه‌هاي روان درماني. ترجمه يحيي سيدمحمدي (1389). تهران: نشرروان.

7- ثنایی ذاکر، باقر(1387).سنجش خانواده و ازدواج .تهران : انتشارات بعثت. چاپ دوم.

8 – ثنایی ، باقر و همکاران (1387). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت .

9- جورج، ریکی ال ؛ کریستیانی، ترزاس (1374). روانشناسی مشاوره. مترجمین، رضا فلاحی و محسن حاجی‌لو، تهران: انتشارات رشد.

10- حیدری،حسن(1389) .مقایسه اثر بخشی برنامه مشاوره انگیزشی نظام مند گروهی وگفتگوی موثر زوجین در کاهش تعارضات زناشویی . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم  تحقیقات.

11- دبلیو، جیمز ؛ وندر ، زندن(1376).روانشناسی رشد، ترجمه حمزه گنجی،تهران: بعثت.

12 – دلاور، علی(1378). احتمالات وآمار کاربردی در روانشناسی وعلوم تربیتی،تهران : رشد.

13 –  دلاور ، علی(1380). مبانی نظری علمی پژوهشی در علوم انسانی واجتماعی، تهران : رشد.

14- دهقان، فاطمه (1380) «مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق با زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشویی»،پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره،دانشگاه تربیت معلم.

15- درکه ، محسن(1390).اثر بخشی ملودیهای موسیقی کردی بر کاهش افسردگی دانشجویان خوابگاهی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه رازی کرمانشاه.

16- رنجبر، فرحدخت ؛ اشك‌تراب، طاهره ؛ دادگري، آتنا (1386). بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه گروهي بر ميزان افسردگي زنان يزد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد.

17 – ساروخانی، باقر (1385). مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، تهران : سروش.

18 – سالاری، راضیه سادات (1380). مقایسه کارکرد خانواده در نوجوانان افسرده و بهنجار ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی.

19- سادوك، بنجامين؛ سادوك، ويرجينيا (2007). خلاصه روانپژشكي كاپلان و سادوك.ترجمه فرزين رضايي (1390). تهران: انتشارات ارجمند.

20- شفیع‌آبادی، عبدالله؛ ناصری، غلام رضا (1380)، نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

21- طحانیان نظری،  سمیه(1391).کارشناسی ارشد رشته مشاوره وراهنمایی / دانشگاه الزهرا .

22- طهماسبی ، مهتاب(1391). رابطه معنویت وتاب آوری با اضطراب و افسردگی در بین داشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام،  پایان‏نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه رازی کرمانشاه.

23- عباسیان ،حمید رضا(1388) . بررسي تأثير خانواده درماني رويكرد سيستمي ميلان بر كاهش تعارضات. پایان نامه کارشناسی ارشد.

24- عزیزی، پریسا (1386). بررسي اثر بخشي درمان گروهي با رويكرد تحليل ارتباط محاوره اي برن بركاهش تعارضات زناشويي زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات .

25- قرقاني ، حيدرقلي(1383). مقايسه ميزان تعارضات زناشويي والدين با سلامت رواني دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شهرضا، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مشاوره، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي .

26- فتحعلی خانی، مونا (1388).رابطه شیوه های ابراز محبت به همسر با تعارضات زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء عليها السلام.

27- فرحبخش، ك  ( 1383 ). مقايسه ميزان اثربخشي مشاوره زناشويي به شيوه شناختي اليس، واقعيت درماني گلاسر و اختلاطي از آن دو در كاهش تعارضات زناشويی . رساله دكتري، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران.

28- قلیلی ، زهره ؛ احمدی ، احمد ؛ فاتحی زاده ، مریم (1385) .زوج درمانی گفتگوی زوجین در حل تعارضات . فصلنامه تازه های روان درمانی،سال یازدهم شماره 39و40.

 

34- مؤمنی، خدا مراد ؛ علیخانی، مصطفی(1392).رابطه عملکرد خانواده ، تمایز یافتگی خود وتاب آوری با استرس ، اضطراب و افسردگی در زنان متأهل شهر کرمانشاه. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،سال سوم شماره 2 ، تابستان 92.

35– هومن ، حیدر علی (1374).راهنمای تدوین گزارش پژوهشی ، رساله وپایان نامه تحصیلی ، تهران : امیرکبیر.

