پايان نامه رابطه بين الگو هاي کسب وکار با عملکرد شرکتهاي فعال در شهرکهاي صنعتي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين الگو هاي کسب وکار با عملکرد شرکتهاي فعال در شهرکهاي صنعتي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه بين الگو هاي کسب وکار با عملکرد شرکتهاي فعال در شهرکهاي صنعتي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق 2
1-1)مقدمه 2
1-2 )بیان مسئله 3
1-3 )اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4 )اهداف تحقیق 8
1-5 )چهارچوب نظری تحقیق 8
1-6 ) فرضیه های تحقیق 9
1-7 )تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 9
1-8 )قلمرو تحقیق 14
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 15
2-1 )مقدمه 15
2-2 ) تعریف عملکرد سازمانی 16
2-2-1 ) سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد 17
2-2-2 ) ابعاد عملکرد سازمانی 18
2-2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی 20
2-2-4) اهمیت عملکرد سازمانی 21
2-2-5 )ارزیابی عملکرد و مدلهای سنجش آن 22
2-3) تعریف مدل کسب وکار 28
2-3-1) ابعاد مدل کسب و کار29
2-3-2) چهارچوبهای توصیف مدل کسب وکار 31
2-3-3 )الگوهای طراحی کسب وکار 34
2-3-4 )نوآوری در مدل کسب وکار 40
2-3-5 )الگوهای کسب وکار کارایی محور 47
2- 4 )پیشینه تحقیق 48
فصل سوم : روش اجرای تحقیق 52
3-1 )مقدمه 52
3-2 )فرایند اجرای تحقیق 52
3-3 )روش تحقیق 52
3-4 )نمونه و جامعه آماری 53
3-5 )روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 54
3-6 )روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 55
3-7 )روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها 57
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 58
4-1 )مقدمه 58
4-2 ) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 59
4-3 ) توصیف متغیرهای تحقیق60
4-4 )آزمون فرضیه ها62
فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات69
5-1 )مقدمه69
5-2 ) نتایج آمار توصیفی70
5-3 ) نتایج آمار استنباطی73
5-4 ) پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق74
5-5) محدودیت های تحقیق75
5-6 )پیشنهادات برای تحقیقات آتی75
منابع فارسی76
منابع انگلیسی80

منابع فارسی

1-آرمسترانگ مایکل ، 1381، مدیریت منابع انسانی ،ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران : انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ،چاپ اول

2-آقاجانی حسنعلی، جعفری سیده نفیسه ،1392، رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکتهای دانش بنیان : نقش واسطه ای نوآوری سازمانی ،دومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت مالی و سرمایه گذاری

3-اعرابی محمد، مصطفوی امیر، 1390، الگوی یکپارچه راهبردهای تولید بازاریابی و کسب وکار و تاثیر آن بر عملکرد سازمان،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود وتحول ،شماره 64،صص116-89

4-اکبری مینا، کارنما اسدا… ، ملاحسینی علی ،سال ، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی ،مجله توسعه سازمانی پلیس ، شماره 45 ،صص 86-63

5-اخوان پیمان، یزدی مقدم جعفر ، 1392، بررسی توأم نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی ،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری ،شماره 2، صص 37-21

6-پویا علیرضا ، 1391، سیستم های تولیدی در ایران و عملکرد کسب وکار آنها ، مدیریت تولید و عملیات ، شماره 1،صص 100-79

7-جهانخانی علی ،سجادی اصغر ، 1374، کاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در تصمیمات مالی ،فصلنامه تحقیقات مالی ، شماره 6،صص86-68

8-جعفر پور محمود، 1391،تبیین و ارزیابی مدل رابطۀ داراییهاي ناملموس و عملکرد تجاري سازمانهاي بازرگانی ، فصلنامه علمی پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی، شماره 7،صص53-20

9-حاجی پور  بهمن، 1391،تبیین استراتژی محصول-بازار وقابلیت بازاریابی شرکتها بر عملکرد بازار،فصلنامه علمی پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی، شماره 7،صص87-54

10-حساس یگانه یحیی،رئیسی زهره، 1388، رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه علوم مدیریت ایران،شماره 13

11-حسینی محمود،سالار جمشید، 1390، بررسی بازار مداری ونوآوری بر عملکرد شرکتهای غذائی بورس،فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 3،صص 120-107

12-دلوی محمد رضا،کدخدائی مژگان، 1391،بررسی رابطه بین به کارگیری متریک بازاریابی از منظر نوآوری ومیزان تحقق هدف مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس مدل گارتنر در بانک سپه اصفهان،مجله مدیریت بازرگانی، شماره 17،صص113-97

13- دفت، ریچارد ال؛ 1388، تئوری سازمان و طراحی ساختار، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگانی، جلد دوم، ص106.

