پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول : كليات تحقيق
1-1) مقدمه     3
1-2) تشریح و بیان موضوع      4
1-3) اهمیت و ضرورت تحقيق     7
1-4) اهداف تحقيق    9
1-5)فرضيه‏هاي تحقيق   9
1-6) مدل مفهومي تحقیق          10
1-7) روش تحقيق   10
1-8) قلمرو تحقيق 11
1-8-1) قلمرو موضوعی 11
1-8-2) قلمرو زمانی  11
1-8-3) قلمرو مکانی  11
1-8) تعريف عملیاتی واژه‏ ها و اصطلاحات فني و تخصصی    11
1-9) ساختار کلی تحقيق     14
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1) مقدمه        16
2-2) گفتار اول: تعاريف متغييرهاي مستقل مورد استفاده تحقيق       18
2-2-1) مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی       18
2-2-2) مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران      19
2-2-3) گروه بندی های مختلف سهامداران   21
2-2-4) ساختارهای مالکیت   22
2-2-4-1)سرمایه گذاران نهادی     23
2-2-4-2)سرمایه گذاران شرکتی       28
2-2-4-3)سرمایه گذاران مدیریتی        30
2-2-4-4) سهامداران حقیقی      33
2-2-4-5) تمرکز مالکیت      33
2-2-4-6)سرمایه گذاران خارجی          34
2-2-5) تئوری نمایندگی    34
2-2-6) رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه       36
2-3) گفتار دوم: تعريف متغيير وابسته تحقيق       36
2-3-1) عدم تقارن اطلاعاتی 36
2-3-2) چگونگي شكل گيري نظريه عدم تقارن اطلاعاتي          40
2-3-3) عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام       41
2-3-4) مفهوم دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام       43
2-3-5) پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه     47
2-4) گفتار سوم: بررسي رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی     49
2-5) گفتار چهارم: پیشینه تحقیق          52
2-5-1) تحقیقات خارجی         53
2-5-2) تحقیقات داخلی   61
2-6) جمع بندی   68
فصل سوم : روش‌شناسي تحقيق
3-1) مقدمه  70
3-2) روش تحقیق   70
1-3) قلمرو تحقيق  70
1-3-1) قلمرو موضوعی 71
1-3-2) قلمرو زمانی   71
1-3-3) قلمرو مکانی    71
3-4) فرضیه های تحقیق  71
3-4-1) تبديل فرضيه‌هاي پژوهشي به آماري     72
3-5) جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها           73
3-5-1) جامعه آماری   73
3-5-2) روش گردآوری داده ها          76
3-6) روش های تجزیه و تحلیل داده ها          77
3-6-1) روش های آماری        77
3-6-2) ضريب همبستگي اسپيرمن           78
3-6-3) آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون     79
3-7) خلاصه فصل   81
فصل چهارم : تجزيه وتحليل داده‌ها
4-1( مقدمه     83
4-2( آمار توصیفی  83
4-2-1) بخش اول: اطلاعات توصیفی پژوهش       84
4-2-2) بخش دوم: یافته های استنباطی          89
4-3) نتايج حاصل از آزمون فرضیه ها       90
4-3-1) نتايج حاصل از آزمون فرضیه اول            90
4-3-2) نتايج حاصل از آزمون فرضیه دوم      91
4-3-3) نتايج حاصل از آزمون فرضیه سوم          91
4-3-4) نتايج حاصل از آزمون فرضیه چهارم      92
4-3-5) نتايج كلي حاصل از آزمون فرضیه ها          93
4-4) بررسی آزمون دوربین- واتسن (D.W)        94
4-5) مدل برازش شده نهایی براساس روش (Stepwise) 95
4-6) خلاصه‌ فصل  95
فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه 97
5-2) نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق      97
5-2-1) خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها             97
5-2-2) خلاصه ی از نتایج تجزیه و تحلیل داده ها (آزمون فرضیات)     98
5-3) نتيجه‌گيري   99
5-4)یشنهادهای تحقیق      101
5-4-1) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق        101
5-4-2) پیشنهادهاي موضوعي برای تحقیقات آتی         103
منابع و ماخذ   104
چكيده انگليسي   109

منابع

آذر ، عادل . مومني , منصور . (1390) . آمار و كاربرد آن در مديريت جلد دوم (چاپ پنجم) . تهران : انتشارات سمت .

