پايان نامه رابطه بين سازمان يادگيرنده با اثربخشي سازماني در دانشگاه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين سازمان يادگيرنده با اثربخشي سازماني در دانشگاه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه بين سازمان يادگيرنده با اثربخشي سازماني در دانشگاه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
2 مقدمه
3 بیان مسأله
5 اهمیت و ضرورت تحقیق
6 چهارچوب مفهومی پژوهش
7 اهداف کلی و ویژه پژوهش
7 هدف کلی
8 اهداف ویژه
8 سؤال‌های کلی و ویژه پژوهش
8 سؤال کلی
8 سؤال‌های ویژه
8 تعاریف نظری مفاهیم سازمان یادگیرنده
9 تعریف نظری اثربخشی سازمانی
10 تعاریف عملیاتی مفاهیم سازمان یادگیرنده
10 تعریف عملیاتی اثربخشی سازمانی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سازمان یادگیرنده
12 یادگیری
13 یادگیری در سطح فردی
13 یادگیری در سطح تیمی یا گروهی
14 یادگیری در سطح سازمان
15 تعریف و مفهوم یادگیری سازمانی
16 فرایند یادگیری سازمانی
17 انواع یادگیری سازمانی
18 تعریف و مفهوم سازمان یادگیرنده
21 تاریخچه سازمان یادگیرنده
23 تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده
25 ویژگی‌های سازمان یادگیرنده
26 مزایای بالقوه سازمان یادگیرنده
28 تفاوت میان سازمان یادگیرنده با سازمان‌های سنتی
29 سازمان یادگیرنده به عنوان مزیت رقابتی پایدار
30 سازمان یادگیرنده از دیدگاه دیگر صاحب‌نظران
30 سنگه
31 گاروین
31 جفارت و مارسیک
32 مارکوآرت
32 آرگریس و شون
33 واتکینز و مارسیک
34 مامفورد
اثربخشی سازمانی
35 تعریف و مفهوم اثربخشی سازمانی
36 اثربخشی فردی
36 اثربخشی گروهی
36 اثربخشی سازمان
37 بررسی تاریخی مفهوم مفهوم اثربخشی سازمانی
39 روش‌های سنتی برای سنجش اثربخشی سازمانی
40 روش مبتنی بر تأمین هدف
40 روش مبتنی بر تأمین منابع
41 روش مبتنی بر فرآیند درونی
42 روش‌های نوین برای سنجش اثربخشی سازمانی
42 روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه‌های ذی‌نفع
43 روش مبتنی بر ارزشهای رقابتی
45 مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و موارد کاربرد آن‌ها
46 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی
49 تئوری‌های اثربخشی سازمانی
49 دیدگاه لیکرت
50 دیدگاه استیرز
51 دیدگاه کمپل
52 دیدگاه پارسونز
پیشینه داخلی و خارجی پژوهش
53 پیشینه داخلی
58 پیشینه خارجی
61 خلاصه فصل دوم
فصل سوم: روش پژوهش
64 روش تحقیق
64 جامعه‌ی مورد پژوهش
64 دامنه‌ی پژوهش
64 نمونه و روش نمونه‌گیری
65 ابزار اندازه‌گیری و روش نمونه‌گیری داده‌ها
67 روایی و پایایی ابزارها
70 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
70 روش اجرای پژوهش

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
73 یافته‌های توصیفی
73 توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها
73 جنسیت
74 سن
75 سطح تحصیلات
76 سابقه خدمت
79 یافته‌های استنباطی
79 بررسی طبیعی بودن توزیع نمونه‌ها
79 آزمون سؤالهای پژوهش
79 آزمون سؤال اصلی
80 آزمون سؤال ویژه اول
81 آزمون سؤال ویژه دوم
82 آزمون سؤال ویژه سوم

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
85 خلاصه و بحث در مورد یافته‌های پژوهش
85 خلاصه یافته‌های سؤال اصلی و بحث در مورد آن
86 خلاصه یافته‌های سؤال ویژه اول و بحث در مورد آن
87 خلاصه یافته‌های سؤال ویژه دوم و بحث در مورد آن
87 خلاصه یافته‌های سؤال ویژه سوم و بحث در مورد آن
88 بحث و نتیجه‌گیری
89 پیشنهادهای پژوهشی
90 پیشنهادهای کاربردی
92 محدودیت‌های پژوهش

منابع فارسی :

اردلان، محمدرضا؛ اسکندری، اصغر؛ گیلانی، مریم. (1391). شناسایی رابطه بین رهبری دانش و هوش       سازمانی با اثربخشی سازمانی در دانشگاه بوعلی سینای همدان. مطالعات مدیریت راهبردی. شماره 12، صص 71-100.

آبکنار، مهدی نبی. (1386). سازمانهای یادگیرنده: پیشتاز خردگرایی. مجله تدبیر، شماره 185، صص 24-20.

