پايان نامه رابطه بين جو سکوت سازماني ادراک شده و نگرش شغلي با توجه به ميانجي گري رفتار سکوت درکارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين جو سکوت سازماني ادراک شده و نگرش شغلي با توجه به ميانجي  گري رفتار سکوت درکارکنان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 156 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رابطه بين جو سکوت سازماني ادراک شده و نگرش شغلي با توجه به ميانجي  گري رفتار سکوت درکارکنان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه    3
1-2) بیان مسأله    3
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق    7
1-4) اهداف تحقیق    8
1-5) فرضیه¬های تحقیق    9
1-6) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق    9
1-7) قلمرو تحقیق    11
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-1)مقدمه  13
بخش اول: نگرش شغلی    14
2-1-1) تعریف نگرش شغلی    15
2-1-2) جایگاه نگرش شغلی در مباحث رفتار سازمانی  و راهکارهای تغییر در آن    16
2-1-3) ابعاد نگرش شغلی    18
2-1-4) عوامل مؤثر بر نگرش شغلی    20
2-1-5) تأثیر باورها بر نگرش شغلی و باز مهندسی آن    26
2-1-6) انواع نگرش شغلی    26
2-1-7) تعریف رضایت شغلی    27
2-1-8) نظریه¬های رضایت شغلی    29
2-1-9) عوامل مؤثر بر رضایت شغلی    32
2-1-10) روش¬های اندازه¬گیری رضایت شغلی    36
2-1-11) پیامدهای رضایت شغلی    42
2-1-12) تعریف تعهد سازمانی    44
2-1-13) فرایند ایجاد تعهد سازمانی    46
2-1-14) اهمیت تعهد سازمانی و راه¬كارهای افزایش آن    47
2-1-15) مدل¬ها و نظریه¬های تعهد سازمانی    49
2-1-16) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    57
2-1-17) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی    62
بخش دوم: سکوت سازمانی    63
2-2-1) تعریف سکوت سازمانی    64
2-2-2) علل و انگیزه سکوت سازمانی    65
2-2-3) عوامل ایجاد کننده سکوت سازمانی    67
2-2-4) انواع سکوت و پیامدهای آن    69
2-2-5) مدل¬های سکوت سازمانی    72
2-2-6) روش¬های غلبه بر سکوت سازمانی    75
بخش سوم: پیشینه تحقیق    77
2-3-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور    78
2-3-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور    81
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه    85
3-2) روش اجرای تحقیق    85
3-3) جامعه آماری    86
3-4) برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری    86
3-5) روش ها و ابزار جمع آوري داده ها    87
3-6) نحوه  توزیع وجمع آوری پرسش نامه ها    88
3-7) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری    89
3-7-1) روایی پرسش نامه    89
3-7-2) پایایی پرسش نامه    89
3-8) روش های تجزیه و تحلیل داده ها    90
فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده¬های تحقیق
4-1) مقدمه    93
4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان    94
4-3) توصیف متغیر های تحقیق    98
4-4) آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف(k-s )    104
4-5) بررسی مدل تحقیق    105
4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد    105
4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری    106
4-5-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق    107
4-6) تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق    108
4-7) آزمون فرضیه ها    109
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1) مقدمه    111
5-2) نتایج آمار توصیفی    111
5-2-1) توصیف  جمعیت شناختی  پاسخ دهندگان    111
5-2-2) توصیف مؤلفه های  متغیر جو سکوت سازمانی ادراک شده     111
5-2-3) توصیف متغیر رفتار سکوت کارکنان    113
5-2-4) توصیف متغیر نگرش شغلی    114
5-3) نتایج آزمون فرضیه¬ها    115
5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق    117
5-5) محدودیت¬های تحقیق    118
5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده    118

منابع فارسی

آذر، عادل و مومنی، منصور، 1387، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، انتشارات سمت، جلد دوم.

آفاق ویسی، مریم و آگهی، حسن، 1389، ارزشیابی و مقایسه KASA (دانش، نگرش، مهارت حرفه ای و سطح آرزوهای شغلی) کشاورزان تحت پوشش طرح کارشناسان ناظر ذرت با سایر کشاورزان خارج از این طرح شهرستان روانسر، نشریه جهاد، دوره 9، شماره 275، صص 143-126.

آقامحمدیان، حمیدرضا و کیمیایی، علی و امیری، مرضیه، 1388، رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزایی روانی- شغلی آن­ها در سازمان­های اجرایی خراسان رضوی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، دوره 37، شماره 2، صص 169-147.

ازکمپ، استوارت، 1390، روان­شناسی اجتماعی کاربردی، ماهر، فرهاد، مشهد، آستان قدس رضوی.