36- هالجين، ريچاردپي ؛ ويتبورن، سوزان كراس (2007). آسيب‌شناسي رواني. ترجمه يحيي سيدمحمدي (1389). نشر روان.

37- هنرپروران،نازنین؛ قادری ، زهرا ؛ قبادی ، کبری(1390).  مقايسه ي الگوهاي ارتباط و تعارضات زناشويي در زنان متاهل شاغل در بانكهاي دولتي و زنان خانه دار شهر شيراز. فصلنامه ي علمي – پژوهشي جامعه شناسي زنان، سال دوم، شماره ي سوم، پاييز90 .

38– یاسینیان ، اعظم(1377). بررسی بین تعارض والدین و مشکلات رفتاری پسران 10-12 ساله دبستان های شهرستان دماوند ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن.

39- شکوهی یکتا،محسن؛ زمانی،نیره. فصل نامه علمی- تخصصی آرامش. شماره 28

1-Ateah,C.A.,Secco,K.L.,&Woodgate,R.L.(2003).Therisks and alternatives to physical punishment use with children .gournal of pediatric healthcare,23,123-132.

2-Abramson. L.; Alloy.; L.; Hankin, B.; Clements. C: Zhu,l: Hogan, M. & Whitehouse. W. (٢٠٠٩),.Optimism cognitive style in vulnerability to depersson.In J. Gillham (ed) The science of Optimism andHope(٧۵-٩٨). Philadelphia. PA: Tempelton Foundation press

3-Amato, P.R. & Rogers, S.J. (1997). A longitudinal study of marital problem and subsequent divorce.Journal of Marriage and Family, 59, 612-624.

4- Abdollahi, A. (2005). F amily conflict,Sepand magazine,38(5). {in persion}

5-Ahmadi, KH. (2000). The efficacy of change of family on decrising maritalconflict . The first cogress of family pathology in Iran . {in persion}

چکیده

خانواده ، کانون مهر ، محبت و تربیت ومبنای شکل گیری زندگی اجتماعی است. وبنیادی ترین و اصلی ترین شکل و جزء اجتماعی است. جامعه سالم در گرو سلامت خانواده و تحقق سلامت آن مشروط به برخورداری اعضای آن از سلامت روانی است و هر جامعه ای برای تداوم و بقای خود نیاز به حفظ و بسط ارزش های خود در قالب خانواده دارد. هدف از انجام  پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاري ناجا در شهر کرمانشاه می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افرادیست که در سال 1393 برای بررسی و رفع تعارضات زناشویی واختلافات خانوادگی خود به دوایر مشاوره ومددکاری نیروی انتظامی درسطح شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند. از میان آنها تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ودر دسترس انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اضطراب کتل، مقیاس افسردگی بک و پرسشنامه تعارضات زناشویی(MCQ) استفاده گردیده است . طرح پژوهش از نوع همبستگی است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون وآزمون T استفاده شده است. نتایج تجزیه وتحلیل یافته ها نشان داد که بین اضطراب وافسردگی با تعارضات زناشویی همبستگی مثبت معنا داری وجود دارد(P≤0/01). و افسردگی واضطراب ،تعارضات زناشویی را پیش بینی می کنند. ازنتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که تعارضات زناشویی عامل افزایش افسردگی واضطراب در بین زوجین است.

واژه های کلیدی : تعارضات زناشویی- اضطراب – افسردگی

 

فصل یکم

مقدمه پژوهش

 1-1مقدمه

خانواده ، کانون مهر ، محبت و تربیت ومبنای شکل­گیری زندگی اجتماعی انسانها است . سنگ بنای خانواده با ازدواج گذاشته می­شود. ازدواج در کنار تولد ومرگ ، یکی از سه حادثه مهم زندگی است. تولد بدون اطلاع و اراده مولود اتفاق می افتد . مرگ هم تا حد زیادی خارج از کنترل افراد است . اما ازدواج وتشکیل خانواده در این میان تنها حادثه ای است که امکان انتخاب در آن وجود دارد . ازدواج را از دو جنبه اصلی آن یعنی کیفیت وپایداری بررسی می کنند. کیفیت ازدواج ناظر بر چگونگی شکل گیری رابطه زوجی است و پایداری بیانگر حفظ رابطه زوجی در گذر زمان است . ازدواج حتی اگر با عالی ترین کیفیت شکل بگیرد نمی تواند تضمین کننده حفظ پایداری و سازگاری آن در گذر زمان باشد(بنی اسدی،1381).

