پايان نامه رابطه بين باورهاي فراشناختي با ميزان سازگاري فردي – اجتماعي وشادکامي نوجوانان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين باورهاي فراشناختي با ميزان سازگاري فردي – اجتماعي وشادکامي نوجوانان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه بين باورهاي فراشناختي با ميزان سازگاري فردي – اجتماعي وشادکامي نوجوانان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده.     1
فصل اول:کلیـات     2
1-مقدمه      3
2-بیان مساله .     5
3-ضرورت و انجام پژوهش .     7
4-اهداف پژوهش .     8
5-فرضیه های پژوهش      9
6-متغییرهای پژوهش      9
7-تعاریف واژه ها .     10
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش     13
1-فراشناخت     14
1-1-مؤلفه های فراشناخت .    15
1-1-1-دانش فراشناختی .   16
1-1-2-تجربه فراشناختی .   20
2-شادکامی .   21
2-1-مفهوم شادکامی   23
2-2-اهمیت شادکامی    28
2-3-رویکردهای شادکامی    29
2-4-متغییرهای مؤثر بر شادکامی .  35
2-5-نقش شادی در سیر تکاملی بشر   45
2-6-نوروسایکولوژی شادکامی .  46
2-7-راهبردهای افزایش شادکامی .   47
3-سازگاری .   47
3-1-سازگاری اجتماعی .   49
3-2-سازگاری فردی    52
3-3-دیدگاه نظری درباره سازگاری و ناسازگاری    52
4-ادبیات پژوهشی    55
4-1-یافته های پژوهشی داخلی .   55
4-2-یافته های پژوهشی خارجی .   59
فصل سوم : روش اجرای پژوهش   64
1-روش پژوهش    65
2-جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه .  65
3-ابزار اندازه گیری .  65
4-روش گردآوری داده ها .  67
5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .  67
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها   68
تجزیه و تحلیل   69
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری .  75
بحث و نتیجه گیری    76
پیشنهادات پژوهشی    82
پیشنهادات کاربردی    83
محدودیت های پژوهش .   84
منابع .   85
پیوست ها .  94
پرسشنامه فراشناخت   94
پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی . 96
پرسشنامه شادکامی  102
داده ها  104
چکیده انگلیسی  113

منابع

-قرآن کریم ، سوره نازعات ، آیه 2 .

-آرجایل ، مایکل ( 1925 ) ، روان شناسی شادی . ترجمه مسعود گوهری انارکی ، حمید طاهر نشاط دوست ، حمید پالالنگ ، فاطمه بهرامی ، مهرداد کلانتری ، اصفهان : انتشارات جهاد دانشگاهی ( 1382 ) .

-آزموده ، پیمان ؛ شهیدی ، شهریار و دانش ، عصمت ( 1386 ) . رابطه بین جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان . مجله روانشناسی ، سال یازدهم ، شماره 1 ، صص 60-74 .

-آیزنک ، مایکل ( 1990 ) ، روانشناسی شادی . ترجمه مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی ، ( 1375 ) ، تهران : انتشارات بدر .

-آیزنک ، مایکل ( 1994 ) ، همیشه شاد باشید ، ترجمه زهرا چلونگر ، ( 1378 ) تهران : انتشارات نسل نواندیش .

-اتکینسون، ریتال ، ریچاردس ، هیلگارد ، ارنست . ر (1983)  . زمینه روانشناسی . ترجمه محمدتقی براهنی و همکاران . ( 1370 ) تهران انتشارات رشد جلد اول.

-احمدی طهور سلطانی ، محسن و نجفی ، محمود ، (1390) . مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام در افراد معتاد ، سیگاری و عادی . مقاله چاپ شده در مجله روان شناسی بالینی ، سال سوم ، شماره 4 ، صص13-18 .

-افتخار صعادی ، زهرا ( 1386 ) . بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی – اجتماعی در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز . پایان نامه دکتری روانشناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان .

-باقری ، فریبرز ؛ اکبری زاده ، فاطمه و حاتمی ، حمید رضا ، (1390) . رابطه بین هوش معنوی و شاکامی و متغیر های دموگرافیک در پرستاران بیمارستان فاطمه الزهرا و بنت الهدی شهرستان بوشهر ، فصلنامه قطب جنوب ، سال 14 ، شماره 4 ، صص263-256 .

-برنا ، محمدرضا و سواری ، کریم ( 1387 ) . ارتباط ساده و چندگانه نگرش های مذهبی ، سلامت روانی ، رضایت از زندگی و عزت نفس با احساس شادکامی در بین دانشجویان ، یافته های نو در روانشناسی ، دوره 8 ، شماره 2 ، صص 76-86 .

– بشارت ، محمدعلی و عباسپور دوپلانی ، طاهره ( 1389 ) .  رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با تاب آوری در دانشجویان . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

-بهرامی ، فاطمه و رضوان ، شیوا (1388) . رابطه افکار اضطرابی با باورهای فراشناختی در دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر . نشریه روان شناسی و علوم تربیتی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ، شماره 50 ، صص255-249 .

-ثابت ، مهرداد و لطفی کاشانی ، فرح ( 1389 ) . هنجاریابی آزمون شادکامی آکسفورد . مجله اندیشه و رفتار ، دوره چهارم ، شماره 15 ، بهار 1389 ، ص 9 .

-پورنامداريان ، سپيده ؛ بيرشك ، بهروز و اصغرنژاد فريد ، علي اصغر ( 1391 ) . تبيين سهم باورهاي فراشناختي در پي شبيني علايم افسردگي، اضطراب و استرس در پرستاران . مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی . سال سیزدهم ، شماره 3 ، پاییز 1391 .

-جوکار ، بهرام و سپهری ، صفورا ( 1385 ) ، رابطه شادی و شیوه های گزینش ، فصلنامه مطالعات روان شناختی ، دوره 2 ،شماره ( 3 و 4 ) ، صص 138 – 125 .

-حقیقی ، جمال ؛ خوکنش ، ابوالقاسم ؛ شکر کن ، حسن ؛ شهنی ییلاقی ، منیژه و نیسی ، عبدالکاظم ( 1385 ) ، رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت با احساس شادکامی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران ، مجله علوم تربیتی و روان شناسی ، 13 ( 2 ) : 163 – 188 .

– خانی پور ، حمید ؛ سهرابی ، فرامرز ؛ طباطبایی ، سعید ( 1388 ) . مقایسه باور هاي فراشناختی و راهبرد هاي کنترل فکر در دانشجویان با سطوح بهنجار وبیمارگون از نگرانی.  مجله پژوهش هاي روان شناسی بالینی و مشاوره  .

-Argyle , M . ( 1999 ) . Causes and correlates of happiness . In D . kahneman . E . Piner . & N . Schwarz ( E ds ) . well-being : the foundations of hedonic psychology . (pp . 353 – 373 ) . New York : Sage .

-Argyle , M . ( 2001 ) . The psychology of happiness . London : Rutledge .

-Argyle , M & Lu , L . ( 2001 ) . The psychology of happiness . London : Rutledge.

– Baker, L., & Brown, A. L. ( 1985 ) . Metacognition,comprehention monitoring and the adult reader . Educational Psychology Review,vol.2,1-38.

-Bastian, V,A,Burns, N ,B& Nettelbeak, T(2005). Emotional Intelligence Predicts Life Skills , But Not As Well As Personality And Cognitive Abilities.Personality And Individual Difference. 39 , 1135 – 1145.

-Bransford , c , (2010).The relation ship of cognitive confidence to ocd symptoms. Journal of Anxiety disorders. 2010 ;23:463-468 .

-Brown , a . L ., & Deloache , G . S . ( 1978 ) . Skills , plans , and self regulation . In R . S . siegel (Ed) , childrens thinking : what develops? (pp.3-35). Hillsdale,ng. Erlbaum.

-Cross, R., & Paris, S. G. ( 1988 ) . developmental and instructional analyses of childrens Metecognition . journal of  Educational Psychology , vol.80,131-142.