افخمی اردکانی، مهدی و خلیلی صدرآباد، افسر، 1391، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﺳﻜﻮت ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻲ، پژوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، دوره 5، شماره 18، صص 83-65 .

اسماعیلی، کوروش،1391، تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره 112، ص­ص 69-67.

اوتس، دیوید، 1390، افول وفاداری و تعلق سازمانی، الوانی، مهدی، مجله مدیریت امروز، دوره 6، شماره 10، صص 38-37.

بحرینی­زاده، منیجه، 1391، بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش­های شغلی(مطالعه: بانک­های تجاری شهر بوشهر)، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 2، شماره 4، صص166-149.

ترنسار، میچل، 1391، مردم در سازمان­ها، ترجمه شکرکن، حسین، تهران، رشد.

جلیل­خانی، بهرام، 1392، سکوت کارمندان در محیط کار نشانه چیست؟، http://jalilkhani.blogfa.com/tag ، 11/9/1393.

چراغچی، حرم، 1390، سکوت سازمانی، پیام مدیران، دوره 14، شماره 507، صص 39- 36.

حافظ­نیا، محمدرضا، 1386، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت.

حجازی، الهه و صادقی، ناهید، خاکی، سکینه، 1391، رابطه نگرش شغلی، احساس کارآمدی و کارآمدی جمعی با تعهد شغلی معلمان، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، دوره 11، شماره 42، صص 29-8 .

حسن­پور، اکبر و عسگری، مهدی، 1392، سکوت سازمانی و راه­کارهای کاربردی برون رفت از آن، مجله تدبیر، دوره 46، شماره 248، صص 68- 59.

خاکی، غلام­رضا، 1388، روش تحقیق در مدیریت، تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

خلیل­زاده، نورالله، 1391، بررسی عوامل مؤثر در رضایت و عدم رضایت شغلی دانشجویان معلم دانشگاه پیام نور ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، صص81-73.

خنیفر حسین و نوری، حسن، بردبار، حامد، چراغی، حمزه، 1390، سکوت سازمانی (در تکاپوی ارائه مدل بومی برای سازمان‌های ایرانی) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی،http://www.modir.i r /، 25/6/1393

دانایی فرد، حسن، پناهی، بلال، 1389، تحلیل نگرش­های شغلی کارکنان سازمان­های دولتی: تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سازمانی، پژوهش نامة مديريت تحول، دوره 2، شماره 3، صص 19-1.

رضاییان، علي،1390، اصول مديريت­، تهران، انتشارات سمت.

زارعی متین، حسن و طاهری، حسن، سیار، ابوالقاسم، 1390، سکوت سازمانی، مفاهیم، علل و پیامدها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 6، شماره 21، صص 104- 77.

ساروقی، احمد، 1392، بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت مدیران و کارشناسان شرکت راه آهن(آزمون مدل می­یر و آلن)، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، صص 85-78.

ساعدی، مریم، 1390، بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علی­آباد کتول، صص 52-48.

سروش، مجتبي، 1391 ، مقايسه رضايت شغلي، تعهد سازماني و همبستگي آنها با منتخبي از ويژگي­هاي فردي بين مسئولا ن تربيت بدني آموزشگاه ها، مديران ادارات سازمان تربيت بدني خراسان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران، صص 41-42.

سکاران، اوما، 1389، روش های تحقیق بر مدیریت، صائبی، محمدو شیرازی، محمود، تهران، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.

شاکری­نیا، حسن، 1392، امنیت و رضایت شغلی و بهداشت روانی، ماه­نامه تدبیر، دوره 8، شماره72 ، صص 21-18.

شائمی، علی و اصغری، ژیلا، 1389، رابطه جامعه­پذیری سازمانی در شرکت گاز استان کردستان، پژوهشنامه مدیریت تحول، دوره 6، شماره 13، صص 127-109.

شجاعی، سامره، 1391، بررسی سکوت سازمانی و راه­های برون رفت، ماهنامه مدیریت تدبیر، دوره 7، شماره 244، صص 62- 51.

شریفی، اصغر و اسلامیه، فاطمه، 1392، تحلیل روتبط بین ویژگی­های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی، رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 12، شماره 24، صص 86- 71.

شعاری‌نژاد، علی‌اکبر، 1391، روان‌شناسی عمومی- تهران: توس.

شفیع­آبادی، عبدالله، 1390، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، تهران، انتشارات رشد.

صادقی­فر، جعفر، 1392، ارزش­فردی و تعهد سازمانی، شیراز، نوید شیراز.

طالب­پور، مهدی، 1390، تحلیل و تبیین نگرش­های شغلی مدیران، کارمندان و اعضای هیات علمی و ارتباط آن با جو سازمانی، پایان­نامه دکتری دانشگاه تهران، صص 48-45.