ابویی‌اردکانی، محمد. (1379). نظریه سازمان یادگیرنده. کار تحقیقی درس مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت. دانشگاه تهران: چاپ نشده.

ایران‌نژاد ‌پاریزی، مهدی. (1378). مدیریت تحول و نوآوری. تهران : نشر مدیران.

احمد‌زاده، مریم. (1389). مقایسه مدارس متوسطه دخترانه دولتی و غیر انتفاعی شهر تهران بر مبنای مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده از دیدگاه دبیران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

استیفن‌پی، رابینز و تیموتی ای. جاج. (2008). مبانی رفار سازمانی. ترجمه: دکتر اعرابی و تقی زاده مطلق (1389). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

پرداختچی، محمدحسن. (1383). دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده. میزگرد بررسی ارتقای کیفیت آموزش‌های دانشگاهی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

پرداختچی، محمدحسن؛ قهرمانی، محمد؛ نوری یالقوزآغاجی، ایمان. (1387). مطالعه دانشگاه ارومیه بر اساس ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد واحد گرمسار، سال دوم، شماره 1، صص 9-22.

تامپکینز، جاناتان ار. (1386). نظریه سازمان و مدیریت دولتی. ترجمه: سید کمال خرازی، چاپ نشده.

حاتمی، سولماز. (1388). بررسی وضعیت واحد‌های ستادی شرکت ملی گاز ایران به عنوان سازمان یادگیرنده به منظور ارائه مدل مطلوب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

حاجعلی، سکینه. (1388). بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی در دبیرستان‌های دولتی دخترانه  شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

حمیدی‌زاده، محمدرضا. (1379). بررسی سازه‌ها و راه‌های ارتقای اثربخشی نیروی کار. فصلنامه مدیریت دولتی. شماره 48-49، صص 42-27.

دفت، ریچاردال. (1998). مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. (1390). چاپ هفتم. تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی.

دفت، ریچاردال. (1998). تئوری و طراحی سازمان. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. (1391). جلد اول، چاپ پانزدهم. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

دفت، ریچاردال. (1998). تئوری و طراحی سازمان. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. (1385). چاپ پنجم. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

دانش فرد، کرم الله و بهرامزاده، حسینعلی. (1385). ضرورت پیدایی سازمان یادگیرنده. مجله مدیریت. شماره 110- 109، صص 28-24.

رابینز، استیفن. (1943). تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی. ترجمه و نگارش: مهدی الوانی و حسن دانایی فرد. (1387). چاپ 22. تهران: انتشارات صفار.

رابینز، استیفن. (1943). تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی. ترجمه و نگارش: مهدی الوانی و حسن دانایی فرد. (1391). چاپ 35. تهران: انتشارات اشراقی.

رسته مقدم، آرش. (1383). مطالعه دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان سازمان یادگیرنده از دید مدیران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

رحیمی، غلامرضا؛ نوروزی، محمدرضا؛ سریع‌القلم، نرگس. (1391). بررسی رابطه هوش چندگانه مدیران با اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی. فصلنامه مدیریت. سال نهم، شماره 25، صص 21-34.

رهنورد، فرج الله. (1378). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده. فصلنامه علمی _کاربردی مدیریت دولتی. شماره 43. تهران: مرکزآموزش مدیریت دولتی.

رنجبر، وحید. (1388). بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران اتاق بازرگانی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکاه شهید بهشتی.

رضائیان، علی. (1389). مبانی مدیریت رفتار سازمانی (چاپ دهم). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1389). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.

سنگه، پیتر. (1385). پنجمین فرمان: خلق سازمان های یادگیرنده. ترجمه: حافظ کمال هدایت و محمد روشن. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

سنگه، پیتر. (1385). رقص تغییر: چالش های تغییر پایدار در سازمان یادگیرنده. ترجمه: حسین اکبری و مسعود سلطانی. تهران: انتشارات آسیا.

سلیمانی نژاد، عادل و آدینه زاده، صدیقه. (1390). معرفی اثربخشی سازمانی و الگوهای آن. مجله مدیریت و کارآفرینی. شماره 91، صص 59-61.

سبحانی‌نژاد، مهدی؛ شهائی، بهنام؛ یوزباشی، علیرضا. (1389). سازمان یادگیرنده: مبانی نظری الگوهای تحقق و سنجش (چاپ دوم). تهران: نشر یسطرون.

سبحانی‌نژاد، مهدی؛ شهائی، بهنام؛ یوزباشی، علیرضا. (1385). سازمان یادگیرنده: مبانی نظری الگوهای تحقق و سنجش (چاپ اول). تهران: نشر یسطرون.

شیرازی، حسینعلی؛ طاهری‌گودرزی، حجت؛ قنواتی، اکبر. (1390). رابطه بین زیر سیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در شرکت مخابرات استان خوزستان. مجله فراسوی مدیریت. شماره 18، صص24-7.