-Dembo, M. H. ( 1994 ). Applying Educational Psychology (5 td Ed), New York : Longman.

چکیده

شواهد تحقیقی نشان می دهد که باورهای فراشناخت در تمام جنبه های روان شناختی زندگی بشر تأثیرات بسزایی دارد . سازگاری فردی-اجتماعی و شادکامی دو تا از جنبه های مهم زندگی نوجوانان است که می تواند تاثیر مستقیم از باورهای فراشناختی آنان داشته باشد . بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سازگاری فردی-اجتماعی و شادکامی نوجوانانی که در دبیرستان های ناحیه 2 شهرستان رشت مشغول تحصیل هستند ، صورت گرفته است . نمونه این پژوهش به تعداد 338 نفر ( 169 نفر پسر و 169 نفر دختر ) به صورت خوشه ای از بین این مدارس انتخاب شده اند . ابزار این پژوهش ، پرسشنامه فراشناخت ( MCQ-30 ) 30 گزینه ای ، پرسشنامه روانی کالیفرنیا ( CPI ) 180 سوالی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد 29 ماده ای است . طرح پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است . برای تجزیه و تحلیل داده ها ، علاوه بر روش های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از تحلیل روابط همبستگی ساده و تحلیل پیشرفته آماری همبستگی کانونی استفاده شده است . نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که مقدار همبستگی کانونی باورهای فراشناختی و سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان از نظر آماري معنی دار می باشد (01/0>p). به عبارتی دیگر متغیر پیش بین ( باورهای فراشناختی ) توانسته است 18 درصد واریانس متغيرهاي سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان را تبیین کنند.

کلید واژه ها: باورهای فراشناخت ، سازگاری فردی-اجتماعی ، شادکامی ، نوجوانان .

 فصل اول: کلیـات

1-مقدمه :

امروزه با مشکلاتی که در جوامع وجود دارد مطالعه و پژوهش در زمینه های سازگاری و شادکامی افراد برای بهبود یافتن زندگی آنها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و بدین جهت یکی از راهکارهای مهم در این زمینه پرداختن به باورهای فراشناختی در آنها است .

باورهای فراشناختی یکی از عوامل مهم در توسعه و تداوم اختلالهای روانشناختی است . باورهای فراشناختی به پردازش هیجانی مثل شادکامی و سازگاری و واکنشهای مربوط به آسیب از طریق تاثیر دانش و باورهای فراشناختی به روی تغییر باورها و نیز تعبیر و تفسیر علایم خاص شادکامی و سازگاریها نقش موثری دارد ، (کارت رایت – هاتون و ولز[1] ، 1997 ، به نقل از وزیری و موسوی نیک ، 1387 ) .

کاستا [2] ( 1984 ) معتقد است اگر بتوانید از وجود یک گفتگوی درونی در مورد فرایندهای ذهنی خود آگاه  شوید و اگر بتوانید فرایند های تصمیم گیری و حل مساله را بشناسید ، فراشناخت را تجربه کرده اید . بطور کلی فراشناخت آگاهی فرد از دانسته ها و ندانسته های خود را شامل می شود ، ( رفوث[3] و همکاران  ،1993 ، ترجمه خرازی ، 1375 ) .

با توجه به تعاریفی که ارائه شد ، می توان گفت فراشناخت مجموعه دانش و فرایند های است  که کشف های شناختی فرد را نظارت ، هدایت و کنترل می کنند و در واقع به مدیریت  فعالیتهای شناختی می پردازند . برای درک بهتر فراشناخت ضروری است آن را با شناخت مقایسه کنیم . با مقایسه ی شناخت و فراشناخت با یکدیگر به این نتیجه می رسیم که شناخت جهت توصیف روشهای بکار می رود که طی آن اطلاعات پردازش یا معنادار می شود ، ( ولفز[4] و همکاران ، 1995 ؛ به نقل از سالاری فر ، 1375 ) .