طالب­پور، مهدی و غلامیان، جواد، 1389، بررسی الگوی رگرسیونی نگرش­های شغلی و جو سازمانی دانشکده­های تربیت بدنی کشور، نشریه مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 4، صص 63-43.

عرب‏دراسله، عباسعلی، 1393، بررسی مقایسه‏ای رضایت شغلی‏ بین واحدهای مختلف شغلی زندان‏های‏ استان گلستان و عوامل موثر بر آن، مجله اصلاح و تربیت، دوره 43، شماره 82 ، صص 15-11.

عظیمی، حسین و گودرزی، غلامرضا، پیرایش، رضا، عبدی، سهراب، 1390، طراحی پرسشنامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان دولت؛ مطالعه موردی: 80 سازمان دولتی در مرکز استان زنجان، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 5، شماره 1، صص 200-169.

قراباغی، علی رضا، 1390، تأثیر نگرش و رفتارها بر بهره وری، کیفیت زندگی شغلی و همکار در مدیریت کار، توسعه مدیریت، شماره 167، صص 32-17.

قنبری، سیروس و اسکندری، اصغر، 1391، بررسي رابطه بين رهبري دانش با مديريت سرمايه فكري، نشریه مدیریت دولتی، شماره 4، دوره 4، ص­ص 112-89.

کرامتی، محمدرضا، 1391، رابطه نگرش کارکنان نسبت به اعضای هیئت علمی با رضایت شغلی آنان، علوم انسانی، دوره 16، شماره 70، صص 25-9.

کریمی، یوسف، 1388، روانشناسی اجتماعی، تهران، انتشارات ویرایش،چاپ دوازدهم.

کوهستانی، حسین­علی و شجاعی­فر، حبیب­الله، 1388، رابطه رضایت شغلی مدیران دانشکده­ها با تعهد سازمانی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد، مجله دانش و توسعه، دوره 14، شماره 4، صص 14-13.

مجدد حسینجانی، مهدی، 1390، عوامل موثر در ايجاد رضایت شغلی، بازار کار، دوره 3، شماره5، ص­ص88-84.

محمدزاده، عباس و مهروژان، آرمن، 1390، رفتار سازمانی، نگرش اقتضایی- تهران، انتشارات دانشگاه علامه، چاپ پانزدهم.

مشبكي، اصغر ، 1389 ، مديريت رفتار سازماني، تحليل كاربردي، ارزشي از رفتار سازماني، تهران، انتشارات ترمه، چاپ هفتم.

مقیمی، محمد، 1389، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران، انتشارات ترمه.

مقیمی، عالیه، 1390، بررسی و تجزیه تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در سازمان­های راه­ و ترابری، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور واحد تهران مرکزی، صص36-30.

موذنی، محمدرضا، 1391، عوامل موثر بر نگرش و تاثیر آن در رفتار سازمانی،

، 07/09/1393

منابع لاتین

Abdulla, J, Djabarni J, Mellahi R, 2011, Determinants of job satisfaction in the UAE: A case study of the Dubai police, Personnel Review, Vol. 40, No. 1, pp.126 – 146.

Almeida, L, 2012, an organizational model of attitude change, university nova de Lisboan, Vol. 15, No. 6, pp. 26-29.

Altman, M, 2011, Worker Satisfaction and Economic Performance- Journal of Management, Vol. 1, No. 1, 444- 465.

Arbuthnott, D, 2012, Education for sustainable development beyond attitude change, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 10, No. 2, pp. 144-153.

Argiris, C, 1998, Empowerment the empower new clothes, Journal of Harvard business, Vol. 21, No. 2, pp. 151-160.

Avery, D.R. & Quinones, M.A, 2012, disentangling the effects of voice: the incremental roles of opportunity, behaviour, and instrumentality in predicting procedural fairness, Journal of Applied Psychology, Vol. 87 No. 36, pp. 81–86.

Aylsworth, J, 2010, change in the workplace: organizational silence can be dangerous, organizathional psychology examiner, www. Examiner.com, 1392/8/24

Bakan, I & Buyukbese, T, 2013, the relationship between employees income level and employee job satisfaction: An empirical study, International Journal of Business and Social Science, Vol. 4, No.7, pp.18- 25.

Cheng, Y & Waldenberger, F, 2013, does training affect individuals’ turnover intention? Evidence from China, Journal of Chinese Human Resource Management, Vol. 4, No, 1, pp.16 – 38.

Dan, J , Longo C, Danieal O, 2010, organizational silence, journal of business ethics, Vol. 51, No. 2, pp. 219-234

Danek, P, 2009, The relationship between ethical pressure, relativistic moral beliefs and organizational commitment, journal of managerial psychology, Vol. 18, No. 6, 557-572.