آنچه در خانواده ویگانگی زن ومرد نقش بیشتری به عهده  دارد سازگاری زنا شویی است . به همین دلیل بررسی مسأله تعارضات زناشویی از جهات گوناگون چه ابعاد فردی وچه ابعاد اجتماعی امری مهم است. در بعد فردی این مسأله مهم است چرا که اگر یک زوج در روابطشان با یگدیگر نتوانند به یک توافق نسبی و در نتیجه سازگاری دست یابند ، کارکردهای خانواده مختل می شود و شاید تنها راه حل آن جدایی باشد که این راه حل نیز پیامد های منفی بسیاری برای هر یک از زوج ها و فرزندان آنها در پی  خواهد داشت . در بعد اجتماعی این مسأله اهمیتی ویژه دارد ، زیرا اگر خانواده که کوچکترین واحد اجتماعی است دچار دگرگونی وآسیب شود بر کل جامعه تأثیر می گذارد و سلامت جامعه را با مخاطره روبه رو می سازد(معین ، غیاثی و مسموعی ،1390).

هر جامعه ای برای  تداوم وبقای خود نیاز به حفظ و بسط ارزش های خود در قالب خانواده دارد . در این بین مشکلات  خانواده وبه ویژه تعارض بین زن ومرد می تواند باعث ناسازگاری های در زندگی افراد شود وبه اعضای خانواده آسیب برساند ، فرایند سازگاری ونا سازگاری زناشویی رامی توان خطی پیوسته ، طولانی ومدرج تصور کرد که هر نقطه از آن، منعکس کننده درجه خاصی از سازگاری است . فضای عاطفی ، ارزش های اساسی و چگونگی ارتباط های حاکم در خانواده بر نحوه شکل گیری استوانه های شخصیتی اعضای آن تاثیر های ژرف وپایدار دارد. خانواده ضمن آنکه به عنوان یک نظام کنشی بسته از استقلال نسبی در برابر محیط پیرامونی برخوردار است از ارتباط دایم و تاثیر پذیری متقابل با آن نیز بسر می برد. در دوران گذشته تشکیل یک خانواده نوبنیاد ، حلقه ای از دایره ارتباطی فراگیر ، یعنی خانواده گسترده به شمار می رفت، اما خانواده هسته ای امروز بر محور رابطه زوج ها استوار گردیده است و این زوج ها هستند که باید راهکارهای غلبه بر بحران را در فرآیند گفتگو و ارایه راهکارهای عملی بیابند(پیر مرادی،1379).

توجه به عدم تعارض بین افراد، زمینه را براي رشد وتوسعه جامعه فراهم می آورد(موسوي اشرفی ،1386). براي بهره گیري هرچه بهتر از جامعه سالم و با نشاط تر، آموزش به عنوان مؤثر ترین اهرم همواره از اهمیت خاصی برخوردار است، البته باید اذغان کرد آموزش نمی تواند مشکل گشاي تمام نارسایی هاي جامعه باشد.  ولی بدون تردید یکی از مهم ترین تدابیر و عوامل براي بهبود امور جامعه بشمار می رود. از طرف دیگر خانواده به عنوان بافت اصلی جامعه می تواند نقش اساسی را در پیشرفت کشور ایفا نماید.  رکن اساسی تمام جوامع را خانواده ها تشکیل می دهند.  بی شک این بافت با آفات و خطرهایی رو در رو است، که براي حفظ و پایداري این کانون مهم باید راهکارهاي مهمی اندیشید.  یکی ازاین راهکارها کاهش تعارضات بین زن و شوهر در خانواده است.

یکی از مهم ترین عواملی که بربقا ورشد خانواده تأثیر می گذارد ، روابط سالم وتفاهم بین اعضای آن بخصوص زن وشوهر است . سازگاری زناشویی زیربنای عملکرد خوب خانوادگی ، رضایت بیشتر از زندگی وتسهیل نقش والدینی می شود . از سوی دیگر وجود ناسازگاری وتعارضات زناشویی در روابط زن وشوهر علاوه بر ایجاد مشکل در موارد فوق ، باعث اشکال در روابط اجتماعی ، گرایش به انحرافات اجتماعی واخلاقی و افول ارزش های فرهنگی در بین زوج ها می شود( محمدی؛ 1385، گاتمن ؛ 1993 ).