شریعتمداری، علی. (1378). روانشناسی تربیتی. تهران: نشر امیرکبیر.

شریف زاده، فتاح. (1387). مدیریت دانش در سازمان‌های اداری، تولیدی و خدماتی. چاپ اول. جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبائی.

شهایی، بهنام. (1386). کسب مزیت رقابتی با خلق سازمان یادگیرنده. ماهنامه تدبیر. شماره 184.

طهماسبی، عبدالرضا. (1389). رابطه بین استفاده مدیران از انواع قدرت و اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران و دبیرستان‌های ناحیه 2 شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

طبرسا، غلامعلی و احدیان، منا. (1386). مدیریت منابع انسانی: قدرتمندی شرکت‌های کوچک. نشریه تدبیر، شماره 189.

عسگری، محمدهادی؛ توکلیان، فرحناز؛ طالقانی، محمد. (1391). بررسی رابطه بین کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاهها. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره 63، صص 45-60.

علاقه‌بند، علی. (1388). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی (ویراست پنجم). تهران: نشر روان.

عنایتی، ترانه و عالی پور، علیرضا. (1391).  مدیریت دانش، ویژگی سازمان یادگیرنده. مجله راهبرد. شماره 29، صص 85-101.

عباس‌پور، عباس و رسته مقدم، آرش. (1390). طراحی مدل مفهومی یکپارچه‌ی سازمان یادگیرنده. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال دوم، شماره 4، صص 21-54.

فاتحی، حمید. (1392). رابطه بین هوش سازمانی و سازمان یادگیرنده در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکاه علامه.

قربانی زاده، وجه ا… و مشبکی، اصغر. (1385). طراحی الگویی برای تعیین سطح یادگیرندگی سازمان‌ها. شرکت‌های قطعه سازی خودرو. فصلنامه مدرس علوم انسانی. دوره 10،  شماره 4، صص 209-869.

قربانی‌زاده، وجه‌ا…. (1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش. تهران: انتشارات بازتاب.

قنبری، سیروس؛ اردلان، محمدرضا؛ کریمی، ایمان؛ آزاد مرزآبادی، اسفندیار. (1393). رابطه بین خلاقیت و هوش هیجانی مدیران با میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در مدارس. مجله روانشناسی 70. سال 18، شماره 2، صص 130-145.

کاظم‌پور، مریم. (1391). بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه آسیا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

کریمی، مقداد. (1384). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانایی در گروه خودرو سازی بهمن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکاه تهران.

کرم‌دخت، رقیه. (1389). بررسی رابطه اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران مدارس شهرستان بابلسر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

محمدی، مسعود. (1377). سازمان‌های یادگیرنده احیا می‌شوند. ماهنامه تدبیر. شماره 90.

مارکوارت، مایکل. (1385). ایجاد سازمان یادگیرنده. ترجمه: محمد رضا زالی. تهران: انتشارات مرکز کار آفرینی دانشگاه تهران.

مجیدیان، نسرین. (1389). بررسی و تبیین توانمندسازی کارکنان و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در شرکت تولیدی بازرگانی البسکو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکاه شهید بهشتی.

ملکی، حاتم. (1391). بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکاه شهید بهشتی.

هال، ریچارد. (1376). سازمان: ساختار، فرایند و ره‌آوردها. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

هرسی، پال و بلانچارد، کنث. (2005). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه: علی علاقه‌بند. (1386). تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.‌

هوی، وین.ک، میسکل، سیسیل. (1987). مدیریت آموزشی، تئوری تحقیق و عمل. ترجمه: میرمحمد عباس‌زادگان (1382). چاپ چهارم. انتشارات دانشگاه ارومیه.

هوی، وین.ك و میسكل، سیسیل. (.(1387 مدیریت آموزشی، تئوری، تحقیق و عمل. ترجمه: میرمحمد سیدعباس زادگان. انتشارات دانشگاه ارومیه.

هرگنهان، السون. (1387). روانشناسي يادگيري. ترجمه: علي اكبر سيف. نشر دوران.

منابع انگلیسی:

Abili, Kh., Naderi, A., Yazdani, B., & Nastiezaie, N. (2014). The impact of participatory management on job satisfaction and organizational effectiveness. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, 12(2).

Amidon, S. (2006). Writing the Learning Organization: A framework for teaching and research. Business Communication Quarterly, 68(4), 406 -428.

Armstrong, A., & Foley, P. (2003). Foundations for a learning organization: organization learning mechanisms. Learning Organization, The, 10(2), 74-82.

Ali, A. K. (2012). Academic staff’s perceptions of characteristics of learning organization in a higher learning institution. International Journal of Educational Management26(1), 55-82.

Argyris, C., & Schon, D. (1978). Organizational learning: A theory of action approach. Reading, MA: Addision Wesley.

Argyris, C. S., & Schön, D. (1996). DA (1996) Organizational learning II: Theory, method and pra.