Demichele, D, 2011, Dimensions of job satisfaction associated with midlevel collegiate campus recreation program administrators, Journal of research quarterly, Vol. 73, No. 1, pp.110-118.

Dimitris, B & Vakola, M, 2013, Organizational Silence: A new challenge for human resource management, Athens university of economics and business, pp1-19.

Dinham, S & Scott, C, 2012, Moving into the Third, Outer Domain of Teacher Satisfaction, Journal of Ed ucational Administration, Vol. 38, No.  4, pp. 379–396.

Donald, B, Moynihan p, Kandy, H, 2013, Finding workable levers over work motivation: comparing job satisfaction, job involvement and organizational commitment, Administration & society, Vol. 39, No.7, 803-832.

Dowler, K, 2013, Job satisfaction, burnout, and perception of unfair treatment: The relationship between race and police work, Police Quarterly, Vol. 8, No. 4, pp. 476–489.

Elanain, H, 2014, Leader-member exchange and intent to turnover: Testing a mediated-effects model in a high turnover work environment, Management Research Review, Vol. 37 No. 2, pp.110 – 129.

Flint, D, Jha S, Kuho, l, 2013, Individual and organizational determinants of turnover intent, Personnel Review, 42, No. 5, pp.552 – 572.

Gautam, N et al, 2012, Organizational identification and organizational commitment: Distinct aspects of two related concepts, Asian journal of social psychology, Vol. 17, No. 14, pp. 301-315.

Graham, W & Organ, D.W, 2013, Commitment and the conventional organization, Journal of Managerial Issues, Vol. 5, No. 3, pp. 483-502.

Howard, T & Dong, D, 2010, Emotional intelligence Trust and Job satisfaction, Competition forum, Vol. 4, No. 2, pp. 381-401.

IqbalKhan, T et al, 2011, Job involvement as predictor of employee commitment: Evidence from Pakistan, international journal of Business and management, Vol. 6, No. 4, 226-252.

Jenkeins, M & Thomlinson, R, 2012, Organizational commitment and job satisfaction as predictor of employee turnover intention, Manage Res, Vol. 15,,No. 10, pp. 18-22.

Lynd, E, 2012, The social psychology of procedural New York: Plenum.

Mathieu, J & Zajac, D, 2012, A review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment, Psychological bulletin, Vol. 108, No. 2, 171-194.

Mcfarland, Sh & Harry, J, 2012, Job satisfaction and organizational commitment in relation to work performance and turnover intention, human relation, 42, No. 7, pp. 625-638.

Meyer, J & Herscovitch, L, 2011, Commitment in the workplace, toward a general model, Human resource Management review, Vol. 11, No. 3, 305-312.

Morrison, S & Milliken, F, 2010, Organizational silence: a barrier to change and development in a pluralistic world, Academy of Management Review, Vol.25, No. 24, pp. 706–725.

Mowday, R, 1998, Reflections on the study and reliance of organizational commitment, human resource management review, Vol. 8, Vol. 4, 63-71.

Maria, W, 2011, brother secret, sister silence: sibling conspiracies against managerial integrity, journal of business ethics, Vol. 54, No. 31, pp. 219-234.

Ozag, D & Duguma, B, 2012, The relationship between cogitative processes and perceived useful:an extension of TAM2, science quarterly, Vol. 30, No. 2, 6-7.

Perlow, L.A & Repenning, N.P, 2012, The dynamics of silencing conflict, Research in organizational behavior, Vol.29, No. 43, pp.195-223.

Peterson, K, 2011, The relationship between ethical pressure, relativistic moral beliefs and organizational commitment, Journal of managerial psychology, Vol. 18, No. 6, pp. 114-121.

Pinder, C & Harlos, K, 2011, Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice, In Rowland, K. and Ferris, G.R (Eds), Research in Personnel and Human Resources Management, Vol. 20, pp. 331–369.

Popool, A & Sanday, O, 2013, Organizational commitment of records management personnel in Nigerian private universities, Record management journal, Vol. 19, No. 3, 204-217.

Rahman, W & Nas, Z, 2013, Employee development and turnover intention: theory validation, European Journal of Training and Development, Vol. 37 No. 6, pp. 564 – 579.

Rosemary, A, 2010, Organizational Discourses: Sounds of Silence, Strategic management Journal, Vol. 13, No, 45,pp. 585-608.

Ryan, K & Oestreich, D, 2010, Driving fear out of the workplace: How to overcome the invisible barriers to quality, productivity, and innovation, San Francisco, Jossey-Bass, Vol. 1, No. 2, pp. 15-23.