علی رغم تفاوت دیدگاه هایی که در مورد علت و فرآیندهاي یک ازدواج ناموفق بیان می شود، آموزش مهارت ها یکی از اجزاء اصلی رویکردهاي مختلف زوج درمانی است و در هسته مرکزي آنها قرار دارد( فاورز[1]،2001). یکی ازجوانب بسیار مهم یک نظام زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می کنند( تانیگوچی، فریمن، تایلر ومالکارن[2] ،2006). با بروز تعارض و کشمکش در روابط زناشویی رضایت زناشویی شدیداً کاهش می یابد و ادامه زندگی زناشویی را با خطر روبرو می سازد، به طوري که آمار نشان می دهد 61 % افرادي که طلاق گرفته اند بیان داشته اند که “تعارضات ومشاجرات زیاد و طولانی عامل وقوع طلاق آنان بوده است”(کلمنتس، استنلی و مارکمن [3] ،2004).

زندگی زناشویی مستلزم آزادسازي احساساتی است که در کمترین روابط میان فردي در جامعه می توان نظیر آن رایافت. پر واضح است که سعادت و سلامت خانواده به وجود ارتباطات سالم و بالنده بین زوجین بستگی دارد، و چنانچه  پایه و بنیاد خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد، پیامد چنین خانواده هایی وجود جوي منفی، فضایی بی روح و افرادي که ممکن است دچار انواع مسائل جسمی، روانی و اجتماعی هستند می باشد(سالاس و کتزنبگر[4]،2004). طلاق به هر دلیل درست یا نادرست پیامدهایی براي فرد و جامعه بدنبال دارد. براي زن و مرد مشکلات اقتصادي، روانی، عاطفی و اجتماعی ایجاد می کند و زوج هاي متارکه کرده را به انزواي موقت یا دایمی می کشاند (والچاك و برنز[5]، 1984 ؛ ترجمه طاهري، 1366).

در دنیاي لجام گسیخته کنونی که مادیات، همه چیز را تحت الشعاع قرار داده و عواطف انسانی، احساسات، و نوع دوستی به فراموشی سپرده شده، در دنیایی که فقر و تنگدستی، جنگ و خونریزي، فساد و تباهی هر روز، رو به افزایش است، چیزي جز پشتوانه معنوي، مثبت اندیشی، امیدواري، تغییر و تحول درونی نمی تواند بشر را از این همه نابسامانی، از هم گسیختگی و از هم پاشیدگی هاي روانی نجات دهد(کویلیام[6]، 2003). به خصوص زوجین جامعه، که توجه به سلامت جسمانی و روانی آن ها بسیار حائز اهمیت بوده و برخورداري از روحیه ي امیدوار، سرزنده و شاداب می تواند تاثیر بسزایی در نحوه ي کارکرد و فعالیت آن ها داشته و به نوبه خود موجبات شادي نسل بعد را فراهم کند و مهم تر از آن، با وجود تعارضات بین زن و شوهر آنان باید نگاه تلخ جامعه به خود را متحمل شوند که اغلب به همین دلیل، دچار سرخوردگی، یأس و ناامیدي می گردند.

درزندگی ماشینی امروزه استرس ، اضطراب وافسردگی وطبعات آنها نقش موثری در روابط  بین ما انسانها بخصوص زوجها دارد و تقریبا هیچکس نمی تواند از آن فراری داشته باشد. زوجها اغلب در زندگی روزمره مواجه با موقعیتهایی هستند که اضطراب زا بوده و روابط آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. این اضطراب واسترسهای روزانه دارای دو منشاء اصلی هستند، یا از درون خانواده منشاء می گیرند و یا اینکه خارج از خانواده و از محیط بیرون به زوجها تحمیل می شوند. در ضمن واکنش افراد به این موارد  فوق العاده متغییر می باشد. اولاً هر موقعیتی که برای یک زوج حالت استرس زا و اضطرابی تلقی می شود، ممکن است برای زوج دیگری کاملاً عادی باشد. ثانیاً واکنش افراد نسبت در این موقیت ها  نیز متفاوت است.