Bauman, G. L. (2005). Promoting organizational learning inhigher education to achieve equity in educational outcomes. New Directions for Higher Education, 2005(131), 23-35.

Berg, S. A., & Chyung, S. Y. Y. (2008). Factors that influence informal learning in the workplace. Journal of workplace learning, 20(4), 229-244.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی در سال 93-94 با روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداری دانشکده‌های ادبیات، اقتصاد، مدیریت، روان شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم سیاسی و علوم اجتماعی است که جمعاً 303 نفر است. نمونه آماری پژوهش حاضر بر اساس جدول مورگان 170 نفر بدست آمد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی استفاده شد. اطلاعات پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه سازمان یادگیرنده ویک و لئون و اثربخشی سازمانی ساخته هوی و همکارانش بدست آمد. پایایی هر دو پرسشنامه بر اساس فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0 و 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام مشخص گردید که از بین پنج مؤلفه سازمان یادگیرنده سه مؤلفه نوآوری، اجرا و برنامه قادر به پیش‌بینی متغیر اثربخشی سازمانی هستند و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد تفاوت معناداری بین دانشکده‌های مختلف از نظر بعد سازمان یادگیرنده وجود ندارد اما از نظر نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی سازمانی بین دانشکده‌های مختلف تفاوت وجود دارد.

کلید واژه‌ها: سازمان یادگیرنده، اثربخشی سازمانی، نوآوری، دانشگاه.

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

“مدیران امروزی دوره‌ای را تجربه می‌کنند که در آن سرمایه واقعی سازمان‌ها دانایی و هوشمندی است. در عصر ما، دیگر سازمان‌ها به انبوهی تولید، ذخایر مالی و فزونی نیروی انسانی خود نمی‌بالند بلکه بالندگی سازمان‌ها، در گرو سرمایه هوشمند و دانش آنهاست. مبنای ثروت‌آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است. آینده از انقلابی خبر می‌دهد که نیروی حرکت آن از اندیشه‌های انسانی سرچشمه می‌گیرد. بی‌شک عصر حاضر، عصر سازمان‌هاست و متولیان این سازمان‌ها، انسانها هستند. انسانهایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم‌ترین منبع قدرت یعنی تفکر، می‌توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان‌ها را پدید آورند. در فضای پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمان‌ها می‌گردد، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست. از این رو در عصر حاضر، منابع انسانی دانشگر به عنوان مهمترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و همچنین عمده‌ترین دارائی نامشهود قلمداد می‌شوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهره‌وری کلیه فرایندهای سازمانی دانست” (طبرسا و احدیان، 1386). اداره سازمان‌های امروزی امری بسیار پیچیده است و راه‌کارهایی که برای اداره سازمان‌ها در گذشته به کار می‌‌‌‌‌‌‌رفت در قرن اقتصاد دانش محور کنونی دیگر کارآمدی خود را از دست داده است (لیائو و همکاران[1]، 2010). به گونه‌ای که پیتر دراکر در کتاب “مدیریت بر آینده ادعا نموده است که از “حالا دانش شاه کلید می‌‌‌‌‌ باشد”و دانش منبع اصلی رقابت برای افراد و به طور کلی برای سازمان می‌باشد (دانش‌فرد و بهرام‌زاده، 1385). احتمال دستیابی به قابلیت مدیریت استراتژیک در قرن 21 برای سازمان‌هایی می‌باشد که این مهم را درک کرده‌اند که بقای آنها وابسته به توانایی تسخیر هوشمندی، زیرکی و فراست، انتقال آن به دانش قابل استفاده و انتشار سریع آن در سطوح سازمانی می‌باشد (شریف‌زاده، 1387). در این میان، الگوی سازمان‌های یادگیرنده، مناسب سازمان‌هایی است که به دنبال عقلانی کردن ساختارها و فرایندهای سازمانی برای تسریع در پاسخگویی، اثربخشی و کارایی مدیریت است (قربانی‌زاده و مشبکی، 1385). برای نخستین بار در نشریه دانشگاه فناوری ماساچوست در مقاله‌ای با عنوان” دگرگونی سازمان‌ها” این تجدید ساختار علمی، سازمان یادگیرنده نام گذاشته شد (آبکنار، 1386).