Sarminah, S, 2011, The Effects of Job Satisfaction on Organizational Commitment and Job Performance Relationship: A Case of Managers in Malaysia’s Manufacturing Companies, European Journal of Social Sciences, Vol. 18, No.  4, pp. 228-239.

چکیده

هدف تحقیق حاضر مطالعه رابطه بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با نگرش شغلی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسش نامه است.  جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با تعداد 378 نفر است. برای انتخاب نمونه­ی آماری از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده می­شود و با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به تعداد 191 نفر برآورد گردید. تعداد 230 پرسش نامه بين کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان توزيع گرديد که با توجه به برگشت 202 پرسش نامه نرخ بازگشت87 درصد می باشد. این مطالعه شامل 4فرضیه می باشد:1-بین نگرش مدیران ارشد به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.2-بین نگرش سرپرستان به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.3-بین فرصت های ارتباطی و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.4-بین رفتار سکوت کارکنان و نگرش شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد. با تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش معادلات ساختاری مشخص گردید در سطح 95% اطمینان  باورهای مثبت مدیران و سرپرستان به سکوت سازمانی و هم چنین فرصت های ارتباطی منجر به از بین رفتن سکوت در جامعه آماری مورد تحقیق می شود. هم چنین هرچقدر سکوت سازمانی در جامعه کم تر باشد تعهد و رضایت شغلی کارکنان بالا می رود. بنابراین تمامی فرضیات تحقیق تأیید شد. در این مطالعه میزان رابطه نگرش مدیر ارشد به سکوت با رفتار سکوت کارکنان 34/0، میزان رابطه نگرش سرپرستان  به سکوت با رفتار سکوت کارکنان 25/0، میزان رابطه فرصت های ارتباطی با رفتار سکوت کارکنان 49/0 وهم چنین شدت رابطه رفتار سکوت با نگرش شغلی 79/0 برآوردشده است.

کلمات کلیدی: جو سکوت سازمانی، نگرش مدیران ارشد به سکوت، نگرش سرپرستان به سکوت، فرصت­های ارتباطی، رفتار سکوت، نگرش­ شغلی

 1-1)  مقدمه

کار و تلاش از همان آغاز خلقت و حیات بشری جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان بوده است. با این حال  با شکل گیری اجتماعات انسانی و شکل­گیری نهادها و مؤسسات کاری، تعداد فراوانی از افراد به استخدام سازمان­ها و نهادها درآمده و طی یک قرارداد متقابل در دوره های زمانی کوتاه تا طولانی مدت مشغول به کار شدند. طی این روند، کار و شرایط کاری و به ویژه شغل افراد نیز به سان دیگر شرایط زندگی بشر، زمینه­های رضایت و نارضایتی او را فراهم کرد و بدین ترتیب با ورود جوامع بشری به دوره های شکوفایی علمی و اطلاعاتی، واژه­هایی نظیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پا به عرصه­ی متون علمی و پژوهشی گذاشتند. رضایت شغلی و تعهد سازمانی از همان بدو معرفی، واکنش شناختی و نگرش(و بر اساس رویکردهای نوین­تر یک واکنش عاطفی) به شغل محسوب می­شود که رفتار افراد را هدایت می­کند(Bakan & Buyukbes, 2013, p.20). برخی از نظريه­پردازان، تعهد سازماني، رضايت شغلي را به عنوان پيش بيني كننده­ها يا عوامل اظهار نظر و سكوت بيان مي­كنند ولي برخی بر اين متغيرها به­عنوان پيامدهاي سكوت سازماني تأكيد دارند. آن­ها نشان مي­دهند كه سكوت سازماني منجر به ناهماهنگي شناختي در ميان ساير متغيرها شده، بنابراين انگيزش، رضايت و تعهد  پايين تري در پي خواهد داشت. خصوصاً گواه نيرومندي در حمايت از عكس­ العمل منفي مديران عالي و سرپرستان ارشد براي بازخورد منفي وجود دارد كه مانع از آن شده يا آن­را به تأخير انداخته و يا تحريف مي­كند(Vakola & Bouradas, 2012, p.422).

با توجه به این که هدف این مطالعه بررسی رابطه بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با نگرش شغلی، لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، و در ادامه به فرضیات و اهداف تحقیق و نهایتاً به تعریف مفهومی و عملیاتی و قلمرو تحقیق پرداخته می­شود.