خیلی از زوجها به راحتی با اختلال های روانی  بزرگ برخورد کرده و آنرا حل می کنند و از طرف دیگر کم نیستند زوجهایی که در موارد کوچک واکنش بزرگ نشان می دهند. نکته حائز اهمیت این است که ممکن است رابطه عاطفی یک زوج کاملا خوب و عادی باشد ولی بروز اختلال های روانی چه به صورت  داخلی و چه بیرونی ممکن است بشدت روابط عاطفی یک زوج را تحت تاثیر قرار داده و آنرا بهم بزند. چهار منبع اصلی استرس واضطراب درخانواده ها عبارتند از: شغل، مسائل اقتصادی، مسائل زناشویی و والدین. این مهم است که ما بدانیم موقعیتهای استرس زا چگونه زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهند. چون ممکن است شما نتوانید از این موقعیت ها پرهیز کنید ولی می توانید آنها را شناسایی و به طرز مناسبی اداره کنید. زوجها باید این فرصت را پیدا کنند که با شریک زندگی خود در مورد اینکه چه موقعیتهایی سبب اضطراب آنها می شود، صحبت کنند.

لذا با توجه به اهمیت ونقش افسردگی واضطراب در تعارضات زناشویی و ازسویی با عنایت به نتایج پژوهش های مختلف در خصوص ناسازگاری های زناشویی ، لزوم توجه و بررسی این متغییرها در جهت کاهش تعارضات ومشکلات ، وبهبود وافزایش رضایت در روابط زناشویی احساس می گردد.

1-2 بیان مسأله

خانواده اولین پایه گذار شخصیت، ارزش ها و نگرش های انسانی است و پیدایش آن به سبک کنونی از ویژگی های با ارزش نسل انسان در مقایسه با سایر موجودات می باشد. از این رو، خانواده به عنوان بزرگترین ثروت و نیروی جامعه شناخته می شود و تعارضات زناشویی یک مشکل جدی اجتماعی به حساب می آید، که تأثیرات منفی به سلامت جسمانی و روانی زوجین و فرزندانشان  دارد. روابط زوجین سیستم پیچیده ایی است که تعامل عوامل مختلف تفاهم و تضاد آنها را پیش گویی می کند (گاتمن[7] 2002). پایه اختلافات صرفاً در سوء نیت و بد ذاتی طرفین نیست، محققین عدم آگاهی از مهارت های برقراری ارتباط ، سبک های دلبستگی ، اطلاع ناکافی از خصوصیات شخصیتی همسر، را از جمله عوامل پدید آورنده تعارضات معرفی می کنند. بحرانها و مشکلات تجاربی هستند که همواره زوجین را برای بررسی کردن زندگی و ارزش هایشان بر می انگیزد. بحران چه شدید باشد، چه خفیف، برای زوجینی که درگیر آن می شوند، تکان دهنده است، آنها ممکن است توانمند و با شهامت به آن پاسخ گویند و یا با ناتوانی و ضعف به آن عکس العمل نشان دهند. از همان روزهای آغازین رابطه زناشویی ، عدم توافق های جدی ومکرر به وجود می آیند که اگر حل نگردند، می توانند رضایت وثبات زناشویی را با تهدید جدی مواجه کنند(تالمن و هسایو[8]،2004). به عبارت دیگر یکی از جنبه های یک سیستم زناشویی ، رضایتی است که همسران در رابطه خویش احساس وتجربه می کنند(تانیگوچی و همکاران[9]،2006).

پژوهشگران در هر دو حوزه ی روانشناسی وارتباطات ادعا دارند که الگوههای ارتباطی براساس رمز گردانی و رمز گشایی پیام های که بین افراد خانواده رد وبدل می شود شکل می گیرند و در نحوه بکارگیری داده ها در تعاملات آینده مورد استفاده قرار می گیرند(سپهر و پاکدامن،1389).

احساس رضایت از ازدواج ورابطه زناشویی نقش مهمی را در میزان کارکردهای بهنجار در خانواده ایفا می کند(یوسفی و همکاران،1389).