سازمان یادگیرنده به عنوان بهترین ساختار در دنیایی که تغییر و تحول در آن روزافزون بوده و تمامی سازمان‌ها در آستانه جهانی شدن قرار دارند، می‌باشد. این نوع سازمان، یادگیری چگونه یاد گرفتن را به کارکنان خود می‌آموزد تا به عنوان عناصری خلاق در مواجه با تغییرات، بهترین عملکرد را از خود نشان دهند. در واقع در این نوع سازمان‌ها نیروی انسانی به عنوان مهمترین دارایی و عناصر کلیدی سازمان محسوب می‌شوند و افراد در کانون توجه و اهمیت هستند. این نوع ساختار یکی از رویکردها و مکانیزم‌های اثربخشی در سازمان‌ها و به خصوص سازمان‌های آموزشی و منجمله دانشگاه‌ها می‌باشد. سازمان‌های آموزشی به مثابه مادر سایر سازمان‌ها و یک نهاد حیاتی، در فرایند توسعه هر کشوری است. دانشگاه‌ها نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص برای سایر سازمان‌ها را دارد و مسؤل انتقال میراث فرهنگی، اجتماعی، یگانگی و انسجام اجتماعی در جامعه است. لذا این سازمان نسبت سایر سازمان‌ها بیشتر در معرض حساسیت و قضاوت جامعه قرار دارد و تنها زمانی می‌تواند پاسخگوی نیازها و انتطارات جامعه باشد و خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهد که دانشگاه یادگیرنده شود.

بیان مساله

امروزه تغییر و تحولات سریع عوامل محیطی، میزان پیچیدگی و ابهام را افزایش داده و ادامه حیات موفقیت آمیز سازمان‌ها را با چالش‌‌‌‌‌‌های جدی روبه رو ساخته است. در چنین وضعیتی، سازمان‌ها برای افزایش قابلیت‌های سازمانی باید یاد بگیرند در محیط پر از ادغام‌های دائمی، پیشرفت‌های پرشتاب فناوری، تغییرات اجتماعی گسترده و رقابت فزاینده به‌طور موفق عمل کنند (گاروین[2]، 2000). اولین روند تاثیر گذار بر مدیریت، رشد فزاینده تغییرات است که بر اثر رقابت‌های جهانی به وجود آمده است. سازمان‌ها برای اینکه کارها را به شیوه ای عالی انجام دهند باید با سرعت بیشتری خود را با شرایط جدید وفق دهند. روند دوم،  تغییر زیربنایی در تکنولوژی سازمانی است. سازمان‌های سنتی به گونه ای طرح ریزی شده بودند که بتوانند از تکنولوژی مبتنی بر دستگاه‌های مکانیکی استفاده کنند، که در آن صورت می‌توانستند از منابع فیزیکی با راندمان بالا استفاده نمایند، عامل محیطی ثابت و پایدار بود و آنها تولیدات انبوه داشتند. ولی سازمان‌های جدید مبتنی بر دانش نوین عمل می‌کنند و این بدان معنی است که آنها باید به گونه‌ای طرح ریزی شوند که بتوانند از اندیشه‌ها و اطلاعات جدید استفاده کنند و کارکنان در یکی از رشته‌های بنیادی متخصص شوند هر عضو سازمان به جای اینکه در راه افزایش کارایی تلاش نماید باید پیوسته مطالب جدیدی بیاموزد و بتواند در حوزه و قلمرو خود مسائل را شناسایی و حل کنند (دفت[3]، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 1390). در سال 1990 کتاب پیتر سنگه به نام اصل پنجم: هنر و عمل سازمان یادگیرنده، به گونه‌ای چشم‌گیر بحث یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را مطرح و معرفی کرد تا حدی که سازمان‌ها نگاه و چشم‌انداز خود را متوجه این بحث نوپا کردند. مدیران به این روش مدرن جهت گسترش سازمان‌های خود توجهی ویژه نمودند و از آن به عنوان راهبرد یا به اصطلاح “راهکار جادویی[4]” یاد کردند (ریبلو و گومس[5]، 2008). سازمان یادگیرنده سازمانی با اثربخشی بالا و رقابتی است، چون قابلیت تولید جدید را دارد و به خوبی تجربه اندوزی می‌کند، پس خلاق است و می‌تواند برای حل سریع مسائل، دانش را منتقل کند (گه[6]،2003).  هیچ روشی برای موفقیت پایدار سازمانی بدون یادگیری سازمانی وجود ندارد، از این رو ایجاد سازمان یادگیرنده اولین و مهمترین اقدام راهبردی برای دستیابی به کیفیت و تعالی سازمانی بالا در شرکتها، سازمان‌ها و موسسات ایرانی است (سنگه و دیگران ترجمه اکبری و سلطانی، 1385). پس بنظر می‌رسد سازمان‌ها برای داشتن اثربخشی سازمانی، مستلزم فراهم نمودن فضایی، در جهت تبدیل گشتن، به سازمان یادگیرنده می‌باشند. از این رو تلاش برای اثربخشی سازمانی وجه مشترک همه سازمان‌هاست (هال[7]، 1376). دانشمندان معاصر مدیریت غالباً بر اثربخشی تاکید دارند که به وسیله کسب، توسعه و به کارگیری دانش جدید ایجاد می‌شود و اعتقاد دارند که کسب دانش جدید به چگونگی تحول سازمان‌ها و فعالیت‌های رهبری بستگی دارد و موجب سازگاری با تغییر شرایط سازمانی می‌شود (الریچ و بروک بانک[8]، 2005). پژوهش‌ها نشان می‌د‌هد دانشگاه‌ها، موسساتی هستند که دارای فرصت‌های ویژه‌ای برای تطابق با ایده‌ها و فعالیت‌های مربوط به سازمان یادگیرنده می‌باشند (هادکینسون[9]،2006). مرور تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در محیط‌های سازمانی و دانشگاهی گویای این مطلب است که پژوهش‌هایی در حوزه سازمان یادگیرنده صورت گرفته است و نشان می‌دهد که سازمان‌های یادگیرنده، در مقایسه با سایر سازمان‌ها، توانایی بیشتری برای مقابله با تغییرات دارند )سبحانی‌نژاد و همکاران، 1385). ولی در حقیقت شواهد دال بر این است، پژوهشی که بطور مستقیم رابطه‌ی سازمان یادگیرنده و نقشش در اثربخشی سازمانی در دانشگاه‌ها را نشان دهد وجود ندارد. از طرفی با دقت زیاد در پژوهش‌های انجام شده می‌توان متوجه شد که احتمال وجود رابطه بین دو متغیر فوق هست. با این اوصاف پژوهشی وجود دارد که صرفاً در رابطه مدارس یادگیرنده با اثربخشی سازمانی صورت گرفته است، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از بین مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده، نیروی انسانی بیشترین قابلیت را برای سنجش اثربخشی سازمانی داراست.