14-رحیمی غفور، 1385، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان،  مجله تدبیر، شماره 173،صص41-25

15-رهنورد فرج اله ، 1387،عوامل موثر بر ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران ،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت ، شماره 4 ، صص100-77

16-زعفریان رضا،نیرومند پوراندخت ، رنجبر محبوبه ، 1390،  الگوهای طراحی مدل کسب وکار ،مجله کار وجامعه ، شماره 135

17-سکاران اوما،1390، روش های تحقیق در مدیریت ، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی ، چاپ هشتم ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری ، تهران

18-شاملو اصغر، 1388 ،طراحی مدل کسب وکار شرکتهای ICT: مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران ،فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین ، شماره 15 و 16 ، صص51-25

19-شیخ زاده رجبعلی ، سال1388،  الگوی مفهومی مدیریت عملکرد در سازمانهای مأموریت محور ، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، شماره 2 ، صص83-57

20-صبور محمد حسین ،قطبی سپیده ،رجایی سحر ،خلیلی حسن ، 1392، تاثیر ترکیب دانش بر نوآوری مدل کسب و کار ،ششمین کنفرانس مدیریت دانش

21-صفرزاده حسین ،قریشی معصومه ، 1390، نقش بکارگیری سیستم مدیریت فرایند کسب وکار در بهبود عملکرد سازمانها ، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، شماره 26،صص53-47

22-طبرسا غلامعلی ، غفوری داوود ، 1387 ،  بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثر بخشی نظام ارزیابی ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، شماره 4 ، صص 225-119

23-طغرائی محمد تقی، رضوانی مهران، 1390،نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت های بازاریابی کارآفرینانه در شرکتهای کوچک، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 3,صص106-84

24-علامه سید محسن ، زارع سید محسن ، 1387 ، بررسی رابطه مدیریت دانش ،نوآوری و عملکرد سازمانی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ومهندسی و مدیریت نوآوری ایران  ، صص 18-12

25-عمادزاده مرتضی ، درخشان محمدرضا ، نوربخش مازیار ، 1391، استراتژی سازمان های آینده : نوآوری در مدل کسب وکار، سومین کنفرانس مدیریت اجرائی

26-علی اکبری رسا صدیقه ،عدالت حقی میر محمود ، سال  ، بررسی فناوریهای نوآوری بر عملکرد مالی شرکت ها ،دومین اجلاس مدیران تحقیق ،توسعه و فناوری

27- کریمی، تورج ، 1385،  مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی، مجله تدبیر، شماره 171

28-کفاش پور آذر ،نجفی مهدی، 1388،تاثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانس های مسافرتی شهرستان مشهد، پژوهش نامه مدیریت تحول ،شماره 2،صص131-111

29-سید نقوی میر علی ، سپندارند صادق ، رامین مهر حمید ، 1391، بررسی اثرات سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری در شعب بانک صادرات استان تهران ، مجله مدیریت بازرگانی ، شماره 12،صص70-53

30-منطقی منوچهر ، ثاقبی فاطمه ، 1392 ، مدل های کسب وکار : مبانی ،ارزیابی و نوآوری ، رشد فناوری مجله تخصصی پارک ها و مراکز رشد ، شماره 35، صص51-39

31-ملکی محمد رضا،نصیری پور امیر اشکان ، حجازی علی و کاخانی محمد جمیل ،1388،مطالعه تطبیقی سنجش عملکرد سازمانی در ایران و کشورهای توسعه یافته ، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار ،دوره شانزدهم، شماره 1، صص49-43

32-مومنی منصور ،خدایی سمیه ، بشیری مجتبی ، 1388 ، ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مدل BSC و FDEA،  نشریه مدیریت صنعتی ، صص152-137

منابع انگلیسی

1-Amit ,R. ,& Zott, C.(2001).Value creation in e-business. Strategic Management Journal ,22(6/7) ,493-520