کینگ داینر[5] ( 2005 ) معتقدند که افراد شاد در حوزه های چند گانه زندگی نظیر ازدواج ، درآمد عملکرد شغلی و سلامتی ، موفق تر از افراد غیر شاد هستند. به اعتقاد وین هوون[6] ( 1993 ) شادی فعالیت فرد را بر می انگیزد و روابط اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. همچنین مشخص شده است که افراد شاد احساس امنیت بیشتری می کنند ، آسانتر تصمیم می گیرند ، دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و نسبت به کسانی که با آنها زندگی می کنند بیشتر احساس رضایت دارند ، ( مایرز[7] ، 2000 ) . افراد شاد همچنین دارای عزت نفس بالاتر ، روابط دوستانه قوی تر و اعتقادات مذهبی معنادارتری هستند ، ( مایرز ، 1996 ، به نقل از قمرانی ، 1389 ) .

سازگار شدن با محیط مهمترین منظور و غایت همه فعالیت های ارگانیزم است . چنان که باتلر[8] اظهار می دارد ، در همه دوران زندگی خود در هر روز و هر ساعت سر گرم آن هستیم که خود دگرگون شده و دگرگون نشده را با محیط دگرگون شده و دگرگون نشده سازگار کنیم . زندگی کردن در حقیقت چیزی جز عمل سازگاری نیست ، ( هاشمیان ، 1387 ) . اساساٌ شخص سازگار ، شخصی است که میان خود و محیط مادی و اجتماعی اش ارتباط های سالم و درستی برقرار کند که نتیجه اش استقرار ثبات عاطفی برای خود او باشد ، ( شعاری نژاد ، 1380 ) .

امروزه مطالعات زیادی در زمینه ی باورهای شناختی ، سازگاری فردی- اجتماعی و دیگر مهارتهای ارتباطی و اجتماعی افراد و همچنین هیجانات افراد مثل شادکامی انجام می گیرد . اما در این بین کمتر دیده شده که ارتباط بین باورهای فراشناخت و سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد .  در این پژوهش سعی می شود که بین متغیرهای باورهای فراشناختی و سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی نوجوانان به رابطه ای دست یابیم تا بدین وسیله بتوان به نوجوانان در زمینه ی سازگاری بهتر و شادکامی آنها با انتخاب باورهای فراشناختی صحیح یاری رسانیم .

2-بیان مسئله :

یکی از مفاهیم مرتبط با شناخت که به دنبال گسترش روان شناسی شناختی[9] و علم شناخت به وجود آمد فراشناخت است. این مفهوم ابتدا توسط فلاول[10] (1979) بکار گرفته شد که به توانایی انسان از نظام شناختی خود و کنترل نظارت بر آن گفته می شود . فرد به توانایی خود بعنوان یک پردازشگر اطلاعات آگاه است و می داند برای رسیدن به یک هدف شناختی دارای چه موانع و محدودیت هایی است و چگونه و با چه تدابیری با محدودیت ها مواجه شود ( رفوث و همکاران  ،1993 ، ترجمه خرازی ، 1375 ) .

ولفز و همکاران ، ( 1995 ) ، تصور روشن تری از تفاوت فراشناخت و شناخت ارائه داده اند . مطابق نظر آن ها فراشناخت عملیات ذهنی انجام شده بر روی یک عملیات ذهنی است ، حال آن که شناخت عملیات ذهنی انجام شده روی یک محتوا است . به اعتقاد آن ها آنچه فراشناخت نامیده می شود عملیات ذهنی سطح دوم است . یعنی یک یادگیرنده آن عملیات ذهنی را انتخاب می کند که روی یک موضوع خاص اعمال می شود و آن ها را هدایت می کند . در این چهارچوب فراشناخت یک مورد ویژه شناخت است که طی آن عملیات ذهنی بر روی یک عامل بیرونی صورت نگرفته ، بلکه روی پدیده های ذهنی فرد که در ساختار شناختی وی قرار دارند صورت می گیرند ، ( ولفز و همکاران ، 1995 ؛ به نقل از سالاری فر ، 1375 )  .