با این وجود، تغییر و بهبود در نظام‌های آموزش عالی به دغدغه ذهنی همه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تبدیل شده است. دانشگاه‌ها نیز همانند سایر سازمان‌ها در جهت بقا و ادامه حیاتشان نیازمند یادگیری چه در درون سازمان و چه در بیرون سازمان می‌باشند، لذا تحقق این امر مهم در سازمان‌ها همچون دانشگاه‌ها مستلزم داشتن ویژگی‌هایی است که سازمان را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل کند. در نهایت در این تحقیق به دنبال بررسی این مطلب می‌باشیم که بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی چگونه ارتباطی وجود دارد؟

  اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد می‌توان اهمیت و ضرورت تحقیق را که انتخاب ساختار مناسب و در نتیجه افزایش اثربخشی سازمانی است در علل زیر خلاصه نمود:

تغییر اهمیت عوامل تولید: پیتر دراکر با توجه به تغییرات اجتماعی، تحولات آینده را پیش‌بینی می‌کند و با در نظر گرفتن اهمیت عوامل تولید ادعا می‌کند سرمایه داری اثربخش مرده است و سرمایه مهمترین عامل تولید نیست (دراکر[10]، 1988). چارلز هندی پیشگوی دیگر تغییرات اجتماعی عقیده دارد که اثباتا کارکنان مهمترین دارایی‌های سازمان‌های رشد‌یابنده هستند (هندی[11]، 1990).

دانش به عنوان مزیت رقابتی: پیتر دراکر عقیده دارد دانش منبع اصلی رقابت برای افراد و بطور کلی برای سازمان می‌باشد (دراکر، 1992).

سرعت تغییرات محیطی: ضرورت تبدیل شدن به سازمان‌های یادگیرنده از آنجا ناشی می‌شود که با افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی، در واقع عدم اطمینان در محیط سازمان‌ها فزونی یافته است. در نتیجه سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. شرط لازم برای فراگیری سازمان، توان آموختن در اعضای آن است. گرچه این شرط تضمینی برای ایجاد چنین سازمانی به دست نمی‌دهد ولی بدون آن نیز قطعاً سازمان یادگیرنده به‌وجود نخواهد آمد (نوبخت و صادقی[12] 2008).

عدم رضایت از پارادایم‌های موجود در مدیریت: پیتر سنگه در اثر خود به نام (پنجمین فرمان) به ناتوانی سیستم مدیریت دستور و کنترل برای برانگیختن کارکنان ” باهوش ” اشاره می‌کند (سنگه[13]، 1990).  سیستم بروکراتیک، کارکنان را به جاگرفتن در قالب‌های سازمانی تشویق می‌نماید و آنها را وادار به بکارگیری روش‌های قدیمی می‌نماید و از ریسک پذیری و ارزش گذاردن به فکرهای جدید سرد می‌نماید. البته تعدادی از نویسندگان از جمله رومه، جاکوس، آدلر و کل عقیده دارند که بروکراسی و سلسله مراتب علت واقعی مشکلات سیستم سنتی نیست، بلکه سلسله مراتب را راهی می‌دانند که سازمان گرفتار آمده در مشکلات جاری و عدم رضایت متعاقبش آن را بکار می‌گیرند (هاروی‌سیر[14]، 1988).