آقایی، م ع.، چالاکی پ.، بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله تحقیقات حسابداری، 1388.

ابراهیمی کردلر ع.، مرادی م.، اسکندری ه.، تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، صص95-110،

ابراهیمی کردلر ، علی ، ( 1386 )، ” نظام راهبری شرکت و نقش سهامداران نهادی در آن “، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری ، انجمن حسابداری ایران ، شماره هشتم، .20- بهار، ص 25

ابراهیمی کردلر، ع.، اعرابی م. ج.، تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، صص95-110، 1389.

ابراهیمی کردلر، علی ، مرادي محمد ، اسکندر، هدی (1389) تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ماهنامه حسابدار، شماره ص 18

احمدپور و رسائيان (1386) رابطه بين معيارهاي ريسك و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران ، پیشرفت های حسابداری، دوره 1، شماره 2، زمستان ، صص 141-162

برجی،زهرا، جامعی رضا،جمشیدی نوید،بابک(1391) رابطه بین کیفیت سود ومالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران پایانامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

تهرانی، ر.، مدیریت مالی، تهران، نگاه دانش، 1387.

جهانخانی، ع.، ظریف فرد الف.، آیا مدیران و سهامداران از معیارهای مناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند؟، تحقیقات مالی، دانشگاه تهران، صص 41-66، 1374.

حساس يگانه، يحيي و امير پوريانسب(1387) رابطه بين سرمايه گذاري نهادي و ارزش شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران ، ماهنامه حسابدار، شماره هاي 202 و 203

حساس یگانه، ی.، حاکمیت شرکتی در ایران، حسابرس،22، 1385.

حساس یگانه، ی.، اسکندر ه.، بررسی رابطه سرمایه­گذاران نهادی و ارزش شرکت، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، صص 122-187، 1387.

حساس یگانه، ی.، رئیسی ز.، حسینی س. م.، رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره13، صص75-100، 1388.

خاکی غ.، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، تهران، 1382.

دریا سری،زهرا، بیابانی شاعر،قلیزاده، محمد حسن(1391) رابطه ساختار مالكيت (ميزان مالكيت نهادي) بر عملكرد مالي (گذشته و آتي) شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردي صنعت خودرو)

عبده تبريزي, حسين . (1374) . مديريت مالي (چاپ دوم) . تهران : انتشارات پيشبرد .  ص 85 .

فخاري ، حسين ، حسيني كردخيلي ، اكرم السادات (1391) “مطالعه رابطه ميان سرمايه گذاران نهادي و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، نهمين همايش سراسري حسابداري ايران، زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، شماره صص 258-263

قالیباف اصل ح.، رضایی ف.، بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، دوره9، ش 23، صص 33-48، 1386.

قنبری، ف.، حساس یگانه ی.، حجازی ر.، بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،1386.

مرادي، محمد تقي .( 1386). رابطه بين سرمايه گذاران نهادي و كيفيت سود، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت.

مهرانی ، ساسان ، مرادي، محمد و اسکندر، هدي (1389) مجله پژوهش هاي حسابداري مالی، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی ( 3) صص47-60

موسوی، ز.، ارزیابی تاثیر سازوکار نظارتی راهبری شرکتی بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره6، صص141-155، 1389.

مومني ، منصور . فعال قيومي ، علي . (1386) . تحليل هاي آماري با استفاده از SPSS (چاپ دوم) . تهران : نشر کتاب نو .

نمازی، محمد ، احسان کرمانی ، ( 1387 )، ” تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، بررسی های حسابداری و حسابرسی . شماره 53 ، پاییز، صفحات 100-83.

نمازی، م.، حلاج م.، ابراهیمی ش.، تاثیر مالکیت نهادی بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 58، صص 130-138، 1388.