11-2) بیان مسأله

سازمان بنیاد شهید در سال 1358جهت ارائه خدمات ویژه به خانواده های معظم شهدا تأسیس گردید؛و سپس در سال 1382با سازمان بنیاد جانبازان ادغام گردیدو تحت عنوان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به فعالیت خود ادامه داد. با توجه به این مطلب که این سازمان از ابتدا با هدف حمایت و ارائه خدمت به قشر خاص و مورد تکریم جامعه(خانواده های معظم و معزز شهدا و ایثارگران) تأسیس گردیده؛ لذا داشتن کارکنان و مدیرانی با انگیزه و تعهد بیش تر و وفادارتر در این سازمان الزامی است، البته طی گفتگوهای به عمل آمده با جمعی از مدیران و کارکنان این سازمان مشاهده شد که نگرش شغلی آن ها تقریباً در حد متوسط می باشد که می باید به منظور بالا بردن کیفیت ارائه خدمت و عملکرد بهتر؛ نگرش  شغلی در کارکنان و مدیران این سازمان به نحو مطلوبی بهبود و ارتقاء یابد.

نيروي انساني بخش عمده­اي از زندگي خود را در محيط سازماني مي­گذراند، طبيعي است كه توجه و آگاهي به ابعاد سلامت جسماني، رواني و اجتماعي كاركنان از اهميت فراواني برخوردار است. بررسي نگرش­هاي كاركنان در سازمان­هاي مختلف به دليل نتايج قابل ملاحظه­اي كه مي­تواند بر بهبود رفتارهاي سازماني داشته باشد، طي چند دهه گذشته مورد توجه محققان و صاحب نظران مديريت رفتار سازماني و مديريت منابع انساني بوده است. اصولا هر سازماني همواره درصدد دانستن نگرش­هاي شغلي كاركنان است و اگر اين نگرش­ها به صورتي مشخص بيان شوند سازمان­ها مي­توانند جهت مديريت نيروي انساني اطلاعات مفيدي به دست آورند (بحرینی زاده ،153:1391)، بنابراین آگاهی از نگرش شغلی کارکنان از این نظر مهم تلقی می­شود که مدیران با در نظر گرفتن این موضوع تدابیری می­اندیشند تا موجبات افزايش توانايي و كارآيي كارکنان، بالا رفتن بازدهي، وجود كاركنان خشنودتر، و مشتاق­تر به يادگيري (مجدد حسینجانی،85:1390)، کاهش جابه­جایی و غیبت و افزايش اثربخشی سازمانی در سازمان را فراهم نمایند (نیکومرام و اسحقی،134:1389).  در صورت وجود نگرش­های شغلی منفی کارکنان در سازمان­های دولتی، آن­ها این نگرش را به دیگران منتقل می­کنند و باعث کاهش عملکرد افراد سازمان از نظر کمی و کیفی می­شوند (نحریر و همکاران،26:1389). همچنین این افراد از رضایت کمتری برخوردار خواهند بود که با افزایش تمایل به ترک شغل و هزینه­هاي کارمندیابی و جایگزینی همراه خواهد بود(مجدد حسینجانی،85:1390). نتایج به دست آمده از مطالعه انجام شده توسط آقامحمدیان و همکاران نشان داد که میانگین فراوانی نگرش شغلی مدیران نسبت به شغلشان در سازمان­های اجرایی از حد متوسط مورد انتظار پایین تر بوده است به طوری که میانگین فراوانی نگرش شغلی مدیران ارشد 63/2 ، مدیران میانی 57/2 و مدیران عملیاتی 27/2 بوده است (آقامحمدیان و همکاران، 153:1388). در واقع وجود نگرش شغلی منفی در سازمان­های حمایتی اشكال مختلف پويائي نيروي كار در درون سازمان و سرنوشت نهائي سازمان را تحت تأثير قرار مي­دهد که این براي سازمان هزينه­هاي زيادي را در پي دارد(موذنی، 1391).