افزایش حساسیت رقابت: پیروزی در رقابت‌های سازمانی مستلزم عمل سریع‌تر، مانوورهای خلاقیت بیشتر، انعطاف بیشتر و مشارکت بیشتر کارکنان و مشتریان بیش از آنچه در بروکراسی سنتی بوده است، می‌باشد و این ابتکار نیازمند زیرکی بیشتر، مشارکت بیشتر و مدیریت منعطف برای استفاده از فرصتها بدون از دست دادن آنها می‌باشد. دیدگاه مشترک بسیاری از نویسندگان این است که تقاضای رقابتی وقتی پاسخ داده می‌شود که ساختار روانتر، بروکراسی کمتر و اختیار تفویض یافته و تصمیم گیری مشارکتی باشد (کانتر[15]، 1989). بقای امروز سازمان‌ها و به ویژه دانشگاه‌ها بستگی به این موضوع دارد که آنها چگونه پذیرای تغییرات شوند و اقدامات خود را بهبود بخشیده و توان رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند، تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده سازوکاری مناسب جهت نیل به این موارد می‌باشد (خمیس[16]، 2012). به طور کلی سازمان یادگیرنده، سازمانی است که بر نقاطی چون: افزایش فرصت و ظرفیت یادگیری در سراسر سازمان، تحول گرایی، تطبیق سریع با تغییرات محیطی، استفاده از قدرت خلاقیت و تقویت و توسعه دانش و بینش کارکنان تاکید دارد (قربانی‌زاده[17]، 2008). این ساختار متناسب با وضعیت امروز سازمان‌ها در مواجهه با دنیای پر از تغییر می‌باشد. از طرفی اثربخشی نیز موضوعی مهم در نظریه سازمان است و در واقع مشکل است که نظریه سازمان را بدون وجود مفهوم اثربخشی درآن، متصور شد (رابینز[18]، ترجمه الوانی و دانایی‌فرد، 1391). نهایتاً اینکه، در طول دو دهه اخیر قرن بیستم، اثربخشی سازمانی به مفهومی اولیه در تئوری سازمانی تبدیل شده، در حالی که در تحقیقات معاصر مدیریتی، کمترین توجه به آن مبذول شده است (هوی و میسکل،[19] 1387).

با توجه به عوامل فوق و کاربردی بودن موضوع تحقیق، این موضوع بر پایه نیازهای واقعی سازمان‌ها و منجمله سازمان‌های آموزشی می‌باشد.

چهار چوب مفهومی پژوهش

درچند دهه اخیر، همزمان با موج عظیم تغییرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سازمان‌ها برای حفظ و بقای خود، تلاش گسترده ای را برای خارج شدن از قالب‌های غیرپویا و حرکت به سمت سازمان‌های یادگیرنده آغازکرده‌اند. این خود گواه بر ضرورت تبدیل شدن دانشگاه‌ها به عنوان دانشگاه‌های یادگیرنده می‌باشد تا بتواند به حیات خود ادامه دهند. از طرفی در این عرصه‌ی پر تلاطم، سازمان‌های دانشگاه نیاز دارند که دارای اثربخشی بالا باشند. با توجه به این شواهد دانشگاه‌ها برای داشتن اثربخشی، مستلزم تلقی گشتن به عنوان سازمان یادگیرنده می‌باشند. در واقع بر اساس مرور تحقیقات و اطلاعات می‌توان به این نتیجه رسید که دو مفهوم سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی از مفاهیم مهم و درهم تنیده می‌باشند که می‌توانند با هم ارتباطی مثبت و معناداری داشته باشند و این بدین معنا است که دانشگاه‌ها برای نیل به اهدافشان که اثربخشی سازمانی تلقی می‌گردد، مستلزم توجه وافری به ایجاد زمینه در جهت تبدیل دانشگاه، به دانشگاه یادگیرنده می‌باشد که این خود باعث اثربخشی دانشگاه می‌شود.

 

اهداف کلی و ویژه  پژوهش

هدف کلی

این پژوهش به دنبال تعیین اثر ابعاد سازمان یادگیرنده (رهبری دارای فرادید * برنامه / ارزیابی * اطلاعات * نوآوری و ابتکار * اجرا) بر ادراک کارکنان از اثربخشی دانشگاه است، همچنین میزان و تفاوت ادراک کارکنان از اثربخشی سازمانی و استقرار سازمان یادگیرنده در دانشکده‌های ادبیات، حقوق و علوم سیاسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده مدیریت و حسابداری بر مبنای متغیر‌های جمعیت شناختی (جنسیت، سابقه خدمت، پست سازمانی، سن و میزان تحصیلات) بررسی شد. در نهایت هدف کلی این پژوهش، تعیین رابطه بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی از دیدگاه کارکنان، در سال 93-94 است.