2-Carmen ,camarero and Jose,Garrido maria , “The role of technological and organizational innovation in the relation between market orientation and performance in cultural igeriational” , European Journal of innovation Management,(2008) ,vol 11 ,No 3

3-Jimenez ,Daniel and Valle ,Raguel sanz ,Hernandez-Espallardo ,Miguel”Fostering innovation the role of market orientation and organizational learning”, European Journal of innovation Management,(2008) ,vol 11 ,No 3

3-Low david R. Chapman Ross L. Sloan Terry R, “Inter relationships between innovation and market orientionin SMEs, “Management Research ,(2007)vol 30

4-Malte Brettel, Steffen Strese *, Tessa C. Flatten, “Improving the performance of business models with relationship marketing efforts – An entrepreneurial- perspective”, journal homepage, (2012) 30, 85– 98

5-Nwokah ,N Gladson, ” strategic market orientation and business performance the stady of food and bererages organizations in igeria “,European Journal of marketing ,(2008) ,vol 42,No 3/4

14- Neely, A.D., Gregory, M., Platts, K.W. (1995), “Performance Measurement system Design: a literature Review and Research Agenda”, International Journal of Operations & Production Management, Vol.15 , No.4, pp 80-116

15-Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J. (1997), “An Integrated Dynamic performance Measurement system for Improving Manufacturing competitiveness”, International Journal of Production Economics, Vol.48,pp.207-25

چکیده:

تحقیقات مدیریتی بر اهمیت نقش الگوهای کسب و کار در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارد . در سالهای اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده ایم . بنابر نظر محققان عرصه کسب و کار ، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت ، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکان پذیر است . یک مدل کسب و کار موفق ، نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود می باشد که می تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند . از آنجا که مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه ی عوامل موثر بر عملکرد شرکتها در بخش صنایع تولیدی صورت گرفته است در پژوهش حاضر ، رابطه بین الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور و عملکرد شرکت ، در شرکتهای فعال صنایع غذایی و فلزی بررسی شده است . داده ها از طریق پرسشنامه از 151 شرکت فعال صنایع غذایی و فلزی در شهرکهای صنعتی استان گیلان جمع آوری شده اند . روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ، ضریب همبستگی پیرسون می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور با عملکرد شرکت رابطه معناداری دارد و به نظر می رسد در این خصوص تغییر در الگوی کسب و کار ،عملکرد را به میزان بالایی متاثر می کند .

کلمات کلیدی : عملکرد شرکت ، الگوی کسب و کار نوآوری محور ، الگوی کسب و کار کارایی محور

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 ) مقدمه

یکی از اهداف اصلی مدیران از سود آور نمودن سازمان ها، حداکثر کردن عملکرد[1] بلند مدت آنها است.  درتعریفی که هو[2] (2008) عرضه کرده است عملکرد سازمان شاخصی است جهت اندازه گیری چگونگی تحقق اهداف سازمان یا موسسه. عملکرد سازمانی[3] یکی از مهمترین موضوعات در پژوهش هاي رشتة مدیریت محسوب می شود . اکثر مدیران و رهبران سازمانی بدنبال ارتقا و بهبود عملکرد سازمانهاي خویش هستند . عملکرد سازمانی پدیده ي پيچيده ای است، که شاید ساده ترین تعبير براي آن را بتوان مجموعة فعاليتهاي مربوط به دستیابی به اهداف سازمان دانست. به این ترتیب اندازه گيري عملکرد سازمانها باید با توجه به شاخص های مناسب گیرد . شاخص هاي رضایت کارکنان ، رضایت مشتریان ، کارایی ، اثربخشی سازمان و نتایج مالی و بازار نمونه هایی از شاخص هاي عملکردي است (اکبری، 1392،ص 68) . سازمان با عملکرد برتر ، سازماني است كه در یک دوره زماني بلندمدت از راه توانايي انتخاب دستورالعمل متناسب با تغییرات و واکنش سريع ، ايجاد ساختارمديريت منسجم و هدفمند ، بهبودمستمرقابلیتهاي کلیدی و همچنین رفتارمناسب باکارکنان به عنوان اصلي ترين دارايي ، به نتايجي بهترازسازمانهاي همتراز دست يابد (عیسی خانی،1385،ص25) . مسلماً سازمانها براي متعالي شدن و بهبود عملکرد خود ، نیازمندطرح ريزي وعملیاتی کردن برنامه هاي ساختار يافته هستند.  به عبارت ديگرسازمانها براي رويا رويي با دنیای پرتلاطم اطراف خود نیازمند  ساز و کاری هستند تا به حرکت آنها جهت دهد و درمسیرچشم انداز سازمان هدايت کند .