نوروش، ایرج ، ابراهیمی کردلر ، علی ، ( 1384)، “بررسی و رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای ارزیابی عملکرد”، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی . شماره 42 ، زمستان، صفحات 101-97.

Agarwal. (2008). “Innovation and institutional ownership”, Working Paper, Chicago Booth School of business.

Allen. (2005). Does EVA Beat Earnings? Evidence on Association with Stock Returns and Firm Value. Journal of Accounting and Economics, Vol 24, No 3, pp. 301-336.

Bushee, B. & C. Noe. (1998). “Corporate disclosure practices, institutional investors, and stock return volatility”. Journal of Accounting Research, Vol.38, PP. 171–202.

Barreto et al. (1998). The relationship between ownership structure and firm performance, nature and science, 2(4).

Bathala et al, (1990), “Bank Cost of Capital and International Competition”, Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review, winter, 33-59.

Berle & Means, (1932), the Effects of Mergers An International Comparison, International Journal of Industrial Organization, 625-657.

Branch, B., Freed, (2013), Corporate governance and firm valuation. Journal of accounting and public policy 25, 409-434.

Byun et al, (2012), institutional ownership structure and corporate performance: A disaggregated view, Journal of multinational financial management, 19, 370-394.

چكيده

با گسترش سرمایه گذاران نهادی در بازار اوراق بهادار، تعیین نقش و تاثیری را که آنها بر بازار و سایر سرمایه گذاران می گذارند حائز اهمیت بسیاری می باشد و این اهمیت زمانی افزایش خواهد یافت که سرمایه گذاران نهادی به دلیل تخصص بالایی که در این زمینه دارا هستند و مالکیت قابل توجه ای از سهام شرکتها را که در اختیار دارند می توانند نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتها و به تبع آن در بازار داشته باشند. از سوي ديگر در صورت همگرايي منافع بين سرمايه گذاران نهادي و مديريت، سودها نيز مديريت شده و شكاف قيمت بيشتري را به دنبال خواهد داشت. باتوجه به اهميت سرمايه گذاران نهادي در اقتصاد دولتي ايران و دسترسي آنها به منابع عظيم سرمايه شركت مطالعه در خصوص نقش آنها در شركت ها مي تواند مفيد باشد. لذا با افزايش مالكيت نهادي، قيمت هاي سهام اطلاعات بيشتري در مورد سودهاي آتي منعكس نموده و به اين روش موجب كاهش عدم تقارن اطلاعات بين مديران شركت و بازار سهام مي شوند.

در اين تحقيق، تجزيه و تحليل جامعي روي، بررسی رابطه بین تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای فعال دربورس اوراق بهادارتهران بين سالهاي 1387 الي 1391 انجام گرفت. هدف اصلی این تحقیق شناسایی جنبه های مختلف تركيب سهامداران با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اهداف فرعی ارائه راهکاری جدید برای گسترش نحوه تركيب سهامداران بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها، بررسی تاثیر تركيب سهامداران بر سایر سرمایه گذاران و تعیین مهمترین شاخص های عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بورس اوراق بهادار می باشد. تحقيق پيش رو از لحاظ هدف كاربردي بوده و از بعد روش شناسي از نوع تحقيقات توصيفي- همبستگي است. اين تحقيق شامل چهار فرضيه مي باشد، جهت آزمون فرضیات ازآزمون رگرسیون خطي چند متغيره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) استفاده شده است.

يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه در شركت هايي كه مالكيت نهادي آنها زياد است، در مقايسه با شركت هايي كه ماكيت نهادي در آنها كم است، تقارن اطلاعات بيشتري وجود دارد. نتایج حاکی از رابطه معنی دار و معکوس بین درصد تركيب سهامدارن و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت حضور مالکان نهادی، شرکتهارا از وضعیت بحرانی و ورشکستگی به دور نگه می دارد بدین ترتیب فرضيه نظارت کارآمد درمورد سرمایه گذاران نهادی مورد تایید می گیرد. نتايج حاصله با كنترل متغييرهاي اندازه شركت و اهرم مالي، كماكان به قوت خود باقي ماند.

واژگان کلیدی:  تركيب سهامدارن، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، مالكيت حقيقي، عدم تقارن اطلاعاتی.