ارتباط بین باورهای فراشناختی و آسیب شناختی در مورد غیر قابل کنترل بودن خطر و فقدان اطمینان شناختی و وجود سطوح مشابهی از این نوع اعتقادات در اختلالات دیگر مورد تایید قرار گرفته است ، (کارت رایت – هاتون و ولز ، 1997 ، به نقل از وزیری و موسوی نیک ، 1387 ) .

در طی سالهای اخیر بررسی تجربی شادکامی توسط روانشناسان و جامعه شناسان افزایش یافته است ، ( وین هوون ، 1997 ) و روانشناسان علاقه مند به حیطه ی روانشناسی مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه ی احساس های مثبت نظیر احساس شادکامی معطوف کرده اند . ( سلیگمن ، چیکسنت و میهالی[11] ، 2000 ؛ کوهن و پرسمن[12] ، 2005 ؛ به نقل از میرزائی ، 1389 ) .

طبق بسیاری از تئوریهای هیجان ، شادکامی یکی از شش هیجان بزرگ یعنی تعجب ، ترس ، خشم ، شادکامی ، تنفر و نگرانی است . آیزنک[13] ( 1945 ) ، شادکامی را بعنوان صفت در نظر گرفت که سه ملاک پایداری زمانی ، همسانی بین موقعیت و علیت درونی را دارا می باشد . همچنین شادکامی را وابسته به فراوانی و درجه ی عواطف مثبت یا لذت سطوح بالای رضایت در طول زندگی و نبود احساسات منفی نظیر افسردگی و اضطراب دانسته اند ، ( هادی نژاد و زارعی ، 1387 ) .

به نظر مک دانلد[14] ، وقتی می گوئیم فردی سازگار است که پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر می کنند آموخته باشد . در نتیجه به نحو قابل قبول اعضای جامعه خود رفتار کند تا احتیاجاتش ارضا شوند ،  ( درتاج و همکاران ، 1388 ) .

به عبارت دیگر سازگاری این است که فرد با دیگران طوری رفتار کند که هیچگونه مشکل و درگیری با آنان نداشته باشد . انسانی را سازگار تلقی می کنیم که مسائل و رفتار منطقی دیگران را قبول کند و اگر با محیطی نمی تواند سازش پیدا کند ، محیط دیگری برایش وجود داشته باشد ، ( نویدی ، 1385 ) . فرایند سازگاری به وسیله ء کمبود و نیاز بر انگیخته می شود و تنش  نامطلوبی ایجاد می کند . برای کاهش تنش ، فرد باید به طریقی واکنش نشان دهد و عمل او معمولاً کوششی برای غلبه  بر شی یا موقعیت تهدیده کننده است ، ( شعاری نژاد ، 1380 ) .

سازگاری فردی فرایند پیوسته ای است که در آن تجربیات یادگیری اجتماعی شخص باعث ایجاد نیازهای روانی می گردد و نیز امکان کسب توانایی و مهارت هایی را فراهم می سازد از آن  طریق می توان به ارضاء آن نیازها پرداخت ، ( هاشمیان ، 1387 ) . سازگاری اجتماعی به این گفته می شود که افراد یا گروهها ، رفتار خود را بتدریج و از روی عمد یا غیر عمد تعدیل کنند تا با فرهنگ موجود سازگاری نمایند ، مانند رعایت عادت ها ، عرف ، تقلید و… ( شعاری نژاد ، 1380 ) .

پژوهش حاضر به دنبال ارتباط بین باورهای فراشناختی با سازگاری فردی و اجتماعی و شادکامی در نوجوانان است ، و می خواهد بداند که آیا بین باورهای فراشناختی با سازگاری فردی و اجتماعی و شادکامی در نوجوانان رابطه وجود دارد ؟

3-ضرورت انجام پژوهش :

بدون تردید جامعه برای هر بزهکاری متحمل هزینه های مادی و معنوی سنگینی می شود از طرفی دیگر روشهای آموزش مهارتهای اجتماعی توسط محققان برای سنین مختلف یعنی از کودکان پیش دبستانی گرفته تا بزرگسالان و همچنین برای افرادی که اختلالات رفتاری دارند ، برنامه ریزی شده است ، همچنین به نظر می رسد که به علت تحولات عظیمی که در زندگی انسان معاصر به وقوع پیوسته است شمار زیادی از کودکان و نوجوانان دچار مشکلات سازگاری اجتماعی رفتاری و عاطفی هستند ، بدین سان ضرورت برنامه ریزی های مربوط به آموزش مهارتهای اجتماعی بیشتر آشکار می شود .