الگوی کسب وکار نوآور [4]و کارایی محور[5] می تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد ( برتل ، 2012،ص 87) . نوآوری فرآیندی مفهومی است که تعاریف زیادی درباره‌ آن می‌شود و ارزش آن اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد . بسیاری از صاحب نظران کسب‌وکار گمان می‌کنند که نوآوری امری اتفاقی است که به یک فرد الهام می‌شود . برخی دیگر نیز گمان می‌کنند که نوآوری نیازمند داشتن مجموعه‌ای از مهارت‌های خاص است و در اختیار عده‌ کمی از افراد قرار دارد . حال که نوآوری فرآیندی است که تمامی افراد یک سازمان می‌توانند آن را بفهمند . نوآوری در هر کدام از سطوح سازمانی می‌تواند و باید رخ دهد . امروزه سازمان‌ها باید اهمیت نوآوری را درک کنند . اگر هر یک از عوامل و زمینه‏های انجام حالت مطلوب ، به درستی یافت نشود و یا یکی از موانع پیش آید ، نتیجه دلخواه از کار مورد نظر به دست نمی‏آید(عیسی خانی،1385،ص28) . كارايي، يك مفهوم كمي است و اصولاً به ميزان رضايت مشتري يا ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر اشاره دارد. كارايي درواقع نسبتي است كه برخي از جنبه هاي عملكرد واحدها را با هزينه هايي كه بر انجام آن عملكرد متحمل شده مقايسه مي كند.  كارايي‌ به ‌معناي‌ كمترين‌ زمان‌ يا انرژي‌ مصرفي‌ براي‌ بيشترين‌ كاري‌ كه‌ انجام‌ شده‌ است. سطح‌ افزايش‌ كارايي‌ مستقيماً‌ به‌دست‌ مديران‌ سپرده‌ شده‌ است. افزايش‌ كارايي‌ موجب‌ ارتقا بهره وري‌ و كمك‌ موثر در نيل‌ به‌ اهداف‌ سازماني‌ خواهد شد (ابطحی ، 1375 ،ص 22 ) . الگوی کسب و کار کارایی محور موجب تسهیل کردن شرایط معامله و کاهش دادن هزینه ها و شفاف کردن معامله برای شرکا می شود . الگوی کسب و کار نوآوری محور منجر به برتری اولین ابتکار از طریق در اختیار گیری دارایی و ایجاد هزینه های متغیر خریدار می شود . اگر شرکتی بتواند قبل از  دیگر رقبای خود از الگوی کسب و کار نوآوری محور استفاده کند می تواند مشتریان جدید جذب کند و در بازار به شهرت برسد  ( برتل ، 2012، ص88) .

) بیان مسئله

شرکت ها همواره در جستجوی بهبود سهم بازار ، افزایش سود ، و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود هستند . برای رسیدن به این اهداف ، توجه به کارایی و اثر بخشی (بهره وری ) و همچنین عملکرد در هر سازمانی از اهمیت فراوانی  برخوردار است . همان طورکه سازمان ها هرچه بیشتر به سمت بکارگیری از فن آوری های نوین و شبکه های ارتباطی روی می آورند ، راه هایی را برای کاربری اطلاعات ، ارایه بهتر خدمات و تولید خود می یابند . این قابلیت ها است که منجر به اثر بخشی و سودآوری بیشتر سازمان خواهد شد . در یک نگاه عملکرد سازمانی بیانگر میزان دستیابی سازمان به اهداف بازاری و مالی است ( رجب زاده و دیگران ، 1389 ،ص 59) . به اشتباه بسياري بر اين باورهستند كه عملكرد عبارت از سودآوري سازمان است .  واقعيت این است كه عملكرد شركت بسته به نوع سازمان ، تفكرات مديريت ،  فلسفه ي وجودي و رسالت سازمان ، شرايط محيطي و موارد بيشمار ديگري مورد بررسي و ارزیابی قرار می گیرد . ازاين رو ازشاخصها ومعيارهاي متعددي برای این منظور استفاده مي شود (کفاش پور، 1388 ، ص117) .  درک مفهوم علمی عملکرد در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است . هو ( 2011) معتقد هستند ، عملکرد سازمانی مجموعه ای از اقدامات است که سطح استفاده بهینه از منابع و امکانات را برای نیل به اهداف ، با شیوه ای اقتصادی و بهره ور امکانپذیر می کند . در این خصوص ، شرکت های صنایع فلزی و غذایی  جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه قرار می گیرند . شرکتهایی که با داشتن امکانات فراوان هنوز در ارائه خدمات و کالاها از سرعت و نوآوری لازم برخوردار نیستند . این مورد زمانی جدی تر می شود که مدیران این شرکت ها بدانند ، علیرغم فعالیتی که دارند باید به مشتریان خود نه تنها در سطح استان بلکه در سطح کشور پاسخگو باشند. بررسی نتایج عملکرد در شرکت های تولیدی کشور نشان داده است که ، اگر چه عملکرد و نتایج آن برای مدیران مهم است ، اما پژوهش های مستقل ارزیابی ، متغیر عملکرد را در این شرکت ها پر مسئله می دانند( رحیمی ، 1385 ،ص41 ) .