 فصل اول:  کلیات تحقیق

 1-1) مقدمه

وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار ، پیامدهای جمعی و فردی نامطلوبی نظیر مشارکت حداقلی سرمایه گذاران ، هزینه های معاملاتی بالا، بازارهای رقیق و کاهش سود ناشی از معاملات را به همراه خواهد داشت و با توجه به فرآیند افشای اطلاعات، سرمایه گذاران (معامله گران) با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی رو به رو هستند. این مشكل زمانی به وجود می آید که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای اطلاعاتی بیش از طرف مقابل باشد و نقش متولیان افشای اطلاعات در حاکمیت شرکتی متبلور می شود که در بر گیرنده کنترل و رویه هایی برای اطمینان از عدم حرکت مدیریت شرکت در جهت منافع شخصی و حرکت در مسیر حداکثر کردن منافع سهامداران و ارزش شرکت است.

ترکیب سهامداران شرکت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورتهای مالی منتشره انکا می کنند. منظور از سرمایه گذاران نهادی شامل سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری و…هستند که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کنند(نمازی و دیگران، 1388). سرمایه گذاران نهادی معمولا به دلیل در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از سهام شرکتها و همچنین حرفه ای بودن در امر سرمایه گذاری، توان و انگیزه لازم برای نظارت بر شرکت ها را دارا می باشند. عموما این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و عملکرد شرکتها منجر شود، این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند نشات می گیرد (کردلر و دیگران، 1389). این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزشی درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و غیره شرکت، از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیارشان قرار می گیرد، عمومااین گونه تصور می شود که حضور سهامداران نهادی ممکن است موجب تغییر رفتار سرمایه گذاران شود. در سال های اخیر حضور سرمایه گذاران نهادی در جمع سهامداران شرکت های سهامی عام در بورس اوراق بهادار تهران رشد چشم گیری داشته است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه گذاران در جمع مالکین به لحاظ تاثیر پذیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه حاکمیت بر جای می گذارند درخور توجه است. سرمایه گذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی است که می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می توانند منافع گروه سهامداران را همسو نمایند. راه  هایی که بدان وسیله سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند، عموما در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می شود. که مشکلات نمایندگی را کنترل می کند و حمایت از سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. با وجود این چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعات را بین آنان و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. یعنی تضاد منافع بین مدیران و سهامداران اقلیت و اکثریت تغییر می یابد (نوروش و ابراهیمی کردلر، 1384).

عدم افشای بموقع و صحیح، منجر به افزایش هزینه انتخاب نا مطلوب و خطر اخلاقی به عنوان عناصر حاصل از عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت افزایش هزینه مبادله می شود. افزایش هزینه مبادله، کاهش قیمت سهام، توقف بازار و در نهایت، خروج برخی از سرمایه گذاران از چرخه بازار را به دنبال دارد. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بیشتر باشد، حجم معاملات که بیانگر نقدشوندگی اوراق بهادار موجود در آن بازار است، کاهش خواهد یافت. پژوهش های اخیرنشان میدهد که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش هزینه انتخاب نا مطلوب و خطر اخلاقی و افزایش نقدشوندگی بازار را به دنبال خواهد داشت. بر مبنای یافته های این دو جریان فکری، می توان گفت که نقدشوندگی بازار رابطه مثبت با کیفیت راهبری شرکتی بنگاه دارد و سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوبیت اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می دهند. تحقیقات نشان می دهد در صورت وجود نظارت موثرتر هیأت مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مدیریت سود کمتر را به همراه دارد.

 1-2) تشریح و بیان موضوع

محقق بر این عقیده است که تصور وجود اطلاعات كامل در اقتصاد ناممكن می باشد. اين مسئله از خصوصيات بازار غير متمركز مي‏باشد. در دهه 1970 میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس[1] ، جورج آکرلوف[2]  و جوزف استیلیتز[3]  در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد (پولادي، 1378). عدم تقارن اطلاعاتی به وضعیتی اطلاق می‏شود که در آن یکی از طرفین مبادله اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه به وقوع می پیوند. نبود عدم تقارن اطلاعاتی میان معامله گران بازار سرمایه به عنوان یک سازوکار مهم در کاهش هزینه سرمایه و افزایش کارآیی بازار به شمار می‏آید (میلگرام و گلوستن[4] ، 1985).