در حال حاضر در جوامع صنعتی و پر از آسیب اجتماعی امروزی ، مطالعات در زمینه ی سازگاری های فردی و اجتماعی و همچنین شادکامی افراد در زندگی با اهمیت و ضروری است . شواهد نشان می دهد هرگاه نگرانی بعنوان تفاوتهای فردی در استراتژیهای کنترل فکر مطرح شود به گونه ی کاملا مشخصی با اختلالات آسیب شناختی همراه می شود ، ( ابراموتیس[15] وهمکاران ، 2003 ؛ امیر[16] و همکاران ، 1997 ؛ رینولدز و ویلز[17] ، 1999   ، واردا و برآیانت[18] ، 1998 ؛ به نقل از وزیری و موسوی نیک ، 1387 ) .

همچنین یکی از مسایل مهم دوره ی نوجوانی ناسازگاری نوجوانان است . طبق گزارش سازمان ملل در سالهای دهه ی 1980 بیش از هفتاد درصد از جرایم را نوجوانان کمتر از هجده سال مرتکب شده اند ، این رفتارهای ناسازگارانه هم برای جامعه و هم برای رشد افراد نوجوان مخاطره آمیز بیان شده است . آنچه از متون پژوهشی بر می آید این است که سازگاری موفق بسته به عملکرد یکپارچه توانشهای هیجانی دارد ، ( راجرز ، کوالتر ، فلیپس و ایمیل کامپ[19] ، 2006 ؛ به نقل از افتخارصعادی ، 1386 ) .

امروزه با وجود مشکلاتی که در ارتباطات و روابط بین فردی برای نوجوانان وجود دارد پرداختن به بهداشت و امنیت روانی آن ها به ویژه شادکامی و سازگاری فردی – اجتماعی لازم به نظر می رسد . در این پژوهش با بررسی رابطه ی بین متغیرهای پژوهش می توان از نتایج بدست آمده استفاده کاربردی کرد . بطور مثال می توان راهکارها و راهبردهای موثری برای نوجوانان در باورهای فراشناختی میسر نمود تا به سازگاری بهتر در ارتباطات و مهارتهای فردی و اجتماعی و به تبعه آن شادکامی آنها منجر گردد .

[1]– Kart Rayet, Hattoon & Wells

[2]-Costa

[3] -Rafoth

[4]-Wolfs

[5]-King Dyner

[6]-Wenhoven

[7]-Myers

[8] -Battler

[9]-cognitive psychology

[10]-Flawell

[11]– Seligman, Chaiksent & Meyhalli

[12]– Cohen & Pressman

[13]– Eysenk

[14]-Mcdonald

[15]– Abrunowitz

[16]– Amir

[17]– Reynolds & Wills

[18]– Warda & Bruant

[19]– Ragers, Qualter, Phelps & Emmelkamp

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي آموزش فراشناخت وذهن آگاهي بر نگرش‌هاي زيست محيطي، رفتارشهروندي سازماني و بهزيستي اجتماعي
 • پایان نامه مقايسه دانش آموزان پسر داراي سبک هاي فرزندپروري متفاوت (سهل گير، مقتدر و استبدادي) از لحاظ سازگاري هيجاني-اجتماعي و تحصيلي
 • پايان نامه اثربخشي گروه درماني مبتني بر مراحل تغيير بر انعطاف پذيري کنشي و باورهاي فراشناختي معتادين وابسته به مواد افيوني
 • پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و سازگاري با بهره وري شغلي
 • پايان نامه اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122