رول استادز[6] (1998) بیان می کند که عملکرد شرکت ، ناشی از روابط هفت شاخص است که عبارتند از:  اثربخشی: انجام کاردرست در زمان درست- کارایی: مربوط به فرایند تبدیل است- کیفیت: نشاندهنده مفهوم گسترده تري است وشامل سیستمهاي عرضه کنندگان ، منابع درون داد ، فرایندتبدیل ، تولید واقعی و سیستمهاي کیفیت دریافتی مشتري می شود- بهره وري : نسبت بین جریانات درون داد وبرون داد بهره وري است- محیط کاري : محیطی است که سازمان در آن فعالیت می نماید و از آن تأثیر پذیرفته وبرآن تأثیرمی گذارد- ظرفیت نوآوري : این ظرفیت عنصري کلیدي براي اطمینان از رقابت پذیري بلندمدت است- سودآوري: هدف بهینه کسب و کارسودآوري است  . عملکرد برتر در عرصه رقابت مستلزم ترکیب اثربخش همه عناصرداخلی سازمان است . این ترکیب سازمان را قادر می سازد که با تغییر سریع ترجیحات مشتریان و عوامل پویاي بازار هماهنگ شود. هامبرگ و همکاران[7] (1999) جنبه هاي مختلف سنجش عملکرد را شامل سودآوري ، سهم بازار ، رضایت مشتري و وفق پذیري می دانند.  نتایج حاصل از پژوهش  هاي گوناگون نشان می دهند شرکتهایی که قادر به تشخیص سهم بازار و رشد فروش هستند و وضعیت سود آوری بازارشان را بهبود می بخشند ، می توانند به عملکرد بالاتري دست یابند  (حاجی پور،1391،ص66)  . عملکرد شرکت پدیده ای مرکزی در مطالعات کسب وکار است . با این حال ، آن را نیز پدیده ای پیچیده و چند بعدی می دانند . عملکرد را می توان به عنوان مشخص کننده توانایی شرکت برای ایجاد نتایج قابل قبول و اقدامات دانست ( قراخانی ، 1391، ص 37 ) . در این تحقیق عملکرد از 2 بعد مالی و بازار مورد بررسی قرار داده شده است . عملکرد بازار بر دو شاخص حفظ مشتری و جذب مشتری جدید تمرکز دارد و عملکرد مالی نیز بر سهم بازار و رشد فروش متمرکز می باشد . از جمله عوامل مرتبط با عملکرد شرکت الگوهای کسب و کار است که در پژوهش حاضر از دو بعد الگوی کسب و کار نوآوری محور و الگوی کسب و کار کارایی محور به مطالعه آن می پردازد  (برتل[8] ، 2012،ص87) .