در این میان یکی از مباحثی که موضوع عدم تقارن اطلاعاتی را تحت الشعاع خود قرار می دهد، ساختار مالکیت شرکتها می باشد. تركيب و ساختار سهامداران در كشورهاي مختلف متفاوت مي باشد. در برخي از كشورها همانند فرانسه، واحدهاي تجاري كوچك و متوسطِ داراي مالكيت خانوادگي زياد هستند. در كشورهايي مثل آلمان، بانك ها اكثريت سهام شركت هاي بزرگ را در اختيار دارند. در برخي كشورها همانند ايران مالكيت دولتي بخش عمده اي را تشكيل مي‌دهند و در كشورهايي مثل آمريكا و انگليس گسترده‏ترين سطح مالكيت عمومي ديده مي شود (نوروش و کردلر، 1384). تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکت های مختلف. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود. محققین مطالعات متعددی را در ارتباط با اثرات احتمالی مالکیت متمرکز بر عدم تقارن اطلاعاتی انجام داده اند. نتایج برخی از این مطالعات به رابطه منفی میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی اشاره داشته و بیان می کنند که مالکیت متمرکز در نظارت بر عملکرد موسسات موثرتر از سهامداران حقیقی پراکنده هستند (ژو و وانگ[5] ، 1999). با این حال مطالعات انجام شده در آمریکا و چند کشور توسعه یافته دیگر به نتایج متضادی دست یافته اند. در این راستا از آنجایی که مالکین بلوکی سهام دسترسی بالقوه به اطلاعات درونی شرکت دارند می‏توانند با استفاده از این اطلاعات از طریق معامله با افراد کم اطلاع سود کسب نمایند. (میلگرام و گلوستن، 1985). همچنین زماني كه تمركز مالكيت به حدي افزايش يابد كه يك مالك، كنترل مؤثر يك شركت را داشته باشد، ماهيت مشكل نمايندگي از تضاد منافع بين مديران و سهامداران به تضاد منافع ميان سهامداران اكثريت و اقليت تغيير پيدا مي يابد. مطالعات صورت گرفته توسط دمستز[6] ، 1968؛ هامیلتون[7] ، 1978؛ هفلین و شاو[8] ، 2000 و روبین[9] ، 2007 به رابطه مثبت میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی اذعان کرده اند. تحقيق هفلين و شاو (2000) بيانگر وجود يك رانت اطلاعاتي براي سهامداران بزرگ مي باشد. طبعاً چنين سهامداراني با توجه به تواني كه در دريافت اطلاعات نهاني دارند، پيش از بازار مي توانند نسبت به خبرهاي بد يا خوب واكنش نشان دهند. يافته هاي آن ها بيانگر يك رابطه مثبت بين تمرکز مالكيت و معيارهاي مختلفي از عدم تقارن اطلاعاتي است.

انتظار می رود در بازارهای نوظهور نیز رابطه مستقیمی میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی برقرار باشد. در این ارتباط، با توجه به اين كه در بازارهاي نوظهور اطلاعات نهاني معمولاً قبل از افشاي عمومي به بازار درز مي كند، اين احتمال وجود دارد كه گروهي از معامله گران كه ارتباط نزديكي با افراد درون سازماني دارند، اطلاعات بيشتري نسبت به ساير افراد برون سازماني داشته باشند (بی یان و همکارانش[10] ، 2012). بنابراين مزاياي اطلاعاتي ساختارهاي مالكيتي متمركز الزاماً محدود به افراد درون سازماني نمي باشد. در این بازارها، زمانی که شرکت ها از ساختار مالکیت متمرکزی برخوردار می باشند تضاد میان کنترل شرکت و ادعا بر سر جریان‏های نقدی تشدید پیدا می کند. بطوری که عموماً مالکین عمده قادر می‏باشند با کنترل سهامداران دیگر، از منابع شرکت به نفع خود و به هزینه سهامداران اقلیت بهره‏برداری نمایند (کلاسنس و همکاران[11] ، 2002). پس انتظار می رود این شرکت ها و سهامداران عمده آن ها در راستای پنهان كردن رفتارهای فرصت طلبانه خود، اطلاعات کمتری افشا نمایند که این امر به نوبه خود می تواند منجر به تشدید پدیده عدم تقارن میان سهامداران متمرکز و دیگر سهامداران برون سازمانی شود (چن و همکاران، 2008). با توجه به مطالب فوق، اصلی ترین سوالی که مطالعه حاضر با آن روبرو می باشد به شرح زیر خواهد بود:

آيا در بازار سرمایه ایران افزايش ميزان تمركز مالكيت موجب تشديد عدم تقارن اطلاعاتي ميان سرمايه گذاران مي شود؟

از سوي ديگر، مالكان و سهامداران براي كاستن از عدم تقارن اطلاعاتي سعي مي‏كنند با تدوين و استقرار ساختارهاي مناسب حاكميتي به كنترل رفتارهاي مديران و نظارت بر آن‏ها بپردازند (آلن[12] ، 2005). بنابر تعريف، حاكميت شرکتی شامل تركيبات حقوقي، فرهنگي و نهادي مي‏شود كه سمت و سوي حركت و عملكرد شركت ها را تعيين مي كنند. عناصري كه در اين صحنه حضور دارند به دو گروه داخلی و خارجی قابل تقسیم بوده و عبارتند از: سهامداران و ساختار مالكيت، اعضاي هيئت مديره و تركيب آن‏ها، مديريت شركت، سهام شناور آزاد و ساير ذينفعاني كه امكان اثرگذاري بر حركت شركت را دارند (سلمن، 1384). ساختارهاي نظارتي مؤثر با ايجاد توازن اطلاعاتي به جلوگيري از ايجاد تضاد منافع بين مديران و سهامداران كمك مي كنند. به عبارتي اين ساختارها به مديريت انگيزه‏هاي لازم را براي اقدامات مكفي جهت افزايش ارزش شركت ارائه مي دهند. ما انتظار داریم که هر یک از سازوکارهای داخلی و خارجی حاکمیت شرکتی رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی را تحت تأثیر خود قرار داده و اثر کاهنده ای بر عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت داشته باشد. بنابراین دومین سوال اساسی که در این تحقیق مطرح می باشد به صورت زیر قابل بیان است:

آيا هر یک از مكانسيم هاي داخلي و خارجی نظام حاكميت شركتي اثر كاهنده بر عدم تقارن اطلاعاتي ناشي از تمركز مالكيت دارند ؟

اين موارد باعث گرديده است که اطلاعات حسابداري، که مبناي اطلاع رساني براي سرمايه گذاران است جانبدارانه تهيه گردد و در نتيجه باعث مي شود که سيستم ارسال اطلاعات مختل گردد. به علاوه اين مسأله باعث مي-شود که باورهاي سرمايه گذاران بر مبناي درستي استوار نگردد و قيمت سهام شرکت که عموماً براساس اين باورها شکل مي گيرد به درستي تعيين نگردد.

از آنجایی که مالکیت نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند، نقش آنها در نظارت بر مدیران و تاثیر بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهامدارن بر عدم تقارن اطلاعاتی موثر باشد. در ضمن این سوال پیش می آید که آیا مالکیت نهادی انگیزه یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت دارند و آیا تاثیر آنها بر عدم تقارن اطلاعاتی مشابه است؟ مطالعات پیشین نشان داده اند که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و انگیزه های یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت ندارند. از این رو تاثیر آنها نیز بر عدم تقارن اطلاعاتی متفاوت است. مشابه با مطالعات انجام شده در دهه جاری، در این تحقیق نیز با تقسیم نمودن مالکیت نهادی به دو گروه سهامداران نهادی فعال و سهامداران نهادی منفعل، ارتباط مختلف مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و عدم تقارن اطلاعاتی آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

سهامداران نهادی در دهه های اخیر به یکی از مهمترین اجزای بازار سرمایه در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده اند، بطوریکه حجم بزرگی از سرمایه گذاریهای انجام شده را این نهادها صورت داده اند. در حقیقت، سرمایه گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر شرکت و مدیران دارند و یکی از روشهای حل مشکل نمایندگی این است که از طریق مالکیت نهادی، رابطه ی بین مدیران شرکت و ذی نفعان به هم نزدیک شود (نوروش و ابراهيمي كردلر، 1384) .