اهدف ویژه عبارتند از:

مشخص کردن سهم هریک از ابعاد سازمان یادگیرنده در پیش بینی اثربخشی دانشگاه از نظر کارکنان

مشخص کردن تفاوت دانشکده‌های مختلف، از میزان برخورداری از ابعاد سازمان یادگیرنده

مشخص کردن تفاوت نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی در دانشکده‌های مختلف

سؤالهای کلی و ویژه پژوهش

سؤال کلی

آیا بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی دانشگاه علامه طباطبائی ارتباط معناداری وجود دارد؟

سؤال‌های ویژه

سهم هر یک از ابعاد سازمان یادگیرنده در پیش بینی اثربخشی دانشگاه از نظر کارکنان به چه میزان است؟

آیا بین میزان برخورداری از ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشکده‌های مختلف تفاوت وجود دارد؟

آیا بین نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی سازمانی در دانشکده‌های مختلف تفاوت وجود دارد؟

تعاریف نظری مفاهیم سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده[20] : سنگه سازمان یادگیرنده را سازمانی تعریف می‌کند که در آن افراد به طور مستمر توانایی‌های خود را گسترش می‌دهند تا به نتایج مطلوب خود دست یابند، جایی که الگو‌های جدید تفکر رشد داده می‌شود، فعالیت‌های جمعی آزاد بوده و افراد به طور مداوم یاد می‌گیرند که چگونه با یکدیگر یاد بگیرند (سبحانی‌نژاد و همکاران، 1385، ص22).

در این پژوهش جهت ابهام زدایی از مفهوم سازمان یادگیرنده، از تعریف ویک و لئون[21] (1995) استفاده شده است. لذا در پژوهش حاضر سازمان یادگیرنده اشاره به سازمانی دارد که دارای عناصر و ویژگی‌های ذیل است:

سازمان یادگیرنده = رهبری دارای فرادید (چشم انداز[22] ) * برنامه / ارزیابی[23] * اطلاعات[24] * نوآوری و ابتکار[25] *اجرا[26]

رهبری فرابین : رهبر متعهد به یادگیری است کسی که می‌تواند شکاف بین آنچه که در سازمان در حال حاضر بدست آورده و آنچه که در آینده نیاز دارد بدست آورد را مشخص کند (ویک و لئون، 1995).

همچنین ویک و لئون مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده را اینگونه تعریف می‌کند:

برنامه/ ارزیابی : برنامه عبارتست از سندی کامل که حاصل کار برنامه‌ریزی است و در بگیرنده مجموعه‌ای از اقدامات و عملیاتی می‌باشد که در آن روش تحقق اهداف همراه با استانداردهای دقیق سنجش میزان پیشرفت اهداف در نظر گرفته شده است.

اطلاعات : اطلاعات عبارتست از مجموعه آگاهی‌هایی که سازمان کسب می‌کند که بر اساس آن بتواند به حیات خود ادامه دهد.  اطلاعات به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. در بخش خارجی مواردی از قبیل : توجه به نیازها و علایق مشتریان، آگاهی و استفاده از نوآوری‌های سایر سازمان‌ها و شناسایی رقبای اصلی و نقاط قوت و ضعف آنها مطرح می‌شود. اطلاعات داخلی اشاره به آگاهی از شرایط کاری فعلی در سازمان دارد و شامل خود شناسی سازمان از وضعیت موجود، عدم کسب اطلاعات جهت قدرت شخصی و جریان داشتن اطلاعات در سرتاسر سازمان می‌باشد.

نوآوری و ابتکار : نوآوری و ابتکار عبارتست از اتخاذ رویکرد یا نگرش جدید در رویارویی با مسائل و مشکلات که منجر به شکل گیری نظرات و ایده‌های بکر می‌شود. به عبارت دیگر نگریستن به حل مشکلات سازمانی به عنوان فرصت‌های واقعی یادگیری.

اجرا: اجرا یعنی عمل به آنچه که فراگرفته شده است به عبارت دیگر پیاده کردن ایده‌ها و آموخته‌ها در فعالیت‌های روزانه سازمان به طوری که بدون عمل سایر عناصر تنها یک بازی ذهنی خواهد بود.

[1]. Liao and et al

Garvin.[2]

[3]. Daft

[4]. Magical solution

Rebelo and Gomes .[5]

[6]. Goh

Hal .[7]

 lrich & Brockbank .[8]

 Hodkinson.[9]

1. drucker

2. handy

[12]. Nobakht & Sadeghi

4. senge

1. harvey. sir

2. kanter

3. khamis

[17]. Ghorbanizadeh

[18]. Robbins

[19]. Hoy & miskel

Learning organization.[20]

[21]. Wick & Leon

[22]. Perspective

[23]. Program / Evaluation

[24]. Information

[25]. Innovation

[26]. Implementation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش علوم تجربي ششم ابتدايي بر اساس راهبرد نقشه مفهومي در مدارس پسرانه
 • پايان نامه اثربخشي آموزش تاب آوري برميزان پرخاشگري و احساس تنهايي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه بررسي اثربخشي روش هاي برجسته سازي چهره بر تماس چشمي کودکان درخودمانده
 • پايان نامه مطالعه‌ي اداره آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهر براساس ابعاد سازمان يادگيرنده
 • پايان نامه بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص هاي سازمان ياد گيرنده در دانشگاه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122