مشکلات زناشویی به قدمت ازدواج و آن نیز به قدمت تاریخ است. سلامت یا نارساکنش روی خانواده به عنوان یک کلیت یا سیستم بر اعضای آن تأثیر دارد. آمارهای منتشر شده در کشور، در چند دهه ی گذشته، حکایت از افزایش روزافزون نارضایتی زناشویی در بین زوج ها دارد که در پی آن در بسیاری از موارد، به متارکه و طلاق منتهی می شود. در زمينه تأثيرات مخرب تعارض مي‌توان به پيامدهاي جسمي، رواني و رابطه‌اي آن اشاره نمود؛ از لحاظ رواني، اكثر افراد تعارض در روابط را بي‌نهايت تنش‌زا تجربه مي‌كنند. تعارض با خطر فزاينده انواع اختلالات رواني از جمله افسردگي خصوصاً در زنان، سوء مصرف مواد خصوصاً در مردان، ناكارآمدي جنسي در هر دو جنس و مشكلات رفتاري رو به افزايش در فرزندان خصوصاً اختلالات رفتاري پسران ارتباط دارد (هالفورد[10]، 2001).

علاوه بر اختلالات روان، تعارض بر سلامتي جسمي نيز تأثير دارد. رابطه مستندي بين درد و رفتارهاي سازگارانه با بيماري‌هاي مزمن و تقويت غيرعمدي رفتار بيماري در روابط داراي مشكل، وجود دارد. به همين ترتيب مشكلات زناشويي تأثيرات مستقيمي بر فرآيندهاي فيزيولوژيك بر جاي مي‌گذارد؛‌ از جمله تعارض در رابطه با كاهش ايمني بدن، افزايش فشارخون، احتمال تصلب شرایين رابطه دارد . تعارض زناشويي با پديده خشونت نيز مرتبط است. خشونت تقريباً هميشه با آشفتگي ارتباط دارد. تعارض در روابط زناشويي بر كل رابطه نيز تأثير دارد. پژوهش نشان مي‌دهد زوجين متعارض كمترين ميزان رضايت ‌مندي از ازدواج و بيشترين احتمال طلاق را نشان مي‌دهند (فاورز و السون[11]، 2000).

از آن‌جا كه ناتواني در مديريت خانواده و حل تعارض منجر به از بين رفتن صميميت و زمينه‌ساز مشكلات بعدي از قبيل طلاق مي‌شود، فهم بهتر تعارض زناشويي و كمك به همسران براي مقابله و كنترل سازنده آن داراي اهميت بسزايي مي‌باشد. عامل ديگر تأكيد اين شيوه بر جنبه‌هاي ارتباطي همسران است. اغلب مشكلات زناشويي از نداشتن يا به كارنبستن مهارت‌هاي ارتباطي ناشي مي‌شوند و حل مسأله ازجمله مهارت‌هاي سازنده‌اي است كه مي‌تواند مشكلات رابطه‌اي همسران را كاهش دهد. همچنين آگاهي زوجين از طبيعي بودن اختلاف‌ها و تفاوت‌هاي زن و شوهر و نگريستن به تعارض به عنوان يك مسأله و چالش براي حل‌كردن و نه يك عامل تهديدكننده و مخرب مي‌تواند در حل اختلافات آنها كمك بسزايي محسوب شود.

با توجه به پیامد های اشاره شده ناشی از تعارضات با بهداشت روانی ( اضطراب وافسردگی)، بنابراین در این پژوهش محقق به دنبال این مسأله است که دریابد بین اضطراب و افسردگی  باتعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و دواير مددكاري  نیروی انتظامی در شهر کرمانشاه چه رابطه ای وجود دارد؟

خانواده بنیادی ترین تشکل اجتماعی است و اصلی ترین جز اجتماعی است. دستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن ارتباط مطلوب با یکدیگر است، همچنین خانواده مهمترین عامل رشد شخصیت تا سن 6 سالگی است(سادوک و کاپلان[12] ،2003).

تعارض ، اغلب دلیل مراجع همسران برای درمان است زوج ها ممکن است بدان دلیل به درمانگر مراجع کنند که نمی توانند با هم باشند و یا اینکه آن ها از زندگی ناراضی یا افسرده اند ، اغلب برای رفتارهای همدیگر، انگیزه های منفی فرض می کنند. یکی از ویژگی های بارز چنین همسرانی آن است که وقتی طرف مقابلشان چنین رفتاری را نشان می دهد، آنها شروع به ذهن خوانی می کنند و وقتی درمانگر با چنین زوج هایی صحبت می کند، روشن می شود که زوج ها میزانی از تعارض  را تجربه می کنند. تعارض مقداری از انرژی رابطشان را می گیرد. در این موقع ممکن است لازم باشد زوج ها یاد بگیرند تا مشکلاتشان را در بیرون با یکدیگر وارسی کنند به جای اینکه ذهن همدیگر را بخوانند(پیترسون[13] ،2002 ، به نقل از سودانی،1385).