از نظر آمیت و زات[9] (2001) مدل کسب وکار ، طراحی محتوای معامله و ساختار  شرکت را نشان می دهد ، تا به ایجاد ارزش از طریق بهره برداری از فرصت های کسب و کار جدید برسد . مدل همیشه از واقعیت ساده سازی می کند و این به درک اصول کسب وکار  یا برنامه ریزی کردن نحوه دیدگاه کسب و کار آینده کمک می کند (برتل ، 2012،ص87) . هزینه معامله ، زیر بنای اصلی موضوع طرح الگوی کسب و کار کارایی محور را تشکیل می دهد . شرکتها با طرح الگوی کسب و کار کارایی محور قصد افزایش کارایی معامله در بین شرکای تجاری خود از طریق کاهش هزینه معامله را دارند . شرکت با اجرای الگوی کسب و کار کارایی محور سعی در کاهش هزینه های عملیاتی خود در جهت بهبود عملکرد شرکت دارد (برتل ، 2012،ص88) . همچنین به کارگیری طرح الگوی کسب و کار نوآوری محور ، طرفین معامله را به روشهای جدید متصل می کند و یا طرفین معامله با روش های جدید و نوآور آشنا می شوند . در انجام این روش شرکت ها انواع جدیدی از معاملات را طراحی می کنند که به نوبه ی خود به نوآوری در مدل کسب و کار می انجامد. طرح الگوی کسب و کار نوآوری محور از طریق معرفی روشهای جدید به منظور هدایت معاملات اقتصادی ارزشمند می باشد  (برتل ،2012،ص88 ) .

تحقیق حاضر با بهره گیری از مطالعات برتل (2012) به بررسی رابطه  بین الگوی کسب وکار کارآیی محور والگوی کسب وکار نوآوری محور بر عملکرد شرکت می پردازد  . براساس آنچه که مورد مطالعه قرارگرفت می توان چنین بیان نمود که هر دو بعد الگوی کسب وکارکارآیی محور والگوی کسب وکارنوآوری محور می توانند بر عملکرد شرکتها تاثیر داشته باشند که این تاثیرات درقالب2 فرضیه مورد بررسی و آزمون قرارخواهد گرفت.  با در نظر گرفتن این مطالب ، میتوان مدل مفهومی تحقیق را بصورتی که درشکل ارائه شده است ، تبیین نمود  .متغیرمستقل دراین پژوهش ، الگوی کسب وکار کارآیی محور و الگوی کسب وکار نوآوری است  و متغیروابسته نیز عملکرد شرکت است . همچنین در این مطالعه متغیر سن ، اندازه شرکت و نوع صنعت بعنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است .

این مطالعه بمنظور بررسی نقش الگوی کسب وکار در عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان انجام می شود ، برای سنجش عملکرد دو بعد عملکرد مالی و عملکرد بازار و همچنین الگوی کسب وکار نیز از دو بعد الگوی کسب وکار کارآیی محور و الگوی کسب وکار نوآور سازمان مورد استفاده قرار می گیرد .

سوال اصلی تحقیق آیا بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال شهرک های صنعتی استان گیلان رابطه ای وجود دارد ؟

) اهمیت وضرورت تحقیق

هالیکیاس[10] (2012 ) معتقد است که هدف تمام شرکتها دستیابی به بهترین نوع عملکرد است و شرکتهای تولیدی نیز از این امر مستثنی نیستند . اهمیت تحقیق در این نکته نهفته است که شناخت درست الگوی کسب وکار می تواند موجب ارتقاء عملکرد شرکت و بهبود وضعیت در ارائه خدمات و کالاها به مشتریان و رقبا را به همراه داشته است (جمشیدی نژاد، 1392،ص 5) . با توجه به اینکه الگوی کسب وکار شرکتها یکی از ابزارهای مهم و موثر  برای دستیابی به اهداف عملکردی است ، سعی بر بررسی عملکرد شرکتهای صنایع فلزی و غذایی فعال شهرک های صنعتی استان گیلان از دید الگوی کسب وکار شرکت شده است.