پژوهش علمي در واقع با تلاش براي پاسخ دادن به يک سوال آغاز مي شود. هرگاه بر اساس اطلاعات جمع آوري شده به اين نتيجه برسيم که رويدادي اتفاق افتاده است که علت آن بر ما روشن نيست، نخستين گام يافتن دليل وقوع آن است. اين نکته، مسئله يا سوال پژوهش ما مي باشد. ممکن است اطلاعاتي که در اختيار داريم براي جواب دادن به مسئله کافي نباشد، يا شايد دانش ما به اندازه لازم نظام يافته نباشد تا بتوانيم آن را به سوال مزبور مربوط کنيم.

بنابراين اولين گام در هر پژوهش علمي، تشخيص مسئله و بيان آن است. سوالات اساسی اين تحقيق عبارت است ازاینکه:

با توجه به مباحث مربوطه در این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات زیر هستیم.

1) بين سطح ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی شركت چه رابطه اي وجود دارد؟

2) بين سطح ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی شركت چه رابطه اي وجود دارد؟

3) بين سطح ترکیب سهامداران مديريتي و عدم تقارن اطلاعاتی شركت چه رابطه اي وجود دارد؟

4) بين سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شركت چه رابطه اي وجود دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقيق

یکی از اثرات وجود اطلاعات نامتقارن، اخلال در عملکرد درست بازارها است. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در یک بازار بیشتر باشد،کارایی آن کمتر خواهد بود و نسبت تعداد مبادلات موفق آن کاهش خواهد یافت. موضوع بازارهای نامتقارن، مسئله بسیار مهمی است که با پیچیده شدن کالاها و خدمات و از طرف دیگر پیچیده شدن سازوکار مبادله، روز به روز مهم تر می شود و بازیگران بازار یعنی فروشنده ها، خریداران، نهادهای قانونی، مدیران، اعتباردهندگان و نهایتاً دولت نیاز به توجه بیشتر و ارائه راهکار های جدیدتری دارند. معامله بر اساس اطلاعات نهاني به دلايل كاهش اطمينان سرمايه گذاران در بازارهاي سهام، ايجاد پاداش هاي نادرست مديريت، ممانعت از افشاي به موقع و جريان اطلاعات در درون شركت، اثر نامطلوب بر فرآيند جمع آوري و انتشار اطلاعات توسط اشخاص بيروني، افزايش تضاد بين سهامداران و ديگر گروه ها و افزايش هزينه هاي سرمايه اي شركت مورد انتقاد قرار گرفته است. عدم تقارن اطلاعات داراي پيامدهاي نامطلوب متفاوتي می باشد که می توان به افزايش هزينه هاي معاملاتي، ضعف بازار، نقدشوندگی پایين و بطور كلي كاهش سود حاصل از معاملات در بازارهاي سرمايه اشاره کرد. با توجه به پيامدهاي نامطلوب فوق لازم است عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی و میزان تأثیر هر کدام از آنها شناسایی گردد تا از این طریق بتوان با بالابردن دانش سرمایه گذاران، وضع قوانین و الزامات مربوط و بهبود شفافيت بازار، پیامدهای نامطلوب آن را به حداقل ممکن کاهش داد.

[1]  -Michael Spence (1970)

[2]  -George Akerlof (1970)

[3] – Joseph Stiylitz (1970)

[4] – Milgrom & Glosten (1985)

[5] – Xu & Wang (1999)

[6]  -Demsetz (1968)

[7] – Hamilton (1978)

[8] – Heflin and Shaw (2000)

[9] – Rubin (2007)

[10] – Byun et al (2012)

[11] – Claessens et al (2002)

[12] – Allen (2005)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي عملکرد و رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس هفت شاخص مختلف
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122