بروز تعارض در روابط انسان ها با یکدیگر امری رایج و اجتناب ناپذیر است. تعارض پدیده ایست که به موازات عشق در ارتباط زناشویی به وجود می آید و امری غیر قابل اجتناب است.  تعارض زمانی پیش می آید که اعمال یک فرد با اعمال فرد دیگری تداخل پیدا می کند، همچنان که دو فرد به یکدیگر نزدیک تر می شوند نیروی تعارض افزایش پیدا می کند. تعارض بین اعضای خانواده به وحدت و یکپارچگی آن ضربه می زند. شدت تعارض موجب بروز نفاق و پرخاشگری و ستیزه جویی و سرانجام اضمحلال و زوال خانواده می گردد. کانون خانواده ای که بر اثر تعاض و نفاق وجدال بین زن وشوهر آشفته است آثار مخربی در حیات کودکی فرزندان و خانواده به جای می گذارد که در سال های آتی به صورت عصیان و سرکشی از مقررات اجتماعی بروز میکند(کیوچینگ[14] ، 1999).

افسردگی معمولا با علائمی نظیر بی میلی، کاهش انرژی، عزت نفس پایین، فقدان تجربه، لذت و … شناخته می شود. حساسیت و تحریک پذیری در کنار انزوای اجتماعی به همراه دیگر علائم افسردگی، باعث تخریب روابط عاطفی و بین فردی می گردند. مشکلات ارتباطی زوجین و تعارضات زناشویی بین آنها ممکن است تحت تأثیر مشکلات روانی از قبیل اضطراب و افسردگی باشد. از طرف دیگر مشکلات جنسی به شدت تحت تأثیر مشکلات بین فردی و روابط زناشویی هستند. ازدواج به عنوان یکی از مهمترین و طولانی ترین روابط بین فردی، نقش مهمی در حمایت از فرد در برابر مشکلات روانی نظیر اضطراب و افسردگی ایفا می کند. اما چنانچه یکی از زوجین دارای اختلال روانشناختی خاصی نظیر اضطراب یا افسردگی باشد، رضایتمندی زناشویی کاهش می یابد. علاوه بر تأثیراتی که افسردگی بر روابط زناشویی دارد، بر عملکرد جنسی افراد نیز، تأثیر می گذارد. کاهش میل و برانگیختگی، فقدان تجربه لذت در روابط جنسی ، مشکل در رسیدن به ارگاسم یا فقدان ارگاسم از جمله عوارض و علائم افسردگی هستند. علاوه بر تأثیرات خود افسردگی، داروهایی که برای درمان افسردگی یا سایر اختلالات روانی تجویز می گردند دارای عوارض جانبی متعددی بوده و عملکرد جنسی را مختل می نمایند. نتایج مطالعات نشان می دهد که بین ۲۰ تا60 درصد بیماران افسرده که از درمان های دارویی استفاده می کنند، دچار مشکلات جنسی هستند که عمده ترین آنها بی میلی جنسی ، فقدان برانگیختگی جنسی ، مشکل در رسیدن به ارگاسم و مشکل در نعوظ می باشد(قائدی،1391).

تعارض به طور طبيعي در تمام زمينه‌هاي شغلي،تحصيلي، خانوادگي، ازدواج و در سطح فردي و جمعي روي مي‌دهد. روابط خانوادگي فشرده‌ترين موقعيت براي تعارضات بين فردي است. روابط عاطفي و عاشقانه زمينه را براي محک زدن جدي مهارتهاي آموخته شده براي زندگي مهيا مي‌کنند. در ارتباط بين افراد تعارض وقتي بروز مي‌كند كه فرد بين اهداف، نيازها، يا اميال شخصي خودش و اهداف، نيازها و اميال شخصي طرف مقابلش ناهمسازي و ناهمخواني مي‌بيند (پريوت و روبين ،1987؛ به نقل از وانگ ،2006 ). به طورکلي، طراوت و سلامت خانواده تا اندازه‌اي به ميزان تعارض در خانواده و نوع تعارضي که تجربه مي‌کنند، بستگي دارد. تعارضات در خانواده اغلب منجر به استرس مي‌شود، مي‌تواند پيش بيني كننده شروع افسردگي، اضطراب و بسياري از بيماريهاي جسمي و رواني باشد. (اورهوسلر و آدامز ، 1997 ).