درون هر سازمانی دو دسته قابلیت وجود دارد یک دسته از قابلیتها بطور ذاتی در درون سازمان وجود دارند و دسته دیگر در شرایط پویای محیطی ایجاد می شوند. روابط بین این قابلیتها پیچیده بوده و ترکیب پیچیده ای در یک سازمان نوپا ایجاد می کند ، هدف این مطالعه رابطه بین الگوهای کسب و کار بر عملکرد شرکت هاست و بدلیل اینکه در جامعه آماری ارتباط بین الگوهای کسب و کار بر عملکرد شرکتها و ابعاد آن کمتر به بحث گذاشته شده است، انتظار می رود با انجام چنین تحقیقی نه تنها به بدنه ادبیات موجود در حد امکان افزوده شود ، بلکه به جامعه آماری کمک کنیم تا از طریق اجرای الگوهای کسب و کار در جریان فعالیت های خدماتی خود منجر به بهبود عملکرد شرکت ها شده و راهکارهایی را ارایه نماید .  طرح الگوی کسب و کار کارایی محور به فعالیتهای شرکت به منظور کاهش هزینه های معاملات از طریق الگوی کسب و کار اشاره دارد . الگوی کسب و کار کارایی محور با کاهش پیچیدگی ابهام و یا عدم تقارن اطلاعات در بین شرکاء الگوی کسب و کار و با کاهش هزینه های هماهنگی و ریسک های معاملاتی ارزش ایجاد می کند (برتل ،2012، ص88) . مدلهاي کسب وکار مبتنی بر نوآوري ، اقدام به نوآوري در محتوا  (کالا ،خدمات و اطلاعات مبادله) ، ساختار (سازکار و شرکاي مبادله و مسیرهاي ارتباط) و شکل نظارتی مبادله ها (جریان و فرایندهاي نظارت بر جریان اطلاعات ، منابع ، محصولها) می کنند . بنابراین می توان گفت که تأکید منبع خلق ارزش در این مدل بر ایجاد ارزش جدید است و رویکردآن نیز برون نگر است (برتل ، 2012،ص 90) .

1-4) اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از :

1-توصیف الگوی کسب وکار نوآور محور ،  الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت

2-تعیین رابطه بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور  و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

3–تعیین رابطه بین الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

1-5)چارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می شود . این چهارچوب شبکه ای است منطقی ، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند ، چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را  روشن می کند ، نظریه هایی را که مبنای این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند . هما ن گونه که بررسی پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل می دهد یک چهار چوب نظری خوب نیزدر جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران،1390،ص 94) .

مدل تحلیلی مورد استفاده در این پژوهش بر گرفته از تحقیقی است که توسط برتل و همکاران (2012) ارائه گردیده است . این مدل برای درک عوامل تاثیرگذار بر عملکرد طراحی شده و پژوهشگر این الگو را در شرکتهای فعال در صنایع غذایی و فلزی شهرک های صنعتی استان گیلان مورد آزمون قرار می دهد . این مدل شامل سه بعد است . بعد اول عوامل موثر بر عملکرد شرکت است که الگوی کسب وکار نوآوری محور و کارآیی محور را در بر می گیرد . الگوی کسب وکار از دیدگاه مدیریت در مورد آنچه مشتریان می خواهند اشاره دارد و اصطلاح نسبتاً جدیدی است که نه تنها به رضایت مشتریان توجه دارد به کاهش هزینه های عملیاتی نیز کمک می کند . بعد اول شامل نوآوری و کارآیی در مدل کسب و کار است . بعد دوم عملکرد است که از چگونگی استفاده از الگوی کسب وکار متاثر  می شود . این شامل رشد و فروش بیشتر ، افزایش در آمد یا بهبود در خدمات رسانی است . بعد سوم شامل متغیرهای تعدیلگر نوع صنعت، اندازه و سابقه شرکت  است . اندازه از نظر تعداد پرسنل در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، دیدگاه مبتنی بر مدل استدلال می کند که هنگامی که یک شرکت بزرگ می شود به دلیل استفاده بیشتر از منابع جهت سود بردن از فرصت ها می تواند اثرات متفاوت بر عملکرد داشته باشد . مقالات موضوعی درباره اثر سابقه شرکت بر عملکرد نشان می دهد که شرکت های جوان نسبت به شرکت های قدیمی سریعتر رشد می کنند ، لذا مدل برای سابقه نیز کنترل می شود و از آنجا که صنایع غذایی و فلزی در کشور تمایل به رشد و نوآوری دارند نوع صنعت نیز بعنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است ، بنابراین دراین تحقیق ابتدا رابطه بین الگوهای کسب وکار نوآوری محور و کارآیی محور بر عملکرد مورد بررسی قرار می گیرد ، و تاثیر متغیرهای کنترل را در این رابطه در نهایت به آزمون خواهد گذاشت .

[1] Performance

[2] Ho

[3] Firm Performance

[4] Novelty-centered Business Model Design

[5]  Efficiency-centered Business Model Design

[6] Rolstads

[7] Homburg

[8] MALTE   BRETTEL

[9]  Amit &zatt

[10] Halikias

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتي
 • پايان نامه بررسي رابطه ميان مديريت زمان و عملکرد مديران مدارس دخترانه
 • پايان نامه ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122