نگرش­های شغلی ذهنیت و برداشت فرد از شغل است که طبق تحقيقات انجام گرفته در اين مورد،سه نگرش عمده بيش­ترين توجه و تحقيق را از سوي محققان به خود جلب كرده­اند؛ اين سه نگرش عبارتند از: رضایت شغلی، تعهد سازمانی ووابستگی شغلی (Weaver, 2011, p.365)(در این پژوهش جهت سنجش نگرش شغلی دو مؤلفه تعهد سازمانی و رضایت شغلی در نظر گرفته شده است). تعهد سازمانی یک مفهوم جهانی است که نشان­دهنده واکنش عاطفی فرد به سازمان است که بر اهداف و ارزش­های سازمان تأکید دارد. از طرفی دیگر رضایت شغلی، پاسخ افراد به شغلشان است که بر عملکرد تأکید دارد. اگرچه این دو مقوله متفاوت از هم هستند اما هر دو از آن­ها را می­توان به­عنوان عواقب ناشی از سکوت سازمانی در نظر گرفت(Vakola & Bouradas, 2012, p.446). در واقع گرایش سازمان­ها به عدم ترغیب کارکنان برای بیان افکار و ارائه بازخور، نه تنها تصمیم­گیری و تغییر سازمانی را با خطر مواجه می­سازد، بلکه باعث واکنش­هایی نامطلوب از جانب کارکنان می­شود(Ryan& Oestreich, 2010, p.17). از طرفی سکوت سازمانی، با محدود کردن اظهار نظرکارکنان، سبب کاهش اثربخشی تصمیم­ گیری­های سازمانی و فرایندهای تغییر می گردد و این موضوعی است که بسیاری از سازمان ها از آن گله دارند. هم چنین این پدیده رفتاری به وسیله ممانعت از بازخور منفی، مانع تحول و توسعه سازمانی مؤثر می­شود، از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را از دست می دهد. بنابراین توجه به این مشکل رایج در سازمانها، از اهمیت زیادی برخوردار است(Perlow,2013, p.22 ).کارکنان زمانی احساس بی ارزشی می­کنند که مشاهده کنند خود و همکارانشان نمی­توانند آزادانه دیدگاه­هایشان را بیان کنند. پژوهش­ها نشان می­دهد که این احساسات سبب کاهش تعهد و رضایت شغلی اعضاء نسبت به سازمان می­گردد. اگر کارکنان احساس کنند که سازمان ارزشی برای آنها قایل نیست، آنها نیز ارزش کمتری برای سازمان قایل خواهند بود و تعهد و رضایت شغلی کمتری به سازمان خواهند داشت و نهایتاً وابستگی آنها به سازمان کم شده و واکنش نشان می­دهند(Morrison & Milliken, 2010, p.712). بر اساس پژوهش­های انجام شده سه دسته از این واکنش­های رفتاری عبارتند از: کارکنانی که احساس می­کنند قدرشان دانسته نمی­شود، که این احساسات سبب کاهش تعهد و اعتماد اعضاء نسبت به سازمان می­گردد. دسته دوم کارکنانی که احساس عدم کنترل بر امور می­کنند، که این احساس دارای چند پیامد مهم است از جمله مهم­ترین آن­ها کاهش انگیزش، نارضایتی بوده و دسته آخر کارکنانی هستند که ناهماهنگی شناختی را تجربه می­کنند. در این حالت نوعی اختلاف میان باورها و رفتارهای افراد وجود دارد و نهایتاً منجر به افزایش تمایل به ترک خدمت کارکنان می­شود(Lynd, 2012, p. 112). در این راستا واکولا و بوراداس در تحقیقی با عنوان پیش سازها و پیامدهای سکوت سازمانی بیان کردند جو سکوت سازمانی ادراک شده از مهمترین عواملی است که با نگرش شغلی کارکنان رابطه دارد (Vakola & Bouradas, 2012, p. 446).

سکوت سازمانی پدیده‌ای جديدي است که در آن کارکنان سازمان به دلايل متفاوت از اظهار نظر در رابطه با  مشكلات سازمان خودداري و امتناع ورزيده و سکوت می‌کنند(افخمی اردکانی و خلیلی صدرآباد؛ 70:1391). در این تحقیق سه مولفه برای جو سکوت سازمانی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: نگرش مدیران ارشد به سکوت، نگرش سرپرستان به سکوت و فرصتهای ارتباطات (Vakola & Bouradas, 2012, p.447 ). همچنین واکولا و بوراداس اعتقاد دارند که جو سکوت سازمانی درک شده منجر به رفتار سکوت کارکنان می­شود. (Vakola & Bouradas, 2012, p.446 ). زماني كه نشانه­هاي دريافت شده از رده­هاي بالا نشان­ دهند كه سازمان براي ورودي كاركنان مهيا نيست، نگرش­هاي مديران ارشد به سمت پايين سرازير شده و رفتار مديران مياني را تحت تأثير قرار مي­دهد. حتي مديران مياني كه واقعاً در عقايد ضمني مديريت ارشد مشترك نيستند نيز ممكن است تشويق به سكوت شوند. اگر مدير يك بخش، ارتباطات روبه بالا را تشويق نكرده و به طور خصومت آميزي به آن واكنش نشان دهد، كاركنان آن بخش، تمايل به اظهار عقايد خود نسبت به سياست­ها و روش­هاي سازمان را از دست مي­دهند، از اين رو رفتار سكوت گسترده­اي را در سطوح بخشي به نمایش می­گذارند (دانایی فرد و پناهی، 11:1390). رفتار سکوت با بی­میلی برای به اشتراک گذاری اطلاعات، صحبت کردن و ارائه بازخور مشخص می­شود که به طور بالقوه بر اعتماد، روحیه و انگیزه فرد تأثیر منفی دارد و هم چنین کارکنان دارای رفتار سکوت اطلاعات و ایده­های خود برای تصمیم­گیری سازمانی را در اختیار دیگران قرار نمی­دهند و به تغییر در محیط سازمان هیچ کمکی نمی­کنند(Vakola & Bouradas, 2012, p.447). درک و شناخت  رفتار سکوت کارکنان از وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی در درون هر سازمانی است و کماکان پس از گذشت سال ها یکی از موضوعات جذاب پژوهشی است. این جذابیت به دلیل این است که، به رغم این که دارای اثرات مثبت زیادی برای هدایت و جهت­دهی کارکنان است، ولی در صورتی که کنترل نشود تبعات منفی جالب توجهی را در درون نظام های سازمانی پدید می­آورد. به واسطه­ی همین اهمیت نیز بوده که محققان مختلف به عوامل سیاستی، انگیزشی و عاطفی معطوف به سکوت سازمانی توجه نشان داده اند(Awadh & saad, 2013, p.171). به هر حال هر یک از رویه­های مورد اشاره در سکوت سازمانی می­توانند تبعات متفاوتی را در سطح رفتار، ادراک و نگرش کارکنان به وجود آورند(Tangirala & Ramanujam, 2012, p.51).