وقتي تعارض بروز مي‌کند، طرفين رابطه دست بکار مي‌شوند تا با اقدام براي برطرف کردن آن دوباره آرامش را به رابطه بازگردانند. تجارب، دانش، باورها و ارزشهاي افراد شيوه‌هاي مختلفي را براي حل تعارضات پيش روي آنها مي‌گذارد.‌ اين شيوه ها به “سبکها و تاکتيکهاي حل تعارض” موسومند(ويلموت وهاکر،2000). سبکهاي حل تعارض در واقع پاسخهاي الگوبرداري شده يا مجموعه اي از رفتارند که افراد در هنگام تعارض به کار مي‌برند. تاکتيکها در واقع حرکات فردي هستند که افراد انجام مي‌دهند تا نظرکلي خود را پيش ببرند. بنابراين، سبکها تصوير بزرگتري را ارايه مي‌دهند. درحالي که تاکتيکها قطعات ارتباطي خاص اين تصوير بزرگتر را توصيف مي‌کنند. با اين حال، وقتي اين تاکتيکها به دفعات بسيار زيادي بکار مي‌روند، تبديل به سبك يا پاسخ الگوبرداري شده مي‌شوند (ويلموت و هاکر،2000).

دگرگرن سازي تعارض به تغيير مفهومي ويا ادراکي در يکي يا بيش از يکي از طرفين رابطه متکي است. “برداشت يا تصور” ، هسته اصلي واکاوي تعارضات است. در تعارضات بين فردي، افراد طوري واکنش نشان مي‌دهندگويي‌که در اصل اهداف متفاوتي دارند، برخي منابع به اندازه کافي وجود ندارند و طرف مقابل در واقع پا در راهي مي‌گذارد که انگار که در حق ديگري لطف مي‌كند. گاهي مواقع، باور بر اين است که اين شرايط واقعي است اما مقايسه اينکه چه چيزي واقعي است و چه چيزي از نظر شخص درست است، مبناي تحليل تعارض را شکل مي‌دهد(همان منبع).

مداخلات آموزشي و درماني متعددي براي حل تعارضات زناشويي صورت گرفته است. برخي بر عوامل شناختي نظير الگو‌هاي اسنادي و يا باورهاي غير منطقي عام يا خاص رابطه تاكيد كرده اند (براي نمونه اليس و هارپر ،1975؛اپستين و ايدلسون ،1981؛ اليس و گريگر ، 1977؛رومانس و دبورد، 1996؛ به نقل ازبهاري و سيف،1384). زيرا اين باور وجود دارد كه درك پوياييهاي زناشويي و تغيير رابطه اهميت زيادي دارد (براي نمونه، بوكام ،1981؛اپستاين ،1982؛ به نقل از اعتمادي،1384) و برخي نيز تبادلات رفتاري زناشويي و يا عوامل رابطه‌اي نظير مهارتها را كانون مداخله خود قرار داده اند (براي نمونه،جاكوبسن و مارگولين ، 1979 ؛به نقل از برنشتاين و برنشتاين ،ترجمه سهرابي1377). عده اي نيز بر هيجانها و يا بر سيستم زناشويي تأكيد كرده اند.

یافته های تحقیق حاضر می تواند موجب ارتقاء سطح سلامت انسانها در ابعاد مختلف زیستی ،روانی ، اجتماعی واخلاقی شود واز طریق سطح کیفیت زندگی وکارایی آنها را افزایش دهد و از طرف دیگر ، به متخصصین علوم رفتاری از جمله روانشناسان ، روان پزشکان ، مشاوران ومدد کاران اجتماعی جهت ارائه خدمات تخصصی به مراجعان کمک قابل توجهی خواهد نمود.

[1] – Favers

[2] – Taniguchi, Freeman, Taylor & Malcane

[3] – Clement, Stanley & Markman

[4] – Salas & Ketzenbeger

[5] – Walchak & Burns

[6] – Covillyame

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122