هم چنین سؤال اصلی تحقیق این است که آیا بین جو سکوت سازمانی و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت در کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان رابطه وجود دارد؟

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

بررسی نگرش­های کارمندان به شغل به دلیل نتایج زیادی که ممکن است بر رفتارسازمانی داشته باشد، طی چند دهه گذشته مورد توجه پژوهش گران و صاحب­نظران بوده است. پژوهش درمورد رفتار اعضای سازمان موجب می­شود تا مدیران از نوع نگرش کارکنان در مورد خود آگاه شوند و دریابند که آیا سیاست و رویه­ای که به اجرا در می­آورند منصفانه است یا خیر؟ مدیران باید به نگرش اعضاء و کارکنان سازمان توجه زیادی داشته باشند. زیرا بر کارایی و اثربخشی عملکرد سازمان تأثیر می­گذارد. هم چنین نگرش کارکنان به شغل و سازمان از آن نظر که بر روی متغیرهای مهم سازمانی همچون فرهنگ و جو سازمانی اثر می­گذارد و با پیامدهای مثبت و منفی سازمانی مرتبط است، حائز اهمیت است (طالب­پور و غلامیان، 52:1389). نگرش­های شغلی از اهمیت برخوردار هستند، زیرا مستقیم یا غیر مستقیم بر روی رفتار کاری تأثیر دارند. این تناظر برای رفتارشناسان سازمانی و روانشناسان اجتماعی اهمیت شایانی دارد.فرض براین است که نگرش های مرتبط به کار باید به طریقی به رفتارهای کاری مربوط باشند. اشکال و فرم های اولیه این فرض بر این باور بودند که سطوح بالاتر خشنودی شغلی و سطوح بالاتر عملکرد شغلی مرتبط هستند “یک کارمند با خشنودی بیش تر، کارمندی با بهره وری بالاتری است”(قنبری و اسکندری،42:1391). در سازمان­های دولتی؛ حوزه وسیعی از فعالیت های مدیریت، در خصوص انتخاب و گمارش کارکنان، آموزش و مشاوره شغلی و …. است که مبتنی بر توجه به نگرش­های شغلی است.  صاحب‌نظران، مطالعه نگرش را برای درک رفتار اجتماعی، حیاتی می‌دانند. بخشی از این اهمیت، بر این فرض استوار است که نگرش‌ها تعیین‌کننده رفتارها هستند و این فرض به‌طور ضمنی دلالت بر این امر دارد که با تغییر دادن نگرش‌های افراد می‌توانیم رفتار آنان را پیش‌بینی کنیم یا بر رفتار آنان کنترل داشته باشیم(Arbuthnott, 2012, p.147) اهمیت نگرش­ها، که خود ناشى از به کار بردن نظام ارزش­هاى فرد هستند، اگر بیش تر از نظام ارزش­هاى مولّد خود نباشد، دست کم، به اندازه آن در شناخت فرد مؤثر است(Flint et al,2013, p.559). از سویی دیگر درک مثبت، يک عامل پيش­بيني کننده خيلي خوب براي عملکردهاي شغلي محسوب مي­شود خوش­بيني، يک عامل مهم و سازنده در برخي موقعيت­هاي شغلي و سبک هاي خاص رهبري مي­باشد(Sawitri & Laksmi Riani, 2012, p.6).

1-4) اهداف تحقیق

براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با نگرش شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

سنجش میزان مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،

سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،

سنجش نگرش شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،

تعیین رابطه بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،

تعیین رابطه بین رفتار سکوت با نگرش شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،

تعیین رابطه بین جو سکوت سازمانی درک شده با نگرش شغلی کارکنان با توجه به رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122